Profil preduzeća
MAJEVICA HOLDING AD- U RESTRUKTURIRANJU
OSNOVNE INFORMACIJE O PREDUZEĆU:
MAJEVICA HOLDING AD- U RESTRUKTURIRANJU
Matični broj:
08005613
Adresa:
Bačka Palanka, Žarka Zrenjanina 123
Godina osnivanja: 1951
Direktor:
Komad Radenko
Osoba za kontakt: Augustinov Anka
Broj zaposlenih:
69
Broj telefona:
021-751-388
Broj faksa:
021-6040-175
E-mail adresa:
[email protected]
Delatnost:
6420
Majevica-Mašine alatke ad u restrukturiranju
Majevica-Livnica ad u restrukturiranju
Zavisna društva:
Majevica-Pumpe i cisterne ad u restrukturiranju
Majevica-Poljooprema ad u restrukturiranju
Naziv preduzeća:
Struktura kapitala preduzeća (u %):
Struktura kapitala
Republika Srbija
Pio fond RS
Erste bank
Akcionarski fond
DDOR Novi Sad
Fizička lica
Zemljište
% učešća u
ukupnom kapitalu
21,15
6,57
6,44
25,36
0,09
36,85
Naziv zemljišta
Katastars
ka
parcela
FABRIKA I KRUG
FABRIKE-475
(15ha67a23m2)
475/1
KANAL U MESTUPAR.63 (4a45m2)
63
KANAL U MESTUPAR.65 (1a47m2)
65
MO^VARA U MESTUPAR.67 (99a65m2)
67
BARA U MESTUPAR.126/1 (54a44m2)
126/1
BARA U MESTUPAR.126/3 (8a80m2)
126/3
PA[NJAK U MESTUPAR.675 (18a69m2)
675
PA[NJAK U MESTUPAR.676 (74a81m2)
676
PA[NJAK U MESTUPAR.677 (1a45m2)
677
PA[NJAK U MESTUPAR.678 (1a27m2)
678
PA[NJAK U MESTUPAR.679 (2a2m2)
679
PA[NJAK U MESTUPAR.680 (21m2)
680
PA[NJAK U MESTUPAR.681 (3a88m2)
681
Način
korišćenja i
katastarska
klasa
Površina
Vrsta
zemljišta
zemljišta
(u m2)
Vrsta
prava
21723m2
445m2
147m2
9965m2
5444m2
880m2
1869m2
7481m2
145m2
127m2
202m2
21m2
388m2
Oblik
svojine
Obim
udela
Opis tereta
vlasnistvo
vlasnistvo
vlasnistvo
vlasnistvo
vlasnistvo
vlasnistvo
vlasnistvo
vlasnistvo
vlasnistvo
vlasnistvo
vlasnistvo
vlasnistvo
vlasnistvo
Objekti
Naziv objekta
ZGRADA
KOTLARNICE
ZGRADA
KOMPRESORSKE
STANICE
Način
Površina
Površin
Katastar korišćenja
zemljišta
a
Vrsta
ska
i
pod
objekta
objekta
parcela katastarsk
objektom
(u m2)
a klasa
(u m2)
Vrsta
prava
Oblik
svojine
Obim
udela
Opis
tereta
UPRAVNO
SANITARNI ANEKS
MAGACIN ROBE
METALNO
SKLADI[TE ZA
ZAPALJIV
MATERIJAL
RESTORAN SA
SALOM ZA GOSTE I
SEPAREOM
PRODAJNI CENTAR
TRGOVINE NA VEL.I
MALO
ZGRADA
AMBULANTE-OP[TI
SEKTOR
PLATO ZA
LAGER.UTOVAR I
ISTOVAR GOT.PR.
PLATO ZA
PARKIRANJE MA[INA
KOTLARNICA
PROIZVODNJA
Ostvarena proizvodnja najznačajnijih proizvoda (količinski i vrednosno)
Količinski
Naziv proizvoda/usluge Jed.mere.
