LU D142 Turc_l.fm Page 2 Mardi, 4. décembre 2012 8:58 08
KULLANIM KITAPÇIĞI
D142
TR
LU D142 Turc_l.fm Page 2 Mercredi, 5. décembre 2012 5:50 17
LU D142 Turc_l.fm Page 3 Mercredi, 5. décembre 2012 5:50 17
D142
GøRøù
De÷erli Müúteri:
DECT telefonu satn ald÷nz için teúekkür ederiz, bize duydu÷unuz güvene minnettarz. Bu ürün en üst
seviyede dikkat ile imal edilmiútir, kullanm srasnda zorluklar ile karúlaúlabilirsiniz. ølk önce bu klavuza
baúvurmanz tavsiye ediyoruz. Ayrca aúa÷daki web sitesinde gerekli bilgiyi bulabilirsiniz:
http://www.sagemcom.com
Rahatl÷nz ve güvenli÷iniz için aúa÷daki paragraf dikkatle okumanz istiyoruz:
TAVSøYELER VE GÜVENLøK AÇIKLAMALARI
DECT telefonunuzu nemli mekanlarda (banyo, çamaúrlk, mutfak, vs...), su kullanlan
noktalara 1,50 metreden yakn mesafede ve dúarda yerleútirmeyiniz. Cihaznz, 5°C ile
45°C arasnda bir sda kullanlmaldr.
Yalnzca, verilen sektör blo÷unu kullannz. Bu kitapçktaki tesisat talimatlarna ve blo÷un
üzerindeki kimlik etiketinde yazl talimatlara (gerilim, akm, elektrik úebekesinin frekans)
uygun olarak úebekeye ba÷laynz. Tedbir olarak, tehlike halinde, sektör adaptörleri, 230
V beslemenin seksiyonlayc tertibat görevini görmektedir. Cihazn yaknnda bulunmal
ve kolayca eriúilebilmelidir.
Bu ürün herhangi bir Türk úebeke operatörü kamu analog telefon úebekesine ba÷l olmas
amaçlanmútr. Problem halinde, ilk etapta, satcnza baúvurunuz. Yalnzca verilen
telefon kordonunu kullannz.
Güvenli÷iniz için ahizeyi batarya veya batarya ünitesi olmadan ünitede yerleútirmeyin.
Elektrik çarpmas yaúayabilirsiniz.
Ahizenin zarar görmesini engellemek için sadece izin verilen úarj edilebilir bataryalar
kullann. Asla úarj edilemeyen batarya kullanmayn. Bataryalarn ahizenizin batarya
kompartmannda do÷ru úekilde yerleútirildi÷inden emin olun.
Eskimiú bataryalar bu kitapçktaki geri dönüúüm açklamalarna göre elden çkartlmaldr.
DECT telefonunuzun telsiz kapsama alan, içeride yaklaúk 50 metre ve açk bir alanda
300 metreye kadardr. Metal kütlelerin (örne÷in bir televizyon) veya elektrikli cihazlarn
çok yaknda bulunmas kapsama alann azaltabilir.
Baz tbbi donanmlarn, hassas veya güvenlik donanmlarnn çalúmas, cihaznzn telsiz
iletiúiminin etkisi altnda bozulabilir ; her durumda, güvenlik talimatlarna uyunuz.
Frtna riski ile karú karúya olan bölgelerde, aúr elektrik gerilimlerine karú telefon
hattnz bir koruma tertibat ile korumanz tavsiye ederiz.
Bu donanm, úebeke gerilimi kesildi÷inde kullanlamaz. Acil ça÷rlar için, hat
gerilimini kullanan bir ba÷msz telefon cihaz kullannz.
CE iúareti bu ürün elektromanyetik müdahale için, kullanclarn sa÷l÷ ve güvenli÷i için
Avrupa Parlamentosunun 1999/5/CE direktifinin zorunlu gereksinimleri ve mikro dalga
sinyal ekipman ve telekomünikasyon terminal ekipman ile ilgili Konseyin gereksinimlerini
karúlamaktadr. Bunun dúnda hasar verici müdahaleyi önlemek için uzaysal ve
topraklama komünikasyonlarna ait olan spektrumu verimli úekilde kullanmaktadr :
Sagemcom Broadand SAS
250, route de l'Empereur - 92848 Rueil - Malmaison Cedex – France
1
LU D142 Turc_l.fm Page 4 Mercredi, 5. décembre 2012 5:50 17
D142
BASLAMADAN ÖNCE
Paketi açn ve aúa÷dakilerin pakette bulundu÷undan emin olun: Ana ünite, El cihaz , El cihaz
kapa÷, Telefon hat kablosu, øki adet úarj edilebilir batarya, AC güç kayna÷.
Bir DUO ya da TRIO paketi satn aldysanz, ayrca HER ek ahize için úunlar bulacaksnz: Bir ahize
úarj aleti, Bir batarya el cihaz kapa÷, øki úarj edilebilir batarya.
Telefonu kurma
Ana ünite butonu
- Kısa süreli : telefon seti anons verir.
- Basılı tutun (minimum 4 saniye):
telefon seti kaydı.
Bataryalar
-
+
+
Sekör Prizi
!
-
Telefon Prizi
1. Ahize’nin pil kapa÷n çkarn.
2. Birer birer bataryalar yerleútirin ve bataryalar elcihazna kendi kutuplarnda gösterildi÷i yönde
yerleútirin.
3. Pil yuvasnn kapa÷n yerine takn. «ARIYOR...» ekranda belirir.
4. Güç kablosunu bir prize takn ve di÷er ucunu baz ünitesine takn.
5. Telefonun destekledi÷i tüm dilerinde yazl bir karúlama mesaj ekranda görüntülenir, OK
(*)
tuúuna basn.
6. ya da tuúlar yardmyla bir ülkeyi seçin ve OK tuúuna basn.
7. Bir ekran, seçiminizi onaylamanz ister. OK tuúuna basn. Bir onay sinyali duyulur.
Bekleme ekran görüntülenir.
Ahizeyi úarj etmek için baz ünitesine yerleútirin. ølk defa kullanlmadan önce 15 saat úarj edilmelidir.
8. Telefon hatt kablosunun bir ucunu bir duvar jakna, di÷er ucunu baz ünitesindeki Telefon prizi
iúaretli jaka takn. Daha sonra hat kablosunu olu÷una yerleútirin.
9. Pil úarj olduktan sonra
. tuúuna basn. ùimdi çevir sesini duymanz gerekir.
* : ülkelere göre
2
LU D142 Turc_l.fm Page 5 Mercredi, 5. décembre 2012 5:50 17
D142
Ahizedeki tuúlar
Kulaklık
Arayan listesine erişme
Yukar tuşu
Ekran
Geri/İptal /
Düzeltme /
Bekleme ekranı
değiştirme tuşu (uzun basılarak)
OK tuşu:
Seçim/Onay
Konuş tuşu
Aramayı Kabul etme
Aramayı bitir
Ahizeyi açma / Kapatma
Menü/ Menü girişi seçrne
Rehber tuşu / Aşağı tuşu
R Tuşu:
İkinci arama/konferans
Son beş aranan
numaraya erişme
Tuş Kilidini etkinleştirme /
devre dışı bırakma
Ahize zilini kapatma
(uzun basılarak)
Mikrofon açma/kapama
INT tuşu
Mikrofon
Ahize Simgeleri
Sinyal Gücü simgesi (sinyal yokken veya zayfken yanp söner).
Ça÷r (bir ça÷r geldi÷inde yanp söner).
Açlmamú sesli mesajn var oldugunu zarf varl÷ ile bildiriyor (operatörüne göre).
Rahatsz etmeyin (ahizenin zil sesi kapatlr).
Gelen ça÷rlar listesi (bir ça÷r geldi÷inde görüntülenir).
Rehber etkin.
Batarya úarj durumu (
: tam úarjl ;
boú ; úarj srasnda yanp söner).
+ yanp sönme (úarj cihaz hariç) : úarj
3
LU D142 Turc_l.fm Page 6 Mercredi, 5. décembre 2012 5:50 17
D142
Pillerin de÷iúimi
Pilleri de÷iútirmeden önce, el cihaznn KAPALI oldu÷undan emin olun.
1.
Pil yuvas kapa÷n açn .
2.
Pilleri çkarn
3.
Yeni pilleri takn
4.
Pil yuvas kapa÷n iyice kapanncaya dek yerine ittirerek, takn.
5.
El cihazn, Baz istasyonunun üzerine koyun.
MENÜLERøN ÖZETø
Sinoptik
Telef. Defteri
kisisel ayr
yeni GiRiS
Arama list.
Gir. Duzenle
sil
tumunu sil
direkt haf.
saat & alarm
tarih saat
form. Ayarla
alarm
alarm tonu
gelismis ayr
pin deg.
kayit...
kaydi sil
sifirla
oto. On ek
tek. A. sur.
arama modu
tek calis
el chz. Adi
el cih. tonu
dil
oto. kapat
Menüler arasnda gezinme
Menüler arasnda gezinmek için, bu tuúlar kullann: MENU, ya da, OK ve
.
