mešano folijarno đubrivo
N-P-K
19-9-27
sa mikroelementima
Morton♣ijc plus mešano folijarno đubrivo
N:P:K
19:9:27
sa mikroelementima
Sastav:
Azot (N)-19%, fosfor(P)-9%, kalijum(K)-27% + magnezijum(Mg)-790 ppm
i mikroelementi: mangan(Mn)-395 ppm; gvožđe(Fe)-370 ppm; bakar(Cu)- 76 ppm;
cink(Zn)- 68 ppm; molibden(Mo) - 50 ppm; bor(B)-33 ppm; kobalt(Co)- 20 ppm
• pH: 6-7
• rastvorljivost u vodi: potpuna
• formulisan u čvrstom obliku
• primenjuje se u vodenom rastvoru sâm ili u kombinaciji sa većinom pesticida
Redosled mešanja:
VODA + MORTON♣IJC PLUS 19:9:27 + SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA
U slučaju potrebe za okvašivačem (Trend, Sillwet, Extravon....) redosled mešanja je
sledeći:
VODA + MORTON♣IJC PLUS 19:9:27 + SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA+
OKVAŠIVAČ
Folijarna ishrana – prednosti
Poslednjih godina procesi usvajanja hraniva folijarnom ishranom se detaljno
proučavaju da bi se utvrdilo u kojoj je meri moguće zadovoljiti potrebe biljaka
nanošenjem hranljivih elemenata preko lista. Ovakvo interesovanje bazira se
na činjenici da unošenje hraniva preko zemljišta za vreme vegetacije vrlo
često ne daje očekivane rezultate, naročito u slučajevima kada su, iz nekog
razloga nedostupna biljci (suša, negativne karakteristike zemljišta,
nedovoljno razvijen korenov sistem i sl). Stoga je ishrana biljaka
preko lista jedan od najčešćih načina prevazilaženja ovog problema.
Naime, u sušnim godinama đubriva uneta preko zemljišta ostaju, zbog
nedostatka vlage, potpuno neaktivna i kao takva nedostupna biljci. Bez
folijarne prihrane biljke u ovakvim uslovima ne mogu dati normalan i
kvalitetan prinos. Zbog toga je većina stručnjaka mišljenja da, biljka
da bi dala maksimum od svog genetskog potencijala, mora imati
folijarnu prihranu u toku vegetacije.
Prema tome, osnovna prednost folijarne ishrane u odnosu na
klasičnu jeste činjenica da korišćenje hranljivih elemenata
ne zavisi od:
- sadržaja vlage u zemljištu
- pH zemljišnog rastvora,
- temperature zemljišta,
- mikrobiološke aktivnosti u zemljištu
Istovremenom primenom pesticida i mineralnih hraniva
ostvaruju se prednosti koje se ogledaju pre svega u
smanjenju broja operacija, proširenju spektra delovanja,
uštedi vremena i finansijskih sredstava.
Efekti folijarne ishrane se brzo ispoljavaju. Naime, biljke
već posle nekoliko dana dobijaju intenzivnu zelenu boju,
njihov habitus se brzo uvećava, ubrzano je stvaranje
organskih materija, potencira se i razvoj korenovog
sistema, pa se hranljivi elementi iz zemljišta više
iskoriste. Kao rezultat svega toga biljke su otpornije na nepovoljne vremenske prilike, na mnoge
bolesti, poleganje, napad štetočina i sl.
--
MORTON♣IJC PLUS u poljoprivredi
U zaštiti bilja veći broj formulacija pesticida primenjuje se uz prethodno razređivanje u vodi.
Svojstva vode značajna za kvalitet primene pesticida su pH, tvrdoća i elektroprovodljivost.
Ona mogu značajno uticati na biološki efekat pesticida, smeše pesticida i mešavine
pesticida i nepesticidnih materija (mineralna hraniva, okvašivači, ađuvanti, sinergisti).
Postoje podaci da u zavisnosti od vrednosti pH vode može doći do degradacionih
procesa pesticidnih komponenata putem alkalne hidrolize koja je ireverzibilna. Voda koja
se koristi za pripremu (radna tečnost) pesticida, trebalo bi da je pH 4-6 odnosno slabo
kisele reakcije, što je značajan uslov za efikasnost mnogih pesticidnih preparata.
Povećanjem pH vode za jedinicu, brzina hidrolize se poveća 10 puta, a za posledicu
može imati ubrzano razlaganje pesticida. Ispitivanja su pokazala da je, dodavanjem
Morton♣ijc-a plus, moguće poboljšati pH radnih tečnosti, odnosno u kombinacijama
pesticida i Morton♣ijc-a plus pH vrednost se kreće u rasponu slabo kisele reakcije,
čime se višestruko povećava efikasnost pesticida ( prof. dr Dušanka Inđić, mr Slavica
Vuković, Poljoprivredni fakultet, Departman za zaštitu bilja i životne sredine, Novi Sad).
Elektroprovodljivost vodenog sistema je svojstvo da provodi električnu struju. Soli i nečistoće
u vodi mogu da interferiraju sa pesticidima umanjujući efikasnost pesticida (50% i više), što
uslovljava ponavljanje tretmana, povećanje štetnih ostataka u biljnim proizvodima,
ulaganja po jedinici površine, selekcioni pritisak na štetne vrste a za posledicu mogu
imati pojavu rezistentnosti istih. Sve navedeno utiče na kvalitet, prinos i pogoršanje
zdravstvene bezbednosti poljoprivrednih proizvoda, poluproizvoda ili sirovina. Dodavanjem
Morton♣ijc-a plus u radne tečnosti pesticida povećava se elektroprovodljivost, odnosno
mogućnost bržeg usvajanja od strane biljke jedinjenja sa sistemičnim delovanjem. Zavisno od kvaliteta voda radne tečnosti koje sadrže Morton♣ijc plus obezbeđuju visoku
elektoprovodljivost (7827-10500μS/m) u odnosu na elektroprovodljivost radnih tečnosti
fungicida i insekticida ( prof. dr Dušanka Inđić, mr Slavica Vuković, Poljoprivredni fakultet,
Departman za zaštitu bilja i životne sredine, Novi Sad).
ZAKLJUČAK
PREPORUČUJE SE PRIMENA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ZAJEDNO SA MORTON♣IJCOM PLUS, JER SE VIŠESTRUKO POVEĆAVA EFIKASNOST PESTICIDA U RADNOM
RASTVORU. MORTON♣IJC-PLUS SE ODLIKUJE ODLIČNOM RASTVORLJIVOŠĆU U
VODI, STABILNOŠĆU RASTVORA, NE DOLAZI DO STVARANJA TALOGA, SNIŽAVA SE pH
RADNOG RASTVORA, POVEĆAVA ELEKTROPROVODLJIVOST, ODNOSNO BRŽE USVAJANJE
JEDINJENJA OD STRANE BILJAKA.
--
Elektroprovodljivost (µS/m) fungicida, insekticida, mineralnog hraniva, okvašivača
i njihovih smeša (dvojne, trojne) u različitim vodama
Fungicidi, insekticidi, mineralno
hranivo, okvašivač i mešavine
1. Quadris (azoksistrobin)
2. Dithane M-70 (mankozeb)
3. Cipkord 20-EC (cipermetrin)
4. Actara 25-WG (tiametoksam)
5. Mortonijc plus
6. Sillwet
7. Quadris+Cipkord 20-EC
8. Quadris+Actara 25-WG
9. Dithane M-70 +Cipkord 20-EC
10. Dithane M-70 +Actara 25-WG
11. Cipkord 20-EC+Mortonijc plus
12. Quadris+Mortonijc plus
13. Dithane M-70+Mortonijc plus
14. Actara 25-WG+Mortonijc plus
15. Quadris+Sillwet
16. Dithane M-70+Sillwet
17. Cipkord 20-EC+ Sillwet
18. Actara 25-WG+Sillwet
19.Quadris+Cipkord 20-EC+Mortonijc plus
20.Quadris+Actara 25-WG+Mortonijc plus
21. Dithane M-70+Cipkord +Mortonijc plus
22.Dithane M-70+Actara +Mortonijc plus
23. Quadris+Cipkord 20-EC+Sillwet
24. Quadris+Actara 25-WG+Sillwet
25. Dithane M-70+Cipkord 20-EC+Sillwet
26. Dithane M-70+Actara 25-WG+Sillwet
27. Kontrola
0h
24h
I
II
III
I
II
III
2210
625
474
2207
624
488
2800
1307
1148
2597
1306
1184
2220
618
469
2220
618
471
2213
620
471
2207
623
473
10097
8800
8913
10143
8763
8917
2203
620
467
2190
615
468
2250
628
473
2240
628
476
2230
632
477
2233
630
478
2783
1312
1164
2623
1311
1201
2800
1300
1177
2603
1296
1204
10167
8197
8233
10087
8147
8410
10320
8603
8713
10287
8490
8713
10500
9150
9057
10467
9090
9043
10497
8403
8827
10477
8340
8570
2213
630
469
2197
629
479
2773
1340
1166
2570
1322
1192
2193
623
467
2177
618
473
2200
623
474
2187
622
473
10190
8310
9013
10207
8320
9133
10057
8763
7827
10103
8733
8147
10310
8950
8643
10310
8953
8570
10007
8700
9233
10000
8633
9300
2200
636
470
2193
636
472
2210
642
475
2207
638
472
2900
1309
1171
2660
1330
1195
2917
1325
1183
2680
1331
1194
2917
617
460
2200
641
463
I-prosečne vrednosti EP u bunarskoj; II- prosečne vrednosti EP u vodovodnoj; III- prosečne
vrednosti EP u površinskoj vodi
--
ZAŠTO primeniti Morton♣ijc plus
• zato što se lako i potpuno rastvora u vodi
• zato što se može mešati i istovremeno primenjivati sa pesticidima
• zato što se u velikom procentu usvaja od strane biljke nezavisno od vremenskih uslova
• zato što povećava otpornost biljaka prema bolestima, štetočinama i nepovoljnim
vremenskim uslovima
• zato što nadoknađuje mikroelemente kojih nema ili ih ima nedovoljno u zemljištu
• zato što snižava pH rastvora do blago kiselog, što je značajan uslov za efikasnost mnogih
pesticida
• zato što se uključenjem Morton♣ijc-a plus u mešavine pesticida povećava
elektroprovodljivost, odnosno mogućnost bržeg usvajanja onih jedinjenja koja se usvajaju
od strane biljke
• zato što se mešavine pesticida i Morton♣ijc-a plus odlikuju većom postojanošću
• zato što je po jedinici površine jeftiniji od ostalih kako granulisanih tako i folijarnih
đubriva
• zato što isključuje fizičko naprezanje (utovar, istovar i sl.)
