AD DVADESETPRVI MAJ HOLDING KOMPANIJA U
RESTRUKTURIRANJU, BEOGRAD
Osnovne informacije o preduzeću
Puni naziv preduzeća:
AD DVADESETPRVI MAJ HOLDING KOMPANIJA U
RESTRUKTURIRANJU
Matični broj:
07012497
Puna adresa:
Oslobodjenja 1, Rakovica
Godina osnivanja:
1948
Direktor:
Tanja Ilic-Arsenovic,dipl.ecc
Osoba za kontakt:
Tanja Ilic-Arsenovic,dipl.ecc
Broj zaposlenih:
0
Broj telefona:
011/3564416
Broj faksa:
011/3564416
E-mail adresa:
[email protected]
Delatnost:
6420-Delatnost holding kompanija
Sertifikat kontrole standarda ISO 9001
Preduzeće ne poseduje sertifikat standarda kontrole kvaliteta ISO 9001.
Ekološka zaštita
Prema sadašnjim propisima, ispunjeni su svi uslovi u pogledu ekološke zaštite.
Udaljenost preduzeća (u km) od:
Udaljenost od
Udaljenost (u km)
Beograda
10 km.
Regionalnog centra
10km.
Magistralnog puta
3km.
Luke
15km.
Železnice
4km.
Struktura kapitala preduzeća (u %)
Struktura kapitala
% učešća u
ukupnom kapitalu
Društveni
99.34
Fond za razvoj
0.21
Fizička lica
0.45
Povezana pravna lica
Učešće drugih pravnih lica u kapitalu preduzeća
Preduzeće
Matični
broj
Oblik povezivanja
Učešće preduzeća u kapitalu drugih pravnih lica
% učešća u
ukupnom
kapitalu
Preduzeće
DMB-FAM
Matični
broj
Oblik povezivanja
% učešća u
ukupnom
kapitalu
17064096
DOO
100.00
Udeo
51.00
DIMBI
IMOVINA I OBAVEZE
Najvažnija oprema u preduzeću
Naziv opreme
Vrsta i namena opreme
Ocena stanja
opreme
Godina
proizvodnje
Nabavna
vrednost
(u 000 RSD)
Otpisana
vrednost
(u 000 RSD)
Sadašnja
vrednost
(u 000 RSD)
1
PC Dual pent.orka
racunar
1999
260
260
0
2
PC Pentium 450
racunar
1999
154
154
0
3
Stampac HP 2100
komponenete racunara
1999
215
215
0
4
monitor Samsung 17
komponenete racunara
1999
57
57
0
5
PC Pentium 450
racunar
1999
95
95
0
Zemljište i objekti
Zemljište
Naziv zemljišta
Katastarska Broj
parcela
zgrade
Način
korišćenja i
katastarska
klasa
Površina
zemljišta (u
m2)
84,327
Zem.pod objektom u ul.
Oslobodjenja ko Stara
rakovica
2372/1
zemljiste pod
zgradom idr ob.
Zemljiste uz objekat KO
Knezevac
52/1.55
/2,55/3,489
/6,489/7
zemljiste pod
zgradom I dr.
Ob.
Zemljiste uz objekat KO
Resnik
11/1,
"
Zemljiste pod objektom I
uz objekat KO ZeletovoBojnik
1066
Zemljiste pod objektom
KO Mali Zvornik
589
Vrsta
zemljišta
Oblik
svojine
Vrsta prava
Obim
udela
grad.gradj.
koriscenja
drzavna
I/I
"
"
"
I/I
6,400
ostalo zemlj.
koriscenje
drustvena
I/I
zrmljiste pod
objektom
40,534.00
ostalo zemlj.
drzalac
drzavna
I/I
Zemljiste pod
objektom I
pasnjak
499
ostalo zemlj.
koriscenje
drzavna
I/I
Zemljiste pod objektom I
590/1
pasnjak KO Mali Zvornik
pasnjak
12,535
ostalo zemlj.
koriscenje
drzavna
I/I
Zemljiste pod objektom I
591/2
pasnjak KO Mali Zvornik
Zemljiste pod
objektom I
pasnjak
1,500
ostalo zemlj.
koriscenje
drzavna
I/I
1,277
ostalo zemlj.
