Univerzitet u Sarajevu
Mašinski fakultet Sarajevo
I
Sarajevo, 2012.
Univerzitet u Sarajevu
Mašinski fakultet Sarajevo
Sarajevo, 2012.
Mašinski fakultet Sarajevo
Nastavni planovi i programi drugog ciklusa studija
Adresa:
Mašinski fakultet Sarajevo
Vilsonovo šetalište 9
71 000 Sarajevo
Tel.
+387 33 729 800
Fax.
+387 33 653 055
www.mef.unsa.ba
Studentska služba
Tel.
+387 33 729 812
Sarajevo, decembar 2012.
SADRŽAJ
1. OPŠTE KARAKTERISTIKE STUDIJA ................................................ 1
Koncepcija studija ............................................................................ 1
Opšti principi .................................................................................... 1
2. OPIS STUDIJA ..................................................................................... 2
Struktura studija ................................................................................ 2
Okvir dostizanja sposobnosti studenata............................................. 3
3. CILJEVI I REZULTATI UČENJA STUDIJSKIH PROGRAMA.....
Odsjek za energetiku procesno i okolinsko inženjerstvo.................
Odsjek za industrijsko inžinjerstvo i menadžment..........................
Odsjek za mašinski proizvodni inžinjering ....................................
Odsjek za mašinske konstrukcije ...................................................
Odsjek za motore i vozila ..............................................................
Odsjek za odbrambene tehnologije ...............................................
4
4
8
9
11
12
13
4. NASTAVNI PLANOVI ......................................................................
14
5. NASTAVNI PROGRAMI .................................................................... 38
Drugi ciklus studija
1. OPŠTE KARAKTERISTIKE STUDIJA
1.1. Koncepcija studija
Drugi ciklus studija mašinstva prilagođen Bolonjskom procesu i vrednovanju rada
studenta na osnovu evropskog sistema prenosa bodova (ECTS) traje 2 akademske godine
(4 semestara, 120 ECTS studijskih bodova) nakon kojeg se stiče akademska titula i
zvanje magistar mašinstva - diplomirani inžinjer mašinstva uz naznaku smjera.
Studij
cilja:
―
―
―
na Mašinskom fakultetu u Sarajevu je koncipiran tako da zadovolji tri osnovna
racionalizacija opterećenja studenta u pogledu nastave (kontakt sati) i ispita,
prilagođenost zahtjevima tržišta,
izjednačavanje nominalnog i stvarnog trajanja studija.
1.2. Opšti principi
Za realizaciju postavljenih ciljeva usvojeni su sljedeći opšti principi:
1. Nastava je koncipirana tako da student kontinuirano prati sve njene elemente
(predavanja, vježbe, seminari, laboratorijske vježbe, izrada projekata). Poželjno je
da student sve obaveze vezane za određeni predmet obavi tokom nastave i
neposredno nakon završetka nastave.
2. Prosječan broj predmeta u toku jednog semestra je 6 uz prosječno sedmično
opterećenje od 25 kontakt sati (predavanja i vježbe).
3. Potrebno je nastojati da se završni ispit djelimično ili u potpunosti zamijeni
kolokvijima, projektnim radovima ili seminarskim radovima tokom izvođenja
nastave.
4. Vrednovanje opterećenja studenta izvršeno je prema ECTS sistemu. Ovo
podrazumijeva da se sve nastavne obaveze tokom jednog semestra vrednuju sa 30
ECTS.
5. ECTS krediti se mogu dodjeljivati samo u punom iznosu (nakon izvršenih svih
obaveza vezanih za određeni predmet).
1
Drugi ciklus studija
2. OPIS STUDIJA
2.1. Struktura studija
Kako bi mogao pokriti široko područje disciplina, drugi ciklus studija mašinstva
organiziran je kroz smjerove u okviru odsjeka, na kojima se tokom studija izučavaju
specifične discipline pojedinih užih specijalnosti mašinske struke. Nakon završenog prvog
ciklusa studija studenti mogu nastaviti studij na sljedećim smjerovima u okviru pojedinih
odsjeka :
1.
Odsjek za energetiku, procesnu tehniku i okolinsko inžinjerstvo
o
o
o
o
2.
Odsjek za industrijsko inžinjerstvo i menadžment
o
3.
Smjer odbrambene tehnologije
Odsjek za tehnologiju drveta
o
2
Smjer motori i vozila
Odsjek za odbrambene tehnologije
o
7.
Smjer mašinske konstrukcije
Odsjek za motore i vozila
o
6.
Smjer proizvodne tehnologije, automatizacija i robotika
Smjer mehatronika u mašinstvu
Odsjek za mašinske konstrukcije
o
5.
Smjer industrijsko inžinjerstvo i menadžment
Odsjek za mašinski proizvodni inžinjering
o
o
4.
Smjer energetika
Smjer klimatizacija, grijanje i hlađenje
Smjer procesno inžinjerstvo
Smjer okolinsko inžinjerstvo
Smjer tehnologije drveta
Drugi ciklus studija
Studij je koncipiran tako da studentima kroz grupu obaveznih predmeta daje neophodnu
širinu stručnog obrazovanja u datom segmentu struke. Pri tome, izborom pojedinih
izbornih predmeta i slobodnih izbornih predmeta, studentima se omogućuje
zadovoljavanje vlastitih sklonosti i interesa. Slobodni izborni predmet, koji se bira u
trečem semestru, daje širinu struci jer se može birati izvan ponuđenih predmeta jednog
odsjeka/smjer.
Sastavni dio nastavnog procesa su organizirane i planirane stručne ekskurzije prilikom
kojih studenti posjećuju proizvodne pogone iz oblasti interesa odsjeka.
Završni rad na drugom ciklusu studija vrjednuje se sa 30 (E)CTS bodova Drugi ciklus
studija završava ispunjavanjem svih obaveza propisanih nastavnim planom.
2.2. Okvir dostizanja sposobnosti studenata
Drugi ciklus studija stvara okvir kojim će se obezbijediti dostizanje slijedećih sposobnosti
studenata:
a) posjedovanje znanja i razumijevanja baziranih te proširenih i/ili uznapredovanih u
odnosu na I ciklus studija (bacalaureat), uz stvaranje osnove ili mogućnosti za originalan
pristup u razvijanju i/ili primjeni ideja, često unutar naučnog konteksta;
b) primjene znanja i razumijevanja te rješavanja problema u novim, nepoznatim situacijama
unutar šireg (ili multidisciplinarnog) konteksta u svom području studija;
c) integriranje znanja i rukovođenja kompleksnostima, te formuliranje sudova uz nepotpune
ili ograničene informacije, ali uz refleksije društvene i etičke odgovornosti vezane za
primjenu njihovih znanja i procjena;
d) da mogu komunicirati svojim zaključcima, te ih racionalno poduprijeti znanjem jasno i
nedvosmisleno, sa specijalistima i nespecijalistima;
e) da nastave studij koji vodi višem stupnju autonomnosti.
3
Drugi ciklus studija
3.
CILJEVI I REZULTATI UČENJA STUDIJSKIH
PROGRAMA
3.1 ODSJEK ZA ENERGETIKU PROCESNO I OKOLINSKO
INŽENJERSTVO
3.1.1. Smjer: Energetika
Ciljevi učenja studijskog programa:
ƒ usvajanje specifičnih stručnih znanja iz oblasti energetike, termotehnike i
hidrotehnike,
ƒ sticanje teorijskih i praktičnih znanja potrebnih za izvođenje toplotnih i
hidrodinamičkih proračuna,
ƒ upoznavanje s osnovnim energetskim tehnologijama i usvajanje principa novih
tehnologija u energetici, posebno za proizvodnju električne energije,
ƒ upoznavanje s mogućnošću korištenja alternativnih izvora energije,
ƒ upoznavanje s eksperimentalnim i numeričkim metodama analize varijabli u termo i
hidroenergetskim postrojenjima(TEP,HEP),
ƒ upoznavanje s radom elemenata TEP-a i HEP-a,
ƒ upoznavanje sa savremenim metodama i postupcima razvoja, konstruisanja, upotrebe i
održavanja TEP-a i HEP-a,
ƒ sticanje teorijskih znanja potrebnih za uključivanje u rad istraživačkih timova.
Rezultati (ishodi) učenja studijskog programa:
ƒ dobro razumijevanje osnovnih teorijskih znanja iz termodinamike, mehanike fluida,
prenosa toplote i mase, teorije elastičnosti,
ƒ osposobljenost za korištenje mjernih instrumenata i tehnika u energetici i
primjenjenim naukama i za analizu tih podataka i njihovu interpretaciju,
ƒ osposobljenost za primjenu osnovnih teorijskih i praktičnih znanja i savremenih
metoda (npr.numeričkih metoda) potrebnih za proračun i analizu elemenata TEP-a i
HEP-a,
ƒ osposobljenost za formulisanje i rješavanje specifičnih problema u TEP-u i HEP-u,
ƒ osposobljenost za kontrolu procesa razmjene energije između fluida i rotacionih
mašina,
ƒ osposobljenost za izbor odgovarajuće tehnologije i izradu idejnog projekta
energetskog postrojenja,
ƒ osposobljenost za samostalan i timski rad pri projektovanju TEP-a i HEP-a,
ƒ osposobljenost za praćenje budućih trendova razvoja TEP-a i HEP-a,
ƒ osposobljenost za samostalan i timski rad pri razvoju tehnologija dobivanja energije
na bazi vjetra, sunčevog zračenja, otpada i biomase.
4
Drugi ciklus studija
3.1.2 Smjer: Klimatizacija, grijanje i hlađenje
Ciljevi učenja studijskog programa:
ƒ usvajanje specifičnih stručnih znanja iz oblasti energetike, klimatizacije, grijanja i
hlađenja,
ƒ sticanje teorijskih i praktičnih znanja potrebnih za izvođenje toplotnih i
hidrodinamičkih proračuna,
ƒ upoznavanje s eksperimentalnim i numeričkim metodama analize varijabli u tehnic
klimatizacije, grijanja i hlađenja(KGH),
ƒ upoznavanje s osnovnim energetskim tehnologijama i s mogućnošću korištenja
obnovljivih izvora energije u sistemima KGH ,
ƒ upoznavanje s radom elemenata postrojenja za KGH i sa njihovim specifičnostima,
ƒ upoznavanje sa savremenim metodama i postupcima razvoja, konstruisanja, upotrebe i
održavanja sistema KGH,
ƒ sticanje teorijskih znanja potrebnih za uključivanje u rad istraživačkih timova.
Rezultati (ishodi) učenja studijskog programa:
ƒ dobro razumijevanje osnovnih teorijskih znanja iz termodinamike, mehanike fluida,
prenosa toplote i mase, teorije elastičnosti,
ƒ osposobljenost za korištenje mjernih instrumenata i tehnika u energetici i
primjenjenim naukama i za analizu tih podataka i njihovu interpretaciju,
ƒ osposobljenost za primjenu osnovnih teorijskih i praktičnih znanja i savremenih
metoda (npr.numeričkih metoda) potrebnih za proračun i analizu elemenata sistema
KGH,
ƒ osposobljenost za formulisanje i rješavanje specifičnih problema u sistemu KGH,
ƒ osposobljenost za samostalan i timski rad pri projektovanju KGH sistema,
ƒ osposobljenost za praćenje budućih trendova razvoja KGH sistema,
ƒ osposobljenost za samoistalan i timski rad pri korištenju obnovljivih energija u KGH
postrojenjima.
3.1.3 Smjer: Procesno inženjerstvo
Ciljevi učenja studijskog programa:
Mehaničke operacije: miješanje, razdvajanje, usitnjavanje, aglomeracija, uslkadištenje,
doziranje, pneumatski transpotr, fluidizacija, centrifugiranje.
Toplotne operacije: izbor i proračun toplotnih separacionih procesa, modeliranje i
projektovanje opreme separacionih postrojenja: destilacija i rektifikacija, absorpcija i
desorbcija, adsorpcija, ekstrakcija tečnost–tečnost, ekstrakcija čvrsta faza–tečnost, jonska
izmjena, membranska separacija, dijaliza, elektrodijaliza, ultrafiltracija, reverzna osmoza,
gasna difuzija, hemijski isparači, kristalizacija, sušenje, odvlaživanje vazduha hlađenjem;
procesi hemijskih reakcija sa primjenom na projektovanje opreme, hemijski reaktori.
Tehnika hlađenja: projektovanje rashladnih sistema i izbor komponenti rashladnih mašina
(kućanstvo, komercijalno hlađenje, prehrambena industrija i trgovine, industrijsko hlađenje);
sistemi kondicioniranja vazduha, sorpcioni procesi, procesi postizanja niskih temperatura
5
Drugi ciklus studija
(kriogena tehnika) i procesi separacije vazduha; metode testiranja i sigurnosni standardi za
rashladne sisteme; projektovanje i optimizacija postrojenja toplotnih pumpi.
Okolinske tehnologije: razumijevanje različitih strategija i tehnoloških mjera koje se
preduzimaju da se spriječi ili smanji emisija raznih zagađivača u vazduh, vodu i tlo, takođe
smanjenje stvaranja otpada, rukovanje smećem, sistemi reciklaže i mjere poboljšanja; tretman
industrijskih i gradskih otpadnih voda; kontrola prljanja vazduha i tehnologije čišćenja
vazduha; tretman gradskog i industrijskog otpada; ovladavanje analitičkim alatom i metodama
za implementaciju principa industrijske ekologije; disperzija gasova u atmosferu iz visokih
dimnjaka.
Hemijsko procesne tehnologije: opšti principi hemiskijskih tehnologija, najtipičniji procesi i
potrebna opremu za vršenje procesa.
Rezultati (izhodi) učenja studijskog programa - Osposobljenost za slijedeće djelatnosti:
Hemijska procesna industrija: pertohemija, industrijski gasovi, farmacija, eksplozivi i
goriva, masti i ulja, đubriva i hemikalije za agrikulturu, prehrana i pića, prerada kože, kreč i
cement, tekstilna industrija, metalurgija i metalni proizvodi (elektrometalurgija, primarna
prerada čelika, aluminija, bakra), boje, pigmenti, premazi, proizvodi nafte i uglja (koks),
plastični materijali, proizvodi od gume, sapun, glicerin, proizvodi za čišćenje (deterženti),
glina, staklo, keramila, tehnologija pulpe i papira, i drugi proizvodi hemijske industrije;
Energetska postrojenja: termoelektarne, solarna energija, bio masa, i sve oblasti istraživanja
vezane za navedene proizvode, prečišćavanje industrijskih gasova i voda; korištenje
instrumenata i tehnika za praktična mjerenja potrebna u energetici, fizici, hemijskom
inženjerstvu i primijenjenim naukama; okolinski monitoring (vode, vazduha i tla) i analiza
mjerenja;
Razvoj i proizvodnja opreme: kao što su pumpe, kompresori i ventilatori, malozagađujuće i
efikasne tehnologije, matematsko modeliranje i kompjutersko simuliranje industrijskih
procesa, razvoj membrana za desalenizaciju vode i membrana za vještačke bubrege.
Vladine agencije i konsalting firme: agencije koje su specijalizirane za okolinske propise i
kontrolu prljanja, kompanije koje se bave mikroelektronikom i biotehnologijom; integralna
poluprovodnička kola, kompjuterski čipovi sa tankim silikonskim premazima, uniformnim
slojevima; u ovim procesima se koristi hemijska depozicija pare.
U okviru ovih djelatnosti studijski program osposobi studente za:
ƒ istraživanje: Fundamentalni rad u inženjerskim naukama u svrhu proširenja osnovnog
znanja.
ƒ razvoj: Međustepen potreban za prelaz sa laboratorijskih uređaja, na ekonomična
komercijalna postrojenja.
ƒ projektovanje: Detaljno definisanje opreme i materijala da se zadovolje zahtjevane
specificirane karakteristike.
ƒ procesni inženjering: Specifikacija opreme i režima rada za konverziju sirovog
materijala u proizvode.
ƒ gradnju: Faza gradnje je sklapanje svih komponenti u kompletno postrojenje.
ƒ proizvodnju: Kontrola i rad hemijskih i energetskih postrojenja i rukovođenje
tehničkim i ljudskim problemima koji se javljaju u proizvodnji.
ƒ tehničke službe i prodaja: Rješavanje problema u oblasti kupaca tako da oni bolje
koriste proizvode koji su im na raspolaganju.
ƒ menadžerski posao: U svim gore navedenim oblastima napredovanje vodi nadzoru nad
drugim i veće mogućnosti ličnih i poslovnih odluka uz tehničke odluke.
6
Drugi ciklus studija
3.1.4 Smjer: Okolinsko inžinjerstvo
Ciljevi učenja studijskog programa:
ƒ usvajanje znanja iz područja upravljanja organizacijom sa aspekta očekivanih uticaja i
rizika od akcidenata koji bi mogli imati uticaje na okolinu
ƒ edukacija na području okolinski prihvatljivih procesnih, energetskih i proizvodnih
tehnologija,
ƒ mogućnost prognoziranja kretanja zagađujućih materija u atmosferi i vodama,
ƒ Poznavanje metoda i tehnika za racionalno korištenje energetskih i materijalnih
resursa,
ƒ Poznavanje ekonomskih efekata mjera za snižavanje uticaja na okolinu (troškovi, kao
državni ekonomski instrumenti)
Rezultati (ishodi) učenja studijskog programa:
ƒ dobro razumijevanje okoline kao sastavni dio menadžmenta preduzeća ili države
ƒ poznavanje alata održivog razvoja područja, industrijske grane
ƒ poznavanje savremenih tehnologija sa visokom resursnom efikasnošću i malim
emisijama u okolinu.
U okviru ovih djelatnosti studijski program će osposobiti studente za:
ƒ rad u državnim organima i međunarodnim organizacijama gdje se okolina posmatra
kao komponenta cjelokupnog društvenog razvoja (ministarstva okoliša, energije,
rudarstva i industrije, poljoprvrede, šumarstva i vodoprivrede, prostornog
uređenja i dr.)
ƒ rad u razvojnim agencijama gdje se okolina tretira kao dio integralnog planiranja
djelatnosti u prostoru ili pojedinim privrednim granama,
ƒ uključivanje okolinske komponente u razvoj i projektovanje na području energetike i
procesne tehnike,
ƒ tretiranje okolinske komponente kao dijela integralne politike preduzeća.
7
Drugi ciklus studija
3.2 ODSJEK ZA INDUSTRIJSKO INŽINJERSTVO I MENADŽMENT
3.2.1. Smjer: Idustrijsko inžinjerstvo i menadžment
Osnovnim interes odsjeka Industrijski inžinjering i menadžment na Mašinskom fakultetu u
Sarajevu je obrazovanje inženjera i specijalista za rješavanje širokog spektra problema iz
područja: projektiranja proizvodnje, održavanja tehničkih sistema, menadžmenta ljudskih
potencijala, projektiranja i reinženjeringa logistike, menadžmenta kvalitete, kao i proizvodnja
i projektiranje tehnoloških procesa podržani računarima, projektiranje logističkih sistema,
cjelovito produktivno održavanje i druge strategije održavanja, računarima podržano
upravljanje proizvodnjom i poslovanjem, razvoj i implementacija menedžerskih
informacijskih sistema te sistema poslovne inteligencije.
Studij "industrijskog inženjerstva i menadžmenta" na Mašinskom fakultetu u Sarajevu
koncipiran je kao preddiplomski u trajanju od šest semestara i diplomski u trajanju od četiri
semestra. Prva četiri semestra studija zajednička su za sve studente Mašinskog fakulteta. U
sklopu zajedničkih osnova studenti dobijaju temeljna znanja iz fundamentalnih oblasti:
matematika, fizika, mehanika, materijali, informatika, elektrotehnika i dr. Cilj ovakvog
ustrojstva zajedničkog dijela studija je da se studentima pruže ona osnovna znanja koja ga
osposobljavaju za samostalno učenje i ovladavanje specifičnim stručnim znanjima u bilo
kojem segmentu struke, a time i za praćenje tehničkog razvoja i za uspješno djelovanje u
struci tokom cijelog radnog vijeka. Nakon zajedničke dvije godine studija, studenti se
opredjeljuju za studij na pojedinim odsjecima i u petom i šestom semestru odsjeka za
industrijski inžinjering i menadžment studenti se uvode u ostala područja tehnike i mašinstva,
ali i u specifične discipline proizvodnog menadžmenta: inženjerska statistika, ekonomika
proizvodnje, tehnička logistika, proizvodnja podržana računarima, održavanje, računovodstvo
i financijski menadžment, čime se zaokružuje prvi ciklus studija koji vodi stjecanju
"bacealaureata". Diplomski studij u trajanju od 4 semestra intenzivno upućuje studente u
metodologiju projektiranja procesa i sistema u proizvodnji i poslovanju kao i metode
optimizacije ili robotiku, a usmjeravanje se omogućava i izbornom skupinom kolegija smjera,
te konačno izradom diplomskog rada.
Kako ključni rezultati učenja ovog studijskog programa mogu se nabrojati:
ƒ dobro razumijevanje potrebnih teorijskih principa u oblasti procesa i sistema u
proizvodnji i poslovanju,
ƒ osposobljenost za rješavanje specifičnih kompleksnimh problema u sistemu čovjek /
stroj / okolina,
ƒ osposobljenost za projektiranje tehnoloških i proizvodnih procesa,
ƒ osposobljenost za nezavisno i kreativno projektiranje i unapređenje procesa
održavanja i upravljanja pouzdanošću tehničkih sistema, odnosno mašina i
konstrukcija,
ƒ osposobljenost za efikasno upravljanje ljudskim potencijalima poduzeća,
ƒ osposobljenost za analizu i unapređenje svih segmenata poslovnih, proizvodnih i
drugih pravnih subjekata, posebno sa stajališta tehničke i gospodarske efikasnosti,
ƒ osposobljenost za istraživanje i razvoj proizvodnih procesa i sistema, logističkih
procesa i lanaca, sistema osiguranja kvalitete.
8
Drugi ciklus studija
3.3 ODSJEK MAŠINSKI PROIZVODNI INŽENJERING
3.3.1. Smjer: Proizvodne tehnologije, automatizacija i robotika
Ciljevi učenja:
ƒ Produbljivanje znanja iz oblasti mašinskih proizvodnih tehnologija (konvencionalni i
nekonvencionalni postupci obrade sa odvajanjem čestica, obrade deformiranjem, tehnike
spajanja, izvorna oblikovanja, termičke obrade, automatizacije i robotike, postupci
mjerenja, ispitivanja i uvođenje sistema kvaliteta),
ƒ Upoznavanje sa trendovima iz oblasti mašinskog proizvodnog inženjerstva
(informatizacija, ekologija, itd.),
ƒ Produbljivanje znanja iz područja projektovanja tehnoloških procesa, te analize i
unapređenja segmenata proizvodnih sistema,
ƒ Upoznavanje sa principima projektovanja procesa izrade, montaže, kinematičke i
dinamičke analize uz pomoć računara - CAD/CAM/CAE,
ƒ Produbljivanje znanja o automatizaciji procesa (FPS, CIM),
ƒ Upoznavanje sa postupcima modeliranja i simulacije složenih sistema, njihove analize
(ispitivanje stabiliteta, automatskog upravljanja i sl.), analitičkim i numeričkim (metode
konačnih elemenata/volumena u mašinstvu) metodama primjenom postojećih i/ili razvojem
vlastitih programa, kao i upoznavanje sa eksperimentalnim analizama, te sposobnost
procjene i analize dobijenih rezultata,
ƒ Produbljivanje znanja o savremenim materijalima, te metodama ispitivanja sa i bez
razaranja,
ƒ Ovladavanje postupcima mjerenja, te uvođenja sistema kvaliteta podržanog
međunarodnom normom sistema kvaliteta i ocjenjivanja kvaliteta procesa, proizvoda i
usluga.
Ishodi učenja:
ƒ Sposobnost primjene teoretskih i praktičnih znanja baziranih na naučnim principima pri
rješavanju kompleksnih problema u praksi iz oblasti proizvodnog inženjerstva,
ƒ Osposobljenost za adekvatan izbor postupaka konvencionalne i nekonvencionalne obrade,
te njihovu primjenu,
ƒ Osposobljenost za osvajanje i uvođenje tehnologije obrade, konstruisanje alata, uređaja i
pristroja u proizvodnim pogonima,
ƒ Osposobljenost za primjenu CAD/CAM /CAE softverskog paketa (CATIA i/ili drugih
softvera) pri dizajnu i izradi NC programa za radne komade složenih oblika, te
kinematičku analizu i ispitivanje naprezanja i deformacija,
ƒ Osposobljenost za programiranje rada robotskih sistema i njihovu integraciju u
proizvodnju, kao i kinematičku i dinamičku analizu robotskih manipulatora,
ƒ Sposobnost definiranja odgovarajućih numeričkih modela (metode konačnih elemenata/
volumena i sl.) postavljenog problema primjenom gotovih softvera i/ili pisanjem vlasitog
programa, eksperimentalnu analizu, te sposobnost procjene i analize dobijenih rezultata,
ƒ Osposobljenost za izbor optimalnog materijala, te ispitivanje i praćenje ponašanja
materijala kod složenih mašinskih konstrukcija,
ƒ Definisanje tehnologije izrade kompleksnih zavarenih konstrukcija, njihova optimizacija i
racionalizacija izrade,
ƒ Osposobljenost za rad i praćenje objekata sa aspekta osiguranja kvaliteta,
ƒ Osposobljenost za analizu ekonomskih aspekata postupaka obrade, procjenu uticajnih
faktora sa ciljem optimizacije proizvodne učinkovitosti,
9
Drugi ciklus studija
ƒ Osposobljenost za timski i samostalni rad u navedenim aktivnostima, kao i osposobljenost
za rukovođenje ljudima, mašinama i proizvodnim resursima,
ƒ Osposobljenost za dalji nastavak naučnog i istraživačkog rada.
3.3.2. Smjer: Mehatronika u mašinstvu
Ciljevi učenja:
ƒ Produbljivanje znanja iz oblasti projektovanja mehatroničkih sistema,
ƒ Produbljivanje znanja iz tehnologija mašinskog proizvodnog inženjerstva, što će doprinijeti
uspješnijem dizajnu mehatroničkih komponenti u ovoj oblasti,
ƒ Produbljivanje znanja iz oblasti modeliranja i simulacije mehatroničkih sistema, njihove
analize (primjenom metode konačnih elemenata/volumena, objektno–orjentiranog
programiranje, internet programiranje, inteligentnih sistema i vještačka inteligencija) kao i
upoznavanje sa eksperimentalnim analizama, te sposobnost procjene i analize dobijenih
rezultata,
ƒ Upoznavanje sa principima projektovanja procesa izrade, montaže, kinematičke i
dinamičke analize uz pomoć računara - CAD/CAM/CAE,
ƒ Produbljivanja znanja iz oblasti automatskog upravljanja,
ƒ Produbljivanje znanja iz oblasti elektrotehnike i elektronike,
ƒ Upoznavanje sa trendovima iz oblasti mehatronike,
ƒ Implementacija multidisciplinarni znanja, metoda, procedura i stručnosti vezanih za razvoj,
realizaciju, primjenu i upotrebu mehatroničkih komponenti u mašinstvu.
Ishodi učenja:
ƒ Sposobnost primjene praktičnih i teorijskih multidisciplinarnih znanja pri rješavanju
složenih problema u oblasti mehatronike u mašinstvu,
ƒ Osposobljenost za primjenu CAD/CAM /CAE softverskog paketa (CATIA i/ili drugih
softvera) pri dizajnu i izradi NC programa za radne komade složenih oblika, te
kinematičku analizu i ispitivanje naprezanja i deformacija,
ƒ Osposobljenost za programiranje rada robotskih sistema i njihovu integraciju u
proizvodnji, kao i kinematičku i dinamičku analizu robotskih manipulatora,
ƒ Osposobljenost za programiranje rada Programabilnih logičkih kontrolera (PLC),
ƒ Sposobnost dinamičke analize, kao i analize strategije i algoritma vođenja robota,
integracije robota u proizvodne sisteme, analize primjene robota,.
ƒ Osposobljenost za korištenje mehaničkih, elektrotehničkih i elektromehaničkih modela u
postavljanju modela mehatroničkog sistema, te izračunavanje odziva u vremenskoj i
frekventnoj domeni (problem stabilnosti, optimizacije, upravljanja i sl.),
ƒ Eksperimentalno dizajniranje mehatroničkih sistema, s ciljem optimiranja njegovih
performansi,
ƒ Sposobnost definiranja odgovarajućih numeričkih modela (metode konačnih elemenata/
volumena i sl.) postavljenog problema primjenom gotovih softvera i/ili pisanjem vlastitog
programa, eksperimentalnu analizu, te sposobnost procjene i analize dobijenih rezultata,
ƒ Osposobljenost za prepoznavanje i izvođenje simulacije realnih proizvodnih sistema u
oblasti obrade sa odvajanjem čestica, savremenog oblikovanja deformiranjem, te
automatiziranih sistema, s ciljem unapređenja njegovih performansi,
ƒ Osposobljenost za rad u multidisciplinarnom timu, kao i za samostalni rad u navedenim
aktivnostima, te osposobljenost za rukovođenje ljudima, mašinama i proizvodnim
resursima,
ƒ Osposobljenost za dalji nastavak naučnog i istraživačkog rada i praćenje trendova razvoja
mehatroničkih sistema.
10
Drugi ciklus studija
3.4 ODSJEK ZA MAŠINSKE KONSTRUKCIJE
3.4.1. Smjer: Mašinske konstrukcije
Ciljevi učenja studijskog programa:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
usvajanje specifičnih stručnih znanja iz oblasti mašinskih elemenata i konstrukcija,
sticanje teorijskih i praktičnih znanja potrebnih za statičku i dinamičku analizu
mašinskih konstrukcija,
upoznavanje sa numeričkim i eksperimentalnim metodama za analizu naprezanja,
upoznavanje i ovladavanje principima primjene računara u procesu konstruisanja,
upoznavanje sa savremenim metodama i postupcima razvoja, konstruisanja, izrade,
upotrebe i održavanja mašinskih sistema,
sticanje znanja potrebnog za samostalnu izradu projektnih zadataka, te rješavanje
kompleksnih problema iz područja istraživanja.
Rezultati (ishodi) učenja studijskog programa:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
dobro razumijevanje osnovnih teorijskih principa u oblasti mašinskih elemenata i
konstrukcija tj. znanja iz teorije elastičnosti, dinamike i više inžinjerske matematike.
dobro razumjevanje postupaka razvoja, konstruisanja i upotrebe mašinskih sistema te
tribološko-konstrukcionih aspekata interakcije trenje-habanje-podmazivanje,
osposobljenost za primjenu teorijskih i praktičnih znanja potrebnih za statičku i
dinamičku analizu i projektovanje mehanizama, metalnih konstrukcija, transportnih
sredstava,
osposobljenost za primjenu numeričke metode konačnih elemenata za analizu
naprezanja i optimizaciju mašinskih konstrukcija,
osposobljenost za primjenu metoda eksperimentalne analize naprezanja, te metoda za
ispitivanje dinamičkih karakteristika konstrukcija, mašina i mehanizama
(tenzometrijska metoda),
osposobljenost za korištenje računara u procesu konstruisanja, CAD/CAM/CAE
softverskih sistema (CATIA) i tehnika izrade 3D geometrijskog modela,
osposobljenost za formulisanje i rješavanje specifičnih kompleksnih problema pri
razvoju i konstruisanju mašinskih sistema, te formiranje vlastitih zaključaka,
osposobljenost za nezavisan rad i kreativnost pri razvoju originalnih ideja i metoda u
izabranom studijskom području,
osposobljenost za praćenje budućih trendova razvoja mašinskih konstrukcija.
11
Drugi ciklus studija
3.5 ODSJEK ZA MOTORE I VOZILA
3.5.1. Smjer: Motori i vozila
Ciljevi učenja studijskog programa:
ƒ savladavanje specifičnih znanja o procesima koji se odvijaju u motoru sus (mješanje
goriva i zraka, sagorijevanje, prenos toplote na okruženje, itd.), u različitim uslovima rada
motora,
ƒ ovladavanje dinamičkim procesima koji su prisutni na krivajnom mehanizmu motora sus,
s posebnim naglaskom na pojave torzionih oscilacija, uravnoteženja inercionih sila i
neravnomjernosti obrtanja motora, kako pri stacionarnim tako i prelaznim režimima rada
motora,
ƒ ovladavanje procesima dobave goriva i dovođenja zraka u motor, procesima
podmazivanja, procesima hlađenja, kao i svim drugim procesima koji utiču na
energetsku i ekološku efikasnost motora,
ƒ upoznavanje sa principima rada pojedinih podsistema u sklopu transmisije, sa posebnim
naglaskom na sisteme za upravljanje procesom prenosa snage od motora do pogonskih
točkova,
ƒ kroz dinamiku vozila, ovladavanje procesima koji imaju direktan ili indirektan uticaj na
ponašanje vozila u različitim uslovima vožnje,
ƒ upoznavanje sa principima rada elemenata aktivne i pasivne sigurnosti vozila
ƒ upoznavanje procesa i sistema koji direktno i indirektno utiču na ekološku sliku ( emisiju
zagađujućih materija) vozila,
ƒ upoznavanje sa metodama dijagnosticiranja parametara motora i vozila
ƒ upoznavanje sa trendovima razvoja motora i vozila, primjeni alternativnih goriva,
hibridnim pogonima vozila, standardima koji se primjenjuju kod vozila i propisima koji
važe za vozila za pojedine regije primjene.
Rezultati (izhodi) učenja studijskog programa:
ƒ kvalitetno poznavanje termodinamičkih i dinamičkih procesa u motoru sus u cilju
definisanja optimalnih uslova rada motora, definisanja graničnih uslova za proračun
funkcionalnog rada i naprezanja pojedinih elemenata, definiranje uslova podmazivanja i
hlađenja,
ƒ osposobljenost za primjenu poznatih numeričkih programa u procesima proračuna
termodinamičkih i dinamičkih veličina kod motora i vozila, kao i razvoj vlastitih
numeričkih programa,
ƒ osposobljenost za kvalitetnu dijagnostiku motora i vozila i pomoćnih sistema, kao i
samostalno mjerenje najvažnijih parametara (snaga, obrtni momenat, potrošnja goriva,
sila na točku, ubrzanje vozila, usporenje pri kočenju, itd.),
ƒ osposobljenost za organizaciju kvalitetnog procesa održavanja motora i vozila , kao i
podešavanja najvažnijih regulirajućih elemenata na motoru i vozilu,
ƒ osposobljenost za izbor korektne kompozicije motor-transmisija-vozilo sa stanovišta
uslova eksploatacije i regulirajućih faktora u okruženju
ƒ osposobljenost za praćenje novih tehnologija i novih goriva kod motora i vozila
ƒ osposobljenost za timski i samostalan rad na razvoju pojedinih novih sistema na motoru i
vozilu sa stanovišta funkcionalnosti i zadovoljenja energetsko –ekoloških karakteristika
motora i vozila.
12
Drugi ciklus studija
3.6 ODSJEK ZA ODBRAMBENE TEHNOLOGIJE
3.6.1. Smjer: Odbrambene tehnologije
Ciljevi učenja studijskog programa:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
usvajanje specifičnih znanja o raketnim motorima na čvrsto gorivo, artiljerijskim i
raketnim oružanim sistemima, dizajnu artiljerijske i raketne municije, aerodinamici
projektila, dinamici leta brzorotirajučih i aerodinamički stabiliziranih projektila,
upaljačima, visoko-energetskim materijalima, balističkoj forenzici, metodama
testiranja municije, osnovama tehnologijama proizvodnje municije i oružja,
pneumatici i hidraulici, teoriji elastičnosti, terminalnoj balistici, osnovama taktičkih
vođenih projektila, oklopnoj zaštiti, demilitarizaciji municije, osnovama balističke
forenzike, a posebno vojne forenzike.
osposobljavanje za samostalan rad sa računarima i alatima za kompjutersko
modeliranje u balistici.
upoznavanje sa numeričkim metodama korištenim u balistici.
usvajanje znanja iz oblasti balističkih testiranja municije i oružja, mjerenjima
parametara i DAQ sistema.
upoznavanje sa savremenim metodama i postupcima razvoja, dizajna, izrade, upotrebe
i održavanja vojnih sistema.
sticanje znanja potrebnog za izradu kompleksnih projekata.
Rezultati (ishodi) učenja studijskog programa:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
razumijevanje teorijskih principa iz oblasti dizajna artiljerijske i raketne municije,
raketnih motora i pogonskih punjenja, oružja, aerodinamike projektila, visoko
energetskih materijala, dinamike leta projektila, terminalne balistike različitih tipova
bojevih glava, kinematike i dinamike mehanizma, dinamike upaljača, vojne balističke
forenzike projektila i bombi.
Mogućnost primjene znanja iz pneumatike, hidraulike, i teorije elastičnosti
mehaničkih sistema.
samostalan rad sa računarima i alatima za kompjutersko modeliranje u balistici.
sposobljenost za korištenje specijaliziranih kompjuterskih programa u balistici.
primjena praktičnih znanja iz oblasti balističkih testiranja municije i oružja,
mjerenjima parametara i DAQ sistema.
sposobnost za primjenu teorijskih i praktičnih znanja potrebnih za analizu i
projektovanje.
sposobnost za formulisanje i rješavanje specifičnih kompleksnih problema pri razvoju
i dizajnu muncije i oružja.
sposobnost za nezavisan rad i kreativnost pri razvoju originalnih ideja i metoda u
izabranom studijskom području.
sposobnost za praćenje budućih trendova razvoja vojne tehnike.
13
Drugi ciklus studija
4. NASTAVNI PLANOVI
14
•
Odsjek za energetiku, procesnu tehniku i okolinsko inžinjerstvo
- Smjer energetika
- Smjer klimatizacija, grijanje i hlađenje
- Smjer procesno inžinjerstvo
- Smjer okolinsko inžinjerstvo
•
Odsjek za industrijsko inžinjerstvo i menadžment
- Smjer industrijsko inžinjerstvo i menadžment
•
Odsjek za mašinski proizvodni inžinjering
- Smjer proizvodne tehnologije, automatizacija i robotika
- Smjer mehatronika u mašinstvu
•
Odsjek za mašinske konstrukcije
- Smjer mašinske konstrukcije
•
Odsjek za motore i vozila
- Smjer motori i vozila
•
Odsjek za odbrambene tehnologije
- Smjer odbrambene tehnologije
•
Odsjek za tehnologiju drveta
- Smjer tehnologije drveta
Drugi ciklus studija
Odsjek za energetsko, procesno i okolinsko inžinjerstvo
Smjer energetika
Godina: I
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Semestar
Naziv predmeta
Napredna mehanika fluida
Teorija elasatičnosti
Napredna inženjerska termodinamika
Prijenos toplote i mase
Uvod u energetske tehnologije
Izborni stručni predmet
Šifra
EPO-22
MT-16
E-06
E-08
E-03
Ukupno
R. b.
1.
2.
3.
4.
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Izborni stručni predmeti 1. semestra
Naziv predmeta
Šifra
Tehnologije obnovljivih izvora energije
E-13
Transport cijevima
EPO-07
Metoda konačnih zapremina
EPO-20
Upravljanje projektima
IIM-06
2. Semestar
Naziv predmeta
Termofluidna i okolinska mjerenja
Energijski menadžment
Nove tehnologije u energetici
Projektovanje sistema za konverziju
energije
Izborni stručni predmet
Izborni stručni predmet
Šifra
EPO-02
EPO-26
E-12
EPP-08
Ukupno
R. b.
1.
2.
3.
4.
∗
Izborni stručni predmeti 2. semestra
Naziv predmeta
Šifra
Toplotne turbomašine
EPP-11
Kompaktni izmjenjivači toplote
EPP-16
Projektovanje cjevovoda
EPO-08
Dinamika dvofaznih tokova
EPP-30
Broj sati∗
3+1+1
2+2+0
3+2+0
2+2+0
2+1+1
ECTS
5
5
5
5
5
26
30
Broj sati
2+2+0
2+1+1
2+0+2
2+2+0
ECTS
5
5
5
5
Broj sati
2+0+2
2+2+0
2+1+0
2+2+0
ECTS
5
5
5
5
24
30
Broj sati
2+2+0
2+1+1
2+2+0
2+0+2
ECTS
5
5
5
5
Predavanja + Auditorne vježbe + Laboratorijske vježbe
15
Drugi ciklus studija
Godina: II
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3. Semestar
Naziv predmeta
Energetski parogeneratori i procesi
Tehnologije hladjenja i toplotnih pumpi
Projektovanje sistema kogeneracije
Izborni stručni predmet grupa A
Izborni stručni predmet grupa A
Izborni stručni predmet grupa B
Šifra
EPP-12
EPP-26
EPP-05
Broj sati
2+2+0
3+2+0
2+2+0
ECTS
5
5
5
25
30
Šifra
EPO-06
EPO-05
IIM-42
--------
Broj sati
2+2+0
2+2+0
2+2+0
-------
ECTS
5
5
5
5
Šifra
EPO-33
E-09
EPP-07
E-19
Broj sati
2+2+0
2+2+0
2+2+0
2+1+1
ECTS
5
5
5
5
Šifra
Broj sati
ECTS
30
30
Ukupno
Izborni stručni predmeti 3. Semestra, grupa A
R. b.
1.
2.
3.
4.
Naziv predmeta
Modeliranje procesa u okolini
Ekonomika energetskih i procesnih sistema
Korporativno upravljanje
Engleski jezik za inžinjere
Izborni stručni predmeti 3. Semestra, grupa B
R. b.
1.
2.
3.
4.
R. b.
1.
Naziv predmeta
Čišća proizvodnja
Metode optimizacije u termotehnici
Održiva proizvodnja energije
Održivo korištenje energije
4. Semestar
Naziv predmeta
Završni rad
Ukupno
16
Drugi ciklus studija
Odsjek za energetsko, procesno i okolinsko inžinjerstvo
Smjer klimatizacija, grijanje i hlađenje
Godina: I
1. Semestar
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Naziv predmeta
Napredna mehanika fluida
Teorija elasatičnosti
Napredna inženjerska termodinamika
Prijenos toplote i mase
Uvod u energetske tehnologije
Izborni stručni predmet
Šifra
EPO-22
MT-16
E-06
E-08
E-03
Ukupno
R. b.
1.
2.
3.
4.
Izborni stručni predmeti 1. semestra
Naziv predmeta
Šifra
Tehnologije obnovljivih izvora energije
E-13
Toplotni sistemi
E-10
Metoda konačnih zapremina
EPO-20
Stručni predmeti prvog semestra iz modula
E, PI ili OI
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Naziv predmeta
Termofluidna i okolinska mjerenja
Energijski menadžment
Grijanje, ventilacija i klimatizacija II
Termalni komfor i unutrašnja klima
Izborni stručni predmet
Izborni stručni predmet
Broj sati∗
3+1+1
2+2+0
3+2+0
2+2+0
2+1+1
26
ECTS
5
5
5
5
5
5
30
Broj sati
2+2+0
2+2+0
2+0+2
ECTS
5
5
5
Broj sati
2+0+2
2+2+0
3+2+0
2+2+0
25
ECTS
5
5
5
5
5
5
30
Broj sati
2+1+0
2+1+1
2+2+0
2+2+0
ECTS
5
5
5
5
2. Semestar
Šifra
EPO-02
EPO-26
E-22
E-20
Ukupno
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
∗
Izborni stručni predmeti 2. semestra
Naziv predmeta
Šifra
Nove tehnologije u energetici
E-12
Kompaktni izmjenjivači toplote
EPP-16
Projektovanje postrojenja u KGH i OE II
E-24
Tehnika hlađenja II
EPP-24
Stručni predmeti drugog semestra iz
modula E, PI ili OI
Predavanja + Auditorne vježbe + Laboratorijske vježbe
17
Drugi ciklus studija
Godina: II
3. Semestar
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Naziv predmeta
Projektovanje sistema kogeneracije
Tehnologije hladjenja i toplotnih pumpi
Sistemi daljinskog grijanja
Izborni stručni predmet
Izborni stručni predmet
Slobodni izborni predmet
Šifra
EPP-05
EPP-26
E-21
Ukupno
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
Izborni stručni predmeti 3. semestra
Naziv predmeta
Šifra
Energetski parogeneratori i procesi
EPP-12
Metode optimizacije u termotehnici
E-09
Sistemi regulacije i upravljanja u KGH
E-23
tehnici
Održivo korištenje energije
E-19
Stručni predmeti trećeg semestra iz modula
E, PI ili OI
Broj sati
2+2+0
3+2+0
2+2+0
25
ECTS
5
5
5
5
5
5
30
Broj sati
2+2+0
2+2+0
2+2+0
ECTS
5
5
5
2+1+1
5
Broj sati
ECTS
30
30
4. Semestar
R. b.
1.
Naziv predmeta
Šifra
Završni rad
Ukupno
18
Drugi ciklus studija
Odsjek za energetsko, procesno i okolinsko inžinjerstvo
Smjer procesno inžinjerstvo
Godina: I
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Semestar
Naziv predmeta
Napredna mehanika fluida
Napredna inženjerska termodinamika
Prijenos toplote i mase
Teorija Elastičnosti
Osnovi Tehnoloških procesa i postrojenja II
Izborni stručni predmet
Šifra
EPO-22
E-06
E-08
MT-16
EPP-22
Ukupno
R. b.
1.
2.
3.
4.
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Izborni stručni predmeti 1. semestra
Naziv predmeta
Šifra
Metoda konačnih zapremina
EPO-20
Uvod u industrijsku ekologiju
EPO-32
Transport cijevima
EPO-07
Stručni predmeti prvog semestra iz modula
E, KGH ili OI
2. Semestar
Naziv predmeta
Termofluidna i okolinska mjerenja
Projektovanje sistema za konverziju
energije
Mehaničke operacije II
Difuzioni apararati II
Izborni stručni predmet
Izborni stručni predmet
Šifra
EPO-02
EPP-08
EPO-10
EPP-20
Ukupno
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
∗
Izborni stručni predmeti 2. semestra
Naziv predmeta
Šifra
Dinamika dvofaznih tokova
EPP-30
Hemijske procesne tehnologije
EPP-35
Teorija sušenja
TOD-16
Kompaktni izmjenjivači toplote
EPP-16
Stručni predmeti drugog semestra iz
modula E , KGH ili OI
Broj sati∗
3+1+1
3+2+0
2+2+0
2+2+0
2+2+0
ECTS
5
5
5
5
5
26
30
Broj sati
2+0+2
2+2+0
2+1+1
ECTS
5
5
5
Broj sati
2+0+2
2+2+0
ECTS
5
5
3+1+1
3+2+0
26
5
5
5
5
30
Broj sati
2+0+2
2+2+0
2+1+1
2+1+1
ECTS
5
5
5
5
Predavanja + Auditorne vježbe + Laboratorijske vježbe
19
Drugi ciklus studija
Godina: II
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3. Semestar
Naziv predmeta
Okolinske tehnologije
Modeliranje procesa u okolini
Tehnologije hlađanjenja i toplotnih pumpi
Izborni stručni predmet
Izborni stručni predmet
Slobodni izborni predmet
Šifra
EPO-34
EPO-06
EPP-26
Ukupno
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
R. b.
1.
