TEKTONIKA
- STRUKTURA LITOSFERE (tektonosfere)
- TEKTONSKI POKRETI
epirogeni - pomeranje obalskih linija
orogeni – formiranje planinskih venaca
- UČENJE O GEOSINKLINALAMA
- MODERNA SHVATANJA
- GEOTEKTONIKA
- NEOTEKTONIKA (Ng i Q)
- STRUKTURNA GEOLOGIJA
metode tektonskih proučavanja tektonskih oblika
određivanje prostornog položaja planara i lineara (tektonski sklop)
SEDIMENTACIJA
slojevita stena
masivna stena
AZIMUT (n) je horizontalni ugao
između smera ka severu i željenog
smera, mereno od severa u smeru
kretanja kazaljke na satu
N
AZIMUT
SZ
S
SI
I
Z
JZ
0 (360)
J
JI
337
315
293
S
SSI
SSZ
SZ
23
45
SI
ISI
ZSZ
I 90
270 Z
248
68
IJI
ZJZ
225
JZ
JJZ
202
JJI
J
180
JI
135
158
112
ELEMENTI PADA SLOJA
(azimut i padni ugao)
- pružanje
- azimut pružanja n
- padna prava
- azimut pada n
- padni ugao a
padna prava
(n/a)
0/0 horizontalni
45/56 kosi
256 vertikalni
346/90
166/90
900
pružanje
N
n
a
ortogonalna projekcija
padne prave
Rad sa geološkim
kompasom
N
KONKORDANTNI SLOJEVI
Taloženje slojeva A-D
ispod površine mora
Izdizanje iznad površine
mora i izloženost sloja D
eroziji
Usled kontinuirane
erozije sloj D je potpuno
uništen i erozija napada
sloj C
Spuštanje ispod površine
mora i taloženje E preko C .
Između C i E - eroziona
diskordancija
eroziona
diskordancija
Sedimenti taloženi ispod
površine mora
Izdizanje iznad površine
mora i tektonsko
deformisanje slojeva
Erozija izloženih slojeva i
formiranje neravne
površine
Spuštanje ispod površine
mora i taloženje mlađih
slojeva preko erodovane
površine
uglovna
diskordancija
EROZIONA DISKORDANCIJA
UGLOVNA
DISKORDANCIJA
Download

- STRUKTURA LITOSFERE (tektonosfere)