SERMAYE PİYASASI KURULU
BÜLTENİ
2014/6
26/02/2014
A. YENİ BAŞVURULAR
1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar
Paylar
Ortaklık
İhraç Edilecek
Sermaye
Piyasası Aracı
Bedelli
Bedelsiz
İç
Kaynaklardan
Kâr
Payından
Halka
Açılma
Diğer Sermaye
Piyasası Araçları
1.
Eko Faktoring A.Ş. (1)
Borçlanma Aracı
-
-
-
-
150.000.000
2.
Turkish Faktoring A.Ş. (1)
Borçlanma Aracı
-
-
-
-
20.000.000
(1)
Nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.
2. Yatırım Fonu Katılma Payları İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar
Fon
1. İş Yatırım Bosphorus Capital
Karma Strateji Serbest Yatırım
Fonu
Kurucu
İş
Yatırım
Değerler A.Ş.
Menkul
İhraç Tutarı
İhraç Edilecek
Pay Sayısı
İlk Tutar
Son Tutar
270.000.000
27.000.000.000
30.000.000
300.000.000
NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindendir.
1
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI
1.
Kurul’un i-SPK.52.1 (26.02.2014 tarih ve 6/180 s.k.) Sayılı İlke Kararı
1. Kurulumuzun fon giderlerinin kurucular tarafından karşılanmamasına yönelik düzenleme yapan 06.01.2005 tarih ve 1/9
sayılı İlke Kararı’nın yürürlükten kaldırılmasına,
2. Fon giderlerinin kurucular tarafından karşılanmasına yönelik uygulama esaslarını belirlemek üzere;
a) Yatırım fonlarının ve emeklilik yatırım fonlarının giderlerinde karşılaştırılabilirliğin sağlanması amacıyla fonlara ilişkin
tüm giderlerin (kurucular tarafından karşılananlar dahil) fon muhasebe sistemine aktarılması,
b) Fon giderlerinin kurucu tarafından karşılandığı durumlarda, bu giderlerin hesap işletim giderleri, komisyon gibi muhtelif
adlar altında dolaylı olarak yatırımcılara yansıtılmaması,
c) Yatırım fonlarının ve emeklilik yatırım fonlarının performans sunuş raporlarında, alım satıma esas olan fon fiyatına göre
hesaplanan fon getirilerine ek olarak, brüt fon getirilerine (toplam giderlerden kurucu tarafından karşılanan giderler düşülerek
bulunan brüt fon getirileri) ekteki örnek hesaplama esas alınarak yer verilmesi,
d) Emeklilik yatırım fonlarının sürekli bilgilendirme formlarında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda fon işletim giderinin
kurucu emeklilik şirketi ile portföy yöneticisi arasındaki paylaşım oranlarına yer verilmesi
gerektiğine
karar verilmiştir.
EKİ:
Örnek Tablo
ABC Emeklilik Yatırım Fonu
XYZ Emeklilik Yatırım Fonu
%14,00
%15,22
%2,50 (*)
%2,28 (*)
%2,28
%2,28
%0,22 (**)
%1,00 (***)
(Gerçekleşen fon toplam gider oranı - Dönem içinde
kurucu tarafından karşılanan fon giderlerinin
toplamının oranı)
%2,50
%1,28
Brüt Getiri
%16,50
%16,50
Net Basit Getiri
(Dönem sonu birim fiyat - Dönem başı birim fiyat) /
Dönem başı birim fiyat)
Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı
Azami Toplam Gider Oranı
Kurucu Tarafından Karşılanan Giderlerin Oranı
Net Gider Oranı
(*)
Her iki örnekte de kurucu tarafından karşılananlar da dahil olmak üzere, tüm fon giderleri fon muhasebesine yansıtılarak hesaplanmıştır.
(**)
Azami toplam gider oranının aşılması nedeniyle kurucu tarafından dönem sonunu takip eden 5 iş günü içinde fona iade edilen giderlerin
oranını ifade etmektedir. Bu sebeple, karşılanan bu giderler fonun ilgili döneme ilişkin net giderlerinin hesaplanmasına dahil edilmemektedir.
Bu örnekte, kurucu tarafından karşılanan fon giderleri için dönem içinde fon muhasebesinde kurucudan herhangi bir alacak kaydı
oluşturulmadığı varsayılmıştır. Oluşturulması halinde ise XYZ Emeklilik Yatırım Fonu için yapılan hesaplama örneği uygulanır.