Örnek: El cihaznn zil sesinde de÷iúiklik yapmak için, kisisel ayr / el cih. tonu / zil sayisi menüsüne
giriniz. Bunun için:
1.
MENU tuúuna basn. ya da tuúlar yardmyla "kisisel ayr" seçene÷ini seçin.
2.
OK tuúuna basn. ya da tuúlar yardmyla "el cih. tonu" seçene÷ini seçin.
3.
OK tuúuna basn. ya da tuúlar yardmyla "zil sayisi" seçene÷ini seçin.
4.
OK tuúuna basn. On adet zil sesi mevcuttur: "melodi 1 "… "melodi 10 ".
5.
OK tuúuna basn.
Tuúlar yardmyla arzulad÷nz zil sesini seçin veya .
4
LU D142 Turc_l.fm Page 7 Mercredi, 5. décembre 2012 5:50 17
D142
ARAMALAR
Arama yapma
Ahizenin açk oldu÷undan emin olun.
1.
tuúuna basn. Çevir sesini duyarsnz ve
simgesi görüntülenir.
østedi÷iniz telefon numarasn girin. Numara çevrilir.
2.
- VEYA østedi÷iniz telefon numarasn girin ve
1.
tuúuna basn.
Aramay yantlama
Telefon çald÷nda, aramay yantlamak için
tuúuna basn.
Ahizedeki kulak hoparlörünün ses düzeyini veya tuúlarna basarak ayarlaynz.
Bir ça÷ry bitirmek
Aramay kesmek için
tuúuna basn veya ahizeyi baz ünitesine yerleútirin.
Mikrofonun sesini kapatma
-
SES KAPATMA iúlevini etkinleútirmek için: Görüúme srasnda
tuúuna basn. “sessiz”
ekranda belirir. Karúdaki kiúi sizi artk duyamyor.
-
SES KAPATMA iúlevini devre dú brakmak için: Görüúmeye geri dönmek için
tuúuna
tekrar basn. Karúdaki kiúi sizi tekrar duyabiliyor.
Sesli mesaj (operatörüne göre)
Bu özellik sayesinde, telefon úebekesi açld÷nda, yoklu÷unuzda sesli mesaj olarak, aramalar
almanz sa÷lar. Yeni bir mesaj geldi÷ini bildirmek için, ahize’nin ekran’nnda sesli mesajn var
oldu÷unu
zarf simgesi ile bildirir ve "SESLI posta" mesaj görüntülenir.
1.
Telesekreterinizin numaras, fabrika çkú olarak ayarlanmamútr.
1.
Operatörünüzün mesaj hizmeti numarasn girin.
2.
Tüm yeni mesajlarnz okuduktan sonra
li zarf kaybolur.
5
LU D142 Turc_l.fm Page 8 Mercredi, 5. décembre 2012 5:50 17
D142
ÇAöRI GÜNLÜöÜ
Arayan Hatt Kimlik Tanmlama Sunumu (CLIP)
Bu telefon, sizinle ba÷lant kurmaya çalúan kiúi saysn kaydeder ve görüntüler.
Ancak, bu bilginin telefonunuzda görüntülenmesi için CLIP hizmetine abone olmanz gerekir.
Bu hizmete abone de÷ilseniz veya gelen numara gizlenmiúse, numara “bilinmeyen” olarak tanmlanr.
Arayan numaray gösterme özelli÷i darbeli arama modunda yoktur.
Numara mevcut de÷il:
- kullanilmiy. : Karú taraf ile ayn bölgede de÷ilsiniz.
- Kimlik gizle : karú taraf numarasnn tanmlanmasn istemiyor.
Arayanlar listesi
Ekranda kiúinin telefon numarasnn yalnzca ilk 11 basama÷ görüntülenebilir.
1.
2.
üzerine basn,
görüntülenir.
En güncel numara veya rehbere kaytl olup olmamasna göre isim görüntülenir.
3.
Numara daha fazla basamak içeriyorsa sonraki basamaklara eriúmek için
4.
Listede yukar ya da aúa÷ gitmek için veya tuúuna basn.
tuúuna basn.
Ekran, bu numara 12 haneden fazla ise, tam olarak görüntülenemeyecektir.
Sonraki rakamlar görmek için OK üzerine basn.
Arananlar listesi
Aranan numaralar, arananlar listesine kaydedilir (en fazla 5 numara).
Aranan numaralar listesini incelemek için:
1.
Ksa süreli olarak
2.
Aranan en güncel numara görüntülenir. Aranan en güncel numaralar arasnda geçiú yapmak için
üzerine basn
veya tuúlarn kullann.
Bir numarann aranmas
1.
2.
3.
veya
tuúuna basn.
veya tuúuna basn, arayanlar listesi görüntülenir.
tuúuna basn.
Arayanlar listesi kaydndan rehber giriúi oluúturma
1.
2.
veya
tuúuna basn. Arayanlar listesi görüntülenir.
Bir numara seçmek için veya tuúuna basn.
6
LU D142 Turc_l.fm Page 9 Mercredi, 5. décembre 2012 5:50 17
D142
3.
MENU tuúuna basn, daha sonra "num. kaydet" seçene÷ini seçin.
4.
Giriúin adn seçin OK tuúuna basn. Giriú rehbere kaydedilir. Bir onay sinyali duyulur.
Kaytl bir numarann silinmesi
1.
veya
tuúuna basn. Arayanlar listesi görüntülenir.
2.
Kaydedilen bir numaray seçmek için veya tuúuna basn.
3.
MENU tuúuna basn.
- Seçilen numaray silmek için "sil" seçene÷ini seçin.
- Listedeki tüm numaralar silmek için "tumunu sil" seçene÷ini seçin.
4.
OK tuúuna basn, bir ekran, seçiminizi onaylamanz ister.
5.
Ahizenin tuú takm yardmyla:
- giriú silme seçene÷ini iptal etmek için,
tuúuna basn.
- giriú silme seçene÷ini onaylamak için, OK tuúuna basn.
REHBER
Rehbere en çok 50 kayt girebilirsiniz (en çok 24 basamakl ve 12 karakterli).
Kaydedilen bir numaray arama
1.
Ahizenin bekleme modunda oldu÷undan emin olun ve sonra tuúuna basn.
2.
Rehber giriúlerinde yukar ya da aúa÷ gitmek için veya tuúuna basn.
3.
tuúuna basn. Görüntülenen numara çevrilir.
Kayt oluúturma/kaydetme
1.
"telf. Defteri" / "yeni GiRiS” menüsüne giriniz, OK tuúuna tekrar basn.
2.
øsim girilecek ekran görüntülenir. Oluúturmak istedi÷iniz kayt adn girin OK tuúuna basn.
3.
Numara giriú ekran görüntülenir. Oluúturmak istedi÷iniz kayt numarasn girin. OK tuúuna
basn.
Bir kaytta de÷iúiklik yapma
1.
"telf. defteri" / "Gir. duzenle" menüsüne giriniz, OK tuúuna tekrar basn.
2.
Kaytlar listesi belirir, veya tuúlar yardmyla düzeltmek istedi÷iniz kayt seçin. OK tuúuna
basn.
3.
Ad girilecek ekran, imleç satrn sonunda yer alacak úekilde görüntülenir:
- Görüntülenen bilgi do÷ruysa OK tuúuna basn.
7
LU D142 Turc_l.fm Page 10 Mercredi, 5. décembre 2012 5:50 17
D142
- Görüntülenen ad hatalysa, karakterleri silmek için
tuúuna basn.
- Yeni ad girin ve OK tuúuna basn.
4.
Numara girilecek ekran, imleç satrn sonunda yer alacak úekilde görüntülenir:
- Görüntülenen bilgi do÷ruysa OK tuúuna basn.
- Görüntülenen numara hatalysa, saylar silmek için
tuúuna basn.
- Yeni numaray girin ve OK tuúuna basn.
Kayt silme / tüm telefon defteri
1.
" telf. defteri " / " sil " (tüm numaralar rehberden silmek için " tumunu sil " ) menüsüne giriniz.
2.
veya tuúlar yardmyla, OK tuúuna basn:
- Kayd iptal etmek için
tuúuna basn.
- Kayd onaylamak için OK tuúuna basn.
Ksayol atfetmek
2.
Bu menu, tuú takmnn 1 ve 2 tuúlara atanacak olan hzl eriúimli iki numaray kaydetmenze
izin verir.
1.
"telf. defteri" / "direkt haf." menüsüne giriniz.
2.
Atfetmek istedi÷iniz numarann tuúunu seçin (1 veya 2) ve.
3.
OK tuúuna basn, "numara yok" ekranda belirir.
4.
MENU tuúuna basn.
5.
