Madaly
aya do
ymuyo
DÜNYA bilim olimpiyatlarnda gümüú
ne söylesek az gelir. ølçemize il bazn
geldi. Sevgili okurlar, tekrar yineli
Olimpiyatlarndan gümüú madalya geld
Yani demek istedi÷im, bu gün dünyan
bulunmakta ve Büúra ilk üçe girerek
önceki yllarda ilk milyona girdi÷imizi
okul olan Olgun Koleji, güreúte ve ben
elde etmiúti. ølçemizdeki en nezih
Koleji’ne giden birçok ö÷rencinin
baúarlar elde etti÷ini biliyoruz. Dem
önem veren herkes çocu÷unu gözü kap
Okul Müdürü Da÷stan, açklamalarn
Snav’nda øzmir de her zaman ilk
de÷inmiú. Kaymakamlk ve belediyeni
yemekli tören düzenlemeleri gerekir.
böylesine gurur yaúatan Olgun Koleji
daha artmú oldu.
tt
si baúla
la proje
a Ba÷ú
a
toplam
Fatih Ün
yan kitap
iversites
’de baúla
8 Ekim
i tarafnd
Türkiye
an düze
baúlatt.
genelin
r uy
anyas
nlenen
de 510
rencile
KATILDI
a kamp
2012 Eok
len ö÷
lam
ulu
ge
top
ciler
Dream
geride br
öI yarú
okula
a kitap
Ulusal Bil
e ö÷ren
malarda
akarak
Bakanl
ølk kez
 altnd
l projed
nesi
gisayar
finale ka
madalya
i snf
÷'na ba
yapt.
÷úla' ad
÷úla’ ad
Proje Ol
Kütüpha
.
ld. Cuma
lar toplay
ul birinc
÷l Fatih
rs baú
klama Ba
ve ølkö÷ret
impiyat
÷kzlca
klama Ba
ap toplad
rtesi gü
ve ilkok
an Özel
Üniversi
kez de
im Okulu
'na katla
je
ulu, Da
z anne
Okulu 'Sa
nan ‘Sa
nü yapl
6 bin kit
Ol
aokulu
Ok
pro
iler ilk
tes
r
Ba
im
úla
n
gu
nc
da
.
im
An
i
ret
ba
n
tar
n
.
tla
re
n
Tü
ka
ret
ad
ö÷
acak fin
ølkö÷ret
ra
afndan
Özel Ol
a
’de
lar
rkiye ge
n ö÷
ek.
im Okulu
yü ølkö÷
an baúla
alden gü
8 Ekim
gun ølkö÷
düzenle
Olgun ølk
yt yapt afiú tasarm, we
er úu an
nelinde
z brakm
.
nd
Kö
a tanút
rec
el
cil
ka
a
ln
att
af
sü
baúlaya
ull
z
Öz
r
ren
ya
tar
rac
za
ok
mü
nen 2012
ilçenin
510 okulu
retim Ok
ö÷
n
Ka
b tasar
ú veya
rn
ilk ke
men
’e kada
Paksoy
jeye im
gururu
ønegöl
ileri dü
ulu mpanyasnda
m ve an
altn ma
E-Drea
geride br
buy yl
çocukla
a 3 ö÷ret
22 Ekim
afiú tas
olmaya
ni bir pro
f
, Bursa
m Ulusa
ö÷renc
dalya be
ka
imasyo
veliler
akarak
. Okuld
. Okula
arm ala
devam
ap. Proje
Okulu ye
l Bilgisay
n alanla
aokulu
ul 1. sn
im Okulu
as
kleniyor
Bil
nünde
finale ka
rettiler
layacak
ediyor.
nnda so
6 bin kit
ö÷retim
rnda ya
ar Proje
f ve an
 tanm im Teknolojile
ve ilkok
y ølkö÷ret
 ba÷ú
÷ini ö÷
ld. Bu
n ilk gü
Milli E÷
syal ya
yaklaúk
rút. Ol
Olgun ølk
inci sn
ri Ö÷ret
Olimpiy
Ulu÷be
kitaplar
cuklar
yl 8.'si
ortamn
gerekti
ullarn

itim
ise
n
el
e
bir
e
rd

ço
r
aú
Pa
Ok
gu
Öz
zin
ml
ul
si
im
ys
.
I
nm
ks
ala
zb
at
me
Ol
aú
düzenle
d
piyata Öz
ce
re
oy’un ya
'na katla
ma ve pa
pm
ni Güray
ilkok
ap sa
eri Ya
Özel
üt Merke
nen pro
TORBAL
n yaúa
pt÷ afi
lerle ö÷
el Olgu
‘okul ön
zlerce
n Özel
ylaúm
Aksoy ha
neler ya
lirledikl
lanan kit
ve
úlayan
Fidan Et
je olimp
yecan
myla
ú baúarl
n ølkö÷ret
atald
etkinlik
Olgun
konusu
dar top
nünde
civfin
layp be
zrlad.
e afiúin
iyatnda
mna ba
ma he
bulunan
progra
sportif
nda hazr
im Okulu
bulundu
ana ka
cak.
n ilk gü
østanbu
klar Ha
in sunu
kitap top
dm at
progra
ö÷rencil
llesinde
. Uyum
syal ve
rdü. ùu
'ndan 7.
ve finale
lad÷ afi
l’da düze
da÷tla
, okulu
munu ya
e çocu
BøLGøS
er
n uyum
rk Maha
esi, so
baúlad
k ilgi gö
urarak
snf ö÷
ú ile ka
yükseld
AYAR
okullara
nlenen
pacak.
atlerind
de
okula
ve Atatü
yor. Dü
tld. Za
rencisi
an büyü
giderilm
OLøMPø
i. Olimpiy
Yaplac
yarúma
arna ot
úekilde
bah sa
r. Proje
GEÇTøö
Zafer
fer Paks
snn
YATINA
tarafnd
fta önce
ak sunu
amaçlan
lar eúit
rak sa
da 510
at
yg
er
m ediyo
’
ha
ap
ola
n
di.
cil
ka
as
kit
fin
øM
bir
oy
çir
ul
ølk
ren
mu
ok
ali
DAMGAS
øZ hafta
pm
’u yarú
e deva
ap
ok
ö÷
uldan ka
n ardnd
28 Nisan
erden
toplanan
alar ge
maya
Sosyal
tlan kit
zenledi.
ngç ya
olimpiya
getirmey
INI VURD
nmas,
tlan ö÷
an afiú
Cumarte
nunda
li dakik
Bilimler
en 2 BÜYÜK TORBALI KÖbE YAZARI
da baúla
tndan da
likler dü
renciler
bronz, gü
aplarn
bir baúla
n sa÷la
U
si günü
Proje so
Olimpiy
e÷lence
K
an seçil
li etkin
eski kit
arasnda
kulumuz
ula iyi
mlarn
mü
CE
alt
nd
da
úit
er
“O
ya
ok
Öz
n
n
af
cil
ú
r,
çe
RE
pl
atl
rk
ve
ma
ve
u÷
n
tar
se
ac
ar
ren
SÜ
ya altn
ri
ur, yüzle
dalya ile
ak. Zafer
Ke
proje
'nda Tü
esi
 içi
un pa
inde ö÷
madalya
KADAR
Semra
rkiye 2.'
retmenle
ek olan
döndü.
Paksoy
÷lamas
me oy
 ö÷renm
a projes
en rce ö÷renciyi
kazaetnd
r sürec
si olan
ile ödüll
retmeni
EKøM’E
Yarúma
Okul ö÷
um sa
lan úiú
geride br
rd. Bil
okul, øzm
’e kada
endirile
ula uy
 öz ley
ap toplam
ya katla
OJE 22
ö÷retim
e kuru
ilizce Ö÷
im
n
kit
ok
ølk
PR
øng
m
Ek
ind
n
gis
n
i
n
ra
ce
ak
es
ay
22
tla
gu
lis
ir’d
lar
n 6. sn
k.
p 1. old
og
r.
arda ha
Ol
hç
tki
úla
düzenle
e Özel
 ve
f ö÷ren
itim pr
u. Baúa
kletiliyo
r. Özel
zrlad÷
Yamanla
latldne
proje ye
nda ba
okul ba
e÷
be
n
iyo
a
alt
n
an