(***) Azami fon toplam gider oranı aşılmamasına rağmen, dönem içinde kurucu tarafından karşılanmış fon giderlerini ifade etmektedir. Bu
sebeple, karşılanan bu giderler fonun ilgili döneme ilişkin net giderlerinin hesaplanmasına dahil edilmiştir. Bu örnekte, kurucu tarafından
karşılanan fon giderleri için dönem içinde fon muhasebesinde kurucudan alacak kaydı oluşturulduğu varsayılmıştır.
2
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
2.
2014/4 sayılı SPK Bülteni’nde ilan edilen 14.02.2014 tarih ve 4/127 sayılı Kurul Kararı uyarınca; sermaye piyasasında
denetim yapma yetkileri, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından kendilerine yetki verilinceye
kadar askıya alınmış bulunan aşağıdaki unvanları yer alan bağımsız denetim kuruluşları, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu tarafından 14.02.2014-25.02.2014 tarihleri arasında yetkilendirildiğinden, sermaye piyasasında bağımsız
denetim yapma yetkileri tekrar verilmiştir.
3.
1
AKT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
2
AKTAN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
3
BAKIŞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
4
BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
5
BİRLEŞİM BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
6
CONSULTA BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
7
CPA BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
8
KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
9
REFERANS BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
10
SUN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
11
TÜRKERLER BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
12
YORUM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Kurulumuzun 26.02.2014 tarih ve 6/189 sayılı kararı
Kurulumuzun 13.02.2006 tarihli ve 2006/6 sayılı Haftalık Bülteni’nde yayımlanan gayrimenkul değerleme uzmanları ile
konut değerleme uzmanlarının tecrübe şartlarını sağlayıp sağlamadıklarına ilişkin incelemelerin hangi kriterlere göre yapılacağına
ilişkin 13.02.2006 tarih ve 7/150 sayılı Kurul Kararı’nın 2’nci maddesinin (I) bendinden sonra gelmek üzere;
“(İ) Kurulumuz tarafından yapılan Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı sınavlarına katılarak
başarılı olmuş ancak, yukarıdaki maddeler uyarınca 3 yıllık tecrübe şartını tevsik eden rapor sunamadığı veya diğer şartları
taşımadığı için başvurusu kabul edilmeyen adayların, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. tarafından
düzenlenecek ve içeriği Kurulca onaylanacak mesleki uygulamalı eğitim programına katılım sağlamaları halinde tecrübe şartını
sağlamış sayılmalarına”
bendinin eklenmesine karar verilmiştir.
C. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
1. Borçlanma Araçları
Ortaklık
1. Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Nominal İhraç Tavanı
Satış Türü
100.000.000
Nitelikli Yatırımcı
3
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
2. Yatırım Fonu Katılma Payları
Fon
İhraç Tutarı
İhraç Edilen Pay
Sayısı
İlk Tutar
Son Tutar
200.000.000
20.000.000.000
-
-
Kurucu
1. Burgan Yatırım Menkul Değerler
A.Ş. Burgan 1 Serbest Yatırım
Fonu
Burgan
Menkul
A.Ş.
Yatırım
Değerler
2. Finans Yatırım Ark İstanbul
Portföy Serbest Yatırım Fonu
(Bakınız Yeni Faaliyet İzinleri Md
No: 1)
Finans
Menkul
A.Ş.
Yatırım
Değerler
200.000.000
20.000.000.000
-
-
3. Finans Yatırım İstanbul Portföy
Serbest Yatırım Fonu (Bakınız
Yeni Faaliyet İzinleri Md. No: 1)
Finans
Menkul
A.Ş.
Yatırım
Değerler
250.000.000
25.000.000.000
-
-
4. Fibabanka A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli
Tahvil ve Bono Fonu (Bakınız
Yeni Faaliyet İzinleri Md. No: 2)
Fibabanka A.Ş.
300.000.000
30.000.000.000
-
-
D. YENİ FAALİYET İZİNLERİ
1. Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin, Finans Yatırım Ark İstanbul Portföy Serbest Yatırım Fonu ve Finans Yatırım
İstanbul Portföy Serbest Yatırım Fonu’nun kuruluşlarına izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerin
onaylanması talepleri olumlu karşılanmıştır.
2. Fibabanka A.Ş.’nin Fibabanka A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi ve fon katılma
paylarının halka arzına ilişkin izahnamenin onaylanması talebi olumlu karşılanmıştır.
E. SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLER
1.