• zato što se lako primenjuje postojećom mehanizacijom, uključujući i avio-tretiranje
• zato što nema ostataka i ne zagađuje zemljište
Pakovanja:
2kg;
1kg;
500gr.;
--
200gr.;
20gr.;
4gr.
• Prvi tretman Morton♣ijc-om plus je u fazi bokorenja gde se primenjuje sam ili najčešće
u kombinaciji sa odgovarajućim herbicidima za suzbijanje korova.
Preporučuje se primena sredstava za zaštitu bilja zajedno sa Morton♣ijc-om plus, jer na osnovu
obavljenih ispitivanja od strane prof.dr Dušanke Inđić i mr Slavice Vuković sa Poljoprivrednog
fakulteta u Novom Sadu, sredstva za zaštitu bilja višestruko povećavaju efikasnost u radnom
rastvoru sa Morton♣ijc-om plus. Ovo zbog toga jer se Morton♣ijc plus odlikuje lakom rastvorljivošću
u vodi nestvarajući talog pri rastvaranju, stabilnošću rastvora, snižavanjem pH radnog rastvora,
povećavanjem elektroprovodljivosti, odnosno mogućnošću bržeg usvajanja onih jedinjenja koja se
usvajaju od strane biljaka.
• Drugi tretman je obično 20-25 dana nakon prvog tretmana u fazi vlatanja pšenice.
Zbog mogućnosti dobrog mešanja sa fungicidima i insekticidima i poboljšavanja njihovog
delovanja, kao i smanjenja broja operacija, preporučuje se da u ovom tretmanu Morton♣ijc
plus ide zajedno sa pomenutim sredstvima za zaštitu bilja.
--
o + 15%
Tretira
n
rano
Doza primene Morton♣ijc-a plus u strnim žitima je 2,5 kg/ha po tretmanu.
Netreti
PŠENICA, JEČAM, TRITIKALE, OVAS I RAŽ
Potrebe strnih žita za hranivima najveće su u fazi bokorenja i vlatanja. Ukoliko tada
nastupe nepovoljni uslovi (suša,visoke temperature) za normalan rast korenovog sistema,
a time i normalno snabdevanje biljaka hranljivim elementima, efekat čak i blagovremenog
prihranjivanja čvrstim đubrivima izostaće ili će znatno biti umanjen. Ove negativne pojave
manifestuju se gladovanjem naročito u azotu u različitoj meri. Poznato je da gladovanje
pšenice u toj fazi neminovno znači “tanji“ sklop, manji broj klasova i slabiju produkciju po
klasu. Oslabljene biljke, zbog nepovoljnih klimatskih uslova, a takvi uslovi u našoj zemlji
nisu retka pojava, lako postaju plen raznih patogena - prouzrokovača biljnih bolesti.
Obzirom da je zemljište transmiter hranljivog rastvora ka korenovom sistemu, od
izuzetnog je značaja njegova struktura, fizičke karakteristike i pH vrednosti. U suvom
peskovitom zemljištu korenov sistem strnih žita ne može apsorbovati hranljive sastojke, a
naročito azot, jer je van zone korena biljaka. Na plavljenom zemljištu (vodoleže) čak i pri
minimalnim padavinama ili navodnjavanju dolazi do istiskivanja vazduha i ispiranja hraniva
što dovodi do žućenja i propadanja biljaka. Zemljišta neodgovarajuće pH vrednosti (kiselo
ili alkalno) ograničavaju ili blokiraju usvajanje makro i mikroelemenata.
Sve su ovo razlozi koji ukazuju na neminovnost folijarne prihrane Morton♣ijc-om
plus, naročito u ovakim ekstremnim uslovima, kada biljka prolazi razvojne faze, ali u
porastu ostaje nerazvijena. Jedini način da se pšenici nadoknade hranljivi elementi koji nisu
uspeli da se usvoje putem korena je folijarna prihrana Morton♣ijc-om plus, gde se na
brz i ekonomičan način otklanjaju simptomi nedostatka hraniva i poboljšava kvalitet zrna
u klasu.
Dopunska folijarna prihrana pšenice Morton♣ijc-om plus preporučuje se dvokratno u
fenofazama bokorenja i vlatanja, čime se omogućava lakši oporavak od zime, ujednačeniji
porast i bolja otpornost na bolesti i štetočine što na kraju rezultira većim i stabilnijim
prinosom.
Rezultati iz prakse:
1.Institut za strna žita, Kragujevac, u okviru zvaničnih ogleda u 2004./2005.god., vršio je
tretiranje ozimih i jarih strnih žita Morton♣ijc-om plus u količini od 2,5kg/ha. U ogledu je
praćen opšti izgled biljaka, njihovo zdravstveno stanje i prinos. Rezultati su sledeći:
• biljke tretirane Morton♣ijc-om plus imale su jači bokor i ujednačeniji porast,
• manji procenat zaraze,
• prinos je povećan za 5-10% u odnosu na kontrolne parcele koje nisu tretirane Morton♣ijc-om plus
2.Proizvođači iz Pećinaca, Štitara, Banatskog Brestovca i drugih krajeva u kojima se gaji
pšenica svojim iskustvima potvrđuju ove rezultate. Potvrde ovih navoda bili su i zvanični
rezultati iz Srednje poljoprivredne škole ”Josif Pančić” u Pančevu koji su koristeći
Morton♣ijc plus na svojim površinama pod pšenicom i to 2x2,5kg, dobili povećanje
prinosa za 15% u odnosu na kontrolne parcele.
Tretirano
Netretirano
Vukašinovac,2006
4.Ogled u ozimom ječmu postavljen je u Bačkom Gračacu u ZZ “Agrolika” na površini od
84 ha. Setva ozimog ječma NS-525 obavljena je 25-27.09.2006. Predusev je bio ječam.
Na povšini od 67ha obavljena je prihrana KAN-om u dozi od 150kg/ha (kontrola), a na
preostalih 17ha je prihranjeno sa KAN-om 70kg/ha i dva tretmana sa Morton♣ijc-om plus
2,5kg/ha po tretmanu.
I tretman sa Morton♣ijc-om plus je urađen 16.03.07. zajedno sa herbicidom Laren
II tretman je obavljen 19.04.07.
U toku vegetacije konstatovani su vizuelni efekti na delu tretiranom Morton♣ijc-om plus u
vidu vitalnijih i robusnijih biljaka, sa bolje nalivenim zrnom u klasu u odnosu na netretirani
deo parcele. Prinos na kontroli je 3.110 kg/ha, a na delu sa Morton♣ijc-om plus 3.820
kg/ha. Razlika u prinosu je 710 kg/ha, odnosno prinos je za 22,8% veći na parceli tretiranoj
Morton♣ijc-om plus nego na kontroli.
--
PŠENICA, JEČAM, TRITIKALE, OVAS I RAŽ
3.Proizvođač Đorđe Živković iz Vukašinovca je svoju pšenicu u 2006.god. tretirao sa
Morton♣ijc-om plus 2x2,5kg/ha i dobio povećanje prinosa od 28%. Ovaj proizvođač je
bio izuzetno zadovoljan, ne samo prinosom, već i kvalitetom zrna (hektolitarska masa bila
je 79).