Izborni stručni predmeti 3. semestra
Naziv predmeta
Šifra
Molekularni transportni procesi
EPP-32
Prenos mase u hemijskom inženjerstvu
EPP-33
Projektovanje procesne opreme
EPP-34
Nelinearni sistemi automatskog upravljanja
ETF-05
Ekonomika energetskih i procesnih sistema
EPO-05
Stručni predmeti trećeg semestra iz modula
EI, KGH ili OI
4. Semestar
Naziv predmeta
Šifra
Završni rad
Ukupno
20
Broj sati
2+2+0
2+2+0
3+2+0
ECTS
5
5
5
25
30
Broj sati
2+2+0
2+2+0
2+2+0
2+1+1
2+2+0
ECTS
5
5
5
5
5
Broj sati
ECTS
30
30
Drugi ciklus studija
Odsjek za energetsko, procesno i okolinsko inžinjerstvo
Smjer okolinsko inžinjerstvo
Godina: I
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Semestar
Naziv predmeta
Napredna mehanika fluida
Napredna inženjerska termodinamika
Prijenos toplote i mase
Teorija Elastičnosti
Uvod u industrijsku ekologiju
Izborni stručni predmet
Šifra
EPO-22
E-06
E-08
MT-16
EPO-32
Ukupno
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Izborni stručni predmeti 1. semestra
Naziv predmeta
Šifra
Metoda konačnih zapremina
EPO-20
Osnovi Tehnoloških procesa i postrojenja II
EPP-22
Transport cijevima
EPO-07
Tehnologije obnovljivih izvora energije
E-13
Stručni predmeti prvog semestra iz modula
E, PI ili KGH
2. Semestar
Naziv predmeta
Termofluidna i okolinska mjerenja
Projektovanje sistema za konverziju
energije
Alati održivog razvoja
Okolinski i menadžment rizika
Izborni stručni predmet
Izborni stručni predmet
Šifra
EPO-02
EPP-08
EPO-13
EPO-37
Ukupno
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Izborni stručni predmeti 2. semestra
Naziv predmeta
Šifra
Analiza okolinskih sistema
EPO-36
Difuzioni aparati II
EPP-20
Mehaničke operacije II
EPO-10
Nove tehnnologije u energetici
E-12
Termalni konfor i unutrašnja klima
E-20
Stručni predmeti drugog semestra iz
modula E, PI ili KGH
Broj sati
3+1+1
3+2+0
2+2+0
2+2+0
2+2+0
ECTS
5
5
5
5
5
26
30
Broj sati
2+0+2
2+2+0
2+1+1
2+2+0
ECTS
5
5
5
5
Broj sati
2+0+2
2+2+0
ECTS
5
5
2+2+0
2+2+0
5
5
24(26)
30
Broj sati
2+2+0
3+2+0
3+1+1
2+1+0
2+2+0
ECTS
5
5
5
5
5
21
Drugi ciklus studija
Godina: II
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3. Semestar
Naziv predmeta
Okolinske tehnologije
Modeliranje procesa u okolini
Čišća proizvodnja
Izborni stručni predmet
Izborni stručni predmet
Slobodni izborni predmet
Šifra
EPO-34
EPO-06
EPO-33
Ukupno
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
R. b.
1.
Izborni stručni predmeti 3. semestra
Naziv predmeta
Šifra
Održivo korištenje energije
E-19
Ekonomika energetskih i procesnih sistema
EPO-05
Održive tehnologije i vodni sistemi
EPO-31
Projektovanje sistema kogeneracije
EPP-05
Stručni predmeti trećeg semestra iz modula
E, PI ili KGH
4. Semestar
Naziv predmeta
Šifra
Završni rad
Ukupno
22
Broj sati
2+2+0
2+2+0
2+1+1
ECTS
5
5
5
24
30
Broj sati
2+1+1
2+2+0
2+2+0
2+2+0
ECTS
5
5
5
5
Broj sati
ECTS
30
30
Drugi ciklus studija
Odsjek za industrijsko inžinjerstvo i menadžment
Smjer industrijsko inžinjerstvo i menadžment
Godina: I
1. Semestar
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Naziv predmeta
Dizajn proizvoda
Ergonomija i biomehanika
Industrijska logistika
Tehnologija obrade rezanjem I
CAM(Kompjuterski podržana proizvodnja)
Izborni stručni predmet
Šifra
IIM-18
IIM-09
IIM-19
MPI-05
MPI-48
Ukupno
R. b.
1.
2.
Izborni stručni predmeti 1. semestra
Naziv predmeta
Šifra
Metoda konačnih elemenata u mašinstvu
IIM-46
Ekspertni sistemi i baze znanja
RIM-29
Broj sati
2+2+0
2+2+0
2+2+0
3+1+1
2+0+2
25
ECTS
5
5
5
5
5
5
30
Broj sati
2+2+0
2+0+2
ECTS
5
5
Broj sati
2+2+0
2+2+0
2+1+1
2+2+0
24
ECTS
5
5
5
5
5
5
30
Broj sati
2+1+1
2+1+1
2+1+1
ECTS
5
5
5
2. Semestar
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Naziv predmeta
Optimizacija industrijskih procesa
Operacioni procesi i menadžment rizika
Fleksibilni proizvodni sistemi
Menadžment tehnologije, inovacija i razvoja
Izborni stručni predmet
Izborni stručni predmet
Šifra
IIM-41
IIM-16
MPI-27
IIM-40
Ukupno
R. b.
1.
2.
3.
Izborni stručni predmeti 2. semestra
Naziv predmeta
Šifra
Nekonvencionalni tehnološki postupci
MPI-57
Projektovanje mehatroničkih sistema
MPI-45
Savremeni mašinski materijali
MPI-46
23
Drugi ciklus studija
Godina: II
3. Semestar
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Naziv predmeta
Višekriterijsko upravljanje procesima
Industrijski marketing
CNC alatne mašine
Izborni stručni predmet
Izborni stručni predmet
Slobodni izborni predmet
Šifra
IIM-13
IIM-07
MPI-58
Ukupno
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
Izborni stručni predmeti 3. semestra
Naziv predmeta
Šifra
Dizajn radnog prostora
IIM-20
Korporativno upravljanje
IIM-42
Uvod u industrijsku ekologiju
EPO-32
Tehnike spajanja II
MPI-11
Sistemi unutrašnjeg transporta
OM-19
Broj sati
2+2+0
2+2+0
2+1+1
24
ECTS
5
5
5
5
5
5
30
Broj sati
2+2+0
2+2+0
2+2+0
2+1+1
3+1+0
ECTS
5
5
5
5
5
Broj sati
ECTS
30
30
4. Semestar
R. b.
1.
Naziv predmeta
Šifra
Završni rad
Ukupno
24
Drugi ciklus studija
Odsjek za mašinske konstrukcije
Smjer mašinske konstrukcije
Godina: I
1. Semestar
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Naziv predmeta
Viša inženjerska matematika
Teorija elastičnosti
Mehanizmi
Industrijski dizajn
Metoda konačnih elemenata u mašinstvu
Izborni stručni predmet
Šifra
PMF-07
MT-16
MT-04
OM-11
IIM-46
Ukupno
R. b.
1.
2.
Izborni stručni predmeti 1. semestra
Naziv predmeta
Šifra
Viša dinamika
MT-06
Obrada deformacijom I
MPI-08
Broj sati ∗
2+2+0
2+2+0
2+2+0
2+1+1
2+0+2
ECTS
5
5
5
5
5
24
30
Broj sati
2+2+0
2+2+0
ECTS
5
5
Broj sati
2+1+1
2+1+1
2+2+0
0+0+4
ECTS
5
5
5
5
24 (25)
30
Broj sati
3+1+1
ECTS
5
2+2+0
2+2+0
5
5
2. Semestar
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Naziv predmeta
Tribologija
Projektovanje mehatroničkih sistema
Metalne konstrukcije
Industrijska praksa (MSc)
Izborni stručni predmet
Izborni stručni predmet
Šifra
OM-12
MPI-45
OM-17
OM-38
Ukupno
R. b.
1.
2.
4.
∗
Izborni stručni predmeti 2. semestra
Naziv predmeta
Šifra
Automatizirani i robotizirani tehnološki
MPI-14
procesi
Liftovi I žičare
OM-16
Linearna teorija konstrukcija I
MT-21
Predavanja + Auditorne vježbe + Laboratorijske vježbe
25
Drugi ciklus studija
Godina: II
3. Semestar
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Naziv predmeta
Optimizacija mašinskih konstrukcija
Projektovanje transportnih sredstava
Ispitivanje konstrukcija
Izborni stručni predmet
Izborni stručni predmet
Slobodni izborni predmet
Šifra
OM-37
OM-15
OM-18
Ukupno
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
6
Izborni stručni predmeti 3. semestra
Naziv predmeta
Šifra
Vozila posebne namjene
MV-28
Modeliranje i simulacija dinamičkih sistema
MPI-29
CNC alatne mašine
MPI-58
Dizajn radnog prostora
IIM-20
Ergonomija i biomehanika
IIM-09
Konstrukcija proizvoda od drveta
TOD-19
Broj sati
2+2+0
2+2+1
2+0+2
ECTS
5
5
5
25
30
Broj sati
2+1+1
2+1+1
2+1+1
2+2+0
2+2+0
2+1+1
ECTS
5
5
5
5
5
5
Broj sati
ECTS
30
30
4. Semestar
R. b.
1.
Naziv predmeta
Šifra
Završni rad
Ukupno
26
Drugi ciklus studija
Odsjek za mašinski proizvodni inžinjering
Smjer proizvodne tehnologije, automatizacija i robotika
Godina: I
1. Semestar
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Naziv predmeta
Tehnike spajanja II
Teorija plastičnosti
Metoda konačnih elemenata u mašinstvu
Modeliranje i simulacija dinamičkih sistema
Upravljanje kvalitetom
Izborni stručni predmet
Šifra
MPI-11
MPI-36
IIM-46
MPI-29
MPI-33
Ukupno
R. b.
1.
2.
3.
Izborni stručni predmeti 1. semestra
Naziv predmeta
Šifra
Viša inženjerska matematika
PMF-07
Teorija elastičnosti
MT-16
Vibracije
MT-05
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Naziv predmeta
Tehnologije obrade rezanjem II
Nekonvencionalni tehnološki postupci
Operacioni manadžment
Projektovanje pomoću računara
Izborni stručni predmet
Izborni stručni predmet
Broj sati
2+1+1
3+2+0
2+0+2
2+1+1
2+0+2
ECTS
5
5
5
5
5
25
30
Broj sati
2+2+0
2+2+0
2+2+0
ECTS
5
5
5
Broj sati
2+1+1
2+1+1
2+2+0
2+0+3
ECTS
5
5
5
5
25
30
Broj sati
2+2+0
2+1+1
2+0+2
2+1+1
2+1+1
ECTS
5
5
5
5
5
2. Semestar
Šifra
MPI-06
MPI-57
IIM-04
OM-14
Ukupno
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
Izborni stručni predmeti 2. semestra
Naziv predmeta
Šifra
Mašine za obradu deformacijom
MPI-25
Izbor materijala i analiza havarija
MPI-31
Industrijska defektoskopija
MPI-34
Fleksibilni proizvodni sistemi
MPI-27
Projektovanje mehatroničkih sistema
MPI-45
27
Drugi ciklus studija
Godina: II
3. Semestar
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Naziv predmeta
Prerada kompaktnog tijela
CAM (Kompjuterski podržana proizvodnja)
CNC alatne mašine
Izborni stručni predmet
Izborni stručni predmet
Slobodni izborni predmet
Šifra
MPI-53
MPI-48
MPI-58
Ukupno
R. b.
1.
2.
3.
4.
Izborni stručni predmeti 3. semestra
Naziv predmeta
Šifra
Sistemi unutrašnjeg transporta
OM-19
Prenosnici snage i kretanja
OM-05
Industrijska logistika
IIM-19
Uvod u industrijsku ekologiju
EPO-32
Broj sati
2+1+0
2+0+2
2+1+1
ECTS
5
5
5
23
30
Broj sati
3+1+0
2+1+1
2+2+0
2+2+0
ECTS
5
5
5
5
Broj sati
ECTS
30
30
4. Semestar
R. b.
1.
Naziv predmeta
Šifra
Završni rad
Ukupno
28
Drugi ciklus studija
Odsjek za mašinski proizvodni inžinjering
Smjer mehatronika u mašinstvu
Godina: I
1. Semestar
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Naziv predmeta
Programiranje II
Projektovanje elektroničkih sklopova
Metoda konačnih elemenata u mašinstvu
Modeliranje i simulacija dinamičkih sistema
Elektromotori i elektronika
Izborni stručni predmet
Šifra
RIM-24
ETF-04
IIM-46
MPI-29
ETF-03
Ukupno
R. b.
1.
2.
3.
4.
Izborni stručni predmeti 1. semestra
Naziv predmeta
Šifra
Viša inženjerska matematika
PMF-07
Teorija elastičnosti
MT-16
Vibracije
MT-05
Ekspertni sistemi i baze znanja
RIM-29
Broj sati
2+0+2
2+1+1
2+0+2
2+1+1
2+1+1
ECTS
5
5
5
5
5
24
30
Broj sati
2+2+0
2+2+0
2+2+0
2+0+2
ECTS
5
5
5
5
Broj sati
2+1+1
2+1+1
2+2+0
2+0+3
ECTS
5
5
5
5
25
30
Broj sati
2+1+1
2+1+1
2+0+2
ECTS
5
5
5
2. Semestar
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Naziv predmeta
Fleksibilni proizvodni sistemi
Projektovanje mehatroničkih sistema
Operacioni manadžment
Projektovanje pomoću računara
Izborni stručni predmet
Izborni stručni predmet
Šifra
MPI-27
MPI-45
IIM-04
OM-14
Ukupno
R. b.
1.
2.
3.
Izborni stručni predmeti 2. semestra
Naziv predmeta
Šifra
CIM (Kompjuterski integrisana proizvodnja)
MPI-28
Savremeni mašinski materijali
MPI-46
Inteligentni sistemi i vještačka inteligencija
RIM-31
29
Drugi ciklus studija
Godina: II
3. Semestar
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
Naziv predmeta
Broj sati
2+2+0
2+1+1
2+1+1
ECTS
5
5
5
Ukupno
24 (25)
30
Izborni stručni predmeti 3. semestra
Naziv predmeta
Šifra
Mehatronički sistemi kod motora i vozila
MV-26
Nelinearni sistemi automatskog upravljanja
ETF-05
Industrijska logistika
IIM-19
Uvod u industrijsku ekologiju
EPO-32
Internet programiranje
RIM-26
Broj sati
2+1+1
2+1+1
2+2+0
2+2+0
2+0+2
ECTS
5
5
5
5
5
Broj sati
ECTS
30
30
Mehanizmi
Prenosnici snage i kretanja
CNC alatne mašine
Izborni stručni predmet
Izborni stručni predmet
Slobodni izborni predmet
Šifra
MT-04
OM-05
MPI-58
4. Semestar
R. b.
1.
Naziv predmeta
Šifra
Završni rad
Ukupno
30
Drugi ciklus studija
Odsjek za motore i vozila
Smjer motori i vozila
Godina: I
1. Semestar
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Naziv predmeta
Viša inženjerska matematika
Napredna mehanika fluida
Teorija elastičnosti
Automatska regulacija
Vibracije
Izborni stručni predmet
Šifra
PMF - 07
EPO-22
MT-16
ETF - 02
MT-05
Ukupno
R. b.
1.
2.
Izborni stručni predmeti 1. semestra
Naziv predmeta
Šifra
Aerodinamika i dizajn vozila
MV - 27
Vozila posebne namjene
MV - 28
Broj sati
2+2+0
3+1+1
2+2+0
2+2+0
2+2+0
ECTS
5
5
5
5
5
25
30
Broj sati
2+1+1
2+1+1
ECTS
5
5
Broj sati
2+1+1
2+1+1
3+1+1
2+1+1
ECTS
5
5
5
5
23 (25)
30
Broj sati
2+1+1
2 +1+1
2 +1+0
2 +1+0
ECTS
5
5
5
5
2. Semestar
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Naziv predmeta
Nadpunjenje motora sus
Torzione oscilacije motora
Sagorijevanje u motorima
Dinamika vozila
Izborni stručni predmet
Izborni stručni predmet
Šifra
MV - 29
MV - 15
MV - 19
MV - 16
Ukupno
R. b.
1.
2.
3.
4.
Izborni stručni predmeti 2. semestra
Naziv predmeta
Šifra
Transmisija vozila
MV - 17
Nekonvencionalni pogoni vozila
MV - 18
Tendencije u razvoju motora
MV - 23
Tendencije u razvoju vozila
MV - 24
31
Drugi ciklus studija
Godina: II
3. Semestar
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Naziv predmeta
Modeliranje procesa u motorima
Mehatronički sistemi kod motora i vozila
Sistemi aktivne sigurnosti vozila
Izborni stručni predmet
Izborni stručni predmet
Slobodni izborni predmet
Šifra
MV - 14
MV - 26
MV - 21
Ukupno
R. b.
1.
2.
3.
4.
Izborni stručni predmeti 3. semestra
Naziv predmeta
Šifra
Analiza havarija
MV - 22
Pasivna sigurnost i teorija sudara
MV - 25
Homologacija vozila
MV - 30
Upravljanje transportom
MV - 31
Broj sati
3+1+1
2+1+1
2+1+1
ECTS
5
5
5
25
30
Broj sati
2+1+1
2+1+1
3+1+0
2+1+1
ECTS
5
5
5
5
Broj sati
ECTS
30
30
4. Semestar
R. b.
1.
Naziv predmeta
Šifra
Završni rad
Ukupno
32
Drugi ciklus studija
Odsjek za odbrambene tehnologije
Smjer odbrambene tehnologije
Godina: I
1. Semestar
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
Naziv predmeta
Raketni motori na čvrsto gorivo
Aerodinamika projektila
Artiljerijski i raketni sistemi
Pneumatika i hidraulika
Izborni stručni predmet
Šifra
OT-22
OT-01
OT-03
MPI-07
Ukupno
R. b.
1.
2.
Izborni stručni predmeti 1. semestra
Naziv predmeta
Šifra
Skladištenje municije
OT-23
Visoko energetski materijali
OT-43
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
Naziv predmeta
Projektovanje pomoću računara
Taktičke bojeve glave
Spoljna balistika projektila
Izborni stručni predmet
Izborni stručni predmet
Broj sati
3+1+2
2+1+2
3+1+2
2+0+2
ECTS
7
7
6
5
25
30
Broj sati
2+0+2
2+1+1
ECTS
5
5
Broj sati
2+0+3
3+1+2
2+1+2
ECTS
5
7
6
24
30
Broj sati
2+0+2
2+1+1
2+0+2
2+1+1
ECTS
6
6
6
6
2. Semestar
Šifra
OM-14
OT-25
OT-24
Ukupno
R. b.
1.
2.
3.
4.
Izborni stručni predmeti 2. semestra
Naziv predmeta
Šifra
Stabilnost i sigurnost municije
OT-41
Upaljači
OT-40
Tehnologije proizvodnje oružja
OT-36
Pirotehnika
OT-20
33
Drugi ciklus studija
Godina: II
3. Semestar
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
Naziv predmeta
Dizajn municije
Demilitarizacija municije
Izborni stručni predmet
Izborni stručni predmet
Slobodni izborni predmet
Šifra
OT-09
OT-46
Ukupno
R. b.
1.
2.
3.
4.
Izborni stručni predmeti 3. semestra
Naziv predmeta
Šifra
Alati za kompjutersko modeliranje u balistici
OT-42
Balistička forenzika
OT-05
Raketni lanseri
OT-21
Osnove taktičkih vođenih projektila
OT-18
Broj sati
2+1+2
2+0+3
ECTS
6
6
25
30
Broj sati
2+0+3
2+0+3
2+1+2
2+1+2
ECTS
6
6
6
6
Broj sati
ECTS
30
30
4. Semestar
R. b.
1.
Naziv predmeta
Šifra
Završni rad
Ukupno
34
Drugi ciklus studija
Odsjek za tehnologiju drveta
Smjer tehnologije drveta
Godina: I
1. Semestar
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Naziv predmeta
Teorija elastičnosti
Metodologija industrijskog oblikovanja
Konstrukcije proizvoda od drveta
Hemija drveta i pomoćnih materijala
Kompoziti od drveta
Izborni stručni predmet
Šifra
MT-16
TOD-22
TOD-19
TOD-31
TOD-18
Ukupno
Izborni stručni predmeti 1. semestra
R. b.
Naziv predmeta
Šifra
1.
Metoda konačnih zapremina
EPO-20
2.
Alati za obradu drveta
TOD-30
3.
Zaštita okoline i zaštita prirode
EPM-22
Broj sati
2+2+0
2+2+0
2+1+1
2+1+1
3+2+0
ECTS
5
5
5
5
5
25
30
Broj sati
2+0+2
2+1+1
2+2+0
ECTS
5
5
5
Broj sati
2+0+3
2+1+1
2+2+0
2+1+1
ECTS
5
5
5
5
25 (26)
30
Broj sati
3+1+0
2+1+1
3+2+0
ECTS
5
5
5
2. Semestar
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Naziv predmeta
Projektovanje pomoću računara
Teorija sušenja
Savremene metode dizajniranja
CNC tehnologije u finalnoj obradi drveta
Izborni stručni predmet
Izborni stručni predmet
Šifra
OM-14
TOD-16
TOD-32
TOD-33
Ukupno
Izborni stručni predmeti 2. Semestra
R. b.
Naziv predmeta
Šifra
1.
Mehanika ortotropnih materijala
TOD-38
2.
Tehnološki procesi površinske obrade drveta
TOD-17
3.
Industrijska robotika
MPI-24
35
Drugi ciklus studija
Godina: II
3. Semestar
R. b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Naziv predmeta
Pneumatika i hidraulika
Upravljanje kvalitetom u drvnoj industriji
Tehnike inžinjerske optimizacije
Izborni stručni predmet
Izborni stručni predmet
Slobodni izborni predmet
Šifra
MPI-07
TOD-34
IIM-01
Ukupno
R. b.
1.
2.
3.
4.
Izborni stručni predmeti 3. semestra
Naziv predmeta
Šifra
Istraživanje lijepljenih spojeva
TOD-35
Kontrola kvaliteta namještaja
TOD-36
Drvo u građevinarstvu
TOD-26
Modifikacija površine drveta
TOD-27
Broj sati
2+0+2
3+2+0
2+2+0
ECTS
5
5
5
25
30
Broj sati
2+0+2
2+2+0
2+2+0
2+1+1
ECTS
5
5
5
5
Broj sati
ECTS
30
30
4. Semestar
R. b.
1.
Naziv predmeta
Šifra
Završni rad
Ukupno
36
Drugi ciklus studija
37
Drugi ciklus studija
5. NASTAVNI PROGRAMI
38
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Uvod u energetske
tehnologije
E-03
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 1 V +1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Osnovni cilj kursa je pregled osnovnih energetskih tehnologija koje se koriste kod proizvodnje
korisnih oblika energije sa medjusobnim usporedjivanjem, isticanjem prednosti i nedostataka, te
sticanje znanja i pretpostavki za korištenje naprednih energetskih tehnologija.
Program predavanja:
Kurs ima sljedeći sadržaj: ponavljanje i osvježenje znanja iz osnovnih zakona, osobine radnih fluida,
procesi u parnim i gasnim turbinama; obnova znanja iz prenosa toplote kondukcijom, konvekcijom i
zračenjem, te ključanje i kondenzacija; pregled stanja u svijetu sa aspekta energetskih izvora,
raspoloživosti i potreba za energijom; pregled osnovnih energetskih tehnologija: sagorijevanje u
fluidiziranom sloju, gasifikacija, kombinovani ciklus sa integrisanom gasifikacijom (IGCC),
kombinovani ciklus sa prirodnim gasom kao gorivom, ciklus sa istovremenom proizvodnjom toplotne
i električne energije (kogeneracija).
Literatura:
1. Wetson K. C. : “ENERGY CONVERSION”, webbook http://www.personal.utulsa.edu/~kenneth-weston/
2. Š. Hadžiefendić, A. Lekić, E. Kulić: KOGENERACIJA I NOVIJE TEHNOLOGIJE U
PROIZVODNJI ELEKTRIČNE ENERGIJE, Bosna S-oil, Sarajevo, 2003.
3. Smajević, K. Hanjalić: Toplotne turbomašine, Univerzitetski udžbenik, TKD Šahinpašić,
Sarajevo 2007.
4. Ganić, E.N. 2005 Prenos toplote, mase i količine kretanja, Svjetlost, Sarajevo.
5. R. Byron Bird, Warren E. Stewart, Edwin N. Lightfoot : Transport Phenomena, 2nd
Edition,
John Wiley, 2002.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Znanja iz termodinamike, prenosa toplote i mase,
kotlova, turbomašina, izmjenjivača toplote i mehanike fluida
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: redovno prisustvo na predavanjima i vježbama, zadaće,
seminarski rad.
Način polaganja ispita: pismeni ispit, usmeni ispit, prezentacija samostalnog rada.
39
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Napredna inženjerska
termodinamika
E-06
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
3 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Cilj ovoga predmeta je ovladavanje zakonima termodinamike u opštem obliku i njihovom primjenom
u različitim procesima. Znatno se proširuju znanja stečena u predmetu Inženejrska termodinamika i
osposobljava za rad sa realnim radnim fluidima i procesima u termoenergetskim postrojenjima. U
okviru predmeta se, takodjer, stiču osnovna znanja iz novijih energetskih tehnologija. Znanja iz
termodinamike čine osnov za veći broj primjenjenih disciplina u termotehnici.
Program predavanja:
Uvod. Osnovi kinetičke teorije idealnih gasova, Maxwell-ova distribucija brzina. Termodinamsko
stanje i Prvi zakon termodinamike ( I ZT )-opšti diferencijalni odnosi. Opšta jednačina I ZT za
otvoreni sistem, punjenje i pražnjenje spremnika. Statističko objašnjenje entropije. Termodinamske
funkcije. Joule-Thompsonov efekat i ukapljivanje gasova. Energetski parni i gasni ciklusi, binarni
ciklusi. Ciklusi rashladnih mašina i toplotnih pumpi. Direktna konverzija energije.Dvojne smjese,
maseni udjeli i koncentracije, pojave kod miješanja. Sistemi sa više faza, isparavanje i uparavanje.
Apsorpcioni rashladni uređaj. Vlažni vazduh, ishlapljivanje, sušare i klima uređaji.Osnovi hemijske
termodinamike, razmjena energije kod hemijskih procesa. Treći zakon termodinamike. Hemijski
potencijal za čvrste supstance i gasove, stepen reakcije, ravnotežna konstanta, fugasnost.
Statika sagorijevanja, sastav goriva, stehiometrijski odnosi. Višak vazduha, količina dimnih gasova.
Nepotpuno sagorijevanje. Toplotna moć goriva, adijabatska temperatura sagorijevanja, eksergija
goriva.
Osnovi termodinamike nepovratnih procesa, vezni koeficijenti, Onsagerov princip, proizvodnja
entropije.
Literatura:
1. F. Bošnjaković: NAUKA O TOPLINI I, II i III, Tehnička knjiga, Zagreb, 1970., 1976. i 1986.
2. M. J. Moran, H. N. Shapiro: FUNDAMENTALS of ENGINEERING THERMODYNAMICS,
John Wiley & Sons, N. Y., 1995.
3. J. P. Holman: THERMODYNAMICS, McGraw-Hill Book Comp., N. Y., 1974.
4. Š. Hadžiefendić, A. Lekić, E. Kulić: KOGENERACIJA I NOVIJE TEHNOLOGIJE U
PROIZVODNJI ELEKTRIČNE ENERGIJE, Bosna S-oil, Sarajevo, 2003.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: znanje iz Inženjerske termodinamike I.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: predavanja i vježbe (auditorne i laboratorijske),
samostalna izrada zadataka, seminarski rad.
Način polaganja ispita: zadaci i teorija u pisanoj formi, odbrana seminarskog rada.
40
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Prijenos toplote i mase
E-08
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Napredna znanja iz prenosa toplote i mase.
Program predavanja:
1. Konvektivni prenos toplote i mase.
2. Prenos toplote prirodnom konvekcijom.
3. Kondenzacija.
4. Ključanje.
5. Dvofazni tokovi
6. Zračenje
Literatura:
1. Ganić, E.N. 2005 Prenos toplote, mase i količine kretanja, Svjetlost, Sarajevo.
2. Rohsenow, W.M, Hartnett, J.P, Ganić, E.N. 1985 Handbook of heat transfer fundamentals,
McGraw-Hill, New York.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: znanja iz Inženjerske termodinamike I, Prenos toplote i
mase I.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: prisustvo i aktivnost na nastavi, domaće zadaće, testovi,
prezentacija samostalnog rada.
Način polaganja ispita: pismeni ispit, usmeni ispit, prezentacija samostalnog rada.
41
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Metode optimizacije u
termotehnici
E-09
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P/V
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Osnovni cilj ovog predmeta je upoznavanje sa osnovnim metodama optimizacije u termotehnici.
Program predavanja:
Projektovanje radnog i optimalnog sistema. Osnovni pojmovi iz finansijske ekonomije.Modeliranje
termalne opreme. Izmjenjivači toplote. Isparivači i kondenzatori. Metode optimizacije. Langrangeovi
multiplikatori. Linearno programiranje. Dinamičko programiranje. Geometrijsko programiranje.
Matematsko modeliranje termodinamskih svojstava.
Literatura:
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: prisustvo i aktivnost na nastavi, domaće zadaće, testovi,
prezentacija samostalnog rada.
Metod ispitivanja:
42
zadaće, kontrolni ispiti.
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Toplotni sistemi
E-10
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Cilj predmeta je upoznavanje sa karakteristikama toplotnih sistema i primjenjenim načinima
konverzije jednog oblika energije u drugi. Studenti treba da usvoje moderne principe izbora i
eksploatacije toplotnih sistema u funkciji održivog razvoja.
Program predavanja:
Savremeni – konvencionalni i alternativni – toplotni sistemi, funkcije i zadaci. Analiza dobivanja
finalnog oblika energije iz konvencionalnih elektrana (hidro, termo i nuklearne) i poređenja sa
obnovljivim izvorima energije (male hidroelektrane, elektrane na vetar, sunce, biomasu,
geotermalnu,...).
Kombinovana proizvodnja električne i toplotne energije. Energija biomase. Sunčeva energija. Energija
vjetra. Energija valova, plime i oseke. Termička konverzija toplote okeana. Geotermalna energija.
Vodonikov energetski sistem.
Potencijali, tehnologije, regulativa, finansijski podsticaji, tarife.
Energetska efikasnost, korištenje otpadne toplote, kaskadno korištenje toplotne energije.
Literatura:
1. Predavanja
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Znanje iz predmeta: Inženjerska termodinamika I.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: prisustvo i aktivnost na nastavi, seminarski rad.
Način polaganja ispita: pismeni ispit.
43
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Nove tehnologije u
energetici
E-12
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 1 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Cilj ovoga predmeta je ovladavanje osnovnim principima novih tehnologije u energetici, posebno za
proizvodnju električne energije. Znanja iz ovog predmeta se mogu koristiti kod izbora odgovarajućih
tehnologija i izrdae idejnih projekata energetskih postrojenja.
Program predavanja:
Uvod. Proizvodnja i potrošnje energije u svijetu i BiH. Energetski indikatori. Rezerve fosilnih goriva u
svijetu i BiH. Energetske tehnologije. Postrojenja sa sagorijevanjem u fluidiziranom sloju:
atmosferski , cirkulirajući i fluidizirani sloj pod pritiskom. Gasifikascija čvrstih i tečnih
goriva. Integralna postrojenja sa gasifikacijom i kombinovanim gasno-parnim ciklusom.
Kombinovani ciklusi sa prirodnim gasom kao gorivom. Gorive ćelije. Magnetohidrodinamski
(MHD) princip konverzije energije. Kalina ciklus. Razvoj nuklearnih reaktora i tehnologija.
Literatura:
1. Wetson K. C. : “ENERGY CONVERSION”, webbook http://www.personal.utulsa.edu/~kenneth-weston/
2. Š. Hadžiefendić, A. Lekić, E. Kulić: KOGENERACIJA I NOVIJE TEHNOLOGIJE U
PROIZVODNJI ELEKTRIČNE ENERGIJE, Bosna S-oil, Sarajevo, 2003.
3. Sustainable Energy Technologies - Options and Prospects, Hanjalić K., Krol R. van de, Lekić A.
(Eds), Springer, 2008.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: predavanja i vježbe, seminarski rad.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: znanja iz Inženjerska termodinamika I, Osnove
energetike.
Metod ispitivanja: Odbrana seminarskog rada.
44
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Tehnologije obnovljivih
izvora energije
E-13
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Cilj ovog predmeta je da studenti ovladaju znanjem potrebnim za razumijevanje realnih i najboljih
raspoloživih tehnologija obnovljivih izvora energije, kao i znanje neophodno za daljnji razvoj tih
tehnologija sve do nivoa maksimalno mogućeg izbjegavanja njihovog štetnog uticaja na okolinu.
Program predmeta:
Energija vjetra: Evaluacija komercijalnih vjetro tehnologija (dostignuća, ciljevi, stilovi dizajna,
arhitektura modernih turbina i montaža velikih turbina); Trendovi u tehnologijama vjetro turbina
(sadašnji i budući razvoj i istraživanje); Zaštita okoline i ekonomija vjetro energije.
Sunčeva energija: sunčevo zračenje, mjerenje sunčevog zračenja, proračuni i procjene sunčevog
zračenja; solarni kolektori, solarno grijanje i hlađenje, sistemi za dobivanje električne energije; zaštita
okoline i ekonomija sunčeve energije.
Biomasa: Definisanje biomase, konverzije energije biomase; kosagorjevanje uglja i biomase u
različitim omjerima; konverzija potpalnog sistema i stabilizacije vatre sa tečnog na biomasu, u
idustrijskim i energetskim kotlovima; zaštita okoline i ekonomija energije od biomase.
Geotermalni sistemi: Opšte o geotermalnim izvorima; konverzija geotermalne energije u toplinsku i
električnu; zaštita okoline i ekonomija od geotermalnih izvora.
Literatura:
1. Tony Burton, David Sharpe, Nick Jenkins, Ervin Bossanyi, Wind energy, Handbook, England,
2001.
2. Petar Kulišić, Novi izvori energije, sunčana enegija i energija vjetra; školska knjiga Zagreb, 1991.
3. Beckman William, Solar heating design, USA, 1977.
4. Lund, W. John, and CO, Geothermal direct use engineering and design guidebook, USA, 1998.
5. Gulić, Kotlovi i ložišta, Beograd, 1988.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:Znanje iz predmeta: Termodinamike, Mehanike fluida,
Mašinskih elemenata.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe,
studijska posjeta.
Metod ispitivanja: ocjenjivanje kroz zadaće, i pismeni ispit.
45
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Održivo korištenje
energije
E-19
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Na kursu će se govoriti o korištenju energije u današnje vrijeme društva, uzimajući u obzir aspekte
održivosti i uticaj na okolinu. Kurs će se fokusirati na tehnologije korištenja ili upotrebe energije, koje
se susreću u širokom spektru potreba za energijom grijanja, hladjenja i ventilacije. Osnovni clj ovog
predmeta je proučavanje tehnika modernog načina korištenja energije. Kroz ovaj kurs studenti ce
ovladati osnovnim principima održivog korištenja anergije i biće osposobljeni da projektuju moderne
sisteme korištenja energije uz zadržavanje termalnog komfora. Kroz seminarski rad studenti će proći
jedan novi pristupu rjevanja problema racionalnog korištenja energije uz zadržavanje ili čak povećanje
komfora života ljudi.
Program predavanja:
Uvod u kurs moderno korištenje energije; Stanje energetike u BiH; Energijska održivost; Termalni
komfor; Proračun toplotnih potreba objekata; Proračun rashladnih potreba objekata; Ventilacija
objekata; Veličine stanja vlažnog vazduha; Sistemi grijanja i hladjenja sa distribucijom tečnosti;
Ventilacioni sistemi; Pasivni sistemi; Izvori toplote; Primjena toplotnih pumpi za grijanje i hladjenje.
Literatura:
1. Sustainable Energy Utilisation, KTH, Dept. Energy Technology, 2005, edited by H. Jonsson and P.
Bohdanowicz.
2. Granryd, E., et al., Refrigerating Engineering, KTH, Div. Applied Thermodynamics and
Refrigeration, 2005.
3. DIN EN 12831
4. Recknagel, Sprenger, Schramek; Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik; R.Oldenbourg
Verlag GmbH, München; 2001
5. Emin Kulić, Sva izdanja knjiga o grijanju, Mašinski fakutet Sarajevo.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: znanje iz Prenosa toplote i mase, termodinamike i
mehanike fluida.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: predavanja, vježbe, seminarski rad, posjete.
Metod ispitivanja: pismeni ispit, prezentacija seminarskog rada.
46
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Termalni komfor i
unutrašnja klima
E-20
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Cilj predmeta je upoznavanje sa predloženim normama i metodama u svrhu zadovoljenja kvaliteta
vazduha i termalnog komfora u klimatiziranom prostoru. Studenti treba da usvoje moderne principe
projektovanja sistema grijanja, klimatizacije i ventilacije.
Program predavanja:
Definisanje uslova termalnog komfora i parametara unutrašnjeg okruženja klimatiziranog prostora.
Termoregulacioni sistem ljudskog organizma. Energetski bilans čovjeka.
Jednačina termalnog komfora. PSG-PPN indeks. Lokalna neugodnost – diskomfor. Asimetrija
temperaturnog polja usljed zračenja. Pojava promahe. Toplotni stres. Indeksi toplotnog stresa.
Fiziološke reakcije u „vrelom“ okruženju. Termalni komfor i KGH sistemi sa aspekta fizioloških
zahtjeva ljudi.
Analiza uticajnih faktora na kvalitet vazduha u prostoru. Kvalitet vazduha i radna sposobnost čovjeka.
Definisanje štetnih gasova i ostalih zagađivača sa aspekta dozvoljenih koncentracija u prostoru, kao i
neželjenog efekta po zdravlje ljudi. Načini mjerenja koncentracija. Uticaj materijala obvojnice objekta
na kvalitet vazduha u prostoru.
Principi projektovanja modernih sistema grijanja, klimatizacije i ventilacije i njihov uticaj na ukupnu
energetsku potrošnju zgrade. Energetski bilans KGH sistema sa aspekta zadovoljenja kvaliteta
vazduha i uslova termalnog komfora.
Literatura:
1. Parsons, K. Human thermal environments. Second edition.,
2. Kulić, E. Principi projektovanja sistema grijanja. Mašinski fakultet Sarajevo, 1989.,
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: prisustvo i aktivnost na nastavi.
Način polaganja ispita: završni ispit.
47
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Sistemi daljinskog grijanja
E-21
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Cilj ovog predmeta je upoznavanje sa savremenim metodama projektovanja i izvođenja sistema
daljinskog grijanja.
Program predavanja:
Toplotni konzum: podjela toplotnog opterećenja, sezonska potrošnja toplote, ukupno godišnje
opterećenje, godišnja potreba za toplotnom.
Osnovne računarske zavisnosti i redoslijed hidrauličkog proračuna cjevovoda (toplovoda, vrelovoda).
Dimenzionisanje cjevovoda i izbor pumpe.
Termički proračun: osnovne računarske zavisnosti, metode termičkog proračuna, toplotni gubici i
koeficijent efektivnosti, temperaturni pad radnog fluida nosioca toplote, odvođenje kondenzata, izbor
debljine izolacije.
Statički proračun cjevovoda: trasa i profil cjevovoda, konstrukcija cjevovoda, materijal i konstrukcija
toplotne izolacije, načini spajanja cijevi, materijal cijevi, oslonci, kompenzacija toplotnih dilatacija.
Režimi regulisanja centralizovanog sistema snabdijevanja toplotnom energijom: metode regulacije,
centralno regulisanja istorodnog toplotnog opterećenja, regulacija raznorodnog toplotnog opterećenja,
centralna regulacija jednocijevnih sistema snabdijevanja toplotnom energijom, izbor metode centralne
regulacije predaje toplote, režim predaje toplote iz TEP-a, istovremeni rad TEP-a i vršnih kotlovnica.
Toplifikaciona oprema TEP-a: tipovi postrojenja, parno-vodeno postrojenje, priprema vode za
toplifikaciju.
Toplotne podstanice: tipovi toplotnih podstanica, skupljanje kondenzata, određivanje proračunskih
protoka radnog fluida i površina razmjene toplote kod izmjenjivača toplote, akumulacija toplote,
zaštita od korozije, automatizacija toplotnih podstanica.
Eksploatacija toplotnih mreža: organizacija eksploatacije, povećanje pouzdanosti snabdijevanja
toplotnom energijom, metodi otkrivanja i otklanjanja oštećenja i nezaptivenosti u toplotnim mrežama.
Literatura:
1. J.J. Sokolov: Toplifikjacija i toplotne mreže, IRO “Građevinska knjiga” Beograd 1985
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: znanje iz predmeta Daljinski i distribuirani sistemi
snabdijevanja energijom, Grijanje, ventilacija i klimatizacija, Mehanika fluida I.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: prisustvo i aktivnost na nastavi, seminarski rad.
Način polaganja ispita: pismeni ispit.
48
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Grijanje, ventilacija i
klimatizacija II
E-22
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
3 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Upoznavanje sa specifičnostima pojedinih sistema grijanja, klimatizacije i ventilacije, kao i
upoznavanje sa novim tehlologijama.
Program predavanja:
Građevinsko-tehničke mjere za izvedbu KGH sistema. Specifičnosti sistema grijanja u stambenim
zgradama, poslovno-administrativnim zgradama, prosvjetnim, zdravstvenim i vjerskim ustanovama,
sportskim objektima, bazenima. Podno i zidno grijanje. Ventilacija garaža. Gasni vodovi.
Principi dimenzionisanja vazdušnih – ventilacionh kanala. Dimenzionisanje i izbor klima centrala.
Principi zonske klimatizacije. Principi distribucije vazduha u prostoru. Sistemi klimatizacije. Različiti
procesi kondicioniranja vazduha. Tehnološka šema funkcionisanja sistema klimatizacije.
Grijači vazduha. Hladnjaci vazduha, bez i sa odvođenjem vlage. Maglene komore. Odvlaživači.
Načini filtriranja vazduha. Regulacija buke. Čisti prostori. Dokazivanje projektovanih parametara.
Literatura:
1. Kulić, E. Principi rojektovanje sistema grijanja. Mašinski fakultet Sarajevo, 1989.,
2. B. Todorović, Klimatizacija. SMEITS, Beograd, 1998.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: znanja iz predmeta Grijanje, ventilacija i klimatizacija.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: prisustvo i aktivnost na nastavi.
Način polaganja ispita: projektni zadatak i završni ispit.
49
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Sistemi regulacije i
upravljanja u KGH tehnici
E-23
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Cilj predmeta je upoznavanje sa metodama i tehnikama automatske regulacije i upravljanja koje se
koriste u KGH tehnici. Pravilno korištenje sistema regulacije i upravljanja s ciljem obezbjeđenja
zahtijevanih parametara KGH sistema dovodi do znatnih ušteda u potrošnji energije. Studenti treba da
usvoje principe pravilnog izbora i korištenja elemenata i opreme automatske regulacije i upravljanja
sistemima grijanja, ventilacije i klimatizacije, kao i da savladaju metode vođenja procesa i
podešavanja odgovarajućih parametara s ciljem optimizacije u eksploataciji sistema.
Program predavanja:
Različitost sistema regulacije i upravljanja u sistemima grijanja, ventilacije i klimatizacije prostora.
Kontrola i upravljanje temperaturom, pritiskom i protokom radnog fluida kod vodenih sistema.
Kontrola i upravljanje temperaturom, vlažnošću i protokom radnog fluida kod vazdušnih sistema.
Zaštitna funkcija u uslovima rada sistema izvan projektovanih vrijednosti. Vremensko i daljinsko
upravljanje sistemima.
Vrste djelovanja regulacionih signala. Podjela regulatora prema konstrukciji. Mjerni elementi
(senzori). Izvršni organi.
Regulacija osnovnih procesa u sistemima grijanja i klimatizacije. Zaštitne i granične funkcije
regulatora. Programi za uštedu energije.
Primjeri regulacije rada sistema za pripremu vazduha.
Upoznavanje sa osnovama SCADA-a sistema (Supervisory Control And Data Acquisition).
Centralni sistemi nadzora i upravljanja u KGH postrojenjima - CNUS . Integracija s informatičkim
sustavom - inteligentne zgrade.
Načini korištenja kataloga i pravilan izbor opreme i elemenata sistema regulacije i upravljanja
renomiranih proizvođača – Siemens, Sauter, Danfos.
Literatura:
1. Todorović, B. Klimatizacija. SMEITS, 1998,
2. ASHRAE Handbook – FUNDAMENTALS 2001, SI Edition,
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: znanja iz predmeta: Automatska regulacija, Grijanje,
ventilacija i klimatizacija, Grijanje, ventilacija i klimatizacija II, Projektovanje postrojenja u KGH i
OE.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: obavezno prisustvo na predavanjima i vejžbama.
Način polaganja ispita: pismeni ispit.
50
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Projektovanje postrojenja
u KGH i OE -II
E-24
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Proširivanje znanja u oblasti projektovanja postrojenja za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju prostora.
Usvajanje novih tehnologija i rješenja u projektovanju KGH sistema.
Program predavanja:
Obnovljivi izvori energije u sistemima KGH. Geotermalna energija za domaćinstva kao i za daljinske
sisteme grejanja. Nulte i energetski pozitivne zgrade. Elementi obvojnice objekta - energetska
efikasnost i sistemi KGH. Najnoviji standardi vezani za projektovanje sistema KGH. Metode
određivanja utroška energije kao podatak za uvođenje energetskog pasoša zgrade.
Principi projektovanja čistih prostora, bolnica, sportskih dvorana, bazena, vjerskih objekata,
industrijskih objekata, podzemnih garaža.
Sistemi KGH i protupožarna zastita.
Literatura:
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: znanja iz predmeta: Grijanje, ventilacija i klimatizacija,
Projektovanje postrojenja u KGH i OE.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: prisustvo i aktivnost na nastavi.
Način polaganja ispita: seinarski rad.
51
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Termofluidna i okolinska
mjerenja
EPO-02
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 0 V + 2LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Korištenje instrumenata i tehnika za praktična mjerenja potrebna u energetici, fizici, hemijskom
inženjerstvu i primijenjenim naukama. Kurs uključuje senzore, tehnike, hardver i softver. Takođe su
uključeni sistemi procesiranja, automatska akvizicija podataka, analiza i njihova inkorporacija u svrhu
kontrole.
Program predavanja:
Mjerenje varijabli – Fluid: Mjerenje pritiska i zvuka. Akustička mjerenja. Mjerenje protoka.
Mjerenje brzine u tački: Toplotna anemometrija; Laser anemometrija. Mjerenje viskoziteta. Mjerenje
površinskog napona. Mjerenje kontaktnog ugla.
Mjerenje varijabli – Toplotnih: Mjerenje temperature. Mjerenje koeficijenta kondukcije toplote.
Toplotni fluks. Mjerenja koeficijenta difuzije mase. Termovizija. Kalorimetrijska mjerenja. Optička
mjerenja sa CCD i CMOS kamerom. Akvizicija i obrada mjernih podataka u složenim
mjeriteljskim zadacima: koeficijent depozicije kapljica u disperznom toku; koeficijent prenosa mase
i toplote u rashladnom tornju; prenos toplote pri ključanju. Efikasnost izmjenjivača toplote.
Analiza greške: Opis analize greške. Prikazivanje i korištenje nesigurnosti. Propagacija nesigurnosti.
Statistička analiza slučajne nesigurnosti. Normalna distribucija. Odbacivanje podataka. Fitiranje
najmanjim kvadratima. Kovariansa i korelacija.
Okolinski monitoring i anliza mjerenja: Uvod u okolinsku analizu podataka i njihova interpretacija;
osnove okolinskog monitoringa; instrumentacija; mjerne tehnike i statistička analiza. Analizatori vode.
Analizatori vazduha.
Literatura:
1. Tropea, C., Yarin, A.L., Foss, J.F. (Eds.). 2007 Springer Handbook of Experimental Fluid
Mechanics, Springer.
2. Eren, H. 2004 Electronic Portable Instruments; Design and Applications, CRC, Boca Raton.
3. Webster, J.G. 1999 Mechanical Variables Measurement - Solid, Fluid, and Thermal, CRC.
4. Taylor, J.R. 1997 An Introduction to Error Analysis – the study of uncertainties in physical
measurements, 2nd ed. University Science Book, Sausalito, California.
5. Boss, M.J., and Day, D.W. 2000 Air Sampling and Industrial Hygiene Engineering, CRC.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: znanja iz Energetskih, procesnih i okolinskih mjerenja I.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: prisustvo i aktivnost na nastavi, domaće zadaće, testovi,
prezentacija samostalnog rada, laboratorijske vježbe.
Način polaganja ispita: pismeni ispit, usmeni ispit, prezentacija samostalnog rada, laboratorijske
vježbe.
52
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Ekonomika energetskih i
procesnih sistema
EPO-05
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Procjena ekonomičnosti investiranja i vođenja energetskih i procesnih postrojenja.
Program predavanja:
ODNOS PROFITNA – KOMUNALNA DJELATNOST. Ekonomika tržišnih vs. ekonomika javnih
pravnih subjekata; Područja i metode intervencije države u društvu; Lokacioni i prostorni monopol;
Definicija javnog interesa i javne djelatnosti; Javna dobra i njihova korisnost;
RAČUNOVODSTVO: Opšte o računovodstvu preduzeća; bilans stanja, bilans uspjeha i bilans cash
flow;
FINANSIJSKO PLANIRANJE/BUDŽETIRANJE: Značaj i ciljevi; Vrste finansijskih planova
energetskog i procesnog preduzeća (visoka osjetljivost na odnos proizvodnja i prodaja prema
instaliranom kapacitetu);
CIJENE: Izračunavanje unutrašnje cijene energije i procesiranmog proizvoda, formiranje cijena
komunalnih usluga: Sistem odlučivanja o cijenama upotrebe javnih dobara; Opšte smjernice za
tarifiranje cijena usluga vodosnabdijevanja i kanalizacije, gasa i toplotne energije; Savremene metode
tarifiranja cijena umrežene energije; Tipovi tarifnih struktura u komunalnim preduzećima;
Odobravanje cijena; Uticaj platežne sposobnosti građana na cijene komunalnih usluga, te platežne
sposobnosti tržišta;
SUBVENCIJE: Ciljevi i metode intervencije na države na tržištu – fokus na podsticanje proizvodnje
dobara ili fokus na racionalnu potrošnju energije, uloga eko-fonda; Metode kvantifikacije društvenih
efekata kof komunalne infrastrukture.
INVESTIRANJE: Izračunavanje ekonomičnosti investiranja: vrste troškova; vremenska dimenzija
novca, modeli ulaganja: koncesije, Joint Venture, PPP, BOT i drugi modeli.
Literatura:
1. Udovičić, B. 1993 Energetika, Školska knjiga, Zagreb
2. Đonlagić, M. 2003 Energija i okolina, ETF Tuzla
3. Predavanja i prezentacije predmetnog nastavnika, te pomoćni izvori na web stranici studija,
te linskovi na karakteristične web stranice
Uslovi: nema uslova.
Metod ispitivanja: ocjenjivanje kroz zadaće, vježbe i testove.
Metod učenja: predavanja, auditorne vježbe, studijska posjeta.
53
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Modeliranje procesa u
okolini
EPO-06
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Kurs ima za cilj da studentu ponudi uvodna znanja i jedan širi pogled u kvantifikaciju značajnih
fizikalnih i kemijskih procesa u prirodnom sistemu, kao i osnove kompjuterskih simulacija. Posebna
pažnja je data procesima relevantnim za probleme kvaliteta zraka, djelimično vode i zemljišta, te
kompjutersku simulaciju. Ovladati i razumjeti šta se dešava sa zagađivačima zraka, tla i vode, kako se
transportuju u eko sistemu. Naučiti koristiti modele disperzije u cilju poboljšanja kvaliteta zraka, tla i
vode, te prepoznati uticaj zagađenosti vode, tla i zraka na ljude u prošlosti, sada i u budućnosti.
Program predavanja:
Uvod. Sveobuhvatnost modeliranja okoline. Klasifikacije, struktura i formulacija modela. Uvod u GIS.
Filozofija modela: traženje jednostavnog u složenom. Uvodna razmatranja o upravljanju kvalitetom
zraka i modeliranju disperzije. Balans mase. Testiranje i poboljšanje modela. Fizikalne osnove
transportnih procesa: Advekcija, disperzija i difuzija. Transportni modeli za primjene u modeliranju
okoliša: transport sedimenta, transport kemikalija u podzemnim i nadzemnim vodama /Opisi
jednačina transportnih procesa. Transport polutanata u zraku i vodi. Osnove turbulencije/.
Osnovne jednačine konzervacije mase, impulsa i energije. Modeli disperzije polutanata u zraku:
Eulerian; Lagrangian; Gaussian. Različiti aspekti Gausovskih modela. Box modeli. Osnove
numeričkih metoda (MKR, MKE, MKZ). Bio/geo-kemijska ravnoteža. Kemijska kinetika.
Kvantifikacija kemijskih reakcija u okolišu. Oblici pojavljivanja reakcija. Izvori i transport
radioaktivnih zagađivača. Radioaktivnost i zaštita od radioaktivnosti. Izrada i evaluacija modela za
radioaktivnost u okolišu
Literatura:
1. Schnoor J.L., 1996 Environmental Modeling: fate and transport of pollutants in water, air, and
soil. Wiley
2. Boeker, E., Rienk van Grondelle 1999 Environmental Physics, 2nd. ed. Wiley, Ltd.
3. Mulligan, M., Wainwright, J 2004 Environmental Modeling: Finding simplicity in Complexity,
Wiley, Ltd.
4. Demirdžić, I., S. Muzaferija, S 1997 Introduction to Computational Fluid Dynamics, Lecture
Notes, MEF SA.
5. Versteeg, H.K., Malalasekera, W. 1995 Introduction to Computational Fluid Dynamics
-The Finite Volume Method, Longman Group Ltd.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: znanja iz Inženjerske Termodinamike, Prenosa toplote i
mase.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: prisustvo i aktivnost na nastavi, domaće zadaće, testovi,
prezentacija samostalnog rada.
Metod ispitivanja: zadaće, dva testa, seminarski rad, završni ispit.
54
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Transport cijevima
EPO-07
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Proširivanje znanja iz primijenjene mehanike fluida
Program predavanja:
Fizička svojstva fluida, Vodovodi, Hidraulički proračun magistralnih vodovodnih mreža, Naftovodi,
Gasovodi, Hidraulički proračun gasovoda pri izotermnom i neizotermnom strujanju, Parovodi,
Tehničko ekonomski proračun magistralnih cjevovoda, Transport čvrstih materijala cijevima,
Hidraulički transport, Strujanje homogene i nehomogene mješavine, Uređaji hidrauličkog transporta.
Program vježbi:
Nastava na predmetu Transport cijevima odvija se u vidu predavanja, auditornih vježbi, domaćih
zadaća i laboratorijskih vježbi. Domaće zadaće se dobijaju svakih 15 dana i studenti treba da ih riješe i
donesu asistentu prije sljedeće podjele domaćih zadaća. Laboratorijske vježbe se odvijaju u
Laboratorijama fakulteta i ima ih ukupno tri. Student treba da napravi izvještaj sa svake vježbe i preda
ga asistentu prije sljedeće laboratorijske vježbe. Auditorne vježbe se odvijaju paralelno sa
predavanjima tako što se studentima riješi do dva primjera na svakoj vježbi a ostale zadatke studenti
rješavaju samostalno. Sve vježbe studenti treba da rade samostalno.
Literatura:
1. M. Šašić: Transport fluida i čvrstih materijala cevima, Naučna knjiga Beograd 1985
2. E. Džaferović, N. Barbalić, Transport čvrstih čestica fluidom, Mašinski fakultet Sarajevo,
2005.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: predavanja, vježbe.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Znanja iz predmeta Mehaničke operacije I i II,
Mehanika fluida I i II.
Metod ispitivanja: kolokviji tokom semestra i završni test.
55
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Projektovanje cjevovoda
EPO-08
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V+ 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Na kursu će se govoriti o principima projektovanja cjevovoda u zavisnosti od njihove namjene, vrste
fluida, temperature i pritiska unutar cjevovoda, te zavisno od vrste materijala cjevovoda. Kurs će se
fokusirati na proračune cjevovoda u širokom spektru njihove namjene i uslova korištenja. Kroz ovaj
kurs studenti ce se osposobiti da projektuju jednostavne cjevovode, uzimajući u obzir sve aspekte. U
današnje vrijeme cjevovodi mogu imati značajan nepovoljan uticaj na okolinu, te se ovim kursom
studenti osposobljavaju da projektuju cjevovode na principima održivog razvoja. Kroz izradu projekta
jednog cjevovoda studenti će proći jedan novi pristupu rjevanja problema trasporta raznih medija,
ostvarujući zadani cilj uz aktuelna okolinska ograničenja.
Program predmeta:
Podjela i pozicija cjevovoda; konstrukcijski materijali, mogućnost izolacije cjevovoda i materijali
izolacije, proračun čvrstoće cjevovoda; proračun elastičnosti cjevovoda, hidraulički proračun
cjevovoda, preporučljive brzine strujanja fluida, pad pritiska, hidraulički udar; proračun izolacije
cjevovoda, optimalna debljina izolacije, način spajanja cjevovoda, rastavljive veze, nerastavljive veze,
kompenzacija dilatacija, vješanje cjevovoda, Cjevovodi u mrežama, vodovodi, toplovodi, parovodi,
gasovodi, produktovodi; način označavanja u odnosu na vrstu transportiranog medija; oprema i
instrumentacija cjevovoda; izometrijski prikaz i načine spajanja, optimizacija cjevovoda, tehnička
uputstva za polaganje cjevovoda
Literatura:
1.
2.
3.
4.
Frankel Michael, FACILITY PIPING SYSTEMS HANDBOOK, Mc Graw-Hill, New York 2002.
Titze Hubert, ELEMENTE DES APPARATEBAUES, Springer-Verlag, Berlin 1992.
Grahić Rizah, TRASPORTNI CJEVOVODI, Sarajevo, 1999.
Larry W. Mays, WATER DISTRIBUTION SYSTEMS HANDBOOK, Mc Graw-Hill, New York
1999.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: predavanja, vježbe, projekat cjevovoda.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: znanje iz Prenosa toplote i mase, termodinamike i
mehanike fluida, elastostatike.
Metod ispitivanja: pismeni ispit.
56
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Mehaničke operacije II
EPO-10
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
3 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Proširivanje znanja iz primijenjene mehanike fluida.
Program predavanja:
Miješanje i razdvajanje disperznih sistema: Fizičke zakonitosti, proračunski modeli za postupke
promjene stanja ili promjene disperznosti. Transport i interakcija dispergirane faze i disperzione
sredine. Teorijski modeli: Proračunski i konstrukcioni postupci za mehaničke operacije i uređaje u
disperznim sistemima: usitnjavanje (mljevenje, drobljenje, raspršivanje, dezintegracija); aglomeracija
(granuliranje, sinterovanje itd.); miješanje (homogenizacija); uskladištenje, doziranje; razdvajanje
(klasiranje, sortiranje, odvajanje); transport (sistemi čvrsto – fluid i tekućina – gas, fluidizacija).
Program vježbi:
Nastava na predmetu Mehaničke operacije II odvija se u vidu predavanja, auditornih vježbi, domaćih
zadaća i laboratorijskih vježbi. Domaće zadaće se dobijaju svakih 15 dana i studenti treba da ih riješe i
donesu asistentu prije sljedeće podjele domaćih zadaća. Laboratorijske vježbe se odvijaju u
Laboratorijama fakulteta i ima ih ukupno tri. Student treba da napravi izvještaj sa svake vježbe i preda
ga asistentu prije sljedeće laboratorijske vježbe. Auditorne vježbe se odvijaju paralelno sa
predavanjima tako što se studentima riješi do dva primjera na svakoj vježbi a ostale zadatke studenti
rješavaju samostalno. Sve vježbe studenti treba da rade samostalno
Literatura:
1. E. Džaferović, N. Barbalić, Transport čvrstih čestica fluidom, Mašinski fakultet Sarajevo,
2005.
2. Literatura iz oblasti Mehaničkih operacija
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: znanja iz Mehanike fluida II, Mehaničkih operacija I.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: prisustvo i aktivnost na nastavi, domaće zadaće, testovi,
prezentacija samostalnog rada.
Način polaganja ispita: kolokviji tokom semestra i završni test.
57
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Alati održivog razvoja
EPO-13
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Praktično uvođenje održivog razvoja u praksu uz pomoć intelektualnih alata
Program predavanja:
MJERENJE ODRŽIVOSTI RAZVOJA: Indeks humanog razvoja, Indeks okolinske održivosti, Indeks
okolinskih performasi, ...)
EKO-INDIKATORI: Procjena životnog ciklusa proizvoda i usluga; standardi grupe ISO 14040, Eko
foot print,
OCJENA REZULTATA OKOLINSKOG UPRAVLJANJA: Ocjenjivanje rezultata okolinskog
upravljanja (ISO 14030), primjena pokazatelja (indikatora) u upravljanju
INFORMACIJSKI SISTEMI ORJENITISANI KA OKOLINI; interno i eksterno informisanje;
OKOLINSKE PROCJENE: Studija uticaja na okolinu; Strateška okolinska procjena, Studije ranjivosti
i privlačnosti prostora; Okolinski Due Diligence; ISO 14015
Literatura:
1. Knežević A. 2000 Alati održivog razvoja, CETEOR, Sarajevo
2. Mijanović K. 2008 Okolinski pristup proizvodnim sistemima, Planjax, Tešanj.
3. Predavanja i prezentacije predmetnog nastavnika, te pomoćni izvori na web stranici studija, kao i
linkovi na karakteristične web stranice
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: –
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: prisustvo i aktivnost na nastavi, domaće zadaće, testovi,
prezentacija samostalnog rada.
Način polaganja ispita: pismeni ispit, usmeni ispit, prezentacija samostalnog rada.
58
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Metoda konačnih
zapremina
EPO-20
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / LV
-
2 P + 0 V + 2 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Predmet Metoda konačnih zapremina treba da upozna studente s osnovama ove numeričke metode,
koja se primjenjuje pri rješavanju mnogih inženjerskih problema iz prakse, jer se isti ne mogu riješiti
analitički u zatvorenom obliku.
Program predavanja:
Uvod. Osnovne jednačine (koncept kontinuuma, sile koje djeluju na čvrsto tijelo, kretanje čvrstog
elementa, jednačine količine kretanja i energije, početni i granični uslovi, dvodimenzionalne
aproksimacije). Diskretizacija metodom konačnih zapremina (osnovni koncepti i ideje, diskretizacija
prostora i vremena, diskretizacija osnovnih jednačina, konzervativnost, ograničenost, stabilnost,
tačnost, konziztentnost, konvergencija, diskretizacija za dvodimenzionalnu kartezijsku mrezu, početni
i granični uslovi). Postupak rješavanja (segregacioni iterativni algoritam, rješavanje sistema linearnih
algebarskih jednačina). Primjeri primjene metode konačnih zapremina na analizu napona i deformacija
u čvrstom tijelu.
Literatura:
1. I. Demirdžić, A. Ivanković, Analiza napona metodom konačnih volumena, Imperial College of
Science, Technology and Medicine University of London, 1997.
2. S.V. Patanker, Numerical Heat Transfer and Fluid Flow, McGraw Hill, 1980.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: znanje iz Numeričkih metoda u inženjerstvu,
Matematike, Mehanike
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Način polaganja ispita: seminarski radovi tokom semestra i završni pismeni ispit
59
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Napredna mehanika fluida
EPO-22
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
3 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Proširivanje znanja iz mehanike fluida.
Program predavanja:
Potencijalno strujanje fluida: Osnovne postavke i definicije. Ravansko potencijalno strujanje.
Superpozicija osnovnih vidova potencijalnih strujanja i neki oblici složenih strujanja (opstrujavanje
valjkastih tijela, teorema Kute – Žukovskog, uporedba sa realnim strujanjima). Primjena funkcije
kompleksne promjenljive - princip konformnog preslikavanja.
Turbulentno kretanje fluida, Granični sloj: Pojam i definicije. Empirijske formule. Jednačina kretanja
fluida u graničnom sloju – Prandtlova jednačina za granični sloj. Hidrodinamičke vibracije. Separacija
graničnog sloja, - i zone u kojima prvenstveno nastaju. Granični sloj na ravnoj ploči. Slobodni
turbulentni tokovi: miješajući sloj, ravanski i kružni mlaz, vrtložni trag.
Osnovni principi funkcioniranja hidrauličkih mašina:Hidrostatičke i hidrodinamičke mašine (HS i HD
mašine). Eulerova glavna turbinska jednačina i osnovni zaključci koji iz nje slijede.
Dinamika stišljivog fluida: Osobine kretanja stišljivog fluida. Propagacija poremećaja i brzina zvuka.
Mahov broj. Jednodimenzionalno stacionarno izentropsko strujanje idealnog gasa. Udarni talasi
(upravni i kosi). Kosi ekspanzioni talasi. Jednodimenzionalno stacionarno strujanje u izolovanim
kanalima (sa trenjem). Fannoova krivulja. Radni obrasci i tabele. Izotermalno strujanje u gasovodima
i gasnim mrežama.
Program vježbi:
Nastava na predmetu Mehanika fluida II odvija se u vidu predavanja, auditornih vježbi, domaćih
zadaća i laboratorijskih vježbi. Domaće zadaće se dobijaju svakih 15 dana i studenti treba da ih riješe i
donesu asistentu prije sljedeće podjele domaćih zadaća. Laboratorijske vježbe se odvijaju u
Laboratorijama fakulteta i ima ih ukupno tri. Student treba da napravi izvještaj sa svake vježbe i preda
ga asistentu prije sljedeće laboratorijske vježbe. Auditorne vježbe se odvijaju paralelno sa
predavanjima tako što se studentima riješi do dva primjera na svakoj vježbi a ostale zadatke studenti
rješavaju samostalno. Sve vježbe studenti treba da rade samostalno
Literatura:
1. K. Hanjalić: Dinamika stišljivog fluida, Svjetlost, 1977.
2. I. Demirdžić: Mehanika fluida, I dio, Mašinski fakultet Sarajevo, 1990.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: znanja iz Mehanika fluida I.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: prisustvo i aktivnost na nastavi, domaće zadaće, testovi,
prezentacija samostalnog rada.
Način polaganja ispita: kolokviji tokom semestra i završni test.
60
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Energijski menadžment
EPO-26
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Upoznavanje kako se upravlja energijom u državi i u poslovnom sistemu
Program predavanja:
INDIKATORI korištenja energije u državi i biznisu (energijska dohodovnost, energijska intenzivnost
– finansijska i fizička; procjena učešća nabavke i transformacije energije u cijeni proizvoda; uticaj na
poslovni rezultat.
BILANSIRANJE ENERGIJE u državi i industriji (metode procjene, metode proračuna, mjerenja)
MJERE ZA OČUVANJE ENERGIJE (konzervaciju): Investicione, tehnološke, organizacione, nadzor
nad proizvodom, obuka kupaca, izvještavanje
ENERGIJSKO UPRAVLJANJE: politika organizacije (u odnosu na energijsku efikasnost); programi
mjera za očuvanje energije (konzervaciju), godišnji programi, implementacija programa;
OUTSOURCING: Energijske usluge od strane vanjskih specijaliziranih firmi
ESCO koncept (Integrirana rješenja poboljašanja energijske efikasnosti): metode u zavisnosti od
pokrivanja rizika od pogrešnih procjena (garantovana ušteda, podjela uštede, Chauffage); ugovorni
modeli.
ENERGIJSKI AUDIT (Ocjena menadžmenta sa aspekta efikasnosti korištenja energije): metode
izvođenja po dubini ((i) «šetnja», (ii) bilansiranje bez i sa mjerenjem, (iii) investicione procjene);
korištenje standarda ISO 13600 i ISO 14000.
Literatura:
Predavanja i prezentacije predmetnog nastavnika, te pomoćni izvori na web stranici studija, kao i
linkovi na karakteristične web stranice
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: predavanja, vježbe.
Način polaganja ispita: završni ispit.
61
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Zaštita okoline i zaštita
prirode
EPO-27
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P/V
-
3 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Program predavanja:
Definicija prirode i okoline: okolina kao meta sistem prirodnog i društvenog sistema; korjeni
“ekološke krize”; Zaštita prirode (osnovi ekologije; očuvanje bioraznolikosti, strategija zaštite prirode;
zaštita područja); Zaštita okoline (načela zaštite; okolinski uticaji; Osnovi zaštite prirode i zaštite
okoline: Nadležnost države: procedura dobivanja dozvola; Zakonske obaveze operatora; Planiranje
zaštite okoline, Strategijska procjena okoline; Prethodna procjena uticaja; Studija o uticaju na okolinu;
Regulisanje prekograničnih uticaja, Plan spriječavanja nesreća većih razmjera; Monitoring; Sistem
informiranja; Dobrovoljni pristup, Sistem eko-označavanja; Sistemi okolinskog upravljanja,
Dobrovoljni sporazumi, Fondovi za zaštitu okoline, Građanska odgovornost za štetu u okolini.
Literatura:
1. Recenzirana skripta/udžbenik koja je nastavnik dužan osigurati prije početka održavanja nastave
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Način polaganja ispita: ocjena sedmičnih zadataka + pismeni ispit.
62
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Održive tehnologije i vodni
sistemi
EPO-31
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Razvoj industrijskih tehnologija koje se implementiraju kroz dizajn novih industrijskih postrojenja
koja proizvode robe s mnogo manjim uticajem na okolinu.
Program predavanja:
Energetska efikasnost, prelazak na izvore sa manjim uticajem na okolinu (obnovljivi izvori, vodonik)
i čiste tehnologije za fosilna goriva. Sumarni pregled uloge energije za stacionarne i pokretne
potrošače, u održivom razvoju, okolinske prednosti alternativnih izvora energije. Termodinamičke
osnove i energetski aspekti korištenja energije u industrijskim procesima i njihova primjena za
povećanje efikasnosti i korištenja obnovljive energije u organizacijama.
Korištenje praktičnih alata za razvoj i primjenu čistije proizvodnje i mogućnosti eko-efikasnosti u
kompanijama, sa naglaskom na praktičnu primjenu čistije proizvodnje u različitim industrijskim
situacijama. Zelena hemija – ili ograničavanje prljanja na molekularnom nivou – ima cilj smanjenje
ili eliminisanje korištenja i generisanja opasnih materija u dizajniranju, proizvodnji i korištenju
hemijskih proizvoda. Zeleno inženjerstvo – je način da spoji okolinu i važnost održivosti u industriju
(posebno petrohemiju, preradu minerala, energetiku i prehrambenu industriju), smanjujući uticaj na
okolinu u toku gradnje, puštanja u pogon, rada, održavanja i prestanka rada industrijskog postrojenja.
Analiza riječnih tokova i rezervoara. Raspoloživost vodenih resursa. Difuzija, disperzija i mehanizmi
transporta polutanata. Smanjenje eutrofikacije u prirodnim vodenim sistemima. Globalni i nacionalni
problemi voda, zakoni i zakonodavstvo. Vodeni resursi i održivi razvoj. Tehnologija i uticaji
konverzije vode. Praksa i politika strukture gradskih servisa.
Literatura:
1. Hanjalic K., van de Krol, R., Alija Lekic, A. (Eds.) 2008 Sustainable Energy Technologies:
Options and Prospects, Springer.
2. Allen, D.T., Shonnard, D.R. 2001 Green Engineering: Environmentally Conscious Design of
Chemical Processes, Prentice Hall PTR.
3. Weaver, P., Jansen, L., Van Grootveld, G., Van Spiegel, E., Vergragt P. 2000 Sustainable
Technology Development, Greenleaf Pubns.
4. Vallero, D.A., Brasier, Ch. 2008 Sustainable Design: The Science of Sustainability and Green
Engineering, Wiley.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: –
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: prisustvo i aktivnost na nastavi, domaće zadaće, testovi,
prezentacija samostalnog rada.
Način polaganja ispita: pismeni ispit, usmeni ispit, prezentacija samostalnog rada.
63
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Uvod u industrijsku
ekologiju
EPO-32
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Industrijska ekologija je nova oblast istraživanja koja pokušava izučavati industrijske sisteme na način
kao što ekolog izučava životnu zajednicu. Fokus industrijske ekologije je na materijalnim i
energetskim ciklusima koji održavaju život “industrijskih ekosistema”. Ovi materijalni i energetski
tokovi se uglavnom istražuju pomoću metoda analize životnog ciklusa. Industrijska ekologija je
moderan pristup razmišljanja o ekonomsko-okolinskim interakcijama. Pošto se primjenjuje u
proizvodnji, zahtijevaju se poznavanja industrijskih aktivnosti, okolinskih procesa i društvenih
interakcija.
Prema tome, svrha kursa je da student ovlada analitičkim alatom i metodama, za implementaciju
principa industrijske ekologije.
Program predavanja:
Uvod u industrijsku ekologiju; Pregled materijalnih i energetskih resursa na Zemlji; Projektovanje
industrijskih procesa (izbor materijala, energetska efikasnost); Poslovna praksa u industrijskoj
ekologiji; Procjena životnog ciklusa; Industrijski ekosistemi; Prezentiranje studentskih istraživačkih
tema.
Literatura:
1. T. E. Graedel and B. R. Allenby, 2003 Industrial Ecology -2nd ed. Prentice Hall.
2. Fotokopije slajdova Powerpoint prezentacija.
3. Relevantni materijali – ostale knjige (opcionalno) i članci iz časopisa (obezbijeđeni) biće
diskutovani i korišteni kao izvori informacija za izabrane teme kursa.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: –
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: prisustvo i aktivnost na nastavi, domaće zadaće, testovi,
prezentacija samostalnog rada.
Način polaganja ispita: pismeni ispit, usmeni ispit, prezentacija samostalnog rada.
64
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Čišća proizvodnja
EPO-33
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2P+1V+1L
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Proširivanje znanja iz primijenjenih disciplina
Program predavanja:
Kurs sadrži praktične alate upotrebljive za razvoj, evaluaciju i implementaciju čišće proizvodnje i eko
efikasnosti u kompanijama sa partikularnim primjenama metodologije čišće proizvodnje i aplikacije u
različitim industrijskim sektorima.
Kurs treba dati uvod u čišću proizvodnju u cilju održive razvojne perspektive, istorijske perspektive i
razvoja čišće proizvodnje, Osnovni koncept čišće proizvodnje, Proširenje masenog i energetskog
bilansa i osnovnih operacija kao baze čišće proizvodnje,
Procesni menadžment, Proizvodni dizajn i selekcija materijala kao komponenti čišće proizvodnje,
Monitoring i okolinsko izvještavanje, Finansijski indikatori i pomoć pri ocjeni čišće proizvodnje,
Intencije i kulturni aspekti čišće proizvodnje.
Intencije direktive IPPC, te razvoj i korištenje baze EU o najboljim raspoloživim tehnikama (BREF);
drugi međunarodni programi i saradnja.
Program vježbi:
Nastava na predmetu Čišća proizvodnja odvija se u vidu predavanja, auditornih vježbi, i domaćih
zadaća. Domaće zadaće se dobijaju svakih 15 dana i studenti treba da ih riješe i donesu asistentu prije
sljedeće podjele domaćih zadaća. Auditorne vježbe se odvijaju paralelno sa predavanjima tako što se
studentima riješi do dva primjera na svakoj vježbi a ostale zadatke studenti rješavaju samostalno. Sve
vježbe studenti treba da rade samostalno
Literatura:
1. L. Nilsson at all: Cleaner Production, Baltic university press, 2007
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Neophodna znanja iz Predmeta Zaštita okoline.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: prisustvo i aktivnost na nastavi, domaće zadaće, testovi,
prezentacija samostalnog rada.
Način polaganja ispita: kolokviji tokom semestra i završni test.
65
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Okolinske tehnologije
EPO-34
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Obezbijediti znanje i razumijevanje različitih strategija i tehnoloških mjera koje se preduzimaju da se
spriječi ili smanji emisija raznih zagađivača u vazduh, vodu i tlo, takođe smanjenje stvaranja otpada,
rukovanje smećem, sistemi reciklaže i mjere poboljšanja. Kurs je fokusiran na industrijske okolinske
tehnologije, a uključena su moderna rješenja. Poslije kursa student, od studenta se očekuje da može
opisati različite mjere, dajući primjere kad se zahtijeva specifičan metod i znati prednosti i nedostatke
različitih metoda.
Program predavanja:
Tretman industrijski i gradskih otpadnih voda: Unutrašnja rješenja za proces (promjena procesa,
smanjenje potrošnje vode, metode tretmana vode u procesu, kao što je ionska izmjena, membranska
filtracija, adsorpcija) i vanjska rješenja (različite metode tretmana otpadnih voda, kao što su
mehaničke metode, biološke metode i hemijske metode) s ciljem minimiziranja zagađenja vode.
Prednosti i nedostaci različitih metoda.
Kontrola prljanja vazduha i tehnologije čišćenja vazduha: Unutrašnja rješenja za proces (promjena
procesa, promjena sirovog materiajala) i vanjska rješenja (metode čišćenja gasa kao što su apsorpcija,
adsorpcija, kondenzacija, spaljivanje, hemijske i biološke metode, filtracija, električno taloženje i
dinamičke metode) za minimizaciju zagađivača (gasnih sastojaka i čestica). Dvije glavne primjene će
se obraditi – emisija isparljivih organskih sastojaka (VOC) koji se odnose na obradu organskih
rastvarača i emisiju izduvnih gasova pri proizvodnji energije. Prednosti i nedostaci navedenih metoda.
Tretman gradskog i industrijskog otpada: Unutrašnja rješenja procesa za minimizaciju proizvodnje
otpada, sistemi recirkulacije kao i različiti sistemi tretmana otpada za različite industrijske otpade.
Literatura:
1. Persson, Per Olof 2008 Environmental technology, KTH, Stockholm
2. LIU, D.H.F, 1997 Environmental Engineers' Handbook, 2 ed. CRC
3. Wang, L.K., Hung, Y.-T., Shammas, N.K (Eds.) 2007 Advanced Physicochemical Treatment
Technologies, Vol. 5, Humana Press.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: znanja iz Osnova tehnoloških procesa i postrojenja.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: prisustvo i aktivnost na nastavi, domaće zadaće, testovi,
prezentacija samostalnog rada.
Način polaganja ispita: pismeni ispit, usmeni ispit, prezentacija samostalnog rada.
66
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Analiza okolinskih sistema
EPO-36
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Studenti trebaju da znaju okarakterisati specifičnu okolinsku situaciju vodeći računa o globalnom
nivou, internacionalnom regionalnom nivou, i užem nivou kao što su provincije i opštine, a takođe na
nivou organizacija i domaćinstava.
Program predavanja:
Analiza okolinskih sistema se bavi sa analizama i procjenama zavisnosti uticaja i socio-tehničkih
sistema na ekosisteme. Ovaj kurs teži održivom ponašanja u različitim oblastima i nivoima društvenog
djelovanja.
Analiza sistema. Alati za okolinsku analizu sistema. Analiza materijalnih tokova. Procjena životnog
ciklusa. Procjenu uticaja na okolinu. Analiza dobiti.
Literatura:
1. N. Wrisberg & H. Udo de Haes (ed.), Analytical tools for environmental design and management in
a systems perspective, Kluwer Academic Publishers, 2002.
2. Predavanja i prezentacije predmetnog nastavnika, te pomoćni izvori na web stranici studija, kao i
linkovi na karakteristične web stranice
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: prisustvo i aktivnost na nastavi, domaće zadaće, testovi,
prezentacija samostalnog rada.
Način polaganja ispita: pismeni ispit, usmeni ispit, prezentacija samostalnog rada.
67
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Okolinski i menadzment
rizika
EPO-37
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Upoznavanje sa sistemom upravljanja organizacijom sa aspekta uticaja na okolinu i akcidenata koji bi
mogli izazvati nesreće većih razmjera
Program predavanja:
PRINCIPI: (1) Osnovi upravljanja očekivanim uticajima na okolinu (iscrpljivanje resursa, emisije ...),
izračunavanje emisija i prognoziranje emisija (2) Osnovi upravljanja rizicima – neočekivanim
uticajima na okolinu, procjena vjerovatnoće rizika i hazarda, te procjena mogućih posljedica,
određivanje graničnog troška (granica sigurnost – opasnost), upravljanje akcidentima, spriječavanje
nesreća i domino efekta; identifikacija izvora akcidenata i vrednovanje potencijalnih akcidenata i
rizika u preduzeću; unutrašnji i spoljni planovi intervencija; obavještavanje i komunikacija u slučaju
nesreće, zakonska regulativa u BH; obrada problematike rizika kod zahtijevanja okolinske dozvole i
odobrenja za rad..
METODE: metode za procjenu rizika: FMEA, HAZOP, HAZID i druge
SISTEMI: Uspostava sistema upravljanja aspektima sigurnosti, zdravlja radnika i zaštite okoline kao
dio menadžmenta preduzeća – standardizovani sistemi ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000,
Responsible care i drugi; politika organizacije, okvirni i operativni ciljevi, godišnji programi;
dokumentacija i zapisi, izvještavanje javnosti; planiranje, implementacija, preispitivanje sistema, te
donošenje korektivnih i preventivnih mjera; izvođenje audita i certificiranje menadžmenta; uklapanje
osiguranja zakonskih zahtjeva u sistem; iskustva firmi u BH koje su ih uvela ili uvode sisteme.
Literatura:
1. Šator, S. 2000 Sistem okolinskog upravljanja organizacijama po BAS EN ISO 14001, Bisnis i
okolina, CETEOR; Sarajevo
2. Marrison, Ch. 2002 The Fundamentals of Risk Measurement, McGraw-Hill
3. Predavanja i prezentacije predmetnog nastavnika, te pomoćni izvori na web stranici studija, kao i
linkovi na karakteristične web stranice
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: –
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: prisustvo i aktivnost na nastavi, domaće zadaće, testovi,
prezentacija samostalnog rada.
Način polaganja ispita: pismeni ispit, usmeni ispit, prezentacija samostalnog rada.
68
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Projektovanje sistema
kogeneracije
Nastavni metod:
P / V / PZ
Šifra:
EPP-05
Jezik:
BHS
Semestar:
zimski
Uslovni predmeti:
-
Broj sati sedmično:
2 P + 2 V + 0 LV
ECTS krediti:
5
Ciljevi i svrha predmeta:
U okviru predmeta se obrađuju sistemi kogeneracije (istovremene proizvodnje električne i toplotne
energije). Kogeneracija predstavlja jedinu mjerk koja više od dvostruko povećava efikasnost
proizvodnje električne i toplotne energije. Daće se pregled tehnologija proizvodnje elektrčne i toplotne
energije i njihova primjena. Kurs će se fokusirati na tehnologije istovremene proizvodnje toplotne i
električne energije, koje su primjenjive u uslovima BiH. Osnovni cilj ovog predmeta je proučavanje
uslova za uravnoteženu proizvodnju i potrošnju električne i toplotne energije. Veoma važan naglasak
se daje na smanjenje okolinskog opterećenja od produkata sagorijevanja primjenom kogeneracije.
Kroz ovaj kurs studenti ce ovladati metodama projektovanja kogenerativnih postrojenja u duhu
održivog razvoja. Kroz uravnotežavanje proizvodnje i potrošnje toplotne i električne enerije studenti
se uče principima održive proizvodnje i korištenja energije, te se osposobljavaju da projektuju
moderne i veoma efikasne sisteme proizvodnje korisne energije. Kroz seminarski rad studenti će proći
jedan primjer izrade studije opravdanosti primjene istovremene proizvodnje toplotne i električne
energije a kroz projektni zadatak studenti učvršćuju znanja iz timskog rada i upravljanja projektima na
konkretnom problemu. Studenti su dužni na predloženu temu mentora samostalno definirati sve
korake istraživanja, obaviti istraživanje i rezultate prikazati u pisanom i prezentacijskom obliku. Rad
se obavlja u timovima (do 6 studenata). Pitanja na koja moraju odgovoriti su: Puni naziv projekta,
Skraćeni naziv projekta, Opis problema/teme projekta, Cilj projekta, Voditelj studentskog tima,
Rezultat(i), Slični projekti, Resursi, Glavni rizici, Smanjivanje rizika, Glavne faze projekta, Struktura
raspodijeljenog posla (engl. Work Breakdown Structure - WBS), Kontrolne tačke projekta,
Gantogram, Zapisnici sastanaka itd...
Program predavanja:
Šta je kogeneracija, Zbog čega se primjenjuje kogeneracija, Centralizirana i decentralizirana
proizvodnje lektrične i toplotne energije, Stanje primjene kogeneracije kod nas i u svijetu, Pregled
kogenerativnih tehnologija, Primjenjive kogenerativne tehnologije u uslovima energetike u BiH;
Energetska efikasnost i kogeneracija, Direktive EC u vezi sa kogeneracijom, Barijere za primjenu
kogeneracije; Proračun osnovnih parametara postrojenja za istovremenu proizvodnju toplotne i
električne energije, Postrojenja sa akumulatorom toplote, Slučajevi male kogeneracije; metode
vrednovanja proizvedene električne i toplotne energije; optimizacija postrojenja za istovremenu
proizvodnju toplotne i električne energije. Šta je trigeneracija? Uslovi za primjenu trigeneracije;
efikasnot postrojenja za istovremenu proizvodnju toplotne, rashladne i električne energije.
Literatura:
1.
2.
3.
4.
Hadžiefendić, S., Lekić, A., Kulić, E.: KOGENERACIJA I NOVIJE TEHNOLOGIJE U PROIZVODNJI
ELEKTRICNE ENERGIJE, Bosna S-Oli Services Company, Sarajevo, 2003.
OVERVIEW OF COGENERATION, Pharee Multi-country Energy program, WS ATKINS, London 1999.
Delalić, N. Sadović, T., Gafić, A.: POSSIBILITIES OF USING CHP SYSTEMS IN B&H, International
Workshop and Round Table Discussion “Energy Future of Bosnia and Herzegovina”, (15 - 16 june 2000.)
Sarajevo.
Šunjić, M.: EFIKASNOST HLADJENJA PLINOM, Energetika i marketing, Zagreb, 1995.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: predavanja, vježbe, seminarski rad, projektni zadatak,
posjete.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: znanje iz Prenosa toplote i mase, tehnika hladjenja,
termodinamike, mehanike fluida, termoenergetskih postrojenja.
Metod ispitivanja: pismeni ispit.
69
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Održiva proizvodnja
energije
EPP-07
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Cilj ovog predmeta je da studentima omogući prodor u znanja iz oblasti održive transformacije
primarne energije u finalne energetske forme – posebno u električnu energiju, tako da studenti mogu
projektovati i ocijeniti stanje elektrane sa tehničkog, okolinskog i ekonomskog aspekta. Predmet treba
omogućiti studentima da razumiju konvencionalne principe transfirmacije energije – uključivo i
termodinamičku analizu, da su sposobni obaviti pojednostavljenu ekonomsku analizu elektrane i
ocijeniti uticaj elektrane na okolinu, uporediti različite metode transformacije energioje i opisati
najvažnije komponente elektrane.
Program predavanja:
Principi održive transformacije energije. Metode održive transformacije primarne u električnu i
toplotnu energiju. Ciklus parne turbine: izvedba, karakteristike, mogućnosti poboljšanja. Ciklus gasne
turbine: izvedba, karakteristike, mogućnosti poboljšanja. Principi i prednosti kogeneracije.
Kombinovani ciklus gasne i parne turbine. Goriva, sagorijevanje i kontrola emisije. Principi
projektovanja parogeneratora. Ekonomija u energetici: analiza isplativosti investicije, vrijeme povrata
investicije, neto sadašnja vrijednost, interna stopa povrata, tehnički i ekonomski životni vijek
postrojenja.
Literatura:
1. I. Smajević, K. Hanjalić: Toplotne turbomašine, Univerzitetski udžbenik, TKD Šahinpašić,
Sarajevo, 2007.
2. I. Smajević, N. Hodžić: Kotlovi, ložišta i peći, Univerzitetski udžbenik, Mašinski fakultet Sarajevo,
Sarajevo 2002.
3. Š. Hadžiefendić, A. Lekić, E. Kulić: Kogeneracija i novije tehnologije u proizvodnji električne
energije, Bosna-S Oil Services Company, Sarajevo 2003.
4. Cohen, H.; Rogers, GFC and Saravanamuttoo HIH 2001: “Gas Turbine Theory, 5th edition”.
ISBN 0130158477-x
5. Elliot, T.C.; Chen, K. and Swanekamp, R.1997: “Standard Handbook of Power Plant Engineering,
2nd ed.” ISBN 0070194351
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: predavanja, auditorne vježbe, studijska posjeta.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: znanje iz predmeta Kotlovi i peći, Matematika I-III,
Materijali I i II, Inženjerska termodinamika I i Mehanike fluida I.
Metod ispitivanja: ocjenjivanje kroz zadaće, laboratorijske vježbe i pismeni ispit.
70
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Projektovanje sistema
za konverziju energije
Nastavni metod:
P / V / PZ
Šifra:
EPP-08
Jezik:
BHS
Semestar:
ljetni
Uslovni predmeti:
-
Broj sati sedmično:
2P+2V+0L
ECTS krediti:
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Cilj ovog predmeta je ovladavanje znanjem potrebnim za razumijevanje realnih i najboljih
raspoloživih tehnologija konverzije energije, uključujući i znanje neophodno za upravljanje tim
tehnologijama, kao i znanje neophodno za daljnji razvoj tih tehnologija, sve do nivoa maksimalno
mogućeg izbjegavanja njihovog štetnog uticaja na okolinu (ZET-Zero Emission Technologies).
Kroz seminarski rad studenti će samostalno istražiti sve korake na konkretnom primjeru konverzije
energije( npr. pretvorbe energija fosilnih goriva u električnu energiju i toplinsku energiju, konverziju u
električnu energiju kod procesa sa plinskim turbinama, konverziju Sunčeve energije u električnu
energiju kao i toplinsku, konverzije energije kod kogeneracije sa biološkim otpadom, konverzije
energije kod kombinovanog procesa sa integriranom gasifikacijom, konverzije energije kod
vjetroelektrana i vrste priključenja na mrežu, konverzije energije kod MHE i vrste priključenja na
mrežu ...).
Kroz projektni zadatak studenti učvršćuju znanja iz timskog rada i upravljanja projektima na
konkretnom problemu. Studenti su dužni na predloženu temu mentora samostalno definirati sve
korake istraživanja, obaviti istraživanje i rezultate prikazati u pisanom i prezentacijskom obliku. Rad
se obavlja samostalno ili u timovima. Pitanja na koja moraju odgovoriti su: Puni naziv projekta,
Skraćeni naziv projekta, Opis problema/teme projekta, Cilj projekta, Rezultat(i), Glavne faze
projekta, Gantogram i slično.
Program predavanja:
Sistemi i procesi konverzije energije; izvori primarne energije: potencijal, distribucija, emisije, cijena.
Mašine i aparati za konverziju energije: principi rada, klasifikacija po tipovima i konstrukciji,
pogonske i okolionske karakteristike, razvojni potencijal, područja primjene. Pogon sistema za
konverziju energije: vlastite potrebe za energijom. Blok šeme: primjeri integriranih sistema za
konverziju energije. Blok šema i osnovne komponente EES. Dnevni dijagram opeterećenja. Uloga i
rad dnevnih i vršnih elektrana u EES. Metode optimizacije u parogeneratorskom postrojenju.
Matematički model kod protutlačnog i kondenzacijskog turbogeneratora. Konverzije energije kod
toplinske pumpe. Racionalizaciju potrošnje električne energije za elektromotorni pogon.
Racionalizacija korištenja energije u transformatorskim postrojenjima. Racionalizacija proizvodnje i
potrošnje energije primjenom kontrolnih i upravljačkih sistema. Kriteriji za donošenje investicione
odluke: ekonomska analiza, urbanistički plan, uticaj na okolinu/ emisije, javna rasprava, dozvole za
izgradnju i pogon.
Literatura:
1. I. Smajević, K. Hanjalić: Toplotne turbomašine, Univerzitetski udžbenik, TKD Šahinpašić, Sarajevo 2007.
2. I. Smajević, N. Hodžić: Kotlovi, ložišta i peći, Univerzitetski udžbenik, Mašinski fakultet Sarajevo,
Sarajevo 2002.
3. Š. Hadžiefendić, A. Lekić, E. Kulić: Kogeneracija i novije tehnologije u proizvodnji električne energije,
Bosna-S Oil Services Company, Sarajevo 2003.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: predavanja, auditorne vježbe, seminarski rad, projektni
zadatak, studijska posjeta.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: znanje iz predmeta Kotlovi i peći, Uvod u toplotne
turbomašine, Materijali I i II, Inženjerska termodinamika I, Mehanike fluida I i Prenos toplote i mase.
Metod ispitivanja: pismeni i usmeni ispit.
71
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Toplotne turbomašine
EPP-11
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Cilj ovog predmeta je ovladavanje znanjem potrebnim za temeljito razumijevanje i kontrolu
procesa razmjene energije između fluida i rotacionih toplotnih mašina. To znanje je uslov za
proračun, kao i za energetski i ekonomski ispravan izbor toplotne turbomašine pri
projkektovanju odgovarajućih energetskih postrojenja. Također, znanje koje se stiče u okviru
ovog predmeta je nužan preduslov za kvalitetno održavanje i pogon industrijskih sistema
baziranih na primjeni parnih i/ili gasnih turbina i rotacionih kompresora.
Program predavanja:
Prostorno strujanje radnog medija u stupnjevima turbomašine: jednačina radijalne ravnoteže
toka. Oblik i dimenzije lopatica: cilindrične, vitopere i 3D lopatice. Uticaj oblika lopatice na
tok fluida i stepen iskorištenja turbomašine. Proračun posljednjeg stupnja kondenzacione
turbine. Proračun višestupnih toplotnih turbomašina. Regulacija snage i paralelan rad
toplotnih turbomašina. Konstrukcija, pogon i održavanje toplotnih turbomašina. Primjena
računara u razvoju, projektovanju i konstrukciji toplotnih turbomašina.
Literatura:
1. I. Smajević, K. Hanjalić: Toplotne turbomašine, TKD Šahinpašić, Sarajevo 2007.
2. B. Staniša: Plinske turbine, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac 2005.
3. W. Bohl: Strömungsmaschinen 1, Aufbau und Wirkungsweise, Vogel Verlag und Druck
KG, Würzburg, 1990
4. D. Stojanović: Toplotne turbomašine, Građevinska kniga, Beograd, 1973.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: znanje iz predmeta Uvod u toplotne turbomašine,
Matematikae I-III, Materijali I i II, Kinematika, Dinamika, Inženjerska termodinamika I i
Mehanika fluida I.
Metod ispitivanja: ocjenjivanje kroz zadaće, laboratorijske vježbe i pismeni ispit.
72
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Energetski parogeneratori
i procesi
EPP-12
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Cilj ovog predmeta je ovladavanje znanjem potrebnim za razumijevanje i kontrolu realnih procesa koji
se odvijaju u energetskim generatorima pare velike snage, vodeći računa o imperativu zaštite okoline i
potrebi za visokom energetskom i ekonomskom efikasnošću tih postrojenja. To znanje je nužan
preduslov za optimizaciju procesa, koji zadire i u oblast procesnog i u oblast okolinskog inženjerstva.
Također, znanje koje se stiče u okviru ovog predmeta je uslov za kvalitetno održavanje i uspješno
projektovanje sistema baziranih na navedenim procesima.
Program predavanja:
Tipovi generatora pare. Izbor i priprema goriva. Međusobna (ne)usaglašenost tipa generatora pare i
goriva - uticaj na ekonomsku i energetsku efikasnost postrojenja i okoliš. Karakteristike, konstrukcija
i proračun tipskih rješenja generatora pare. Proračun konvektivnog dijela i hladni kraj. Generatori pare
velike snage sa kondenzacijom vlage iz goriva i dimnih plinova, uključivo i transport toplote sa
dimnih plinova u turbinski ciklus. Uticaj generatora pare na okolinu: elementi održivog razvoja i
dozvola za rad na otvorenom tržištu energije.
Literatura:
1. I. Smajević, N. Hodžić: Kotlovi, ložišta i peći – izvodi iz teorije i zadaci, Univerzitetski udžbenik,
Mašinski fakultet Sarajevo, 2002.
2. N. Stošić: Parni kotlovi, Mašinski fakultet Sarajevo, 1985.
3. V. Đurić, M. Bogner: Parni kotlovi – teorijske osnove i proračuni, IRO Građevinska knjiga,
Beograd 1980.
4. L. Kreuh: Generatori pare, Školska knjiga, Zagreb 1978.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe,
projektni zadatak.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: znanje iz predmeta Kotlovi i peći, Matematika I-III,
Materijali I i II, Inženjerska termodinamika I i Mehanike fluida I.
Metod ispitivanja: ocjenjivanje kroz zadaće, laboratorijske vježbe, projektni zadatak i pismeni ispit.
73
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Kompaktni izmjenjivači
toplote
EPP-16
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 1 V +1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Na kursu će se govoriti o kompaktnim izmjenjivačima toplote, čija je osnovna karakteristika velika
gustina površine za razmjenu toplote u odnosu na zapreminu. Ovakvi izmjejnivači se sve više koriste
zbog niza svojih prednosti, a prije svega zauzimaju malo prostora i specifični utrošak materijala je
manji. Kurs će se fokusirati na sve vrste kompaktnih izmjenjivača, a posebno na izmjenjivače sa
orebrenim cijevima, zbog zainteresiranosti proizvodnih domaćih kompanija, a i zbog velike primjene
izmjenjivača sa orebrenim cijevima, koje se jako puno susreću u širokom spektru potreba za energijom
grijanja, hladjenja i ventilacije. Osnovni cilj ovog predmeta je proučavanje izmjenjivača sa aspekta
toplotnog proračuna, hidrauličkog proračuna, proračuna čvrstoće osnovnih elemenata i troškovnog
proračuna, te na kraju provedba optimizacije kompaktnog izmjenivača toplote. Kroz ovaj kurs tudenti
ce ovladati osnovnim principima projektovanja kompaktnih izmjenjivača, odabirima materijala,
načinima primjene, korištenja i održavanja izmjenjivača toplote.
Program predavanja:
Pregled kompaktnih izmjenjivča toplote, osnovne konstrukcije, mjesta primjene. Toplotni proračun
izmjenivača, metoda LMTD, metda NTU. Hidraulički proračun izmjenjivača toplote, proračun pada
pritiska u najčešćim konstrukcijama. Proračun čvrstoće osnovnih elemenata izmjenjivača, pregled
korištenih materijala. Proračun troškova izrade i korištenja izmjenjivača toplote. Optimizacija
izmjenjivača toplote. Primjena kompaktnih izmjenjivača kod toplotnih pumpi za grijanje i hladjenje.
Literatura:
1. Kays, W.M., London, A.L., Compact Heat Exchangers, Third Edition, McGraw-Hill, New York,
1984.
2. Kakac, S., Liu, H., HEAT EXCHANGERS, SELECTION, RATING AND THERMAL DESIGN, CRC
Press, 1998.
3. Kakac, S., Bergles, A.E., Mayinger, F., HEAT EXCHANGER, Thermal-Hydraulic Fundamentals
and Design, McGraw-Hill, New York, 1980
th
4. Zbornik radova, International symposium on compact heat exchangers, A Festschrift on the 60
Birthday of Ramesh K. Shah, Grenoble, August 24, 2002.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: predavanja, vježbe, projekat izmjenivača, posjete
fabrikama.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: znanje iz Prenosa toplote i mase, termodinamike i
mehanike fluida.
Metod ispitivanja: pismeni ispit.
74
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Difuzioni aparati II
EPP-20
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
3 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
U ovom kursu se izučava izbor i proračun toplotnih separacionih procesa i modeliranje i projektovanje
potrebno za opremu separacionih postrojenja.
Program predavanja:
Ravnoteža faza višefaznih mješavina, Osnove modeliranja destilacije i absorpcioje; MESH
(Materijalnog bilansa, Ravnoteže, Sumarnih uslova, Toplotnog bilansa) jednačine i rješenja za
kompleksne separacione kolone; Proračun efikasnosti stepena binarnih i višekomponentnih mješavina;
Difuzija u tečnom filmu. Koeficijent prenosa mase; Multikomponentni prenos mase; Generalizirani
matrični metod; Oblast prenos mase i distribucija veličine mjehurova; Dinamika fluida za ponašanje
platoa i ispuna destilacionh kolona. Vlaženje. Sušenje.
Literature:
1. Seader, J D; Henley, Ernest J, Separation Process Principles, Wiley, John, & Sons, Inc. 1998.
2. Warren McCabe, Julian Smith, Peter Harriott, Unit Operations in Chemical Engineering, 6 ed.
McGraw-Hill Science/Engineering/Math, 2000.
3. Benitez, J. 2002 Principles and Modern Applications of Mass Transfer Operations, WileyInterscience.
4. Sattler, K., Feindt, H.J. 1995 Thermal Separation Processes: Principles and Design, Wiley-VCH.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: znanja iz Termodinamike, Osnovi tehnoloških procesa i
postrojenja, Difuzionih aparata I.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: prisustvo i aktivnost na nastavi, domaće zadaće, testovi,
prezentacija samostalnog rada.
Način polaganja ispita: pismeni ispit, usmeni ispit, prezentacija samostalnog rada.
75
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Osnovi Tehnoloških
procesa i postrojenja II
EPP-22
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Ovaj kurs je nastavak Osnovi tehnol. proc. i postrojenja I. Prezentiraće se ostali tehnološki procesi i
klasične metode proračuna. Izučavanje procesa hemijskih reakcija sa primjenom na projektovanje
opreme.
Program predavanja:
Kinetika homogenih reakcija – brzina reakcija; Idealni reaktori (šaržni, polušaržni, kontinualni);
Višestruke reakcije; Bilans toplote i temperaturni efekti u reaktorima; heterogeni sistemi – prenos
mase i reakcije u fluid–fluid i fluid–solid sistemima.
Literatura:
1. Levenspiel, O. 1996 The Chemical Reactor Omnibook, Oregon St Univ Bookstores.
2. Himmelblau, D.M., Riggs, J.B. 2003 Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering,
7 ed., Prentice Hall PTR.
3. Felder, R.M., Ronald W. Rousseau, R.W. 1999 Elementary Principles of Chemical Processes,
3rd ed. Wiley.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: znanje iz Osnova tehnoloških procesa i postrojenja I.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: prisustvo i aktivnost na nastavi, domaće zadaće, testovi,
prezentacija samostalnog rada.
Način polaganja ispita: pismeni ispit, usmeni ispit, prezentacija samostalnog rada.
76
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Tehnika hlađenja II
EPP-24
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:.
Obuhvaćena je široka oblast različitih procesa hlađenja, rashladnih mašina i projektovanja postrojenja.
Diskutovaće se o razvoju novih rashladnih fluida kao i napredni procesi hlađenja.
Program predavanja:
Principi rada raznih raslahnih i kriogenih sistema. Primjena energijske i eksergijske analize. Glavni
koncepti: Važne komponente: dizajniranje sistema i izbor komponenti. Paro kompresioni rashladni
ciklusi. Refrižeranti. Apsorpciona rashladna oprema. Ukapljavanje (utečnjavanje). Separacija gasova.
Mobilni rashladni sistemi. Sistemi kondicioniranja vazduha. Metode testiranja i sigurnosni. Standardi
za rashladne sisteme. Električne komponente i kontrola.
Literatura:
1.
2.
3.
4.
5.
Dossat R.J., Horan, Th.J. 2002 Principles of Refrigeration, 5th ed. Prentice Hall
Dincer I. 2003 Refrigeration Systems and Applications, Wiley
ASHRAE Handbook: Refrigeration System and Applications, 1998 Edition.
Stoecker, W.F. 1998 Industrial Refrigeration Handbook, 1st ed. McGraw-Hill.
Langley, Ch. 2007 Refrigeration Principles, Practices, and Performance, CENGAGE Delmar
Learning.
6. Barron, R.F., 1985, Cryogenic System, Second Edition, 2 Edition, Oxford University Pres
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: znanja iz predmeta Inženjerska Termodinamika II,
Prenos toplote i mase II
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: prisustvo i aktivnost na nastavi, domaće zadaće, testovi,
prezentacija samostalnog rada.
Način polaganja ispita: pismeni ispit, usmeni ispit, prezentacija samostalnog rada.
77
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Tehnologije hlađenja i
toplotnih pumpi
EPP-26
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
3 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Ovaj kurs ima cilj da obezbijedi naprednije znanje u bavljenju kompleksnim zadacima iz oblasti
hlađenja i toplotnih pumpi, a takođe i problemima u sličnim oblastima energetike.
Program predavanja:
Široka oblast različitih procesa hlađenja, rashladnih mašina i projektovanja postrojenja se obrađuje
kroz predavanja i seminare. Diskutovaće se o razvoju novih rashladnih fluida kao i napredni procesi
hlađenja. Metodologija računanja rashladne snage, takođe optimizacija debljine izolacije i analiza
različitih mehaničkih komponenti. Projektovanje i optimizacija postrojenja toplotnih pumpi,
uključujući izvore toplote za ovakva postrojenja će se izučavati. Izučavaće se mobilni rashladni
sistemi i sistemi kondicioniranja vazduha, sorpcioni procesi, procesi postizanja niskih temperatura i
procesi separacije vazduha. Metode testiranja i sigurnosni standardi za rashladne sisteme će se
razmatrati u okviru vježbi.
Literatura:
1.
2.
3.
4.
Granryd et al. 2005 Refrigerating Engineering, Royal Institute of Technology, KTH, Stockholm
Langley, B.C. 2002 Heat Pump Technology, 3rd ed., Prentice Hall.
Dossat R.J., Horan, Th.J. 2002 Principles of Refrigeration, 5th ed. Prentice Hall
Dincer I. 2003 Refrigeration Systems and Applications, Wiley
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Znanja iz Inž. termodinamika I i II, Prenos toplote i
mase I i II.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: prisustvo i aktivnost na nastavi, domaće zadaće, testovi,
prezentacija samostalnog rada.
Način polaganja ispita: pismeni ispit, usmeni ispit, prezentacija samostalnog rada.
78
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Dinamika dvofaznih
tokova
EPP-30
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 0 V + 2LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Razumijevanje modela toplotnog i hidrauličkog ponašanja osnovnih komponenti u konvencionalnim i
nuklearnim elektranama, takođe tokovi u destilacionim i apsorpcionim kolonama.
Program predavanja:
Dvofazni tokovi: Uvod. Terminologija. Režimi tokova za jednokomponentne i dvokomponentne
vertikalne i horizontalne tokove; Mape režima tokova. Jednačine konzervacije bazirane na
homogenom toku, drift modelu, separisanom modelu (multi-fluidni model); Potapanje (fooding);
Fluidizacija; Dvofazni transport; Kritični uslovi toka; Lockhart-Martinelli i druge važne korelacije za
pad pritiska, koralacije za udio pare (void fraction). Mjehuričasti, čepasti i anularni tokovi.
Prenos toplote u dvofaznom toku: Opis i klasifikacija ključanja. Krive bazenskog ključanja. Rohsenow
korelacije za nukleaciono ključanje. Zuberova teorija za kritični toplotni fluks. Bromley teorija za
filmsko ključanje. Eksperimentalne metode za istraživanje ključanja i dvofaznih tokova.
Literatura:
1. Collier, J. G., and J. R. Thome 1996 Convective Boiling and Condensation. 3rd ed. New York, NY:
Oxford University Press.
2. Crowe, C.T. 2005 Multiphase Flow Handbook, CRC
3. Tong, L. S., and Y. S. Tang 1997 Boiling Heat Transfer and Two-Phase Flow. 2nd ed. New York,
NY: Francis & Taylor.
4. Kleinstreuer, C. 2003 Two-Phase Flow: Theory and Applications, Taylor & Francis
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: – Prenos toplote II, Mehanika fluida II.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: prisustvo i aktivnost na nastavi, domaće zadaće, testovi,
prezentacija samostalnog rada.
Način polaganja ispita: pismeni ispit, usmeni ispit, prezentacija samostalnog rada.
79
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Molekularni transportni
procesi
EPP-32
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Predstaviti koncepte kinetičke teorije, statističke mehanike i kvantne mehanike za izvođenje
termodinamičkih i transportnih svojstava i konstanti ravnoteže.
Program predavanja:
Molekularno-kinetička teorija i njena primjena na idealne gasove. Transportni koeficijenti u idealnom
gasu. Realni gasovi i teorije transportnih procesa. Difuzija pri djelovanju polja sila. Razrijeđeni
gasovi. Toplotna akomodacija sistema gas–čvrsto tijelo. Difuzija u tečnostima. Površinski napon
tečnosti. Svojstva čvrsta tijela. Termoelektrični efekti. Uvod u termodinamiku ireverzibilnih procesa.
Statistička termodinamika.
Literatura:
1.
2.
3.
4.
Šikalo, Š. Termodinamika i molekularni transportni procesi, Bemus, Sarajevo, 2008.
Greiner, W., Neise, L. Stoecker, H. 1995 Thermodynamisc and Statistical Mechanics, Springer.
Gombosi, T.I., Atmo Gombosi, A. 1994 Gaskinetic Theory, Cambridge University Press.
F. W. Sears and Salinger, G.L. 1986 Thermodynamics, Kinetic Theory, and Statistical
Thermodynamics, 3rd edition, Addison-Wesley Publishing Co., Reading, MA.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: znanja iz Termodinamike i Prenosa toplote i mase.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: prisustvo i aktivnost na nastavi, domaće zadaće, testovi,
prezentacija samostalnog rada.
Način polaganja ispita: pismeni ispit, usmeni ispit, prezentacija samostalnog rada.
80
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Prenos mase u hemijskom
inženjerstvu
EPP-33
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Prenos mase je fundamentalan za projektovanje aparata koji se izučavaju u kursevima “Difuzioni
aparati I”, “Difuzioni aparati II” i “Okolinska modeliranja”. Sadržaj kursa se odnosi na osnove
principe prenosa mase u jednofaznim i višefaznim sistemima. Posebno će biti diskutovane razlike u
odnosu na prenos toplote. Kurs je namijenjen studentima koji daju prednost teoretski dobro
utemeljenom pristupu u odnosu na rješavanje problema prenosa mase na bazi empirijskih korelacija
sa bezdimenzionalnim brojevima.
Program predavanja:
Diferencijalne jednačine prenosa mase; Stacionarna molekularna difuzija, Tranzijentna molekularna
difuzija; Analogije i razlike između prenosa mase i prenosa toplote i prenosa količine kretanja;
Stefanov fluks; Konvektivni prenos mase; Modeli za konvektivni prenos mase; Koncentracijski
granični sloj; Prenos mase kroz međupovršinu; Prenos mase na tečni film; Prenos mase na mjehuriće i
kapljice; Prenos mase sa hemijskom reakcijom.
Literature:
1.
2.
3.
4.
5.
Šikalo Š. 2008 Prenos mase (u pripremi), Bemus, Sarajevo.
Bird, R.B, Stewart, E.W. and Lightfoot N.E. Transport Phenomena, 2nd ed. Wiley, 2002
Benitez, J. 2002 Principles and Modern Applications of Mass Transfer Operations, Wiley.
Mills, A.F. 2001 Mass Transfer, Prentice Hall.
Hines, A.L, Maddox, R.N. 1984 Mass Transfer: Fundamentals and Applications, Prentice Hall.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: znanje iz Prenosa toplote i mase.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: prisustvo i aktivnost na nastavi, domaće zadaće, testovi,
prezentacija samostalnog rada.
Način polaganja ispita: pismeni ispit, usmeni ispit, prezentacija samostalnog rada.
81
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Projektovanje procesne
opreme
EPP-34
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Kroz ovaj kurs studenti će shvatiti principe projektovanja procesne opreme, uključujući i razmatranja
sigurnosti.
Program predavanja:
Dizajniranje spremnika za fluide i opreme za njihov trasport; posude pod pritiskom; pumpe i
kompresori, mlaznici, cjevovodi, ventili. Demontaža, ispitivanje i montaža opreme. Dizajn ostale
opreme u procesnoj industriji; opreme za rukovanje čvrstim materijalom; aparata za rukovanje
fluidima. Sigurnost opreme; sigurno radno naprezanje; korozija materijala i komponenti. Standardi i
kodovi za dizajniranje. Šeme postrojenja, oprema, cjevovodi. Dokumentacija.
Literatura:
1. Couper J.R. W., Penney, R.W., James R. Fair, J.R., Walas, S. (Eds), 2004 Chemical Process
Equipment, Second Edition: Selection and Design, 2 ed. Gulf Professional Publishing.
2. Ray, M.S 1998 Chemical Engineering Design Project: A Case Study Approach, 2 ed. Taylor &
Francis.
3. Sinnott, R.K. 2005 Chemical Engineering Design, 4 ed. (Chemical Engineering Vol. 6 Coulson &
Richardson's Chemical Engineering), Butterworth-Heinemann.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: znanja iz Toplotnih aparata.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: prisustvo i aktivnost na nastavi, domaće zadaće, testovi,
prezentacija samostalnog rada.
Način polaganja ispita: pismeni ispit, usmeni ispit, prezentacija samostalnog rada.
82
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Hemijsko procesne
tehnologije
EPP-35
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V +0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Studenti će učiti opšte principe hemiskijskih tehnologija, najtipičnije procese i potrebnu opremu za
vršenje procesa.
Program predavanja:
Tehnologije plastike: Klasifikacija; Sirovi materiajli; Tehnike polimerizacije; Metode prerade plastike;
Svojstva i primjena. Tehnologija gume: Prirodna guma; Sintetička guma; Metode vulkanizacije;
Proizvodnja gumene robe. Prehrambene tehnologije: Tehnologije obrade hrane; Oprema za obradu
hrane. Tehnologija celuloze i papira: Proizvodnja celuloze i papira.
Tehnologije šećera i skroba: Šećer, skrob; Tretman voda i otpadne vode; Kondicioniranje vode; Zaštita
okoline. Energija: Fosilna goriva i drugi izvori energije; Ugalj; Hemijka obrada čvrstih goriva;
Tehnologije obrade tečnih goriva – Petrohemijska industrija; Industrijska proizvodnja vodonika.
Dimni gasovi; Industrijski gasovi. Industrija keramike. Industrija cementa. Industrija stakla.
Elektrolitička industzrija. Farmaceutska industrija.
Literatura:
1. Moulijn, J. A., M. Makkee, and A. Van Diepen 2001 Chemical Process Technology.
New York, NY: John Wiley and Sons, Ltd.
2. Perry, R. H., D. W. Green, and J. O. Maloney 1997. Perry's Chemical Engineers'
Handbook. 7th ed. New York, NY: McGraw-Hill.
3. Rezaiyan, J., Nicholas P. Cheremisinoff, N.P. 2005 Gasification Technologies: A Primer
for Engineers and Scientists, 1 ed. CRC.
4. Fellows, P. J. 2000 Food Processing Technology: Principles and Practice, 2nd ed. CRC.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: znanja iz Osnova Tehnoloških procesa i postrojenja.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: redovno prisustvo na predavanjima i vježbama.
Način polaganja ispita: Izrada domaćih zadaća i laboratorijske vježbe. Parcijalni ispiti: dva pismena
parcijalna ispita.
83
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Oznaka kursa:
Jezik:
Semestar
Automatska regulacija
ETF - 02
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Dati studentima osnovne koncepte u kontroli procesa, da bi bili u mogućnosti da efektivno sarađuju sa
specijalistima iz automatike i optimizacije u procesima iz oblasti energetike i procesnog inženjerstva.
Upoznavanje sa praktičnim aspektima kontrole procesa.
Program predavanja:
Uvod u dinamiku procesa i primjena sistema upravljanja. Generalni pregled i podaci iz kontrole
procesa. Linearni modeli i prenosne funkcije. Primjeri iz raznih tehnika koje se koriste u energetici i
procesnoj tehnici. Sistemi u otovrenom, raspored interesantnih tačaka prenosne funkcije. Sistemi
zatvoreni povratnom spregom. Pitanja stabilnosti, tačnosti i praćenja. Kontroleri i regulatori.
Literatura:
1. M. Hebibivić, Teorija automatskog upravljanja, Elektrotehnički fakultet Sarajevo, 2003
2. M. Hebibović, A. Tahirović, MATLAB u Teoriji automatskog upravljanja, Praktikum za
laboratorijske vježbe, Elektrotehnički fakultet Sarajevo, 2002
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Znanje iz Matematike I, II i III
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Redovno prisustvo predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: Pismeni i usmeni ispit
84
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Elektromotori i
elektronika
ETF-03
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Cilj predmeta je dati temeljna znanja iz elektromotornih pogona s naglaskom na način regulisanja
brzine obrtaja, te dati temeljna znanja iz elektronike.
Program predavanja:
Statičke karakteristike i dinamički modeli istsmjernog, asinhronog i sinhronog motora. Upravljanje i
regulacija brzine obrtaja elektromotorsnih pogona. Uticaj elastičnosti trenja i zračnosti u prenosnim
sistemima. Koračni motori. Upravljanje koračnim motorima.
Elektronika - poluvodiči, dioda, ispravljači; FET, bipolarni tranzistor i sklopovi, povratna veza;
Tiristori i upravljanje snagom; Operacijsko pojačalo; Integrirana tehnologija; Digitalni sklopovi.
Literatura:
1.
2.
3.
4.
Grilec, Zorc: Osnove elektronike, Školska knjiga, Zagreb, 1993.
P. Biljanović, Poluvodički elektronički elementi, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
J.J Cathey, Basic Electrical Engineering, Schaum series, McGraw-Hill, 1997.
B. Skalicki, Elektromotorni pogoni, Sveučilište u Zagrebu, 1990.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: konstantan rad tokom semestra
Način polaganja ispita: Konačna ocjena biće određena na temelju laboratorijskih vježbi, projekta, te
usmenog ispita.
85
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Projektovanje
elektroničkih sklopova
ETF-04
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Cilj predmeta jeste osposobljavanje za projektovanje mikroprocesorskih sistema, te upoznavanje sa
postupcima za rad u industrijskoj sredini.
Program predavanja:
Uvod, Struktura digitalnog sistema upravljanja (DSU). Uzorkovanje kontinuiranog signala. Z
transformacija. Analiza diskretnog sustava regulacije. Digitalni PID regulator. Logičko upravljanje.
Uređaji za ispitivanje elektroničkih sklopova: univerzalni mjerni instrument i osciloskop. Pasivne
električne komponente (otpornici, diode, kondenzatori, kristali LED). Aktivne električne komponente
(tranzistori). Prekidači, relei, LCD. Ulazno/izlazni sklopovi. A/D i D/A pretvornici. Distribuirano i
paralelno procesiranje. Industrijski računarski sistemi i mreže.
Struktura mikroprocesora. Instrukcijski set. Dijelovi mikroračunara, Primjer programa u assembleru.
Literatura:
1. B.C.Kuo, Digital Control Systems, Oxford University Press, USA; 2 edition (June 1995)
2. M. S. Santina, A. R. Stubberud, G. H. Hostetter, Oxford University Press, USA; 2 edition
(January 1, 1994)
3. M. Stojić, Digitalni sistemi upravljanja, Elektrotehnički fakultet, Beograd.
4. C. L. Phillips, H.T. Nagle, Digital Control System Analysis and Design, Prentice Hall; 3rd edition
(November 7, 1994)
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: konstantan rad tokom semestra
Način polaganja ispita: Konačna ocjena biće određena na temelju laboratorijskih vježbi, projekta, te
usmenog ispita.
86
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Nelinearni sistemi
automatskog upravljanja
Šifra:
Jezik:
Semestar:
ETF-05
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Cilj kursa je studentima dati znanja koja se odnose na koncepte i metode koje se koriste u analizi i
sintezi nelinearnih sistema automatskog upravljanja, te razviti sposobnost da se ovi koncepti primijene
u konkretnim slucajevima. Naglasak je stavljen na razumijevanje matematskog opisivanja fizikalnih
zakonitosti, pitanjima stabilnosti, kao i pitanjima pracenja i ponašanja na vanjske pobude nelinearnih
sistema automatskog upravljanja.
Program predavanja:
Uvod. Definicija i opis nelinearnih sistema. Nelinearni prenosni clanovi. Opis nelinearnih dinamickih
sistema u prostoru stanja. Meduzavisnosti izmedu nelinearnih prenosnih članova i nelinearnog opisa u
prostoru stanja. Stabilnost nelinearnih prenosnih clanova. Stabilnost ravnotežnog stanja u prostoru
stanja. Ravnotežna stanja dinamickih sistema. Transformacija u ravnotežnom stanju. Stabilnost u
smislu Ljapunova. Analiza stabilnosti u faznoj ravni. Kriteriji stabilnosti avnotežnih stanja. Direktna
metoda Ljapunova. Teorema LaSallea. Konstrukcija funkcija Ljapunova. Metoda prvog približenja.
Ispitivanje stabilnosti ravnoteže standardnih nelinearnih kontura (kriterij Popova i kružni kriterij).
Granicni ciklusi u standardnim nelinearnim konturama. Linearne i nelinearne oscilacije.Utvrdivanje
postojanja granicnih ciklusa pomocu Poincare-Bendixsonovog teorema. Stabilnost granicnih ciklusa.
Analiza standardnih nelinearnih kontura pomocu metode harmonijskog balansa.
Literatura:
1. Mujo Hebibovic: "Teorija automatskog upravljanja", Elektrotehnicki fakultet, Sarajevo
2003.godine.
2. Adnan Tahirovic, Mujo Hebibovic: „MATLAB u teoriji automatskog upravljanja – praktikum za
laboratorijske vježbe“, ETF u Sarajevu, 2002.godine.
3. Z. Vukic, Lj. Kuljaca: "Automatsko upravljanje – analiza linearnih sustava", Kigen, Zagreb,
2005.godine.
4. Milic Stojic: Kontinualni sistemi automatskog upravljanja, Naucna knjiga, Beograd.
5. Tugomir Šurina: Automatska regulacija, Školska knjiga, Zagreb.
6. Thaler G.J.: Automatic Control Systems, West publishing company, St. Paul, New York,
Los Angeles, San Francisco, 1989. godine.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: konstantan rad tokom semestra
Način polaganja ispita: Konačna ocjena biće određena na temelju laboratorijskih vježbi, projekta, te
usmenog ispita.
87
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Tehnike inžinjerske
optimizacije
IIM-01
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P/V
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Cilj predmeta je da omogući studentu osnovna znanja formiranja i rješavanja modela koji služe za
rješavanje menadžerskih problema odlučivanja. Postavljeni modeli rješavaju se uz pomoć
kompjuterskih paketa. Težište kursa je na konceptu i primjeni teorije na praktične probleme.
Program predavanja:
Predmet i metode modeliranja i optimizacije procesa. Inžinjerski procesi i izbor alternativa.
Modeliranje - vrste modela, formiranje modela i korištenje modela, prikupljanje ulaznih podataka za
model. Modeli optimizacije s ograničenjima i formulacija modela. Modeli linearnog programiranja i
kompjuterska analiza. Cjelobrojno programiranje. Transportni problemi. Raspoređivanje. Primjena
modela na proizvodne procese. Upravljanje zalihama. Predviđanje. 'Lean' proizvodnja. Agregatno
planiranje. Planiranje potreba za proizvodnim resursima. Analiza poslova i terminiranje proizvodnje.
Literatura:
1. Render B., Stair R., Hanna M., Quantitative Analysis for Management, Prentice Hall, 2003.
2. Heizer J., Render B., Operations Management, Prentice Hall, 2004.
3. Anderson D.R., Sweeney D.J., Williams T.A., An Introduction to Management Science:
Quantitative Approaches to Decision Making, South-Western College Pub, 1993.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: znanje iz Numeričkih metoda u inžinjerstvu.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: izrada zadaća i seminarskih radova.
Način polaganja ispita: pismeni ispit.
88
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Operacioni menadžment
IIM-04
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V/ LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Osnovni cilj ovog predmeta je razumijevanje logike i primjena tehnika i modela poslovnog
odlučivanja baziranog na cinjenicama u raznim uvjetima odlučivanja, kao i razumijevanje uloge
operacionog menadžmenta u gradnji konkurentske prednosti i kao ključnog faktora unaprijedjenja
produktivnosti.
Program predavanja:
Pojam i definicija operacionog menadžmenta. Područje primjene. Uloga operacionog menadžmenta u
razvoju konkurentskih prednosti. Operaciona strategija. Proizvodni sistemi i operacioni menadžment.
Utvrđivanje stepena ostvarenja organizacijskih ciljeva metodom ciljnog programiranja. Analiza
metodom nelinearnog programiranja. Teorija simulacija. Upravljanje zalihama. Teorija linija čekanja.
Predviđanje. Određivanje optimalne lokacije. Teorija kontinuirane i diskretne slučajne varijable u
operacionom menadžmentu. Portfolio menadžment. Testiranje hipoteza i primjena u operacionom
menadžmentu.
Literatura:
1. Chase, R., Jacobs, R., Aquilano, N., Operations Management for Competitive Advantage, McGraw
Hill Irwin, New York, 2004.
2. Russel, R., Taylor, B., Operations Management, John Wiley & Sons, New Jersey, 2005.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: redovno prisustvo na predavanjima i vježbama.
Način polaganja ispita: usmeni i pismeni završni ispit.
89
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Industrijski marketing
IIM-07
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Predmet “Industrijski marketing” pruža sveobuhvatan i sistematičan uvod u koncepte, elemente,
funkcije i aktivnosti marketinga na tržištima gdje se kao kupci proizvoda i usluga pojavljuju poslovne
organizacije. Odmah na početku, marketing se predstavlja kao način vođenja biznisa i kao priča o
kompaniji “koju vodi tržište”. Posebna pažnja se poklanja uticaju tržišta i okruženja na odlučivanje u
marketingu, zatim se određuje suština proizvoda, cijene, marketing kanala i marketing komunikacijske
strategije te se razmatra kompanijski sistem planiranja i kontroliranja marketing napora.
Specifični ciljevi predmeta “Industrijski marketing” su slijedeći: 1) upoznati studente sa ulogom i
funkcijama marketinga u kompaniji, 2) ukazati na značaj utvrđivanja marketinških mogućnosti za
kompaniju kroz shvatanje uticaja okruženja, razumjevanje ponašanja kupaca, analiziranje veličine
tržišta i tržišnog učešća kompanije, 3) upoznati studente sa strateškim odlukama o segmentiranju,
izboru ciljnih segmenata i pozicioniranju, 4) upoznati studente sa elementima marketing miksa –
proizvodom, cijenom, distribucijom i promocijom i ojačati njihovu sposobnost da razumiju i sami
razmatraju određene situacije u kojima se donose marketinške odluke i, konačno, 5) kroz korištenje i
studiju slučajeva iz prakse pružiti im mogućnost (i pismenu i usmenu) da razviju, prezentiraju,
diskutiraju i brane svoje mišljenje i prijedloge o marketing aktivnostima kao i da ispituju i na kritički
način diskutuju o prijedlozima njihovih kolega.
Nastava na predmetu “Industrijski marketing” koristi izbalansirani miks diskusije o primjerima iz
prakse i tradicionalnih predavanja. Predavanja kao i diskusije uključuju najvažnije marketing koncepte
i, kad god je to moguće, podržani su izvještajima iz istraživanja marketing prakse kompanija u Bosni i
Hercegovini.
Program predavanja:
Teorija i praksa industrijskog marketinga. Razumijevanje business-to-business marketing strategije.
Razlika business-to-business marketinga i potrošačkog marketinga. Marketing odnosa u industriji.
Okvir za razumijevanje i analizu organizacijskog kupovnog ponašanja u svim sektorima tržišta.
Analiza potražnje. Segmentiranje tržišta. Planiranje marketinga biznisa. Strategije za domaće i
globalna tržišta. Menadžerska uloga u industrijskom marketingu. Upravljanje biznis proizvodima i
uslugama. Upravljanje kanalima biznis marketinga. Određivanje cijena na osnovu potrošača. Biznis
marketing komunikacije.
Literatura:
1. Gligorijević, M., „Poslovni marketing“, Ekonomski fakultet u Beogradu, Beograd, 2009.
2. Grupa autora, Urednik Fedor Rocco, „Poslovni marketing – Business-to-Business marketing“,
Školska knjiga, Zagreb, 1998.
3. Tihi, B., Čičić. M., Brkić, N., (urednici), „Marketing“, Treće izdanje, Ekonomski fakultet u
Sarajevu, Sarajevo, 2006.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: --Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Redovno prisustvo na predavanjima i vježbama.
Način polaganja ispita: Završni pismeni ispit.
90
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Ergonomija i biomehanika
IIM-09
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Osnovni clj ovog predmeta je ovladavanje zakonima ergonomije oblikovanja, sigurnost pri radu, kao i
organizacija rada
Program predavanja:
Uvod. Razvitak ergonomije, odnos ergonomija - ekologija, ergonomija u konstrukciji i oblikovanju,
ergonomija i nauka o radu, sigurnost pri radu. Matematička statistika. Primjena teorije vjerojatnosti i
matematičke statistike u onblikovanju. Antropometrija. Antropometričke varijable u konstrukciji i
oblikovanju. Fiziologija. Oblikovanje rada u funkciji (energije, metabolizam, klasifikacija rada, radno
opterećenje, temperatura, buka, vibracije, osvjetljenost).Psihologija. Psihička opterećenja, informacija
i komunikacija. Ergonomska načela. Načela kod oblikovanja radnih mjesta, mašina, alata, rada,
vremena, rukovanja materijalom i alatom, oblikovanje okoline, ergonomski standardi, eregonomska
analiza proizvoda. Organizacija rada. Veza organizacije rada i ergonomije. Biomehanika
lokomotornog sustava čovjeka. Strukturna šema ljudskog kostura kao kinematičkog lanca, s osnovama
dinamike sistema. Hod čovjeka, mjerenje kinematičkih i dinamičkih osobina kod hoda. Referentni
stojeći, sjedeći i ležeći stav čovjeka. Mjerenje i određivanje središta masa čovjeka. Biomehanika
koštanog tkiva čovjeka. Fizikalna svojstva kostiju. Biomehanika mekanih tkiva. Biomehanika
krvožilnog sustava. Prostetička tehnika. Proteze ruku i nogu, proteze zglobova.
Literatura:
1.
2.
3.
4.
Marrell K.F.H., Ergonomics, Chapman and Hall, London, 1971.
Grandjean E., Fitting the Task to the Man, London, New York, Ph.1988.
Muftić O., Rudan P., Taboršak D., Ergonomija, Zbor liječnika Hrvatske, Zagreb, 1983.
Muftić O., Veljović F., Jurčević T., Milčić D., Osnovi ergonomije, Sarajevo, 2001.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Redovno prisustvo na predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: pismeni ispit
91
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Višekriterijsko
upravljanje procesima
IIM-13
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Osnovni cilj ovog predmeta je razumijevanje proizvodnih, troškovnih, ali i okolišnih i drugih aspekata
izbora tehnologije proizvodnje, kao i upravljanja postupcima odlučivanja u proizvodnom procesu.
Program predavanja:
Uvod u prostor odlučivanja (ciljevi, atributi, kriteriji, varijable odlučivanja, parametri odlučivanja,
ograničenja, idealna tačka i ciljna tačka, Pareto-optimalna rješenja i efikasna rješenja). Diskretni i
kontinulani prostor odlučivanja. Određivanje neinferiornih rješenja. Koncept funkcije odstojanja.
Koncept funkcije utiliteta. Koncept funkcije međusobne usporedbe. Koncept interaktivnog pristupa.
Stabilnost odluke u odnosu na izmjene vrijednosti kriterija.
Literatura:
1. Opricović S., Optimizacija sistema, Naučna knjiga, Beograd, 1994.
2. Vučijak B., Osnove višekriterijumske optimizacije, skripta
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: redovno prisustvo na predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: pismeni i usmeni završni ispit
92
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Operacioni procesi i
menadžment rizika
IIM-16
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Cilj predmeta je da omogući studentu osnovna znanja definicije i rješavanja modela koji služe za
rješavanje menadžerskih problema odlučivanja. Postavljeni modeli rješavaju se uz pomoć
kompjuterskih paketa. Težište kursa je na konceptu i primjeni teorije na praktične probleme.
Program predavanja:
Pojam rizika. Modeliranje rizika. Menadžment rizika. Markovljeva analiza. Primjena Markovljevih
lanaca. Markovljevi postupci donošenja odluke. Analiza procesa odlučivanja. Dinamičko
programiranje. Modeli mrežnog toka. Learning krive.
Literatura:
1. Render B., Stair R., Hanna M., Quantitative Analysis for Management, Prantice Hall, 2003.
2. Heizer J., Render B., Operations Management, Prantice Hall, 2004.
3. Anderson D.R., Sweeney D.J., Williams T.A., An Introduction to Management Science :
Quantitative Approaches to Decision Making, South-Western College Pub, 1993.
4. Hillier F.S., Lieberman G.J., Introduction to Operations Research, McGraw-Hill, 1996.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Tehnike inžinjerske optimizacije
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: redovno prisustvo na predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: pismeni ispit
93
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Dizajn proizvoda
IIM-18
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Upoznavanje studenata s pojmovima dizajna u industriji.
Program predavanja:
Uopšteno o dizajnu. Industrijski dizajn. Estetička vrijednost objekta. Harmonija. Raščlanjivanje
procesa dizajna. Stupnjevi dizajna. Divergencija. Stanje transformacije. Stanje konvergencije. Pojam
crne i ostalih kutija. Oblici strategija. Linearni tip strategije. Ciklični tip strategije. Razgranati tip
strategije. Adaptivna strategija. Strategija pritiska. Strategija slučajnog traženja. Strategija upravljanja
strategijom. Klasifikacija postojećih metoda dizajna. Metode temeljene na gotovoj strategiji. Metode
temeljene na upravljanju strategijom. Metode divergencijskog tipa. Metode zajedničke divergencije i
transformacije. Skupina transformacijskih metoda. Temelji tehnološki ispravnog oblikovanja.
Tehnološke mogućnosti oblikovanja livenjem, zavarivanjem, kovanjem, ekstruzijom. Savijanje u
kovanju. Duboko izvlačenje.
Literatura:
1. Keller G., Ergonomija za dizajnere, Ergonomija, Beograd, 1978.
2. Mc Cormick E.J., Sanders M. S., Human Factors in Engineering Design, Int. Student Edition, Mc
Graw Hill, 1983.
3. Wainwright S.A. i ostali, Mechanical Design in Organisms, E. Arnold, London, 1976.
4. Muftić O., Veljović F., Dizajn proizvoda i radnog mjesta, rukopis pripremljen za recenziju
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: redovno prisustvo na predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: usmeni ispit
94
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Industrijska logistika
IIM-19
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Osnovni cilj ovog predmeta je razumijevanje prirode i funkcionalnih područja logističkih sistema kao i
razumijevanje uloge logistike u izgradnji konkurentske prednosti kroz povećanje efikasnosti procesa i
cjelokupnog poslovanja industrijskog preduzeća.
Program predavanja:
Pojam i definicija logistike. Nastanak i razvoj logistike. Uloga logistike u ekonomiji i organizaciji.
Podjela logistike. Poslovna logistika. Industrijska logistika u institucijskom i funkcijskom smislu.
Odnosi logistike sa drugim funkcijama u preduzeću. Upravljanje lancem snabdijevanja. Informacione
tehnologije i upravljanje lancem snabdijevanja. Logistički sistemi i logistički procesi. Sistemi zaliha.
Sistemi skaldištenja. Sistemi pakovanja. Sistemi transporta. Sistemi odvijanja naloga. Organizacijski
aspekti logistike.
Literatura:
1. Johnson J.C., Wood D.F., Wardlow D.L., Marphy P.R., Contemporary Logistics, Prentice Hall,
New Jersey, 1999.
2. Segetlija Z., Uvod u poslovnu logistiku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2002.
3. Zelenika R., Prometni sustavi. Tehnologija-organizacija-ekonomika-logistika-menadžment,
Ekonomski fakultet, Rijeka, 2001.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: redovno prisustvo na predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: pismeni ispit, usmeni ispit.
95
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Dizajn radnog prostora
IIM-20
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Upoznavanje studenata o radnom prostoru kako ga prilagoditi tj. kako ga dizajnirati da bi bio
prihvatljiv kako sa tehničkog tako i sa zdrastvenog aspekta.
Program predavanja:
Sistem čovjek-mašina-okolina. Načela kod oblikovanja radnog prostora. Antropometrijski podaci i
tehnika mjerenja.Tehnološko i tehničko oblikovanje radnih mjesta. Ergonomsko oblikovanje radnih
mjesta.. Metode i tehnike oblikovanja radnog mjesta. Zona dosega. Vertikalne i horizontalne vidne
zone. Stojeći i sjedeći radni položaj. Opterećenje radnih mjesta. Ergonomski koeficijent. Viđenje.
Oko. Vidno polje. Akomodacija. Starosna dob i akomodacija. Osvjetljenje i akomodacija. Adaptacija
na tamu. Adaptacija na svjetlost. Parcijalna adaptacija. Daljinska distantna percepcija. Blještavilo.
Snaga viđenja (vizuelni kapacitet). Oštrina viđenja. Osjetljivost na kontrast. Brzina percepcije.
Percepcija zvuka. Zvukovi. Decibel. Ton i glasnoća. Krivulja istih glanoća. Registrirana zvučna
razina. Organi sluha. Slušni prolazi. Propratni efekti. Osjetilo sluha na alarmni sistem. Oprema za
prikazivanje. Indikatori. Očitavanje vrijednosti. Podešavanje na početnu vrijednost. Nepokretna ili
pokretna kazaljka. Greška kod očitavanja. Visinometri. Usklađivanje instrumenata s vrstom tražene
informacije. Gradiranje ljestvice. Slova i cifre. Veličina simbola. Upravljačka komanda. Adekvatne
komande. Kodiranje. Razmak između pojedinih komandi. Otpor. Pritisna dugmad za aktiviranje
prstom ili rukom. Prevrtni prekidači. Ručne polugice. Rotirajuća dugmad. Rotirajući prekidači.
Dugmad sa kontinuiranim rotiranjem. Ručke. Ručni kotači. Pedale. Pedale za primjenu iz stojećeg
položaja. Odnos između komandi i indikatorskih instrumenata. Smišljeno (logično) upravljanje
komandama. Preporuke. Očekivanja. Načela. Svakodnevni praktični primjeri.
Literatura:
1. Muftić O., Veljović F., Dizajn proizvoda i radnog mjesta, rukopis pripremljen za recenziju
2. Muftić O., Donjerković P., Ergonomski zahtjevi uvjeta okoliša radnog mjesta, FSB Zbornik
radova, 1993
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: redovno prisustvo na predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: usmeni ispit
96
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Menadžment tehnologije,
inovacija i razvoja
IIM-40
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Osnovi cilj ovoga predmeta je izučavanje zakonitosti tehnološkog razvoja na nivou preduzeća
zasnovanim na stalnoj dinamici tehnologije integrativno povezane sa svim ostalim dijelovima i
funkcijama organizacije, te savladavanje metoda i tehnika koje podržavaju aktivnosti menadžmenta
dinamike tehnologije u preduzeću, uključujući teorijske i praktične aspekte razvoja i inovacija.
Program predavanja:
Inovacije i tehnološki razvoj. Komponente tehnologije. Modeli inovacije tehnologije, proizvoda i
procesa u preduzeću. Transfer tehnologije. Indikatori performansi tehnologija u preduzeću. Pokazatelji
tehnološkog napretka i stopa tehnološkog progresa. Matrica ciljeva za ocjenu performansi nove
tehnologije. Dinamika tehnologije. Tehnološka predviđanja dinamike tehnologije u poslovnom
okruženju. Metode za podršku i upravljanje inovacijama u preduzeću. Linearni modeli istraživanja,
inovacija i razvoja. Inovativne strategije. Modeli IR u organizaciji. Globalizacija i tehnološka
kooperacija.
