SERMAYE PİYASASI KURULU
BÜLTENİ
2014/31
05/11/2014
A. YENİ BAŞVURULAR
1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar
İhraç Edilecek
Sermaye
Piyasası Aracı
Ortaklık
Paylar
Bedelsiz
Bedelli
İç
Kaynaklardan
Kâr
Payından
Halka
Açılma
Diğer Sermaye
Piyasası
Araçları
1. Türkiye Halk Bankası A.Ş. (1)
Borçlanma Aracı
-
-
-
-
4.455.200.000
2. Analiz Faktoring A.Ş. (2)
Borçlanma Aracı
-
-
-
-
10.000.000
3. Şekerbank T.A.Ş.
Pay
55.000.000
-
-
-
4. Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi
A.Ş.
Pay
10.000.000
-
-
-
25.000.000
-
(1) Yurt dışında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının talep edilen ihraç tutarı 2.000.000.000 Amerikan Doları veya muadili tutar olup,
Merkez Bankası'nın 05.11.2014 tarihli döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmiştir.
(2) Nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.
B. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
1. İlk Halka Arzlar
Ortaklık
1. Ulusoy Un Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
2. Ulusoy Elektrik İmalat
Taahhüt ve Ticaret
A.Ş.
Sermaye Artırımı
Bedelli
Bedelsiz
Mevcut
Sermaye
Yeni
Sermaye
Mevcut
Pay Satışı
65.000.000
84.500.000
19.500.000
-
4.000.000 (1)
40.000.000
40.000.000
-
-
12.000.000 (2)
Ek
Pay Satışı
1.800.000 (3)
Satış
Fiyatı
2,903,45
13,4016,00
(1) Mevcut pay satışı kapsamında halka arz edilecek payların tamamı Fahrettin Ulusoy’a aittir.
(2) Mevcut pay satışı kapsamında halka arz edilecek payların 9.776.000 TL nominal değerli kısmı Sait Ulusoy’a, 1.112.000 TL nominal değerli
kısmı Kubilay Hakkı Ulusoy’a ve 1.112.000 TL nominal değerli kısmı ise Enis Ulusoy’a aittir.
(3) Ek pay satışı kapsamında halka arz edilecek olan payların 1.466.400 TL nominal değerli kısmı Sait Ulusoy’a, 166.800 TL nominal değerli
kısmı Kubilay Hakkı Ulusoy’a ve 166.800 TL nominal değerli kısmı ise Enis Ulusoy’a aittir.
NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindendir.
1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
2. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları
Ortaklık
1. GSD Denizcilik Gayrimenkul
İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Bedelsiz
Sermaye Artırımı
İç
Kâr
Kaynaklardan
Payından
Mevcut
Sermaye
Yeni Sermaye
Bedelli
Sermaye
Artırımı
30.000.000
52.180.855,64
22.180.855,64
-
Satış
Türü
Birleşme
-
(1)
(1)
(Bakınız Diğer Başvuru Sonuçları Md. No: 1)
3. Diğer Sermaye Piyasası Araçları
Ortaklık
Sermaye Piyasası Aracı
Türü
Nominal
İhraç Tavanı/Tutarı
Satış Türü
1. Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama
A.Ş. (1)
Kira Sertifikası
150.000.000
Tahsisli/Nitelikli
Yatırımcı
(1)
Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilecek kira sertifikalarının fon kullanıcısı Fleetcorp Operasyonel Taşıt Kiralama ve
Turizm A.Ş.’dir.
C. SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLER
1. İdari Para Cezaları
a) Dagi Yatırım Holding AŞ (Şirket, DAGHL) pay piyasasında 28.04.2014 ve 29.04.2014 tarihlerinde Mahmut Nedim KOÇ
ve Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda, aşağıdaki idari para cezalarının
uygulanmasına karar verilmiştir.
İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem
Eylemin Aykırılık Teşkil
Ettiği Düzenleme
Verilen
İPC
Tutarı
1. Mahmut Nedim KOÇ
28.04.2014 ve 29.04.2014 tarihlerinde VI-104.1 sayılı
Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 7 nci maddesinin
üçüncü fıkrasına ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 27
nci maddesine aykırı olarak Borsa’da 1.689.628 adet
DAGHL pay satışının gerçekleştirilmesi.
VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu
Eylemler Tebliği’nin 7 nci
maddesinin üçüncü fıkrası
kapsamında VII-128.1 sayılı
Pay Tebliği’nin 27 nci maddesi
560.702
2. Dagi Giyim Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
28.04.2014 tarihinde VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu
Eylemler Tebliği’nin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasına
ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 27 nci maddesine
aykırı olarak Borsa’da 2.000.000 adet DAGHL pay
satışının gerçekleştirilmesi.
VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu
Eylemler Tebliği’nin 7 nci
maddesinin üçüncü fıkrası
kapsamında VII-128.1 sayılı
Pay Tebliği’nin 27 nci maddesi
560.702
İPC Uygulanan
Şahıs/Şirket
b) Uzel Makine Sanayi A.Ş.’nin 2012 yılına ait finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporlarının kamuya
açıklanmaması nedeniyle aşağıdaki idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir.
İPC Uygulanan
Şahıs/Şirket
1. Emil İbrahim Önder UZEL
2. İlyas BÖREKÇİ
3. Sinan ŞERİFOĞLU
İPC Uygulanmasına
Neden Olan Eylem
Eylemin Aykırılık Teşkil
Ettiği Düzenleme
Verilen
İPC Tutarı
Uzel Makine Sanayi A.Ş.’nin
2012 yılına ait finansal tabloları
ile bunlara ilişkin bağımsız
denetim raporlarının kamuya
açıklanmaması
Kurulumuzun Seri:XI No:I
“Sermaye
Piyasasında
Finansal
Raporlamaya
İlişkin Esaslar Tebliği”nin
49’uncu maddesi
21.560
2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
2. Diğer Yaptırım ve Tedbirler
Kurulumuz Karar Organınca brüt takas uygulamasına ve diğer tedbirlere tabi olan pay piyasalarının incelenmesi
sonucunda; Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ), Bakanlar Medya A.Ş. (BAKAN), Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret
A.Ş. (YAYLA), Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ANELT), Aksel Enerji Yatırım Holding A.Ş.
(AKSEL) ve Garanti Faktoring A.Ş. (GARFA) pay piyasalarında Kurulumuz tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun
101 inci maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 18
inci maddesi kapsamında getirilmiş olan tüm tedbirlerin 06.11.2014 tarihli işlemlerden başlamak üzere kaldırılmasına karar
verilmiştir.
D. SERMAYE PİYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİKLERİ
1. Az Global Portföy Yönetimi A.Ş.’nin ortaklık yapısında değişiklik talebinin aşağıdaki tabloda yer alan şekliyle
Kurulumuzca olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
AZ International Holdings SA.
Pay Devri Öncesi Ortaklık Yapısı
Pay
Pay Oranı
Pay Tutarı
Grubu
(%)
2.400.000,00
B
60,000
Pay Devri Sonrası Ortaklık Yapısı
Pay
Pay Oranı
Pay Tutarı
Grubu
(%)
2.400.000,00
B
60,00
Global Yatırım Holding A.Ş.
Ortağın Adı Soyadı/Unvanı
1.599.052,88
A
39,976
1.600.000,00
A
40,00
Ayşegül BENSEL
473,56
A
0,012
-
-
-
Feyzullah Tahsin BENSEL
236,78
A
0,006
-
-
-
236,78
A
0,006
-
-
100,000
4.000.000,00
Mehmet KUTMAN
Toplam
4.000.000,00
100,00
E. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI
1. GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından GSD Dış Ticaret A.Ş.’nin aktif ve pasifinin bir
bütün halinde devralınması suretiyle GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işlemi için
hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 24/1 maddesi hükmü
çerçevesinde GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklarına 1,45 TL fiyat üzerinden ayrılma hakkı
tanınması suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
2. AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş.’nin ;
i) Unvanının Azimut Global Portföy Yönetimi A.Ş. olarak değiştirilmesi,
ii) III-55.1 sayılı Portföy Yönetimi Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği’ne uyum sağlanması,
iii) 8.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ve 4.000.000 TL çıkarılmış sermaye ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi
amaçlarıyla yapılacak esas sözleşme değişikliğine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
3. Delta Menkul Değerler A.Ş.’nin kurucusu olduğu “Delta Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Likit Fonu”, “Delta Menkul Değerler
A.Ş. B Tipi Değişken Fonu” ve “Delta Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)”nun tasfiye
edilmesine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
4. İnfo Yatırım A.Ş.’nin kurucusu olduğu “İnfo Yatırım A.Ş. B Tipi Likit Fon”un tasfiye edilmesine izin verilmesi talebinin
olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
F. DİĞER ÖZEL DURUMLAR
İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına
www.spk.gov.tr/apps/ofd/OzelDurumAciklamalari.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.
3
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
Download

31 - Sermaye Piyasası Kurulu