si
tör
nr
ed
ap
tire
r
cis
ad
rl
ce
.
kit
en ile ald
PowerP
lla
r Koleji'n
i Ayúe Nu
la
ö÷renciy
vam
útu
ha so
ul ön
u dile ge
oint sunu
eri 6 bin
. Okulu
sit kura söyle
e konu
in düze
A Ba÷ú
di.nci
r Özu÷ur
e altn ma
maya de
 ve ok
oldu÷un
fn ba
na altn
úeklind
getirdikl
nledi÷i
mu juri
ulun iki
NIDI
SAKLAM
yapt÷
ile ilgi art
dalyay
rarlarn
bilgisay
erimizi
bin kitap
madalya
tarafnd
rilecek.”
klara sn
klar
ilere ok‘GÖGSÜ
sunum
ULU TA
n, ya
‘Baúary
yarll÷
ar
ö÷rencil
an be÷e
rinin 15
getirmen
neye ve
a çocu
MÜZÜ
ile ödülü
ö÷renc
ve çocu
a giden
GÜN OK
amaçlar
cilerin du
hedefle
nilen 6.
di. ùuan
KABART
kütüpha
in mutlu
en sonr
kapt.
l minik
yollar’ ko
Velilere
mnn
i ö÷ren
r
LERø øLK
snf ö÷
belirlen
RE cakla
etüt ve
lu÷unu
IYORLA
24
temizlikt Öö
progra
ntld.
nulu su
a projes
. Torbal
rencisi
øLERøNø
yaúaya
okullar,
oyunNC
ne olarak
R’
uyum
Levent,
alt ve
toplam
numu
a
de
klara ta
oynad
ha
Öz
re

hv
nr
kil
N
cu
n
tüp
u÷
úe
lar
eld
so
lile
Ka
Da
ba
ço
it
ir Siraç
ur ödülü
e etti÷i
÷stan, okul
úarl ö÷
ek.
oyun
t ve kü
altdan
ürler ve
cisi Em
aplar eú
baúard
nü önce
“Özel Ol
lilere ve
renci ba
rkesin
yabilec
núma
dúnda
okul, etü
a müd
rn ren
f ö÷ren
ve kahv
an dolay
ki gün
lanan kit
gun ølkö÷
okul ve
úarsn
e÷im. He
alaÖ÷
basit ta
un oyna
kullard
mizlik
ki 7. sn
 mutlu
a tüm
n devam
cilerik.
nda top
retim Ok
k verec
çalúm
est oy
mizin far
cuklarla
gün, te
oldu÷un
yaúnda
dirilece
kapsam
ha sonr
r deste
I
edece÷
ulu bugü
a serb
n, rutin
enBø
en, ço
kl yarú
SO
u dile ge
nda 13
üçüncü
ini
na kada
r snft
ndu. Da
öIùLAD
ne kada
a bilgil
son gü
am
nu
A’d
ise
kletilirk
r
kla
BA
ma
ps
nd
so
ø
le
Or
ile
an
be
cu
tire
ka
e
su
lar
i
riy
e
ta
nc
Türkiye
r katld÷
n Özel
Ço
a katlp
nu
okpro
ulujey
yerd
KLOPED
rencile
Olgun ølk
la projes
2.'li÷i ile
k. Ö÷re
müdürü
Üniversi
lacak.
özgüve
ld÷ ko
tüm olimp
 ve bu
gun bir
A ANSø
nf ö÷
n kazanm
ö÷retim
øzmir Bil
tesi olimp
hatrlat
verilece
ma Ba÷ú
Abdulla
ler yap
masnka
iyat ve
liteGU
24 PARÇ
k. Anas
rallar
gisayar
Okulu Mü
sinTin ar
u Sakla
as için
iyatlarn
nde ne
stek çk
h Da÷s
kin bilgi
proje ya
veya alt
renece
Olimpiy
tmas içi
ú oldu÷
nfn ku
Türkiye
gün içi
da finale
dürü Ab
na iliú
rúmalar
tan, “Ziya
rkesin de
T ALPA
n mada
eyi ö÷
atlar'nd
llanm
baúlatm
genelin
dullah
n okullar
eye he
ca÷ ve
ndan de
kaldk.
. AHME
lya be
retimizd
rleútirm
an Türki
leji’nin
de düze
Torbal’n
abo ku
28 Nisan
nt, “Proj
rece ile
m alna
konuútu
arasnda
yp ye
e kardeú
kalem kliyoruz. Ö÷
ye birinc
nlenen
. Leve
n
Olgun Ko
K
let ile lav
n yard
döndü.
tarihind
.” diye
 ve
ad
lad
EL
va
de
ren
CE
ki birlik
n
ay
÷m
÷ú
ili÷
tüm
tu
okulum
ÖZ
ler
cile
du
ca
NE
ba
nm
i
e
i
ve
ile dönd
yuda
yarúma
yaplac
rimizin
kim
RE
ve bera
kulla
uza çeúit
leni yapa
ük. Son
ak olan
ulacak
sikloped
bu baúa
lar takip
arasn rmaya devam
ge
halinde
An
AYI Öö
defter
berli÷in
rs
ç
,
en
TM
rça
de
li kyafet,
sü
fin
iya
ola
rs bizi
md
ediyoruz
pa
ediyoruz
alde úu
ffü
rak katld
her
artmas
i, iht
son derec
 için eli
LEM TU
” dedi. SE
i, tene
n
an bronz
kitap ve
.
as
ld ve
÷
KA
 gerekiy
p
gü
örevler
nin
um
m
ya
ze
ølk
ok
ER
z Fatih
e memn
rs
øL
RKAN
madalya
oyunca
kitap
or” diyer
ders dü
zdirildi.
un ediyo
GÜNBAY
RENC
i gün
m üç de
klar hediy
y
ge
da
i
nc
ga
Öö
pla
ek sözle
sn
iki
ler
ran
to
r
r. Ald÷
fta
AN
tiledik.
ile
lüm
e
rini tam
mz baúa
ùLAY
Gümüú
kikadan
n ilk ha
ilgili bö
Ö÷renc
BA
da
n
i.
rn
k.
amlad.
Nø
tla
’ar
ulu
rild
rl sonu
ce
ya
ve
i 40
E YE
VED
ilere ok
çlar ile
e son
gi verile
okul ha
nc
her bir
rs
bil
re
ise
da
de
ö÷
r
al
n
,
la
ile
m
r tanút
uygulam
progra
ö÷renc
bir oyun
ay
n
ile
re
l
um
nm
ya
nc
rk
ile
uy
lla
re
ku
ö÷
renc
ve úa
ri için
ni baúla
çlerini
nda ö÷
enlerle
verildi
re
su
ME ye
rencile
tm
ge
itim
re
nu
ö÷
 ko
araç
de ö÷
nda e÷
ö÷retim
llanm
er snf
dersler
konusu
endi. ølk
inin ku
a ile di÷
rildi. ølk
meleri
ve kant
ve taht
ffüs ve
gelip git
, tuvalet
defter
a tene
güvenle
koridor
tmay,
an eve
lem tu
k, snf,
n okuld
nde ka
renece
nü
ö÷
gü

son
llarn
mnn
nf kura
progra
uyum
T
enciler
PAGU
ET AL
ek.AHM

ili çald
da
psamn
ram ka
um prog
rlar
ders z
buyukt
orbali.
com 19 Mar
t 2013
Özel
7:22
O
Zeka lgun ølkö÷
Oyun
lar Y retim Oku
arúm
lu, Ya
a
ma
s
TORB
’nda,
ALI Ö
kafala nlar Koleji
ze
s ve
’nin 6
rn ça
ulusal l Olgun ølk
y
lútra
ö÷
ya
Okulla
r Aras rúmalarda retim Oku
rak 2 ldr düzen
lu,
 Ze
de
le
eçilen
gümü
Özel O ka Oyunl rece elde øzmir’in en
ú ma di÷i øzmir
ed
ar
ze
lgun’d
dalya
a büyü Yarúmas’n en Özel Olg ki okullard
ald. ølkö÷retim
an biri
un ølk
k bir se
da 81
Okull
MøR’ø
ö÷re
oldu.
ilkö÷re
vinç ya
ar Ara
N EN
Baúarl
tim ok tim Okulu
úanyo
RULD
ZEKø2
aryla
s
ulu ar
, Yam
r. O
Uö
.
Olgun,
Saklam
Adem Aksakall
IùTIK A
INA AL
OLGUN
30/03/20
RTIK
13
r
ci oldula
ular, birin le düzenledi÷i
d
u
k
o
l
 güze
nü nedeniy
anma gü
l Marún
úehitlerini
PaylaƔ
Ege Habe
KO
R
ARILA
øN BAù
LEJø’N
r Merkez
i
[email protected]
østikla
retim
gun ølkö÷
I Özel Ol
TORBAL a devam ediyor.
lar 13
program
26/04/20
ehaberi.co
Okulu Ça
m.tr
nakkale
vra
meni Ne
Ege Ha
ber Mer
snf ö÷ret meni
kezi
may 1-A
ö÷ret
rú
nlendi. Ya kc ve 1-D snf infö÷renciden
ze
dü
s
ehab
a yarúma retmeni Leyla Ça renci katld. 90 [email protected]
[email protected]
ö÷
zel okum
om
uyan 90
arún gü
C snf ö÷
endi. .tr
østiklal M nife Gözalan, 1- okul 1. snfta ok
plmak ist
r Merkezi
14/05/20
n olarak
Ha
ølk
eleme ya ma Jürisi
Ege Habe
yalya
13
mada
ú ma
Okulda so snf ö÷retmeni ae da
mürú
Ya
3 aúamal
gü
i.
yarú
ett
nd
ÖzelrdOl
alaniz
yarúmada u gözlemlenince
ga
u, 1-B
a
iki
or
rtl