Literatura:
1. White, M.A., Bruton, G.D., The Management of Technology and Innovation, South-Western
College Pub, USA, 2006
2. Levi-Jakšić, M., Upravljanje tehnološkim inovacijama, 4. Izdanje, Čigoja štampa, Beograd, 2004.
3. Bundy W. M., Innovation, Creativity, and Discovery in Modern Organizations, Quorum Books,
USA, 2002
4. Levi-Jakšić, M., Tehnološki napredak i transfer tehnologije, Beograd, Naučna knjiga, 1987.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: redovno prisustvo na predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: usmeni i pismeni završni ispit
97
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Optimizacija industrijskih
procesa
IIM-41
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Osnovni ciljevi ovog predmeta su razumijevanje industrijskih procesa, potrebe za njihovom kontrolom
i optimizacijom, uzimanje uzoraka i prikupljanje podataka o procesima sa ciljem njihove optimizacije,
kao i ovladavanje alatima za analizu, unaprijeđenje, zaključivanje i donošenje odluka primjenom
kvantitativnih i kvalitativnih tehnika.
Program predavanja:
Pojam i definicija industrijskih procesa. Strategija procesa. Modeliranje i predstavljanje procesa.
Koraci unapređenje procesa. Prikupljanje podataka o procesima i statističke metode analize procesa
kao osnova za zaključivanje i donošenje odluka za unapređenja procesa. Procjena vrijednosti
parametara procesa. Primjena procjene intervala pouzdanosti na procese. Metodologija i rizici
korištenja testiranja hipoteze pri donošenju odluka o kvalitetu i potrebi unapređenju procesa.
Komparativna analiza dva procesa procjenom razlike dva parametra procesa. Korelaciona analiza
parametara procesa. Primjena linearne i višestruke regresija i gradnja modela.
Literatura:
1. Lee Krajewski, Larry Ritzman, Manoj Malhotra, Operations Management and Myomlab, 9th edition,
Pearson Education, New Jersey, USA 2010
2. Sam L. Savage, Decision Making with Insight, Brooks/Cole Publishing, Cengage Learning, Boston,
USA, 2003.
3. G. Geoffrey Vining and Scott Kowalski, Statistical Methods for Engineers, Brooks/Cole Publishing,
Cengage Learning, 3rd edition, Boston, USA, 2010.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: redovno prisustvo na predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: pismeni ispit, testovi.
98
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Korporativno upravljanje
IIM-42
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Osnovni cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa značenjem i ulogom korporativnog
upravljanja, te značajem dobrih praksi korporativnog upravljanja u dioničkim društvima i njihovom
širem okruženju.
Program predavanja:
Pojam i značaj korporativnog upravljanja Razvoj i trendovi u korporativnom upravljanju.
Standardizacija praksi: razvoj kodeksa korporativnog upravljanja na nivou države i pojedinačne
kompanije. Korporacija. Mehanizmi korporativnog upravljanja; agency theory. Razvoj korporativnog
upravljanja. Kompanije i društvena odgovornost. Nadzorni odbor i njegova uloga u upravljanju
dioničkim društvima. Evaluacija rada izvršnih menadžera. Strateško i godišnje planiranje – uloga
nadzornog odbora. Evaluacija rada i utvrđivanje kompenzacija menadžmenta. Evaluacija rada
Nadzornog odbora i naknade članovima. Korporativno upravljanje i tržište kapitala. Nadzorni odbor i
prava dioničara. Konflikt interesa. Odgovornost uprave spram odbora. Izvještavanje i odnosi s
investitorima. Uloga odbora u objavljivanju i preglednosti informacija. Poslovna etika i etički kodeksi
kompanija. Dobra praksa korporativnog upravljanja. OECD principi korporativnog upravljanja.
Trenutne prakse korporativnog upravljanja u BiH i regiji, zakonski okvir.
Literatura:
1. OECD principi korporativnog upravljanja www.oecd.org
2. Tipurić D., Nadzorni odbor i korporativno upravljanje, Sinergija nakladništvo d.o.o. Zagreb
3. La Porta R., De-Silanes F.L., Shleifer A., Corporate Ownership Around the World, The Journal of
Finance, vol. 2, April 1999
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: redovno prisustvo na predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: usmeni i pismeni ispit
99
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Metoda konačnih
elemenata u mašinstvu
IIM-46
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 0 V + 2 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Cilj predmeta je da omogući studentu osnovna teoretska znanja iz metoda konačnih elemenata i
njegove primijene na inženjerske probleme. Težiste kursa je na rješavanju strukturnih problema. Pored
teoretskih osnova student treba da se osposobi za korištenjem kompjuterskih programa za rješavanje
strukturnih problema.
Program predavanja:
Uvod u Metod konačnih elemenata (MKE). Varijaciona formulacija MKE. Direktni metod. Metod
reziduuma. Konačni elementi (KE) štapa, grede, ljuske, ploče. Ravanski KE. Trodimenzionalni KE.
Matrica krutosti sistema. Dinamička strukturna analiza MKE.
Literatura:
1. Bathe K.J., Finite Element Procedures, Prentice-Hall, 1996
2. Hughes J.R.T, The Finite Element Method - Linear Static and Dynamic Finite Element
Analysis, Prentice-Hall, 1987
3. Zienkiewicz O., The Finite Element Method, McGraw-Hill, 1990
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: znanje iz Numeričkih metoda u inžinjerstvu i
Elastostatike na nivou dodiplomskog studija
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: redovno prisustvo na predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: pismeni ispit
100
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Tehnologije obrade
rezanjem I
MPI-05
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
3 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Upoznavanje sa pojmovima i karakteristikama obrade odvajanjem strugotina ili čestica, te
obrazloženje njihovog utjecaja na pojedine fizikalne i tehničke obrasce procesa.
Program predavanja:
Osnovni pojmovi i definicije. Geometrija alata. Elementi procesa rezanja. Geometrija oštrenja
i rezanja, materijal alata. Optimalna geometrija. Deformacije u strugotini, zavijanje i odvod
strugotine, očvršćavanje. Kontaktne pojave. Sistemi sila i dejstva, teoretska istraživanja sila.
Eksperimentalni zakoni, metode određivanja, dinamometrija. Toplota rezanja, temperaturna
polja, odvod toplote. Teoretska istraživanja temperatura. Eksperimentalna istraživanja
temperatura, metode mjerenja. Proces i uzroci habanja alata. Uticajni faktori, kriterijumi
zatupljenja, metode mjerenja habanja. Vrste i uzroci vibracija. Svojstva, vrste i primjena
rashladnih sredstava. Geometrijske i fizičke osobine površine. Klase hrapavosti, uticajni
faktori, metode mjerenja. Postojanost alata, zavisnost brzina – postojanost. Zakon za brzinu
rezanja, uticajni faktori, metode mjerenja. Ekonomika procesa rezanja. CNC programiranje
procesa obrade. Programiranje praćenja konture izradka, te tehnoloških parametara režima
obrade i korekcija usljed habanja alata. Prateći elementi CNC programa. Obrade odnošenjem.
Princip obrade i karakteristike te parametri, alati i operacije: Elektroeroziona obrada,
Elektrohemijska obrada, Obrada ultrazvukom, Obrada laserom, Obrada snopom elektrona,
Obrada mlazom plazme, Obrada mlazom vode i hemijske obrade.
Literatura:
1. H. Muren, „Odrezavanje in odnašanje”, Ljubljana, 1995.
2. Š. Šavar, „Obrada odvajanjem čestica I i II”, Zagreb, 1991.
3. E. Paucksch, „Zerspantechnik”, Wiesbaden, 1996.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: redovno prisustvo predavanjima i vježbama.
Način polaganja ispita: kolokviji tokom semestra, test i završni usmeni ispit.
101
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Tehnologije obrade
rezanjem II
MPI-06
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Upoznavanje sa vrstama obrada i postupcima kao i obrascima koji su podloga za proračun režima
obrade i glavnog vremena obrade te određivanje optimalne postojanosti alata kao uvjeta za najniže
troškove obrade.
Program predavanja:
Obrade odvajanjem strugotina:
Ekonomija procesa rezanja
Određivanje ekonomske postojanosti alata. Matematski modeli procesa i režima rezanja.
Kinematika zahvata alata i izradka za svaki tip obrade a zatim predstavljanje pojma postojanosti alata
u funkciji određivanja brzine, posmaka i dubine obrade. Na osnovu tih parametara slijedi
izračunavanje mašinskih vremena obrade čime se zaokružuje prikupljanje podataka koji treba da budu
u radnom nalogu odnosno listi za programiranje. Proračun režima rezanja i mašinskog vremena će se
određivati za glavne vrste obrada: Tokarenje, Glodanje, Brušenje, Rendisanje, Provlačenje, Rezanje
navoja, Izrada zupčanika itd.
CNC programiranje procesa obrade:
Programiranje praćenja konture izradka te tehnoloških parametara režima obrade i korekcija usljed
habanja alata. Prateći elementi CNC programa.
Brza izrada proizvoda – Rapid Manufacturing RM:
To je širok pojam koji uključuje primjenu brze izrade prototipa (Rapid Prototyping – RP) i brzu izradu
alata (Rapid Tooling – RT) i/ili direktnu primjenu „sloj po sloj“(Layered Manufacturing LM).
Literatura:
1. Šavar Š., : Obrada odvajanjem čestica I i II, Zagreb, 1991.
2. Paucksch E., : Zerspantechnik, Wiesbaden, 1996.
3. DIN-Taschenbuch 200 : NC-Maschinen, Numerische Steuerungen, Beuth 1992.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: redovno prisustvo na predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: kolokviji tokom semestra, test i završni usmeni ispit
102
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Pneumatika i hidraulika
MPI-07
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV /
-
2 P / 0 V / 2 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim industrijskim pneumatskim i hidrauličkim
sistemima, uključujući osnovne komponente i standardne simbole. Težište je dato na pravilnom
odabiru osnovnih komponenti, na upoznavanju sa metodama projektiranja industrijskih pneumatskih i
hidrauličkih sistema, kao i na upoznavanje s nizom rješenja koja su česta u savremenoj proizvodnoj
praksi.
Program predavanja:
Osnove digitalnog upravljanja. Brojni sistemi. Automati bez memorije. Booleova algebra. Elementi
industrijske pneumatike, Razvoj i primjena pneumatike za obradbene sisteme, Svojstva i karakteristike
zraka, Proizvodnja komprimiranog zraka, Izvršni i upravljački elementi, Linearni i rotacioni aktuatori,
Senzori u pneumatici, Ventili, Vakuum generator, Pneumatsko upravljanje, Metode projektiranja
pneumatskih sistema, Pneumo-hidrauličke komponente,
Razvoj i primjena hidraulike za obradbene sisteme; Osnove hidraulike; Dobivanje hidrauličke
energije; Analiza hidrauličkih komponenti i sistema; Pumpe, ventili, aktuatori; Projektiranje
hidrauličkih sistema,
Rad sa PLCijem, Upravljanje elektropneumatskim i elektohidrauličkim sistema, Pravci razvoja
industrijske hidraulike i pneumatike.
Literatura:
1. Krist, T.: Hydraulik Fluidtechnik, Vogel, Würzburg, 1997.
2. Hesse, S.: 99 Examples of Pneumatic Applications, Blue Digest on Automation, Festo, 2001.
3. Parr, E.A. : Hydraulics and Pneumatics: a technicians and a engineers guide, ISBN 0 7506 4419 2,
Imprint: Butterworth-Heinemann, Elsevier Science, 1999.
4. Đikić, M. Osnove digitalnog upravljanja, Mašinski fakultet Sarajevo, 1988.
Potrebni uslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtijeva od kandidata: konstantan rad tokom semestra
Način polaganja ispita: Konačna ocjena biće određena na temelju vježbi, te pisanog ispita.
103
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Obrada deformacijom I
MPI-08
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Predmet ˝Obrada deformacijom I˝ bavi se projektovanjem tehnoloških procesea prerade metala
plastičnom deformacijom. Fundamentalna naučna disciplina na kojoj bazira ova tehnološka oblast je
matematska teorija plastičnosti, a posebno njen primjenjeni dio teorija plastične deformacije. Osnovni
cilj je što je moguće više teorijska i pokusna dostignuća u preradi metala deformisanjem približiti
tehnologiji neposredne proizvodnje.
Program predavanja:
Područje obrade deformacijom, osnovna načela i klasifikacija područja. Osnovne postavke,
međuzavisnosti tehničkih deformacija, fenomen hladnog očvršćavanja, proračun deformacionih sila i
rada. Odsijecanje na makazama, ravni, paralelni i kružni noževi. Operacije razdvajanja na presama,
naponsko deformacioni odnosi kod prosjecanja i probijanja, metode smanjenja sile i deformacionog
rada, izbor mašine, proračun i konstrukcija alata. Savijanje, razgraničenje savijanja s primjenom u
proizvodnji dijelova, analiza naprezanja i momenata savijanja, savijanje doboša i kotlova preko
valjaka, elastično ispravljanje savijenih dijelova.
Literatura:
1. Musafia, B.: Obrada metala plastičnom deformacijom, Svjetlost Sarajevo, 1988.
2. Musafia, B.: Osnovi tehnologije i konstrukcije alata za obradu deformacijom,
Svjetlost Sarajevo, 1980.
3. Musafia, B.; Primjeri iz teorije plastičnosti i tehnologije obrade deformacijom, Mašinski fakultet,
Sarajevo, 1982.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Osnovna znanja iz matematike i mehanika
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Redovno prisustvo na predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: Pismeni ispit, usmeni ispit
104
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Tehnike spajanja II
MPI-11
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Materijali 1
Materijali 2
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
2 P + 1 V + 1 LV
5
P / V / LV
Ciljevi i svrha predmeta:
U okviru predmeta student dobija osnovna teoretska i praktična znanja za rješavanje problematike
zavarivanja različitih konstrukcionih materijala. Dobijena znanja su neophodna inženjerima mašinstva
koji se intenzivnije bave projektovanjem, izgradnjom, montažom i održavanjem zavarenih
konstrukcija, radi razumijevanja ili definiranja tehnologija zavarivanja za različite konstrukcione
materijale.
Program predavanja:
Zavarljivost čelika: fenomeni koji limitiraju zavarljivost; metode ispitivanja zavarljivosti; pukotine u
zavarenim spojevima (vrste i uzroci nastanka); predgrijavanje (razlozi, efekti, proračun temperature
predgrijavanja). Izvodi iz normativa i opšte preporuke za zavarivanje konstrukcionih materijala, EN
1011. Zavarivanje Fe-legura: zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih konstrukcionih čelika;
zavarivanje sitnozrnastih čelika; izvodi iz EN 1011-2; zavarivanje visokolegiranih čelika; izvodi iz EN
1011-3; zavarivanje toplootpornih čelika; zavarivanje sivog i čeličnog liva. Zavarivanje aluminijuma i
legura: fenomeni pri zavarivanju aluminijuma i legura; aluminijum i legure u zavarenim
konstrukcijama; tehnologija zavarivanja Al-legura; izvodi iz EN 1011-4. Zavarivanje bakra i Culegura: problemi i metode riješavanja; tehnologija zavarivanja. Zavarivanje nikla Ni-legura: problemi i
metode riješavanja; tehnologija zavarivanja. Zavarivanje titana i Ti-legura: primjena titana u
zavarenim konstrukcijama; problemi i metode riješavanja. Zavarivanje polimernih materijala:
primjena polimera u zavarenim konstrukcijama; problemi i postupci zavarivanja. Greške u zavarenim
spojevima: uzroci, klasifikacija i uticaj na kvalitet. Unutrašnji naponi u zavarenim konstrukcijama:
metode sprečavanja i uklanjanja. Osiguranje kvaliteta, kontrola i ispitivanje zavarenih spojeva.
Tehnička regulativa (EN ISO, ASME, API, AWS) u zavarivanju i izvodi iz projektnih kodova
(standarda) za različite tipove zavarenih konstrukcija.
Literatura:
1. O. Pašić: Zavarivanje, Univerzitetski udžbenik, Svjetlost, Sarajevo, 1999.
2. O. Pašić: Schweissen von nichteisenenmetallen, Skripta, IWS - TU Graz, 2003.
3. U. Dilthey: Welding Technology 2 - Welding metalurgy, ISF Welding Institute, Aachen, 2005.
4. ASM International Handbook Vol 6., Welding, brazing and soldering, 2004.
5. I. Hajro, Tehnike spajanja 2, Praktikum za vježbe, Mašinski fakultet Sarajevo, 2005.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
Osnovna znanja iz predmeta Materijali I, Materijali II i Tehnike spajanja I.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
Prisustvo predavanjima i vježbama. Izrada izvještaja sa laboratorijskih vježbi. Izrada projektnog
zadatka.
Način polaganja ispita:
Prezentacija projektnog zadatka. Pismeni ispit i usmeni ispit.
105
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Automatizirani i
robotizirani tehnološki
procesi
MPI-14
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
3 P + 1 V +1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Osnovni cilj ovog predmeta je upoznavanje sa osnovama automatizacije i robotizacije tehnoloških
procesa u savremenim tvornicama.
Program predavanja:
Proizvodnja – proces i ciljevi; Proizvodni sistemi; Elementi i tokovi proizvodnje; Razlozi, način i
tempo uvođenja visokih tehnologija, Tehnološke operacije i strategije automatizacije tvornica;
Klasična podjela prema veličini serije: masovna i maloserijska proizvodnja; Automati u masovnoj
proizvodnji ('Detroit'-tip), Automatizirani sistemi montaže, Numerički upravljani proizvodni sistemi,
Uvođenje robota u tvornice;
Šta su roboti?, Istorija, razvoj i klasifikacija robota, Primjena industrijskih robota: roboti za
opsluživanje, tehnološki roboti, Montažni roboti, Mjerni roboti, Dizajniranje prihvatnice, Strukture
manipulatora, Osnove kinematike robota: rotaciona matrica, slaganje rotacionih matrica, rotacija oko
proizvoljne ose, minimalna reprezentacija orijentacije: Eulerovi uglovi, homogene transformacije,
direktna kinematika, Denavit-Hartenbergova notacija, Radni i prostor zglobova, inverzni kinematički
problem; Diferencijalna kinematika i statika; Dinamika manipulatora; Planiranje trajektorije;
Programiranje rada robota; Energetska podrška robota, Senzorika, Integracija robota u proizvodnim
sistemima, Ekonomska analiza primjene robota: razlozi primjene robota i troškovi robotskih
instalacija. Ukupni troškovi automatizirane proizvodnje.
Literatura:
1. Leatham-Jones, B., Elements of Industrial Robotics, Pitman, 1987.
2. Groover, M.P. Automation, Production systems and computer integrated manufacturing,
(2nd Edition), ISBN: 0130889784, Pretince-Hall International Editions, 2000.
3. Sciavicco, L., Siciliano, B. Modeling and control of robot manipulators, McGraw –
Hill International editions, 1996.
4. Doleček, V., Karabegović, I., Voloder, A., Čohodar, M., Gačo, Dž., Rošić, H., Vojić, S. Robotika,
Tehnički fakultet Bihać, 2002.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Redovno prisustvo na predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: Konačna ocjena biće određena na temelju laboratorijskih vježbi, projekta, te
pisanog i usmenog ispita.
106
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Industrijska robotika
MPI-24
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
3 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Osnovni cilj ovog predmeta je upoznavanje sa osnovama
savremenim tvornicama.
robotizacije tehnoloških procesa u
Program predavanja:
Proizvodnja – proces i ciljevi; Proizvodni sistemi; Elementi i tokovi proizvodnje; Razlozi, način i
tempo uvođenja visokih tehnologija, Tehnološke operacije i strategije automatizacije tvornica;
Šta su roboti?, Istorija, razvoj i klasifikacija robota, Primjena industrijskih robota: roboti za
opsluživanje, tehnološki roboti, Montažni roboti, Mjerni roboti, Dizajniranje prihvatnice, Strukture
manipulatora, Osnove kinematike robota: rotaciona matrica, slaganje rotacionih matrica, rotacija oko
proizvoljne ose, minimalna reprezentacija orijentacije: Eulerovi uglovi, homogene transformacije,
direktna kinematika, Denavit-Hartenbergova notacija, Radni i prostor zglobova, inverzni kinematički
problem; Diferencijalna kinematika i statika; Dinamika manipulatora; Planiranje trajektorije;
Programiranje rada robota; Energetska podrška robota, Senzorika, Integracija robota u proizvodnim
sistemima, Ekonomska analiza primjene robota: razlozi primjene robota i troškovi robotskih
instalacija. Ukupni troškovi automatizirane proizvodnje.
Literatura:
1. Leatham-Jones, B., Elements of Industrial Robotics, Pitman, 1987.
2. Groover, M.P. Automation, Production systems and computer integrated manufacturing,
(2nd Edition), ISBN: 0130889784, Pretince-Hall International Editions, 2000.
3. Sciavicco, L., Siciliano, B. Modeling and control of robot manipulators, McGraw
– Hill International editions, 1996.
4. Doleček, V., Karabegović, I., Voloder, A., Čohodar, M., Gačo, Dž., Rošić, H., Vojić, S. Robotika,
Tehnički fakultet Bihać, 2002.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: konstantan rad tokom semestra
Način polaganja ispita: Konačna ocjena biće određena na temelju laboratorijskih vježbi, projekta, te
pisanog i usmenog ispita.
107
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Mašine za obradu
deformacijom
MPI-25
BHS
ljetni
Nastavni metodi:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
U uvjetima relativno malih obima proizvodnje i relativno šireg asortimana dijelova koji se obrađuju
deformiranjem, od mašina za takve obrade najčešće se pojavljuju: čekači, krivajne i zavojne prese.
Zato je osnovni cilj ovog predmeta, upoznavanje slušatelja sa osnovnim konstruktivnim elementima
ovih mašina kao i s njihovim tehnološkim mogućnostima.
Program predavanja:
Krivajne prese. Kinematske osobine i statički proračun krivajnog mehanizma, krivajno-laktasti
mehanizam; energetika krivajnih presa; vrste i podjela krivnih presa; osnovni elementi i sklopovi,
sredstva zaštite od preopterećenja.
Zavojne prese. Princip djejstva i podjela; elementi proračuna frikcionih zavojnih presa; energetika i
koeficijent korisnog djejstva.
Čekići. Princip rada čekića; čekići prostog i dvostrukog djejstva, protuudarni čekići; čekići s
amortizacijom; zračni i parni čekići.
Literatura:
1. Mitković, V.: Mašine za kovanje i presovanje I, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 1983.
2. Stanković. P.: Mašine alatke II, Naučna knjiga Beograd, 1971.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Osnovna znanja iz elemenata mašina, mehanika i
matematike
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Redovno prisustvo na predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: Pismeni ispit, usmeni ispit
108
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Fleksibilni proizvodni
sistemi
MPI-27
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Uvođenje fleksibilne tehnologije vodi povećanju proizvodnosti i ekonomičnosti. Za ostvarenje ovih
ciljeva potrebni su automatizirani sistemi kao što su obradne ćelije ili obradne stanice, koje
omogućavaju najveću koncentraciju operacija obrade i automatsko posluživanje.
Program predavanja:
Definicija FPS. Tipovi proizvodnih sistema. Proizvodna ćelija. Fleksibilni obradni sistem. Specijalni
proizvodni sistem.
Klasifikacija i kodiranje za FPS. Struktura klasifikacionih sistema. Izbor karakteristika za
klasifikacione sisteme. Osnovne postavke grupne tehnologije za FPS.
CNC standardne alatne mašine. NC procedure i softverski paketi za NC. Alatne mašine za specijalne
vrste. Oprema mašina alatima.
Funkcije manipulacije radnim komadima između alatnih mašina (primarne manipulacije). Privremeno
skladištenje ili grupisanje radnih komada. Funkcije manipulacije radnim komadima na svakoj mašini
(sekundarne manipulacije). Obezbjeđenje automatske predaje i prihvata radnih komada sa jednog na
drugi sistem. Lociranje i orjentacija dijelova na radnoj stanici za obradu. Manipulacija alatom na
alatnoj mašini.
Upravljanje procesom obrade. Upravljanjem transportom dijelova i alata. Upravljanje proizvodnjom.
Sistem praćenja rada u sistemu (monitoring). Registrovanje i praćenje karakteristika te izrada
odgovarajuće dokumnetacija.
Načini uvođenja sistema FPS. Selekcija kriterija. Vrednovanje alternativa sistema.
Literatura:
1. Cebalo R. : Fleksibilni obradni sustavi, Zagreb, 1999.
2. Đikić M., Kulenović M., : Razvoj sistema klasifikacije i grupne tehnologije kao osnova za
primjenu CAD/CAM u metaloprerađivačkoj industriji, Energoinvest, Sarajevo 1988.
3. DIN-Taschenbuch 200, NC-Maschinen, Numerische Steuerungen, Beuth 1992.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: redovno prisustvo na predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: seminarski radovi i završni usmeni ispit
109
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
CIM (Kompjuterski
integrisana proizvodnja)
MPI-28
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Ovim kursom će se na jednostavan i prikladan način ukazati da je realizacija koncepta CIM moguća sa
tehničkim sredstvima računarske tehnike koja su danas na raspolaganju. Istovremeno je važno
objasniti novi organizacijski pristup koji pretvara podijeljene radne procese u integrisani i jedinstveni
tok.
Program predavanja:
Definisanje CIM-a i odnosi sa individualnim CAD/CAM tehnologijama. CIM i CAD/CAM sistemi te
njihovo mjesto u oblasti proizvodnih sistema. Odnosi između automatizacije proizvodnje, tipa
proizvodnje i CAD/CAM sistema. Karakteristike kompjuterske baze za CAD/CAM. Minikompjuteri,
mikrokompjuteri i programabilni kontroleri u sistemu CIM.
Postupak izrade tehnološkog procesa obrade za dati dio pomoću kompjutera (CAPP). Tip CAPP –
zasnovanog na pretraživanju. Tip CAPP – zasnovanog na generativnom principu. Ekspertni sistemi za
CAPP. Kompjutersko upravljanje procesom obrade. Povezivanje kompjutera i procesa obrade.
Strukturni model procesa obrade. Strategija upravljanja procesom obrade. Centarlizovano,
decengralizovano u supervizorsko upravljanje.
Mjesto kompjutera u kontroli kvaliteta i metode ispitivanja. Integrisanje CAQC i CAD/CAM i
softverski paketi.
Sistem praćenja proizvodnog sistema (SPC) i njegove funkcije. Upravljanje opremom i potrebama u
materijalu (MRP). Operacije lansiranja i sistemi prikupljanja podataka. Praćenje proizvodnog sistema
kompjuterom i prikupljanje podataka. Sistemi transporta i manipulacije.
Literatura:
1. Kulenović M.,: Računarski integrisana proizvodnja CIM, knjiga prva "Konstruisanje u
okruženju CIM", Sarajevo, 1992.
2. A.-W. Scheer, : CIM, Der computergesteuerte Industriebetrieb, Berlin, 1990.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: redovno prisustvo na predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: seminarski radovi i završni usmeni ispit
110
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Modeliranje i simulacija
dinamičkih sistema
MPI-29
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Osnovni cilj predmeta je upoznavanje sa fundamentalnom teorijom linearnih upravljačkih sistema
kroz matematičku analizu i postupke simulacije. Drugim riječima, student će kroz predmet ovladat
iznanjima koji mu omogućuju reprezentaciju dinamičkih sistema u matematičkoj ili grafičkoj formi,
analizu ponašanja sistema, reprezentaciju ponašanja u matematičkoj formi, dizajniranje i sinteza
kontrolera s ciljem dostizanja željenog ponašanja sistema, te ovladavanje postupcima simulacije
realnih inženjerskih problema.
Program predavanja:
Modeliranje i matematička reprezentacija mehaničkih, hidrauličkih, termičkih i električnih sistema,
Analogije sistema iz različitih fizikalnih domena, Odziv sistema: tipovi odziva, prelazni procesi
sistema prvog i drugog reda, Ustaljena greška, Blok dijagrami, Uvod u upravljanje sistemima:
Osnovne komponente upravljačkih sistema, primjeri primjene upravljačkih sistema, Prenosna funkcija,
polovi i nule, Laplaceova transformacija, Analiza stabiliteta i ustaljene greške, Routh-Hurwitzov
kriterij stabiliteta, Tipovi kontrolera (proporcionalni, derivacijski, integrali, proporcionalnoderivacijski, proporcionalno-integralni i proporcionalno-integralno-derivacijski kontroleri), ZieglerNicholsov metod podešavanja PID kontrolera, Razvoj kriterija za dizajn i rješavanje kompjuterskom
simulacijom, Primjena modelskih tehnika - Bond Grafova i blok dijagrama, te softwarea Matlab i
Simulink u rješavanju realnih inženjerskih problema.
Literatura:
1. Damić, V., Montgomery, J. Mechatronics by Bond Graphs: An Object-Oriented Approach to
Modelling, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 2003.
2. Hung, V.Vu., Ramin, S. Esfandiari. Dynamic System, McGraw – Hill International editions, 1997.
3. Ljung, L., Glad, T., Modeling of dynamic system, Pretince-Hall, Englewood Cliffs, New-Jersey,
1994.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Redovno prisustvo na predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: Kolokviji koji se polažu tokom izrade projektnih zadatka
111
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Izbor materijala i
analiza havarija
MPI-31
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Materijali 1
Materijali 2
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
2 P + 1V + 1 LV
5
P / V / LV
Ciljevi i svrha predmeta:
U okviru predmeta student dobija osnovna teoretska i praktična znanja o izboru konstrukcionih
materijala, te metodologiji analize havarija. Dobijena znanja su neophodna inženjerima mašinstva koji
se intenzivnije bave poslovima projektovanja i osnovnim metodama procjene integriteta, radi
optimalnog izbora materijala, te primjene osnovnih metoda analize ili sprječavanja havarija različitih
tipova konstrukcija.
Program predavanja:
Životni ciklus materijala. Resursi. Reciklaža. Ekologija. Sistematski pristup izboru materijala: svojstva
materijala mjerodavna za odlučivanje; tehnologičnost materijala; izbor postupka prerade.
Kvantitativne metode izbora materijala. Ekspertni sistemi i računarom podržan izbor materijala.
Fenomeni koji degradiraju materijale tokom eksploatacije. Istraživačke metode pri analizi havarija.
Značaj analize havarija. Osnovi sistematske analize. Određivanje vrste havarija. Određivanje uzroka
havarije. Prikupljanje informacija. Obrada informacija. Ekspertni sistemi i računarska podrška u
analizi havarija. Osnovi mehanike loma: linearno-elastična mehanika loma, LEFM, i elasto-plastična
mehanika loma, EPFM. Dijagrami za procjenu loma. Osnove procedura za procjenu integriteta
konstrukcija (SINTAP, FITNET).
Literatura:
1. T. Filetin, Izbor materijala, FSB, Zagreb, 2000.
2. M.F. Ashby, Materials selection in mechanical design, Oxford, 1992.
3. T. Schmidt, Technick und methodik schadenanalyse – VDI, Dieseldorf. 1998.
4. Z. Burzić, Savremene metode ispitivanja konstrukcionih materijala, VTI Beograd, 2008.
5. F. Guiterrez-Solana, FITNET procedura, FFS – MK7, 2006.
6. I. Milne, Comprehensive Structural Integrity (volumes), Elsevier, 2003.
7. D.R.H. Jones, Failure Case Studies II, Pergamon, 2001.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
Osnovna znanja iz predmeta Materijali I, Materijali II i Industrijska defektoskopija.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
Prisustvo predavanjima i vježbama. Izrada seminarskog rada.
Način polaganja ispita:
Prezentacija seminarskog rada i pismeni ispit.
112
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Upravljanje kvalitetom
MPI-33
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 0 V +2 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Osnovni cilj je sticanje potrebnog osnovnog znanja u području upravljanja kvalitetom proizvoda i
procesa i ovladavanje metodologijom upravljanja kvalitetom u organizacijama. Posebna svrha ovog
predmeta je da studenti shvate šta je kvalitet, u čemu je značaj kvaliteta, šta je sistem kvaliteta, šta je
upravljanje kvalitetom, kako se sistem kvaliteta uspostavlja i kako se održava, kako se vrši njegovo
stalno poboljšanje, kako se ide ka poslovnoj izvrsnosti.
Program predavanja:
Upravljanje kvalitetom QM; principi i filozofija. Alati i procedure za kvalitet proizvoda i procesa.
Kuća kvaliteta. Razvoj funkcija kvaliteta. Elementi QM prema ISO 9000ff. Audit, i certifikacija.
Akreditacija, usklađenost i međunarodni standardi. Krugovi kvaliteta, procesni model kvaliteta.
Ocjena kvaliteta. Benchmarking, troškovi kvaliteta. Motivacija, TQM, strategija, nagrada za kvalitet.
ISO 14000, 18001.
Literatura:
1. Klarić S., Upravljanje kvalitetom, Univerzitet Džemal Bijedić, MF Mostar, ISBN 9958-9470-4-8,
2005.
2. Bobrek M.,QMS Design-projektovanje sistema menadžmenta kvalitetom, Mašinski fakultet,
Banja Luka, ISBN 86-7392-014-0, 2000.
3. Juran J.M., Quality Control, Handbook, Mc Grow-Hill Book Company,1974.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Osnovna znanja iz predmeta Proizvodna mjerna tehnika,
Osnove mjerenja i obrada podataka
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: redovno prisustvo na predavanjima i vježbama, uraditi
grupni projekat
Način polaganja ispita: Usmeni ispit
113
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Industrijska
defektoskopija
MPI-34
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Materijali 1
Materijali 2
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
2 P + 0V + 2 LV
5
P / V/ LV
Ciljevi i svrha predmeta:
U okviru predmeta student dobija osnovna teoretska i praktična znanja za primjenu metoda otkrivanja
različitih tipova grešaka (indikacija grešaka) u mašinskim elementima i konstrukcijama u fazi
proizvodnje, eksploatacije i procjene integriteta. Dobijena znanja su neophodna inženjerima mašinstva
koji se intenzivnije bave projektovanjem, osiguranjem sistema kvaliteta i uopšteno nadzorom, radi
razumijevanja i praćenja postupaka ispitivanja bez razaranja za različite tipove mašinskih elemenata i
konstrukcija.
Program predavanja:
Uloga i značaj industrijske defektoskopije u osiguranju kvaliteta mašinskih elemenata i konstrukcija.
Greške u mašinskim elementima: vrste i uzroci nastanka. Metode otkrivanja grešaka i njihovi fizkalni
osnovi. Industrijska radiografija: izvori zračenja i tehnika rada; primjena u kontroli odlivaka i
zavarenih spojeva. Ultrazvučne metode: oprema, primjena i tehnika rada. Vizuelne metode: oprema,
primjena i tehnika rada. Endoskopija. Primjena vrtložnih struja. Primjena penetrantnih tečnosti.
Ispitivanje vakumom i pritiskom. Kriteriji prihvatljivosti i ocjena kvaliteta zavarenih spojeva i
odlivaka. Tehnička regulativa (EN ISO, ASME) u ispitivanju bez razaranja: obuka i certifikacija IBR
kadra, klasifikacija grešaka i nivoi kvaliteta. Primjena projektnih kodova (standarda) u definiranju
plana, obima i metoda ispitivanja bez razaranja za različite tipove čeličnih konstrukcija.
Literatura:
1. S. Kuzmanović: Ispitivanje bez razaranja – Skripta, IMQ, Sarajevo, 2004.
2. ASM International Handbook Vol 17., NDT evaluation and Quality control, 2006.
3. C.J. Hellier, Handbook of non-destructive evaluation, McGraw-Hill, 2003.
4. B. Raj, C.V. Subramanian, T. Jayakumar, Non-destructive testing of welds, Alpha Science, 2000.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
Osnovna znanja iz predmeta Materijali I, Materijali II, Tehnike spajanja I, Tehnike spajanja II,
Livenje, Termička obrada.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
Prisustvo predavanjima i vježbama. Izrada seminarskog rada.
Način polaganja ispita:
Prezentacija seminarskog rada i pismeni ispit.
114
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Teorija plastičnosti
MPI-36
BHS
zimski
Nastavni metodi:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
3 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Procesi prerade metala plastičnom deformacijom bazirani su na fundamentalnoj naučnoj disciplini
kojom se bavi Matematska teorija plastičnosti a posebno njen primijenjeni dio Teorija plastične
deformacije. Osnovni cilj ovog predmeta jest što je moguće više teorijska i pokusna dostignuća u
preradi metala deformiranjem približiti tehnologiji neposredne proizvodnje.
Program predavanja:
Teorija deformacija. Linearni operator i linearno preslikavanje; vektori i tenzori preoblikovanja, krute
rotacije i čiste deformacije; rastavi tenzora i vektora deformacije u homogenom i homogenoizotropnom vektorskom prostoru; glavne normalne deformacije. Teorija naprezanja. Osnovi dinamike
čvrstih tijela; opis vektora naprezanja linearnim operatorom; rastavi tenzora i vektora naprezanja u
homogenom i homogeno-izotropnom vektorskom prostoru; glavna normalna i tangencijalna
naprezanja.Uvjeti plastičnog tečenja. Hipoteza konstantnosti maksimalnog tangencijalnog naprezanja
(Tresca-Saint Venant uvjet), hipoteza konstantnosti intenzivnosti devijatora vektora naprezanja (von
Misesov uvjet). Mehanika plastične deformacije. Fizičke jednadžbe stanja u elastičnom području,
teorija malih elastično-plastičnih deformacija, teorija plastičnog tečenja. Opće rješenje ravninskog
problema u polarnim koordinatama za plastično područje. Rješenja po metodi Caucyja, rješenja po
karakteristikama; metoda linija klizanja; primjena: savijanje, duboko izvlačenje sa i bez redukcije
debljine zida itd. Metode rješavanja približnih diferencijalnih jednadžbi ravnoteže i plastičnosti.
Generalizirani rotacioni model; Laplaceova jednadžba ravnoteže, približna diferencijalna jednadžba
ravnoteže; primjena: duboko izvlačenje, sužavanje, proširivanje.
Literatura:
1. Hasanbegović, S.: Deformacije i naprezanja. Mašinski fakultet Sarajevo, 2001.
2. Hasanbegović, S.:Teorija plastičnosti. Mašinski fakultet Sarajevo, 2005.
3. Musafia, B.: Primijenjena teorija plastičnosti I,II. Univerzitet u Sarajevu, 1973.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Osnovna znanja iz obrada deformacijom I i II, mehanika
i matematike
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Redovno prisustvo na predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: Pismeni ispit, usmeni ispit
115
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Projektovanje
mehatroničkih sistema
MPI-45
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Cilj predmeta je upoznavanje sa konceptom mehatroničkog pristupa dizajniranju sistema koji se
ogleda u integriranju mehaničkih sistema sa elektroničkim komponetama, te software podršku– od
senzora, aktuatora upravljanja, programabilnih logičkih kontrolera, namjenskih ugradbenih kontrolera
(embedded), programiranja, konstruisanja do implementacije.
Navedena znanja u prvom redu student treba steći kroz praktičan rad u malim grupama.
Program predavanja:
Uvod: Pojam mehatronike. Znacaj i uloga u inženjerstvu.
Mehanički sistemi: Elementi mehaničkih sistema, Kinematika mehaničkih sistema, Dinamika
mehaničkih sistema,
Mjerenje mehaničkih veličina: Projektovanje mjernih sistema, Senzori i transdjuseri. Klasifikacija
senzora. Staticke i dinamicke karakteristike senzora, Senzori ponjeranja, Senzori brzine i ubrzanja,
Senzori sile i momenta, Senzori pritiska, Senzori temperature, Senzori protoka.
Obrada signala: Pojačavanje signala, Operaciono pojacalo, Komparator, Pojačala, Termoparovi sa
operacionim pojačalom, Moduliranje signala, Filtriranje, A/D pretvornici, D/A pretvornici,
Mikroprocesori: Mikroprocesori u mehatronickim aplikacijama. Mikroprocesorski sistem - osnovne
komponente, Memorijska mapa, CPU - osnovni elementi i nacin djelovanja, I/O uređaji, Instrukcijski
set, Razvojni ciklus mikroprocesorskog software,
Aktuatori: Pneumatski i hidraulički izvršni sistemi. Električni izvrsni sistemi - Koračni motori, AC
motori, DC motori,
Programabilni logički kontroleri: Osnovne strukture, Programiranje rada PLC – SLC150, SIEMENS
S7-300, S7-200,
Rad sa mobilnim robotom ROBOTINO (FESTO).
Literatura:
1.
2.
3.
4.
Cetinkunt, S. Mechtaronics, John Viley & Sons, 2007.
Bolton, W. Mechatronics, Addison Wesley Longman Limited, 1997.
Bradley, D.A., Dawson, D., Burd N.C., Loader A.J. Mechatronics, Chapman&Hall, 1996.
Auslander, M.A., Kempf, C.J. Mechatronics, Mechanical system interfacing, Prentice Hall,
New Jersey, 1996
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Redovno prisustvo na predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: Lboratorijske vježbe, projekat, usmeni ispit.
116
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Savremeni mašinski
materijali
MPI-46
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Materijali 1
Materijali 2
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
2 P + 1 V + 1 LV
5
P / V / LV
Ciljevi i svrha predmeta:
U okviru predmeta student treba da proširi postojeća i usvoji neka nova znanja o karakteristikama
savremenih materijala, te iz područja primjene i eksploatacije savremenih materijala.
Program predavanja:
Stanje i trendovi razvoja savremenih mašinskih materijala. Upravljanje materijalima, resursi, reciklaža
i zaštita okoline. Savremeni čelični materijali obrađeni sa aspekta: razvoja i specifičnih osobina,
područja primjene. Finozrnati konstrukcioni čelici. Visoko čvrsti čelici. Precipitaciono očvrščavajući
F-P čelici. Toplootpornih i visokootporni čelici za primjenu u intervalu od 400-600 °C. Čelici otporni
na visokotemperaturnu koroziju. Ultračvrsti maraging čelici. Kemijski postojani čelici. Alatni čelici.
Aluminij i legure (podjela, osobine i područje primjene). Titan i legure (podjela, osobine i područje
primjene). Savremeni materijali u termo i hidroenergetici. Savremeni materijali u proizvodnji
putničkih automobila.
Literatura:
1. T. Filetin, „Izbor materijala“, FSB, Zagreb, 2000
2. J. F. Shackelford, „Materials Science for Engineers“, Pearson, 2005
3. R. L. Timings: „Engineering Materials“, Longman, 1998
4. M. F. Asby: „Engineering Materials 1&2“, Butterworth-Heinemann, 1996
5. G. E. Dieter: „Mechanical Metallurgy“, Mac-Graw Hill, 1988
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: osnovna znanja iz predmeta Materijali I i Materijali II.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: prisustvo predavanjima i vježbama. Izrada seminarskog
rada.
Način polaganja ispita: prezentacija seminarskog rada i pismeni ispit.
117
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
MPI-48
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 0 V + 2 LV
5
CAM
(Kompjuterski podržana
proizvodnja)
Ciljevi i svrha predmeta:
Cilj predmeta je omogućiti studentima ovladavanje integracijom Computer-Aided-Design (CAD) and
Computer-Aided-Manufacturing (CAM), odnosno ovladavanje softwareom koji na osnovu geometrije
definirane u CAD modulu omogućuje upravljanje NC alatnim mašinama (strugovima i glodalicama).
Program predavanja:
Razvoj i primjena automatizacije kod alatnih mašina, Programski jezici za automatsku proizvodnju,
Metode programiranja numerički upravljanih alatnih mašina, Programiranje NC i CNC mašina
pomoću računara, Putanja alata: kreiranje, editovanje i verifikacija, Definiranje alata i parametara
obrade, Obrada: koordinatni sistemi, nula mašine, nula radnog komada. Kreiranje mašinskog koda za
NC alatne mašine korištenjem industrijskog G-koda i M-funkcija korištenjem integriranog CAD i
CAM softwarea.
Literatura:
1. Tien-Chien Chang, Richard A. Wysk, Hsu-Pin Wang, Computer-Aided Manufacturing (3rd
2.
3.
4.
5.
Edition), Prentice Hall International Series on Industrial and Systems Engineering, 2005.
Groover, M. P. Automation, Production System and Computer Integrated Manufactiring, PretinceHall International Editions, 1987
Jaluria, Y. Computer methods for engineers Taylor & Francis 1996.
Tizzard, A. An introduction to CAE McGraw Hill 1994
EMCO Draft Manual, CATIA manual
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtijeva od kandidata: konstantan rad tokom semestra
Način polaganja ispita: Konačna ocjena biće određena na temelju laboratorijskih vježbi, projekta, te
usmenog ispita.
118
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Prerada kompaktnog
tijela
MPI-53
BHS / Engleski
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 1 V + 0LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Nakon savladavanja gradiva iz ovog predmeta student će biti osposobljen da samostalno koristi
metode primjenjene teorije plastičnosti i analizira naponsko-deformacione odnose kod zapreminskog
oblikovanja metala.
Program predavanja:
Fizikalne osnove plastične deformacije metala. Klasifikacija procesa zapreminskog oblikovanja
metala. Uticaj temperature, stepena i brzine deformacije na odziv oblikovanog materijala kod procesa
tople i hladne obrade. Zakoni konzervacije i konstitutivne relacije. Trenje: uticaj i mehanizmi
nastanka. Metode rješavanja naponsko-deformaciono-temperaturnog stanja kod procesa zapreminskog
oblikovanja metala. Metoda postavki i rješavanja približnih diferencijalnih jednačina ravnoteže i
plastičnosti. Primjeri primjene. Metoda deformacionog rada. Metoda gornje granice: postavka metode,
ograničenja i primjeri primjene. Primjena numeričkih metoda za modeliranje postupaka zapreminskog
oblikovanja metala. Problem definiranja graničnih uslova. Analize interakcija obradak–alat. Modeli
trenja.
Literatura:
1. B. Musafia, Primjenjena teorija plastičnosti I i II, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 1974.
2. A. Povrzanović, Izabrana poglavlja iz obrade metala plastičnom deformacijom, Fakultet
strojarstva i brodogradnje Zagreb, Zagreb, 1996.
3. I. Demirdžić, Predavanja iz mehanike kontinuuma, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 1998.
4. R. H. Wagoner, J.-L. Chenot, Metal forming analysis, Cambridge University Press, N. York,
1997.
5. S. Kobayashi, S.-I. Oh, T. Altan, Metal forming and the finite-element method, Oxford univeristy
press, N. York, 1989.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: redovno prisustvo na predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: Pismeni ispit
119
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Nekonvencionalni
tehhnološki postupci
MPI-57
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Cilj kursa je da se studenti upoznaju znatno detaljnije sa nekonvencionalnim postupcima obrade koji
imaju trend sve većeg inkorporiranja u proces proizvodnje. Poznato je da većina ovih postupaka je bila
ograničena na usko područje primjene – npr. u izradi prototipa, alata itd. Međutim sve više ovih
postupaka postaje sastavni dio redovne proizvodnje gdje je za određene obrade i jedina mogućnost
ekonomične obrade (npr obrada refraktorskih materijala).
