GEOLOGIE
A ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
Jak přežít školní rok?
• E-mail:
[email protected]
• Web:
cadspsdusni.webnode.cz
• Kabinet: 4. patro č. 412
• Konzultační hodiny: kdykoliv po domluvě přes mail
GEOLOGIE A ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
2
DŮLEŽITÉ INFORMACE K PŘEDMĚTU
 Sešit 460 - tlustý, nelinkovaný
 Literatura:
 Geologie a zemní práce (Svoboda F., SNTL 1974)
 Mechanika zemin a zakládání staveb (Štěpánek,
ČVUT 2008)
 Prezentace a pracovní listy na webu
GEOLOGIE A ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
3
DŮLEŢITÉ INFORMACE K PŘEDMĚTU
• 45 min. písemné testy po kaţdé větší kapitole
hlášené týden dopředu - váha 6 - 10
• zkoušení z poznávání hornin - váha 10
• ústní zkoušení, referát s prezentací - váha 6
• 6 ročníkových prací za celý rok - váha 6 - 10
GEOLOGIE A ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
4
DŮLEŢITÉ INFORMACE K PŘEDMĚTU
• 6 ročníkových prací
1. Návštěva geoparku, poznávání hornin
2. Výpočet kubatur a výkres výkopové jámy
3. Geologické mapy a profily
4. Stanovení zrnitosti zemin, výpočet indexových
charakteristik a zatřídění zemin dle trojúhelníkového
diagramu
5. Stanovení vlhkosti, Atterbergerovy meze, Proctor Standart
6. Stabilita svahu Pettersonovou metodou
GEOLOGIE A ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
5
CO NÁS ČEKÁ A NEMINE? – 1. POLOLETÍ
• Všeobecná geologie
•
Fyziografická geologie
•
Dynamická geologie
•
Petrografie
•
Tektonika
•
Historická geologie
Praktická geologie
•
•
Geologické mapy a profily
•
Inţenýrskogeologický průzkum
GEOLOGIE A ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
6
CO NÁS ČEKÁ A NEMINE? – 2. POLOLETÍ
• Zemní práce
•
Názvosloví a zatřiďování zemin
•
Druhy zemních prací
•
Mechanizace
•
Výkopy, kubatury, rozvoz zeminy
Stabilita zemních těles
•
•
•
Chování zemin v náspu a zářezu
•
Stabilita svahu
Zakládání staveb
GEOLOGIE A ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
7
Download

GEOLOGIE A ZAKLÁDÁNÍ STAVEB