Suç Duyuruları
a)
Muhtelif internet sitelerinde gerçekleştirilen faaliyetlerin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde incelenmesi neticesinde aşağıdaki tabloda yer verilen suç duyurusunun yapılmasına karar verilmiştir.
Suç Duyurusunda Bulunulan
Şahıs
http://tr.anyoption.com/,
http://www.optionrally.com/tr/,
https://www.gfmtrader.com/
ve
https://tr.xprotrade.com/Trading.as
px adresli internet sitelerinin içerik
sağlayıcıları.
Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 3, 37 ve 39
nolu maddelerine aykırı şekilde, Kurulumuzdan izin
alınmaksızın
sermaye
piyasası
faaliyeti
gerçekleştirilmesi.
Eylemin Aykırılık Teşkil
Ettiği Kanun Maddesi
6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 3, 37 ve 39 ve
109/2 nolu maddeleri.
4
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
b)
Alternatifbank A.Ş. pay piyasasında 06.12.2012-07.01.2013 döneminde gözlenen olağan dışı fiyat ve miktar
hareketlerinin mülga 2499 sayılı SPKn'nun 47/1-(A)-1 ve 6362 sayılı SPKn'nun 106/1 maddesinde tanımlanan bilgi suistimali
suçunun unsurlarını oluşturması nedeniyle, işlemlerde sorumluluğu bulunan şahıslar hakkında SPKn'nun 106 ncı maddesi
kapsamında işlem yapılmak üzere, Kanun'un 115 inci maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda yer alan suç duyurularının yapılmasına
karar verilmiştir.
Suç Duyurusunda Bulunulan
Şahıs
1.
Hülya ELMALIOĞLU
2.
Cüniyet OKANDE
c)
Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem
Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği
Kanun Maddesi
Alternatifbank A.Ş. pay piyasasında 06.12.201207.01.2013 döneminde mülga 2499 sayılı SPKn'nun 2499 sayılı (mülga) SPK’nun
47/1-(A)-1 ve 6362 sayılı SPKn'nun 106/1 maddesinde 47/1-(A)-1 ve 6362 sayılı
tanımlanan suçun unsurlarını oluşturan işlemlerin SPKn'nun 106 ncı maddesi.
gerçekleştirilmesi.
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ) pay piyasasında 28.03.2012-23.10.2012 döneminde gözlenen olağan dışı
fiyat ve miktar hareketlerinin mülga 2499 sayılı SPKn'nun 47/I-(A)-2 ve 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde tanımlanan
piyasa dolandırıcılığı suçunun unsurlarını oluşturması nedeniyle, işlemlerde sorumluluğu bulunan şahıslar hakkında SPKn'nun
107/1 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere, Kanun'un 115 inci maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda yer alan suç
duyurularının yapılmasına karar verilmiştir.
Suç Duyurusunda Bulunulan
Şahıs
1. Yasef MİTRANİ
2. Murat BURAN
3. Erkan ÖZCAN
d)
Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem
Eylemin Aykırılık Teşkil
Ettiği Kanun Maddesi
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ) pay piyasasında
28.03.2012-23.10.2012 döneminde mülga 2499 sayılı 2499 sayılı (mülga) SPK’nun
SPKn'nun 47/I-(A)-2 ve 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 47/I-(A)-2 ve 6362 sayılı
maddesinde tanımlanan suçun unsurlarını oluşturan SPKn'nun 107/1 maddesi.
işlemlerin gerçekleştirilmesi.
Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA) pay piyasasında 22.11.2013-23.01.2014 döneminde
gözlenen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerinin 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde tanımlanan piyasa dolandırıcılığı
suçunun unsurlarını oluşturması nedeniyle, işlemlerde sorumluluğu bulunan şahıslar hakkında SPKn'nun 107/1 maddesi
kapsamında işlem yapılmak üzere, Kanun'un 115 inci maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda yer alan suç duyurularının yapılmasına
karar verilmiştir.
Suç Duyurusunda Bulunulan
Şahıs
Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem
Eylemin Aykırılık Teşkil
Ettiği Kanun Maddesi
1. Uğur KÖSEALİ
2. Süleyman Yılmaz KÖSEALİ
3. Erkan AKSOY
Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş.
(YAYLA) pay piyasasında 22.11.2013-23.01.2014
6362 sayılı SPKn'nun 107/1
döneminde 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde
maddesi.
tanımlanan suçun unsurlarını oluşturan işlemlerin
gerçekleştirilmesi.
4. Necmi DEĞERLİ
5
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
2.
