Univerzitet u Kragujevcu
Mašinski fakultet
Tip predmeta
Course type
11
MEHANIČKI PRENOSNICI
O
Nastavnik
Lecturer
Katedra
Department
Opis predmeta
Course description
Šifra predmeta
Course Code
Dr Slobodan Tanasijević,red.prof.
Katedra za mašinske konstrukcije i mehanizaciju
Predmet pripada grupi usmeravajućih predmeta i namenjen je studentima
bliže orjentacije ka procesu konstruisanja i razvoju proizvoda. Cilj predmeta je
obuka studenata za samostalno rešavanje problema prenosa snage i kretanja
u sklopu sveobuhvatnog rešavanja konstruisanja industrijskog proizvoda.
Osnovni zadatak ovog predmeta je osposobljavanje studenata da mogu
samostalno izabrati, proračunati i konstruisati karakteristične mehaničke
prenosnike kao vitalne sklopove i podsklopove proizvoda koji se konstruiše.
Predmet se zasniva na poznavanju: tehničkog crtanja, mašinskih
elemenata i konstruisanja i zajedno sa njima čini osnovu školovanja
konstruktora.
Sadržaj
Contents
Sadržaj:
-
-
-
Literatura
Literature
Semestar
Semester
Preduslovi
Prerequisite
Mehanički prenosnici: podela, namena, primena
Lančani prenosnici:
ƒ Vrste i podela
ƒ Sprezanje lanca sa lančanikom
ƒ Kriterijumi radne sposobnosti i proračun lančanog
sprezanja
ƒ Podmazivanje lančanih prenosnika
Zupčasti kaišni prenosnici
ƒ Izbor osnovnih parametara
ƒ Raspored opterećenje u zupčastim kaiševima
ƒ Čvrstoća zupčastih kaiševa
ƒ Predhodno zatezanje prenosnika
Kardanski prenosnici
ƒ Kinematika kardanskih prenosnika
ƒ Proračun kardanskih prenosnika
ƒ Kritični broj obrta
ƒ Podmazivanje kardanskih prenosnika
1. Tanasijević S.: Mehanički prenosnici (lančani prenosnici, zupčasti
kaišni prenosnici, kardanski prenosnici), JDT, Kragujevac, 1994
V
Način
ESPB
Nedeljno
2+2+2
polaganja
P
ECTS
optetećenje
Assessment
Weekly load
Ispiti koje student mora da položi da bi pohađao ili polagao ovaj predmet:
Tehničko crtanje, Mašinski elementi, Konstruisanje
125
6
Download

Mehanicki prenosnici.pdf