1
Na osnovu Pravilnika o sadrţini,formi i naĉinu objavljivanja godišnjih,polugodišnjih I kvartalnih izveštaja javnih
društava(“Sl.glasnik RS”,14/12) Komunalno preduzeće “Dimniĉar”a.d. objavljuje
GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011.GODINU
I OPŠTI PODACI
POSLOVNO IME
SEDIŠTE I ADRESA
MATIĈNI BROJ
PIB
WEB SITE
e-mail adresa
Broj I datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata
Delatnost
Broj zaposlenih
Broj akcionara
Vrednost osnovnog kapitala
Broj izdatih akcija
Podaci o zavisnim drustvima
Revizorska kuća koja je revidirala poslednji finansijski izvećštaj
Organizator trţišta na koje su ukljuĉene akcije
Komunalno preduzeće “DIMNIĈAR”a.d..
BEOGRAD,DELIGRADSKA 26
07037899
100124790
www/dimnicar.com
[email protected]
BD.179894/2006
8122-Usluge ostalog ĉišćenja zgrada i opreme
101
77
14.479 .000,00
4500 ISIN-i (CFI): RSDIMNE89462 (ESVUFR)
Nema
AUDITOR REVIZORSKA KUĆA,Beograd,Strahinjića bana 26
Beogradska berza AD,Beograd
10 najvećih akcionara na dan 18.04.2012.g.
R.B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NAZIV
BROJ AKCIJA
%OD UKUPNE EMISIJE
705
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD
RAIFFEISENBANK AD BEOGRAD - KASTODI RAÄŚUN
VOJVODJANSKA BANKA AD NOVI SAD - KASTODI RAÄŚUN
PRELEVIIĆ BOŽO
ŠTULOVIĆ PREDRAG
VUČKOVIĆ DRAGAN
VOJVODJANSKA BANKA AD NOVI SAD - KASTODI RAÄŚUN
STANKOVIĆ VESNA
AVRAMOVSKI LJUPČO
HADŽINI ARIF
448
421
407
340
301
301
151
100
448
15.66667
9.95556
9.35556
9.04444
7.55556
6.68889
6.68889
3.35556
2.22222
9.95556
II PODACI O UPRAVI DRUŠTVA
ČLANOVI UPRAVE-UPRAVNI ODBOR
Ime,prezime,prebivalište i I obrazovanje
Sadašnje zaposlenje,članstvo u UO I NO drugih
društava
BOŢO PRELEVIĆ
III BULEVAR 197N.BEOGRAD, VII stepen
ADVOKAT
IVAN KUKOVEC
Loperšice 21,ORMOŢ,SLOVENIJA
ING
DRAGAN VUĈKOVIĆ,Majora Branka Vukosavljevića
138,Beograd,VII stepen
DIMNIĈAR A.D. Beograd
DIREKTOR
MIROSLAV GNJATOVIĆ,
Bulevar Arsenija Ĉarnojevića 54/23,Beograd,VII stepen
EAST WEST INVEST
PREDRAG ŠTULOVIĆ
Miloša Obrenovića 41,Uţice,VII stepen
DIMNIĈAR A.D. Beograd
Zamenik direktora
Isplaćeni neto iznos naknada za
2011.g.
Broj I % akcija koji
poseduju na dan
31.12.2011.
407, 9.04444
144.000,00
0
72.000,00
301, 6.68889
144.000,00
0
144.000,00
340, 7.55556
144.000,00
NADZORNI ODBOR
Ime,prezime,prebivalište i I obrazovanje
Sadašnje zaposlenje,članstvo u UO I NO drugih
društava
UROŠ KUKOVEC,SLOVENIJA
Isplaćeni neto iznos naknada za
2011.g.
Broj I % akcija koji
poseduju na dan
31.12.2011.
-
60.000,00
MILAN SUBOTIĆ,Kajmakĉalanska 73,Beograd, VII stepen
NEW EUROPE CAPITAL DOO
-
120.000,00
Milenko Rakĉević,Trgovaĉka 20,Beograd, VII stepen
JUGOREGISTAR
UO-MITECO
-
Uprava nema usvojen kodeks ponašanja.
120.000,00
2
III -PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA
1.