PŠENICA, JEČAM, TRITIKALE, OVAS I RAŽ
5. U 2007.god. u Matijević agraru, na imanju P.P. Zlatica a.d. u Lazarevu na parceli od
10ha pod pšenicom, sorte Ljiljana, urađeno je osnovno đubrenje, dok je prolećna prihrana
izostala. U toku vegetacije, da bi biljke dobile neophodnu količinu hraniva vršena su dva
tretmana folijarno Morton♣ijc-om plus.
I tretman je obavljen 03.04.07. sa 2,5kg/ha u kombinaciji sa preparatima Laren i Artea
330.
II tretman je urađen 12.05. takođe sa 2,5kg/ha. U ovoj fazi primene zajedno sa
Morton♣ijc-om plus korišćeni su preparati Antre i Fastac.
Posle žetve prinos po hektaru je iznosio 6.293,5kg. Međutim, pored prinosa stručnjaci
ovog imanja su isticali nekoliko bitnih stvari u korist primene Morton♣ijc-a plus:
• Veoma laka rastvorljivost u vodi i odlično mešanje sa preparatima.
• Smanjen broj ulazaka u parcelu i manje gaženje pšenice.
• Nema utovara-istovara đubriva i rada sa rasturačem.
• Korišćenje hranljivih elemenata ne zavisi od sadržaja vlage u zemljištu, pH zemljišnog
rastvora, njegove temperature i mikrobiološke aktivnosti. Samim tim, biljke veoma brzo,
već posle nekoliko dana, dobijaju intenzivnu zelenu boju, habitus se brzo uvećava, ubrzano
je stvaranje organskih materija, a sve to vodi ka tome da biljke postaju otpornije na biljne
bolesti, poleganje i stresne uslove, pre svega sušu.
P.P.Zlatica, Lazarevo,2007
6. U toku 2007.godine na nekoliko privatnih poseda u Hrvatskoj, u mestima Privlaka i
Borovo (Vukovarsko-sremska županija) kod uzornih domaćina, Nedeljka Šarića, Viktora
Josića i Rajka Đermanovića postignuti su odlični rezultati u primeni Morton♣ijc-a plus u
pšenici.
• Nedeljko Šarić (Privlaka) je na površini od 24ha pod pšenicom sorte Srpanjka postigao
prinos od blizu 7t/ha sa samo jednim tretmanom Morton♣ijc-om plus u količini od 2,5kg/
ha. Hektolitarska masa bila je preko 82. Po njegovim rečima pšenica je bila odličnog izgleda, izuzetno zdrava i nije polegla.
• Viktor Josić (Privlaka) na svojoj parceli od 2,75ha postavio je ogled da bi se lično
uverio u efikasnost Morton♣ijc-a plus. 2/3 navedene površine tretirao je dva puta sa 3,0kg/
ha, dok ostatak parcele nije tretirao. Sorta Srpanjka sa rodom od 6,7t/ha i hektolitarskom
masom od 86 na tretiranom delu bila je bujnija i zdravijeg izgleda i nije zahtevala tretman
sa fungicidom. Na netretiranom delu prinos je iznosio 5,6t/ha, a hektolitarska masa je bila
manja. U ovom ogledu Morton♣ijc plus primenjen je zajedno sa herbicidom Secatorom.
• Rajko Đermanović (Borovo) je na parceli od 11,5ha pod pšenicom sorte Srpanjka u
prihrani isključivo koristio Morton♣ijc plus i to 3 puta po 2,5kg/ha. Postigao je odličan
prinos od 5,8t/ha hektolitarske mase oko 79.
Svi proizvođači na kraju sezone bili su izuzetno zadovoljni
korišćenjem Morton♣ijc-a plus, ne samo zbog visokih prinosa i odličnog kvaliteta zrna, već i zbog jednostavne i lake
primene.
‫ ٭‬Poleganje – česta pojava pred žetvu strnina (pšenica, ječam, tritikale...). Do
poleganja dolazi zbog nedovoljne čvrstine i elastičnosti stabla koje je šuplje
(podseća na slamčicu). Prihranom Morton♣ijc-om plus, koji sadrži azot,
fosfor i kalijum, kao i osam mikroelemenata, biljka dobija neophodne hranljive
elemente za pravilan razvoj mehaničkog prstena koji daje čvrstinu stablu tako
da ne dolazi do poleganja. Prihranjivanje samo azotnim đubrivima nije dovoljno
da se obezbedi pravilan razvoj ovog prstena i zato često dolazi do poleganja.
--
Za ostvarivanje visokih prinosa kukuruza, pored ostalih faktora, poseban uticaj ima vreme i
način đubrenja. Prihranjivanje ove kulture Morton♣ijc-om plus izvodi se u toku vegetacije
dva puta i to:
• kada su biljke razvile 5-7 listova
• kada su biljke formirale 12-14 listova
Rezultati iz prakse:
1.Zavod za poljoprivredu u Leskovcu je 2004.godine na svom imanju postavio ogled sa
Morton♣ijc-om plus u usevu kukuruza hibrida ZPSC 704. Kao uporedna parcela korišćena
je površina na kojoj je primenjeno NPK 15:15:15 i Urea. Praćena je težina zrna, procenat
vlage i prinos.
Rezultati su sledeći:
Kombinacija
Vreme
setve
Vreme
primene
Faza
primene
Broj
biljaka
(ha)
Težina
zrna sa
100 klipa
(gr)
%vlage
Prinos
(kg/ha)
Morton♣ijc
plus 2kg/ha
19.04.04.
I-28.5.04.
II-21.6.04.
2-3 lista
8 listova
39.500
300
25,34
6.079
NPK 300kg/ha
+
Urea 200 g/ha
19.04.04.
16.4.04.
+
1.6.04.
Pre setve
+
3-4 listova
46.300
272
27,05
6.052
Iz tabele se može videti da je prinos na parceli sa Morton♣ijc-om plus bio veći, čak i u slučaju kada
je broj biljaka po hektaru bio manji u odnosu na kontrolu.
2.Firma Dipkom iz Novog Sada je u toku 2005.god. vršila ispitivanja o kompatibilnosti
njihovih herbicida (Tarot, Tarot plus i Grid) i mineralnih đubriva. Rezultati su pokazali
da je kombinacija sa Morton♣ijc-om plus odlična i da apsolutno treba preporučivati
njihovu zajedničku upotrebu, jer se postiže bolja efikasnost herbicida na korove, dok
kukuruz nesmetano nastavlja sa porastom.
Morton♣ijc plus se odlikuje lakom rastvorljivošću u vodi nestvarajući talog pri rastvaranju, stabilnošću
rastvora, snižavanjem pH radnog rastvora, povećavanjem elektroprovodljivosti, odnosno mogućnošću
bržeg usvajanja onih jedinjenja koja se usvajaju od strane biljaka.
--
KUKURUZ
Doza primene je 2,5kg/ha po tretmanu. Ukoliko se Morton♣ijc plus koristi u navedenim
fazama postižu se fantastični rezultati. U fazi klijanja najviše se usvaja kalijum. Maksimalna
količina upijanja ovog elementa postiže se 10-12 dana pre metličenja. Posle cvetanja ulazak
kalijuma u biljke se prekida. Naime, kukuruz u prvih 60 dana razvoja usvoji 80% svojih
potreba za kalijumom. Obzirom da mu je korenov sistem u ovom periodu nedovoljno
razvijen i nesposoban da apsorbuje potrebne količine navedenog elementa, primenom
Morton♣ijc-a plus preko lista ovaj problem se veoma uspešno rešava. Ovde treba istaći
samo, da se pri nedostatku kalijuma usporava, a zatim i prestaje, rastenje biljaka. Stablo
postaje tanje, neotporno na poleganje, a internodije kraće, dok koren ostaje kratak, slabo se
grana i lako podleže napadu parazita. Azot se takođe intenzivno usvaja u početku vegetacije,
a najveća brzina usvajanja nastupa u periodu metličenja-cvetanja klipova. Početkom mlečne
zrelosti prestaje ulazak azota u biljke. Fosfor biljke usvajaju u znatno manjim količinama u
odnosu na azot i kalijum, sporije i ravnomernije sve do početka cvetanja.
Osobina biljaka da usvajaju veće količine hranljivih elemenata u početku vegetacije
predstavlja bitan preduslov za normalnu vegetaciju u kasnijim fazama u uslovima mogućeg
nedostatka nekog elementa korenske ishrane. Ovo se najpre odnosi na azot čiji sadržaj
u zemljištu u usvojivoj formi za biljke varira u zavisnosti od vremenskih uslova – obilne i
dugotrajne kiše koje dovode do ispiranja ili jake suše kad zbog nedostatka vode u zemlljištu
nema ni stvaranja hranljivog rastvora, a time i ishrane.
Morton♣ijc plus se odlikuje odličnom kompatibilnošću sa herbicidima na bazi 2,4-D
(Monosan herbi, Maton, Mustang…) i herbicidima iz grupe sulfoniluree (Tarot, Tarot plus,
Grid), pa se preporučuje njihova zajednička primena. Ovde treba naglasiti da se pri izboru
herbicida mora voditi računa o fazi razvoja kukuruza, dok za primenu Morton♣ijc-a plus
faza razvoja nije ograničena.