"num. Duzenle" ekranda belirir. OK tuúuna basn.
6.
Kayt edilecek ad için giriú ekran görüntülenir. Oluúturmak istedi÷iniz kayt edilecek ad girin OK
tuúuna basn.
7.
Kayt edilecek numara için giriú ekran görüntülenir. Oluúturmak istedi÷iniz kayt numarasn
girin. Onaylamak için OK tuúuna basn. Bir onay sinyali duyulur.
Ksa yol tuúlarndan birine atad÷nz bir numaray aramak için, numarann programland÷ tuúu (1
veya 2) basl tutun.
Duraklama (numara çevrilirken)
Hatta ba÷lanmadan önce belirli bir süre beklemek istiyorsanz, bir telefon numarasnn çevrilme
srasna duraklama ekleyebilirsiniz.
tuúuna basn ve basl tutun. Ekranda “P”
De÷iúiklik modundayken duraklama eklemek için
görüntülenir.
8
LU D142 Turc_l.fm Page 11 Mercredi, 5. décembre 2012 5:50 17
D142
BøRDEN FAZLA AHøZE ÖZELLøKLERø
Birden fazla ahize özellikleri, ayn baz ünitesine iki ya da daha çok ahize kaydedilmiúse kullanlabilir.
Dahili arama / ønterkom
1.
2.
Ahizenin bekleme modunda oldu÷undan emin olun.
Ahizedeki
-
tuúuna basn.
E÷er tesisatnz iki ahize içeriyorsa, ikinci ahize otomatik olarak aranr, "EL cihazi" ve
ardndan ahizenin numaras ekranda görüntülenir.
-
E÷er hattnz ikiden fazla ahize içeriyorsa, INT simgesi ekranda yanp söner ve di÷er
kaydedilmiú ahizelerin numaralar görüntülenir.
-
østedi÷iniz ahizenin numarasn girin ya da tüm ahizeleri aramak için
’a basn. Ahizeler
çalmaya baúlar.
Dahili aramay yantlama
1.
Dahili arama melodisi harici arama melodisinden farkldr. Dahili bir görüúmede "el cihazi" den
sonra arayan ahize’nin numaras ekran’da görüntülenir." " simgesi yanp söner.
2.
Aramay yantlamak için
3.
Dahili aramay kesmek için
tuúuna basn. " " simgesinin yanp sönmesi biter.
tuúuna basn veya ahizeyi baz ünitesine yerleútirin.
Bir harici ve dahili aramann yönetimi
Harici aramay aktarma
1.
Görüúme srasnda
2.
Aramay aktarmak istedi÷iniz ahizenin numarasn girin. Kullanc yant verdi÷inde, aramay ona
. tuúuna basn. Harici arama beklemeye alnr.
bildirebilirsiniz.
3.
Aramay aktarmak için
tuúuna basn.
Bir karú kiúiden baúka bir karú kiúiye geçmek için,
duyuldu÷una kadar tuúu basl tutun.
tuúuna basn ve sinyal sesi
E÷er arad÷nz ahizeden bir cevap gelmiyorsa, ça÷ry geri almak için
basn.
9
tuúuna
LU D142 Turc_l.fm Page 12 Mercredi, 5. décembre 2012 5:50 17
D142
Konferans görüúmeleri (3’lü konuúma)
Karú taraftan bir kiúi ve ayn baz ünitesine kaytl iki ahize arasnda konferans görüúmesi yaplabilir.
Tüm katlmclar ayn anda konuúup dinleyebilirler:
1.
Dúardan bir kiúiyle görüúme srasnda
2.
Dahili arama numaras. Dahili kullanc yant verinceye kadar bekleyin.
3.
üclü konferans baúlatmak için
tuúuna basn. Harici arama beklemeye alnr.
tuúuna basnz ve taki sesli bir sinyal verene kadar basl
tutunuz. Ahizelerin ekran’nnda "KONFERANS" görüntülenir.
øki ca÷rdan birini
Telefon görüúmesi yaparken gelen baúka bir ca÷rnn alnmas
Görüúme srasnda, ikinci bir ça÷rnn beklemede oldu÷unu haber vermek için operatör tarafndan bir
bip sesi çalnr. Bir ekran, beklemede olan karú tarafn bilgilerini görüntüler.
e basn sonra da
basn bu yeni ça÷ry almak için.
Görüúmüú oldu÷unuz ilk arama beklemeye geçer ve ikinci arama ile görüúmeniz mümkün olur.
Telefon görüúmesi yaparken baúka bir ca÷rnn yaplmas
Görüúme srasnda
tuúuna basn ve daha sonra aramak istedi÷iniz numaray çevirin.
Bu durumda mevcut arama beklemeye geçer ve ikinci ça÷ry tekrar almanz mümkün olur.
Bir ça÷rdan baúka bir ça÷rya geçmek
Bir ça÷rdan baúka bir ça÷rya geçmek için
tuúuna ve daha sonra
tuúuna basn.
Bu durumda mevcut ca÷r beklemeye geçer ve ikinci ça÷ry tekrar almanz mümkün olur.
øki ca÷rdan birini sona erdirmek
Bir ça÷ry sonlandrmak ve di÷erini devam ettirmek
tuúuna ve daha sonra
Bu durumda yaplan ca÷r kesin olarak biter ve ikinci ça÷r tekrar alnr.
3´lü konferans yapmak için (iki ça÷r ve siz).
Görüúme srasnda,
tuúuna ve daha sonra
.
Bu durum, karúdaki iki kiúiyle ayn zamanda konuúmanza imkan verir.
3´lü konferans sona erdirmek için, krmz
tuúuna basn.
10
tuúuna basn.
LU D142 Turc_l.fm Page 13 Mercredi, 5. décembre 2012 5:50 17
D142
TELEFON AYARLARI
Ahizeyi adlandrma
El cihaznn fabrika ayar olarak ismi "handset N" úeklindedir, burada N, kaytl kombineye atanan
saydr.
1.
"kisisel ayr" / "el chz. Adi" menüsüne giriniz.
2.
Tuú takmn kullanarak ahizeye istedi÷iniz ad verin (en çok 10 karakter). Bir karakteri silmek
için
tuúunu kullann. Ayarlarnz onaylamak için OK tuúuna basn.
Ahize zil sesi düzeyi
1.
"kisisel ayr." / "el cih. Tonu" / "zil sesi " menüsüne giriniz.
2.
ya da tuúlar yardmyla arzu etti÷iniz ses seviyesini seçin, daha sonra seçene÷inizi
onaylamak için OK tuúuna basn.
Ahize zil melodisi
1.
"kisisel ayr." / "el cih. Tonu" / "zil sayisi" menüsüne giriniz.
10 tane melodi mevcuttur: "melodi 1"… " melodi 10".
2.
ya da tuúlar yardmyla arzu etti÷iniz melodiyi seçin. OK tuúuna basn.
Tuú sesi Açk/Kapal
1.
"kisisel ayr." / "el cih. Tonu" / "tus sesi" menüsüne giriniz.
Bir bilgi ekran mevcut durumu gösterir. De÷iútirmek için veya tuúlarn kullann
2.
Ayarlarnz onaylamak için OK tuúuna basn.
Telefondaki dilin de÷iútirilmesi
1.
" kisisel ayr." / " dil " menüsüne giriniz.
2.
ya da tuúlar yardmyla arzu etti÷iniz dili seçin OK tuúuna basn.
Telefonun otomatik olarak kapatlmas
Otomatik kapatma, ahizeyi baz ünitesine geri koydu÷unuzda telefonun otomatik olarak kapatmasna
izin verir.
1.
"kisisel ayr" / "oto. kapat" menüsüne giriniz.
Bir bilgi ekran mevcut durumu gösterir. Düzeltmek için veya tuúlarn kullann.
2.
OK tuúuna basn.
Tuú takm kilidi
1.
tuúuna basn ve 1 saniye süreyle basl tutun.
11
LU D142 Turc_l.fm Page 14 Mercredi, 5. décembre 2012 5:50 17
D142
2.
Tuú takmnn kilidini açmak için,
tuúuna basn ve 1 saniye süreyle basl tutun ya da ahizeyi
baz ünitesine yerleútirin.
TARøH VE SAAT AYARLARI
Tarih ve saat
Elektrik kesintisi durumda saat ayar bozulur.
1.
2.
"saat & alarm" / "tarih saat" menüsüne giriniz. Bir ekran güncel tarihi gösterir.
-
Tarihi kaybetmemek için, OK tuúuna basn.
-
Tarihi de÷iútirmek için, yeni tarihi 20YY/AA/GG formatn izleyerek girin.
-
Giriúe geri dönmek için
tuúuna basn.
OK tuúuna basn. Ekranda mevcut saat gösterilir.
-
Saati bozmamak için, OK tuúuna basn.
-
Saati de÷iútirmek için, yeni saati SS : DD formatn izleyerek girin. (Saat format 12 ise, giriú
sonunda aM´i eklemek için tuúunu kullann ve pM için tuúunu kullann).
3.
Giriúe geri dönmek için,
tuúuna basn.
OK tuúuna basn.
Saat format
1.
"saat & alarm" / "form. ayarla" / "saat formati" menüsüne giriniz.
Bir ekran mevcut format gösterir, format de÷iútirmek için ya da tuúlarn kullann.
2.
OK tuúuna basn.
Tarih format
1.
"saat & alarm" / "form. ayarla" / "tarih form." menüsüne giriniz.
Bir ekran mevcut format gösterir, format de÷iútirmek için ya da tuúlarn kullann
2.
OK tuúuna basn.
Alarm
1.
"saat & alarm" / "alarm" menüsüne giriniz.
ƒ Alarmn bir kez çalmas için , "acik bir kez " seçene÷ini seçin.
ƒ Alarmn ayarlanmú saate her gün çalmas için, " acik gunluk " seçene÷i seçin
ƒ Alarm kapatmak için, "kapali" seçene÷i seçin.
12
LU D142 Turc_l.fm Page 15 Mercredi, 5. décembre 2012 5:50 17
D142
2.
Arzu etti÷iniz seçene÷i seçin, daha sonra OK tuúuna basn.
Arzu etti÷iniz alarmn çalma saatini girin: "SS – dd". (Saat format 12 ise, giriú sonunda aM´i
eklemek için tuúunu kullann ve pM için tuúunu kullann). OK tuúuna basn.
Alarm sesinin de÷iútirilmesi
1.
"saat & alarm " / "alarm tonu" menüsüne giriniz.
3 tane melodi mevcuttur: "melodi 1 ", "melodi 2 " ve "melodi 3 ".
2.
Arzu etti÷iniz melodiyi seçin, Ayarlarnz onaylamak için OK'ye basn. Bir onay sinyali duyulur.
GELøùMøù AYARLAR
Baz ünitesi PIN kodu
Bazi güvenlik fonksyonlarna ulaúmak için, baz ünitesinizin úifresi (varsaylan olarak 0000) gereklidir.
Buda 8 rakama sahip olabilir.
1.
"gelismis ayr" / "pin deg." menüsüne giriniz.
2.
Önce geçerli PIN kodunu girin, OK tuúuna basn.
3.
Yeni PIN kodunu girin. Girilen her basamak için, “_” karakterinin yerini “*” alr. Yeni PIN
kodunuzu onaylamak için OK tuúuna basn. Bir onay sinyali duyulur.
Dikkatle baz istasyonu kodunu not edin. Sizin baz ayarlarn de÷iútirmeniz
gerekebilir.
Ahizenin Baz ünitesine kayt edilmesi
1.
dü÷mesini 5 saniye basl tutun (ahizede iliúkilendirme iúlemi baúlatlmazsa, baz ünitesi bir
dakika sonra bekleme moduna döner).
2.
3.
"gelismis ayr" / "kayit..." menüsüne giriniz.
Baz ünitesinin 4-basamakl PIN kodunu girin (fabrika çkú kodu: 0000). Girilen basamaklar yldz
iúareti olarak görüntülenir, OK tuúuna basn.
4.
Ahize kaydedildikten sonra, bir sinyal sesi duyulur. Ahize eúleúme modundan otomatik olarak
çkar.
5.
Baz ünitesinin ahizeye otomatik olarak tahsis etti÷i numara ekranda görüntülenir.
Ahize kaytnn iptali
1.
2.
"gelismis ayr" / "kaydi sil" menüsüne giriniz.
Baz ünitesinin PIN úifresini girin (varsaylan úifre: 0000). Girilen rakamlar yldz iúareti ile belirir,
OK tuúuna basn.
3.
ya da tuúlar yardmyla kaldrmak istedi÷iniz ahizeyi seçin, daha sonra OK tuúuna basn.
Bir onay sinyali duyulur (bekleme ekran modunda, ekran "lif h/s kydt " görüntüler).
13
LU D142 Turc_l.fm Page 16 Mercredi, 5. décembre 2012 5:50 17
D142
Ahizenin ve baz ünitesinin varsaylan ayarlarnn geri yüklenmesi
1.
"gelismis ayr" / "sifirla" menüsüne giriniz.
2.
Bir ekran, seçene÷inizi onaylamanz ister. OK tuúuna basn.
Önek
Bir özel a÷n üzerine bir otomatik santral kullanlrsa, ça÷r önekini dúarya do÷ru ayarlayabilirsiniz.
Bu fonksyon úunlar ayarlamanza imkan tanr:
-
PABX önek numarasn: bu numara çevirmiú oldu÷unuz numarann önüne eklenir.
-
Alglanmas gereken numara: e÷er çevirdi÷iniz numara kaydedilmiú srayla baúlarsa, bu
numara otomatik olarak silinir.
Çevirdi÷iniz numara « # » veya « * » baúlyorsa bu iki ayar uygulanmaz.
1.
2.
"gelismis ayr" / "oto. On ek" menüsüne giriniz.
-
PABX öne÷in numarasn belirtmek için "hane algila" seçene÷ini seçin
-
PABX öne÷inin uzunlu÷unu belirtmek için "on ek" seçene÷ini seçin.
OK tuúuna basn.
Geri arama süresinin de÷iútirilmesi
Telefonunuzu bir PBX´e ba÷larsanz,telefonunuzu kusursuzca kullanabilmeniz için flaú süresini
de÷iútirmeniz gerekli olabilir. Bu, aúa÷daki fonksyonlar içerir: eú ça÷r, 3´lü konferans, vs... Kaynak
ayarn de÷iútirmeden önce lütfen operatörünüze baúvurun.
1.
"gelismis ayr" / "tek. A. sur." menüsüne giriniz.
2.
Arzu etti÷iniz süreyi seçin, seçene÷inizi onaylamak, OK tuúuna basn.
Arama modunun de÷iútirilmesi
Telefon sistemlerin ço÷u ses frekans numaralandrmasn kullanrlar. Ama, darbeli arama modunu
kullanmanz mümkündür. Bir numaralandrma modunu seçmek için, aúa÷daki admlar izleyin:
1.
" gelismis ayr " / "arama modu" menüsüne giriniz.
2.
øki tane mod mevcuttur: "ton" ve "puls". Ayarnz onaylamak için OK tuúuna basn.
14
LU D142 Turc_l.fm Page 17 Mercredi, 5. décembre 2012 5:50 17
D142
Zil sesi 1E
Bu fonksyon devreye sokuldu÷u zaman, ça÷r srasnda ahize numara görüntülemesini beklemeden
çalar. Ahize numara görüntüleme modunu içermiyorsa, bu fonksyonu devreye sokabilirsiniz (A÷ ya da
operatöre göre). Bu fonksyonu devreye soktuysanz numara görüntülemeli bir ça÷ry geldi÷inde
otomatik olarak devre dú kalr.
1.
"gelismis ayr" / "tek calis" menüsüne giriniz.
durumunu de÷iútirme ya da anahtar kullann.
2.
Seçene÷inizi onaylamak için OK tuúuna basn.
BATARYA DEöøùøMø
Hertürlü patlama riskine karú:
ƒ Pillerin yerlerine düzgün bir úekilde oturduklarndan emin olun.
ƒ Sadece 1,2V 400mAh tipi veya eúde÷eri úarj edilebilir piller kullann.
ƒ Pilleri ateúe atmayn. Patlayabilirler.
ƒ Pilleri yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak atn.
ƒ Pilleri yakmayn, sökmeyin, kurcalamayn ve delmeyin. A÷r yaralanmalara sebep olabilecek tehlikeli
ürünler içermektedirler.
ƒ Her türlü yangn veya bedensel yaralanma riskini önlemek amacyla, pilleri iúbu kullanm klavuzunda
verilen talimatlara uygun olarak kullann.
ƒ Pilleri çocuklarn eriúemeyece÷i yerlerde muhafaza edin.
ƒ E÷er telefonunuzu uzun bir süre boyunca kullanmayacaksanz (30 günden fazla), pilleri çkarn.
GENEL ÜRÜN BAKIMI
Telefonunuzu çalúr ve iyi görünümde tutmak için bu esaslar takip edin:
ƒ Telefonu stc kaynaklarnn ve elektriksel gürültü yayan aygtlarn (örne÷in motorlar veya floresan
lambalar) yanna koymaktan kaçnn.
ƒ Do÷rudan güneú ú÷ veya neme maruz brakmayn.
ƒ Telefonu düúürmeyin ve sert darbelerden koruyun.
ƒ Temiz bir bez ile temizleyin.
ƒ Güçlü temizlik malzemesi veya aúndrc toz kullanmayn.
ƒ Daha sonraki bir zamanda telefonun taúnmas için orijinal paketini saklayn.
15
LU D142 Turc_l.fm Page 18 Mercredi, 5. décembre 2012 5:50 17
D142
SORUN GøDERME
Zayf almn nedenleri
ƒ
Alüminyum kaplama.
ƒ
Alüminyum destekli yaltm.
ƒ
Binann yapsndaki stma borular ve di÷er metal parçalar.
ƒ
Elektrikli cihazlarn yaknl÷ (örne÷in mikrodalga frnlar, radyatörler, bilgisayarlar).
ƒ
Kötü hava koúullar (örne÷in güçlü frtnalar).
ƒ
Evin düúük zemininde veya bodrumda yüklenmiú ana ünite.
ƒ
Di÷er elektronik aygtlar ile AC çkúna ba÷lanmú ünite.
ƒ
Ayn frekans kullanan bebek gözetimi.
ƒ
Ahizenin pili bitmiú.
ƒ
Ana ünitenin aral÷nn dúndasnz.
Sorun giderme ipuçlar
Sorun
Çözüm
x Bataryalar tamamen úarjl m? Bataryalar yerleútirin. Bataryalarn düzgün
Görüntü yok
úekilde ba÷land÷ndan emin olun.
E÷er bir güç kayna÷ kullanyorsanz, o güç kayna÷n elektrik dü÷meli bir prize
takl olmad÷ndan emin olun. Güç kayna÷ prizden çekiniz ve yeniden taknz?
x Yüklemeyi kontrol edin:
Güç kablosu çalúan bir çkúa ba÷land m?
Telefon hatt kablosu ana üniteye ve duvar giriúine ba÷l m?
x Ana ünitenin duvar giriúindeki ba÷lantsn kesin ve ayn giriúteki baúka bir
Çevir sesi
telefona ba÷layn. E÷er çevir sesi ikinci telefonda da yoksa kablo ba÷lantnzda
veya yerel servisinizde problem olabilir.
x Ahize ünitenin aral÷ dúnda m?
x Bataryalar düzgün úekilde úarj edildi mi (12 saat) ?
x Bataryalar düzgün úekilde yüklendi mi?
Bataryalar úarj etmeyi deneyin.
Çeviri sesi var
ancak arama
yaplmyor
x Ton/darbe ayarnn do÷rulu÷undan emin olun.
Ahize çalmyor
x Ahizedeki ZøL ayarnn AÇIK olarak programland÷ndan emin olun.
x Hattnzda birçok uzant telefon olabilir. Baz telefonlar çkartn.
Statik, gürültülü
veya zayf giriú
çkúla
karúlaúyorsunuz
“Çevir sesi yok” için çözümlere bakn.
x Ahize aralk dúnda m?
x Üniteye yaklaútrn.
x Ünitenin yeniden yerleúmesi mi gerekli?
x Bataryalar úarj edin.
x Ünitenin baúka bir uygulama tarafnda kullanlan çkúa ba÷lanmad÷ndan
emin olun.
16
LU D142 Turc_l.fm Page 19 Mercredi, 5. décembre 2012 5:50 17
D142
Ünite bipleri
- 20 saniye için ahizeyi üniteye yerleútirin ve güvenlik kodunu resetleyin. E÷er çalúmyorsa 15 saat
bataryalar úarj edin.
- ùarj etme temaslarn yumuúak bir bezle temizleyin.
- «Çevir sesi yok» için çözümlere bakn.
- Bataryalar yerleútirin.
Hafza aramas
- Hafza yerleúim tuúlarn düzgün úekilde programladnz m?
- Düzgün úekilde arama srasn takip ettiniz mi?
- Ton/darbe ayarnn düzgün oldu÷undan emin olun
- Batarya de÷iúiminden sonra numaralar tekrar kaydettiniz mi?
ÇEVRE
Çevrenin korunmas Sagemcom’in zorunlu ilgisidir. Sagemcom’in arzusu çevreyi gözlemleyerek sistemleri
çalútrlmasdr ve bu nedenle ürünün imalatndan sipariúine, kullanm ve eliminasyonuna kadar yaúam
döngüsündeki çevresel performans bütünleútirmeye karar vermiútir.
Ambalaj
Bu logonun (yeúil nokta) anlam paketlemenin kurtarlmasn ve geri dönüú alt
yaplarn geliútirmek için izinli bir ulusal organizasyona ödeme yapld÷n
göstermektedir.
Geri dönüúümü kolaylaútrmak için lütfen bu tür atklar için yerel sralama kurallarna
uyun.
Piller Ve Bataryalar
Üzeri çizili atk kutusu iúareti üründe veya aksesuarlarda bunun elektrikli ve elektronik
ekipmanlar ailesine ait oldu÷unu göstermektedir.
Ürün
Üzeri çizili atk kutusu iúareti üründe veya aksesuarlarda bunun elektrikli ve elektronik
ekipmanlar ailesine ait oldu÷unu göstermektedir.
Bu konuda Avrupa düzenlemeleri seçici olarak elden çkartt÷nz:
x Benzer ekipmann satn alm durumunda satú noktalarnda.
x Toplama noktalar yerel olarak kullanlabilmektedir (eksiltme merkezi, seçici toplama
vb.).
Bu úekilde çevre ve insan sa÷l÷n etkileyebilecek Elektrikli ve Elektronik Ekipman At÷nn tekrar kullanm
ve güncellenmesinde katk da bulunabilirsiniz.
17
LU D142 Turc_l.fm Page 20 Mercredi, 5. décembre 2012 5:50 17
D142
1. Kullanmda Uyulmas Gereken Kuralar
x Ürününüzü kullanmadan önce “KULLANMA KILAVUZUNU’’ dikkatlice okuyunuz.
x Ürününüzü s kaynaklarndan uzak tutunuz.
x Ürününüzün üzerine herhangi bir sv dökülmemesi ve sv temas olmamas konusunda dikkatli
olunuz.
x Ürününüzü asla su ve neme maruz brakmaynz. Aksi takdirde elektrik çarpma tehlikesi ortaya
çkabilir.
x Ürününüzü kullanm klavuzunda tarif edildi÷i úekilde kullannz.
x Ürününüzü toza maruz brakmaynz.
x Ürününüzü ve aksesuarlarn kullanmad÷nz zaman elektrik fiúini prizden çkartnz.
1.1 Taúma Srasnda Dikkat Edilecek Hususlar
Ürününüzü taúma srasnda herhangi bir darbeye maruz brakmaynz. Ürünü dikkatlice kutusundan
çkarnz ve tüm aksesuarlar kaybolmamalar için kutunun içinde muhafaza ediniz. Ürünü nakliye hasar
ihtimaline karú kontrol ediniz. E÷er ürününüz hasarlysa ve çalúmyorsa derhal satn ald÷nz yeri
bilgilendiriniz. E÷er ürününüz do÷rudan size gönderildiyse, gecikmeden gönderen firmaya bilgi veriniz.
Yalnzca alc (ürünü alan müúteri veya firma) nakliyat zarar için hak talep edebilir.
1.2 Periyodik Bakm Gerektiren Durumlar
Ürün kullanm klavuzunda belirtilen koúullara dikkat edildi÷i müddetçe bakm gerektirmemektedir. Ürünün
ancak normal dú bir çalúma gösterdi÷inde veya hiç çalúmad÷nda yetkili servisler tarafndan bakm
yaplmaldr. Garanti sonras teknik bakmn sadece yetkili servis istasyonlarnda yaplmas gerekmektedir.
1.3 Tüketicinin Kendi Yapabilece÷i Bakm Onarm ve Ürün Temizli÷ine øliúkin Bilgiler
Ürününüzün içerisinde bakm yaplabilecek bir ksm yoktur, arza durumunda yetkili servis istasyonlarna
(Bkz:Yetkili servis istasyonlarn gösterir liste) veya ürününüzü temin etmiú oldu÷unuz yetkili satcya
müracaat ediniz.
2. Enerji Tüketimi Açsndan Verimli Kullanma øliúkin Bilgiler
x Sistem çalúmad÷ zaman telefonunuz kaldrarak gereksiz yere enerji harcamasna engel olunuz.
2.1 Ba÷lant ve Montaj
Ba÷lant ve montaj tüketici tarafndan kullanma klavuzunda gösterildi÷i úekilde yaplr. Ba÷lant ve montajda
yaúanabilecek sorunlara karú yetkili servis istasyonu ile irtibata geçiniz.(Bkz:Yetkili servis istasyonlarn
gösterir liste).
18
LU D142 Turc_l.fm Page 21 Mercredi, 5. décembre 2012 5:50 17
D142
3. Garanti Koúullar
x 2 yl içinde herhangi bir problem oldu÷unda, ürünü fatura ve garanti belgesi ile ana servisimize
gönderiniz.
x Hatal kullanm sonucu ortaya çkan problem veya arzalar garanti koúullar dúnda kalr.
x Ürün üzerindeki darbe, krk, yank ve bilgimiz dahilindeki servisler dúnda sisteme herhangi bir teknik
müdahale ürünün garanti dú saylmasna yol açar.
x Taúma esnasnda do÷abilecek herhangi bir aksaklktan firmamz mesul de÷ildir.
x Servise getirilen ürünlerin arza durumu ve arzalanma úekillerini açk ve detayl biçimde belirtiniz.
x Servise gönderilen ürünlerin en geç bir ay içerisinde geri alnmas gerekmektedir.
