Na osnovu člana 4.Pravilnika o sadržini I načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o
posedovanju akcija sa pravom glasa /Sl.glasnik RS br.100/2006/ A.D. “ DIMNIČAR” objavljuje
GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2010.GODINU
I OPŠTI PODACI
POSLOVNO IME
SEDIŠTE I ADRESA
MATIČNI BROJ
PIB
WEB SITE
e-mail adresa
Broj I datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata
Delatnost
Broj zaposlenih
Broj akcionara
Vrednost osnovnog kapitala
Broj izdatih akcija
Podaci o zavisnim drustvima
Revizorska kuća koja je revidirala poslednji finansijski izvećštaj
Organizator tržišta na koje su uključene akcije
DIMNIČAR A.D.
BEOGRAD,DELIGRADSKA 26
07037899
100124790
www/dimnicar.com
[email protected]
BD.179894/2006
8121-Redovno čišćenje zgrada
100
77
14.028.000,00
4500 ISIN-i (CFI): RSDIMNE89462 (ESVUFR)
Nema
AUDITOR REVIZORSKA KUĆA,Beograd,Strahinjića bana 26
Beogradska berza AD,Beograd
10 najvećih akcionara na dan 14.09.2011.g.
R.B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NAZIV
DRUŠTVENI KAPITAL
RAIFFEISEN BANKA D.D. MARIBOR
VOJVOĐANSKA BANKA KASTODI
PRELEVIĆ BOŽO
ŠTULOVIĆ PREDRAG
VOJVODJANSKA KASTODI KLIJENTI
VUŠKOVIĆ DRAGAN
STANKOVIĆ VESNA
AVRAMOVSKI LJUPĆO
EGP INVESTMENS DOO BEOGRAD
BROJ AKCIJA
1363
448
421
407
340
301
301
151
87
39
II PODACI O UPRAVI DRUŠTVA
ČLANOVI UPRAVE-UPRAVNI ODBOR
Sadašnje zaposlenje,članstvo u UO I
Ime,prezime,prebivalište i I obrazovanje
NO drugih društava
BOŽO PRELEVIĆ
III BULEVAR 197N.BEOGRAD, VII stepen
ADVOKAT
IVAN KUKOVEC
Loperšice 21,ORMOŽ,SLOVENIJA
ING
DRAGAN VUČKOVIĆ,Majora Branka
Vukosavljevića 138,Beograd,VII stepen
DIMNIČAR A.D. Beograd
DIREKTORA
MIROSLAV GNJATOVIĆ,
Bulevar Arsenija Čarnojevića
54/23,Beograd,VII stepen
PREDRAG ŠTULOVIĆ
Miloša Obrenovića 41,Užice,VII stepen
%OD UKUPNE EMISIJE
30,28889
9.95556
9.35556
9.04444
7.55556
6.68889
6.68889
3.35556
1.93333
0.86667
Broj I % akcija
koji poseduju
na dan
14.09.2011.g.
Isplaćeni neto iznos
naknada za 2010.g.
407
9.04444
-
DIMNIČAR A.D. Beograd
Zamenik direktora
281.273,98
-
301
6.68889
124.000,00
-
133.999,99
7.55556
340
84.000,00
NADZORNI ODBOR
Ime,prezime,prebivalište i I obrazovanje
Sadašnje zaposlenje,članstvo u UO I
NO drugih društava
Broj I % akcija
koji poseduju
na dan
14.09.2011.g
UROŠ KUKOVEC,sLOVENIJA
MILAN SUBOTIĆ,Kajmakčalanska
73,Beograd, VII stepen
Milenko Rakčević,Trgovačka 20,Beograd,
VII stepen
Uprava nema usvojen kodeks ponašanja.
Isplaćeni neto iznos
naknada za 2010.g.
-
NEW EUROPE CAPITAL DOO
-
70.000,00
JUGOREGISTAR
UO-MITECO
-
70.000,00
PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA
Izveštaj uprave o realizaciji usvojene
poslovne politike
Analiza finansijskih pokazatelja
Prinos na ukupan kapital
Neto prinos na sopstveni kapital
Poslovni neto dobitak
Stepen zaduženosti
I stepen likvidnosti
II stepen likvidnosti
Neto obrtni kapital
Cena akcija- najviša/najniža
Tržišna kapitalizacija
Dobitak po akciji
Isplaćena dividenda po akciji za posledenje tri
godine
Poslovanje se obavljalo u skladu sa usvojenom poslovnom politikom
19,5
18,3
8,0
1,55
1,25
1,16
11.990
11.000/16.200
54.900.000,00
2.889
2008.godina
Nije isplaćivana
2009.godina
Nije isplaćivana
2010.godina
Nije isplaćivana
Ostvarenja društva po segmentima u skladu sa zahtevima MRS 14
Prihodi od prodaje eksternim kupcima
Glavni kupci I dobavljači
Infostan/fizička lica/,Gradski sekretarijat za obrazovanje/Beogradske elektrane...
Promene veće od 10% u odnosu na prethodnu godinu
Imovina
Obaveze
Neto dobitak
Slučajevi kod kojih postoji neizvesnost naplate prihoda ili budući troškovi koji mogu uticati na finansijsku poziciju društva
Naplata potraživanja od fizičkih lica koja se vrši preko JP Infostan.
Stanje /broj I procenat/ sopstvenih akcija ,sticanje sopstvenih akcija,prodaja sopstvenih akcija,poništenje sostvenih akcija
NEMA
Ulaganja u istraživanja I razvoj osnovne delatnosti,informacione tehnologije I ljudske resusrse
ulaganja u razvoj osnovne delatnosti I informacione tehnologije.
Iznos,način formiranja I upotreba rezervi u prethodne dve godine
Bitni poslovni događaji od dana bilansiranja do dana podnošenja izveštaja
Bitne promene podataka sadržanih u prospektu
DIREKTORA
DRAGAN VUČKOVIĆ
__________________________
Download

Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu