Preliminarno obaveštenje
Karakterizacija i inženjerstvo karstne izdani
Zašto ovaj kurs?
Podzemne vode u karstnim terenima oduvek su privlačile pažnju podjednako naučnika, inženjera i običnih
ljudi. Vode u karstu hrane najveće izvore u svetu, brojna karstna izvorišta omogućila su uspostavljanje
prvih urbanih centara, a mnoga od njih sve do današnjih dana predstavljaju pouzdane izvore
vodosnabdevanja. Pored brojnih pećina i jama, cirkulacija vode u dubinama karstnih terena uslovila je i
postojanje retkih i specifičnih, danas endemskih vrsta faune. Vode u karstu karakterišu neravnomerni
proticaji. Izdašnost nekih izvora se nakon obilnih kiša povećava i do hiljadu puta, nivoi u podzemlju rastu i
preko stotinu metara, često izazivaju velike poplave. S druge strane, na velikim visinama često vlada
oskudica vode, a u periodima suše dolazi i do presušivanja izvora. Karstna izdan izuzetno je osetljiva na
zagađivanje sa površine terna čime se ozbiljno ograničava njeno korišćenje u mnogim delovima sveta. Cilj
ovog kursa je da pre svega pripremi studente i profesionalce za izazove rada u karstu, ali i da pruži
informacije onima od čijih odluka zavisi način održivog korišćenja vodnih resursa u oblastima karsta.
O Dinarskom karstu
Termin "Dinarski karst" sinonim je za potpuno razvijeni, klasični karst. Sam pojam karst je nastao u
Dinarskom regionu, a zajedno sa mnogim drugim lokalnim pojmovima (dolina, polje, uvala, ponor) nalazi
se u širokoj upotrebi naučnika i specijalista za istraživanje karsta u svetu. Nema druge oblasti nauke u
kojoj je prisutan rečnik dinarskih prostora. Ovde je ujedno i rodno mesto karstologije – naučne discipline
čiji su temelji postavljeni od strane Jovana Cvijića i njegovih sledbenika krajem 19. veka.
Dinarski sistem ( Dinaridi) je izduženi orogeni pojas, orijentisan u pravcu SZ-JI, paralelno sa basenom
Jadranskog mora. Karakterišu ga brojne međuplaninske depresije, velika karstna polja i doline stvorene
stalnim tokovima ili rekama ponornicama. Krajnji SZ deo Dinarida je oblast Carso, u okolini Trsta u Italiji,
dok se JZ deo produžava duboko u teritoriju Albanije. Između njih, Dinaridi se protežu teritorijom šest
zemalja bivše Jugoslavije: Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Makedonije.
Zbog istorijskog značaja za razvoj nauke o karstu i specifičnih primera karstnih oblika na površini i
unutrašnjosti, uključujući i mnoge zaštićene fenomene karsta, bogate resurse podzemnih voda i uspešno
realizovane inženjerske poduhvate, nedavno je podneta inicijativa da se ceo Dinarski region stavi na listu
svetske baštine UNESCO.
Lokacija kursa
Trebinje je najveći grad istočne Hercegovine, nalazi se na severnom obodu jednog od najvećih karstnih
polja u Dinaridima – Popovog polja u slivu reke Trebišnjice, na samo 30 km od Jadranske obale. Sedište je
Instituta za karst koji ima i istorijski značaj za razvoj inženjerskih disciplina i metoda regulacije voda u
karstu: Šesdesetih godina 20. veka Trebinje je bilo područje u kome je realizovan i jedan od najvećih
poduhvata kontrole karstnih vodnih resursa u svetu. Sa karstnim poljima, branama, veštačkim
akumulacijama, tunelima i zahvatima za snabdevanje vodom, pećinama, estavelama, specifičnim karstnim
oblicima na površini terena, endemskim vrstama, bogatom projektnom dokumentacijom, kao i iskustvom i
znanjem lokalnih eksperata, Trebinje predstavlja idealno mesto za učenje o karstu i njegovom specifičnom
karakteru. Ovo je bio i osnovni razlog zašto je Trebinje izabrano kao sedište velikog GEF/UNDP/UNESCO
projekta pod nazivom DIKTAS (Dinaric Karst Transboundary Aquifer System - Međugranični sistem izdani
dinarskog karsta). Blizina Jadranskog mora, i istorijskih gradova u tri susedne države sa liste UNESCO
svetske baštine – Dubrovnik, Mostar i Kotor, kao i njihova čuvena karstna izvorišta, takođe će biti objekti
posete tokom terenskih ekskurzija za vreme trajanja kursa.
Organizator kursa
Univerzitet u Beogradu, državna institucija sa dugom tradicijom, dom je za oko 72.000 studenata koji
pohađaju 31 fakultet. Na njemu se održavaju akademske i strukovne studije na osnovu akreditovanih
visokoškolskih programa koji su u potunosti prilagođeni zajedničkim Evropskim visokoobrazovnim
standardima. Diplome dodeljene od strane Univerziteta u Beogradu priznate su u celom svetu.
Na Departmanu za hidrogeologiju na Rudarsko-Geološkom fakultetu odžava se jedan od četiri
akreditovana programa iz oblasti geologije. Kursevi su ponuđeni na tri nivoa: osnovne akademske studije,
četvorogodišnji program; master studije kao jednogodišnji program; i doktorske studije, trogodišnji
program (www.rgf.bg.ac.rs/dhg ).
Od osnivanja Departmana 1971. do 2012, ukupno 721 student stekao je zvanje diplomiranog inženjera
geologije za hidrogeologiju što je ekvivalentno sadašnjem MS stepenu. U toku istog perioda, na
Departmanu je odbranjeno 40 doktorskih disertacija (PhD). Danas, 40% od svih studenata upisanih na
programe geologije na Univerzitetu opredeljuje se za studije hidrogeologije.
Departman ima široku međunarodnu saradnju sa brojnim univerzitetima, stručnim i istraživačkim
institucijama. Članovi Departmana angažovani su i na domaćim i međunarodnim istraživačkim i
inženjerskim projektima, radili su i kao stučnjaci i konsultanti UN i drugih međunarodnih i domaćih
organizacija. Departman redovno organizuje naučne skupove i radionice.
Departman za Hidrogeologiju ima u svom sastavu dve laboratorije i sedam naučnih centara uključujući i
Centar za hidrogeologiju karsta koji je glavni organizator kursa zajedno sa Republičkim zavodom za
geološka istraživanja iz Zvornika, Republika Srpska, BiH.
O kursu i radionici
Akademski kurs “Karakterizacija i inženjerstvo karstne izdani” je deo redovne nastave na MS studijama
Departmana za hidrogeologiju RGF (program u prilogu). Pored studenata RGF namenjen je i drugim i
studentima na višim godinama akademskih studija geologije, ekoloških nauka i inženjerstva,
zainteresovanim za istraživanje karstnih sredina, korišćenje, zaštitu i kontrolu vodnih resursa. Inženjeri
srodnih disciplina, kao i stručnjaci i donosioci odluka uključeni u inženjering i menadžment karstnih voda
takođe će imati koristi od kursa unapređujući svoje znanje u ovoj oblasti.
Kurs se sastoji od intenzivnih predavanja i seminara, praćenih direktnim radom na terenu, najmanje dve
jednodnevne terenske ekskurzije, i završnog ispita. U okviru kursa posebno će se razmatrati pitanja
hidrogeologije pukotinskih stena i karstne izdani, primene različitih metoda istraživanja, i obezbeđivanja
uslova za monitoring, inženjering i menadžment voda u karstu. Projektovanje i izvođenje terenskih
istraživanja, dizajn i optimizacija eksploatacije podzemnih voda, zaštita izdani i remedijacija, veštačko
kontrolisanje podzemnih voda i sprečavanje gubitaka vode iz akumulacija izgrađenih u karstu, neke su od
specifičnih tema koje će polaznici razmatrati i neposredno obrađivati uz praktične demonstracije na
terenu.
Kurs je sertifikovan od strane Univerziteta u Beogradu. Jedan je od redovnih jednosemestralnih kurseva
MS programa Departmana za hidrogeologiju. Njegova vrednost je 6 ECTS bodova (European Credit
Transfer and Accumulation System). Već je uspostavljena komunikacija sa Univerzitetom u Teksasu, Ostin
u Sjedinjenim Američkim Državama koja će očekujemo rezultirati ekvivalencijom kreditnog nivoa po
standardima SAD. Svi polaznici koji polože završni ispit dobijaju sertifikat o pohađanju, osvojenim
bodovima (kreditima) i završnom ocenom. Uporedo sa akademskim kursom, trodnevna radionica na temu
menadžmenta karstnih vodnih resursa biće organizovana za zaposlene, stručnjake drugih disciplina i one
koji ne mogu da pohađaju pun kurs.
Kurs se će po pravilu održavati u početkom juna i trajaće ukupno oko 10 dana, uključujući predavanja, rad
na terenu, ekskurzije i ispite. Nakon pripremne 2013. godine u kojoj će učestvovati pretežno studenti
hidrogeologije, zvanična početna godina biće 2014, tokom koje je u Trebinju predviđeno i održavanje
velikog međunarodnog skupa Internacionalne asocijacije hidrogeologa (IAH) na temu prekograničnog
upravljanja karstnim podzemnim vodama pod okriljem UNESCO, na kojoj će se detaljno prezentirati i
rezultati projekta DIKTAS.
Kurs i predavači radionice
Predavanja, laboratorijski i terenski rad biće organizovana i sprovedena od strane univerzitetskih
profesora i vodećih stručnjaka iz međunarodnih istraživačkih organizacija. Ovo uključuje Univerzitet u
Beogradu (BU) i Geološki zavod Republike Srpske, institucije odgovorne za celokupnu realizaciju kursa,
HET – Hidroelektrane na Trebišnjici geološke zavode u regionu i. Učešće u programu potvrdili su Dr Neven
Krešić (AMEC, SAD), Dr Petar Milanović (profesor u penziji Univerziteta u Mostaru), Dr Ognjen Bonacci
(Univerzitet u u Splitu), Dr Neno Kukurić (UNESCO - IGRAC). Svi oni su svoja istraživanja započeli, i velikim
delom obavljali upravo u Dinarskom regionu. I drugi međunarodni eksperti iz karstne komisije IAH i
poznatih međunarodnih univerzitetskih centara takođe će biti pozivani da učestvuju i prenose svoja
znanja tokom narednih godina. Od profesora sa Univerziteta u Teksasu očekuje se da će izmedju ostalih
učestvovati učestvovati John Jack Sharp, Marcus Gary i Suzanne Pierce.
O partnerima karstnog programa
Organizatori:
Centar za hidrogeologiju karsta, Departman za hidrogeologiju,
Rudarsko-Geološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija (http:// www.karst.edu.rs) i
Geološki zavod Republike Srpske, Zvornik, Bosna i Hercegovina (http://www.geozavodrs.com)
u saradnji sa:
-
Department of Geological
(http://www.geo.utexas.edu)
Sciences,
The
-
HET (Hidroelektrana na Trebišnjici) Trebinje, Bosna i Hercegovina (http://www.het.ba)
-
Komisija za karst IAH (International Association of Hydrogeologists (http://www.iah.org/karst),
-
Geološki zavod Crne Gore, Podgorica, Crna Gora (www.geozavod.co.me)
-
Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi (JCI) and its UNESCO’s Category 2 Centre
(http://www.jcerni.org)
-
IGRAC (International Groundwater
(http://www.un-igrac.org)
-
Edwards Aquifer Authority, San Antonio, Texas, USA (http://www.edwardsaquifer.org)
-
Speleološki
klub
“Zelena
brda”
,
(http://www.24casa.com/zelenabrda/contact.php)
Resources
University
of
Assessment
Trebinje,
Texas
Centre),
Bosna
at
Austin,
Delft,
i
USA
Holandija
Hercegovina
Naknada za kurs
Polaznici su odgovorni za pokrivanje troškova putovanja i smeštaja koji su veoma pristupačni u poređenju
sa turističkim centrima u širem području Jadrana (troškovi smeštaja i ishrane u Trebinju su reda veličine
40-50 USD/dan). Iako nekomercijalno zasnovan za studente univerziteta, učesnici će snositi deo
operativnih troškova (ekskurzije, osveženje, priprema uputstva i kopiranja, i slično). Zaposlenima i
učesnicima skraćenog programa biće naplaćen i deo troškova organizacije.
Dodatne informacije
Dr Zoran Stevanović, redovni professor BU odgovoran za realizaciju kursa
Šef Centra za hidrogeologiju karsta
Rudarsko-Geološki fakultet
Đušina 7, 11000 Beograd, Srbija
e-mail: [email protected]
Download

Preliminarno obaveštenje