3.1 Hasar Teknik Deste÷i
Garanti kapsamndaki ürünün yetkili servisi dúnda herhangi bir teknik serviste ya da bir baúkas tarafndan
açlmas veya aúa÷daki úartlardan birinin ya da hepsinin olmas durumunda ürün garanti kapsamndan
çkmaktadr. Aúa÷daki úartlardan birinin veya birkaçnn olmas durumunda ürünü güç kablosundan ve
ba÷lant kablolarndan çkartnz ve yetkili teknik servisinizden destek alnz:
x Çalútrma talimatlarna uyulmamasndan dolay ürünün çalúmamas.
x Performansnda beklenmedik bir de÷iúiklik görülmesi.
x Ürünün düúürülmüú ya da zarar görmüú olmas.
x Yanlú, dikkatsiz ya da özensiz kullanmdan kaynaklanan durumlar.
x Güç kayna÷ ya da ba÷lant kablosu zarar görmesi.
x Sv dökülmesi ya da içine obje kaçmas.
x Etiketlerden herhangi birinin açlmas veya çkarlmas.
x Ürünü açmaya çalúmak ve/veya üzerinde de÷iúiklik yaplmaya çalút÷n gösteren belirti.
3.2 Kullanm Hatalar
x Ürünün klavuzda belirtilen úekilde kullanlmamasndan kaynaklanan hatalar.
x Scak ve aúr nemli ortamlarda çalútrld÷ zaman ürünün ksa devre yapmas.
x Ürün kutusu içinde üretici firma tarafndan verilen ba÷lant kablolar dúnda ek ba÷lant kablolar
kullanmak.
x Kullanc ya da yetkili olmayan servisler tarafndan yaplan müdahaleler veya parça eklenip
çkartlmas.
x Ürünlere dúardan yaplan fiziksel darbeler ve krlma gibi hasarlar.
x Ürünün seri numarasnn tahrip edilmesi ya da sökülmesi.
x Orijinal sarf malzemesi kullanlmamasndan meydana gelen arzalar.
x Yangn, yldrm, sel, su basmas, deprem gibi do÷al afetlerden oluúan hasarlar.
19
LU D142 Turc_l.fm Page 22 Mercredi, 5. décembre 2012 5:50 17
D142
4. ønsan ve Çevre Sa÷l÷na øliúkin uyarlar
Ürününüzü radyatör, frn gibi s kaynaklarndan uzak tutunuz. ønsan ve çevre sa÷l÷na iliúkin içerdi÷i zararl
bileúenlerin olumsuz yan etkilerinden dolay, elektronik ürününüzün çöp kutusuna de÷il, geri dönüúüm
kutularna atlmas gerekmektedir.
4.1 Güvenlik Talimatlar
Yangn, elektrik çarpmas ve yaralanma riskini en aza indirmek için, bu arac kullanmadan önce, lütfen
aúa÷daki temel güvenlik önlemlerini takip ediniz.
x Ürün çalútrlmadan önce tüm güvenlik uyarlar ve kullanm talimatlar okunmaldr.
x Ünite üzerinde iúaretlenmiú tüm uyarlar ve bilgilendirmeleri takip ediniz.
x E÷er civarnda gaz sznts varsa, cihaznz gaz szntsn ihbar etmek için kullanmaynz.
x Ürünü nemli ortamlardan uzak tutunuz. Sert kullanma ve neme karú koruyunuz.
x Ürün içine sv dökmeyiniz. Ürünü suya yakn yerlerde kullanmaynz.
x Bu cihaz su kenarlarnda kullanmaynz. Örne÷in; mutfak lavabosunun yan, küvet yan, le÷en yan,
çamaúrhane yan, yüzme havuzu yan ya da slak zemin üzerinde kullanmaynz.
x Cihazn üzerine sv úeyler dökmekten kaçnnz. Bu, ksa devrelerde hasar, yangn ya da elektrik
çarpmasna sebep olabilir. Böyle durumlardan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamna girmez.
x Temizlerken, telefonun fiúini prizden çekiniz. Nemli bir bez kullannz. Sv ya da aerosol içeren
temizleyiciler kullanmaynz.
x Do÷rudan güneú alan ortamlardan uzak tutunuz ve direkt güneú ú÷na brakmaynz.
x Baúka bir objenin üstüne ya da sabit olmayan bir masann üstüne ürününüzü koymaynz. Ürün
düúebilir, zarar görebilir.
x Cihaznz güvenli bir yerde kurunuz. Kablo ve kordonlarn ayak altnda olmad÷ndan emin olunuz.
Aúndrma ve zarara neden olabilecek objeleri kablolarn üzerine koymaynz.
x Cihaznzn içine herhangi bir obje sokmaynz. Çünkü soktu÷unuz objeler tehlikeli voltaj noktalarna
dokunabilir ya da yangn ve elektrik çarpmas riskine yol açabilecek parçalar dúar çkarabilir.
x Kablosunu aúr güçle çekerek kablonun zarar görmesine neden olmaynz.
x Prizleri ve ara ba÷lant kablolarn aúr yükleme yapmaynz yoksa elektrik çarpmas ve yangn riskine
yol açabilirsiniz.
x Parçalara ayrlma veya kabin içine sv kaçmas durumunda hemen açma kapama dü÷mesinden
kapatnz elektrik fiúini çekiniz ve profesyonel bakmdan sonra tekrar kullannz.
x Ürününüzü elektriklenmeden veya baúka kazalardan (yüksek scaklk) korumak için arka yüzünü
açmaynz. Tamir gerektirdi÷inde uzmana veya teknik servise baúvurunuz.
x Parçalarn de÷iúimi yetkili servis tarafndan yaplmaldr. Bir baúkas tarafndan de÷iútirilen parçalar
ürüne zarar verebilir.
20
LU D142 Turc_l.fm Page 23 Mercredi, 5. décembre 2012 5:50 17
D142
x Tamir ve servis gerekti÷inde, cihaznz nitelikli bir teknisyene götürünüz. Elektrik çarpmas riskinden
kaçnmak için, cihaznz parçalara ayrmaynz. Cihaznzn içini açmak ya da kapaklarn çkarmak
yüksek voltaja ya da di÷er risklere maruz kalmanza sebep olabilir. Cihaznzn parçalarn yanlú bir
úekilde birleútirmek, kullanm srasnda elektrik çarpmasna neden olabilir.
x ùimúek ve yldrml havada telefonunuzu kullanmaktan kaçnnz. Yldrm srasnda hafif de olsa
elektrik úoku riski bulunmaktadr.
x Aúa÷daki koúullarda, telefonunuzu prizden çkartp yetkili servis personeline baúvurunuz:
ƒ Cihaz üstüne sv döküldüyse
ƒ Ya÷mura veya suya maruz kaldysa
ƒ Cihaz çalúma koúullarna uygun iúlemiyorsa
ƒ Cihaz düúürülmüúse veya dú zedelenmiúse
ƒ Performansnda belirgin bir de÷iúim gözleniyorsa
4.2 AC ile Çalúan Aygtlar ile ølgili Güvenlik Talimatlar
Bu önlemler standart elektrik prizine taklan tüm ürünler için geçerlidir. Aúa÷daki önlemlerin alnmamas,
elektrik çarpmas veya yangn sonucu önemli yaralanmalara veya ölüme ya da cihazn zarar görmesine
neden olabilir.
4.3 Güvenli÷iniz øçin
x Islak elle temas etmeyiniz.
x “Bu cihaz 3 metreden uzun ba÷lant kablolar ile kullanmak için uygun de÷ildir. Lütfen yalnzca
kutudan çkan orijinal ba÷lant kablosunu kullannz.”
5. Kullanm Ömrü ve TSE No
Cihaznzn iúlevlerini yerine getirebilmesi için gereken, yedek parça temini açsndan ‘’KULLANIM ÖMRܒ’
10 yldr. Hizmet Kapsam (TSE No): TS-12739 Yetkili servisler - Telefon ve telefon santrali ile ekipmanlar
için Kurallar.
21
LU D142 Turc_l.fm Page 24 Mercredi, 5. décembre 2012 5:50 17
D142
EEE Yönetmeli÷i’ne uygundur.
øTHALATÇI FøRMA:
ÜRETøCø FøRMA
TESAN øLETøùøM A.ù.
ÇOBANÇEùME MAHALLESø, BøLGE SOK.
