DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.
AYRILMA HAKKI DUYURUSU
Şirketimizin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding
A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. bünyesinde birleşilmesi
işleminin (“Birleşme”) görüşüldüğü Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı (“Genel Kurul
Toplantısı”) 06.08.2014 tarihinde yapılmış ve Genel Kurul Toplantısı'nda “Birleşme” oy çokluğu ile
onaylanmıştır.
Genel Kurul Toplantısı’nda, Gündem’in 5’inci maddesinde görüşülen “Birleşme”ye olumsuz oy
kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı Tutanağı’na işleten pay sahiplerimizin, Genel
Kurul Toplantısı’nda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’den sağlanan “Pay Sahipleri Listesi”nde yer alan
paylarının tamamını (“ayrılma hakkına konu paylar”) Ortaklığımıza satarak ayrılma hakkı mevcuttur.
Sermaye Piyasası Kanunu’nun ‘Ayrılma hakkı’ başlığını taşıyan 24’üncü maddesinin 1’inci fıkrası
hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20.06.2014 tarih ve 2014/18 sayılı Haftalık Bülteni’nde ilan
edilen onayları doğrultusunda, Ortaklığımızın 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerli beher payı için ayrılma
hakkı kullanım fiyatı, “Birleşme”nin ilk defa kamuya açıklandığı 14.04.2014 tarihinden önceki,
açıklama tarihi hariç olmak üzere, 30 (Otuz) gün içinde, Borsa İstanbul A.Ş.’de oluşan ‘ağırlıklı
ortalama fiyatların aritmetik ortalaması’ alınarak hesaplanan 0,50 TL (Elli Kuruş)’dir (“ayrılma hakkı
kullanım fiyatı”).
Ayrılma hakkı kullanımı, 11 Ağustos 2014 tarihinde başlayacak olup; 22 Ağustos 2014 tarihinde saat
17:00’da sona erecektir (“ayrılma hakkı kullanım süresi”).
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., ayrılma hakkı kullanımı kapsamında, Ortaklığımız adına pay
alım işlemini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiş Aracı Kurum olup, iletişim bilgileri aşağıda yer
almaktadır. ‘Ayrılma hakkına konu paylar’a ilişkin tutarların Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
tarafından ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimize zamanında ve eksiksiz olarak ödenmesinde,
söz konusu tutarların zamanında ve eksiksiz olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’ye
iletilmesinde sorumluluk Ortaklığımız’a aittir.
Ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimiz, “ayrılma hakkı kullanım süresi” içerisinde ekte yer alan
Talep Formu’nu, hesaplarının bulunduğu aracı kuruma ileterek ve “ayrılma hakkına konu paylar”ın
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ne virman edilmek suretiyle teslim edilmesini sağlayarak,
satışın gerçekleştirilmesini talep edeceklerdir. “Ayrılma hakkına konu paylar”ın bedelleri (“ayrılma
hakkı kullanım bedeli”) satışı takip eden işgünü (T+1) en geç saat 17:00’a kadar, ayrılma hakkını
kullanacak pay sahiplerimizin “Talep Formu”nda belirtmiş oldukları hesaplarına ödenmiş olacaktır.
Ayrılma hakkı kullanımında bulunacak pay sahiplerimizin başvuruları, ayrılma hakkı kullanım süresi
boyunca her iş günü Türkiye saati ile en geç saat 17:00’a kadar kabul edilecektir. Garanti Yatırım
Menkul Kıymetler A.Ş.'ne Saat 17:00’dan sonra ulaşan başvurular, ertesi iş günü işleme alınacaktır.
Aracı Kurum Bilgileri:
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Adres: Etiler Mah. Tepecik Yolu Demirkent Sok. No: 1 Beşiktaş / İSTANBUL
Telefon: 0 212 384 10 10
Download

Ayrılma Hakkı Duyurusu