SERMAYE PİYASASI KURULU
BÜLTENİ
2014/29
17/10/2014
A. YENİ BAŞVURULAR
1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar
İhraç Edilecek
Sermaye
Piyasası Aracı
Ortaklık
Paylar
Bedelsiz
Bedelli
İç
Kaynaklardan
Kâr
Payından
Halka
Açılma
Diğer
Sermaye
Piyasası
Araçları
1. İnanlar İnşaat A.Ş.(1)
Borçlanma Aracı
-
-
-
-
100.000.000
2. Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş.(1)
Borçlanma Aracı
-
-
-
-
150.000.000
3. Strateji Holding A.Ş. (1)
Borçlanma Aracı
-
-
-
-
10.000.000
4. CVS Makina İnşaat Sanayi ve
Ticaret A.Ş.(2)
Borçlanma Aracı
-
-
-
-
50.000.000
5. Doğuş SK Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Pay
22.000.000
1.059.004
-
-
-
(1)
(2)
Nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.
Tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.
2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Girmek Amacıyla Kurula Başvuran Ortaklıklar
Ortaklık
1. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği
Ticaret A.Ş.
Mevcut
Sermayesi
Talep Edilen
Kayıtlı Sermaye Tavanı
25.000.000
125.000.000
3. Sermaye Piyasası Aracı İhraç Başvuruları Ertelenen veya İşlemden Kaldırılan Ortaklıklar
Ortaklık
1. Avrasya Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı A.Ş.
Paylar
Başvuru
Tarihi
İhraç Edilecek
Sermaye
Piyasası Aracı
Bedelli
İç
Kaynaklardan
Kâr
Payından
31.03.2014
Pay
28.000.000
-
-
Bedelsiz
Halka
Açılma
Diğer
Sermaye
Piyasası
Araçları
-
-
NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindendir.
1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
B. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
1. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları
Ortaklık
Mevcut
Sermaye
Yeni
Sermaye
Bedelli
Sermaye
Artırımı
1. Adese Alışveriş
Merkezleri Ticaret A.Ş.
30.000.000
90.000.000
-
Bedelsiz
Sermaye Artırımı
İç Kaynaklardan
Kâr Payından
60.000.000
Satış
Türü
-
-
2. Borçlanma Araçları
Nominal
İhraç Tavanı
Ortaklık
1. Çağdaş Faktoring A.Ş.
2. Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
3. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(*)
Satış Türü
90.000.000
Nitelikli Yatırımcı
945.000.000
Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
1.500.000.000
Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
(*) Söz konusu sermaye piyasası araçlarının tamamı ya da bir kısmı yapılandırılmış borçlanma araçları statüsünde ihraç edilecektir.
3. Emeklilik Yatırım Fonu Payları
Fon
Kurucu
Kayda Alınan
Tutar
Kayda Alınan
Pay Sayısı
İlk
Tutar
Son
Tutar
1. Garanti Emeklilik ve Hayat
A.Ş. Esnek Emeklilik
Yatırım Fonu
Garanti Emeklilik
ve Hayat A.Ş.
14.750.000.000
1.475.000.000.000
250.000.000
15.000.000.000
2. Garanti Emeklilik ve Hayat
A.Ş. Esnek Alternatif
Emeklilik Yatırım Fonu
Garanti Emeklilik
ve Hayat A.Ş.
14.900.000.000
1.490.000.000.000
100.000.000
15.000.000.000
C. YENİ FAALİYET İZİNLERİ
1. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin Kurulumuzun III-56.1 sayılı “Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak
Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde portföy saklama hizmeti vermek üzere yetkilendirilmesine ilişkin talebinin olumlu
karşılanmasına karar verilmiştir.
2. Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş’nin “Dereboyu Cad. No:78 Kat:3 Ortaköy Beşiktaş/İSTANBUL” adresinde irtibat
bürosu açılması talebiyle yapmış olduğu başvuru Kurulumuzca olumlu karşılanmıştır.
2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
D. SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLER
1. İdari Para Cezaları
İPC Uygulanan
Şahıs/Şirket
1. Nurol Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı A.Ş.(*)
2. Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret
A.Ş.(*)
(*)
İPC Uygulanmasına
Neden Olan Eylem
III-48.1
sayılı
Gayrimenkul
Yatırım Ortaklıklarına İlişkin
Esaslar Tebliği’nde yer alan
borçlanma sınırının aşımı
Payların ilk halka arzı amacıyla
yayınlanan
izahnamede
danışmanlık hizmetine ilişkin
maliyet hakkında bilgiye yer
verilmemesi
Eylemin Aykırılık Teşkil
Ettiği Düzenleme
III-48.1 sayılı Gayrimenkul
Yatırım Ortaklıklarına İlişkin
Esaslar
Tebliği’nin
31.
maddesi
II-5.1 sayılı İzahname ve
İhraç Belgesi Tebliği’nin 7 nci
maddesi ve 25/1 fıkrası ile
mülga Seri:I, No:40 Payların
Kurul Kaydına Alınmasına ve
Satışına
İlişkin
Esaslar
Tebliği’nin 23/1(a) bendi
Verilen
İPC Tutarı
269.500
17.170
Şirket’in yapılacak ilk genel kurul toplantısında, Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan
yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması ve söz konusu kararda,
sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması gerekmektedir.
E. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI
1. Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamından Çıkan Ortaklıklar
Ortaklık
1. Maksan Malatya Makine Sanayi A.Ş.
Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamından
Çıkarılma Gerekçesi
II-16.1 sayılı Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının
Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca,
sermayesinin %95’inden daha fazlasının en fazla elli pay sahibine ait
olduğunun bilirkişi raporu vasıtasıyla tevsik edilmesi
2. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin kurucusu olduğu Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. A Tipi Özel Bankacılık İMKB 30 Endeksi
Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)’nun tasfiye edilmesine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
3. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.’nin kurucusu olduğu Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. A Tipi Değişken Fon’un ve Türkiye
Kalkınma Bankası A.Ş. B Tipi Değişken Fon’un tasfiye edilmesine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
4. Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş.’nin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 155’inci ve 156’ncı maddeleri, 5520
sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19’uncu ve 20’nci maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurulumuzun II23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde sermayesinin % 100’üne sahip olduğu Electroworld İç ve Dış Ticaret A.Ş.’yi
devralma suretiyle birleşme işleminde hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesine yönelik talebinin olumlu
karşılanmasına karar verilmiştir.
F. DİĞER ÖZEL DURUMLAR
İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına
www.spk.gov.tr/apps/ofd/OzelDurumAciklamalari.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.
3
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
Download

29 - Sermaye Piyasası Kurulu