i÷i
ad
ku
rc
O
te
U
t÷
as
an
Ku
gu
K
n
lik
l
rú
Ay
ve
gü
n
la
M
U
n Kook
dan s
bir
m Oku
dan s
r
nden
LU
üdürü
m ya
kulu
lejud
edildi.
destekalúk llikle
de
e
tao
i 2.u÷
Er
al
kça sö
yrlara Koleji’nin
l
Or
dim
nd
bu ya
ek
lu, so
sy
Ab
S
n
se
eri
ec
tak
So
nf
gu
ür
lil
du
ze
a
si
gid
an
OlM
z
6 yld
na binl
syal fa
k
llah D
m Kuru
ayrc
r belgeÖ÷retmrú
ziyarete
da
nba
rledi. Ve Marún ayn gü lklar
r düze ettiren, bi
en
tlan Özel
úa

nu
be
a÷sta 2 gümüú
ma
ka
erce ö÷
aliyet
ka
ler
ez
ulu
za
mlar
i
ve
ok
iyle
n
i.
öz
ndryo
TORB
rçok ul
cis
madal
el ola
nledi÷
lerde
n, baúa
rdeú
iklal n ön
marú
zdraird
ildrlai.r,Ya
dalya
tarafn
70 ö÷
k hazr ul
endir
ya
de skç renci yetiú
i øz
us
ere ge
’ya 2 ö÷ren
bugün ka
he
SOBIO’nö÷renciyne ma ALI’D
rlarn
üllye
A faali
cilerin øst
renc
da
ci østiklal
rendeciluy
ö÷m
tklar Tü
ö÷ren
ran okul,
dan do ald. øzmir’ mir ølkö÷re lararaat SOBIO
Olgu ödülü ile öd
Olimpiyatl etti. 50
t i ola
gu de ala
eden Oklat
mada pa
50 ö÷ren
iren ö÷ i katld. n øzmir’deki a boy göst tiren ve ilç
sterak
prüsü ku
de
rkiye Ha
Bilimler
tim
lay ö÷
lersyde
butldklar yarú25
ren u÷
ler Olimpiy
al tüm
leji 2. S sterisgö
Ya
r ile di÷
enin ha
TL ra n Ko
unu ifalam
eriy
re
ilkö÷re
rak kaka
l So
dostluk kö
ritas pa
yd el Ol
rencile ki en zeki 2.
syal Bilim
nf Ö÷re rur duÖz
cak elesame
er özel
gun etti. SERKAN
ndan kulu 5. mü
halinde nciler ile ok manlar E÷
ile hesini slayt gö
An
tta øz
inci ola
tim ö÷ or. Önem
nlarnda i tarafOr
nosu ile
arbakr ile
t olan Ulu cileri bir
Ulusal So
ri kutla
okullara
okul
itim
leji, yapt
ö÷renc
m
lay gutmenlerilay
li
ul
tebrik Ko
ale l ze m as
do
olimpiya
hem ö÷
takdim alaul yönetim

gun Çatao
ren
zand. Diy
kk
an
d.
Nü
Ol
ce
ka
ile
örnek olu
tek
ö÷
na
÷ etkin
k
el
unlar üç bölümde sralamas Kurumlar rencileri ar baúarlara ir’in en baúa
iliz
rin
kh
nd
ve
do
ha
ok
Öz
tüm
sa
rencilerin
et
øng
e
Ö÷ok
an
kit
Sa÷, Ha
umiler
ere
renc
likler ve
menkazand. Ulu
apndok
asnda
yorlar.
cil
imza
za
almaya
n
n
ar
Bo
melerdelit Türklya
yaplan ilk
de
rl
takdim verl ö÷ren
e kitap
ele
um
de
úa
ri
kil
lim
he
lin
uygulam
an
ba
atan ok rl okullarn
úe
a
cile
e
Zeka
Ha
ne
r
pl
çok dü mana karú oluúan zeka da ilk 3Ļe gi rnova Ka
ni
al

Bostanc
ge
úabul’da ya e Baúkan müú madak güzel bir di÷erBöylerencileri okuyup bit
okuma
úkanlk
baan
alar ile
Oyunl
mpüsü
dan bi
 yarú
ul, øzm
kulu ö÷ren
Türkiye
úünen,
ren ok

lar
sorula
gü
ve
tao
ö÷
da
ço
ird
bir
øst
lik
mr
n
Or
n
adnda
Di
ar
nn
iyle
ikl
le

n
n
Zü
’da
tüm
ar
na
ri
ka
lek
’n
eri bir kit
her ö÷re
ala
 Ya
gu
ir’in en
an
ulla
za katlan
ak tam
zandr
de
ol
rn
sorgul
projesiklal Marú a hak kaya
Mekan
n söz et
lgikler
Bicu
Bilimler
klar’nin
r. 20 Nis
ap
n Özel Ol
nc
yo
ha
je
ile
dö
ayan,
AL
zeki ok an Özel Olg
øst
öz
çe
ay
amlad  cevaplam r ödüllend bu yl 6. de rúmas (Z
i
rla
so
ild
ma
tirmeye
to
nü
ge
pro
el
SY
r,
alm
nr
pla
dir
rú
la
al
útüren
olarak ha
hem de
SO
asnda
lya÷stan ya
mda 81
EO) dü
muhak
irildi.
cilerimüú madaDa
. ‘Kafan
aya ça
ulu se
un ølk
devam
ödüllen
ak ve ço
fa yap
tür sosy
úarlary
ö÷renc
ren
ø GUR
yla
bir
olm
ba
uy
bu
zr
Ö÷
k
ad
Te
lya
gu
in
en
ad
ö÷
em
lat
ze
çi
cu
h
ediyor.
lú
et
gü
da
rin
lam
ile
ind
st
z
et
ld
ço
la
tk
nl
Bø
kitap ok
an
veü Abdulla
e yapa
 çalú
rin tek he
U
úehrin ya
lar Türk
alar ile
an ür
Özel
elemeler
Ö÷rencile
gümüú ma
“ølk defa NLERCE Kø
yarú
‘dünyada
ud
trn’ sl yarúmac yöntemiyle n yarúmad endi. Yarú i. Yamanla
,
k
un ølk RLANDIR
u.
bi
da
iye
di÷
da
u÷
de
pb
tan
ere
üd
old
ln
le
nn
fi
u
er
oz
ed
n
÷s
M
Ha
da
n,
TA
okuduk
takdirde
r
ala
ö÷
a bire
özel ok
maya
lar,
yla
parçasn
ritas pa
ogan
yap
DILA
P OKUY
düúünm
llah Da
2. elde
TÜ
takdim
lar kitap
ullara ör
ysel
Cenk Ce
Türkiye
82 ok
nosu
R”
mir takdim
 Türkiye
ek gü retim Oku
ACAKLA
Türkiye
e yete  ile yapla ikinci aúam lan birinci
dürü Abdu
e øngilizce
p gümüú RKøYE’DE ilk
larla Tü
ulnek olu
Haritas
ra Özde
lu, ya
projesiyle
müú m
GÜNBOrAY
Haritas
R
aúam sralamad
ada
ne÷i
n ya
defa
finallerind
taokulu mü
rkiye
yo
 ta
iz de 2. olu
ellikleri’
rú
Bo
rencisi Be
adalya
ni prat
kendile
a
rú
maya
ad
cilerin
i÷e dö mada am
8
al
i te
rine m a 4Ļer kiúi ilk
aç
kebile
lik ta2 yl ön brik eden d. Özel Olg ö÷renci ile
n bire , ö÷rencile ateryal olar
katld
un ølk
Da÷s
ce de
yler ye
rin ha
ak ve
. Yap
tan, “Ç
ö÷
ça mut
bu
fzalar
tiútirm
lan de
ok ön retim Oku
lu ediy yarúmad
n
rece
ek.
 ölçlu,
em
an
or ve
gururla ö÷rencile li bir baúa ildeki say lendirme so
rya
l ok
rim
ndryo
nu
R OR
rlar” de iz birincilik imza attk ullar gerid nda Torbal
TA
. Bu,
le dönm
e bra
l ö÷re
di.
ka Oyu OKULU 3
ta
ka
m
ncilerd
üúlerd
rak de
.O
nl
i. Her amen ö÷re
en 2 ta
e Beyz ar yarúm LDU
ncilerim receye gire
yl bö
nesi
as
a
yle bi
mir ge Sevinç; or na Ayranc
rçok et izin ve ö÷ rek büyük derenelin
lar,
taok
ses
retm
kinlikte
Azra øn de katlan ul baznda ilkokul ve
derece enlerimiz geor
17
in
is
ci
ta
e
ile dö
1 okul
ise 3.
okul ba
Enes
gesi ve
nülmes
oldu.
Sö
ar
z
as
ze
nd
bir çe
nda 3.
n,
Hüsey
a
i
yr
laketi
oldu. Hasan Do÷ katld. ølk
ve Re ek altn ka in Ka÷an
okul ba
Bireys
an, Ze
Kaçar
hber
el
z
yn
nd
ba
Ö÷ret zand. Ayrc
ep
al
zda 3.
a Ecrin
tn m
Çavuúo
men M
a
Soyl
÷lu
usa Em okul baznd adalya, takd snf ö÷re
ncisi H ve Berfin u, Hüseyin
a 3. ol
ir’e bi
ir belg
N
üs
r çeyr
Ka÷an
ek altn du÷undan esi ve bir ta eyin Ka÷a ur Atabey
temsi Kadolay
n Kaça
hediye
l et
Ayranc m altn; 3.
edildi.
olan Az r il 1.’si olur ti.
lar ølk
ken;
okulu’
ra ønci
na bir
dijital altn mafoto÷r
af
tr
eri.com.
muyor
y
arya do
ciler baú
n
e
r
÷
ö
lgun
O
E÷lene
rek bin
lerce k
itap ok
u
yacakla
r
rlar.
’ndaki
BIO
mamlan
cim
uygulan
stanc ve
Haritas
Olgun
ilginç öz
snf ö÷
 devam
yerine ko
piyat SO
yor. Ki
. O ö÷ren
an bu uy
 tamam
Dilek M
en Özel
yvanlarn
ü. Baúary
tap Okum
yuyorla
imler Olim
le yarútk
gulama
lamak.
ekan, ö÷
bulunm
i÷ini belirt
yla dönd
rinden ‘ha
r.
ö÷renciy
Sosyal Bil
hakknd
a alúknl
akta. Ok
tebrik ett
rencilerin
ú madalya
f ö÷rencile
a bilgiler
nuútu.
BIO’da tek
n dolay
÷n e÷
uduklar
bu uygu
ise 8. sn
okuyan
izde gümü
klinde ko
piyat SO
úarlarda
lenceye

