Šifra predmeta
Course Code
Univerzitet u Kragujevcu
Mašinski fakultet
Tip predmeta
Course type
Nastavnik
Lecturer
Katedra
Department
O
Dr Miodrag Lazić, redovni profesor
Dr Bogdan Nedić, vanredni profesor
Katedra za PROIZVODNO MAŠINSTVO
Department for MANUFACTURING ENGINEERING
Osnovni cilj predmeta je upoznavanje i osposobljavanje studenata za
implementaciju tehnologija prerade materijala uklanjanjem viška materijala i
oblikovanja delova i proizvoda različitih konfiguracija i namena. Drugi
značajan cilj je osposobljavanje studenata za projektovanje tehnoloških
postupaka obrade, montaže i kontrole uz primenu računara.
Osnovi proizvodnih tehnologija (klasifikacija, karakteristike i suština, primena
...). Obradni sistemi (mašine, alati, pribori, merila - merni instru-menti za
geometrijska merenja). Postupci obrade metala rezanjem (stru-ganje,
bušenje, glodanje, testerisanje, rendisanje, provlačenje, brušenje,
glačanje...). Izrada navoja i zupčanika. Montaža (metode, postupci,
operacije). Tehnologije prerade plastičnih masa. Nekonvencionalni postupci
obrade (elektrohemijska, elektro-eroziona, laserska, ultrazvučna ...). Osnovi
novih tehnologija (tehnologija visokoproduktivne i visokobrzinske obrade,
modifikovanja površina, RP tehnologija, mikro i nanotehnologija ...).
Tehnološki postupci obrade, montaže i kontrole (vrste, projektovanje
postupaka, tehnološka dokumentacija).
[1] Lazić M., Tehnologija obrade metala rezanjem, Mašinski fakultet,
Kragujevac, 2002.
[2] Lazić M., Nedić B., Mitrović S., Tehnologija obrade metala
rezanjem - izbor režima obrade, Mašinski fakultet, Kragujevac, 2002.
Opis predmeta
Course description
Sadržaj
Contents
Literatura
Literature
Semestar
Semester
Preduslovi
Prerequisite
PROIZVODNE TEHNOLOGIJE II
III
Nedeljno
optetećenje Weekly
load
Nema
P+V+S
2+2+1
10
Način
polaganja
Assessment
U, P
ESPB
ECTS
Download

Proizvodne tehnologije II.pdf