3.Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, je u toku 2004. godine, postavio ogled radi
ispitivanja uticaja folijarnog đubriva Morton♣ijc plus na rodnost kukuruza, hibrid NS 640.
Ogled je postavljen na lokalitetu Rimski Šančevi, gde je kao predusev bila soja. Rezlutati
ogleda su pokazali sledeće:
Parametri
Morton♣ijc plus
Kontrola
Prinos zrna t/ha sa 14% vlage
12,76
12,12
Udeo zrna %
84,51
82,08
Sklop biljaka /ha
61250
63250
Vlaga u berbi, %
22,33
23,19
Ukoliko se posmatra sâm prinos na tretiranom i netretiranom delu nema statistički značajne
razlike, ali ako se uzme u obzir da je broj biljaka po hektaru na tretiranoj parceli manji onda
se dobija veća razlika u prinosu.
KUKURUZ
4.Na osnovu iskustava proizvođača iz Pećinaca upotrebu Morton♣ijc-a plus treba
posebno preporučiti u uslovima kasne setve, kao i u svim slučajevima presejavanja
kukuruza. Ovakve biljke, zahvaljujući Morton♣ijc-u plus, dostižu rast i razviće
pravovremeno posejanih biljaka.
5. U toku 2005. god. na imanju Bratislava Najdanovića u selu Cerovac kod Kragujevca,
rađen je ogled sa Morton♣ijc-om plus na Pioneer-ovom hibridu H 31 (FAO 670). Gustina
sklopa je bila 60.000 biljaka/ha, a broj biljaka je bio isti i na tretiranoj i na netretiranoj
površini. Osnovno đubrenje je izvršeno sa NPK 300kg/ha, a prihranjivanje sa KAN-om
300 kg/ha. U toku vegetacije na oglednoj parceli izvršena su dva tretiranja Morton♣ijc-om
plus u količini od 2,5kg/ha i to:
I tretman izvršen u kombinaciji sa herbicidima ( Tarot, Maton) kada je kukuruz bio u fazi
5-7 listova
II tretman – do visine kada krila prskalice ne lome kukuruz
Pored vidljivih razlika u pogledu veličine biljaka, boje listova i veličine klipa, nakon žetve
kukuruza videla se i značajna razlika u prinosu: na parcelama tretiranim Morton♣ijc-om
plus prinos je bio za 750kg/ha veći, a zrno je sa 2% manjom vlagom.
Zbog odličnih rezultata postignutih u prethodnoj godini, ogled je ponovljen i u 2006.god.
(isti način đubrenja) sa 4 hibrida i dobijeni su sledeći rezultati:
H I B R I D I
D-12 (FAO 730)
ZP 341 (FAO 300)
ALICUNDE (FAO
690)
ALIVAL (FAO 640)
Netretirano
Tretirano
Netretirano
Tretirano
Netretirano
Tretirano
Netretirano
Tretirano
Prinos
(kg/ha)
7.138
7.580
4.305
5.460
5.900
6.100
5.609
6.658
Vlaga
(%)
31,3
29,8
23,4
21,5
40
37,9
32,5
34
Pored osetnog povećanja prinosa, vidljivo je
da svi hibridi tretirani Morton♣ijc-om plus
imaju od 1,5-2,1% manju vlažnost zrna. Treba
napomenuti da su merenja vršili stručnjaci iz
kompanije »Pioneer« uz prisustvo predstavnika
ostalih semenskih kuća čiji su hibridi bili uključeni
u ogled.
-10-
6.Dušan Vidojević iz Katrge kod Čačka već treću godinu zaredom u proizvodnji kukuruza
koristi folijarno đubrivo Morton♣ijc plus i izuzetno je zadovoljan postignutim rezultatima.
Ove, 2007. godine, u uslovima velike suše i visokih temperatura prednosti folijarne prihrane
su došle do punog izražaja. Tretirani kukuruz je ostao zelen i posle sušnog perioda, dok
je kukuruz na ostalim parcelama u okruženju koji nije tretiran odavno završio vegetaciju i
bio požnjeven.
7.2007. godina je godina velike suše i jako visokih temperatura koje su se negativno
odrazile na prinos kukuruza na mnogim parcelama. Međutim, poljoprivredni proizvođač
Aleksandar Glavardanov iz Zvečke kod Obrenovca je i ove godine zadovoljan prinosom
na svojim njivama. U proizvodnom ogledu sa hibridima »Pioneer«-a (F-02, B-23, A-24,
M-34, Colomba, Florencia, Stira, D-12) na površini od 4ha u Zvečkoj i 8ha u Turiji
postignuti su prinosi od 6-12,5t/ha sa 17-18% vlage u zrnu. Kao jedan od najznačajnijih
razloga koji su ovome doprineli, sam Aleksandar ističe primenu Morton♣ijc-a plus. Na
površini gde je Morton♣ijc plus primenjen dva puta listovi su zdravi, zeleni, biljke su u odličnoj
kondiciji, što je i rezultiralo visokim prinosom. Korenov sistem tretiranih biljaka je znatno jači
i razvijeniji, sa većim brojem žilica.
Tretitano Netretirano
Slika korenovog sistema
8.Kukuruz je i ove godine u Sremu bio jedna od
najzastupljenijih ratarskih kultura. Na površinama
gde je korišćeno folijarno đubrivo Morton♣ijc plus
u preporučenoj količini od 2,5kg/ha kukuruz je dobro
podneo sušu i dao dobar prinos. Na ostalim površinama
na niži prinos ove kulture je uticala ovogodišnja suša.
Zbog toga se za postizanje visokih prinosa i kvalitetnog zrna preporučuje primena Morton♣ijc-a plus,
jer ovo folijarno đubrivo doprinosi stabilnosti prinosa,
čak i u ekstremnim uslovima spoljne sredine, što
se ove godine i desilo, obzirom da su temperature
prelazile i 40°C. Na parcelama Z.Z. Inđija folijarno
đubrivo Morton♣ijc plus je ove, 2007., godine primenjeno prvi put. Tretiranje je izvršeno
dva puta po 2,5kg/ha. Rezultati primene su bili odlični. Sa Pioneer-ovim hibridima (R-10,
D-12, F-02, B-23) prinosi su se kretali od 7,5-8,5t/ha JUS kvaliteta. Ono što stručnjaci
najviše ističu je to što su na tretiranim parcelama biljke bile visokog porasta, zelenog lišća,
razvijenog korenovog sistema, klip ispunjen, odnosno došlo je do potpune oplodnje, a zrno
je odličnog kvaliteta.
9. U Čalmi je, 2007.godine, kod poljoprivrednog proizvođača Tihomira Bojanića na hibridu
ZPSC 735 u toku vegetacije vršena prihrana Morton♣ijc-om plus. Zahvaljujući tome,
kukuruz je dobro podneo sušu, nije oskudevao u hranljivim, neophodnim elementima za
razvoj, jer ih je dobio preko lista i praktično kroz nepovoljan period godine prošao bez
posledica. Na površini pod kukuruzom ovog poljoprivrednog proizvođača izdvojile su se
3 parcele koje su se razlikovale po broju izvršenih tretiranja čime smo hteli da pokažemo
kako broj tretmana Morton♣ijc-om plus utiče na prinos kukuruza. Korišćena je doza od
2,5kg/ha po tretmanu.
-11-
KUKURUZ
Rezultati su dati u tabeli.
Parcela sa jednim tretmanom
(I)
Prinos (kg/ha)
Parcela sa dva tretmana
(II)
10.745
Parcela sa tri tretmana
(III)
11.410
12.090
prinos
Prinos (kg/ha)
12.500
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
12.090
11.410
10.745
broj tretmana
KUKURUZ
Grafikon povećanja prinosa u odnosu na broj tretmana
10.U podnožju Fruške Gore nalazi se selo Erdevik sa 4.500ha plodnih oranica. Pre 40
godina osnovana je zemljoradnička zadruga “Medoš“ koja je danas jedna od najboljih
zadruga u Vojvodini sa 10 zadrugara i 150 kooperanata. Ovde se proizvede preko 2000
vagona šećerne repe, 360 vagona kukuruza, 170 vagona pšenice, 120 vagona soje...
Radi postizanja visokih prinosa još pre nekoliko godina počeli su da primenjuju folijarnu
prihranu Morton♣ijc-om plus. Ove, 2007.godine, u kukuruzu (hibrid B-23) na lokalitetu
sela Bingula, potez Zubače, na površini od 21ha, Morton♣ijc plus je primenjen dva
puta u količini od 2,5kg/ha. Prvi tretman je bio u fazi 6-7 listova, a drugi u poslednjem
momentu ulaska u njivu bez oštećenja biljaka. Hibrid B-23 se u ovoj sezoni odlično
pokazao, a zahvaljujući Morton♣ijc-u plus kroz ekstremne uslove prošao bez posledica.
Iako je znatan deo površine pod kukuruzom u dva navrata bio zahvaćen gradom, ostvaren
je prinos od 10t/ha.