cim
ve
úe
he
im
ba
”
re
ren
lam
ö÷renci
Ol
r
÷i
uz
bir
n
ö÷
kit
eti
ler
Özel Ol
ay çok
ap sonr
e
ö÷renc
memnun
al Bilim
madan 2
gun Ko
sevdikl
i Türkiye
asnda
larnda eld
buyana
sal Sosy
 oldukça
mz yarú
leji 2. S
erini be
bir úehr
yarúma
Haritas
iki ö÷re
÷mz Ulu
dan dolay
lirterek,
nf Ö÷re
le katld÷
i yapboz
tld
n
sn
ciy
nc

ka
ma
ta
im
ren
ne
m
art
ö÷renc
iz Türkiye
“Snfla
tmenler
amlayac
2 ö÷
üzerind
n da
geçen se
ilerimiz
rmzdak
i Nükhet
sene ise
e tamam
ak ve bin
Haritas
saymz
bu harit
i her ö÷
Sa÷, Ha
’n tam
ö÷renci
lyorlar.
lerce kit
almút. Bu
ÖRNEgu
alar ta
rencinin
rl olan
amlad.
lime
Snf m
ap okun
madalya
el Ol KnOLM
mamlay
da baúa
bir Türki
Di÷er ö÷
evcudu
muú ola
yor. Öz
acak” de
izin yann
ÖZEL eúlik AYA DEVAM
ye Harit
nu düúü
rencilerd
cak. Uy
aktif rol al
diler.
ettirmem
EDøYOR
as
ndü÷üm
gulaman
e birbir
oldukça
velilerdeOlgun Koleji
da
ine
lar
LA
üzde 81
ler
tim
n
ma
M
R
iyle yarú
ne
özel ola
devreye
üdürü Ab
a
kitap
acrayl
syal çalú
LSUN’
n okul yö
so
am
içi
gir
k
ola
BU
du
lu
m
nd
ha
T
di÷
ku
ek
lla
rd
e.
zr
i günden
h Da÷s
tao
ya Ke
Ksa bir
latt÷ ya
r’a gidec
AR HAYA
nd verin
tan, ö÷
il
Olgun Or
ú okul için
süre içi
pboz pa
E÷
‘OKULL
Diyarbak
retmen
i bu uygu
ulu ile
lu karde
nde bü
atan Özel
nosu, ö÷
gidecek.
lerin ba
Ortaoku
retim Ok
tü
ra imza
r’a
lam
n
içi
ö÷
n
ak
rla
re
gu
nd
ølk
ad
úa
Ol
t
nc
z
arb
úla
e haetü
an dolay
ba
ilerimizi
rke
tt÷ bu
Özel
bugün Diy
e büyük
n hem
 kutluyo
uygulam
mnda bir ritalarn ritamam
an E÷il Me
aretinde
amnda
projelerd
e÷lenm
rum. K
ay deste
akr progra tamam
menle
arbakr ziy
r’da bulun
layaca÷
lanret
jesi kaps
elerine
SOSYAL
sa bir sü
d÷
a Diyarb
olan Diy
Diyarbak
kledi÷ini
n düúü
kulu ö÷
nda bin
hem de
ú okul pro
re sonr
ecekler.
ediyoru
nn dúnd
yaplacak
nüyoru
lerce kit
belirter
gun Ortao
lu karde
e÷lenirk
a ö÷renc
m
m. Her
ú okullar
ek, “Ö÷r
lerini götür
p halinde
ap okun
Ortaoku
Ol”gu
n Özel Ol
úenklind
en Kita
ilerin ok
ö÷renc
etmenler
en Özel
kulu karde
ecek ola
muú ola
ilik bir gru
e konuútu
araç gereç
lirt
p Okum
ed
kiú
tao
ul
be
et
Or
uma pe
i
ok
40
81
.
n
nu
rek
ve
cak. Bu
imizin
adet kit
alarna
. SERK
rforman
edecek
t buldu÷u
do÷ru ha
Özel Olgu
oyuncak
uy
ya
ap
t,
neden
en
r’a
AN
gu
ha
afe
ok
ak
gid
slarna
n
lam
z
ER
ky
uy
ar
ke
oluyor.
acak. S
ay planla
ZURUM
ar,
bakt÷m
nde Diyarb
iyle okull
ceden 3
eri
jes
topladkl
nf
ön
LU
atl
ya
pro
sa
m
ha
zda ks
n
ul
m
evcudu
ve eme÷
esi’ne da
a bir sü
na bakt
gün akúa
Kardeú ok
Lis
i
k
Bu
k.
ge
.
ce
sle
ek
çe
re
ne
Me
÷mzda
ec
n tüm m
dö
ziyaret ed
esai arka
haritalar
l’ya geri
de
rba
i
To
zin
nü
daúlarm
merke
Pazar gü
a teúekk
ci velileri
ür
ve ö÷ren
ú madalya alan Torball Büúraya
nda ve ülke baznda birçok ödül
iyorum: ølçemize Dünya Bilim
di. Bunun bir üstü, altn madalya.
nn 6 milyar 946 milyon nüfusu
ikincili÷i almú durumda. Daha
i dahi sanmyorum. Çok etkin bir
nzeri alanlarda da büyük baúarlar
okullarn baúnda gelen Olgun
yerleútirme snavlarnda büyük
mem o ki, çocu÷unun e÷itimine
pal Olgun Koleji’ne gönderebilir.
nda 15 yldr Seviye Belirleme
k 20ƍnin içinde bulunduklarna
in Büúra Nur Delikkaya için bir
Gö÷sümüzü kabartan, ilçemize
i’ne olan güvenimiz bir o kadar
Paylaú
Ege Ha
ber Merke
zi
olan
i
recek
erild
’ye gi
n gid ulu’nda YGS ve SBS vam ediyorP. YsiGkoSlo’yge
a
d
n
e
de
an
Ortaok
raf
SBS’y
lerine
i Uzm
Olgun
miner Görevlis seminere syla
Özel
an ta
yg
m se
l
im
[email protected]
aberi.co
m.tr
12D sin
26/02/20
ema Öz
13
e
Özel Ol
l
O
gun Kolej
lgun Ko
i yetkilile
kez daha
ri AVM’ler
le
fethetti.
ji
de vatan
’n
Oldukça
de
daúlarn
renkli ve
yo÷un ilg
e÷len
i
eh
ygs
v ka
Sna
uzm
lo
Psiko
n
aú
e÷iti
Ö÷ret yollar ad n snav ka Yeúilb
aú dü
 olan
itesi
an
eúilb
an Y
faydal Ünivers ú etmenin nda yapla kolog Efg re snav
ilere
g Efg
ile
tih
si
ba
nu
an P
ö÷renc erini Fa
nn
ö÷renc
syla
rdi
s salo
yg
lik
gösterdi bir adet tekerlekli sandalye alnmú
in
an
aú
Uzm
an
r ve
ygs
SEYøR
dakikala
söyledi. 9 yaúndaki
beyin
ùeymanur’a geçti÷imiz ce
ylli okul
yönetimi
÷i 7D sin
Uzm
CøYøfelçli
a yönee÷itim sem n snav kanun konfer rencileri an Yeúilb Snav ka leme,
bilgile
r yaúa tarafndan
filmin tes
emay To
Üyesi da geniú  artrmay
te
ile
i ö÷
u’
Efg
n ö÷ren paralar
di.
lik
irine almkarúlanmút. Her ay okulda ya
artyo
ve ailenin bir yllk
giderleri
ile kira masraf
toplanan
Malkayas
etim
rbaAilesi’ne
ciler
l'ya getirtteslim ediry
yöne ganize ed Ortaokul ershanes var diyen ileridir de luluklar er örevlisi
r. Rüzgar
ak için,
si Ö÷r  hakkn
sinemay
baúa
ilere
D
or
un
ereannesi
efe9ktiyaúndaki
film ile seyürümesi için umut do÷du.7D
re
rum
tepk
k ö÷ren
im G
, ya÷mur ùeymanur’un
 bir kez
liyor. Do÷uútan7D
beyin
felçli olan
Yllardr
yürüyemeyen
ve
versite v kaygs itimdeki an ö÷renc rafndan Özel Olg ve Körfez
sinem
bir sü
nkronize
usal
cile
ve so
Ünigö
Ö÷ret
daha izle
efekti, sc
a özellikle
na
tihrin
ri
u e÷ cek ol
buyuktorbali.co
da
snü
u ta
edilmiú artyor.
nlü
na az jik ve duyg m, görev versitesi
ile
ul
0’
Fa
ul
re
”Ö
ye
ar
.0
ak
nc
ok
tarafndan tümAV
ihtiyaçlar
karúlanan
küçük
kzn
iyileúme
umutlar
giderek
ok
bir
bil
öR
ço
vl
ile
re
efe
lk
mek için
m - 19 Mart 201
cuklarn
rta
efekti, ko
ni
t 14
ktler kulla
lo
M’lerde
Orta nava gi
sna
u ö÷reENsiCø
un
canOatt
te Mø
dikkatin
fizyo etçi yaklaú Fatih Ü
ö÷renc
un O tld. Saa
ul
3 7:22
vatanda
ku
ZL
lg
nl
lg
GE
s
k
ok
E
efe
ara
er
O
RE