Program predavanja:
Kurs obuhvata predstavljanje pojedinih nekonvencionalnih obrada sa detaljima funkcije, upotrebe,
određivanja režima obrade, posljedicama na kvalitet površine koja nastaje poslije obrade. Uz sve to će
se predstaviti osnove izvora izvršnog oblika energetskog djelovanja na materijal ( npr. izvori laserskog
snopa, snopa elektrona, vodenog mlaza veoma visokog pritiska, pojave prekidne varnice,
elektrohemijski procesi i dr.).
U ovu grupu bi došla u obzir obrada mlazom vode u oba oblika – obrada čisto vodenim mlazom i
obrada mlazom vode uz dodatak abrazivnog sredstva (WJC i AWJ), elektroeroziona obrada (EDM),
obrada snopom elektrona i obrada laserom (LBM), obrada mlazom plazme (PAM) te hemijska i
elektrohemijska obrada (ECM) kao i ultrazvučna obrada (USM). Također će biti prikazana i
analizirana usporedba navedenih obrada uz upute za optimalnu primjenu istih za određene proizvodne
zadatke.
Literatura:
1.
2.
3.
4.
5.
Foerster D. : Laser in der Metallbearbeitung, Leipzig, 2001.
John Powell., CO2 Laser Cutting, 1998.
Öjemertz C. : Waterjet Cuuting Technology, Göteborg, 1996.
VDI-Technologiezentrum : Schneiden mit CO2 –Lasern, Düsseldorf, 1993.
DIN-Taschenbuch : ......., Senkerodiermaschinen, Beuth 1988.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: redovno prisustvo na predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: kolokviji tokom semestra i završni ispit
120
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
CNC alatne mašine
MPI-58
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Sticanje odgovarajućih znanja iz područja CNC/NC alatnih mašina. Postavka kriterija izbora alatne
mašine kao obradnog sistema ili njegovog dijela, te način upravljanja i programiranja. Težište je na
upoznavanju pristupa projektovanju CNC alatnih mašina uz predstavljanje sklopova za nošenje i
vođenje glavnih i pomoćnih pogona, sistema upravljanja i regulacije kao i pomoćnih pogona, te
upravljanje CNC alatnim mašinama u uslovima industrijskog okruženja.
Program predavanja:
Karakteristike NC/CNC/DNC/AC obradnih sistema. Osnove projektovanja komponenti CNC alatnih
mašina: pogonski sistemi (glavna i pomoćna kretanja), mjerni sistemi i senzori, posluživanje alatima
(odabir alata, držača, automatska izmjena i transport alata, pogonjeni alati, itd), sistemi stezanja,
kontrole i mjerenja te transporta izradaka, sistemi za automatsko mjerenje izradaka itd. Ispitivanje
tačnosti rada CNC alatnih mašina. Upravljanje i regulacija pogonskih sistema, tehnike programiranja
CNC alatnih mašina (napredno programiranje, veza između CAD-a i CAM-a, generiranje putanje alata
za višeosne i višeoperacijske obrade, te za HSM). Dostignuti stepen razvoja CNC alatnih mašina i
budući trendovi. Planiranje i upravljanje automatiziranim pogonima. Zastoji kod CNC alatnih mašina i
imperativ nadzora (monitoringa), metode i dijagnostika nadzora obradnih sistema. Uvođenje
automatizacije i savremenih obradnih sistema (visokobrzinski obradni centri, paralelna kinematika
fina obrada, tvrda obrada, HSC obrada, suha obrada, mikro obrada, laserska obrada i td).
Literatura:
1. Cebalo R.: Obradni sistemi. Fakultet strojarstva i brodogranje Zagreb, 2000.
2. Valentino J.V, Goldenberg J.,: Introduction to Computer Numerical Control, 2002.
3. Wek M.,: Werkzeugmaschinen, band 1, VDI Verlag, Düseldorf 1998.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: redovno prisustvo na predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: provjera znanja u kombinaciji seminarskog rada, pismenog i završnog
usmenog ispita
121
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Mehanizmi
MT-04
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Savladavanje problematike kinematske i dinamičke analize mehanizama, kao i njihove sinteze, tj.
konstruisanja novih mehanizama. Optimizacija kretanja mehanizma, kao i potrošnje energije, prilikom
njegovog rada. Izučavanje fenomena uravnoteženja inercijalnih sila mehanizma, kao i smanjenja
neravnomjernosti kretanja mehanizama.
Program predavanja:
Značaj mehanizama i osnovni pojmovi: Osnovne karakteristike mehanizama. Tipovi mehanizama.
Osnovni parametri mehanizma. Kinematika mehanizma: Metode kinematske analize mahanizama.
Kinematska analiza nekih tipova mehanizama (sinusni, četvorozglobni, klipni, kulisni). Dinamika
mehanizma: Osnovne napomene o dinamičkoj analizi mehanizma. Redukovana opterećenja i
redukovane veličine inercije mehanizma. Određivanje parametara kretanja mehanizma pod dejstvom
zadanih opterećenja. Rješavanje diferencijalnih jednačina kretanja mehanizma. Parametri
neravnomjernosti rada mehanizma. Obezbjeđivanje ravnomjernijeg rada mehanizma. Zamajac.
Metode proračuna zamajca. Uravnoteženje inercijalnih sila mehanizma. Sinteza mehanizma: Zadatak
sinteze mehanizma. Sinteza nekih ravnih mehanizama. Bregasti mehanizmi: Namjena i osnovne
karakteristike bregastih mehanizama. Plan kretanja i zakon kretanja poluge bregastog mehanizma.
Konstruisanje profila brijega bregastog mehanizma. Minimalni radijus osnovnog kruga brijega. Ugao
pritiska.
Literatura:
1. Voloder A.: Teorija mehanizama, Univerzitetski udžbenik, Mašinski fakultet Sarajevo, 2005.
2. Voloder A.: Zbirka primjera i zadataka iz teorije mehanizama, Univerzitetska knjiga, Mašinski
fakultet Sarajevo, 2007.
3. Karabegović I.: Teorija mehanizama, Univerzitetski udžbenik, Mašinski fakultet Bihać,
1998.
4. Hufnagl B.: Mehanizmi, Univerzitetski udžbenik, Mašinski fakultet Sarajevo, 1984.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Redovno prisustvo na predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: Pismeni ispit
122
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Vibracije
MT-05
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
U predmetu se proučavaju fenomeni vibracionog kretanja sistema pod dejstvom različitih vidova
opterećenja. Proučavaju se uslovi pod kojim sistem ulazi u rezonansu kao kritičnu fazu vibracija, pri
kojoj u tehničkoj praksi često dolazi do oštećenje ili loma tehničkih konstrukcija. Osim analitičkog
pristupa proučavanju vibracija, obrađuju se i numeričke metode za analizu vibracija. Predmet
Vibracije je osnova za proučavanje brojnih tehničkih disciplina.
Program predavanja:
Uvod: Značaj vibracija u tehnici. Vidovi vibracija. Sile koje djeluju na sistem koji vibrira.
Lagranževe jednačine druge vrste: Polje sile i potencijalna energija. Generalisane sile. Opća
jednačina dinamike izražena preko generalisanih sila. Lagranževe jenačine druge vrste za konačne
sile. Lagranževe jednačine duge vrste za trenutne sile. Vibracije materijalne tačke: Slobodne
harmonijske vibracije materijalne tačke. Slobodne prigušene vibracije materijalne tačke. Prinudne
neprigušene vibracije materijalne tačke. Prinudne prigušne vibracije materijalne tačke. Kriterijumi
stabinosti mehaničkih sistema:
Stabilnost ravnoteže u konzervtivnom polju sila.
Silvestrov
kiterijum stabilnosti.
Lagranževe jednačine jenačin za slučaj malih vibracija. Vibracije
mehaničkog sistema sa jednim stepenom slobode kretanja: Slobodne vibracije sistema sa jednim
stepenom slobode Prinudne vibracije sistema sa jednim stepenom slobode kretanja. Slučaj kada je
poremećajna sila proizvoljna funkcija vremena. Slučaj kada je poremećajna sila periodična funcija
vremena. Slučaj rezonance. Vibracije mehaničkog sistema sa više stepeni slobode kretanja:
Slobodne vibracije diskretnih i sistema sa više stepeni slobode kretanja. Prinudne vibracije diskretnih
mehaničkih sistema sa više stepeni slobode kretanja.
Slobodne vibracije tijela sa linijskim
rasporedom masa konstantnog poprečnog pšresjeka: Bočne vibracije zategnute strune. Uzdužne
vibracije štapa.
Torzione vibracije vratila kružnog poprečnog presjeka.
Poprečne vibracije
prizmatičnog štapa. Kritične brzine brzohodih vratila
Literatura:
1. V. Doleček, Dinamika sa oscilacijama, Mašinski fakultet Sarajevo, 1977.
2. K. Drača, A. Cigić: Teorija oscilacija, Univerzitet “Džemal Bijedić”, Mostar, 1979.
3. L. Meirovitsh: Analytical methods in Vibrations, Macmillan Publishing Co., Inc. New
York, 1967.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: znanje iz Statike, Kinematike i Dinamike
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: redovno prisustvo na predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: Pismeni ispit, usmeni ispit
123
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Viša dinamika
MT-06
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Predmet Viša dinamika je nastavak predmeta Dinamika koji se sluša u 4.semestru. U njemu se
proučavaju opšti principi dinamike, analitička mehanika, osnove oscilacija i teorija udara.
Savladavanjem gradiva iz ovog predmeta stiču se znanja potrebna za proračun svih bitnih parametara
elemenata tehničkih sistema i sistema u cjelini (zakoni kretanja, sile, energetski bilans itd), a što je
preduslov za savladavanje problematike koja je vezana za proučavanje brojnih tehničkih disciplina.
Program predavanja:
Osnovi analitičke mehanike: Konzervativno polje sila. Funkcija sile. Potencijalna energija. Polje sile
teže. Zakon o odrzanju mehaničke energije. Vezani mehanički sistem. Klasifikacija veza. Princip
mogucih pomjeranja-Lange-ov princip: Generalisane koordinate. Broj stepeni slobode kretanja.
Moguća pomjeranja mehanickog sistema. Idealne veze. Opća jednačina dinamike - LagrangeDalambert-ov princip: Generalisane sile. Prikazivanje generalisanih sila preko Dekartovih koordinata.
Slučaj sila koje imaju potencijal. Opća jednačina dinamike izražena preko generalisanih sila.
Lagrange-ove jednačine druge vrste: Diferencijalne jednačine dinamike mehaničkog sistema izražene
u generalisanim koordinatama. Kinetički potencijal. Lagrangee-ove jednačine druge vrste za
konzervativne sisteme. Kinetička energija sistema podvrgutnog holonomnim nestacionarnim i
holonomnim stacionarnim vezama. Osnovi linerne teorije oscilacija: Definicija oscilatornog
peridičkog i oscilatornog neperiodičkog kretanja. Oscilacije materijalne tačke (slobodne harmonijske
oscilacije, slobodne amortizovane oscilacije, prinudne neprigušene oscilacije, prinudne prigušene
oscilacije). Osnovi teorije udara: Pojam udara. Dejstvo udarne sile na pokretnu materijalnu tačku.
Zakon o promjeni količine kretanja tijela pri udaru. Zakon o promjeni momenta količine kretanja
tijela pri udaru. Udar tijela o nepomičnu pregradu. Kojeficijent uspostavljanja. Pravi centralni sudar
dva tijela. Gubitak kinetičke energije pri sudaru dva tijela. Teorema Karnoa. Impulsne reakcije
rotacionog tijela pri udaru. Centar udara. Langrange-ove jednačine za impulsne sile.
Literatura:
1. V. Doleček, Dinamika sa oscilacijama, Mašinski fakultet Sarajevo, 1977.
2. V. Doleček, A. Voloder, Viša dinamika, Mašinski fakultet Sarajevo, (knjiga u fazi pisanja)
3. F. P. Beer, E. R. Johnston, Engineers (Static and Dynamic), McGraw-Hill Book company, 1997.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Redovno prisustvo na predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: Pismeni ispit, usmeni ispit
124
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Teorija elastičnosti
MT-16
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Predmet „Teorija elastičnosti” je nastavak predmeta „Elastostatika” koji se sluša u drugom semestru.
U njemu treba proučiti ovisnosti između vanjskog opterećenja i unutrašnjih sila kao i unutrašnjih sila i
deformacija čvrstih tijela i obraditi probleme od praktičnog interesa koji su riješeni korištenjem SaintVenantove metode ili rješavanjem pojednostavljenih sistema Navierovih jednačina ravnoteže.
Program predavanja:
Prostorno stanje napona (Navierove i Cauchyjeve jednačine, Analiza napona i deformacija, DuhamelNeumannove jednačine, Deformacioni rad). Energetske metode (Clapeyronova, Bettijeva,
Maxwellova, Castiglianova teorema, Maxwell-Mohrova i Vereščaginova metoda). Deformacije pri
savijanju (diferencilalna jednačina elastične linije, uticaj temperature na deformaciju grede). Statički
neodređeni gredni nosači (Metoda superpozicije, Clapeyronova metoda, Metoda sila i minimuma
deformacionog rada). Torzija štapova neokruglog poprečnog presjeka (prizmatičnih, tankostijenih).
Teorije čvrstoće za žilave i krte materijale. Izvijanje ispod i iznad granice proporcionalnosti. Analiza
napona i deformacija u zakrivljenim tijelima (Savijanje zakrivljene grede, Naprezanje tankostijenih
posuda, Naprezanje debelostijenih cilindričnih posuda i cijevi). Termički naponi u dugoj cijevi.
Literatura:
1. V. Doleček, I. Karabegović, D. Martinović, ..., „Elastostatika 1”, Tehnički fakultet Bihać, 2003.
2. V. Doleček, I. Karabegović, D. Martinović, ..., „Elastostatika 2”, Tehnički fakultet Bihać, 2004.
3. J.Gere, S.Timoshenko, ''Mechanics of Materials'', PWS Pub.Comp., Boston,1997.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Znanje iz Elastostatike i Matematike
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Redovno prisustvo na predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: Pismeni ispit
125
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Linearna teorija
konstrukcija I
MT-21
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Predmet Linearna teorija konstrukcija 1 je dio Teorije elastičnosti u širem smislu.U njemu se obrađuju
problemi od praktičnog interesa,koji se ne mogu riješiti elementarnim metodama Elastostatike.Ova
znanja su potrebna inžinjerima koji se bave projektovanjem konstrukcija.
Program predavanja:
Indeksni zapisi,skalari,vektori i tenzori. Vrsta transformacija. Napon i deformacija. Zakoni o održanju
količine kretanja i momenta količine kretanja. Konstitutivne relacije za linearno elastične materijale.
Ravanska teorija elastičnosti. Temeljne jednačine. Aryjeva funkcija.Granični uslovi.Funkcija
naprezanja u pravouglim i polarnim koordinatama. Osno simetrični zadaci. Debele cijevi. Uvijanje
štapova obzirom na poprečni presjek i na njihov položaj u konstrukciji. Primjeri rješenja u teoriji
elastičnosti.
Literatura:
1. S.Jecić ''Teorija elastičnosti'', Sveučilište u Zagrebu,Zagreb,1990.
2. J.Brnić ''Elastomehanika i plastomehanika'',Školska knjiga,Zagreb,1996.
3. J.Gere,S.Timoshenko ''Mechanics of Materials'', PWS Pub.Comp.,Boston,1997.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Znanje iz Elastostatike i Matematike
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Redovno prisustvo na predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: Pismeni ispit
126
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Oznaka kursa:
Jezik:
Semestar
Modeliranje procesa u
motorima
MV – 14
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
3 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Pri savremenom projektovanju i razvoju motora sus modeliranje pojedinih sistema i njihovo sprezanje
u jednu cijelinu predstavlja vrlo moćan i neozabilazan alat. U okviru kursa razmatra se proces
sagorijevanja i svi mehanički, gaso dinamički i hidraulični procesi koji se odvijaju pri radu motora sus.
Cilj kursa je davanje studentu uvid u mogućnosti i značaj modeliranja procesa u motoru sus.
Program predavanja:
Razmatraju se nula, jedno i višedimenzionalni modeli za pojedine sisteme i procese i načini njihovog
rješavanja, kao što su: sistem za dobavu goriva, sistema za razmjenu radnog fluida (razvodni
mehanizam), strujni procesi pri izmjeni radne materije, sagorijevanje u radnom prostoru, razmjena
toplote sa okolinom, odvođenje izduvnih gasova i prečišćavanje izduvnih gasova. Matematički modeli
koji se razmatraju se daju u takvom matematičkm obliku da su pogodni za tzv. modularno
programiranje, što omogućava da se po potrebi posmatraju samo pojedini sistemi, a isto tako po
potrebi, vodeći računa o sintezi pojedinih modula, da se motor sus posmatra kao cjelina.
Literatura:
1. Heywood J. B., Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraww Hill International Editions,
New York, 1988
2. Jankov R., Matematičko modeliranje strujno-termodinamičkih procesa i pogonskih karakteristika
dizel-motora – kvazistacionarni modeli I deo, Naučna knjiga Beograd 1984.
3. Pischinger
R.,
Krassing
G,
Taučar
G.,
Sams
Th.,
Thermodynamik
der
Verbrennungskraftmaschine, Springer – Verlag Wien, 1988
4. Pflaum W., Mollenhauer K., Wärmeübergang in der Verbrennungskraftmaschine, SpringerVerlag, Wien 1977
5. Baumgarten C., Mixture Formation in Internal Combustion Engines, Springer – Verlag Berlin
2006
6. Idelchick I. E., Handbook of Hydraulic Resistance, Jaico Publishing House, Mumbai 2005
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Znanje iz Motora sus, Mehanike fluida, Termodinamike,
Matematike
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Obavezno prisustvo predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: Pismeno/Usmeni ispit
127
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Oznaka kursa:
Jezik:
Semestar
Torzione oscilacije motora
MV – 15
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Osnovni cilj predmeta je upoznavanje studenata sa metodama mjerenja i proračuna torzionih oscilacija
kod motora sui, posljedicama koje mogu biti izazvane od torzionih oscilacija, kao i metode
ublažavanje ili potpunog eliminisanja kritičnih torzionih oscilacija u radnom području motora sui.
Program predavanja:
Definicija osnovnog torziono-oscilatornog sistema . Definisanje fizikalnog i matematskog modela
torziono-oscilatornog sistema. Analiza i mogući pravci pojednostavljenja modela u cilju
pristuopačnijeg proračuna torzioni-oscilatornih parametara. Metode proračuna (modeli) uglova
uvijanja usljed torzionih oscilacija, posebno u zonama oko kritičnih (rezonantnih) režima rada motora
za slučajeve tzv. linearnih sistema oscilovanja. Analiza nelinearnih oscilacija. Metode i mehanizmi za
ublažavanje torzionih oscilacija, u cilju izbjegavanja zamora materijala.
Literatura:
1. Filipović Ivan : Motori s unutarnjim izgaranjem-dinamika i oscilacije , MF Sarajevo , 2007.
2. Hafner E.K., Maass H.: Theorie der Triebwerksschwingungen der Verbrennungskraftmaschine,
Springer-Verlag,Wien-New York,1984.
3. Wilson W.K.: Practical Solution of Torsional Vibration Problems, Volume One-1956, Volume
Two-1963, Volume Three-1965, Volume Four-1968, Volume Five-1969, Chapman & Hall,
London.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Znanje iz Matematike, Vibracija i Dinamike motora sui.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Obavezno prisustvo predavanjima i vježbama, izrada
grafičkih radova
Način polaganja ispita: Usmeni ispit
128
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Oznaka kursa:
Jezik:
Semestar
Dinamika vozila
MV – 16
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Produbljivanje znanja stečenih u okviru Osnova dinamike vozila s aspekta kotrljanja točka i
raspoloživog prianjanja između točka i podloge, te složene vertikalne, podužne i poprečne dinamike
vozila. Sticanje znanja s ciljem razumijevanja i projektovanja sistema vozila, kao i unaprjeđenje
sistema koji omogućavaju sigurnost i udobnost pri kretanju vozila.
Program predavanja:
Dinamika kotrljanja točka. Sile i momenti pri kotrljanju točka. Modeliranje raspoloživog prianjanja
između pneumatika i podloge. Modeliranje dinamike kotrljanja točka. Vertikalna dinamika. Vozilo
kao oscilatorni sistem. Prinudne oscilacije vozila. Oscilatorna udobnost. Oscilatorni modeli.
Karakteristični parametri elastičnog oslanjanja. Podužna dinamika vozila. Modeliranje nestacionarne
podužne dinamike vozila pri ubrzavanju i kočenju vozila. Uticaj sistema elastičnog oslanjanja na
podužnu dinamiku vozila. Poprečna dinamika vozila. Modeliranje kretanja vozila kroz krivinu. Uticaj
sistema elastičnog oslanjanja na poprečnu dinamiku. Uticaj sistema upravljanja i geometrije
upravljačkih točkova na poprečnu dinamiku vozila. Kritične brzine u analizi poprečne dinamike.
Definisanje stabilnosti vozila. Uspostavljanje dinamike vozila sastavljenog od više sistema (Multi
Body Systems) u svim osama vozila.
Literatura:
1. Rajamani R., Vehicle Dynamics and Control, Springer, ISBN 0-387-26396-9, 2006
2. Pacejka H., Tyre and Vehicle Dynamics, SAE, ISBN 978-0-7680-1702-1, 2005
3. Milliken W., Milliken D., Race Car Vehicle Dynamics, SAE, ISBN 1-56091-526-9, Warrendale,
1995
4. Simić D., Dinamika motornih vozila, Naučna knjiga Beograd, 1988
5. Rill G., Vehicle Dynamics, Fachhochschule Regensburg, University of applied sciences, 2004
6. Mitschke M., Wallentowitz H.: Dynamik der Kraftfahrzeuge, 4. Auflage, Springer, 2004
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Znanja iz osnova dinamike vozila, dinamike, vibracija
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Obavezno prisustvo predavanjima i vježbama, izrada
grafičkih radova
Način polaganja ispita: Pismeni ispit, usmeni ispit
129
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Oznaka kursa:
Jezik:
Semestar
Transmisija vozila
MV – 17
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Produbljivanje znanja za jedan od najznačajnih sistema motornog vozila obrađen u okviru predmeta
Motorna vozila u svrhu optimizacije sistema prenosa snage. Sticanje znanja koja se mogu primijeniti u
fazi projektovanja prenosa snage i obrtnog momenta na pogonske točkove.
Program predavanja:
Uloga i zadaci transmisije u motornim vozilima. Vrste transmisija. Mehaničke transmisije.
Kontinualno varijabilne transmisije. Hidrodinamičke transmisije. Upravljanje procesom promjene
stepena prenosa. Uređaji za modulaciju pritiska. Projektovanje uređaja za modulaciju pritiska. Sistemi
upravljanja automatskih transmisija. Hidraulički sistemi upravljanja. Elektrohidraulički sistemi
upravljanja. Ulja u hidrodinamičkim transmisijama. Prečišćavanje ulja i sistem hlađenja ulja u
hidrodinamičkim transmisijama. Savremena rješenja automatskih transmisija za putnička vozila.
Savremena rješenja automatskih transmisija za komercijalna vozila i autobuse. Hidrostatičke
transmisije. Električne transmisije.
Literatura:
1. Lechner G., Naunheimer H., Automotive transmissions – Fundamentals, Selection, Design and
Application, Springer, ISBN 3-540-65903, 1999
2. Živanović Z., Janićijević N., Automatske transmisije motornih vozila, ISBN 86-7905-033-4,
Beograd, 1999
3. Braess H., Seiffert U., Handbook of Automotive Engineering, SAE, ISBN 0-7680-0783-6, 2005
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Znanja iz motornih vozila i mašinskih elemenata
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Obavezno prisustvo predavanjima i vježbama, izrada
grafičkih radova
Način polaganja ispita: Pismeni ispit, usmeni ispit
130
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Oznaka kursa:
Jezik:
Semestar
Nekonvencionalni pogoni
vozila
MV – 18
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Upoznavanje sa poviješću nekonvencionalnih pogona motornih vozila, razlozima razvoja, mogućim
izvođenjima i značajem ovih rješenja. Ovladavanje znanjima o principima rada nekonvencionalnih
pogona i konceptima vozila sa ovim pogonima. Ovladavanje znanjima o konstrukciji i razvoju
komponenti nekonvencionalnih pogona motornih vozila. Informisanje o trendovima u primjeni
nekonvencionalnih pogona.
Program predavanja:
Pregled izvedbi nekonvencionalnih pogona motornih vozila, povijest razvoja i ocjena njihovog
budućeg značaja. Poređenje različitih nekonvencionalnih pogona sa stanovišta primjene u vozilima i
njihovo upoređenje sa konvencionalnim pogonima. Wankel motor. Električni pogon vozila – koncepti
i izvođenja. Komponente električnih pogona vozila – elektromotori i ispravljači. Komponente
električnih pogona vozila – skladištenje energije i njeno obezbjeđenje. Gorivne ćelije – princip rada i
koncepti vozila. Gorivne ćelije – uskladištenje vodika i potrebna infrastruktura. Hibridni pogoni –
koncepti, prednosti i perspektiva. Komponente hibridnih pogona. Stirling motor kao pogonski motor –
teoretske osnove. Gasna turbina kao pogonski motor. Zamajac kao pogonski motor. Solarni pogon.
Literatura:
1. Mitschke M., Wallentowitz H.: Dynamik der Kraftfahrzeuge. Springer Verlag, Berlin 2004.
2. Bauer H.: Kraftfahrtechniches Handbuch Bosch, Springer Verlag, Berlin 1998.
3. Braess H.H., Seiffert U.: Vieweg Handbuch Kraftfahrzeugtechnik, Vieweg Verlag, Braunschweig
2001
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Znanja iz osnova dinamike vozila i konstrukcije vozila
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Obavezno prisustvo predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: Pismeni ispit, usmeni ispit
131
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Oznaka kursa:
Jezik:
Semestar
Sagorijevanje u motorima
MV – 19
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
3 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Većina energetskih rezervi je hemijski uskladištena, kao npr. u uglju, nafti i prirodnom gasu. Ova
uskladištena energija se može putem sagorijevanja iskoristiti u različite tehničke svrhe. U okviru
predmeta daju se osnovna znanja o procesima koji se odvijaju pri oslobađanju vezane hemijske
energije goriva.
Program predavanja:
U prvom dijelu kursa težište se stavlja na posmatranje procesa sagorijevanja sa termodinamičkog
stanovišta. U tu svrhu će se razmatrati sljedeće tematske oblasti: materijalni i energetski bilans pri
beskrajno brzim (trenutnim) hemijskim reakcijama. Statika sagorijevanja, osnovne definicije i
pojmovi. Termodinamički osnovi procesa sagorijevanja. Toplota sagorijevanja i toplota stvaranja.
Stehiometrijska analiza, uslovi hemijske ravnoteže i adijabatska temperatura plamena.
U sljedećem poglavlju će se posmatrati hemijske reakcije sa konačnim brzinama reakcije. U prvom
redu su to oblasti: Bruto i elementarne reakcije. Osnove hemijske kinetike. Mehanizmi konsekutivnih,
paralelnih, spregnutih i lančanih reakcija i uticajni faktori na brzinu sagorijevanja. Procesi paljenja,
zakašnjenja paljenja i gašenja u homogenim smjesama.
U trećem poglavlju razmatrat će se procesi koji se odvijaju u laminarnom i turbulentnom prethodno
izmiješanom plamenu kao i u difuzionom plamenu: Sagorijevanje laminarnim plamenom, fizički
model. Turbulentni plamen, uticajni faktori i teoretski modeli. Kinetsko i difuzijsko sagorijevanje
gasovitih i tečnih goriva. Atomizacija mlaza goriva, struktura kapljica. Sagorijevanje tečnih goriva,
mehanizmi sagorijevanja kapljica goriva sa difuzijskim plamenom, primjena u motorima sus.
Nastanak regulisanih zagađujućih materija u izduvnim gasovima motora sus.
Literatura:
1. Joksimović Tjapkin S., Procesi sagorijevanja, Naučna knjiga Beograd 1981
2. Stojičić T., Formiranje smjese i procesi sagorijevanja u motorima sus, Mašinski fakultet Sarajevo,
Sarajevo 1984
3. Dobovišek Ž., Černej A., Procesi sagorijevanja, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo 1978
4. Glassman I., Combustion, Academic Press, Orlando 1987
5. Merker G. P., Schwarz C., Stiesch G., Otto F., Simulating Combustion – Simulation of
Combustion and Pollutant formation for engine-development, Springer – Verlag Berlin 2006
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Znanje iz Termodinamike
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Obavezno prisustvo predavanjima i vježbama, izrada
grafičkih radova
Način polaganja ispita: Pismeno/Usmeni ispit
132
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Oznaka kursa:
Jezik:
Semestar
Sistemi aktivne sigurnosti
vozila
MV – 21
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Produbljivanje znanja iz motornih vozila koja se odnose na razvoj sistema aktivne sigurnosti vozila,
upoznavanje sa principom rada i modeliranje rada sistema ABS, ASR, ESP, itd. Sticanje znanja koja
se mogu primijeniti u fazi projektovanja novih i optimizaciji postojećih sistema aktivne sigurnost.
Program predavanja:
Uvod u aktivnu sigurnost vozila. Raspoloživo prianjanje između pneumatika i podloge. Optimalno
kočenje vozila. Kočenje skupa vozila. Modeliranje hidrauličkih i pneumatskih sistemi kočenja.
Regulisanje sistema kočenja. Sistemi protiv blokiranja točka (ABS). Modeliranje i optimizacija rada
ABS. Kontrola proklizavanja pogonskih točkova (ASR). Modeliranje i optimizacija rada ASR.
Elektronska kontrola stabilnosti (ESP). Modeliranje i optimizacija rada ESP. Sistem kontrole
rastojanja između vozila (ACC). Sistem aktivnog elastičnog oslanjanja. Sistem upravljanja.
Literatura:
1. Johansson R., Rantzer A., Nonlinear and Hybrid Systems in Automotive Control, Springer, ISBN
0-7680-1137-X, 2003
2. Limpert R., Brake Design and Safety, SAE, ISBN 1-56091-915-9, 1999
3. Janićijević N., Automatizacija sistema motornih vozila, Mašinski fakultet Beograd, Beograd, 2002
4. Braess H., Seiffert U., Handbook of Automotive Engineering, SAE, ISBN 0-7680-0783-6, 2005
5. Todorović J., Kočenje motornih vozila – Teorija – Projektovanje – Održavanje – Ispitivanje,
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1988
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Znanja iz dinamike vozila, motornih vozila i
automatskih regulacija
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Obavezno prisustvo predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: Pismeni ispit, usmeni ispit
133
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Oznaka kursa:
Jezik:
Semestar
Analiza havarija
MV – 22
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Pored otklanjanja havarija nastalih tokom eksploatacije na motorima i vozilima neophodno je
ustanoviti i razloge njihovog nastajanja, kako bi se ponovne havarije iste vrste spriječile. U okviru
kursa studentu će se dati osnovna znanja vezana za vrste havarija, kao i uzroke njihovog nastajanja na
sklopovima, podsklopovima, sistemima i podsistemima na motorima sus i drumskim vozilima.
Program predavanja:
Vrste havarija osnovni pojmovi i definicije. Unutrašnji i vanjski razlozi stvaranja pukotina.
Propagacija pukotina. Lom i nasilni lom. Havarije uslijed korozije, triboloških procesa, kavitacije i
erozije. Havarija krivajnog mehanizma: klip-klipnjača-koljenasto vratilo – uzroci nastanka havarija.
Havarija bloka motora: nasilni lom, zaribavanje, cilindar, cilindarske košuljice – uzroci nastanka.
Havarija glave motora: pukotine, lomovi, erozija i korozija. Zaribavanje vođica ventila. Havarije
razvodnog mehanizma: opruge, ventili, bregasto vratilo. Havarije kaišnih prenosnika, lanaca i
lančanika, klinasti remen i zupčasti prenos, lančani prenosnici i zupčasti prenosnici. Havarije sistema
za dobavu goriva i prinudnog paljenja. Havarije sistema za hlađenje motora. Havarije na TK
agregatima. Havarije u sistemu prenosa snage, spojnici, mjenjaču, kardanskom vratilu, diferencijalu i
pogonskim mostovima. Havarije u sistemu kočenja, gubitak radnog fluida, pucanje instalacije, taruće
površine. Havarije u sistemu upravljanja, gubitak mehaničke veze upravljačkih organa, gubitak radnog
fluida, itd. Havarije u sistemu elastičnog oslanjanja, uzroci gubitka stabilnosti vozila, napuknuća
osovina, itd.
Literatura:
1. Greuter E., Zima S., Motorschäden – Schäden an Verbrennungsmotoren und deren Ursachen,
Vogel Buchverlag, Würzburg 2000
2. ASPI Handbook, Failure Analysis and Prevention, Volume 11
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Znanja iz motora sus i motornih vozila
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Obavezno prisustvo predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: Usmeni ispit
134
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Oznaka kursa:
Jezik:
Semestar
Tendencije u razvoju
motora
MV – 23
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 1 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Osnovni cilj predmeta je izučavanje glavnih pravaca u razvoju motora u pogledu povećane
ekonomičnosti, snage, pouzdanosti i radnog vijeka u eksploataciji, te smanjenog opterećenja životne
sredine štetnim produktima i bukom. Izučavanje ovog predmeta predstavlja sintezu i primjenu znanja
koja su se postigla kroz predmete Motori sus, Dinamika motora sus, Sistemi za dobavu goriva,
Oprema motora, Konstrukcije motora i Ispitivanje i eksploatacija motora.
Program predavanja:
Način povećanja snage i ekonomičnosti motora. Smanjenje mehaničkih i hidrauličkih gubitaka.
Optimiranje toplotnog bilansa motora. Perspektivna alternativna goriva. Varijabilni stepeni kompresije
i faze razvoda motora. Hibridni-compound motori. Mogućnosti smanjenja zagađenja okoline
produktima sagorijevanja i bukom.
Literatura:
1. Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I.: Štednja tečnih goriva, Mašinski fakultet Sarajevo, 1980
2. Černej A., Dobovišek Ž., Filipović I.: Odabrana poglavlja iz konstrukcija motora sus, VTŠ
Maribor, 1985
3. Stojičić T.: Motori sus – ciklusi, teorija i razvoj, Mašinski fakultet Sarajevo, 2000
4. Stručni časopisi: MTZ, Goriva i maziva, itd.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Znanja iz fizike, dinamike, mehanike fluida, motora sus,
dinimake motora sus, sistema za dobavu goriva, opreme motora
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Obavezno prisustvo predavanjima i vježbama, izrada
seminarskih radova
Način polaganja ispita: Usmeni ispit
135
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Oznaka kursa:
Jezik:
Semestar
Tendencije u razvoju
vozila
MV – 24
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 1 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Upoznavanje sa poviješću, stanju i tendencijama u razvoju vozila. Ovladavanje znanjima o zahtjevima
pri projektiranju i konstruiranju motornih vozila sa stanovišta prirodnih resursa, ekologije, sigurnosti,
pravnih propisa, i tržišta. Ovladavanje znanjima o tendencijama u razvoju vozila baziranim na novim
tehnologijama. Sticanje uvida u konstruktivne karakteristike novih koncepata agregata i komponenti
vozila.
Program predavanja:
Povijest razvoja vozila i sadašnji nivo razvijenosti. Faktori koji određuju budući razvoj vozila prirodni resursi, ekologija, sigurnost. Faktori koji određuju budući razvoj vozila - tržište i legislativa.
Tendencije u razvoju koncepta vozila i konvencionalnih pogona. Tendencije u razvoju sistema prenosa
snage. Tendencije u razvoju guma i točkova. Pravci razvoja sistema kočenja vozila. Tendencije u
razvoju sistema ovjesa i sistema upravljanja vozilom. Tendencije u razvoju opreme vozila. Tendencije
u razvoju sistema aktivne sigurnosti vozila - sistemi asistencije vozaču. Tendencije u razvoju sistema
aktivne sigurnosti vozila - poboljšanja agregata i komponenti vozila, kao i razvoju sistema pasivne
sigurnosti vozila.
Literatura:
1. Braess H., Seiffert U., Handbook of Automotive Engineering, SAE, Warendale, 2005
2. Bauer H.: Kraftfahrtechniches Handbuch Bosch, Springer Verlag, Berlin 1998.
3. Braess H.H., Seiffert U.: Vieweg Handbuch Kraftfahrzeugtechnik, Vieweg Verlag, Braunschweig
2001.
4. Zomotor A.: Fahrwerktechnik: Fahrverhalten, Vogel Buchverlag, Würzburg 1991.
5. Reichel H.R.: Elektronische Bremssysteme, Expert Verlag, Renninge-Malmsheim 2001.
6. Lechner G., Naunheimer H.: Automotive Transmissions. Springer Verlag Berlin 1999.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Znanja iz osnova dinamike vozila i motornih vozila
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Obavezno prisustvo predavanjima i vježbama, izrada
seminarskih radova
Način polaganja ispita: Usmeni ispit
136
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Oznaka kursa:
Jezik:
Semestar
Pasivna sigurnost i teorija
sudara
MV – 25
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Upoznavanje sa značajem pasivne sigurnosti i njenim humanim i ekonomskim aspektma. Upoznavanje
sa pojmovima iz teorije sudara motornih vozila i njihove pasivne sigurnosti. Ovladavanje znanjima
potrebnim za analizu raznih vrsta sudara i incidenata: prednjeg, bočnog i zadnjeg sudara, udara u stub
te prevrtanja vozila. Ovladavanje znanjima o komponentama pasivne sigurnosti, njihovog izvođenja,
razvoja i važnosti.
Program predavanja:
Osnovni pojmovi o pasivnoj sigurnosti i njenim humanim i ekonomskim aspektima. Pojmovi iz teorije
sudara motornih vozila. Mehanika čeonog, bočnog i zadnjeg sudara. Mehanika udara u stub i
prevrtanja vozila. Biomehaničke granice ljudske izdržljivosti. Komponente vanjske sigurnosti vozila,
zaštita putničkog prostora, apsorbiranje energije sudara. Razvojni trendovi komponenti vanjske
sigurnosti vozila. Komponente unutarnje sigurnosti vozila prve i druge generacije. Razvojni trendovi
komponenti unutarnje sigurnosti vozila. Sigurnosni pojasevi. Sjedište i nasloni za glavu. Vazdušni
jastuci. Pregled propisa o testiranju pasivne sigurnosti vozila, testne lutke. Testiranje čeonog sudara,
bočnog sudara, zadnjeg sudara i udara u stub. Testiranje pasivne sigurnosti u putnim uvjetima i
testiranje prevrtanja vozila.
Literatura:
1. Brach R., Brach M., Vehicle Accident Analysis and Reconstruction Methods, SAE, Warendale,
2005
2. Gillespie T.D.: Fundamentals of Vehicle Dynamics, SAE, Warrendale, 1992
3. Wallentowitz H.: Vertikal-/Querdynamik von Kraftfahrzeugen, FKA, Aachen, 2002
4. Wallentowitz H.: Strukturentwurf von Kraftfahrzeugen, FKA, Aachen, 2005
5. Bauer H.: Kraftfahrtechniches Handbuch Bosch, Springer Verlag, Berlin, 1998
6. Braess H.H., Seiffert U.: Vieweg Handbuch Kraftfahrzeugtechnik, Vieweg Verlag, Braunschweig
2001
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Znanja iz dinamike vozila i motornih vozila
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Obavezno prisustvo predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: Pismeni ispit, usmeni ispit
137
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Oznaka kursa:
Jezik:
Semestar
Mehatronički sistemi kod
motora i vozila
MV – 26
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
U okviru kursa studenti će biti upoznati sa osnovnim principima mehatroničkih sistema koji se nalaze
na vozilu, komponentama sistema, kao i potencijalnoj primjeni mehatroničkih sistema na vozilima i
njihovim podsistemima.
Program predavanja:
Uvod u terminologiju, razvojni proces i konstruisanje mehatroničkih komponenti za pojedine sisteme
na motorima i vozilima. Senzori i aktuatori, princip rada i primjena u vozilima, osnove regulacione
tehnike, snimanje signala, priprema signala i obrada signala. Mehatronički sistemi na motoru i vozilu,
simulacija i uspostavljanje simulacionih modela.
Literatura:
1. Janičijević N., Automatsko upravljanje u motornim vozilima, Mašinski fakultet Beograd, Beograd
1993.
2. Shetty D., Kolk R. A., Mechatronics System Design, PWS Publishing Company, Boston 1997
3. Reif K., Automobilelektronik, Vieweg Verlag, Wiesbaden 2006
4. Taylor H. R., Data Acqusition for Sensor Systems, Chapman &Hall, London 1997
5. Lathi B. P., Signal Processing and Linear Systems, Berkely – Cambridge, Carmichaela 1998
6. Northorp R. B., Introduction to Instrumentation and Measurements, CRC Press, New York 1997
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Znanje iz elektronike, elektrotehnike, informacionih
tehnologija
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Obavezno prisustvo predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: Usmeni ispit
138
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Oznaka kursa:
Jezik:
Semestar
Aerodinamika i dizajn
vozila
MV – 27
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Osnovni cilj predmeta je upoznavanje studenata sa najvažnijim fenomenima strujanja vazduha oko
vozila, otpora vozila, uticaja strujanja vazduha na dinamičke i energetske karakteristike vozila, kao i
uticaj otpora kretanja vazduha na buku.
Program predavanja:
Uvod u aerodinamiku vozila. Aerodinamika vozila kroz prošlost, sadašnjost i budućnost. Vanjska i
unutrašnja aerodinamika. Strujanje vazduha oko putničkog vozila. Učešće pojedinih dijelova vozila u
otporu vazduha. Strategije oblikovanja putničkog vozila. Aerodinamičke sile i momenti. Značaj
aerodinamike vozila u ponašanju vozila tokom vožnje. Uticaj oblika putničkog vozila na
aerodinamičke sile i momente. Buka uslijed strujanja vazduha oko vozila. Aerodinamika vozila
visokih performansi. Smanjenje otpora vazduha kod teretnih vozila i autobusa. Aerodinamika
motocikla. Grijanje, ventilacija i klimatizacija putničkog prostora. Aero tuneli. Osnove numeričkih
metoda pri rješavanju problema vanjske i unutrašnje aerodinamike.
Literatura:
1. Hucho W., Aerodynamics of Road Vehicles, SAE, ISBN 0-7680-0029-7, 1998
2. Braess H., Seiffert U., Handbook of Automotive Engineering, SAE, ISBN 0-7680-0783-6, 2005
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Znanja iz osnova dinamike vozila, mehanike fluida i
matematike
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Obavezno prisustvo predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: Pismeni ispit, usmeni ispit
139
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Oznaka kursa:
Jezik:
Semestar
Vozila posebne namjene
MV – 28
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Produbljivanje znanja stečenih u okviru Motornih vozila na veoma interesantnu oblast vozila posebne
namjene, od karakterističnih vozila za obavljanje rada do građevinskih radnih mašina i gusjeničnih
vozila. Upoznavanje studenata sa specifičnostima proračuna radnih karakteristika vozila.
Program predavanja:
Klasifikacija vozila posebne namjene. Pomoćni pogoni vozila za rad specijalni uređaja i opreme.
Vozila s uređajem za samoutovar i samoistovar. Vozila sa kontejnerima. Vozila sa posudama za
prevoz tereta u tečnom stanju. Vozila za prevoz opasnih materija. Priključna vozila za specijalni
transport dugačkih i nedjeljivih tereta i građevinskih konstrukcija. Priključno vozilo s pogonom.
Traktori. Utovarivači. Grejderi. Bageri. Rovokopači. Autodizalice. Teorija kretanja gusjeničnih vozila.
Pravolinijsko kretanje i zaokret gusjeničnog vozila. Stabilnost vozila i savladavanje prepreka. Borbena
vozila.
Literatura:
1. Mikulić D., Građevinski strojevi, konstrukcija, proračun i uporaba, Zagreb, 1998
2. Janković D., Janićijević N., Priključna drumska vozila i specijalni uređaji, Mašinski fakultet
Beograd, Beograd, 1985
3. Wong J., Terramechanics of Off-Road Vehicles, Elsevier, 1989
4. Hadžić R., Graditeljska mehanizacija, Edicija Građenje, Sarajevo, 2003
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Znanja iz motornih vozila
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Obavezno prisustvo predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: Pismeni ispit, usmeni ispit
140
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Oznaka kursa:
Jezik:
Semestar
Nadpunjenje motora sus
MV – 29
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
U nastojanjima povećanja stepena iskorištenja zapremine motora sus, uz istovremeno smanjenje
potrošnje goriva i regulisanih zagađujućih materija u izduvnim gasovima, nezaobilazno područje
izučavanja jeste nadpunjenje motora sus. Studenti dobivaju znanja o principima nadpunjenja, dizajna i
modeliranja procesa nadpunjenja, kao i ponašanju sistema nadpunjenja u različitim primjenama na
motoru.
Program predavanja:
U okviru kursa daje se pregled mogućih i u praksi primjenjivanih načina nadpunjenja. Postavljaju se
uslovi koji prethode mogućnosti uvođenja sistema nadpunjenja, kao i pozitivne i negativne strane
njihovog uvođenja, kako sa tehničkog tako i sa ekonomskog i sociološkog aspekta. Daju se osnovni
principi pojednih elemenata sistema nadpunjenja kao što su turbina i kompresor, s posebnim
naglaskom na tzv. sisteme turbo punjenja, obrazlažu se njihovi osnovni konstruktivni parametri kao i
izlazni parametri u obliku mapa kompresora i turbine. Posebnim poglavljem obuhvaćeno je
modeliranje procesa, kako sa mehaničkog tako i sa gaso dinamičkog aspekta, koji se odvijaju u turbo
punjačima. Obrazlažu se osnovni parametri pri izboru i spajanju turbo punjača sa motorom sus.
Literatura:
1. Filipović I., Nadpunjenje klipnih motora, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo 1984
2. Watson N., Turbocharging the Internal Combustion Engine, Macmillan Publisher Ltd., London
1984
3. Zinner K., Aufladung von Verbrennungsmotoren, Springer – Verlag, Berlin 1985
4. Pucher H. u.a., Aufladung von Verbrennungsmotoren, Expert Verlag, Sindelfingen 1985
5. Smajević I., Hanjalić K., Toplotne turbomašine, Šahinpašić, Sarajevo 2007
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Znanje iz termodinamike, mehanike fluida, dinamike,
motori sus
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Obavezno prisustvo predavanjima i vježbama, izrada
grafičkih radova
Način polaganja ispita: Usmeni ispit
141
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Oznaka kursa:
Jezik:
Semestar
Homologacija vozila
MV – 30
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
3 P + 1 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Osnovni cilj predmeta je upoznavanje studenata sa metodama i načinom provođenja postupka
homologacija-certificiranje za: vozila kao cjelinu, pojedine sisteme na vozilima i dijelova za vozila.