11.U Republici Hrvatskoj 2007. godine, u mestu Borovo (Vukovarsko-sremska županija)
kod proizvođača Rajka Đermanovića korišćen je Morton♣ijc plus u prolećnoj prihrani
Pioneer-ovog hibrida A-24 na površini od 8ha. Zemljište je nađubreno sa 200kg/ha NPK
(7:20:30)- kao osnovno đubrivo, a 100kg/ha Uree je dodato zajedno sa setvom. Prihrana
kukuruza u toku vegetacije obavljena je sa 2,5kg/ha Morton♣ijc-a plus. Prvi tretman je bio
u fazi 6 listova zajedno sa herbicidom Grid-om. U drugom tretmanu (poslednji momenat
ulaska prskalice u njivu bez oštećenja biljaka), Morton♣ijc plus je išao sâm. Prinos
Pioneer-ovog hibrida A-24 iznosio je preko 9t/ha suvog zrna, sa prosečnom vlagom od
15,5%.
-12-
Šećerna repa se ubraja u red najintenzivnijih ratarskih kultura sa visokim potencijalom
rodnosti. Ona zahteva prisustvo hranljivih elemenata u toku celog vegetacionog perioda.
Prestanak snabdevanja hranljivim elementima izaziva gladovanje i snižava prinos. Koliko
će prinos biti snižen zavisi od faze porasta, prethodne ishrane, kao i dužine gladovanja.
Šećerna repa treba da je obezbeđena u toku čitave
vegetacije svim hranivima, tako što je snabdevanje azotom u
ranim fazama umereno, visok nivo svih elemenata u periodu
formiranja listova uz pravilan odnos azota prema fosforu i
kalijumu
i
donekle
ograničeno
priticanje
azota
uz neograničeno priticanje fosfora i kalijuma pri kraju
vegetacije.
Zahvaljujući svom sastavu Morton♣ijc plus našao je veliku
primenu u prihranjivanju šećerne repe . Rezultati dobijeni u
mikro- i makroogledima i na proizvodnim parcelama šećerne
repe upravo to i potvrđuju.
Primena Morton♣ijc-a plus se izvodi u količini od 2,5-3,0
kg/ha u tri tretmana.
• Prvi tretman se izvodi kada je šećerna repa u fazama od
šest listova do potpunog sklapanja redova. Druga dva su
zajedno sa izvođenjem zaštite od pegavosti lista
(Cercospora beticola).
Rezultati iz prakse:
Parcela
Netretirana
Tretirana 2 puta po 2,5kg/ha
Tretirana 4 puta po 2,5kg/ha
Prinos (vag/ha)
6,90
7,89
8,22
Pored povećanja prinosa, na parcelama tretiranim Morton♣ijc-om plus dobio je biljke
ujednačenog porasta, otpornije na sušu i Cercosporu. Osim toga, bio je izuzetno zadovoljan i praktičnom primenom – zbog odličnog rastvaranja u vodi koristio je dizne manjeg
promera (2) i Morton♣ijc plus ravnomerno naneo na površinu lista, a da pri tome nije
došlo do njihovog začepljenja.
Morton♣ijc plus se odlikuje lakom rastvorljivošću u vodi nestvarajući talog pri rastvaranju,
stabilnošću rastvora, snižavanjem pH radnog rastvora, povećavanjem elektroprovodljivosti,
odnosno mogućnošću bržeg usvajanja onih jedinjenja koja se usvajaju od strane biljaka.
-13-
ŠEĆERNA REPA
1.Na osnovu ogleda sa Morton♣ijc-om plus postavljenih od strane Instituta za ratarstvo
i povrtarstvo u Novom Sadu (dr L. Kovačev i dr N. Čačić) u direktnoj proizvodnji u 1998.
godini možemo ukazati na sledeće rezultate primene:
• prinos korena šećerne repe povećan za prosečno 1,84 t/ha u odnosu na kontrolu
• sadržaj šećera povećan u proseku 0,5-0,75% u odnosu na kontrolu
• iskorišćenje šećera iz repe u varijanti sa Morton♣ijc-om plus veće je za 0,6%
• prinos iskazan u količini dobijenog čistog kristalnog šećera veći je za 0,45t/ha.
Ogled je izveden na lokalitetu Temerin i to:
- na posedu Silak Lasla na sortama Delta i Al harmona
- na posedu Žunji Jožefa, na sorti Delta
Prva dva tretiranja Morton♣ijc-om plus (14.juli i 11.avgust) izvršena su zajedno sa
fungicidima protiv bolesti - pegavosti lista, dok je u trećem tretiranju (31.avgust) primenjen
samo Morton♣ijc plus.
2.Proizvođači iz okoline Šida šećernu repu najčešće prihranjuju sa Morton♣ijc-om plus u
količini 2,5kg/ha istovremeno sa fungicidima. Pored povećanja prinosa korena povećava
se i sadržaj šećera u njemu.
3.Proizvođač iz Erdevika, Rodoljub Mirosavljević je na svojim površinama pod repom (10
jutara) potvrdio efikasnost Morton♣ijc-a plus upoređujući parcele tretirane i netretirane
Morton♣ijc-om plus.
Rezultati su sledeći:
4.Ove, 2007.godine, u šećernoj repi sorte Rama na lokalitetu sela Bingula, potez Zubače
na površini od 12ha u Z.Z. Medoš je primenjen Morton♣ijc plus dva puta u količini od
2,5kg/ha u kombinaciji sa fungicidima protiv Cercospore. Lisna masa je bila zdrava, bez
pega, jake zelene boje, a očekuje se povećanje prinosa za 5-10% obzirom da vađenje repe
još nije bilo završeno.
5. Poljoprivredni proizvođač, Zdravko Bakić iz Vukovara, Hrvatska, je na jednoj od svoje
dve parcele pod šećernom repom proveru efikasnosti Morton♣ijc-a plus uradio tako što
je jedan deo tretirao sa Morton♣ijc-om plus i to 3x2,5kg/ha, a drugi nije. Već posle dugog
tretmana i jednomesečne suše razlika je bila očigledna, a ispoljavala se u većoj lisnoj masi
i zdravom listu. Na svojoj drugoj parceli Zdravko je setvu obavio 18.03.2007. Međutim,
zbog dublje setve, repa nije nikla, pa je presejavanje obavljeno 05.05.2007. Repa na
susednoj parceli njegovog komšije posejana je i nikla na vreme, ali nije tretirana folijarno
Morton♣ijc-om plus, dok je Zdravko svoju tretirao 3x3,0kg/ha. Razlika je bila očigledna.
ŠEĆERNA REPA
»Moja repa je crna, a komšijina žuta. Na mojoj nema bolesti. Morton♣ijc je učinio da
znakova štete od suše skoro da i nema. Ne radi se ni o kakvoj reklami već o preporuci
i iz ljudskih razloga preporučio bih svakome. S čim bi drugim ovo postigao? Ovo ljudi kad
budu videli mislim da će primenjivati. Što se tiče dalje koristiću ga, ne samo u repi, već i u
ostalim kulturama.«
Šećerna repa – Hrvatska
-14-
Primena Morton♣ijc-a plus u prihrani suncokreta i soje ima svoje značajno mesto. Naročito
je bitna njegova primena u sledećim proizvodnim uslovima
• ako se suncokret i soja uzgajaju na slabo plodnim zemljištima
• ako je izostalo osnovno i startno đubrenje
• ako su poremećeni uslovi i vreme setve, kao i u uslovima napada biljnih patogena i
štetočina i nepovoljnih vremenskih uslova.
Morton♣ijc plus se u navedenim kulturama primenjuje u dve fenofaze
Soja
Suncokret
● I faza: 2-3 troliske ● I faza: razvijeno 5-7 listova
● II faza: početak grananja soje i zatvaranja redova
● II faza: pred sklapanje redova
Navedene preporučene faze primene Morton♣ijc-a plus u soji i suncokretu se poklapaju
sa primenom korektivnih herbicida. Međutim, Morton♣ijc plus se može primenjivati sam u
svim fazama razvoja ovih kultura.
Preporučene doze Morton♣ijc-a plus su 2,5kg/ha po tretmanu.
Rezultati iz prakse:
Banatski Brestovac, 2006
-15-
SUNCOKRET I SOJA
1.Stručnjaci poljop. preduzeća Nicco-agrar, Banatski Brestovac su u toku 2006.god.
postavili ogled sa Morton♣ijc-om plus na površini od 400ha pod sojom gde je izostalo
osnovno đubrenje. Kao predusev na navedenoj površini bila je pšenica. Soja je u ogledu
tretirana dva puta u količini 2,5kg/ha po tretmanu u kombinaciji sa herbicidima.
- prvi tretman je obavljen 01.06. kada je soja bila u fazi 3-4 troliske. Dizne prskalice su
podešene za pravljenje fine magle tako da je rastvor Morton♣ijc-a plus ravnomerno
nanesen na lisnu masu.
- drugi tretman je obavljen 25.06. kada je soja bila u fazi sklapanja redova.