GU
la
i
l
te
ktl
aú
k ya
L
iv
rta
çe
K
en
úla
eri
iksel
RUiy
ka
kiyor. Or
O
ka
ze
fethetti.
rm
plan 7D
ün Tüurki
rn hizme
, dokunm
ed
mel R ifa
ÖZE
DU
deúk
n fiz rs, adap r,
deYU
talama
Oldukça
em
rdi. Ö
’ sinema’y
tine sunu
Olgun
a hissi efe
ileri de
u÷ kaye, ’ye
zaman
YO
inerba
rek ÷n
rdl÷
mükge
5 dakikal
ygsn rn a÷Öze
renkli ve
ukla un ølkö
 Köyi
a olan ilg az bir eúilda÷ ve f ö÷renc de Özel ldi. Sem n do÷uan
lklOlg
lurken Öz
Torbar verdi. RUZ”
ktleri gib
tarafnd
úkü’nl eoynadse
ka
av ka
k seansla
e÷lence
in
di÷ batiúadüze
Y
iri
i hefg
÷retim Oku
bozu
i birçok
el Olgun
an getirt
sn
ançe
ve bilgile l’ya büyü aú, “Sn titreme, syonAra
li dakikala
r ile saatt
miner bilgilend nan stresi bekli en
rdan
k ro da
efekti bü
lu, Yamanlar
ilen 7D
E r ge
Koleji dü
ann8.
s Zeka Oyunla
rur ve
tra
genitú edilmiúti. Cu Yeúkilbgu
sinema’d
e
e 48 kiú
la
büyü doile
r yaúaya
lay
nyesind recek nolgü
sinema’d
re Bü
llar se
ek tek er
n sistem
úatan
in ak
Koleji’nin 6
e yaya
nsan
inin izle
úra Nur’u Efganmhurb
r Yarúmas
a 16 far
n ö÷ren
e barndr
in yo  bir úekild n kaynak lar, yüks etkerar
nl lam
gi
a birbirind
mayan ini
i okula ge
úra
renc
aúm
yldr düzenl
uk, koBü
terle
i ol
kasu
yebildi÷i
iyor. Öz
n ödüllrl
kl kateg
Nu
ciler 7D
ö÷ist
menan
,
’nda, kafala
zl
ba
n
is
da
yl
te
r nd
k
a
et
÷
úa
Ab
en
bi
Deis
tirt
7D okuld
ilg
ta
ar
lir
nl
rla
ú
du
en
úinin
gi
nc
ere
far
likka,
el
7D
edi÷i øzmir
vl
a h Gü e ke
oride film
sinemay
ku
beun fes da dirmiuy
kl filmler
baa
k ö÷ren
rn çalútrar
vllla
yu r bizleri faz eriniOlg
sinem
a bulun
dan de en sna ma alúkae korkusu saat
ygyaki, baúarla
l, 2012TOR
 bir kez
ølkö÷retim
Koleji Müveya úti. ile
sna
ler yer ald
rin
cilerin gö
Bürúra
dabo
i izleyen
kl
ka
fn
ne
ak 2 gümüú
las
an bütün
ye
de
u
ra
ce
en
yl
rn
e,
,
rec
BAL
yl
lú
in
B
da
2
aermu
kl
le
dan dolay
nlünü bir ta
nc
lm
m tlu r uyku düö÷
. Aksiyon
ö÷rencile
e eldleebied
ha izleye
içindeI ya
Özel Olg
er n baúa
r.
ö÷rencile
madalya ald
elay
Ab
un ølkö÷re
etti. Ö÷rda rüre
nc
s be ak kötü ça÷erlendiri yaklaúk
duúü
’
ge
keka
ygdry
p.-vÖ÷
r doyasy
bilmek için
dan kome
ec
pl
aú
lla
R
ge