İdari Para Cezaları
a) Galata Yatırım A.Ş. hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının
uygulanmasına karar verilmiştir.
İPC Uygulanan
Şahıs/Şirket
İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem
Eylemin Aykırılık Teşkil
Ettiği Düzenleme
Verilen İPC
Tutarı
Galata Yatırım A.Ş.
Sermaye piyasası aracının halka arzı ile ilgili
olarak, ihraççı ve/veya hissedar hakkında detaylı
ve dikkatli inceleme yapma konusunda en iyi
gayretin gösterilmemesi ve halka arz fiyatının
sermaye piyasası aracının gerçek değerini en
doğru şekilde göstermesi yönünde azami özenin
gösterilmemesi.
Seri: V, No: 46 sayılı Tebliğ'in
40’ıncı maddesinin (d) ve (e)
bentleri
20.389
b) AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş. hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda
yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir.
İPC Uygulanan
Şahıs/Şirket
AFM Uluslararası Film
Prodüksiyon Ticaret
ve Sanayi A.Ş. (1)
İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem
Eylemin Aykırılık
Teşkil Ettiği
Düzenleme
Verilen İPC
Tutarı
Rekabet Kurulu’nun 17.11.2011 tarih ve 11­57/1473­539
Mülga Seri:VIII, No:54
sayılı Kararı’nın iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle
sayılı Tebliğ’in 14’üncü
Danıştay nezdinde açılan dava hakkında ilgili özel durum
maddesi
açıklamasının öngörülen sürelerde yapılmaması
135.926
Rekabet Kurulu’nun 17.11.2011 tarih ve 11­57/1473­539
sayılı Kararı’nın iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle
Mülga Seri:VIII, No:54
Danıştay nezdinde açılan davada, Danıştay 13’üncü
sayılı Tebliğ’in 14’üncü
Dairesi’nin dava konusu Rekabet Kurulu Kararı’nın
maddesi
yürütmesinin durdurulmasına karar vermiş olduğuna ilişkin
özel durum açıklamasının öngörülen sürelerde yapılmaması
269.500
Rekabet Kurulu’nun 17.11.2011 tarih ve 11­57/1473­539
sayılı Kararı’na konu şartlar çerçevesinde devri
gerçekleştirilen lokasyonlardan bazılarını devralan Sinemay
Mülga Seri:VIII, No:54
Sinema ve Eğlence Hizmetleri A.Ş. tarafından, AFM
sayılı Tebliğ’in 14’üncü
Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş.
maddesi
aleyhine, lokasyon devrine ilişkin sözleşme ile borçlu
olunmadığının tespiti ve devir sözleşmesinin iptali talepleriyle
açılan dava hakkında özel durum açıklamasının yapılmaması
269.500
(1) Bakınız Diğer Başvuru Sonuçları Md. No:7
3.
İşlem Yasakları
a)
Alternatifbank A.Ş. (ALNTF) pay piyasasında gözlenen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerinin SPKn ve ilgili
mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda, aşağıdaki tabloda kimlik bilgileri yer alan şahıslar hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun
101 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, geçici olarak 6 ay süreliğine borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda
işlem yapma yasağı getirilmesine, işlem yapma yasağının getirildiği tarih itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki
hesaplarına işlem yasağı kaydının işlenmesine ve söz konusu şahıslara ait kaydi payların, takas işlemlerine konu edilmelerinin
önlenmesini teminen “Yasaklı Paylar”, suça konu edilmiş kaydi paylar dışındaki kaydi payların “Borsada işlem görmeyen paylar”
statüsünde izlenmesine karar verilmiştir.
6
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
İşlem Yasağı Getirilen Şahıslar
1.
Hülya ELMALIOĞLU
2.
Sevil GÜR
3.
Cüniyet OKANDE
b)
İşlem Yasağına Konu Olan Payların
Kodu
İnceleme Dönemi
İşlem Yasağı
Süresi
ALNTF
06.12.2012-07.01.2013
6 Ay
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ) pay piyasasında gözlenen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerinin SPKn ve
ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda, aşağıdaki tabloda kimlik bilgileri yer alan şahıslar hakkında, 6362 sayılı
SPKn'nun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, geçici olarak 6 ay süreliğine borsalar ve teşkilatlanmış diğer
piyasalarda işlem yapma yasağı getirilmesine, işlem yapma yasağının getirildiği tarih itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
nezdindeki hesaplarına işlem yasağı kaydının işlenmesine ve söz konusu şahıslara ait kaydi payların, takas işlemlerine konu
edilmelerinin önlenmesini teminen “Yasaklı Paylar”, suça konu edilmiş kaydi paylar dışındaki kaydi payların “Borsada işlem
görmeyen paylar” statüsünde izlenmesine karar verilmiştir.