Razlika između tretirane i netretirane soje bila je očigledna. Na tretiranoj parceli soja je
imala veću lisnu masu, tamno zelenu boju lista, veći broj spratova, bolju razgranatost. Sam
korenov sistem je mnogo razvijeniji sa većim brojem kvržica. Sve ovo povlači i veći prinos
što se u žetvi i pokazalo. Na tretiranoj površini prinos je bio veći za 315kg/ha u odnosu na
netretiranu površinu.
Na površini od 420 ha pod suncokretom takođe je primenjen Morton♣ijc plus da bi se
otklonili nedostaci nastali izostajanjem osnovnog đubrenja. Tretiranje Morton♣ijc-om plus
izvedeno je u dva tretmana i to u količini od 2,5kg/ha po tretmanu:
prvi tretman kada je suncokret bio u fazi 7-8 listova
drugi tretman je bio u trenutku kada su krila prskalice mogla nesmetano da uđu u redove,
a da ne oštete biljke.
U periodu redovne kontrole biljaka uočena je jasna razlika između tretirane i netretirane
površine u pogledu porasta biljaka, boje listova, a naročito u vremenu i ravnomernosti
otvaranja cvetnih glava. Ogled jasno pokazuje da je današnja primena folijarnog đubriva
Morton♣ijc-a plus nezaobilazan faktor uspešne poljoprivredne proizvodnje.
2.Proizvođači iz okoline Sombora i Zrenjanina su primenom Morton♣ijc-a plus u usevu
suncokreta dobijali ujednačeniji porast biljaka i njihovu veću otpornost kako na nepovoljne
vremenske uslove (temperaturna kolebanja, podzemne vode i sl) tako i na bolesti, što je
rezultiralo i većim prinosom biljaka i većim procentom ulja u semenkama
3.Proizvođači iz Silbaša, Đurđeva, Šida i Erdevika, koristeći Morton♣ijc plus u preporučenim
dozama i fenofazama razvoja soje, dobili su biljke sa većim brojem spratova (2-3 sprata
više u proseku). Međutim, ovde se ne radi samo o stvaranju lisne mase, već je povećanje
spratovnosti praćeno i stvaranjem većeg broja potpuno popunjenih mahuna.
SUNCOKRET I SOJA
Tretirano
Netretirano
Soja, Ševarice, 2006
4.U 2007. godini Morton♣ijc plus je primenjen na soji u selu Štitar kod Šapca kod dipl.ing.
Popović Aleksandra. Soja je prihranjena dva puta po 3,0 kg/ha po tretmanu. Prva primena
je išla zajedno sa primenom herbicida (Pulsar, Harmony), dok je drugi put Morton♣ijc
plus primenjen sam. Razlika između tretiranog i netretiranog dela parcele bila je vidljiva u
toku vegetacije na samim biljkama. Tretirane biljke su bile jače, zelenije, sa većim brojem
spratova, a samim tim je i prinos bio veći. Naime, na tretiranoj parceli prinos od 3t/ha (što je
za ovaj kraj inače dobar ovogodišnji rod, obzirom da je 14.09. parcela zahvaćena gradom),
bio je za 15% veći od prinosa na kontroli. Ono što treba istaći je da povećanje vegetativne
mase ne ide na uštrb prinosa.
5.Soja, sorta Vojvođanka, posejana je na 6 katastarskih jutara na parceli Babić Dragoslava
iz Despotova. U toku 2007. god. tretirana je Morton♣ijc-om plus u dozi 1,5kg/jutru po
tretmanu. Tretiranje je izvršeno 2 puta. Prinos je 2.700kg/jutru, odnosno 4.737kg/ha sa
vlagom od 14,9%.
Soja, Despotovo, 2007
-16-
Lucerka je visokoprinosna biljka, bogata proteinima, vitaminima i mineralima. Formira jak
korenov sistem, dubine i do 5m. Glavni deo korenovog sistema nalazi se na 60-80cm
dubine, zbog čega se efikasnost prihrane lucerke u kasnijim godina klasičnim mineralnim
đubrivima, po mnogim autorima, dovodi u pitanje. Kao višegodišnja biljka može biti tokom
zime oštećena niskim temperaturama. Prema brojnim istraživanjima stepen oštećenja u
tesnoj je vezi sa nivoom rezervnih hraniva u korenu, pa je đubrenje ovde veoma bitna
mera. Prisustvo dovoljne količine kalijuma doprinosi boljoj sintezi i akumulaciji hraniva.
Morton♣ijc plus kod lucerke daje odlične rezultate, ne samo zbog dobro izbalansiranog
odnosa azota, fosfora i kalijuma, već i zbog sadržaja mikroelemenata ( gvožđe, cink, bakar,
molibden, kobalt) koji utiču na povećanje prinosa i kvaliteta lucerkinog sena.
Primena Morton♣ijc-a plus u proizvodnji sena:
I tretman – posle faze mirovanja kada lucerka dostigne visinu od 10-15 cm. Ovim se
omogućava da biljka brže dođe do neophodnih hraniva i brže iznese otkos. Može se
primeniti sam ili u kombinaciji sa herbicidima (Pivot, Basagran i sl.) i insekticidima za
suzbijanje lucerkine bube (Fury, Decis, Fenitrotion i dr.)
Svaki sledeći tretman- posle otkosa kada lucerka dostigne visinu od 10-15cm.
U mladim lucerištima primena Morton♣ijc-a plus se
vrši na isti način kao i u starim lucerištima.
Morton♣ijc plus u proizvodnji semena se primenjuje
dva puta i to:
• I tretman kada je lucerka porasta 20-30 cm
• II tretman pred otvaranje cvetnih pupoljaka
Kombinacije
I
Kontrola
Prinos
dorađenog
semena/ha
II
Morton♣ijc plus
2x1,5kg/ha
70
150
Osim prinosa, koji je bio veći na parceli tretiranoj sa Morton♣ijc-om plus lucerka nije
polegla, lisna masa je bila očuvana, nije bilo pojave bolesti iako su uslovi za razvoj
bolesti, zbog padavina, bili povoljni. Seme je ravnomerno sazrelo i 5 dana ranije nego na
ostalim parcelama što je omogućilo raniju žetvu. Posle skidanja semena parcela tretirana
sa Morton♣ijc-om plus vrlo brzo se obnovila i dala još jedan dobar otkos.
Na osnovu dobijenih rezultata, izvođači ogleda doneli su odluku o korišćenju Morton♣ijc-a
plus za folijarnu ishranu na svim parcelama, kako u proizvodnji semenske lucerke, tako i
u ostalim semenskim usevima (paprika, kupus, šargarepa …)
2.Iskustva proizvođača Radovana Bojića iz Klenja, Đorđa Živkovića iz Vukašinovca,
kao i mnogih drugih potvrđuju opravdanost i neophodnost primene Morton♣ijc-a plus u
proizvodnji lucerkinog sena. Velika količina lisne mase u vegetaciji rezultirala je
adekvatnim brojem bala. Ostvareni prinos sena se kretao od 420-450 bala po hektaru.
3.U 2007.god. Institut za Krmno bilje, Kruševac je uradio stručni ogled da bi se ispitao
uticaj folijarnog đubrenja Morton♣ijc-om plus na prinos sena i semena lucerke i bele
deteline. Istraživanja su sprovedena na oglednoj površini Instituta u Mačkovcu (tab.1 i 2) i
u neposrednoj proizvodnji na imanju Simić Milorada iz Velike Vrbnice (Tabele 3 i 4).
-17-
LUCERKA
Rezultati iz prakse:
1.U toku 2005. i 2006.god. Bioprodukt, Čačak, postavio je ogled na parcelama u
Aleksandrovu na lucerki ZA 83 (semenski usev) starosti 2 god. kod kooperanta Ilije Medića
(stručno lice dipl.ing. Siniša Lazić). Primenjena je uobičajena tehnologija u proizvodnji
semenske lucerke. U ogledu je korišćeno nekoliko sredstava za folijarnu prihranu uključujući
i Morton♣ijc plus. Lucerka je tretirana 2 puta po 1,5kg/ha:
I prskanje - visina lucerke 25-30cm.
II prskanje – pred samo otvaranje cvetova.
Rezultati:
Rezultati istraživanja su dati u tabelama.
Tab.1 Prinos lucerke na površinama tretiranim Morton♣ijc-om plus i netretiranim, Mačkovac, 2007
Mackovac 2007,
lucerka
Otkos
I
II
III
IV
Total
I
II
III
IV
Total
Netretirano
27792
26944
16992
12240
83968
6255
7024
4317
3035
20631
Tretirano
31344
28448
18160
12032
89984
7108
7173
4281
3043
21606
Razlika u t/ha
3552
1504
1168
-208
6016
853.6
148.8
-36.3
8.48
974.6
Prinos zelene mase
Prinos suve materije
Tab. 2. Prinos bele deteline na površinama tretiranim Morton♣ijc-om plus i netretiranim, Mačkovac, 2007
Mackovac 2007, bela detelina
Prinos zelene mase
Prinos suve materije
I
9520
11000
1480
I
2361
2661
300.3
Otkos
Netretirano
Tretirano
Razlika u t/ha
Tab. 3 Prinos lucerke na površinama tretiranim Morton♣ijc-om plus i netretiranim, Velika Vrbnica, 2007
Velika Vrbnica 2007
Niiva br.