NO:17 YENøBOSNA / øSTANBUL
Sagemcom
Headquarters:
250, route de l'Empereur
92848 RUEIL- MALMAISON CEDEX
France
Tel: +33 1 57 61 10 10
Fax: +33 1 57 61 10 01
www.sagemcom.com
TEL: 0212 454 60 00
FAX. 0212 454 60 20
www.tesan.com.tr
www.ttecplus.com
VERGø NUMARASI: BOöAZøÇø KURUMLAR / 8400048069
Ürünlerimiz sürekli olarak geliúmektedir. Bu nedenle tanmlamalar ve özellikler bilgi verilmeden
de÷iútirilebilir. Yazm ve basm srasnda oluúacak hatalardan firmamz sorumlu de÷ildir.
Tesan øletiúim A.ù. ve tüm ürünleri hakknda daha fazla bilgi için lütfen www.ttecplus.com adresini
ziyaret ediniz
22
LU D142 Turc_l.fm Page 25 Mercredi, 5. décembre 2012 5:50 17
D142
YETKøLø SERVøS øSTASYONLARINI GÖSTERøR LøSTE
Merkez Adresi :
ÇOBANÇESME MH. BILGE SK. NO:17 YENIBOSNA-
Verilen Hizmetin Kapsam
TS 12739 Yetkili servisler - Telefon ve telefon santrali ile
ekipmanlar için-Kurallar
Servisleri
Sra No
Firma ad
Il Ad
Adres
Telefon
1
TELENET øLETøùøM
SøSTEM SAN.TøC.LTD.ùTø.
ANTALYA
ALTINDAö MAH.100.YIL
BULV.IùIK APT.167
SOK.NO:8/C
0.242.243 72 72
2
YIL-TEL
TELEKOMÜNøKASYON
SANAYø VE TøCARET LTD.
ùTø.
KONYA
BABALIK MAH. YAPICI øù
MERKEZø E BLOK NO:5-7
0332 321 00 14
3
SAKøN TELEFON SAN. VE
TøC.LTD.ùTø.
øZMøR
1370 SOK. NO:7/3
ÇANKAYA
4411924
4
AKEL ELEKTRONøK
SAN.VE TøC.LTD.ùTø.
ADANA
ZøYAPAùA BULVARI
ÇINARLI MAH.8 SOK.ùAN
øùHANI NO:1/E SEYHAN/
0322 3633939
5
TELEFON SANTRAL
TøCARET HALUK
DERøCøOöLU
ADANA
KIZILAY CAD.
NEVRESOöLU øùHANI
KAT 2 NO.7-12 SEYHAN/
322-3512547
6
MURAT GÜNAùTI-TÜRK
TELEFON TøCARET
ERZURUM
CUMHURøYET CAD.SøTE
DADAù PASAJI NO:52-
0 442 235 1313
7
ORSA TELEFON TAAH.
TøC.LTD.ùTø.
ANKARA
ùEHøT TEöMEN KALMAZ
CAD. NO: 24/B ULUS
0312 3091820
8
BEùORAK øLETøùøM
SøSTEMLERø TøC. LTD.
ùTø.
ANKARA
CEVøZLøDERE CAD. 10/5
BALGAT
03124726590
9
ALø HAYDAR
BEKTAùOöLU-ÇÖZÜM
TEKNøK
ANKARA
øLKADIM MAH. DøKMEN
CAD. NO: 195/B
ÇANKAYA
03124804888
10
øBRAHøM GÜRCANGÜRCAN TELEFON
AFYONKAR
AHøSAR
UMURBEY MAH.BASIN
CAD. BELEDøYE ARKA
SK.NO:26
0272 215 26 16
11
DOöCAN ELEKTRONøK MEHMET YILDIRIM
ARTVøN
YUKARI KULEDøBø MAH.
KARS CAD. HOPA
0466 351 3030
23
LU D142 Turc_l.fm Page 26 Mercredi, 5. décembre 2012 5:50 17
D142
12
ÖZTÜRK TELEFON
TELEKOMÜNøKASYON
HøZMETLERø øNùAAT
PAZARLAMA TøCARET
SANAYø LøMøTED ùøRKETø
ESKøùEHøR
DELøKLøTAù SAVTEKøN
CAD.NO:44/B
2214223
13
TESAN øLETøùøM A.ù.
øSTANBUL
ÇOBANÇESME MAH.
BøLGE SOK. NO:17
YENøBOSNA
0212 454 60 00
14
BABAOöLU øLETøùøM
øTH.øHR.SAN.VE
TøC.LTD.ùTø.
MARDøN
KIZILTEPE KAVùAöI
ORMAN øùLETMESø
KARùISI SEMA APT.ALTI
YENøùEHøR
482-2132539
15
SAHøL ELEKTRONøK
MUSA KORUK
RøZE
EKREM ORHON
MAHALLESø SAHøL CAMø
KARùISI
0464 214 20 34
16
MUHAMMET KOÇ ÇAöDAù RøZE SERVøS
HøZMETLERø
RøZE
MÜFTÜ MAH.
CUMHURøYET CAD.
NO:290/A
0464 217 90 72
17
EBUBEKøR AYDIN -AYDIN
ELEKTRONøK
RøZE
TOPHANE MAH.
ATATÜRK CAD. RøZE øù
MERKEZø NO:317
04642132420
18
TOPRAK TEKNøK-FATøH
TOPRAK
RøZE
TOPHANE MAH. KAÇKAR
CD. NO:19
0464 212 22 23
19
MERT TELEKOM NEVøN
KÖYLÜ
TEKøRDAö
MUHøTTøN MH NURAY
SOK. NO:5 ÇORLU
02826526430
20
ÇAöDAù RøZE
ELEKTRONøK-øSMAøL
ZAøMOöLU Esnaf
RøZE
TOPHANE MAH. PøRøREøS
SOKAK NO.2
0464 213 24 20
24
LU D142 Turc_l.fm Page 27 Mercredi, 5. décembre 2012 5:50 17
D142
4. ønsan ve Çevre Sa÷l÷na øliúkin uyarlar
Ürününüzü radyatör, frn gibi s kaynaklarndan uzak tutunuz. ønsan ve çevre sa÷l÷na iliúkin içerdi÷i zararl
bileúenlerin olumsuz yan etkilerinden dolay, elektronik ürününüzün çöp kutusuna de÷il, geri dönüúüm
kutularna atlmas gerekmektedir.
4.1 Güvenlik Talimatlar
Yangn, elektrik çarpmas ve yaralanma riskini en aza indirmek için, bu arac kullanmadan önce, lütfen
aúa÷daki temel güvenlik önlemlerini takip ediniz.
x Ürün çalútrlmadan önce tüm güvenlik uyarlar ve kullanm talimatlar okunmaldr.
x Ünite üzerinde iúaretlenmiú tüm uyarlar ve bilgilendirmeleri takip ediniz.
x E÷er civarnda gaz sznts varsa, cihaznz gaz szntsn ihbar etmek için kullanmaynz.
x Ürünü nemli ortamlardan uzak tutunuz. Sert kullanma ve neme karú koruyunuz.
x Ürün içine sv dökmeyiniz. Ürünü suya yakn yerlerde kullanmaynz.
x Bu cihaz su kenarlarnda kullanmaynz. Örne÷in; mutfak lavabosunun yan, küvet yan, le÷en yan,
çamaúrhane yan, yüzme havuzu yan ya da slak zemin üzerinde kullanmaynz.
x Cihazn üzerine sv úeyler dökmekten kaçnnz. Bu, ksa devrelerde hasar, yangn ya da elektrik
çarpmasna sebep olabilir. Böyle durumlardan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamna girmez.
x Temizlerken, telefonun fiúini prizden çekiniz. Nemli bir bez kullannz. Sv ya da aerosol içeren
temizleyiciler kullanmaynz.
x Do÷rudan güneú alan ortamlardan uzak tutunuz ve direkt güneú ú÷na brakmaynz.
x Baúka bir objenin üstüne ya da sabit olmayan bir masann üstüne ürününüzü koymaynz. Ürün
düúebilir, zarar görebilir.
x Cihaznz güvenli bir yerde kurunuz. Kablo ve kordonlarn ayak altnda olmad÷ndan emin olunuz.
Aúndrma ve zarara neden olabilecek objeleri kablolarn üzerine koymaynz.
x Cihaznzn içine herhangi bir obje sokmaynz. Çünkü soktu÷unuz objeler tehlikeli voltaj noktalarna
dokunabilir ya da yangn ve elektrik çarpmas riskine yol açabilecek parçalar dúar çkarabilir.
x Kablosunu aúr güçle çekerek kablonun zarar görmesine neden olmaynz.
x Prizleri ve ara ba÷lant kablolarn aúr yükleme yapmaynz yoksa elektrik çarpmas ve yangn riskine
yol açabilirsiniz.
x Parçalara ayrlma veya kabin içine sv kaçmas durumunda hemen açma kapama dü÷mesinden
kapatnz elektrik fiúini çekiniz ve profesyonel bakmdan sonra tekrar kullannz.
x Ürününüzü elektriklenmeden veya baúka kazalardan (yüksek scaklk) korumak için arka yüzünü
açmaynz. Tamir gerektirdi÷inde uzmana veya teknik servise baúvurunuz.
x Parçalarn de÷iúimi yetkili servis tarafndan yaplmaldr. Bir baúkas tarafndan de÷iútirilen parçalar
ürüne zarar verebilir.