Izveštaj uprave o realizaciji usvojene poslovne
politike
Poslovanje se obavljalo u skladu sa
usvojenom poslovnom politikom
2.Analiza ostvarenih prihoda,rashoda i rezultata poslovanja i racio analiza
2.1. Analiza prihoda
Prihodi
Poslovni prihodi
Finansijski prihodi
Ostali prihodi
2011
191.726
1.593
7.209
2010
155.212
3.579
2.832
2011
95,61
0.79
3,59
U hiljadama dinara
2011/2010
2010
%
96,03
123.52
2,21
44,50
1,75
254,55
UKUPNO
200.528
161.623
100,00
100,00
124,07
Prihodi od prodaje /delatnosti/
Komunalne usluge
Komercijalne usluge
2011
106.569
83.015
2010
99.535
55.677
2011
56,21
43,79
2010
64,12
35,88
2011/2010
%
107,06
149,10
UKUPNO
189.584
155.212
100,00
100,00
122,14
Prihodi
Poslovni prihodi
Finansijski prihodi
Ostali prihodi
2011
191.726
1.593
7.209
2010
155.212
3.579
2.832
2011
95,61
0.79
3,59
2010
96,03
2,21
1,75
2011/2010
%
123.52
44,50
254,55
UKUPNO
200.528
161.623
100,00
100,00
124,07
3
2.2.Analiza rashoda
Poslovni rashodi
Finansijski rashodi
Ostali rashodi
2011
158.443
928
35.195
2010
128.044
3.280
16.512
2011
81,44
0,48
18,08
U hiljadama dinara
2011/2010
2010
%
86,62
123,74
2,22
28,29
11,16
213,14
UKUPNO
194.566
147.836
100,00
100,00
131,60
2011
20.222
84.997
2010
14.388
85.399
2011
12,76
53,64
2010
11,23
66,69
2011/2010
%
140,54
99,52
7.461
45.763
4.318
23.939
4,70
28,90
3,37
18,69
172,78
191,16
158.443
128.044
100,00
100,00
123,74
Rashodi
Poslovni rashodi
Troškovi materijala
Troškovi zarada,naknada I
ostala.liĉna primanja
Troškovi amortizacije I rezervisanja
Ostali poslovni rashodi
UKUPNO
2.3.Analiza rezultata poslovanja
Rezultat poslovanja
2011
Poslovni dobitak/gubitak/
Finansijski dobitak/gubitak/
Ostali dobitak/gubitak/
Dobitak pre oporezivanja
Porez na dobitak/gubitak/
Neto dobitak/gubitak/
2.4.Racio analiza I analiza pokazatelja poslovanja
OPIS
Prinos na ukupan kapital
Prinos na imovinu
Neto prinos na sopstveni kapital
Stepen zaduţenosti
I stepen likvidnosti
II stepen likvidnosti
Neto obrtni kapital
Isplaćena dividenda po akciji za posledenje tri godine
2010
33.283
665
/27.986/
5.962
858
5.034
2011
27.168
299
/13680/
13.787
528
13.000
2010
0,1156
0,3016
0,0976
0,5285
0,1217
0,9298
52
2009.godina
Nije isplaćivana
0,1632
0,2028
0,1539
0,3681
0,1341
1,1580
60
2010.godina
Nije isplaćivana
2011/2010
%
122,50
222,40
204,57
43,24
162,50
38,72
2011/2010
%
70,83
148,71
63,41
143,57
90,75
80,29
86,66
2011.godina
Nije isplaćivana
4
Promene veće od 10% u odnosu na prethodnu godinu
Imovina
Otplaćene akcije iz II kruga transformacije i isknjiţen neuplaćen
upisan kapital.
Obaveze
Neto dobitak
Izvršen otpis potraţivanja od Infostana,starijih od 60 dana
Slučajevi kod kojih postoji neizvesnost naplate prihoda ili budući troškovi koji mogu uticati na
finansijsku poziciju društva
Naplata potraţivanja od fiziĉkih lica koja se vrši preko JP Infostan.
Stanje /broj I procenat/ sopstvenih akcija ,sticanje sopstvenih akcija,prodaja sopstvenih
akcija,poništenje sostvenih akcija
NEMA
Ulaganja u istraživanja I razvoj osnovne delatnosti,informacione tehnologije I ljudske resusrse
ulaganja u razvoj osnovne delatnosti I informacione tehnologije.
Iznos,način formiranja I upotreba rezervi u prethodne dve godine
Formirane su statutarne reserve.
Bitni poslovni dogaĎaji od dana bilansiranja do dana podnošenja izveštaja
Bitne promene podataka sadržanih u prospektu
-
DIREKTOR
DRAGAN VUĈKOVIĆ
__________________________
Download

Godišnji izveštaj o poslovanju Dimničar AD za 2011. godinu