z
yg
al
r izleyene
ek
øsv
an
h
ka
da
.
çti
en
tim
e,
s
Da
r
LU
ren
dü
ha
içr
etti
la
ulu
÷im
Oku
ren
e’d
a e÷len
cimtü
rencim
diye, ge
lu,daøzmir’in en
iz aylar
can att.
‘AøLELE
birç
. e, ya
rum k bu
raras bil
izr Türki
kadar ya
an bi÷stan, “Oku dedi
ni olar ma ve de Yeúilbaú KSEL O üstesind Hzl nefe bus görm
okakulussla
plac
ol
di. Dün
duizle
de
rilimden
r
lara
ili
Ok
RDE øZL
ye
zek
gu
lum
Cu
”
im
n
tü
ni 2 gün
ras
ra
ne
Zø
an
.
ul
ol
i
’de
úk
ka
rur
oku
mh
ola
Öz
n
or
u
olimpal
uzdan me nav n biyolo ve ulus
yönetimz
ra
fg
Fø
,
or
llardan biri oldu
maceray
bir erly Kole
B
el Olgun
s
urdu ili
EYEBøLE
daha To
iyayar
i sikolog E L VEYA
naú
tlarn
s
ay imza att ji’ni
6
úma
kayg nts geliy rsuz uyku tileridir. farkna va do÷rudanyuyoruz” de ubailk
zu
a kadar
ji
yld
Koleji’ne baúars
lard
da
.
v
n
r
Baú
rbal’da
CEK’
da
düz
ola
ln
a
arla
der
na
A
gö
enle
P
da
lir
ilb
di.
n ö÷ren di÷i øzmki olimp
Y
birçok izle
ece elde ede
ryla adndan
gr
veeúTÜBø
s
zu
stern
rp
gelen
la
be
bulunac
US
an
ara
ir ølköiya
cilerden
e iki
n
TAKlara
me seçe
ansnd
Öze
t
an
ak.
Uzm7D I DUYG CøLERøN a kalp ça nmesi, hu belirgin nuúmalar rumlary
er
÷re
FøLMLE
tla
syr
fg
si
l
tim
Olg
tar
üz
rda
E
Bü
Oku
un
ba
ihikne2 ge
g
ne÷i bu AYG
ølkö÷retim Oku s
úra Nur’u
da llar Aras Zek
nd
ak
ko
en
dö
senkron
güm
EN
v du
çti. üú
lun
yaún en or.
‘K an
l olm
sikolo s
n eld
ize harek
a Oyunlar Yar
øna madalya
ÖöR erinin baú rs, baú ygsnn  olumsuz s, sna
lu, Y
ek,
ald
karakter
e ettir’de
an P
. øzm
yg n any
a
fizikse
ka
et eden
yg
 bilm Okul Müdürü Abd nyorum ki oli
i÷i ki en zek
úmas’nda 81
leriyle bü
n Uzm nav ka
belirtil a, baú a÷eri snav r. Yapt÷ Snav ka  olmasn usal ve
bir platfo
ullah Da÷stampiyatlarda
÷nz lúmak ve
i 2. okul seçilen
ilkö÷re
tünleúere
yg
d
am
rm ile se
dúnda
belirte iz dedi. S rlanmad
n, baúarlarnd
Özel Olgun’d
k olayla
olam luk belirtil durmal nmelidir. ve baúarl llikle du
ava çai yapmú bir
erini
z
sosyal ak
s, rüzgâ
lir
n
kl
an
ha
bi
r
S
dola
a büyük b
ce
ne
ak
da
.
e
a
úü
r, ya÷m
ka
y ö÷rencileri
le
ha geniú
tivitelerle
ld
er øN ça
tr øZMøR’
bukZEK
Köse, “Ö
asn lirtiler ge
yorgun lardan uz deler dü
ur, doku
EN
klabi e baúa ç kti÷i úeki yet açk gerekenl
kut
ve daha
de e÷itm
nm
k
ç
lad
n
ø
÷rencile
.
rla
2.
ço
nm
ifa
be
ni
m
úa
OK
da kaps
a hissi gib
ULU
eyi amaç
kild
ba
kiúi
rimiz 7D
m ga
gere
anz KUR lde UöU
duru leyecek kilde haz yla ilgili
aml an
okulumu
çok gün
ladklar
i efektler
kilde
t bir úe nava daki çözü a yapm r ve geneULD
sinema
s
den bu yana
layabild
za getirt
için getirt
yardm
vd
r daha usu,
sistemini
destek yeterli úe av kayg öRENøN’ syla iki úe yla raha ilbaú, “S
i÷i 7D sin
binlerce ö÷renc
tik. Bütün
ygnd olan
tiklerini
ile izleyic
i sna
s
durum
n
BunlaÖze
AVM’ler
l rk
Olgun
ema sis
ö÷rencile
ifade ed
i yetiútiren ve
 ølkö÷retim
lk ko
ilerin film
snava olabilir. S DENøNø Ö nav kayg nav kayg diyen Yeú syla bu bir sonrak oldukça ya aktadr.
de belli
temini ok
en Özel
Okulu, sosyal
rimiz izle
arszøzm
ilçenin hatta
s
bir ücret
oku
l
nuçlar nsa,
s
ula ö÷ren
Olgun Ko
v soir’in
yene
ta zeki re
faaliyetlerde
enge GININ NE rencilere taktirde ú olmaktr ilir. Dolay sayede, v kaygs ri bulunmtadr: Baú sl,na
karúl÷nd
øzmir’in en baú
en
cilere de
leji Müdü
rle
le okulu seçildi.
ab
amak
iz
Y
de skça boy
Bu
na
ile
ö÷
tü
ak
a izliyordu
ör
ol
am
arl okullar
÷l
A
.
m

s
ara
r
n
rsl
m
kt
n
÷i
r
tr
‘K
s
ba
snd
eri
la
nm
r
Yamanlar E÷it
rl
fa
Yardmc
tü
gösteriyor. Öne
n
ledi hazrla
luna
. Biz ö÷
esael Oyunlar Yar
e nede kullanmakaktr. Bu snav kayg goriye ay i davranú nmalarna açeZek
s Nuret
im Kurumlar
E bu erini belir
vr
iz
rencilerim
mli baúarlara
D
en
ce
úm
R
i
r
te
tin
as (ZEO) düz
nd
rla E÷itim
an
nl
÷e
etm
ka
iz için bu
øNE
olac
terin
erin
im
enlendi. Yarúm tarafndan øzmir’deki ilkö
zor ol lanlar üç renciler ke tersiz haz úndaki di Kurumlar Bornova Kam
SEM nn nede nava ye kayg hiss a stratejil ha kolay
sistemi
ha
÷retim ö÷ren
s
da
s
ú
aya 82 okuldan
püsü’nde bu
kayg a sebebi, stres ve cak çalúm meniz da nda çok k karúla ha çok ö÷, snava ye ntrolleri d ö÷renciler ile okul sra
yl
370
6.
def
ö÷r
et
s
ú
lamasnda ilk
a yaplan yar
enci katld. Yam
4Ļer kiúilik tak
baúlc derecede y azalta yla baú bunun d ilidir. En lik hissi, da kötü notu kendi ko
úmada bireyse
3Ļe giren oku
a
ya
s
mlar halinde
r
iz
ek
llar ödüllendiril
l sralamada
yüks ti÷iniz kayg nav kayg ilir. Ancak aryla iliúk ir. Çares r. Aldkla uúuna ve
üç bölümden
mad
ilk
di.
a
10Ļa
Tes
ken
çl
s
ol
itt
d
et
t
eb
dile
oluúan
yöntemiyle yap
rine
inan rú tehd kmakta yetersiz
hiss nuz için en gelin
lan birinci aúa
le ve
ç
ka
gan ile yaplan materyal olarak verilen oyu zeka sorularn cevaplamay
oldu÷ue üstesind neyimleriy de÷erine da ortaya retmenin SU
a çalúan yar
nlar zamana
yarúmada ama
K
ö÷
ld
k
A
,
de
rn
úma
ili
ki
karú
,
T
yap
na
ç, ö÷rencileri
cla
 yarúarak tam
A
la
úe
nd
abilen, düúünm
kla
n hafzalarn
ulary
ve ke kuramad vn zorlu÷u lad. VED
amlad. ‘Kafanz r, ikin
e yetene÷ini
duyg zlik hissi

ölçmekten çok
prati÷e dökebil
 çalútr
anty
k sna ini tamam
düúünen, sorg
en bireyler yeti
çaresi daki ba÷l daha ço
ulayan, muhak
sözler