İşlem Yasağı Getirilen Şahıslar
1.
Yasef MİTRANİ
2.
Murat BURAN
3.
Erkan ÖZCAN
4.
Hayim MİTRANİ
5.
Süleyman Yılmaz KÖSEALİ
6.
Ümit BURAN
7.
Levent ÖNER
8.
Ekrem ÖZCAN
c)
İşlem Yasağına Konu Olan Payların
Kodu
İnceleme Dönemi
İşlem Yasağı
Süresi
BEYAZ
28.03.2012-23.10.2012
6 Ay
Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA) pay piyasasında gözlenen olağan dışı fiyat ve miktar
hareketlerinin SPKn ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda, aşağıdaki tabloda kimlik bilgileri yer alan şahıslar
hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, geçici olarak 6 ay süreliğine borsalar ve
teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı getirilmesine, işlem yapma yasağının getirildiği tarih itibarıyla Merkezi Kayıt
Kuruluşu A.Ş. nezdindeki hesaplarına işlem yasağı kaydının işlenmesine ve söz konusu şahıslara ait kaydi payların, takas
işlemlerine konu edilmelerinin önlenmesini teminen “Yasaklı Paylar”, suça konu edilmiş kaydi paylar dışındaki kaydi payların
“Borsada işlem görmeyen paylar” statüsünde izlenmesine karar verilmiştir.
İşlem Yasağı Getirilen Şahıslar
İşlem Yasağına Konu Olan Payların
Kodu
İnceleme Dönemi
İşlem Yasağı Süresi
YAYLA
22.11.2013-23.01.2014
6 Ay
1. Uğur KÖSEALİ
2. Süleyman Yılmaz KÖSEALİ
3. Erkan AKSOY
4. Necmi DEĞERLİ
7
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
4.
Diğer Yaptırım ve Tedbirler
a) Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketi (Yayla) pay piyasasında 22.11.2013-23.01.2014 döneminde
gerçekleştirilen işlemler hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan
inceleme sonucunda;
1) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-(b) maddesi çerçevesinde, 27.02.2014 tarihinden başlamak üzere, YAYLA pay
piyasasında brüt takas uygulanması ve takas alacaklarının takas süresinin sonunda dağıtılması hususlarında İstanbul Takas ve
Saklama Bankası A.Ş.'ye bildirimde bulunulmasına,
2) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-(ç) maddesi çerçevesinde, mevcut tüm üyelerini bilgilendirmesini teminen, 27.02.2014
tarihinden başlamak üzere,
i. Kurulumuzun Seri:V, No:65 sayılı Tebliği'nin 9 uncu maddesinde öngörülen bir müşterinin takası henüz
gerçekleştirilmemiş pay alım işlemleri sonucunda, belirli bir anda oluşacak açık takas pozisyonunun asgari %20 si oranında
uygulanan net varlık bulundurma zorunluluğunun, YAYLA pay piyasasında gerçekleşecek işlemlerde açık takas pozisyonun
tamamını (%100) karşılayacak oranda özkaynak bulundurması şeklinde uygulanması,
ii. YAYLA pay satışından kaynaklanan takas alacaklarının özkaynak hesabında dikkate alınmaması,
iii. Seri:V, No:65 sayılı Tebliği'nin 9 uncu ve 12 inci maddeleri kapsamında müşterinin net varlığının hesaplanmasında söz
konusu payların özkaynak olarak kabul edilmemesi
hususlarında Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği’ne bildirimde bulunulmasına,
3) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-(c) maddesi çerçevesinde, YAYLA paylarının açığa satış ve kredili menkul kıymet
işlemlerine konu olabilecek sermaye piyasası araçları listesinden çıkarılması hususunda Borsa İstanbul A.Ş.'ye bildirimde
bulunulmasına
karar verilmiştir.
F. SERMAYE PİYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİKLERİ
1. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.’nin ortaklık yapısındaki değişiklik, aşağıdaki tabloda yer alan şekliyle Kurul kayıtlarına
alınmıştır.