Starosna struktura zaposlenih
2010
2011
Vrednost u 000 RSD
2012
2010
2011
2012
Godine
Broj zaposlenih
-25
25-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55+
1
6
10
9
7
15
24
PREDNOSTI INVESTIRANJA:
 Majevica Holding Ad je većinski vlasnih kapitala, nepokretnosti i osnovnih
sredstava. Majevica Holding obavlja finansijsku, tehnološko-tehničku, marketinšku
i komercijalnu funkciju za sva svoja povezana preduzeća (kćerke firme). Majevica
Holding obavlja komercijale poslove u sklopu svog prodajnog centra za potrebe
povezanih preduzeća, takođe razvojni deo proizvodnog programa povezanih
preduzeća je na stručnom i visoko obrazovanom kadru ovog preduzeća.
 Tradicija Majevica Holding a.d. seže do daleke 1905. godine. Pod današnjim
imenom radi od 1951. god. i osnivač je pet akcionarskih društava.
 Dinamičan razvoj ostvaruje zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji sa poznatim
evropskim proizvođačima slične opreme, saradnji sa naučno istraživaćkim
institutima i sopstvenim razvojnim službama
 Iz svega gore nabrojanog proizilazi, da investiranje u Majevica Holding Ad
predstavlja i investiranje u brend Majevica, koji je stican dugogodišnjim radom i
nepromenjenim kvalitetom proizvoda i usluga.
KONTAKТ OSOBA U AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU:
Ime
Jelena Kapisoda
Funkcija
Rukovodilac
projekta
Telefon
011 30 25 721
064 84 64 250
e-mail
[email protected]
Poljooprema a.d. u restrukturiranju
OSNOVNE INFORMACIJE O PREDUZEĆU:
Naziv preduzeća:
Matični broj:
Adresa:
MAJEVICA-POLjOOPREMA akcionarsko društvo za proizvodnju
poljoprivrednih mašina - u restrukturiranju
08254699
Bačka Palanka, Žarka Zrenjanina 123
Godina osnivanja: 1951
Subašić Mitar
Direktor:
Osoba za kontakt: Augustinov Anka
Broj zaposlenih:
Broj telefona:
Broj faksa:
E-mail adresa:
Delatnost:
133
021-751-388
021-6040-175
[email protected]
2830
Zavisna društva:
Struktura kapitala preduzeća (u %):
Struktura kapitala
% učešća u
ukupnom kapitalu
21,15
6,57
6,44
25,36
0,09
36,85
Republika Srbija
Pio fond RS
Erste bank
Akcionarski fond
DDOR Novi Sad
Fizička lica
Zemljište
Način
Površina
Naziv
Katastarska korišćenja i
Vrsta
zemljišta (u
zemljišta
parcela
katastarska
zemljišta
m2)
klasa
Vrsta
prava
Oblik
svojine
Obim
udela
Opis tereta
Objekti
Kata
stars
Naziv objekta ka
parce
la
MAGACIN (uz
Proizvodnu halu
objekat 17)
PROIZVODNA
HALA
475/1
Način
korišćenja i
katastarska
klasa
Površ Površina
ina zemljišta
Vrsta
objekt pod
objekta
a (u objektom
m2) (u m2)
57
57,4
870
870,4
Vrsta
prava
Držalac
Svijina
Oblik
Obim udela Opis tereta
svojine
Mešovita
Mešovita
MAGACIN
636
636,1
Svijina
Mešovita
PROIZVODNA
HALA-Fotomat
156
156,3
Držalac
Mešovita
MAGACIN (uz
Proizvodnu halu
objekat 18)
24
24
Držalac
Mešovita
PROIZVODNA
HALA - Preseraj
410
410
Držalac
Mešovita
MAGACIN DELOVA
(uz Proizvodnu halu
objekat 4)
257
257,2
Držalac
Mešovita
13
13
Držalac
Mešovita
MAGACIN
MATERIJALA
77
77
Držalac
Državna
MAGACIN
MATERIJALA
304
304
Držalac
Državna
PROIZVODNA
HALA
7106
7106,2
Svijina
Mešovita
MAGACIN ZA
PROPAN (uz
Proizvodnu halu
objekat 17)
PROIZVODNJA
Ostvarena proizvodnja najznačajnijih proizvoda (količinski i vrednosno)
Količinski
Naziv proizvoda/usluge Jed.mere.
Pneumatske sejalice
Berači kukuruza
Ostale poljomašine za
preradu,pripremu,transp
ort i ostalo
Rezervni delovi
Vrednost u 000 RSD
2010
2011
2012
2010
2011
2012
norma č.
norma č.
50556
7705
91841
9215
103784
25020
40950
46770
81378
8165
203780
49126
norma č.