útirmek.
“BøZLERø GU
arasn zlklarn r” diyerek
RURLANDIRD
rs
ÖZEL Olgun
ILA
baúa aktadrla
R”
ølkö÷retim Oku
ba÷lam
lu,
Büúra, TUBøTAK tarihine geçti
e edece÷
iz. E÷itim
DAT AK
SU
rencilerden 2
yarúmaya 8
k bir rol
ö÷renci ile kat
tanesi derece
an büyü
ye girerek güm
ld. Yap
geride brakara
snd
lan
derecelendirm
üú madalya ald
mesi aç
k dereceye gire
e sonunda Tor
. liú
mizin ge
Öze
úarya imza att
rek büyük ses rencileri
ball
getirdi. Ö÷renc l Olgun ølkö÷retim Okulu,
k. Bu, tamame
yoruz. Ö÷
ildeki sayl ok
ilerini tebrik ede
nya
ratenc
dan ö÷rencileri
ö÷r
an
ileri
miz
am
mizza
in ve ö÷retm
n Da÷stan, “Ço
birin
man-z
cilikle dönmü
enle
ça mutlu ort
da
k önemli bi
rim

izin
úler
am
ediyor ve gur
baúarsdr. 2
di. Her yl böy
urla
yl
e÷lence
le
önc
birç
ndr
n
e
U
ok
yor
da
de
etki
lar”
bu yarúm
ma
nlikte derece
dedi.
RUML
cileri sk
ile dönülmesi
AN ERZU
z. Ö÷ren
bizleri old
. SERK
veriyoru
e konuútu
úeklind
oynuyor”
Özel O
ølçede ve
Dünya Bilim Olimpiyatlar’nda gümüú madalya alan ve Cumhurbaúkan Abdullah Gül tarafndan ödüllendirilen Büúra Nur Delikkaya, 2013?teki olimpiyatlara birinci olarak katlma baúars gösterdi ve TÜBøTAK
tarihine geçti.
MøLLø E÷
ÖZEL Olgun Koleji’nden mezun olan Torball Büúra Nur Delikkaya, geçti÷imiz yl Singapur’daki Dünya Biyoloji Olimpiyatlar’nda Biyoloji Milli Takm adna yarúarak büyük bir baúar yakalamút. Büúra, úimdilerde øsviçre’de 24’üncüsü yaplacak olan olimpiyatlara hazrlanyor. Baúarl ö÷renci, øsviçre’deki olimpiyatlara gidecek olan milli takma úampiyon olarak seçildi. Milli takmdaki 4 ö÷renciden
biri olan Büúra, üst üste 3 defa olimpiyatlara katlma baúars göstererek, TÜBøTAK tarihine geçti. Cumhurbaúkan Abdullah Gül geçti÷imiz aylarda, aralarnda Büúra Nur Delikkaya’nn da bulundu÷u Yamanlar Koleji ö÷rencilerini a÷rlamú ve ödüllendirmiúti. TÜBøTAK’n ulusal biyoloji yarúmalarnda 2 altn madalya kazanan Büúra, 2013 ylndaki yarúmadan da altn madalya kazand ve TÜBøTAK’n tarihinde gelmiú geçmiú en baúarl ö÷renci olma unvann elde etti.
GÜL’DEN, HEDøYE
ÖZEL Olgun Koleji, yetiútirdi÷i baúarl ö÷rencilerle adn dünyaya duyurmaya devam ediyor. Birçok baúarl ö÷rencinin bulundu÷u
okulda Büúra Nur Delikkaya da bunlardan bir tanesi. ùu anda Yamanlar Koleji’nde lise son snf ö÷rencisi olan Delikkaya, TÜBøTAK
tarihine geçti. TÜBøTAK’n 2 ulusal yarúmasndan 2 altn madalya kazanan Büúra, geçen yl da Singapur’da 62 ülkenin katlmyla
düzenlenen 23. Dünya Biyoloji Olimpiyatlar’nda Biyoloji Milli Takm’nda yer alarak gümüú madalya kazanmút. ùimdiye kadar bu
yarúmalarda 2 altn madalya ve bir gümüú madalya kazanan Büúra Nur, 2009 ylnda SBS Torbal birincisi olarak Yamanlar Koleji’ne
gitmeye hak kazanmút. Baúarl ö÷renci, bu yl da øsviçre’de düzenlenecek olan Biyoloji Olimpiyatlar’na katlma hakkn kazand.
TÜBøTAK’n 2013 ylnda yapaca÷ yarúmay kazanan Büúra, hem TÜBøTAK tarihine geçti hem de øsviçre’de yaplacak olan olimpiyatlara katlma hakkn elde etti.
Ege Habe
r Merkezi
[email protected]
Yap-Boz
’la
ehaberi.co
m.tr
r minik e
013
5/2
lgun bir
øzmir ge
nelinde
baúary
elde ett
la temsil
i÷i baúa
etti
rlaryla
kez da
sk sk
gündem
O’
EPT
O
S
lgun
am
ya d
ga v
urdu
je T
i Pro
÷itim
al’nn
gururu
Özel Olg
itim Ba
un ølkö÷re
kanl÷
tim Okulu
ö÷rencile
ve TUBøT
Torbal’n
rin katld
AK’n ort
n adn
÷ yarú
ak hazr
hazrlan
bir kez
maya To
lad÷ ‘bu
an projele
daha il
rbal’dan
be
nim
genelind
rle
da
yarúmaya
eserim’
dün tam
Özel Olg
e
adl pro
amlanan
katlan
un ølkö÷re
je
yar
Öz
ilk eleme
úmasn
el Olgun
tim Okulu
baúary
etabnda
n ilk eta
ølkö÷retim
’ndan 5
la geçen
b
Özel Olg
ö÷renci
tamam
Okulu ö÷
projeler
land. Ülk
un ølkö÷re
katld.
bölgesi
úimdi de
rencilerin
Ma
elemeler
en
tim
tematik
Ege bö
in dört
in jüri üye
Okulu ö÷
ine gitme
lgesinde
ve Fen
bir yannd
lerine su
rencilerin
bilimleri
yi
Bil
de
ha
an
iml
÷erlend
nduklar
k kazan
kategori
eri konu
in 5 pro
 projele
irilecek.
an 5 pro
jesi de
sinde 3
sunda
r oldukça
øzmir’de
bölgesin
ilk etab
je burad
proje ve
yaplan
de Torba
baúary
a yaplac
be÷enild
matem
la geçe
de÷erle
atik kaps
l’nn ad
i. Yarú
ak olan
rek bölge
ndirme
mann
n gurur
amnda
elemeler
de be÷e
finallerin
la temsil
2 projey
den de
nilen ve
e kald.
le ön ele
baúarl
edecek
‘GÖZ SA
bir üst ka
ølde
ler.
bir úekild
meyi ge
öLIöINI
de
çm
e
me olan
geçerse
eyi baúa
KORUYA
Ege
Ankara’
ran Özel
N TELE
ya
Olgun ølkö
sunulac
VøZYON’
ak. Fen
÷retim
BU BE
Ok
ulu ö÷ren
NøM es
erim ad
cileri Eg
l yarúm
projeler
e
ada 5 pro
akln sn
rlarn
jeyle bir
dönüúü
zorlayac
üst tura
m giderl
ak türde
çkmay
i apartma
n. Fen
baúaran
yarúmay
bilimleri
n’ projes
Özel Olg
a katla
kategori
iyle çevre
un ølkö÷re
n ve ilk
sinde yar
ye olan
yandan
tim Okulu
etab ge
úm
du
yar
aya
fen bilimle
çen bir
ll÷yla
ö÷rencile
katlan
di÷er ö÷
ri kateg
hem ok
8. snf
rinin jür
renci Ce
orisinde
ul yöne
ö÷rencis
i üyeler
timinin
nk Ceyla
yarúmay
ine sund
i Egetü
hem de
n ise ‘at
rk Keúifo
a katla
uklar
jürinin tak
k ya÷ gid
n bir di÷
÷lu hazr
tirini ka
er isim
eri’ adl
lad÷ ‘ge
03/06/20
zand. Fe
olan Fa
projesiyle
ri
13
tih Akbu
n bilimle
ilk turu
lut sund
ri kateg
kolaylkl
u÷u ‘gö
orisinde
a geçm
z sa÷l÷
eyi
baúard
n koruy
. Di÷er
an telev
izyon’ pro
jesiyle
bölge
llerle tam
amland
Özel Olg
un Koleji
geçti÷im
t" nli÷
iz haftalar
iyaùe
ini icra ett
da düzenle
limp
i
mO
di÷i sosya
asar
l etkinlik
projelerin
TORBAL
e bir yenis
hab
e
g
I’D
e
A e÷itim
ini daha
ve
at E
ekledi. Ko
ö÷
i,
ö÷
n
info@
ren
ret
a
im cilerine
ime deva
lej, hafta
yönelik bu
E÷it
m eden
en "S
t
sonu 1. Ya
n
a
le
n
Öz
e
ka v ÷
yl ilkini ge
a
el Olgun
p-Boz
üzen
yap-boz
ziktld
al S
Ko
rçe
d
ü
s
leji
.
kle
lu
ji
M
7
útir
ilkl
úe
, boz’la
i
le
ere imza
nli÷inde
di÷i Yap-B
a 7.U , Resim
nda
minik ö÷
rkez
r Kor ö÷ren
atm
s
d
oz
e
la
ay
úe
n
ra
ji
a
n
M
nli÷
renciler hü
devam ed
ini gelen
ber
aras
mim
amaresimun Kole ciler tarafndan tek
llar a
a
iyo
ne
r
o
ek
u
Y
rle
r.
d
se
H
k
Olg
lla
rin
a
lleú
n
o
ler
i sergiley
un Koleji
lg
a
-tek yapl
i hzl bir
tirerek he
Ege
yak
orta
aoku
erek, el be
n, P
el O
an
d.
úe
r
rú
rt
e
yl
z
o
as
kild
Ö÷
a
v
o
n
y
ya
l
e
Ö
ret
K
pa
f
s
tamamlam
menlerin
cerilerini
caklar. Ço
i
za
al
oku
zel
ul ve
in gözetim
ak için be
gösterdiler
k sayda
dirild
mati
tü. Ö ona Torb
ilkok
an ilk
inde kyas
yin jimna
. De÷iúik
ö÷rencin
üllen
HOùÇA
fnd
, Dra ter dök
yla
y
sti÷i yapt
in
ya yarú
desenlerde
VAKøT GE
le öd
tara
r
izas
arm
mac
lar.
an minik
yaplan ya
zisiy
ÇøREREK
Tas
ek a
ncile
rgan
mlar
ö÷rencile
pa ge
ÖöREND
dirm
u. O
ncak len ö÷re
r, Yap-B
Kuru
lland
øLER
lund
oz’lardaki
özen on, Oyu
o
itim
e
u
i
÷
g
H
b
in
E
ÖZEL Olg
n
nlar,
asy
nda
nlar
u
hazr
÷itim
un Ko
la
a
b
e
lu
re
r
o
t
k
u
k
m
leji
i
k
la
a
e
l
c
Müdürü
o
R
kn
ö÷retmea÷daú
l Ya
Abdullah
, san
birin
612
ledi.
Öze
e ya
çnlerimizin
Da÷stan
)'da
mlar
1 ilin
üzen
en v
øúte
m. hoúça bir
, “Torbal’d
PTO
Kuru
or.nlik
de 8
vakit geçir
'yu d
retm
.
yúe
ler
uyeoru
(SE
a bu etkinli
ö÷ren
nalin
÷itim SEPTO
i, ö÷
meleridir
olmu
kutlind
orum rim
÷imiz ilk
tn fi
. Velilerim
renc
lar E
vakit
içingeçir ür ediy cile
t
olay
kez yapl
piya
e ö÷
iz ve ö÷ren
man
kdiler, herini ve ize düz bir mode
piya
ok k
klar
k
a
rc
d. Burad
ç
lim
t
e
Y