drzalac
drzavna
I/1
Zemljiste pod objektom I
592
pasnjak KO Mali Zvornik
Zemljiste pod objektom
KO Mali Zvornik
589
Opis tereta
Datum
upisa
tereta
499
Objekti
Naziv objekta
Način
korišćenja i
katastarska
klasa
Katastarska
Broj
parcela
zgrade
Objekti DMB-FAM-a na
KP 2372/1 KO Stara
rakovica
2372/1
Objekti DMB-FAM-a na
KP 11/1 KO Resnik
11/I
Motorna
laboratorija
Objekti HK DMB na KP
11/1 KO Resnik
11/I
Površina
Površina zemljišta
objekta
pod
Vrsta objekta
(u m2) objektom
(u m2)
Vrsta
prava
Oblik
svojine
Obim
udela
Opis tereta
Datum
upisa
tereta
56,249.00
0.00
zgrada
svojina
masinogradnje
drustvena
I/1
Hipoteka U korist
Beobanke DN 11784/94,65 09.01.1900
/95,7557/97,5156/98,
222.00
0.00
Motorna
laboratorija
svojina
drustvena
I/1
"
Upravna zgrada 3,510.00
0.00
upravna
zgrada
"
svojina
privatna
I/1
Hipoteka u korist
Beobanke po sporazumu
I-VII-113/94
Objekti HK DMB na KP
11/1 KO Resnik
Vratara I
100.00
0.00
Vratara I
"
"
I/1
Hipoteka u korist
Beobanke po spora. I-VII- 19.01.1900
1179/97
Objekti HK DMB na KP
11/1 KO Resnik
Vratara
II-portirnica
60.00
0.00
Vratara
II-portirnica
"
"
I/1
Hipoteka u korist
Beobanke po spora. I-VII- 16.01.1900
391/97
1
Zgrada
masinogradnje
zgrada za
metal.preradj.industriju
na KO Zeletovo KP1066
1066
Zgrada
0.00
0.00
Objekat sa
upotrebnom
dozvolom
"
"
I/1
Kotlarnica sa ugljarom
"
"
0.00
0.00
"
"
"
I/1
Uredjaj za preciscvanje
otpadnih voda
"
"
0.00
0.00
"
"
"
I/1
Portirnica
"
"
0.00
0.00
"
"
"
I/1
589
Objekti
izgradjeni bez
odobrenja za
dozvolu
499.00
0.00
Objekat sa
upotrebnom
dozvolom
"
drzalacdrzavina
I/1
Objekat ima
odobrenje za
upotrebu
0.00
0.00
Objekat sa
upotrebnom
dozvolom
"
svojina
privatna
I/1
Poslovna zgrada
Poslona zgrada-magacin 590/1
Objekat izgradjen bez
dozvole
11.01.1900
14.01.1900
Ostale zgradevodomerna stanica
592
Objekat ima
odobrenje za
upotrebu
0.00
0.00
Objekat sa
upotrebnom
dozvolom
"
svojina
privatna
I/1
Struktura obaveza
Iznos obaveze
(u 000 RSD)
Poverilac
Obaveze prema komercijalnim poveriocima
6,288
Obaveze prema komercijalnim bankama
243,667
Obaveze prema bankama u stečaju
36,755
Obaveze prema Fondu za razvoj
146,711
Obaveze prema javnim preduzećima (EPS, Srbijagas...)
0
Obaveze prema lokalnim javnim preduzećima (Javno komunalno...)
Obaveze prema ostalim državnim institucijama (Republička direkcija
za robne rezerve...)
Obaveze prema zaposlenima (neisplaćene zarade i ostale obaveze iz
radnog odnosa)
Poreske obaveze iz radnog odnosa
6,232
0
25,266
335
Doprinosi
5,353
Ostale obaveze prema Poreskoj upravi
0
Ostale obaveze
24,520
UKUPNO:
495,127
PROIZVODNJA I SNABDEVANJE
REALIZACIJA
Struktura prodaje
2011
2012
2013
Domaće tržište
Struktura prodaje u %
0.00
0.00
0.00
Strano tržište
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ukupno:
Distribucioni kanali
Kanal distribucije
Direktna prodaja
Veleprodaja
Maloprodaja
Posrednici
% učešća
ORGANIZACIJA, UPRAVLJANJE I ZAPOSLENOST
ORGANIZACIONA ŠEMA
Broj zaposlenih
Radno angažovani
0
Plaćeno odsustvo
0
Neplaćeno odsustvo
0
Ostali
0
Ukupan broj zaposlenih
0
Starosna struktura zaposlenih
Godine
-25 25-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55+
Broj
zaposlenih
Prosečna zarada (u bruto i neto iznosu) za 2011, 2012. i 2013.
Godina
2011
2012
2013
Bruto
Neto
SWOT ANALIZA
Prednosti:
Mogucnost preduzeca da proizvodi sirok spektar rezervnih delova za vise tipova motora,
tj vozila
Šanse:
proizvodnja rezervnih delova za Fiat-Srbiju, jer je DMB-FAM 100% Fiat-ova fabrika.