13137
14942
25289
23252
13240
49655
norma č.
6423
7837
14440
6990
6944
28363
Starosna struktura zaposlenih
Godine
Broj zaposlenih
-25
25-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55+
8
14
9
13
14
26
47
PREDNOSTI INVESTIRANJA:
 Poljooprema a.d. proizvodi mašine za pripremu zemlje, setvu, međurednu obradu,
ubiranje krompira, ubiranje šećerne repe, berače kukuruza, prikolice, rasturače
stajnjaka, pumpe za navodnjavanje i kanalokopače.
 Kvalitetom proizvodni program Poljoopreme AD odskače od sličnih proizvoda na
domaćem tržištu, cenovno takođe, pozicije na svetskom tržištu bi daljnim
investiranjem mogle da se unaprede. Mišljenja smo da dodatne investicije u razvoj i
podsticanje izvoza mogu dovesti do toga da proizvodi Poljoopreme AD budu
konkurentni u zemljama kako iz okruženja tako i u ostalim.
KONTAKT OSOBA U AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU:
Ime
Jelena Kapisoda
Funkcija
Rukovodilac
projekta
Telefon
011 30 25 721
064 84 64 250
e-mail
[email protected]
Majevica-Livnica ad-u restrukturiranju
OSNOVNE INFORMACIJE O PREDUZEĆU:
Naziv preduzeća:
MAJEVICA-LIVNICA akcionarsko društvo za proizvodnju livenih, kovanih
i presovanih proizvoda, - u restrukturiranju
8254702
Adresa:
Bačka Palanka, Žarka Zrenjanina 123
Godina osnivanja: 1951
Direktor:
Beljanski Miroslav
osoba za kontakt: Augustinov Anka
Broj zaposlenih:
31
Broj telefona:
021-751-388
Matični broj:
Broj faksa:
E-mail adresa:
Delatnost:
021-6040-175
[email protected]
2454
Zavisna društva:
Struktura kapitala preduzeća (u %):Holding je 100% vlasnik kapitala
Struktura kapitala
% učešća u
ukupnom kapitalu
21,15
6,57
6,44
25,36
0,09
36,85
Republika Srbija
Pio fond RS
Erste bank
Akcionarski fond
DDOR Novi Sad
Fizička lica
Zemljište
Način
Površina
Naziv
Katastarska korišćenja i
Vrsta
zemljišta (u
zemljišta
parcela
katastarska
zemljišta
m2)
klasa
Vrsta
prava
Oblik
svojine
Obim
udela
Opis tereta
Oblik
svojine
Obim Opis
udela tereta
Objekti
Naziv objekta
Način
Površina
Katastar korišćenj Površina zemljišta
Vrsta
ska
ai
objekta
pod
Vrsta prava
objekta
parcela katastars (u m2) objektom
ka klasa
(u m2)
PROIZVODNA HALA(Livnica,Topionica,Jezgr
arnica,Èistiona)
475/1
3926
3925,5
Svojina
Mešovita
HALA LIVENJA
OBOJENIH METALA
475/1
105
105,2
Držalac
Mešovita
HALA ZA IZRADU
MODELA
475/1
858
875,6
Držalac
Mešovita
475/1
475/1
475/1
411
11
83
411
11,2
83
Držalac
Držalac
Držalac
Mešovita
Mešovita
Mešovita
SKLADIŠTE MODELA
KOMANDNA KUÆICA
FARBARA ODLIVAKA
UPRAVNA ZGRADALIVNICA P+1
475/1
287
573,8
Svojina
Mešovita
LOMARA ODLIVAKA
475/1
36
35,7
Držalac
Mešovita
SISTEM HLAÐENJA
INDUKCIONIH PEÆI I
KOMPRESORA
475/1
109
108,8
Držalac
Mešovita
MAGACIN
MATERIJALA (PESKA)
475/1
51
50,6
Držalac
Mešovita
PROIZVODNJA
Ostvarena proizvodnja najznačajnijih proizvoda (količinski i vrednosno)
Količinski
Naziv proizvoda/usluge Jed.mere.
Odlivci od sivog liva I
ostalo
norma č.