o
p
lim
le
ú
l verdik ve
m
s
a
L
cilerimiz
O
in
aki amaç
ca te retmenle de ö÷rencilerim
nma syonu y
ayan
buna gö
bu etkinli
ÖZE
de b
r
s
arm
la
ö÷rencile
y
p
s
in
r
a
izin
a
re resim
a
n
z
k kapsam
a
pratik ze
re
rimiz ve
,T
. Ö÷
n k
leri úekill
inde 'øLKL
irER
n ha organiz
nda bir
kâlarn ge
l Tö
iç
r
rd
ü
endirdile
la
Proje fi dallar
ri
d
le
arada gö
E DEVA
liútirmek
ikle
r. Velilerim
ki Ö
rmekti. Ya
syon sine bir
mü ú
M'
rd
ra
a
a
n
için
ti
d
ö
iz
lig
e
ya
d
iz ve ö÷ren
'n
n
rdmc old
p-Boz
u
.
Ka
ya g
öyle
erle
orga
cilerimiz
ula
b
tl
ra
alon
urdu
i
r”
k
e
a
'
v
S
diy
ü
k
in

r
ir
e konuútu
M
y
hem hoúça
ib
VELøLER
Spo
e pla
.
’de b
gasn
le bü ütün ek
v
ORU
ir
y
Y
øN
m
a
ö
m
ya
a
U
ly
n sra ok
d
b
, “B
TL
ni øz
ada
Abdullah
ulda bulun
yine
n ve
ø KU
stan
kleri
k, m
Da÷stan
an ö÷ret
Da÷
øMøZ
mlar izin ren
dere
R
,
h
me
ru
“Bu
e
E
nle
u
rad
il
lla
ett
r
K
de olduk
u
irece÷iz.
a herkesin
em
CøL
ms
ça e÷len
Abd
Okulumu
÷itim
e÷lendi÷
e te
e ülk
REN
útu.
di. Yapl
z her ge
ini görmek
dürü
lar E gelen v
'Öö
úekild iye konu
an yarúma
çen gün
ji Mü
man
bizlere mu
n iyi
geliúiyor.
da herke
"d
. Ya
Kole
ilden
tluluk ve
zu e
Bu geliúm
s heyeca
rum
k bu
rdi. Bu gib
lgun
in 81 kulumu
n içerisind
e esnasn
iliyo
rme
LO
i etkinlikle
lik iç
o
da etkinli
e takip ett
n d
r ve
in
a
e
m
ÖZE
d
ri önümüz
tk
÷
a
n
e
klerimize
e
i.
dev
deki yllard
l bir
asyo
ve sosya
na d
e
n
iz
a
z
n
s
n
ü
a devam
r
l etkinlik
in
orga
arla
projelerin
ine g
ú
u
s
a
b
le
b
de deste
Böy
rimiz
rak,
k
a
ile
y
c
a
n
tl
Ö÷re ilerini ku
nc
ö÷re
15/0
.tr
om
eri.c
ha Torb
e gelen
rüyemim de yü
nyor he aya ihtiyaç v
lir
ta zorla
n 6 bin
nuúmak
mesi içi
hem ko
rü
n
yü
içi
r
oldu÷u ’un daha hzl
tedavi gö
n felçli
de fizik
ymanur
an beyi
hastane
anur’a ö
, do÷uút
gören ùe
úk 2 ay
en ùeym
tedavi
ymanur
n ve yakla
devam ed kkndaki soruy
daki ùe i imkanlar ile
eliyat ola davisine evde
ha
÷i
n
am
ce
e
an
9 yaún
n
ye
nd
nd
te
si’
ik
i içi
yürü
inde ke
yürümes en da
k Hastane i çabalaryla fiz ’un ne zaman
yor. Ev
anur’un
nd
Uz Çocu
ur
ed
r. ùeym
ir Behçet tedavi oluyor. Ke ktorlar ùeyman
nn çeúm
azn
stek çkyo
Do
e
anne, kz
larda øzm
dyum cih
yapld.
øMøZ ay
anur’a de ryor. Fedakar
tk evind
ki para po
GEÇTøö
anur, ar lik yürüyüú pisti etmeyip, ùeym
pt
de
ym
ya
rin
ùe
or
÷e
ki
re
yb
erinde sp as için 6 bin de
üz
9 yaúnda içerisine 3 met e umutlarn ka
tin
in
Ail
etrelik pis t bir tedavi olm
m
3
olarak ev cevap vermedi.
z
nde iki ke daha iyi ve ne
ise net bir ayas, kzn gü
ü,
rdm ka
lk
gördü÷ün
ur için ya tlan
Yeter Ma
i tedavi
ùeyman
úla
akar gib
Yldrm,
esiyle ba
damla su rekti÷ini söyledi.
Küçükbay aileden bahsetm ukça varlkl ol
 ge
isi Rafet
bir
old
nc
alnmas
i
ç
re
es
ta
ö÷
Ail
uh
desini
6. snf
rdma m ay Yldrm att.
n ve de
EK
ulu
ya
sn
ST
e
Ok
ba
DE
sin
tim
re
in, ba
da bulun
Küçükb
KLARLA
okul ida
n ølkö÷re
annesin
e yardm
ki Rafet
HARÇLI øZ yl Özel Olgu larndan birinin
boyunca
fet, ailey
yaúnda
ay
Ra
1
14
n
an
n
øM
n
lú
ire
içi
øö
ul ça
birikt
tt.
GEÇT
ncisi ola
nmek
tmút. Ok
snf ö÷re paylaúmay ö÷re nda tam 100 lira mpanyas baúla
yas baúla , ilk adm, 6.
nu
rleri ka
da
bilmek ve baúlad. 1 ay so
rvis úofö
çalúmasn i, iç huzura eriúe
eye
lleri ve se
nc
biriktirm
persone
da
i,
ler
sn
nik ö÷re
ra
en
 kumba
dyum
i, ö÷retm
Para po
harçlklar
yönetim
ettiriyor. yleyen Öze
n da okul
i devam
Ardnda
YÜDÜ
ini sö
ul yönetim
ASI BÜ
kledikler asn baúlata
MPANY
dilerde ok ten destek be
ny
KA
úim
pa
,
m
øN
øN
anyasn
rdm ka
n herkes
ÖöRENC
m kamp
nmas içi anur øçin’ adl ya
u÷u yard  ve cihazn al
rn
rúey ùeym
latmú old
Download

Akademik Takvim 2014