1
LUCERKA
2
OTKOS
Netretirano
Tretirano
Razlika u t/ha
Netretirano
Tretirano
Razlika u t/ha
Prinos zelene mase lucerke,
Vrbnica 2007
I
II
Total
19096
15909
35005
19948
15369
35317
852
-540
312
Prinos suve materije lucerke
I
3500
3790
290
II
3301
4050
749
1974
2117
143
Total
6801
7840
1039
Tab. 4 Prinos semena lucerke na površinama tretiranim Morton♣ijc-om plus i netretiranim, V. Vrbnica, 2007
Prinos semena, Velika Vrbnica 2007
Tretirano
Prinos semena kg/ha
Razlika kg/ha
464
Netretirano
432
32
Dobijeni rezultati pokazuju opravdanost primene Morton♣ijc-a plus, jer je na svim
parcelama, gde je primenjeno ovo đubrenje došlo do značajnog povećanja prinosa. Naime,
primena Morton♣ijc-a plus uticala je na:
• Povećanje prinosa sena lucerke na tretiranim oglednim površinama za 4,7%, odnosno
ukupno 974kg/ha u odnosu na kontrolu.
• Povećanje prinosa sena lucerke na proizvodnim površinama za 1039kg/ha ili 15,3% (iz I
i II otkosa) i 170kg/ha ili 3,8% (proizvodne površine gde je tretiran samo II otkos).
• Povećanje prinosa semena lucerke za 32kg/ha ili 7,4%.
• Povećanje prinosa bele deteline za 300kg/ha ili 12,71%.
4.Mladi poljoprivredni proizvođač Bojan Stojković iz sela Lipe kod Smedereva je ove
godine probao Morton♣ijc plus na svojoj parceli pod lucerkom. Površinu od 4ha je
podelio tako što je jednu polovinu tretirao Morton♣ijc-om plus, a drugu polovinu ostavio za
kontrolu. Razlika je bila vidljiva u toku porasta biljaka u pogledu gustine, visine biljaka i
lisne mase. Posle kosidbe i sušenja, pri baliranju ustanovljeno je povećanje prinosa od 120
bala/ha, odnosno na tretiranoj parceli dobijeno je 311 bala/ha, a na kontroli 180. Rezultati
govore sami za sebe.
-18-
Duvan, kao veoma značajna industrijska biljka sa produkcijom velike organske mase po
jedinici površine zahteva intenzivnu ishranu tokom cele vegetacije. Ovde je prihrana biljaka
obavezna agrotehnička mera. U proizvodnji rasada dok je korenov sistem nedovoljno
razvijen, usvajanje preko lista je jedini način da biljke dođu do neophodnih hraniva koja su
u ovoj fazi bitna za porast i razviće, odnosno rasad se bolje ožiljava, nema poleganja , a po
iznošenju u polje biljke su zdravije i otpornije na spoljašnje uticaje.
Preporuke primene Morton♣ijc-a plus u duvanu
• I tretman razvijena 4 prava lista
• II tretman 10dana pred rasađivanje
• III tretman odmah posle rasađivanja
• IV tretman 20-25 dana posle prethodnog tretiranja
Preporučene doze Morton♣ijc-a plus su 2,5kg/ha po tretmanu
Rezultati iz prakse:
1.U Duvanskoj industriji Vranje, sa njihovim stručnjacima, postavljeni
su 1998.godine mikroogledi sa Morton♣ijc-om plus 19:9:27. Ogledi su rađeni na krupnolisnom duvanu tipa Berlej u dozi od 2kg/ha.
Primena đubriva obavljena je u dva tretmana sa razmakom od 25
dana.
Analizom rezultata prinosa sirovog lista duvana po stabljici utvrđeno
je povećanje prinosa za 11,6% u odnosu na kontrolu, a 0,6% u
odnosu na prinos po biljci tretiranoj drugim folijarnim đubrivima.
Golubinci, 2007
-19-
DUVAN
2.Proizvodnja duvana u Sremu iz godine u godinu sve je značajnija.
Ove, 2007., godine dobar prinos i kvalitet primetan je na parcelama
u Golubincima, gde je u prihrani biljaka korišćeno folijarno đubrivo
Morton♣ijc plus. Duvan je kalijumova biljka, pa je ovo đubrivo zbog
27% kalijuma našlo široku primenu u ovoj kulturi. Zahvaljujući njemu,
u toku vegetacije je neutralisano depresivno dejstvo primenjenih herbicida. Biljke prihranjene Morton♣ijc-om plus su bile veće, širih listova i daleko kvalitetnije, listovi su lakši za
sušenje, što dovodi do uštede energije i smanjenja troškova proizvodnje. Sem povećanja
prinosa, sam kvalitet listova je bolji: u ovom slučaju ne dolazi do stvaranja velikih količina
belančevina i štetnog azota, što se dešava kod primene veštačkih mineralnih đubriva, pre
svega uree.
KROMPIR
Krompir je biljka koja u svom razvoju i plodonošenju zahteva izbalansiranu ishranu. Kao
kaliofilna biljka ima veću potrebu za kalijumom u odnosu na druge elemente. Zbog toga,
prilikom proizvodnje krompira, obavezno je u toku vegetacije izvršiti prihranu folijarnim
đubrivom Morton♣ijc-om plus koji sadrži povećan procenat ovog elementa (27%). Pored
toga, sadrži i 8 mikroelemenata koji utiču na sve biohemijske procese u periodu rasta i
plodonošenja. Naime, zbog niskog sadržaja mikroelemenata u zemljištu i antagonizma
između pojedinih elemenata, Morton♣ijc plus često predstavlja i jedini njihov izvor za
biljke krompira.
Na osnovu rezultata ogleda (Centar za krompir, Guča, 1998.) i iskustava brojnih
proizvodjača više se ne postavlja pitanje da li treba prihranjivati krompir, već je folijarna
prihrana Morton♣ijc-om plus postala obavezna agrotehnička mera. Prednosti primene
Morton♣ijc-a plus su višestruke:
- povećanje ukupnog prinosa od 15-25% zavisno od broja tretmana
- povećanje frakcije preko 50 mm
- povećanje broja zametnutih krtola u odžacima tretiranih Morton♣ijc-om plus
tretirane biljke su manje podložne napadu bolesti
- povećanje sadržaja suve materije, što omogućava bolje i duže čuvanje krompira u
skladištima do proleća
Morton♣ijc plus je kompatibilan sa svim fungicidima koji se koriste u suzbijanju
prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i insekticidima koji
se koriste za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) i lisnih vaši
(Aphididae) što nam omogućava istovremenu prihranu i zaštitu.
Pored toga, Morton♣ijc plus se odlikuje lakom rastvorljivošću u vodi nestvarajući talog pri
rastvaranju, stabilnošću rastvora, snižavanjem pH radnog rastvora, povećavanjem
elektroprovodljivosti, odnosno mogućnošću bržeg usvajanja onih jedinjenja koja se usvajaju od
strane biljaka. To objašnjava zapažanja proizvođača na terenu da su biljke tretirane Morton♣ijcom plus zdravije i otpornije na napad bolesti, efekat pesticida je veći, a gajene biljke ne prolaze
kroz stres.
Preporuke za primenu Morton♣ijc-a plus u krompiru:
• prvi tretman kada je krompir u fazi intenzivnog porasta, visine 1520cm u kombinaciji sa fungicidima i insekticidima
• drugi tretman kada je krompir zatvorio redove i nalazi se pred
cvetanjem u kombinaciji sa odgovarajućim pesticidima
• treći tretman posle cvetanja
Količina primene je 2,5kg/ha po tretmanu.
Ukoliko nastupe nepovoljni vremenski uslovi (suša, grad,
podzemne vode), jači napad patogena i štetočina potrebno je,
pored preporučenog broja tretmana, intervenisati još 1-2 puta sa
Morton♣ijc-om plus da bi krompir prevazišao stresne situacije i nesmetano nastavio razvoj.