Vrednost u 000 RSD
2010
2011
2012
0
17718
22194
2010
2011
0
2012
15700
43578
Starosna struktura zaposlenih
Godine
Broj zaposlenih
-25
25-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55+
6
9
2
4
6
7
3
PREDNOSTI INVESTIRANJA:
 Livnica proizvodi godišnje 600 tona odlivaka kvaliteta SL-150 - SL 300 i NL 500
težine od 0.20 do 2.000 kg . Proizvodimo odlivke za alatne i poljooprivredne mašine,
kanalizacioni i trgovački liv.
 Livnica AD, je jedna od retkih livnica na teritoriji RS koja je opstala uprkos
turbulentnosti domaćeg tržišta u prethodnom periodu.
 Livnica u potpunosti zadovoljava potrebe ostalih povezanih preduzeća u okviru
Holdinga, Daljnim investiranjem mogao bi se povećati kvantitet usluga eksternih
korisnika.
KONTAKT OSOBA U AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU:
Ime
Jelena Kapisoda
Funkcija
Rukovodilac
projekta
Telefon
011 30 25 721
064 84 64 250
e-mail
[email protected]
Majevica-Mašine alatke ad Baëka Palanka-u
restrukturiranju
OSNOVNE INFORMACIJE O PREDUZEĆU:
Naziv preduzeća:
MAJEVICA-MAŠINE ALATKE akcionarsko društvo za proizvodnju mašina
za obradu metala i drveta i preradu plastičnih masa - u restrukturiranju
08254664
Adresa:
Bačka Palanka, Žarka Zrenjanina 123
Godina osnivanja: 1951
Direktor:
Beljanski Miroslav
Osoba za kontakt: Augustinov Anka
Broj zaposlenih:
1
Broj telefona:
021-751-388
Broj faksa:
021-6040-175
E-mail adresa:
[email protected]
Delatnost:
2841
Matični broj:
Zavisna društva:
Struktura kapitala preduzeća (u %):Holding je 100% vlasnik kapitala
Struktura kapitala
Republika Srbija
Pio fond RS
Erste bank
Akcionarski fond
DDOR Novi Sad
Fizička lica
Zemljište
% učešća u
ukupnom kapitalu
21,15
6,57
6,44
25,36
0,09
36,85
Način
Površina
Naziv
Katastarska korišćenja i
Vrsta
zemljišta (u
zemljišta
parcela
katastarska
zemljišta
m2)
klasa
NJIVAGAJDOBRA
PAR.2604
(2ha78a51m2)
2604
27851
NJIVAN.GAJDOBRA
PAR.785
(20a32m2)
785
2032m2
786
6949m2
NJIVAN.GAJDOBRA
PAR.786
(69a49m2)
Vrsta
prava
Oblik
svojine
Obim
udela
Opis tereta
Objekti
Naziv objekta
Površina
Način
Površin
Katast
zemljišta
korišćenja i
a
Vrsta
arska
pod
katastarska objekta
objekta
parcela
objektom
klasa
(u m2)
(u m2)
Vrsta
prava
Oblik
svojine
PROIZVODNA HALA
- (hala+aneks+kancel.
u hali + dograðeni deo
-hala sa aneksom)
475/1
7757,5
7758
Svojina Mešovita
UPRAVNA ZGRADA
P+1
475/1
716,2
358
Svojina Mešovita
UPRAVNA ZGRADA
P+1 (uz Proizvodnu
halu)
475/1
979
489
Svojina Mešovita
475/1
28
28
Držalac Mešovita
MAGACIN
MATERIJALA
475/1
545
545
Držalac Mešovita
MAGACIN
OTPADA
475/1
67
67
Držalac Mešovita
SANITARNI ÈVORkod maš.alatki
Obim
udela
Opis
tereta
PROIZVODNJA
Ostvarena proizvodnja najznačajnijih proizvoda (količinski i vrednosno)
Količinski
Naziv proizvoda/usluge Jed.mere.
2010
2011
Vrednost u 000 RSD
2012
2010
2011
2012
Brusilice
Oštrilice
Rendisaljke
Usluge
Pribori i kućišta
norma č.
norma č.
norma č.
norma č.
norma č.
0
0
0
14279
632
0
1320
1750
2310
273
0
0
0
2340
222
0
0
0
14852
506
0
1170
1551
2047
242
0
0
0
4595
436
Starosna struktura zaposlenih
Godine
Broj zaposlenih
-25
25-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55+
1
PREDNOSTI INVESTIRANJA:
 Mašine alatke a.d. proizvodi oštrilice alata za metal i drvo, brusilice za ravno i
profilno brušenje, rendisaljke, dubilice, kućišta za ležajeve.Vrši remonte svih vrsta
konvencionalnih alatnih mašina i usluge mašinske obrade.