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı Soyadı
Pay Devri Öncesi Ortaklık Yapısı
Pay Devri Sonrası Ortaklık Yapısı
Pay Tutarı (₺)
Pay Oranı (%)
Pay Tutarı (₺)
Pay Oranı (%)
Hasan Turgay OZANER
472.500
35,0
472.500
35,0
Tufan DERİNER
338.850
25,1
340.200
25,2
Alpaslan ENSARİ
337.500
25,0
337.500
25,0
Necati Alpagut DAĞDELEN
132.300
9,8
132.300
9,8
Atıf CEZAYİRLİ
67.500
5,0
67.500
5,0
Hakan ERYILMAZ
1.350
0,1
-
-
1.350.000
100,0
1.350.000
100,0
TOPLAM
8
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
G. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI
1.
Ardem Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. kendi talebi doğrultusunda Kurulumuzun "Sermaye Piyasasında
Gayrimenkul Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar Listesi"nden çıkarılmıştır.
2.
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (Aracı Kurum) dolaylı ortaklık yapısında meydana gelen değişikliklerin
onaylanması başvurusu kapsamında, Belçika Hükümeti’nin BNP Paribas SA’daki ortaklık payının %10,70’den % 10,27’ye
düşmesi ve bu hisselerin yeniden yapılandırılarak % 0,29’luk kısmının SFPI tarafından kendi adına tutulmaya başlanması ve
Bankanın ortağı olan BNP Grubu şirketlerince Borsa İstanbul A.Ş.’de TEB hisse alımlarının gerçekleştirilmesi Aracı Kurum’un ana
ortağı olan Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş.’nin dolaylı ortaklık yapısında meydana gelen değişiklikler nedeni ile Aracı Kurum’un
dolaylı ortaklık yapısında meydan gelen değişikliklerin onaylanmasına karar verilmiştir.
3.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin kurucusu olduğu B Tipi Likit Fon’un tasfiye edilmesine izin verilmesi talebi
olumlu karşılanmıştır.
4.
Sanko Menkul Değerler A.Ş.’nin, kurucusu olduğu A Tipi Değişken Fon ile B Tipi Likit Fon’un tasfiye edilmesine izin
verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır.
5.
Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş. paylarının Kurulumuzun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak
Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin 8’inci maddesi kapsamında borsa kotundan çıkarılması amacıyla %98,34’üne sahip olan
Mosburger GmbH tarafından Şirket’in diğer ortaklarına yapılacak pay alım teklifine ilişkin başvuruda, Şirket’in 1,-TL nominal
değerli payı için asgari pay alım teklifi fiyatının 3,45 TL olarak belirlenmesine ve pay alım teklifi bilgi formunun bu çerçevede
onaylanmasına karar verilmiştir.
6.
Kurucu ve unvan bilgilerine aşağıda yer verilen emeklilik yatırım fonlarının dönüşüm başvuruları olumlu karşılanmıştır.
Kurucu
Mevcut Unvan
Yeni Unvan
1. Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları
(Euro) Emeklilik Yatırım Fonu
Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma
Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
2. Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları
(Usd) Emeklilik Yatırım Fonu
Gelir Amaçlı İkinci Kamu Dış Borçlanma
Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
3. ING Emeklilik A.Ş.
Likit Karma Emeklilik Yatırım Fonu
Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
7.
Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş.’nin (Mars Sinema A.Ş.) Kurulumuzun II-23.2 sayılı Birleşme
ve Bölünme Tebliği (II-23.2 sayılı Tebliğ) ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve
Sanayi A.Ş.’yi (AFM A.Ş.) devralması suretiyle gerçekleşecek birleşme işlemine ilişkin Duyuru Metni’nin Kurulumuzca
onaylanması talebine ilişkin olarak yapılan görüşmede; Rekabet Kurulu’nun 17.11.2011 tarih ve 11­57/1473­539 sayılı Kararı’nın
iptali talebiyle Danıştay nezdinde açılan ve yargı süreci devam eden davada, yargı sürecinin sonunda, birleşme işleminin
gerçekleştirilmesine engel teşkil edecek bir kararın alınması halinde AFM A.Ş. ortaklarınca yaşanabilecek mağduriyetlerin
giderileceği hususunda Mars Sinema A.Ş. tarafından Kurulumuza taahhütname verilmesi ve söz konusu taahhütnamenin birleşme
işlemine ilişkin Duyuru Metni’ne eklenmesi şartıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
H. DİĞER ÖZEL DURUMLAR
İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına
www.spk.gov.tr/apps/ofd/OzelDurumAciklamalari.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.
9
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
Download

6 - Sermaye Piyasası Kurulu