Program predavanja:
Definicija pojmova standardizacija, certificiranje, homologacija. Pregled standarda i propisa koji se
odnose na vozila u različitim dijelovima svijeta (SAD i Kanada, Australija, Japan, Evropska Unija).
Globalizacija standarda i propisa, sa naglaskom na elemente sigurnosti učesnika u prometu, zaštite
čovjekove okoline i gospodarenja energetskim resursima. Postupak donošenja, prihvaćanja i
provođenja međunarodnih i evropskih standarda i propisa sa posebnim osvrtom na učešće Bosne i
Hercegovine u tom procesu. Usporedba zahtjeva definisanih standardima i propisima u EU, UN ECE,
SAD, Japana i dr. Zadaci BiH u prihvaćanju i provođenju propisa EU koji proizlaze iz Sporazuma o
stabilizaciji i pridruživanju EU. Metode provjere usklađenosti tehničkih karakteristika vozila i
njegovih sistema sa UN ECE propisima. Certificiranje, kao metoda ocjene usklađenosti tehničkih
karakteristika vozila sa propisanim zahtjevima u slučaju specifičnih pojedinačnih konstruktivnih
zahvata na vozilima.
Literatura:
1. UN ECE, Agreement concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled
vehicles, equipment and parts which can be fitted and/or be used on wheeled vehicles and the
conditions for reciprocal recognition of approvals ranted on the basis of these prescriptions
2. Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi
koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u
saobraćaju na putovima, Službeni glasnik BiH br. 23, 02.april 2007.
3. UN ECE pravilnici, BAS, ISO, CEN, IEC i drugi međunarodni standardi vezani za vozila
4. Automobile type approval handbook for Japanese certification - issue 1994
5. Automobile type approval handbook for Japanese certification - 2nd supplement for 1994 issue issue 1996
6. Council Directive 70/156/EECon the approximation of laws of Member States relating to the
type - approval of motor vehicles and their trailers – 1970
7. Working party on the construction of vehicles - its role in the international Perspective - United
Nations, New York and Geneva, 1994
8. 5. World Forum for harmonization of Vehicle Regulations (WP. 29), how it work, how to join it?
New York and Geneva, 2002
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Znanja iz oblasti motora i vozila
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Obavezno prisustvo predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: Pismeni i usmeni ispit
142
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Oznaka kursa:
Jezik:
Semestar
Upravljanje transportom
MV – 31
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Osnovni cilj predmeta je osposobljavanje studenata da mogu transportnim sistemima i procesima u
skladu sa zahtijevima koje nameće potražnja za uslugama u transportu. Studenti će se upoznati sa
sistemskim pristupom upravljanju u transportu, uz poznavanje nivoa transportnog sistema kao objekta
upravljanja i upravljačkog sistema, uzimajući u obzir i uticaj okruženja na transportni proces.
Program predavanja:
Predmet i zadaci upravljanja transportom,osnovni pojmovi o transportu, značaj transporta i razvoj
upravljanja transportom. Definisanje pojmova:saobraćaj, prevoz, protok, promet i komunikacija. Opća
teorija potražnje i ponude u transportu, planiranje potražnje u transportu, planiranje ponude kapaciteta
u transportu. Transportni sistemi kao objekti upravljanja, vrste sistema u transportu, pokazatelji
upravljanja transportom. Sistemi upravljanja u transportu, zadatak i funkcija sistema upravljanja,
koncepcija i hijerarhija sistema upravljanja,vrste sistema upravljanja i vremenski bilans rada voznog
parka. Uticaj transporta na okolinu, područja djelovanja transporta, uticaj saobraćaja na okolinu,
ekološke posljedice saobraćaja u gradovima.
Literatura:
1. Topenčarević Lj.: Organizacija i tehnologija drumskog transporta, Saobraćajni fakultet, Beograd
1987.
2. Županović I.: Tehnologija cestovnog prometa, Zagreb, 1994.
3. Oblak H., Mulej M.: Organiziranje poslovanja prometnih podjetja, Maribor, 1998.
4. Zelenika R.: Suvremeni transportni sustavi, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 1995.
5. Pađen J.: Osnove prometnog planiranja, Zagreb,1986.
6. Mehanović M.: Upravljanje transportom, skripta, Sarajevo, 2007.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Znanja iz oblasti vozila
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Obavezno prisustvo predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: Pismeni i usmeni ispit
143
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Prenosnici snage i kretanja
OM-05
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Upoznavanje sa osnovnim vrstama prenosnika snage i kretanja. Razumijevanje načina funkcionisanja
osnovnih prenosnika. Sticanje znanja potrebnog za izradu projekta planetarnog prenosnika i analize
toka snage i kretanja kod ostalih tipova prenosnika.
Program predavanja:
Mehanički prenosnici (vrste prenosa, tipovi mehaničkih prenosnika i podjela, osnovni prenosnik i
slučajevi kretanja, kinematika radnih organa prenosnika, osnovne karakteristike mehaničkog
prenosnika, planetarni prenosnici). Hidraulički prenosnici (hidrodinamički i hidrostatički prenosnici
snage). Kombinovani prenosnici snage. Ostale vrste prenosnika snage i kretanja (pneumatski
prenosnici snage i kretanja, električni i hibridni prenosnici, kardanski prenosnici, lančani
prenosnici, zupčasti kaišni prenosnici). Spojnice i kočnice kod prenosnika snage i kretanja.
Literatura:
1. N. Repčić, „Prenosnici snage i kretanja”, Mašinski fakultet Sarajevo, 1999.
2. N. Repčić, A. Muminović, A. Zuko, „Mašinski elementi II dio”, Mašinski fakultet Sarajevo, 2004.
3. M. Opalić, „Prijenosnici snage i gibanja”, Sveučilište u Zagrebu, 1998.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Znanje iz Tehničke dokumentacije i CAD-a, Mašinskih
elemenata I i II, Kinematike i Mehanike fluida I
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Redovno prisustvo na predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: Usmeni, kolokviji i pismeni ispit
144
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Industrijski dizajn
OM-11
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa osnovama industrijskog dizajna, komponentama
dizajna i procesom dizajniranja. Posebno težište će biti posvećeno izučavanju komponenti dizajna i
samom procesu dizajniranja.
Program predavanja:
Važnija obilježja dizajna: pravci u dizajnu, poslovni i razvojni uticaji dizajna, uticaj dizajna na
obrazovanje i kulturu, asocijativna svojstva dizajna. Komponente dizajna: tehničko-funkcionalna
komponenta dizajna, ekonomska komponenta dizajna. Proces dizajniranja: značaj i suština procesa
dizajniranja, razvoj procesa dizajniranja, faze procesa dizajniranja. Savremeni dizajniranja proizvoda.
Aktivnosti koje prate razvoj i dizajniranje proizvoda. Razvoj i dizajniranje novih proizvoda u
budućnosti.
Literatura:
1. D. Quarante, „Osnove industrijskog dizajna”, Sveučilišna naklada Zagreb, 1991.
2. A. Ljevar, M. Nikolić, „Industrijski dizajn – Mihailo Pupin”, Zrenjanin, 2004.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Znanje iz Mašinskih elemenata I i II
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Redovno prisustvo na predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: Pismeni i praktični ispit
145
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Tribologija
OM-12
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Upoznavanje sa osnovnim pojmovima tribologije. Razumijevanje interakcije između procesa: trenje habanje - podmazivanje. Upoznavanje sa metodama i uređajima tribometrije.
Program predavanja:
Definicija, istorija i cilj tribologije. Priroda i topografija kontaktnih površina. Proces trenja (trenje
klizanja: molekularna, atheziona i molekularno-mehanička teorija trenja, trenje kotrljanja, trenje u
tečnom stanju). Proces habanja (definicija, kriva i vrste habanja, metode proračuna i način izražavanja
veličina habanja materijala). Proces podmazivanja (vidovi podmazivanja i relativna debljina sloja
maziva). Tribometrija (metode mjerenja habanja mašinskih elemenata, standardne mašine za
ispitivanje trenja i habanja). Analiza tribo-mehaničkih sistema. Materijali tribomehaničkih
sistema. Maziva u tribomehaničkim sistemima (viskoznost tečnih maziva, podjela maziva). Postupci
povećanja otpornosti na habanje. Terotehnologija.
Literatura:
1. N. Repčić, „Tribologija - Multinaučna optimizacija frikcionog kompleksa“, Mašinski fakultet
Sarajevo, 1996.
2. S. Ekinović, „Osnovi tribologije i sistema podmazivanja“, Mašinski fakultet Zenica, 2000.
3. A.Z. Szeri, „Fluid Film Lubrication: Theory and Design“, Cambridge University Press, 1998.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Znanje iz Tehničke dokumentacije i CAD-a, Mašinskih
elemenata I i II, Materijala I, Statike, Kinematike i Mehanike fluida I
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Redovno prisustvo na predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: Pismeni ispit, usmeni ispit i kolokviji
146
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Projektovanje pomoću
računara
OM-14
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 0 V + 3 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Upoznavanje sa naprednim tehnologijama CAD programskih sistema, korištenjem programskih alata i
izradom grafičkog modela tijela kao pretpostavke za naponsku analizu MKE i CAM aplikacije.
Program predavanja:
Proces konstruisanja, struktura i okruženje. Konfiguracija CAD sistema. Interno računarsko
predstavljanje objekata. Modeliranje mašinskih dijelova pomoću računara. Principi modeliranja
mašinskih dijelova pomoću računara. Modeliranje mašinskih dijelova složene konfiguracije
interaktivnim postupkom. Parametarsko modeliranje. Modeliranje u okviru ekspertnog sistema.
Baze podataka – CAD datoteke. Standardi i interfejsi u računarskoj grafici i CAD sistemima.
Predprocesori i postprocesori. Integracija CAD sistema i aplikacije za analizu konstrukcije. Posebne
aplikacije CAD sistema: analiza mehaničke konstrukcije, numeričke analize (MKE) i simulacije kod
numerički upravljanih alatnih mašina (CNC programiranje). CAD sistemi i vještačka inteligencija.
Literatura:
1. N. Repčić, „CAD metode – Konstruisanje podržano računarima”, Mašinski fakultet Sarajevo,
1996.
2. N. Repčić, I. Šarić, „AutoCAD 2002 – Primjena računara u konstruisanju”, Mašinski fakultet
Sarajevo, 2003.
3. F. Amirouche, „Principles of Computer-Aided Design and Manufacturing”, Prentice Hall, 2004.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Znanje iz Tehničke dokumentacije i CAD-a, Mašinskih
elemenata I i II
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Redovno prisustvo na predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: Usmeni i praktični ispit
147
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Projektovanje
transportnih sredstava
OM-15
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
OM-08
2 P + 2 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Upoznavanje sa projektovanjem i proračunom konstrukcija transportnih sredstava, sinteza stečenih
znanja tokom studija i poticanje na samostalni rad putem proračuna konstrukcije složenog mehaničkog
sistema za dizanje i prenošenje tereta.
Program predavanja:
Stanje i pregled propisa koji se odnose na projektovanje transportnih sredstava, njihovih elemenata,
pogonskih mehanizama i nosive konstrukcije. Projektovanje mehanizama dizalica (mehanizmi za
okretanje i promjenu dohvata, mehanizmi podiznih platformi i manipulatora, mahanizmi autodizalica).
Dinamička opterećenja pogonskih mehanizama i konstrukcije (pokretanje i zaustavljanje pogonskih
mehanizama). Nosive konstrukcije dizalica (mostovi, portali i dohvatnici), osnove proračuna.
Ispitivanje dizalica i sigurnosni uređaji. Skladišna transportna sredstva. Konstrukcija, proračun i
dimenzionisanje pogona kod sredstava neprekidnog transporta.
Literatura:
1. N. Repčić, M. Čolić, „Transportna sredstva”, Mašinski fakultet Sarajevo, 2005.
2. N. Repčić, M. Čolić, „Zbirka riješenih zadataka iz transportnih sredstava”, Mašinski fakultet
Sarajevo, 2005.
3. D. Šćap, „Prenosila i dizala, podloge za konstrukciju i proračun”, Liber, Zagreb, 1990.
4. D. Ostrić, S. Tošić, „Dizalice”, Mašinski fakultet Beograd, 2005.
5. D. Ostrić, „Transportne mašine”, Mašinski fakultet Beograd, 1989.
6. D. Ostrić, „Dinamika mosnih dizalica”, Mašinski fakultet u Beogradu, Beograd, 1994.
7. S. Tošić, „Proračun mašina neprekidnog transporta i dizaličnih uređaja”, Mašinski fakultet
Beograd, 2001.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Znanje iz Transportnih sredstava, Elastostatike,
Mašinskih elemenata, Metalnih konstrukcija
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Redovno prisustvo na predavanjima i vježbama, izrada
projektnih zadataka
Način polaganja ispita: Pismeni ispit, projekti, kolokviji
148
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Liftovi i žičare
OM-16
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Savladavanjem gradiva ovog predmeta uz ranije stečena znanja, formira se osnova za samostalno
rješavanje praktičnih problema iz ove oblasti kao npr. problema vertikalnog transporta, prevoza ljudi
za turističke i sportske svrhe, transport tereta na veće udaljenosti po nepristupačnom terenu i dr.
Program predavanja:
Stanje i pregled propisa koji se odnose na projektovanje liftova i njihovih dijelova. Dijelovi lifta s
električnim pogonom (pogonski uređaj, ram kabine, kabina, ...), konstrukcija i proračun. Upravljanje
liftom. Projektovanje liftova (putnički, teretni, fasadni, panoramski, kosi). Vrste i izbor hidrauličnih
liftova. Ostali uređaji za transport osoba (eskalatori, transportne trake). Vertikalni transport invalidnih
osoba. Namjena, princip rada i tipovi žičara. Trasa, opis konstrukcije, osnove proračuna i
projektovanja žičara i ski liftova.
Literatura:
1. S. Tošić, „Liftovi”, Mašinski fakultet Beograd, 2004.
2. B. Šelendić, „Vertikalni, kosi i horizontalni transport“, Savez inženjera i tehničara Jugoslavije,
Beograd, 1996.
3. D. Ostrić, „Transportne mašine“, Mašinski fakultet Beograd, 1989.
4. „E-Line MonoSpaceTM Inslallation Workbook“, KONE Corporation, 1998.
5. „E-Line MonoSpaceTM Technology Workbook“, KONE Corporation, 1998.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Znanje iz Transportnih sredstava, Elastostatike,
Mašinskih elemenata
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Redovno prisustvo na predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: Usmeni, kolokviji i projekti
149
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Metalne konstrukcije
OM-17
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Sticanje osnovnih znanja za definisanje spoljašnjeg opterećenja, određivanje deformacija i napona i
dimenzionisanje realnih konstrukcija. Modeliranje dijelova realnih konstrukcija i određivanje
deformacija i napona u elementima konstrukcija korištenjem FEM metode.
Program predavanja:
Uvod u metalne konstrukcije. Proračun vijčanih veza. Proračun zavarenih veza. Dokaz elastične
stabilnosti. Stabilnost limova nosača. Zamor materijala. Konstruktivno oblikovanje karakterističnih
metalnih konstrukcija. Klasične metode proračuna nosećih konstrukcija. Uticaj pokretnog opterećenja
na dimenzionisanje. Proračun statički neodređenih linijskih sistema. Formiranje osnovnih sistema
metode pomjeranja. Uslovi kompatibilnosti. Ravansko stanje napona. Slobodno i ograničeno uvijanje.
Metoda pomjeranja. FEM metoda u konstrukcijama. Globalna analiza struktura. Određivanje
pomjeranja slobodnih čvorova strukture.
Literatura:
1. Z. Petković, D. Ostrić, „Metalne konstrukcije u mašinogradnji I“, Mašinski fakultet u Beogradu,
Institut za mehanizaciju, 1996.
2. Z. Petković, D. Ostrić, „Metalne konstrukcije u mašinogradnji II“, Mašinski fakultet u Beogradu,
Institut za mehanizaciju, 1999.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Znanje iz Mašinskih elemenata I i II, Elastostatike,
Projektovanja pomoću računara
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Redovno prisustvo na predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: Pismeni ispit, usmeni ispit, kolokviji
150
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Ispitivanje konstrukcija
OM-18
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 0 V + 2 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Ovladavanje eksperimentalnim metodama za rješavanje inženjerskih problema kroz analizu
deformacija i naprezanja na kritičnom mjestu opterećene konstrukcije.
Program predavanja:
Radno i kritično stanje mašinskih konstrukcija i dijelova. Radno opterećenje u uslovima eksploatacije.
Analiza raspodjele napona u mašinskom dijelu. Eksperimentalne metode za određivanje naprezanja
(metod krtog laka, fotoelastična metoda, tenzometrijska metoda). Principi modeliranja mašinskih
dijelova pomoću računara. Geometrisko modeliranje mašinskih dijelova pomoću računara (žičani,
površinski i zapreminski modeli). MKE za analizu naprezanja primjenom softverskog paketa CATIA.
Literatura:
1. „CATIA V5 – Knjiga II: Napredni tečaj (Part Design, Assembly Design, Drafting, Surface)“,
CadCam Design Centar, Zagreb, 2003.
2. „ELFINI, Generative Part & Generative Assembly Structural Analysis“, Dassault Systemes, 2000.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Znanje iz Osnova mjerenja i obrade podataka,
Elastostatike, Mašinskih elemenata I i II
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Redovno prisustvo na predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: Usmeni ispit, kolokviji, praktični ispit
151
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Sistemi unutrašnjeg
transporta
OM-19
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
3 P + 1 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Sticanje teorijskih i praktičnih saznanja o uređajima koji se koriste za pretovarne, transportne i
skladišne radove. Upoznavanjem i razumijevanjem funkcionisanja osnovnih vrsta uređaja unutrašnjeg
transporta stiču se znanja za samostalno rješavanje praktičnih problema iz ove oblasti kao što je njihov
pravilan izbor i eksploatacija ali i osnovne metode proračuna.
Program predavanja:
Uloga, podjela i značaj unutrašnjeg transporta, razvoj. Vrste transportovanog materijala. Komponente
transportnih uređaja (užad i lanci, zahvatni uređaji, koturi i koturače, bubnjevi, kočnice i zadržači,
točkovi): namjena, osnove proračuna i izbor. Osnovni mehanizmi dizalica i njihov pogon: podjela,
opis i princip rada, osnove proračuna. Dizalice: vrste i opis rada. Liftovi: vrste, opis i dimenzionisanje
pogona. Skipovi. Transportno-manipulativna vozila i viljuškari: opis i osnove proračuna. Uređaji
neprekidnog transporta: oblast primjene, podjela, opis i osnove proračuna. Uređaji sa vučnim
elementom (trakasti i lančani transporteri, elevatori, konvejeri i žičare). Uređaji neprekidnog
transporta bez vučnog elementa (zavojni, valjkasti, inercijalni i uređaji gravitacionog transporta).
Pneumatski transport. Automatizovani transportni sistemi. Automatski vođena vozila, manipulatori i
roboti. Mjere zaštite u radu transportnih uređaja.
Literatura:
1. N. Repčić, M. Čolić, „Transportna sredstva”, Mašinski fakultet Sarajevo, 2005.
2. N. Repčić, M. Čolić, „Zbirka riješenih zadataka iz transportnih sredstava”, Mašinski fakultet
Sarajevo, 2005.
3. N. Repčić, M. Čolić i dr. „Transportni uređaji”, Svjetlost, Sarajevo, 1998.
4. S. Tošić, „Proračun mašina neprekidnog transporta i dizaličnih uređaja”, Mašinski fakultet
Beograd, 2001.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Redovno prisustvo na predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: Kolokvij, projekat i pismeni ispit.
152
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Optimizacija mašinskih
konstrukcija
OM-37
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Sticanje znanja o metodama optimalnog projektovanja konstrukcija i njihovih dijelova. Putem
praktičnih primjera i poticanjem na samostalni rad studenti se osposobljavaju za rješavanje problema
optimiranja oblika, dimenzija, materijala, cijene, itd.
Program predavanja:
Formulacija problema optimalnog projektovanja. Razvoj modela i definicija ograničenja. Metode
rješavanja. Optimizacija konstrukcija. Optimizacija oblika i dimenzija poprečnog presjeka, težine, ...,
konstrukcije. Izbor numeričkog algoritma i softvera. Interpretacija numeričkih rezultata. Optimizacija
dizajna mašinskih elemenata i konstrukcija korištenjem metode konačnih elemenata. Analiza
pouzdanosti.
Literatura:
1.
2.
3.
4.
M. Kirsh, „Structural Optimisation”, Springer Verlag, 1993.
E. Atrek, „New Directions in Optimum design”, John Wiley & Sons, 1984.
J. S. Arora, „Introduction to Optimum design”, McGraw-Hill, New York, 1989.
C. A. Mota, „Computer Aided Optimal Design – Structural and Mechanical Systems”,
Springer Verlag, 1987.
3. P. Y. Papalambros, D. J. Wilde, „Principles of optimal design: modeling and computation”,
Cambridge University Press, 2000.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Znanje iz Numeričkih metoda u inženjerstvu i
Elastostatike, poželjno znanje iz Metoda konačnih elemenata u inžinjerstvu
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Redovno prisustvo na predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: Pismeni ispit, usmeni ispit, kolokviji
153
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Industrijska praksa (MSc)
OM-38
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
0 P + 0 V + 4 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Upoznavanje i rješavanje praktičnih zadataka iz oblasti konstrukcija čime student provjerava i
dopunjava vlastita stručna znanja.
Program predavanja:
Industrijska praksa podrazumijeva obavezan boravak u preduzeću čija je djelatnost iz područja studija
studenta i obavlja se pojedinačno. Student se tokom prakse upoznaje sa odgovarajućim poslovima za
koje se osposobljava kroz programe obrazovanja. Istovremeno ima zadatak da provjerava i dopunjava
vlastita stručna znanja, uz cjelovitije sagledavanje procesa rada.
Literatura: Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Student je obavezan voditi detaljan dnevnik prakse i
uraditi stručni izvještaj.
Način polaganja ispita: Obaveza studenta je da napravi stručni izvještaj koji će se uzimati kao
podloga za ocjenjivanje.
154
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Aerodinamika projektila
OT-01
BHS
Zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV / Projekt
-
2 P + 1 V + 2 LV
7
Ciljevi i svrha predmeta:
Usvajanje znanja o aerodinamici projektila i modelima predviđanje aerodinamičkih koeficijenata i
momenata. Student će biti osposobljen da procijeni aerodinmičke koeficijente i momente projektila sa
i bez krila. Da koriste standardne programe za određivanje aerodinamičkih koeficijenata.
Program predavanja:
Uvod u aerodinamiku projektila. Aerodinamika profila. Aerodinamika krila. Aerodinamika
osnosimetričnog projektila. Aerodinamičke sile i momenti: Otpor i aksijalna sila. Uzgon i normalna
sila. Magnusova sila. Moment propinjanja. Prigušni moment. Magnusov moment. Aerodinamika
rotacionog tijela. Aerodinamika projektila sa krilima Interferencija. Statička stabilnost. Osnove
aerodimičkog modeliranja: aerodinamički model brzorotirajučeg projektila ili aerodinamički
stabiliziranog projektila. Osnove mjerenja u aerodinamici projektila.
Literatura:
1.
2.
3.
4.
Janković S.: Aerodinamika projektila, Beograd, 1979
Anderson: Aerodynamic
Missile Aerodynamic, The Applied Vehicle Technology panel Symposium, Sorrento, 1998.
Mendenhall M.R.: Tactical Missile Aerodynamics: Prediction Methodology, Volume 142, 1991
Metodi učenja: predavanja, vježbe, projektni zadatak, eksperimantalni rad
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Izrada i prezentacija projekta.
Metod ispitivanja: Dva parcijalna ispita, izrada i prezentacija projekta, završni ispit na kome se
polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama (5%),
izrada i prezentacija projekta (50%) i dva parcijalna ispita (45%).
155
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Artiljerijski i raketni
sistemi
OT-03
BHS
Zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV / Projekt
-
3 P + 1 V +2 LV
6
Ciljevi i svrha predmeta:
Osnovni zadatak ovoga kursa u procesu edukacije studenta je da se uoče razlike između artiljerijskih
oružja za direktno i indirektno gađanje, raketnih oružja za direktnu i indirektnu podršku, utjecaj misije
cilja u izboru oružja i municije itd.
Program predavanja:
Osnovni parametri ciljeva. Misija na cilju. Interakcija između misije na cilju i izbora tipa oružja i
municije.
Osnovna podjela savremenih oružja velikog kalibra. Artiljerijska oružja za direktno i indirektno
gađanje (topovi, haubice, minobacači). Savremeni tenkovi i njihova oružja. Višecjevni raketni sistemi.
Raketni sistemi za lansiranje sa ramena. Taktički vođeni raketni sistemi.
Tačnost i preciznost savremenih oružanih sistema. Definicija centralne kružne greške i naglašavanje
razlike između CEP-a i vjerovatnog odstupanja po dometu i pravcu. Utjecaj tipa oružja na CEP i
vjerovatno odstupanje po dometu i pravcu.
Savremeni trendovi u razvoju novih oružanih sistema (artiljerijski i raketni).
Interakcija između zahtijeva za povećanje dometa i efekata na cilju na razvoj performansi oružja (veća
komora sagorijevanja, duža cijev, trend za smanjenje mase sistema, zahtjevi za veliku brzinu paljbe,
mobilnost oružja na bojištu itd.). Metode testiranje oružja.
Literatura:
1. J. W. Ryan: Guns, Mortars and Rockets, Royal Military Collage of Science, Shrivenham, UK,
1982
2. Anon: Engineering Design Handbook: Recoilless Rifle Weapon Systems, ADA-023513, Army
Materiel Command Alexandria, Virginia, 1976
3. N. Lovren: Lansirni uređaji, Specijalistički studij, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 1988.
4. D. Pavlović, M. Novaković, A. Duilo, Osnovi konstrukcije artiljerijskog naoružanja,
Vojnoizdavački zavod, Beograd 1983.
5. A. Paligorić: Osnovi artiljerijskog naoružanja: artiljerijsko naoružanje u borbenim sistemima
kopnene vojske, Beograd, 1985.
6. N. Mitrinović: Projektovanje minobacača, deo II, Beograd, 1985.
7. M. Vasiljević, Projektovanje bestrzajnih oruđa, Beograd, 1985.
8. M. Kalezić: Ispitivanje artiljerijskih oruđa, Beograd, 1985.
Metodi učenja: predavanja, vježbe, seminarski zadatak, eksperimantalni rad
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Izrada i prezentacija seminara.
Metod ispitivanja: Dva parcijalna ispita, izrada i prezentacija seminara, završni ispit na kome se
polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada
i prezentacija seminara - 50%, dva parcijalna ispita – ukupno 45%.
156
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Balistička forenzika
OT-05
BHS
Zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / LV / Seminar
-
2 P + 0 V + 3 LV
6
Ciljevi i svrha predmeta:
Cilj predmeta je da studenti nauče principe vojne balističke forenzike artiljerijskih, raketnih,
minobacačkih projektila i bombi. Studenti treba da razumiju vrste materijala koji se koriste kod
projektila malog, srednjeg i velikog dometa, svrhu i performanse municije i oružja iz kojih se ispaljuje,
način na koji unutrašnja balistika utiče na balistiku projektila, osnovne parametre prelazne, spoljašnje i
terminalne balistike projektila, osnove balistike rana, vrste i funkciju glavnih instrumenata koji se
koriste u vojnoj balističkoj forenzici.
Program predavanja:
Osnove funkcionisanja oružja. Performanse oružja. Materijali i konstrukcija komponenti municije.
Osnove unutrašnje balistike. Osnove prelazne balistike. Osnove spoljašnje balistike. Osnove
terminalne balistike. Performanse fragmenata. Blast djelovanje. Analiza kratera. Proces prodiranja.
Faktori koji utiču na pogađanje mete. Mehanizmi ranjavanja. Balistička instrumentacija. Metode
balističkog testiranja.
Literatura:
1. Zečević B.: Primjena modifikovanih avionskih bombi tokom opsade Sarajeva 1994.-1995.,
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, for Trial Attorney Mr. Stefan Weaspi,
Mašinski fakultet Sarajevo, Odjeljenje za odbrambene tehnologije, Sarajevo, februar 2007.
2. Zečević B., Terzić J., Ćatović A.: Analiza uvjeta koji su doveli do masakra osoba na trgu
„Kapija" dana 25.05.1995. god u 20:55 sati, Tužilaštvo-Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine,
Sarajevo, decembar, 2007. god.
3. J. Jussila: Wound ballistic simulation: Assessment of the legitimacy of law enforcement firearms
ammunition by means of wound ballistic simulation, Academic dissertation, The Second
Department of Surgery - University of Helsinki, and Police Technical Centre, Helsinki, 2005.
4. Anon: FM 6-50 Tactics, Techniques, and Procedures for The field artillery cannon battery,
appendix J, Crater analysis and reporting, Headquarters Department of the Army and United
States Marine corps, 1996.
Metodi učenja: predavanja, vježbe, semiarski zadatak
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Izrada i prezentacija seminara.
Metod ispitivanja: Dva parcijalna ispita, izrada i prezentacija seminara, završni ispit na kome se
polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada
i prezentacija seminara - 50%, dva parcijalna ispita – ukupno 45%.
157
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Dizajn municije
OT-09
BHS
Zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV / Projekt
-
2 P + 1 V + 2 LV
6
Ciljevi i svrha predmeta:
Osnovni cilj ovog predmeta je da studenti nauče metodologiju dizajna projektila od ideje do detaljnog
razmatranja zahtijeva misije cilja. Pored toga, studenti treba da ovladaju osnovnim softverskim alatima
neophodnim za dizajn municije u cjelini, da nauče da vrše izbor materijala i koriste vojne standarde.
Program predavanja:
Definiranje misije artiljerijskih projektila. Koncept definisanja idejnog rješenja artiljerijske municije.
Odabir materijala za municiju. Osnovne informacije o upaljačima za artiljerijske projektile. Tipovi
goriva za artiljerijsku municiju. Struktura projektila. Osnove pogonskog punjenja i vrste goriva.
Osnovna znanja o strukturi čahure. Unutrašnje-balističko rješenje za artiljerijsko oružje. Interakcija
municije i oružja. Strukturalna analiza projektila tokom faze lansiranja. Municija poboljšanog dometa.
Dizajn HEAT (kumulativnih) projektila. Osnove dizajniranja KE (kinetičkih) projektila. Različiti
tipovi oklopa. Glavni parametri Blast (razornih) bojevih glava. Osnove dizajna submunicije (DPICM).
Osnovne karakteristike osvjetljavajuće municije. Parametri dimnih projektila baziranih na tečnoj i
čvrstoj mješavini.
Literatura:
1. R. M. Lloyd: Conventional Warhead Systems Physics and Engineering Design, Volume 179,
Progress in Astronautics and Aeronautics.
2. J. Carleone: Tactical Missile Warheads, Progress in Astronautics and Aeronautics, Volume 155,
AIAA, 1993.
3. J. Zukas: High Velocity Impact Dynamics, Wiley-Interscience Publication, 1990.
4. W. Walters, J. Zukas: Fundamentals of Shaped Charges, Wiley-Interscience Publication, 1989.
5. N. Kršić: Osnovi konstrukcije municije, Tehnički školski centar KoV, Zagreb, 1973.
6. R. Sutterlin: Cours de munitions, Ecole nationale superieure de l’armament, Paris, 1963-1966.
7. B. Zečević: Bojeve glave raketnih projektila, Mašinski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 1988.
Metodi učenja: predavanja, vježbe, projektni zadatak
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Izrada i prezentacija projekta.
Metod ispitivanja: Dva parcijalna ispita, izrada i prezentacija projekta, završni ispit na kome se
polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada
i prezentacija projekta - 50%, dva parcijalna ispita – ukupno 45%.
158
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Osnove taktičkih vođenih
projektila
OT-18
BHS
Zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V /LV / Seminar
-
2 P + 1 V + 2 LV
6
Ciljevi i svrha predmeta:
Usvajanje znanja o osnovnim principima djelovanja i karakteristikama taktičkih vođenih projektila,
opcijama vođenja. Student će moći proračunati elemente putanje vođenih projektila: metodom
pokrivanja cilja i metodom proporcionalnog vođenja.
Program predavanja:
Uvod: Kratki istorijski pregled, tipovi vođenih projektila, karakteristike taktičkih vođenih projektila,
tip aerodinamičke konfiguracije kod taktički vođenih projektila, bojeve glave, smrtonosnost i „pogodi
da ubije“.
Komponente oružja: pregled podsistema rakete, pogon, bojeva glava i pripala, vanjska struktura
projektila i površine za upravljanje, datalinkovi, energetski moduli.
Raketni pogon: uvod u pogon vođenih projektila, pogon na čvrsta goriva, jedno stepeni i više stepeni
startni motori, startni i maršutni raketni motor, smanjenje odraza produkata sagorijevanja.
Bojeve glave i upaljači: tipovi bojevih glava (Blast, HEAT, EFP itd.), tipovi upaljača, predviđanje
smrtonosnosti.
Sistemi lansiranja: Interfejs vođeni projektil-platforma
Test i planiranje: tipovi testiranja vođenih projektila i njihova upotreba, efikasnost na cilju,
telemetrijski sistemi, ispitivanja sistema u završnoj fazi leta.
Proces razvoja: provjera valjanosti dizajna/proces razvojne tehnologije, Follow-on projekcije novog
vođenog projektila, primjeri razvojnih kapaciteta (mogućnosti), nove tehnologije za taktičke vođene
projektile.
Literatura:
1. R. G. Lee, T. K. Garland-Colins, D. E. Johnson, E. Archer, C. Sparkes, G. M. Moss & A. W.
Mowat; Guided weapons, Brassey’s defence publishers, Shrivenham, 1988.
2. N. A. Shneydor; Missile guidance and pursuit – Kinematics, Dynamics and Control, Horwood
Publishing, Chichester, 1998.
3. Edited by Emil J. Eichblatt Jr.: Test and Evaluation of the Tactical Missile, Volume 119, Progress
in Astronautics and Aeronautics, 1989.
4. Martin David Sullivan: Computer Program Applications to Tactical Missile Conceptual Design,
Naval Postgraduate School Monterey CA, 1981.
Metodi učenja: predavanja, vježbe, seminarski zadatak
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Izrada i prezentacija seminara.
Metod ispitivanja: Dva parcijalna ispita, izrada i prezentacija seminara, završni ispit na kome se
polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada
i prezentacija seminara - 50%, dva parcijalna ispita – ukupno 45%.
159
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Pirotehnika
OT-20
BHS
Ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV / Projekt
-
2 P + 1 V + 1 LV
6
Ciljevi i svrha predmeta:
Predmet je osmišljen tako da uvede studente u fenomene pirotehnike i dizajna pirotehničkih
kompozicija.
Program predavanja:
Principi hemijske reakcije i širenja reakcije sagorijevanja. Emisija i propagacija svjetla vidljivog i IC
spektra kroz atmosferu i kroz oblake. Pirotehničke kompozicije i naprave za osvjetljavanje, praćenje,
signalizaciju i ometanje. Proizvodnja toplote i dizajn pirotehničkih usporača. Odabir komponenata,
eksperimentalni testovi i komercijalna proizvodnja pirotehničkih sredstava. Opasnosti od pirotehničkih
sredstava i sigurnosni zahtjevi.
Literatura:
1. J. H. McLain, Pyrotechnics, Franklin Institute Press, USA, 1980.
2. H. Ellern, Military and Civilian Pyrotechnics, Chemical Publishing Company Inc., New York
1968.
3. J. P. Agrawal, High Energy Materials, 2010 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co.,
Weinheim
Metodi učenja: predavanja, vježbe, seminarski zadatak
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Izrada i prezentacija seminara.
Metod ispitivanja: Dva parcijalna ispita, izrada i prezentacija seminara, završni ispit na kome se
polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada
i prezentacija seminara - 50%, dva parcijalna ispita – ukupno 45%.
160
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Raketni lanseri
OT-21
BHS
Zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV / Projekt
-
2 P + 1 V + 2 LV
6
Ciljevi i svrha predmeta:
Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa preliminarnim projektovanjem lansirnih uređaja i ovladaju
baznim znanjima o raketnim lanserim. Student će biti osposobljen da proračuna parametre kretanja
rakete na lanseru i procijeni uticaj početnih poremećaja na funkciju rasturanja u toku gađanja.
Program predavanja:
Uvodna razmatranja. Podjela lansirnih uređaja. Lansiranje rakete promjenjive mase i njeno kretanje u
aktivnoj fazi leta. Aproksimativno određivanje parametara kretanja rakete na lanseru. Kretanje rakete
po klizaču lansirnog uređaja. Diferencijalne jednačine na aktivnom dijelu putanje.Lanseri nevođenih
artiljerijskih raketa i početna skretanja kao izvori greške gađanja. Matematička interpretacija
kriterijuma za ocjenu greške. Poremećaji kretanja rakete u toku kretanja na lanseru i u toku njegovog
napuštanja. Ponašanje raketnog lansera u toku napuštanja rakete i poremećaji koji se prenose na
raketu. Statičko i dinamičko opterećenje lansera na samohodnim platformama usljed opaljenja rakete.
Oprema za lansiranje raketa.
Literatura:
1. Milanović M.: OSNOVI PROJEKTOVANJA RAKETA I LANSERA POGLAVLJA IZ
PROJEKTOVANJA LANSERA, Beograd, 2002.
2. Lovren N.: LANSIRNI UREĐAJI, Sarajevo, 1988.
Metodi učenja: predavanja, vježbe, projektni zadatak
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Izrada i prezentacija projekta.
Metod ispitivanja: Dva parcijalna ispita, izrada i prezentacija projekta, završni ispit na kome se
polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada
i prezentacija projekta - 50%, dva parcijalna ispita – ukupno 45%.
161
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Raketni motori na čvrsto
gorivo
OT-22
BHS
Zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV / Projekt
-
3 P + 1 V + 2 LV
7
Ciljevi i svrha predmeta:
Ovladavanje znanjima o dizajna raketnih motora na čvrsta goriva. Student će biti osposobljen da
definiše zahtjeve i procese dizajna raketnog motora, vrši balističku analizu procesa u raketnom motoru
s ciljem optimizacije dizajna raketnih motora na čvrsta goriva.
Program predavanja:
Dizajn taktičkih raketnih motora na čvrsta goriva: funkcionisanje, tipovi, definisanje zahtjeva i procesi
razvoja raketnih motora na čvrsta goriva. Čvrsta raketna goriva: tipovi, karakteristike i proizvodnja
čvrstih, definisanje zahtjeva za goriva, mehaničke karakteristike čvrstih goriva, teoretske performanse
raketnog motora. Mehanizam sagorijevanja čvrstih raketnih goriva. Uticajni faktori na osnovnu brzinu
sagorijevanja. Dizajn mlaznika: tipovi mlaznika, izbor materijala, termalna i strukturalna analiza
mlaznika. Potisak raketnog motora. Gubici u raketnom motoru. Dizajn pogonskog punjenja i
regresiona analiza površine sagorijevanja. Predviđanje performansi čvrstih raketnih motora.
Pripaljivanje raketnih motora. Osnovne napomene o procesima nestabilnosti sagorijevanja čvrstih
raketnih goriva. Dizajn tijela raketnog motora: procesi proizvodnje, materijali za strukturu raketnog
motora i termalnu izolaciju, strukturalna analiza strukture raketnog motora. Balistička testiranja
raketnih motora.
Literatura:
1. Berko Zečević, Jasmin Terzić, Alan Ćatović, Sabina Serdarević-Kadić: Design of Solid Rocket Motors,
DTD-1315, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2009.
2. Berko Zečević, Jasmin Terzić: Raketni motori na čvrsto gorivo, DTD-1320, Mašinski fakultet Sarajevo,
Sarajevo, 2011.
3. Tactical Missile propulsion, Edited by Jensen E. G. and Netzer W.D., Progress in Astronautics and
Aeronautics, Vol. 170, AIAA, 1996.
4. Fundamentals of Solid-Propellant Combustion, Edited by Kuo K.K. and Summerfield, Progress in
5.
6.
7.
8.
Astronautics and Aeronautics, Vol. 90, AIAA, 1984.
Kuo K. K.: Principles of Combustion, John Wiley&Sons, 1986, New York.
Gordon S. and McBride B.: Computer Program for Calculation of Complex Chemical Equilibrium
Compositions and Applications, I. Analysis, NASA Reference Publication 1311, October 1994
Nonstady Burning and Combustion Stability of Solid Propellants, Edited by Lugi De Luca, Price W.E.,
Summerfield M., Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol. 143, AIAA, 1992.
Davenas A. et collabrateurs: Technologie des propergols solides, Masson, Paris, 1989.
Metodi učenja: predavanja, vježbe, projektni zadatak, eksperimantalni rad
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Izrada i prezentacija projekta.
Metod ispitivanja: Dva parcijalna ispita, izrada i prezentacija projekta, završni ispit na kome se
polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada
i prezentacija projekta - 50%, dva parcijalna ispita – ukupno 45%.
162
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Skladištenje municije
OT-23
BHS
Zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / LV / Projekat
-
2 P + 0 V + 2 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Usvajanje znanja o osnovnim principima i zadacima skladištenja municije i eksploziva u nadzemnim
objektima, razvrstavanju municije i eksploziva prema vrsti opasnosti i kompatibilnosti kao i primjeni
vojnih standarda za sigurno skladištenje municije i eksploziva.
Program predavanja:
Uvod: pojam i zadaci skladišta municije i eksploziva, konfiguracija skladišta, dijelovi skladišta,
raspored objekata, rukovođenje i odgovornosti za skladištenje municije i eksploziva.
Objekti za skladištenje municije i eksploziva: opšti zahtjevi za objekte, vrste objekata, karakteristike
objekata, bitni dijelovi objekata, barikade, raspored objekata.
Klasifikacioni kodovi i miješanje municije i eksploziva pri skladištenju: sistem klasifikacije, grupe
opasnosti, načela skladištenja (kompatabilne grupe, miješanje municije i eksploziva pri skladištenju).
Sigurnost u skladištu: opšti principi skladištenja municije i eksploziva, principi količina – rastojanje
(Q-D), određivanje količine eksploziva i rastojanja za različite vrste skladišnih objekata i grupe
opasnosti primjenom Q-D tabela, skladištenje u otvorenim skladištima, količina- rastojanja za
određena izložena mjesta.
Stokovi: pojam stokova i principi formiranja, sadržaj stokova, fizičko formiranje stokova, stokovi van
objekata.
Zadaci i aktivnosti u skladištima municije i eksploziva: mjere pirotehničke sigurnosti, uskladištenje,
iskladištenje, premještanja municije i eksploziva unutar skladišta, paletizacija municije i eksploziva u
skladištu, praćenje razmještaja, specifične procedure, dokumenti (u skladištu, u objektima, na
stokovima, evidencije, za prijem i izdavanje municije i eksploziva, o kvalitetu, oznake).
Zahtjevi za električnu, svjetlosnu i požarnu zaštitu: električni standardi, standard unutrašnje rasvjete u
objektima za skladištenje eksploziva, zaštita od groma, protivpožarna zaštita.
Izvještaji o vanrednom događaju.
Literatura:
1. Berko Zečević, Uvod u upravljanje opercijama skladitenja municije, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo,
2011.
2. J. Terzić, Vojni standardi za sigurno rukovanje sa eksplozivima, Mašinski fakultet Sarajevo, DTD-1304,
Sarajevo, 2011.
3. Manual of NATO Safety Principles for the Storage of Military ammunition and Explosives AASTP 1,
Change 3, May 2010.
4. DOD Ammunition and Explosives Safety Standards - DOD 6055.9 – STD (Standard MO za sigurnost
municije i eksploziva), February 29, 2008.
Metodi učenja: predavanja, vježbe, projektni zadatak
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Izrada i prezentacija projekta.
Metod ispitivanja: Dva parcijalna ispita, izrada i prezentacija projekta, završni ispit na kome se
polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada
i prezentacija projekta - 50%, dva parcijalna ispita – ukupno 45%.
163
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Spoljna balistika
projektila
OT-24
BHS
Ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV / Projekt
-
2 P + 1 V + 2 LV
6
Ciljevi i svrha predmeta:
Usvajanje znanja o osnovama dinamike leta projektila (osnosimetričnih brzorotirajučih projektila
raketnih projektila sa aerodinamičkom i dinamičkom stabilizacijom), disperziji projektila, kao i
predviđanje putanje projektila.
Program predavanja:
Uvod u spoljnu balistiku. Atmosfera. Primjena matrica i matričnog računa u sistemu jednačina
kinematike leta projektila. Kinematika projektila. Aerodinamičke sile i momenti. Euler-ov model za
artiljerijske i raketne projektile (model teške materijalne tačke). Model modifikovane materijalne tačke
(artiljerijski projektili sa i bez gasogeneratora). Stabilnost projektila. Model sa šest stepeni slobode
(6DOF). Kretanje oko središta mase. Balistički poremećaji. Tačnost i preciznost, rasipanje projektila.
Spoljno balistička mjerenja.
Literatura:
1.
2.
3.
4.
Janković S.: Spoljna balistika, Beograd, 1977
Janković S.: Mehanika leta projektila, Zagreb, 1998
Van Opstal: Balistique exterieure, ECOLE ROYALE MILITAIRE, 1995
McCoy R.: Modern exterior ballistics, 1999.
Metodi učenja: predavanja, vježbe, projektni zadatak
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Izrada i prezentacija projekta.
Metod ispitivanja: Dva parcijalna ispita, izrada i prezentacija projekta, završni ispit na kome se
polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama (5%),
izrada i prezentacija projekta (50%) i dva parcijalna ispita (45%).
164
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Taktičke bojeve glave
OT-25
BHS
Ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV / Projekti
-
3 P + 1 V + 2 LV
7
Ciljevi i svrha predmeta:
Upoznavanje sa tipovima bojevih glava i osnovnim karakteristikama ciljeva, konstrukcionim
karakteristikama i namjeni bojevih glava. Usvajanje znanja o terminalnim efektima pojedinih tipova
bojevih glava. Student se upoznaje sa načinima testiranja bojevih glava.
Program predavanja:
Klasifikacija mogućih ciljeva. Klasifikacija tipova bojevih glava raketnih i artiljerijskih taktičkih
projektila. Bojeva glava parčadnog dejstva: Klasifikacija bojevih glava parčadnog dejstva. Savremenih
materijali tijela HE bojevih glava. Bojeve glave za rušeće dejstvo ili efekat udara. Bojeve glave sa
kumulativnim efektom. Konfiguracija tijela bojeve glave. Formiranje kumulativnog mlaza. Bojeve
glave sa KE projektilima: Tipovi bojevih glava sa KE projektilima. Savremenih materijali za KE
projektile. Eksplozivom formirani projektili. Bojeve glave sa nevođenim subprojektilima. Aerosolne
bojeve glave. Bojne glave ta razvijanje maskirnih i signalnih dimova, Bojne glave sa hemijskim
supstancama (bojni otrovi), Bojne glave sa osvjetljavajućim dejstvom.