Sa nevedenim proizvodnim programom jedinstvena je u zemlji i bližem okruženju.
KONTAKT OSOBA U AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU:
Ime
Jelena Kapisoda
Funkcija
Rukovodilac
projekta
Telefon
011 30 25 721
064 84 64 250
e-mail
[email protected]
Majevica-Pumpe i cisterne AD Bačka Palanka-u
restrukturiranju
OSNOVNE INFORMACIJE O PREDUZEĆU:
Naziv preduzeća:
Matični broj:
Adresa:
MAJEVICA-PUMPE I CISTERNE akcionarsko društvo za proizvodnju
pumpi i cisterni i drugih metalnih proizvoda - u restrukturiranju
08254672
Bačka Palanka, Žarka Zrenjanina 123
Godina osnivanja: 1951
Direktor:
Mirković Milorad
Osoba za kontakt: Augustinov Anka
Broj zaposlenih:
Broj telefona:
Broj faksa:
E-mail adresa:
Delatnost:
39
021-751-388
021-9040-175
[email protected]
2529
Zavisna društva:
Struktura kapitala preduzeća (u %):Holding je 100% vlasnik kapitala
% učešća u
ukupnom kapitalu
Struktura kapitala
21,15
6,57
6,44
25,36
0,09
36,85
Republika Srbija
Pio fond RS
Erste bank
Akcionarski fond
DDOR Novi Sad
Fizička lica
Zemljište
Način
Površina
Naziv
Katastarska korišćenja i
Vrsta
zemljišta (u
zemljišta
parcela
katastarska
zemljišta
m2)
klasa
Vrsta
prava
Oblik
svojine
Obim
udela
Opis tereta
Objekti
Naziv objekta
Način
Površina
korišće Površin
Katastars
zemljišta
nja i
a
Vrsta
ka
pod
katastar objekta
objekta
parcela
objekto
ska
(u m2)
m (u m2)
klasa
Vrsta
prava
Oblik
svojine
PROIZVODNA HALA(hale I,II,II,IV)
475/1
4152
4151,8
Svojina Mešovita
UPRAVNA ZGRADA P+1
475/1
440,6
220
Svojina Mešovita
TRAFOSTANICA,uz
objekat broj 4
475/1
14,6
15
Držalac Mešovita
Obim
udela
Opis
tereta
OBJEKAT ZA
PESKARENJE
475/1
238,7
239
Držalac Mešovita
PROIZVODNJA
Ostvarena proizvodnja najznačajnijih proizvoda (količinski i vrednosno)
Količinski
Naziv proizvoda/usluge Jed.mere.
Rezervoari i cisterne
Pumpni automati
Cisterne za osoku
norma č.
norma č.
norma č.
Vrednost u 000 RSD
2010
2011
2012
14497
0
4395
8828
0
8343
7462
0
8384
2010
2011
75170
0
18107
2012
7822
0
7393
14652
0
16462
Starosna struktura zaposlenih
Godine
Broj zaposlenih
-25
25-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55+
2
5
6
1
4
8
13
PREDNOSTI INVESTIRANJA:
 Pumpe i cisterne a.d. proizvodi pumpne automate, stabilne rezervoare i pokretne
cisterne.
 Sa postojećim proizvodnim programom jedinstvena je na tržištu, kako po ceni tako
i po kvalitetu svojih proizvoda. Daleko je iznad konkurencije na domaćem tržištu
jer raspolaže sa velikim ali nažalost nedovoljno iskorištenim proizvodnim
kapacitetima usled smanjenog tržišta.
 Investiranje u Pumpe i cisterne a.d. za posledicu bi moglo da ima prodor na strana
tržišta, gde bi sa povećanim obimom proizvodnje i iskorišćenosti kapaciteta mogli
da postanu veoma konkurentni i da preuzmu primat u odnosu na konkurenciju sa
sličnim asortimanom proizvoda.
KONTAKT OSOBA U AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU:
Ime
Jelena Kapisoda
Funkcija
Rukovodilac
projekta
Telefon
011 30 25 721
064 84 64 250
e-mail
[email protected]
Download

Profil preduzeća