Univerzitet u Kragujevcu
Mašinski fakultet
Tip predmeta
Course type
O
Nastavnik
Lecturer
Katedra
Department
Opis predmeta
Course description
Šifra predmeta
Course Code
20
PUMPE, KOMPRESORI I VENTILATORI
Dr Milan Despotović, docent
Katedra za energetiku i procesnu tehniku
Cilj predmeta je da studenti steknu osnovna znanja iz teorije, konstrukcije, i
primene pumpi, kompresora i ventilatora. U tu svrhu studenti se upoznaju sa
principima rada, proračunom, konstrukcijom i načinima eksploatacije ovih
mašina. Studenti moraju da imaju dovoljna predznanja iz mehanike i
termotehnike.
Sadržaj
Contents
Definicija i opšta klasifikacija, osnovne šeme i princip rada. Osnovni radni
parametri pumpi, kompresora i ventilatora. Osnovni zakoni i jednačine.
Konstruktivna rešenja. Proračun i modeliranje. Radne karakteristike. Načini
sprezanja i regulisanja.
Literatura
Literature
Milun J. Babić, Svetislav Stojković: Turbomašine
Bogdan Ristić: Pumpe i Ventilatori
Skripta
Način
Nedeljno
2+2+2
P
polaganja
optetećenje
Assessment
Weekly load
Termotehnika, Primenjena mehanika 1 i 2
Semestar
Semester
Preduslovi
Prerequisite
IV
112
ESPB
ECTS
6
Download

Pumpe, kompresori i ventilatori.pdf