NOVI PRISTUP U DEFINISANJU UNIVERZALNE OBRADIVOSTI PRI REZANJU
•
•
•
•
•
Proučavanjem obradivosti materijala teži se ka maksimalnom iskorišćenju informacija dobijenih iz
pomenutih ispitivanja u cilju ekonomičnijeg ostvarivanja procesa obrade.
Veliki broj uticajnih faktora usložnjava ispitivanje i proučavanje obradivosti, dok veliki broj izlaznih
faktora, koji su u složenim korelativnim vezama, opterećuje izučavanje i analiziranje fenomena
obradivosti.
Uticajni faktori na obradivost materijala pri rezanju su parametri čija promjena značajno utiče na
lakoću obrade, a to su: materijal radnog predmeta (hemijski sastav, mehaničke karakteristike,
toplotna provodljivost, tehnologija izrade, termička obrada, mikrostruktura materijala, naponsko
stanje i dr.); materijal i geometrija alata; obradni sistem (krutost i dinamička stabilnost, tačnost i
radni opseg); sredstvo za hlađenje i podmazivanje (koncentracija, sastav, način podmazivanja, sistem
hlađenja, protok); strugotina (oblik, dužina, odvođenje, lomači strugotine); vrsta obrade; režimi
obrade i ostali uslovi obrade.
Predmet istraživanja u okviru ovog projekta je razvoj novog modela za definisanje univerzalne
obradivosti putem vektora obradivosti.
Za definisanje vektora obradivosti koristi se pravougli koordinatni sistem čije tri ose predstavljaju
ose odabranih kriterijuma obradivosti na osnovu kojih se formira univerzalna obradivost. Na ose
koordinatnog sistema se nanose realne vrijednosti parametra koji opisuje dati kriterijum (vrijednost
otpora rezanja, sila trenja, širina traga habanja alata, temperatura rezanja, parametar hrapavosti
obrađene površine, itd.).
Slika 1. Vektor obradivosti
Download

NOVI PRISTUP U DEFINISANJU UNIVERZALNE OBRADIVOSTI