Nedostaci:
Uska fleksibilnost masinskog parka I orijentisanost samo na proizvodnju auto delova.
Opasnosti:
Zastarelost opreme I neulaganje u odrzavanje I osvremenjivanje dovodi do smanjenja
kurentnosti.
FINANSIJSKI POKAZATELJI
BILANS STANJA (u 000 RSD)
31.12.2011
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
31.12.2012
31.12.2013
4
1
1
5,819
7,132
8,759
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
0
0
0
Kratkoročni finansijski plasmani
0
0
0
Zalihe
0
0
0
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja
0
0
0
PDV i AVR
0
0
0
Odložena poreska sredstva
0
0
0
5,823
7,133
8,760
0
0
0
Kratkoročna potraživanja
Obrtna imovina
Neuplaćeni upisani kapital
Goodwill
Nematerijalna ulaganja
Osnovna sredstva
0
0
0
3,816
3,816
3,816
181,834
172,616
163,425
Dugoročni finansijski plasmani
2,442,982
2,443,330
2,441,758
Stalna imovina
2,628,632
2,619,762
2,608,999
0
0
0
2,634,455
2,626,895
2,617,759
Vanbilansna aktiva
23,073
23,073
23,073
Dobavljači (Obaveze iz poslovanja)
12,188
12,722
12,520
Kratkoročne finansijske obaveze
10,281
10,645
10,887
8,294
8,782
9,967
0
0
0
111,167
111,389
111,389
Gubitak iznad visine kapitala
UKUPNA AKTIVA
Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja
Ostale kratkoročne obaveze i PVR
Obaveze po osnovu poreza na dobitak
0
0
0
Ukupno kratkoročne obaveze
141,930
143,538
144,763
Dugoročni krediti
352,450
349,260
350,334
Ostale dugoročne obaveze
Ukupno dugoročne obaveze
Dugoročna rezervisanja
30
30
30
352,480
349,290
350,364
0
0
0
494,410
492,828
495,127
2,604,794
2,606,950
2,607,400
0
0
0
6,433
6,433
6,433
Revalorizacione rezerve
0
0
0
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti
0
0
0
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti
0
0
0
Neraspoređena dobit
0
0
0
471,182
479,316
491,201
Ukupna dugoročna rezervisanja i obaveze
Osnovni i ostali kapital
Neuplaćeni upisani kapital
Rezerve
Gubitak
Otkupljene sopstvene akcije
Ukupno kapital
Odložene poreske obaveze
UKUPNA PASIVA
Vanbilansna pasiva
0
0
0
2,140,045
2,134,067
2,122,632
0
0
0
2,634,455
2,626,895
2,617,759
23,073
23,073
23,073
BILANS USPEHA (u 000 RSD)
2011
2012
2013
Prihodi od prodaje
0
0
0
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
0
0
0
Povećanje vrednosti zaliha učinaka
0
0
0
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
0
0
0
Ostali poslovni prihodi
0
0
0
POSLOVNI PRIHODI
0
0
0
Nabavna vrednost prodate robe
0
0
0
Troškovi materijala
1
0
0
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
1,611
1,337
959
Troškovi amortizacije
9,220
9,218
9,192
Ostali poslovni rashodi
2,100
1,253
2,016
POSLOVNI RASHODI
12,932
11,808
12,167
POSLOVNI DOBITAK/GUBITAK
-12,932
-11,808
-12,167
Finansijski prihodi
879
3,674
1,639
Finansijski rashodi
42,845
0
1,317
Ostali prihodi
3
0
0
Ostali rashodi
8
0
40
DOBITAK/GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
-54,903
-8,134
-11,885
NETO DOBITAK KOJI SE OBUSTAVLJA
0
0
0
NETO GUBITAK KOJI SE OBUSTAVLJA
0
0
0
-54,903
-8,134
-11,885
Poreski rashodi perioda
0
0
0
Odloženi poreski rashodi perioda
0
0
0
Odloženi poreski prihodi perioda
0
0
0
Isplaćena lična primanja poslodavcu
0
0
0
-54,903
-8,134
-11,885
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA
0
0
0
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA
0
0
0
Osnovna zarada po akciji
0
0
0
Umanjena zarada po akciji
0
0
0
DOBITAK/GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
NETO DOBITAK/GUBITAK
ZARADA PO AKCIJI
Download

ad dvadesetprvi maj holding kompanija u restrukturiranju, beograd