20
LU D142 Turc_l.fm Page 28 Mercredi, 5. décembre 2012 5:50 17
D142
D142
4. ønsan
x Tamir
ve Çevre
ve servis
Sa÷l÷na
gerekti÷inde,
øliúkincihaznz
uyarlar nitelikli bir teknisyene götürünüz. Elektrik çarpmas riskinden
kaçnmak
için,frn
cihaznz
parçalara ayrmaynz.
Cihaznzn
içiniçevre
açmak
ya da iliúkin
kapaklarn
çkarmak
Ürününüzü
radyatör,
gibi s kaynaklarndan
uzak tutunuz.
ønsan ve
sa÷l÷na
içerdi÷i
zararl
yüksek
voltaja yan
ya da
di÷er risklere
maruz
kalmanza
sebep olabilir.
parçalarn
yanlú bir
bileúenlerin
olumsuz
etkilerinden
dolay,
elektronik
ürününüzün
çöp Cihaznzn
kutusuna de÷il,
geri dönüúüm
úekilde
birleútirmek,
kullanm srasnda elektrik çarpmasna neden olabilir.
kutularna
atlmas
gerekmektedir.
4.1 Güvenlik
Talimatlar
x ùimúek
ve yldrml havada telefonunuzu kullanmaktan kaçnnz. Yldrm srasnda hafif de olsa
riski bulunmaktadr.
Yangn,elektrik
elektrikúoku
çarpmas
ve yaralanma riskini en aza indirmek için, bu arac kullanmadan önce, lütfen
aúa÷daki
temel güvenlik
önlemlerini
takip ediniz.
x Aúa÷daki
koúullarda,
telefonunuzu
prizden çkartp yetkili servis personeline baúvurunuz:
ƒ Cihaz
üstüne sv önce
döküldüyse
x Ürün
çalútrlmadan
tüm güvenlik uyarlar ve kullanm talimatlar okunmaldr.
ƒ Ya÷mura
veya
suya maruz
x Ünite
üzerinde
iúaretlenmiú
tümkaldysa
uyarlar ve bilgilendirmeleri takip ediniz.
ƒ Cihaz
çalúma
uygun
iúlemiyorsa
x E÷er
civarnda
gazkoúullarna
sznts varsa,
cihaznz
gaz szntsn ihbar etmek için kullanmaynz.
ƒ Cihaz
düúürülmüúse
zedelenmiúse
x Ürünü
nemli
ortamlardanveya
uzakdú
tutunuz.
Sert kullanma ve neme karú koruyunuz.
ƒ Performansnda
belirginÜrünü
bir de÷iúim
x Ürün
içine sv dökmeyiniz.
suya gözleniyorsa
yakn yerlerde kullanmaynz.
4.2 xACBuilecihaz
Çalúan
Aygtlar ile ølgili
Güvenlik Talimatlar
su kenarlarnda
kullanmaynz.
Örne÷in; mutfak lavabosunun yan, küvet yan, le÷en yan,
Bu önlemler
standart
elektrik
prizine
taklan
tüm
için geçerlidir.
Aúa÷daki önlemlerin alnmamas,
çamaúrhane
yan,
yüzme
havuzu
yan ya
daürünler
slak zemin
üzerinde kullanmaynz.
elektrik
çarpmas
veyasv
yangn
sonucu
önemlikaçnnz.
yaralanmalara
veya
ölüme yahasar,
da cihazn
görmesine
x Cihazn
üzerine
úeyler
dökmekten
Bu, ksa
devrelerde
yangnzarar
ya da
elektrik
nedençarpmasna
olabilir.
sebep olabilir. Böyle durumlardan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamna girmez.
4.3 xGüvenli÷iniz
Temizlerken,øçin
telefonun fiúini prizden çekiniz. Nemli bir bez kullannz. Sv ya da aerosol içeren
kullanmaynz.
x temizleyiciler
Islak elle temas
etmeyiniz.
xx Do÷rudan
alan ortamlardan
uzak kablolar
tutunuz veiledirekt
güneú ú÷na
brakmaynz.
“Bu cihazgüneú
3 metreden
uzun ba÷lant
kullanmak
için uygun
de÷ildir. Lütfen yalnzca
kutudan
orijinal
ba÷lant
kullannz.”
x Baúka
bir çkan
objenin
üstüne
ya da kablosunu
sabit olmayan
bir masann üstüne ürününüzü koymaynz. Ürün
düúebilir, zarar görebilir.
x Cihaznz
güvenli
bir yerde
5. Kullanm
Ömrü
ve TSE
No kurunuz. Kablo ve kordonlarn ayak altnda olmad÷ndan emin olunuz.
Aúndrma
ve zarara
neden
olabilecek
objeleri
kablolarn
koymaynz.
Cihaznzn
iúlevlerini
yerine
getirebilmesi
için
gereken,
yedek üzerine
parça temini
açsndan ‘’KULLANIM ÖMRܒ’
10 yldr.
Hizmet Kapsam
(TSE bir
No):
TS-12739
YetkiliÇünkü
servisler
- Telefonobjeler
ve telefon
santrali
ile noktalarna
ekipmanlar
x Cihaznzn
içine herhangi
obje
sokmaynz.
soktu÷unuz
tehlikeli
voltaj
dokunabilir ya da yangn ve elektrik çarpmas riskine yol açabilecek parçalar dúar çkarabilir.
için Kurallar.
x Kablosunu aúr güçle çekerek kablonun zarar görmesine neden olmaynz.
x Prizleri ve ara ba÷lant kablolarn aúr yükleme yapmaynz yoksa elektrik çarpmas ve yangn riskine
yol açabilirsiniz.
x Parçalara ayrlma veya kabin içine sv kaçmas durumunda hemen açma kapama dü÷mesinden
kapatnz elektrik fiúini çekiniz ve profesyonel bakmdan sonra tekrar kullannz.
x Ürününüzü elektriklenmeden veya baúka kazalardan (yüksek scaklk) korumak için arka yüzünü
açmaynz. Tamir gerektirdi÷inde uzmana veya teknik servise baúvurunuz.
x Parçalarn de÷iúimi yetkili servis tarafndan yaplmaldr. Bir baúkas tarafndan de÷iútirilen parçalar
ürüne zarar verebilir.
20
21
LU D142 Turc_l.fm Page 29 Mercredi, 5. décembre 2012 5:50 17
1- Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
2- Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi
kapsamındadır.
3- Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre
garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla 20 (yirmi) iş günüdür. Bu
süre, ürüne ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması
durumunda, ürünün satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya
imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Ürünün
arızasının 10 işgünü içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya
ithalatçı; ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir
ürünü tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4- Ürünün garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj
hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli
ya da herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen ürünün,
ǩ 7¾NHWLFL\HWHVOLPHGLOGLßLWDULKWHQLWLEDUHQEHOLUOHQHQJDUDQWLV¾UHVLL©LQGHNDOPDN
kaydıyla, bir yıl içerisinde;aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması, dört kez farklı
arızanın meydana gelmesi veya farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması
unsurlarının yanı sıra, bu arızaların üründen yararlanamamayı sürekli kılması,
ǩ 7DPLULL©LQJH©HQD]DPLV¾UHQLQDđíOPDVí
ǩ )LUPDQíQVHUYLVLVWDV\RQXQXQPHYFXWROPDPDVíKDOLQGHVíUD\ODVDWíFíVíED\LL
acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı- üreticisinden birisinin düzenleyeceği
raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında,
tüketici ürünün ücretsiz değiştirilmesini, bedelinin iade edilmesini veya ayıp oranında
bedel indirimi yapılmasını talep edebilir.
6- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7- Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.
'(&77(/()216ø67(0ø
6$*(0&20
D142
Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı
dayanılarak
yürürlüğe
konulan
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu
Kanun'a
Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair
Yönetmelik uyarınca TC. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa
verilmiştir.
Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin
118403
20.11.2012
LU D142 Turc_l.fm Page 30 Mercredi, 5. décembre 2012 5:50 17
LU D142 Turc_l.fm Page 31 Mercredi, 5. décembre 2012 5:50 17
LU D142 Turc_l.fm Page 32 Mercredi, 5. décembre 2012 5:50 17
Sagemcom Broadband SAS
250, route de l'Empereur - 92848 Rueil-Malmaison Cedex - France
Tél. : +33(0)1 57 61 10 00
Fax : +33(0)1 57 61 10 01
www.sagemcom.com
253505893A - 12/2012
Download

LU D142 Turc_l.fm - Support