Testiranje municije.
Literatura:
1. Tactical Missile Warheads, Edited by Joseph C., Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol.
155, AIAA, 1993.
2. Conventional Warhead Systems Physics and Engineering Design, Richard M. Lioyd, Progress in
Astronautics and Aeronautics, Vol. 179, AIAA, 1998.
3. P. W. Walters, A. J. Zukas, Fundamentals of Shaped Charges, John Wiley&Sons, New York,
1994.
4. High Velocity Impact Dynamics, Edited by Jonas A. Zukas, John Wiley&Sons, New York, 1990.
5. B. Zečević, Bojeve glave raketnih projektila, Mašinski fakultet Sarajevo, Sspecijalistički studij,
Sarajevo, 1988.
Metodi učenja: predavanja, vježbe, projektni zadatak
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Izrada i prezentacija projekta.
Metod ispitivanja: Dva parcijalna ispita, izrada i prezentacija projekta, završni ispit na kome se
polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada
i prezentacija projekta - 50%, dva parcijalna ispita – ukupno 45%.
165
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Tehnologije proizvodnje
oružja
OT-36
BHS
Ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / LV / Projekat
-
2 P + 0 V + 2 LV
6
Ciljevi i svrha predmeta:
Ovladavanje tehnologijama nužnim za proizvodnu oružja.
Program predavanja:
Osnovni organizacije i projektovanje tehnoloških procesa. Opšti pojmovi o organizaciji proizvodnje
artiljerijskog i pješadijskog oružja. Razrada tehnoloških procesa mehaničke obrade dijelova oružja.
Materijali za proizvodnju cijevi oružja. Termička obrada radnih komada. Tačnost obrade osnovnih
elemenata cijevi.
Tehnologije mehaničke obrade cijevi: struganje, duboko bušenje, proširivanje. Izrada koničnog
vodišta u cijevi. Izrada barutne komore. Proces izrade tankostjenih cijevi i cilindara metodom
rotacionog istiskivanja.
Izrada žljebova u kanalu cijevi: alati za mehaničko rezanje žljebova, tehnološki postupak
ožljebljivanja cijevi. Ožljebljivanje postupkom hladnog rotacionog istiskivanja. Ožljebljivanje cijevi
protiskivanjem specijalnog trna. Izrada unutrašnje trace cijevi elektrohemijskim postupkom. Izrda
kanala cijevi hladnim kovanjem na trnu.
Tehnološki postupci završne obrade cijevi: honovanje, poliranje kanala cijevi, završna obrada
dubinskih provrta finim proširivanjem i rolovanjem, termička obrada završno obrađenih dijelova,
specijalni postupci površinske zaštite.
Literatura:
1. Pavelić V.: Specifične tehnologije u proizvodnji oružja, MORH-TP-4/95, Zagreb 1995.
Metodi učenja: predavanja, vježbe, projektni zadatak
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Izrada i prezentacija projekta.
Metod ispitivanja: Dva parcijalna ispita, izrada i prezentacija projekta, završni ispit na kome se
polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada
i prezentacija projekta - 50%, dva parcijalna ispita – ukupno 45%.
166
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Upaljači
OT-40
BHS
Ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV / Projekt
-
2 P + 1 V + 1 LV
6
Ciljevi i svrha predmeta:
Usvajanje znanja o funkcionisanju upaljača, modelima dinamičke analize sigurnosno-armirajučeg
mehanizma upaljača, izvršnog mehanizma upaljača i metodama testiranja upaljača. Student će biti
osposobljen vrši dinamičku analizu mehanizama u upaljaču kao i obradu eksperimantalnih rezultata
koristeći vojne standarde.
Program predavanja:
Opis upaljača: osnovni sistemi, funkcionisanje i klasifikacija upaljača (prema oružju iz kojih se
lansiraju projektil, prema operacijama upaljača). Tipovi upaljača koji se koriste za artiljerijske,
raketne, HEAT, vođene i minobacačke projektile, bombe, torpeda i mine. Mehanički, elektronski,
pirotehnički, blizinski, vremenski upaljači. Sigurnosni i armirajući mehanizam. Detekcija cilja i
uređaji za prepoznavanje cilja. Sile aktiviranja (vrijeme, ubrzanje, usporenje, centrifugalne i udarne).
Dinamička analiza mehanizama upaljača. Pouzdanost upaljača: sigurnosna i funkcionalna. Tehnike za
sigurnu destrukciju uređaja upaljača. Sigurnosni i okolinski aspekti uređaja upaljača. Sigurnost u
pakovanju, rukovanju, transportu i skladištenju upaljača. Testiranje upaljača.
Literatura:
1. N. Kršić, Osnovi konstruisanja upaljača, Beograd 1986
2. Waffen-technisches Taschen-buch, Rheinmetall, 1983
Metodi učenja: predavanja, vježbe, projektni zadatak
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Izrada i prezentacija projekta.
Metod ispitivanja: Dva parcijalna ispita, izrada i prezentacija projekta, završni ispit na kome se
polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada
i prezentacija projekta - 50%, dva parcijalna ispita – ukupno 45%.
167
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Stabilnost i sigurnost
municije
OT-41
BHS
Ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV / Projekat
-
2 P + 0 V + 2 LV
6
Ciljevi i svrha predmeta:
Kurs o stabilnosti i sigurnosti municije namjenjen je za osoblje (civilno ili vojno) koje se nalazi u
svakodnevnom kontaktu sa oružjem, eksplozivima i/ili municijom. Cilj predmeta je ovladavanje
znanjima iz oblasti stabilnosti municije i njihove sigurne eksploatacije.
Program predavanja:
Razmatranje stabilnosti municije.
Kvalifikacija eksplozivnih materija. Izbor eksplozivnih materija (fizikalne i mehaničke karakteristike).
Testiranje hemijskih, mehaničkih i fizikalnih karakteristika eksplozivnih materija sa ciljem procjene
njihovog životnog ciklusa. Testiranje na osjetljivost i eksplozivnost (trenje, šok, udar, električna
pražnjenja, termička osjetljivost, testovi eksplozivnosti i stabilnost na vakum).
Razmatranje sigurnosti municije.
NATO sigurnosni principi za skladištenje vojne municije i eksploziva. NATO principi za klasifikaciju
opasnosti od vojne municije i eksploziva. Načela skladištenja municije (Skladištenje i grupe
kompatibilnosti. Procedure klasificiranja rizika od eksploziva. Dokumenti ispitnih procedura). Zaštita
osoblja. Konstrukcija objekata i lociranje. Električki standardi. Količina – rastojanje analiza
(Određivanje količine eksploziva i rastojanja. Tabele Q-D za granicu rizika). Standardi za hemijske
agense. Sigurnosni principi za transport vojne municije i eksploziva. Vojno okruženje i njegov utjecaj
na životni ciklus municije (Klimatsko-mehanički utjecaji, električni utjecaji, itd). Neosjetljiva
municija.
Literatura:
1. DOD 6055.9-STD Ammunition and Explosives Safety Standards, US Department of Defense, July 1999.
2. Principles and methodology for the qualification of explosive materials for military use, STANAG 4170
Ed2.
3. Manual of NATO Safety Principles for the Storage of Military Ammunition and Explosives, STANAG
4440, AASTP-1 Edition 1.
4. Manual of NATO Principles for the Hazard Classification of Military Ammunition and Explosives,
STANAG 4123.
5. Manual of the NATO Principles for the application of Risk Analysis to the Storage and Transportation of
Military Ammunition and Explosives, STANAG 4442.
6. F. McCleskey: Quantity – Distance Fragment Hazard Computer Program (FRAGHAZ), february 1988.,
Naval Surface Warfare Center, Dahlgreen, Virginia.
7. NATO standardi: STANAG 4487 Ed1., STANAG 4488 Ed1., STANAG 4489 Ed1., TANAG 4490 Ed1.,
STANAG 4491 Ed1., STANAG 4556 Ed1., STANAG 4443 Ed1., STANAG 4506 Ed1. STANAG 4525
Ed1., STANAG 4117 Ed3, STANAG 4147 Ed2. i STANAG 4224 Ed3.
Metodi učenja: predavanja, vježbe, projektni zadatak
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Izrada i prezentacija projekta.
Metod ispitivanja: Dva parcijalna ispita, izrada i prezentacija projekta, završni ispit na kome se
polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada
i prezentacija projekta - 50%, dva parcijalna ispita – ukupno 45%.
168
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Alati za kompjutersko
modeliranje u balistici
OT-42
BHS
Zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / LV / Projekt
-
2 P + 0 V + 3 LV
6
Ciljevi i svrha predmeta:
Ovladavanje znanjima programiranja i primjene komercijalinih softvera za numeričku simulaciju u
balistici.
Program predavanja:
Principi sistema modeliranja. Osnovni modeli za simulacije u unutrašnjoj, spoljnoj i terminalnoj
balistici. Osnovne jednačine. Tehnike numeričkog rješavanja. Simulacija opstrujavanja projektila i
profila primjenom numeričke simulacije. Modeli trajektorija projektila i simuliranje performansi
sistema od šest stepeni slobode (6-DOF) i tri stepena slobode (3-DOF). Modeliranje i simulacija za
idealni 2-D raketni motor (fluid i solid model). Modeliranje i simulacija prostorne distribucije parčadi
pri fragmentaciji HE bojeve glave, odnosno HEAT bojevih glava (formirnaje primarnog mlaza i faza
prodiranja kroz prepreku). Primjeri primjene softvera Matlab/Simulink, Fortran, C++, Comet i
ADINA u procesima modeliranja i simulacije.
Literatura:
1. Gilat A.: MATLAB An Introduction With Applications, Wiley, 2003.
2. ADINA User Interface Primer, Report ARD 03-6, ADINA R & D Inc., june 2003.
3. ADINA Theory and Modelling Guide, Volume I: ADINA, Report ARD 03-7, ADINA R & D Inc.,
june 2003.
4. Stroustrup B.: The C+ + Programming Language, Third Edition, AddisonWesley, 1997.
5. Compaq Visual Fortran, Programmers Guide, Visual Fortran Version 6.6, Compaq Computer
Corporation, Houston, Texas, 2001
6. Comet, version 2, User manual, Institute of Computational Continuum Mechnics GmbH,
Hamburg, 2001.
Metodi učenja: predavanja, vježbe, projektni zadatak
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Izrada i prezentacija projekta.
Metod ispitivanja: Dva parcijalna ispita, izrada i prezentacija projekta, završni ispit na kome se
polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada
i prezentacija projekta - 50%, dva parcijalna ispita – ukupno 45%.
169
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Visoko energetski
materijali
Šifra:
OT-43
Jezik:
BHS
Semestar:
Zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV / Seminar
-
2 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Cilj kursa je upoznavanje studenta sa visokoenergetskim mateirjalima koji se koriste za municiju. Na
osnovu izložene materije, studenti bi trebali biti osposobljeni da znaju razlikovati slabe i jake
eksplozivne mataerije, da vrše izbor tipova eskplozivnih materija za pojedine vrste municije,
uočavanje stepena opasnosti u fazi ugradnje, odnosno stokiranja i rukovanja.
Program predavanja:
Eksplozivne materije. Podijela eksplozivnih materija. Primarni jaki eksplozivi, metode inicijacija.
Primarni eksplozivi za kapsle i detonatore.
Jake sekundarne eksplozivne materije. Jake eksploziven kompozicije. Jaki eksplozivi za glavna
punjenja municije i eksplozivi za buster punjenja. Utjecaj tipa projektila na izbor jakih eksploziva za
glavno punjenje. Neosjetljivi jaki eksplozivi. Eksplozivni lanac u koceptu aktiviranja jakih eksploziva.
Slabi eksplozivi. Podijela slabih eksploziva. Slabi eksplozivi za punjenja artiljerijske i minobacačke
municije (jednobazna, višebatna goriva, LOVA goriva i goriva za base-bleed generatore). Slabi
eksplozivi za pogonska punjenja čvrstih raketnih motora (dvobazna i kompozitna goriva i
kombinacije). Eksplozivni lanac u koceptu aktiviranja slabih eksploziva.
Eksplozivne performanse, efekti i tehnike predviđanja performansi. Performanse jakih eksplozivnih
punjenja. Detonaciona brzina, pritisak i energija. Faktori koji utječu na detonaciju eksplozivnog
punjenja. Uvod u deflagraciju i detonaciju. Mehanizmi inicijacije eksplozivnih materija. Metodi
inicijacije do deflagracije i detonacije. Prelaz od deflagracije ka detonaciji. Utjecaj prenosa toplote na
proces eksplozije. Osnovne tehnologije proizvodnje jakih eksploziva i slabih eksploziva. Osnovne
tehnologije punjenja municije sa jakim i slabim eksplozivima. Neosjetljiva goriva. Nove eksplozivne
materije (jake i slabe). Metode testiranja municije.
Literatura:
1. Anon: Advanced Energetic materials, The National Academies of Sciences, 2004.
2. Bircher H.: Explosive Substances and Their Applications: An Overview, Chimia 58 (2004) 355-362, ©
Schweizerische Chemische Gesellschaft, ISSN 0009.4293
3. Anon: Military Explosive, Headquarters, Department of the Army USA, TM 9-1300-214, 1984
4. Đurica A.: Pirotehnika i inicijalna sredstva, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1983.
5. CCG Kurs „Hemija i tehnologija eksplozivnih materija“ Berhausen/Karlsruhe, 13-17. 02. 1978.
6. Tactical Missile Warheads, Edited by Joseph C., Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol. 155, AIAA,
1993.
7. Tactical Missile propulsion, Edited by Jensen E. G. and Netzer W.D., Progress in Astronautics and
Aeronautics, Vol. 170, AIAA, 1996.
8. Les poudres, propergols et explosives, Tom 4: Les propergoals, Technique et Documentation –Lavoisier,
1991
9. Maksimović V.P.: Eksplozivne materije, Vojnoizdavački zavod, Beograd 1985.
Metodi učenja: predavanja, vježbe, seminarski zadatak
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Izrada i prezentacija seminara.
Metod ispitivanja: Dva parcijalna ispita, izrada i prezentacija seminara, završni ispit na kome se
polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada
i prezentacija seminara - 50%, dva parcijalna ispita – ukupno 45%.
170
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Demilitarizacija municije
OT-46
BHS
Zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V /LV / Seminar
-
2 P + 0 V + 3 LV
6
Ciljevi i svrha predmeta:
Cilj predmet je ovladavnje znanjima usmjerenim za shvatanje složenosti problema uništavanja i
onesposobljavanja standardne municije i oružja, posebno kod zemlaja u tranzicija, kao što je Bosna i
Hercegovina. To je veoma dugotrajan, opasan i skup posao.
Program predavanja:
Definiranje pojma demilitaritacija. Demilitarizacija na otvorenom postupkom sagorijevanja ili
detonacijom. Tehnologije izdvajanja eksploziva u zatvorenom prostoru. Demilitarizacija oružja.
Oprema za demilitarizaciju. Plantovi za destrukciju municije. Sigurnosni aspekti rukovanja sa
eksplozivima. Identifikacija municije. Uticaj demilitarizacije na okolinu.
Literatura:
1. Berko Zečević: Demilitarizacija konvencionalne municije, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo
2011.
2. DoD 4160.21-M-1 Defense Demilitarization Manual
Metodi učenja: predavanja, vježbe, seminarski zadatak
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Izrada i prezentacija seminara.
Metod ispitivanja: Dva parcijalna ispita, izrada i prezentacija seminara, završni ispit na kome se
polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada
i prezentacija seminara - 50%, dva parcijalna ispita – ukupno 45%.
171
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Viša inženjerska
matematika
PMF-07
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Osnovni cilj predmeta je sticanje potrebnog matematičkog znanja za praćenje, savladavanje i
samostalno rješavanje zadataka i problema koji se javljaju u programima predmeta na Odsjeku za
mašinske konstrukcije, Odsjek za motorna vozila na master nivou.
Program predavanja:
Numerički redovi (pojam konvergencije, potrebni i dovoljni uvjeti konvergencije), funkcionalni redovi
(uniformna konvergencija, razvijanje funkcija u Taylorov i Mac-Laurentov red, stepeni redovi,
intervali konvergencije, diferenciranje i integriranje stepenih redova), Fourierovi redovi (razvijanje
funkcije u Fourierov red na proizvoljnom segmentu, razvijanje funkcija u Fourierov red po sinusima
ili cosinusima višestrukih uglova).
Parcijalne diferencijalne jednadžbe (klasifikacija, opšta parcijalna jednadžba prvog reda, teorija
integrala, metod Lagrange-Charpita, klasifikacija linearnih parcijalnih jednadžbi drugog reda,
svođenje na kanonske oblike, zadavanje početnih i graničnih uvjeta, metode rješavanja). Osnove
kompleksne analize (krive i oblasti u kompleksnoj ravni, jednoznačne i višeznačne elementarne
kompleksne funkcije, analitičke funkcije i Cauhy-Riemannovi uvjeti, integrali funkcija kompleksne
promjenjive, Cauchyeva integralna teorema za jednostruko i višestruko povezane oblasti, Laurentov
red, ostatak i njegova primjena). Osnove tenzorskog računa.
Literatura:
1. Erwin Kreyszig: Advanced engineering mathematics, John Wiley&Sons (2000.-VIII izdanje)
2. I.Aganović, K.Veselić: Linearne diferencijalne jednadžbe, Uvod u rubne probleme, Element,
Zagreb, 2001.
3. D.S.Mitrinović: Kompleksna analiza, Građevinska knjiga, Beograd, 1981.
4. T. Anđelić: Tenzorski račun, Naučna knjiga, Beograd, 1991.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Redovno prisustvo na predavanjima i vježbama,
aktivnost na časovima, izrada domaćih zadataka
Način polaganja ispita: Pismeni ispit
172
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Programiranje II
RIM-24
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / LV
-
2 P + 0 V + 2 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Cilj ovog predmeta je ovladavanje osnovnim principima programiranja i elementima objektnoorijentirane metodologije koja je danas zastupljena u većini popularnih programskih jezika, konkretno
jezika C++, C# i Java.
Program predavanja:
Principi OOP, klase, objekti. Koncept modeliranja. Koncept klase i objekta. Genericke funkcije i
klase. NasljeDivanje klasa. Apstraktne klase. Polimorfizam. Izuzeci (exceptions). Praktični primjeri.
Literatura:
1. Uvod u programiranje: C++ | .NET | C# | Matlab, Senad Burak, Univerzitetski udžbenik,
Sarajevo 2008.
2. Introduction to OOP with C++, Josep Maria Ribó, Ismet Maksumic, Siniša Cehajic,
Univerzitetska knjiga Mostar
3. Object-Oriented Analysis and Design with Applications, Grady Booch, Addison Wesley
4. Profesionalno programiranje C# , grupa autora, Wrox Press Ltd, 2002.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Znanje iz predmeta Programiranje I.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: redovno prisustvo na predavanjima i vježbama, aktivnost
na časovima, izrada domaćih zadataka.
Način polaganja ispita: pismeni ispit.
173
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Internet programiranje
RIM-26
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / LV
-
2 P + 0 V + 2 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Cilj ovog predmeta je ovladavanje osnovnim principima programiranja i elementima programskih
jezika koji se danas upotrebljavaju za potrebe izgradnje dinamičkih web sistema, kao što su web
portali, on-line trgovine i e-commerce. Tehnologije koje se obrađuju su ASP.NET 3.5 sa fokusom na
jezik C# (Windows platforma) kao i Apache Web Server sa fokusom na popularni skriptni jezik PHP
(Linux platforma).
Program predavanja:
Uvod u Internet, koncept, protokoli, HTML. Uvod u .NET framework, ASP.NET 3.5, osnovni
koncept, sigurnost i integritet. Baze podataka iWeb servisi. Uvod u Apache Web server, osnove PHP
skripting jezika. Web design. Primjeri programiranja web sistema.
Literatura:
1. Uvod u programiranje:C++ | .NET | C# | Matlab, Senad Burak, Univerzitetski udžbenik,
Sarajevo 2008.
2. Pro .NET 2.0 Code and Design Standards in C#, Mark Horner, 2006
3. C# 2005 for dummies, Stephen Randy Davis and Chuck Sphar, Wiley Publishing, Inc. 2006
4. Java 2: a beginner's guide, H. Schildt, Osbornw/McGraw-Hill, 2001
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Znanje iz predmeta Programiranje I i Pogramiranje II.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: redovno prisustvo na predavanjima i vježbama, aktivnost
na časovima, izrada domaćih zadataka.
Način polaganja ispita: pismeni ispit.
174
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Ekspertni sistemi i baze
znanja
RIM-29
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / LV
-
2 P +0 V + 2 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Cilj ovog predmeta je upoznavanje sa ekspertnim sistemima i bazama znanja, tehnologijom koja je
postojeći trend, ali i budućnost razvoja informacionih tehnologija. Sistemi zasnovani na bazama
znanja (knowledge-based applications), kao i oni na umjetnoj inteligenciji (artificial intelligence) su
danas stvarnost u mnogim disciplinama nauke, inženjerstva i naročito odbradbenim tehnologijama.
Program predavanja:
Uvod u ekspertne sisteme. Osnovni koncepti ekspertnih sistema i baza znanja. Primjena expertnih
sistema. Trendovi u razvoju ekspertnih sistema i sistema baziranih na bazama znanja. Prednosti i
problemi pri uvođenju ekspertnih sistema. Pravci budućeg razvoja i predviđena očekivanja.
Literatura:
1.
2.
3.
4.
Rattz J.C., Pro LINQ Language Integrated Query in C# 2008, 2007
Silberschatz, Korth, Database System Concepts, McGrawHill, 2002
Gunderloy M., i Jorden J.L., SQL Server 2000, 2001
Luger G.F., Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving, 5th
Edition (Addison-Wesley), 2005
5. Hancock J.C., Toren R., Practical Business Intelligence With SQL Server 2005, Addison-Wesley,
2006
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnosti koje se zahtijevaju od kandidata: redovno prisustvo na predavanjima i vježbama,
aktivnost na časovima, izrada domaćih zadataka
Način polaganja ispita: pismeni ispit
175
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Inteligentni sistemi i
vještačka inteligencija
RIM-31
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / LV
-
2 P + 0 V + 2 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Cilj ovog predmeta je upoznavanje sa inteligentnim sistemima i vještačkoj inteligenciji, kao i primjeni
ovih tehnologija u oblastima inženjerstva i računarstva. Umjetna inteligencija u vojnim disciplinama.
Robotika. Računarske igre.
Program predavanja:
Uvod u inteligentne sisteme i vještačku inteligenciju. Osnovni koncepti vještačke inteligencije i
inteligentnih sistema. Primjena inteligentih sistema. Trendovi u razvoju umjetne inteligencije i sistema
baziranih na bazama znanja. Inteligentni sistemi u proizvodnji (Intelligent Manufacturing Control).
Umjetna inteligencija i robotika. Autonomni mini roboti. Primjena umjetne inteligencija u
računarskim igrama. Inteligente simulacije.
Literatura:
1. Artificial Intelligence: A Modern Approach, Second Edition, Stuart Russell and Peter Norvig,
Prentice Hall, 2002
2. Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving, George F. Luger,
5th Edition (Addison-Wesley), 2005
3. Machine Learning, Tom M. Mitchell, Thomas M. Mitchell, McGraw-Hill College, 1997
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Znanje iz predmeta Programiranje I i Programiranje II.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: redovno prisustvo na predavanjima i vježbama, aktivnost
na časovima, izrada domaćih zadataka.
Način polaganja ispita: pismeni ispit.
176
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Teorija sušenja
TOD-16
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Predmet Teorija sušenja treba da upozna inžinjere s prenosom toplote i mase kod fazne ili hemijske
transformacije i u higroskopno-poroznim izotropnim i ortotropnim materijalima tokom sušenja.
Prezentirana materija treba da omogući dobijanje rješenja tretiranog procesa u obliku konkretnih
kvalitativnih, a gdje je to moguće i kvantitativnih rezultata.
Program predavanja:
Potencijal za prenos toplote i mase u rastvorima i higroskopno-poroznim tijelima. Onsagerova teorija.
Određivanje fluksa i termodinamskih sila. Diferencijalne jednačine bilansa toplote i mase kod fazne ili
hemijske transformacije i kod higroskopno-poroznih materijala. Granični uslovi u problemima prenosa
toplote i mase. Karakteristike prenosa vlage i toplote higroskopno-poroznih materijala.
Termodinamičke osobine okoline. Analitičko rješenje nekih problema. Numerički i eksperimentalni
pristup rješavanju problema sušenja. Gradijent koncentracije vlage kao uzročnik nastanka vlažnosnih
naprezanja.
Literatura:
1. Luikov, A.V.: Heat and Mass Transfer in Capillary-porous Bodies, Pergamon press, Oxford, 1966.
2. Keey, R.B.: Drying – Principles and Practica, Pergamon Press, Oxford, 1972.
3. Horman, I., Martinović, D.: Toplotna obrada drveta - principi i praksa, Mašinski fakultet,
Sarajevo, 2005.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: znanje iz Termodinamike i Prenosa toplote i mase
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Način polaganja ispita: usmeni i pismeni ispit
177
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Tehnološki procesi
površinske obrade drveta
TOD-17
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Upoznavanje sa teorijskim osnovama formiranja filmova u površinskoj obradi drveta i tehnološkim
procesima površinske obrade drveta.
Program predavanja:
Fizikalno-hemijske osnove formiranja filmova u površinskoj obradi drveta.
Tehnološki procesi površinske obrade drveta.
Projektovanje lakirnica.
Literatura:
1. Alić O., Površinska obrada drveta, Mašinski fakultet, Sarajevo, 1997.
2. Ljuljka B., Površinska obrada drva, Šumarski fakultet, Zagrab, 1990.
3. Jahić M.,Živanović R., Površinska obrada drveta, SITZAMS, Beograd, 1993.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Poznavanje osnova površinske obrade drveta, kemije
polimera.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Način polaganja ispita: kolokviji tokom semestra i završni test
178
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Kompoziti od drveta
TOD-18
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P/V
-
3 P + 2 V / 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Upoznavanje s specijalnim tretmanima i tehnološkim rješenjima proizvodnje kompozitnim materijala
na bazi furnira i usitnjenog drveta. Kombinacije drugih materijala i drveta. Stečena znanja
osposobljavaju studenta za proširenjem upotrebnih vrijednosti proizvoda na bazi drveta.
Program predavanja:
Općenito o kompozitnim materijalima. Kompoziti na bazi drveta. Pojam «Engeenering wood».
Specijalni proizvodi na bazi furnira i usitnjenog drveta. Proizvodi na bazi kombinacije sintetskih
vlakana i drveta. Kompoziti na bazi usitnjenog drveta u funkciji upotrebljenog ivera i drugih
materijala. Fizičko mehanička svojstva kompozitnih materijala. Toplotna i zvučna izolacija kompozita
u funkciji upotrebljenih materijala u konstrukciji.
Literatura:
1. Standardi BAS EN, EN, ISO
2. Razni članci objavljeni u referentnim časopisima
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Ljepljenje, Konstrukcije od drveta, Furniri, furnirske i
stolarske ploče, Iverice.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Način polaganja ispita: Pismeni ispit, usmeni ispit
179
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Konstrukcije proizvoda od
drveta
TOD-19
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Upoznavanje sa dimenzionisanjem i tipskim konstruktivnim riješenjima namještaja i građevinske
stolarije.
Program predavanja:
Statičko i dinamičko dimenzionisanje konstruktivnih detalja i proizvoda.
Tipska konsruktivna riješenja korpusnih, rešetkastih i kombinovanih konstrukcija namještaja, prozora i
vrata.
Literatura:
1. S.Tkalec, "Konstrukcije namještaja", Šumarski fakultet, Zagreb, 1985.g.
2. M.Potrebić, "Drvne konstrukcije", Šumarski fakultet, Beograd, 1984.g.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Poznavanje elemenata konstrukcija proizvoda od drveta.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Način polaganja ispita: kolokviji tokom semestra i završni test
180
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Metodologija industrijskog
oblikovanja
TOD-22
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P/V
-
2 P + 2 V + 0L
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Savladavanje i razumijevanje teorijskih, praktičnih i metodoloških osnova oblikovanja proizvoda od
drveta. Razvijanje sposobnosti samostalnog analitičkog i kreativnog oblikovanja.
Program predavanja:
Svrha, ciljevi i razlozi primjene metodologije industrijskog oblikovanja u drvnoj industriji.
Metodološki postupak interdisciplinarnog koncepta u odnosu na proces oblikovanja. Zadaci i učinci
metodologije. Uvod u proces oblikovanja drveta ili proizvoda od drveta. Metode i sistematski postupci
procesa oblikovanja. Metode planiranja i kontrole rokova. Upravljanje procesom oblikovanja
proizvoda. Analiza okruženja. Koncepcija proizvoda. Istraživanje dokumentacije i analognih rješenja.
Projektni zadatak. Upute za dizajn. Analiza izvodljivosti. Optimizacija rješenja. Izvedbeno rješenje.
Ocjena rezultata. Testiranje tržišta za novi proizvod. Izrada prototipa novog proizvoda. Priprema
proizvoda za probnu i serijsku proizvodnju. Metode odlučivanja i vrednovanja.
Literatura:
1. Milan Nešić, Radovan Šuletić, Branko Glavonjić, Dragoljub Ivković: "Naučni temelji grupne
tehnologije u industriji namještaja", Biblioeka Šumarskog fakulteta u Beogradu
2. "Drvene konstrukcije", Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 1996.
3. Paul Jacques Grillo: "Form, Function & Design", Dover Publication, N.Y. 1975.
4. Dr Fruht M.: "Dizajn u proizvodnji", Beograd 1990.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: redovno prisustvo predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: pismeni ispit
181
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Drvo u građevinarstvu
TOD-26
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P/V
-
2 P + 2 V + 0L
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Upoznavanje s načinima i metodama ispitivanja kvaliteta proizvoda od drveta. Stečena znanja
omogućavaju i olakšavaju rad na projektiranju, konstruiranju i unapređivanju kvaliteta proizvoda na
bazi drveta. Također, s dobivenim znanjem, olakšan je pristup uvođenju «Upravljanjem kvalitetom»,
uvođenju CE znaka ili nekih drugih oznaka kvaliteta.
Program predavanja:
Sticanje znanja iz oblasti proizvoda od drveta namjenjenih građevinarstvu. Lamelirani nosači. I
nosači na bazi drugih kompozitnih materijala. Principi proizvodnje. Drvene obloge, podovi, parketi ,
stepenice, zidne obloge. Što se podrazumjeva pod podnim oblogama. Drvene oplate za građevinarstvo.
Kompozitni materijali namjenjeni upotrebi u građevinarstvu. Zahtjevi svojstava drveta i proizvoda na
bazi drveta za upotrebu u građevinarstvu, unutarnja i vanjska građevinska stolarija, parapeti. Toplotna
i zvučna izolacija građevinske stolarije, obloga i podova. Pojam gorivosti i vatrootpornosti proizvoda
na bazi drveta.
Literatura:
1. Standardi BAS EN, EN, ISO
2. Razni članci objavljeni u referentnim časopisima
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Ljepljenje, Konstrukcije od drveta, Furniri, furnirske i
stolarske ploče, Ploče na bazi usitnjenog drveta
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Način polaganja ispita: Pismeni ispit, usmeni ispit
182
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Modifikacija površine
drveta
TOD-27
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / LV
-
2 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Upoznavanje sa teorijskim osnovama i metodama modifikacije površine drveta u cilju pobiljšanja
čvrstoće lijepljenja i kvaliteta površinske obrade drveta.
Program predavanja:
Teorijske osnove modifikacije površine drveta.
Modifikacije površine drveta mehaničkom, kemijskom i metodom zračenja.
Literatura:
1. Alić O., Površinska obrada drveta, Mašinski fakultet, Sarajevo, 1997.
2. Ljuljka B., Površinska obrada drva, Šumarski fakultet, Zagrab, 1990.
3. Bogner A., Modifikacije površine drveta, Šumarski fakultet, Zagrab, 1993.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Hemija polimera, fizikalno-hemijske osnove adhezije
polimera na površinama od drveta
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Način polaganja ispita: kolokviji tokom semestra i završni test
183
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Alati za obradu drveta
TOD-30
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Upoznavanje sa alatima i teorijom rezanja drveta na mašinama za primarnu i finalnu obradu drveta.
Program predavanja:
Osnovni pojmovi. Glavne veličine. Geometrijski elementi elementarne oštrice. Stvarna oštrica.
Postojanost oštrice. Zatupljivanje oštrice. Oblici zatupljenja. Uticaj zatupljenja na glavne veličine
obrade. Uzroci trošenja. Metode ispitivanja postojanosti. Postupci povećanja postojanosti oštrice.
Materijali za izradu alata. Tipični oblici zatupljenja pojedinih vrsta alata, kontrola stanja oštrice i
mogućnosti ponovnog izoštravanja. Toplinske pojave pri mehaničkoj obradi drveta. Rezanje drveta.
Svojstva drveta koja utiču na proces rezanja. Osnovni, prelazni i opći smjerovi rezanja drveta.
Opterećenje elemenata oštrice pri rezanju. Sile na oštrici. Rad rezanja, snaga rezanja, jedinična
energija rezanja i jedinični otpor rezanja. Uticajni parametri na jedinični otpor rezanja. Osnovni
kinematski odnosi pri rezanju drveta piljenjem. Alat tračnih pila. Kvaliteta bočne ravnine rezanja i
bočna stabilnost lista pile. Alat gatera. Kvalitet bočne ravnine rezanja i bočna stabilnost lista pile.
Kružna pila - alat. Alati za finalnu obradu drveta: blanjalice, glodalice, dubilice, bušilice, tokarski
strojevi, brusilice.
Literatura:
1. Zubčević R.: Mašine za obradu drveta, I dio, teorija rezanja, Udžbenik, Mašinski fakultet
Univerziteta u Sarajevu,
2. Goglia, V.: Strojevi i alati za obradu drva, I dio, Udžbenik, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski
fakultet, 1994
3. Kršljak, D.: Mašine i alti za obradu drveta I dio, Udžbenik, Univerzitet u Beogradu, 1996
4. Kršljak, D.: Mašine i alti za obradu drveta II dio, Udžbenik, Univerzitet u Beogradu, 1996
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Način polaganja ispita: kolokviji tokom semestra i završni test.
184
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Hemija drveta i pomoćnih
matrijala
TOD-31
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Predmet Hemija drveta i pomoćnih materijala treba da upozna inžinjere sa hemijskim sastavom drveta,
odnosno svim spojevima koji ulaze u sastav drveta a relevantni su kako za proces prerade, odnosno
završne obrade drveta do konačnog proizvoda. Također studenti će se upoznati sa hemijom polimera,
smola koji se koriste za obradu drveta, kao i metodama zaštite drveta od negativnog uticaja okoline u
toku eksploatacije.
Program predavanja:
Struktura drveta, sadržaj vode, hemijski sastav drveta, elementarnog sastava drveta, sadržaj
anorganskih tvari i njihov značaj, drvni pepeo, kemijske reakcije drveta, osnove kemije ugljikohidrata,
monosaharidi, oligosaharidi polisaharidi, celuloza, struktura i osobine lignina i njegovih derivata,
aktivna kiselost i pH drveta, celuloza, polioze, lignin, polifenoli, ekstraktivne tvari, sagorijevanje i
piroliza drveta, degradacija drveta.
Degradacija drveta, abiološka i biološka
razgradnja drveta, biološki uzročnici; ksilofagni
mikroorganizmi; bakterije; epiksilne gljive (uzročnici plijesni, promjene boje drveta, gljive uzročnici
meke i prave truleži); sredstva za zaštitu drveta.
Hemija polimera: Adicijski polimeri; Kationska polimerizacija; Anionska polimerizacija;
Polimerizacija putem slobodnih radikala. Industrijski važni polimeri: Polietilen; Polipropilen;
Polivinilhlorid; Polietilakrilat; Polimetilmetakrilat. Polikondenzacija: Fenolformadehidna smola,
Fenolfurfurolna smola; Smola na bazi karbamida: karbamid formaldehidna smola, karbamidmelanin
formaldehidna smola; Alkidna smola.
Hemijska zaštita drveta. Impregnacije, temelji , lazure. Materijali na bazi prirodnih smola. Lakovi na
bazi celuloze, alkidni, poliesterski, kiselootvrdnjavajući, poliuretanski lakovi, vodeni lakovi,
epoksidni, silikonski lakovi, lakovi na bazi termoplastičnih materijala. Otapala i razrjeđivači.
Literatura:
1.
2.
3.
4.
H.S. Pine i drugi. Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
Horvat,I. i drugi: Osnove nauke o drvu, Zagreb, 1985, str. 28-66
Karahasanović, A.:Nauka o drvetu, Sarajevo 1988, str. 1-426.
Alić, O.: Površinska obrada drveta, Mašinski fakultet Sarajevo, 1997.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Znanje iz Hemije (Prvi semestar)
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Način polaganja ispita: usmeni i pismeni ispit
185
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Savremene metode
dizajniranja
TOD-32
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Upoznavanje s temeljnim načelima i kriterijima izbora i obrade materijala, znanje sagledavanja
prostora, te mjerenja, predočavanja, planiranja, oblikovanja i opremanja funkcionalnih prostornih
jedinica. Razmatranje problema objedinjavanja elemenata tehničkih i tehnoloških sustava.
Program predavanja:
Povijesni razvoj primjene i tretmana materijala u enterijeru. Načela suvremenog oblikovanja prostora i
namještaja. Analiza pojedinih prostornih jedinica i njihova funkcija. Kriterij izbora i obrade materijala.
Oblikovanje enterijerskih elemenata (stepeništa, ograde, podne i zidne obloge, namještaj...) Ugrađeni i
pokretni enterijerski elementi (plakari, stolice...) Kreativni aspekti primjene dizajniranih predmeta.
Izvornost i tradicija. Elementi oblikovanja prostora (omjeri, apsolutne mjere, mjerilo, odnosi i relacije,
organizacija ploha, ravnoteža, ritam...) Kvaliteta površine materijala (struktura, faktura, tekstura).
Problem boje. Psihologija boje. Primjena boje u enterijeru. Internacionalni kodeks sigurnosnih boja.
Odnos namještaja i zdravlja čovjeka. Načela oblikovanja zdravog namještaja.
Literatura:
1.
2.
3.
4.
5.
Grupa autora: "Stilovi, namještaj, dekor (I, II)", V.Karadžić-Larousse, Beograd 1972.
G. Keller: "Dizajn", Vjesnik, Zagreb 1975.
M. Vasiljević: "Dizajn-savremeni pogledi", Beograd 1999.
Charlotte & Peter Fiell: "1000 Chairs", Taschen 1997.
Dr Fruht M.: "Industrijski dizajn", Beograd 1976.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: redovno prisustvo predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: pismeni ispit
186
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
CNC tehnologije u finalnoj
obradi drveta
TOD-33
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 1 V + 1 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Cilj predmeta je upoznavanje studenta sa mogućnostima primjene CNC tehnike u finalnoj obradi
drveta. Studenti će steći znanja iz programiranja NU strojeva i primjene strojeva za izvođenje
operacija.
Program predavanja:
Osnovni principi rada NC i CNC strojeva. Primjena CNC tehnike u finalnoj obradi drveta. Vrste NC i
CNC strojeva: čeparice, dubilice, bušilice, tokarilice, stolne i nadstolne glodalice, brusilice. Obradni
centri. NC i CNC vođeni strojevi ili linije za montažu, formatne kružne pile, tračne pile, paketne
makaze za krojenje furnira, strojevi za sastavljanje furnira, strojevi za oblaganje rubova, strojevi za
bušenje rupa za moždanike, linije za površinsku obradu, strojevi za automatsko špricanje lakova,
roboti. Izbor operacija za obradu na NC i CNC strojevima. Pozicioniranje obradaka i plan izvođenja
operacija. Izrada šablona za pozicioniranje obradaka. Uvodu programiranje DIN 66025. Programiranje
CNC strojeva: Programiranje na stroju. Programiranje s NC programskim paketom. Grafičko
programiranje. Programiranje s digitalizacijom. Teach in programiranje. Programiranje s CAD
sistemom.
Literatura:
1. Madison, J.: CNC MACHINING HANDBOOK, Ind. press INC. 1996
2. Vindšnurer, D.: NC in CNC v lesarstvu, Ljubljana 1988
3. Evans, K.: Programming of CNC Machines – Student Workbook, Ind. press INC., New York.
2003
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Način polaganja ispita: završni test
187
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Upravljanje kvalitetom u
drvnoj industriji
TOD-34
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
3 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Upoznavanje s načinima i metodama ispitivanja i održavanja kvaliteta proizvoda od drveta. Kontrola
kvaliteta u procesu proizvodnje. Stečena znanja omogućavaju i olakšavaju rad na projektiranju,
praćenju i održavanja kvaliteta proizvoda na bazi drveta u procesu proizvodnje. Također, s dobivenim
znanjem, olakšan je pristup uvođenju «Upravljanjem kvalitetom», uvođenju CE znaka ili nekih drugih
oznaka kvaliteta.
Program predavanja:
Sticanje znanja o načinima i metodama ispitivanja kvaliteta proizvoda na bazi drveta. Ulazni materijali
u proces proizvodnje. Statistika kao alat i pomoć u praćenju stabilnosti procesa proizvodnje. Način
obrade rezultata i ocjene parametara kvaliteta proizvoda. Razlikovanje nivoa kvaliteta u funkciji
upotrebne vrijednosti. Oblikovanje Izvještaja o ispitivanju.
Literatura:
1. Standardi BAS EN, EN, ISO
2. Razni članci objavljeni u referentnim časopisima
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Ljepljenje, Konstrukcije od drveta, Furniri, furnirske i
stolarske ploče, Iverice.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Način polaganja ispita: Pismeni ispit, usmeni ispit .
188
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Istraživanje lijepljenih
spojeva
TOD-35
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 0 V + 2 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Istraživanje procesa lijepljenja drveta u cilju kvaliteta i trajnosti spoja, te optimizacije postupka
lijepljenja.
Program predavanja:
Teorije adhezije. Interakcija ljepila i drveta te nastajanje kohezijsko adhezijskih veza. Mjerenje
adhezije, teoretska i realna kohezijsko adhezijska čvrstoća.
Primjena ljepila na određeni proces lijepljenja i istraživanje optimalnih parametara i procesa lijepljenja
drveta.
Istraživanje fizikalno hemijskih karakteristika ljepila i njihov uticaj na čvrstoću spoja.
Istraživanje karakteristika površine drveta i njihov utjecaj na čvrstoću spoja. Istraživanje zaostalih i
unutrašnjih napona u lijepljenom spoju. Uticaj klimatskih promjena i vanjskog opterećenja na trajnost
zalijepljenog spoja.
Istraživanje testova i metoda za mjerenje čvrstoće lijepljenog spoja.
Literatura:
1. M. Backović: Lijepljenje u tehnologijama prerade drveta, Bosna Public, Sarajevo, 1996.
2. Pizzzi. A., Advanced Wood Adhesives Technology, N.Y. 1994.
3. Marra A.A., Technology of wood bonding: principles in practice, Van Nostrand Reinhold, New
York, 1992.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Način polaganja ispita: kolokviji tokom semestra i završni test
189
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Kontrola kvaliteta
namještaja
TOD-36
BHS
zimski
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P / V / LV
-
2 P + 2 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Upoznavanje s načinima i metodama ispitivanja kvaliteta proizvoda od drveta. Stečena znanja
omogućavaju i olakšavaju rad na projektiranju, konstruiranju i unapređivanju kvaliteta proizvoda na
bazi drveta. Također, s dobivenim znanjem, olakšan je pristup uvođenju «Upravljanjem kvalitetom»,
uvođenju CE znaka ili nekih drugih oznaka kvaliteta.
Program predavanja:
Sticanje znanja o načinima i metodama ispitivanja kvaliteta proizvoda na bazi drveta. Razlikovanje
nivoa kvaliteta u funkciji upotrebne vrijednosti. Kvalitet ulaznih materijala za proizvodnju namještaja.
Projektovanje kvaliteta lemelirani elementi, ploče na bazi masivnog drveta, ploče na bazi furnira,
ploče na bazi usitnjenog drveta. Metode i tehnike provjere kvaliteta.
Kvalitet namještaja. Rešetkasti namještaj. Korpusni namještaj. Tapecirani manještaj. Kvalitet izrade,
stabilnost i krutost proizvoda, trajnost proizvoda. Metode i tehnike provjere kvaliteta namještaja.
Literatura:
1. Standardi BAS EN, EN, ISO
2. Razni članci objavljeni u referentnim časopisima
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: Ljepljenje, Konstrukcije, Furniri, furnirske i stolarske
ploče, Iverice.
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: Način polaganja ispita: Pismeni ispit, usmeni ispit.
190
Drugi ciklus studija
Naziv predmeta:
Šifra:
Jezik:
Semestar:
Mehanika ortotropnih
materijala
TOD-38
BHS
ljetni
Nastavni metod:
Uslovni predmeti:
Broj sati sedmično:
ECTS krediti:
P/V
-
3 P + 1 V + 0 LV
5
Ciljevi i svrha predmeta:
Predmet Mehanika ortotropnih materijala treba da upozna inžinjere s metodama proračuna napona i
deformacija u kompozitnim materijalima, vještačkim i prirodnim (drvetu). Stečeno znanje će pomoći
inžinjerima koji se bave projektovanjem konstruktivnih elemenata od tih materijala.
Program predavanja:
Kompozitne grede, grede od dva i više materijala (jednačina neutralne ose, normalni napon i
zakrivljenost, aproksimativni izrazi za napone na donjoj i gornjoj površini kompozitne grede, metoda
transformisanog presjeka). Grede od armiranog betona (jednačina neutralne ose, naponi u betonu i
čeliku). Ortotropni materijali, konstitutivna relacija za elastičan ortotropan materijal. Naprezanje
elemenata od ortotropnog materijala (aksijalno naprezanje, savijanje, torzija). Ortotropni, porozni
materijal (drvo), vlažnosna naprezanja.
Literatura:
1. J. Gere, S. Timoshenko ''Mechanics of materials'', PWS Pub. Comp. Boston, 1997.
2. J. Bodig, B. Jayne ''Mechanics of Wood and Wood Composites'', Krieger Pub. Comp.,
Florida, 1993.
3. I. Horman, D. Martinović ''Toplotna obrada drveta (principi i praksa)'', Mašinski fakultet Sarajevo,
2005.
Potrebni preduslovi za slušanje predmeta: znanje iz Elastostatike
Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata: redovno prisustvo na predavanjima i vježbama
Način polaganja ispita: pismeni ispit
191
Download

Godina - Mašinski fakultet