Srovnání nejrůznějších
technologií odlakování
Ing. Jiří LEŠÁK
Přestože technologie termického
odlakování je na českém trhu v celku technologie známá, nedá se říct,
že je ještě plně a efektivně využívaná a není ani bohužel v plném povědomí širšího spektra potenciálních
odběratelů. Přestože je ověřena dlouholetým využíváním řadou odběratelů, jejich počet se však výrazně nemění. Příčinu můžeme hledat v různých důvodech, pokusím se soustředit alespoň na jeden, který pokládám
za stěžejní: větší informovanost a širší publicitu.
Termické odlakování je z toho nejširšího pohledu vysoce efektivní
technologie. Dokáže odlakovat od
barev a laků i jiných organických látek, očistit od lepidel a jiných nánosů, odmastit nepřístupná místa, odstranit plasty z dutin, komor a šneků
u plastikářských strojů a nástrojů, ze
štěrbin i rovných ploch, a to veškeré
ocelové konstrukce, z dílů, komponentů,výrobků i jejich nosičů ve výrobě či různém zpracování. Úspěšně
se daří tuto technologii aplikovat
i u materiálů z ocelolitiny, hliníkových a jiných slitin.
Jestliže hovořím o efektivitě,
mám samozřejmě na mysli všechny
standardní parametry, které efektivitu charakterizují - cenu, čas, kvalitu, rozsah použití, životní prostředí. A pokud hovořím o vysoké efektivitě, pak je to výsledek srovnávání s jinými technologiemi – vysokotlakým vodním paprskem a chemickými procesy anorganickými kyselinami, louhy, či sodou, nebo
organickými se speciálními lázněmi. Porovnejme nyní tyto technologie s termickým odlakováním a to
z hlediska životního prostředí, jejich rozsahu použití, kvality, rych44
losti i ekonomiky a na základě toho určeme jejich pořadí.
Hledisko životního prostředí
1. Termický proces - tepelný rozklad organických látek v procesu
nízkotepelné karbonizace je
v uvolněných plynech odváděn
do dopalovací komory s cílem
dokonalého spálení. Konečný odpad tvoří relativně nezávadná voda z oplachu a popel s pigmenty
v množství do 1 % z celkového
odstraňovaného množství.
2. Vysokotlaký vodní paprsek - pracovní prostředí v hlučnosti od
105 decibelů výše představuje
vysokou rizikovost jak pro obsluhu s nutností vybavení osobními
ochranými pracovními prostředky, tak pro okolní prostředí. Odpadem je vedle nezávadné vody
právě vysoký hluk se všemi negativními důsledky.
3. Chemický proces – má nejvýrazněji negativní dopad s tvorbou
vysokého množství nebezpečného odpadu. Rizikové pracovní
prostředí je ve styku s nebezpečnými látkami již na dotek, na výpary pak s nezbytnou ochranou
osobním pracovním oblečením,
obutím a ochrannými pomůckami. Odpadem je již vlastní chemická náplň „obohacená“ o množství odstraňovaných vrstev barev
a laků.
Hledisko rozsahu použití
1. Chemický proces - dokáže se úspěšně vypořádat se všemi materi-
ály včetně plastů, barevnými kovy, slabostěnnými díly i když
s postupným “užíráním “povrchů.
2. Vysokotlaký vodní paprsek - působí na materiály přibližně stejně,
vodní paprsek však v takových
tlacích dokáže měkčí a slabší materiály destruovat, a to i trvale.
Proto je nutná velká opatrnost.
3. Termický proces - je omezen teplotními vlivy. Omezuje se na ocelové, ocelolitinové materiály,
odolnější slitiny kovů.
Hledisko kvality
V této oblasti není nejlepším ani
nejhorším žádný zmíněný proces.
Každý má svoji kvalitu v případě
dodržování stanovených technologických postupů.Všechny dokáží dokonale očistit. Z praktického pohledu je možné hodnotit: 1. Termika –
má konstantní navolené programy
bez možných odchylek. 2. Chemie –
má rovněž volitelné programy, je zde
však problém s dodržením kvality
v důsledku postupného klesání účinnosti lázně. 3. Vodní paprsek - pouze automatická zařízení jsou programovatelná se zárukou, ruční pracoviště jsou odvislá od kvalitní práce
obsluhy.
Hledisko rychlosti procesu
1. Termický proces - čas na odstraňování nánosů je relativně rychlý vzhledem k množství jedné
tzv.vsázky. Podle velikosti kubatury je během 160 až 340 minut
očištěno 7 – 8 m3 objemu. Vlastní obsah však záleží na složitel-
P o v r c h o v é ú p r a v y 4 / 2 0 11
nosti jednotlivých předmětů na
odlak (očistu) tak, aby se maximálně blížil dané kubatuře zařízení. Časový rozptyl 160 - 340
minut je dán volitelnými programy, a to v závislosti na celkovou
povahu očišťovaných předmětů –
druhů a tloušťky nánosů, váhy, či
objemu předmětů.
paprsek měl co nejvyšší čistící
účinek, jeho tryska musí mít co
nejužší průzor. Automatizovaná
zařízení provádí svůj proces v podobě tkalcovského stavu. Proto
jeho celková rychlost je nejnižší
z uvedených alternativ.
2. Chemický proces - přes vysoké
pořizovací náklady se provozní
náklady blíží „termice“. Je zde
však vysoce citlivá závislost kvality - cena, tj, při nižších požadavcích na kvalitu může být nákladovost srovnatelná s „termikou“. V opačném případě však
náklady a ceny rostou.
Hledisko ekonomiky provozu
2. Chemický proces - tzv. vsázka
tvořená objemem vany s náplní
zpravidla nedosahuje takové kubatury, jako termická zařízení.
Časový průběh očisty je dost podstatně ovlivňován dodržováním
technologické kázně, především
teplotou lázně a % „vyčerpanosti“ a čistoty roztoku. V praxi
proto mnohdy dochází k horší
kvalitě při upřednostnění na dodržení časového rozpisu.
3. Vysokotlaký vodní paprsek - aby
P o v r c h o v é ú p r a v y 4 / 2 0 11
1. Termický proces - svými náklady
na provoz je bezkonkurenční, pořizovacími náklady je rovněž
v nejnižších relacích. Produktivita práce vlastní technologie
představuje výnos cca 1,7 mil. Kč
na 1 pracovníka za rok, s periferními operacemi pak 0,9 mil.
Kč na 1 pracovníka za rok, tj. dokonalý oplach čistou vodou
s usušením a tzv. skalibrováním,
což je srovnání předmětů do původního tvaru.
3. Vysokotlaký vodní paprsek - je nákladově nejnáročnější, především ve
fázi provozování. V součtu kladných a záporných stránek se jedná
o nejméně efektivní volbu při rozhodování, jakou technologii zvolit.
Uvedené srovnání hodnotí výši
efektivnosti víceméně z obecné roviny. Teprve konkrétní podnikatelský
projekt s konkrétními specifickými
požadavky bude určující pro konečnou volbu pro tu či onu technologii
(konatkt na str. 45).
■
45
Download

Srovnání nejrůznějších technologií odlakování