Rezultati iz prakse:
1.Na osnovu rezultata trogodišnjih ogleda koji su rađeni u firmi »Agromobil« d.o.o. Guča
vlasnik firme g-din Ratko Vukićević je svojim kooperantima uveo kao obaveznu meru
prihranu krompira Morton♣ijc-om plus i to 3 puta po 2,5kg/ha. Citiramo njegove reči:
“Na osnovu višegodišnje saradnje sa firmom Morpho i očiglednih dobrih rezultata u primeni
Morton♣ijc-a, mi smo uveli obaveznu upotrebu Morton♣ijc-a plus u proizvodnji krompira
kod kooperanata, tako da je svaka parcela tretirana Morton♣ijc-om plus.“
Ogled koji su, u toku 2006. god. stručnjaci firme Agromobil, Guča radili imao je za cilj
ispitivanje uticaja folijarne prihrane Morton♣ijc-a plus na prinos i kvalitet krompira uz
istovremenu primenu pesticida. Ogled je rađen na sorti Aladin, kategorije original, na
imanju njihovog kooperanta Perišić Vlade iz sela Rogače, kod Guče. Da bi rezultati bili
što realniji površina od 80 ari podeljena je na 4 parcele po 20 ari i tretiranje je vršeno na
sledeći način:
I parcela – bez Morton♣ijc-a plus tako da je ova parcela bila kontrola
II parcela – tretirana jedanput sa Morton♣ijc-om plus u kombinaciji sa pesticidima i to:
Morton♣ijc plus+Ridomil gold MZ+Actara
-20-
III parcela – dva puta tretirana sa Morton♣ijc-om plus
a) Morton♣ijc plus+ Ridomil gold MZ+Actara;
b) Morton♣ijc plus+Curzate M
IV parcela je 3 puta tretirana Morton♣ijc-om plus:
a) Morton♣ijc plus+ Ridomil gold MZ+Actara
b) Morton♣ijc plus+Curzate M
c) Morton♣ijc plus+Ridomil gold MZ+Actara
Prinosi po parcelama su bili sledeći:
Parcela
I (kontrola)
Prinos (kg)
Povećanje u odnosu na kontrolu
34.200
-
II (jedno
prskanje)
35.900
4%
III(dva
prskanja)
38.620
12%
IV(tri
prskanja)
42.750
25%
Pored povećanja prinosa, utvrđeno je da na parcelama tretiranim jedanput i dvaput
Morton♣ijc-om plus prosečan broj krtola u odžaku bio 14, dok je na parceli sa tri prskanja
on iznosio 16.
2.Proizvođači krompira iz okoline Ivanjice, Požege i drugih krajeva Zapadne Srbije na
osnovu ličnog iskustva tvrde da se primenom Morton♣ijc-a plus dobija višestruka korist:
• znatno se povećava prinos, 10-15%, jer je stepen iskorišćenja ovog đubriva 90-95%
• biljke su zdravije, otpornije na napad patogena i štetočina, bujnije, sa listovima tamno
zelene boje
• samim tim broj tretiranja fungicidima protiv bolesti je smanjen (ušteda u hemiji)
• ranije cvetanje i sazrevanje krtola (ranije iznošenje na tržište)
-21-
KROMPIR
U 2007. godini najveći broj proizvođača je prihvatilo preporuku primene Morton♣ijc-a
plus. Razmatranjem ostvarenih prinosa stručna služba “Agromobila” je došla do sledećih
rezultata:
• Na području opštine Požega k.o Tabanovici na ukupnoj površini od 7ha zasađenih sortom
Desiree ostvaren je prinos od 23,1-26,7t/ha (prosečan prinos je 24,6t/ha) sa višekratnom
primenom Morton♣ijc-a plus. Na površini slične plodnosti u sličnim agroekološkim
uslovima bez primene Morton♣ijc-a plus ostvaren je prosečan prinos od 21,9t/ha.
Prosečno povećanje prinosa iznosi 12%.
• Na istom lokalitetu na parceli od 1ha zasađenom sortom Kennebec sa primenom
Morton♣ijc-a plus ostvaren je prinos od 23,2t/ha, a na parceli bez primene ovog folijarnog
đubriva prinos od 21,8t/ha, odnosno ostvareno je povećanje prinosa od 6%.
• Na istom području kod sorte Tresor prinos je iznosio 26,9t/ha, kod sorte Cleopatra 23,7t/
ha, kod sorte Arielle 25,4t/ha. Na sve tri sorte višekratno je primenjivan Morton♣ijc plus,
a obzirom da su sve tri veoma rane do rane, ostvareni prinosi su veoma dobri obzirom na
vremenske uslove u toku vegetacije. Prinosi na ovim parcelama su znatno veći, 10-15% u
odnosu na iste sorte u okruženju.
Stručna služba “Agromobila” u toku vegetacije je uočila da su usevi na
parcelama sa primenom Morton♣ijc-a plus u boljoj kondiciji, bolje podnose sušu i visoke
temperature i otpornije su na bolesti i štetočine. Pored toga primećeno je i produženje
vegetacionog perioda od 7-10 dana u odnosu na useve gde nije primenjivan Morton♣ijc plus.
Posmatranjem strukture prinosa u pogledu krupnoće krtola uočeno je da primena
Morton♣ijc-a plus utiče na formiranje većeg broja krtola po biljci što je i cilj u proizvodnji
semenskog krompira.
Svi uočeni rezultati ukazuju da je primena Morton♣ijc-a plus u proizvodnji semenskog krompira veoma korisna, naročito u stresnim situacijama za usev (suša, visoke
temperature, napad patogena i štetočina, oštećenja od grada...).
KROMPIR
3.Posebno izdvajamo izuzetno cenjenog poljoprivrednog proizvođača, Pavela Valenta
iz Lalića, koji je za kvalitet svojih proizvoda, u 2005. i 2006.godini, dobio više nagrada
i priznanja. Na svojim njivama pod krompirom, lukom, paprikom i drugim povrćem, već
nekoliko godina kao obaveznu agrotehničku meru sprovodi prihranu Morton♣ijc-om plus
i izuzetno je zadovoljan. U ovo se uverio nakon postavljanja ogleda gde je imao parcele sa
biljkama koje su tretirane Morton♣ijc-om plus (3 puta po 2,5kg/ha) i parcele bez upotrebe
prihrane. Rezultati su bili vidljivi već nakon drugog tretmana u boji listova, porastu biljaka,
veličini plodova, zdravstvenom stanju biljaka, sto se odrazilo i na povećanje prinosa na
kraju vegetacije. Kako sam g-din Valent kaže “Morton♣ijc plus je postao neminovan i
nezamenljiv na mojim njivama” u dobijanju kvalitetnog i zdravog povrća za naše, a naročito
za izbirljivo svetsko tržište.
Prinos krompira na njegovim njivama u toku 2007. godine kretao se, u zavisnosti od sorte,
od 35-44t/ha. U proizvodnji luka, u 2006.godini, g-din Valent ostvario je izuzetno visoke
prinose zahvaljujući, prema njegovim rečima, i upotrebi Morton♣ijc-a plus. Prinosi, u
zavisnosti od sorte kretali su se od 65-70t/ha.
Tretirano
Netretirano
Parcela pod krompirom, Lalić
Luk, tretiran Morton♣ijc-om plus, Lalić
-22-
Intenzivnost proizvodnje povrća, a zatim, kratka vegetacija pojedinih biljnih vrsta upućuju
da se đubrenje vrši sa mineralnim đubrivima koja su odmah dostupna biljkama. Iz ovoga
proizilazi da su zahtevi povrtarskih biljaka u pogledu ishrane vrlo veliki. Pri tome, postoje
razlike u odnosu prema pojedinim elementima ishrane. Primera radi, navodimo da skoro
sve vrste povrća imaju povećane zahteve prema kalijumu, rane sorte su osetljive na nedostatak azota, dok su potrebe za fosforom kod svih, uglavnom osrednje, ali i prilično
ujednačene. Iz tog razloga primena Morton♣ijc-a plus 19:9:27 (N-P-K) kod koga su ovi
elementi u odlično izbalansiranom odnosu daje odlične rezultate.
Paradajz, paprika, krastavac
Zbog značaja koji Morton♣ijc plus ima u proizvodnji povrća, pre svega
paradajza, paprike, krastavca, bostana, prihranu Morton♣ijc-om plus ne bi trebalo smatrati
dopunskom, već OBAVEZNOM AGROTEHNIČKOM MEROM. Sve vrste povrća pozitivno
reaguju na Morton♣ijc plus kako povećanjem prinosa, jer je veći broj cvetova pa samim
tim i zametnutih plodova, tako i kvalitetom, ravnomernim sazrevanjem i ujednačenošću
plodova. Same biljke su zdravije i značajno otpornije na uticaj negativnih faktora spoljne
sredine (suša, niske temperature, vetar), napad biljnih patogena i štetočina, a postiže se i
bolji efekat primenjenih pesticida.
Ovo iz razloga što se Morton♣ijc plus odlikuje lakom rastvorljivošću u vodi nestvarajući
talog pri rastvaranju, stabilnošću rastvora, snižavanjem pH radnog rastvora, povećavanjem
elektroprovodljivosti, odnosno mogućnošću bržeg usvajanja onih jedinjenja koja se
usvajaju od strane biljaka.
Po iznošenju biljaka u polje prihrana se nastavlja i to 3-5 puta u količini od 2,5kg/ha:
• I prskanje - neposredno po rasađivanju
• II – u fazi intenzivnog rasta i pre početka cvetanja
• III prskanje – početak formiranja plodova
• IV i V na svakih 15-20 dana nakon prethodne prihrane
Rezultati iz prakse:
1.Kod proizvodnje paprike na otvorenom, (Silbaš,
Despotovo, Lalić, Banatski Brestovac, Kula…) došla je do
izražaja jedna veoma bitna karakteristika Morton♣ijc-a
plus. Naime, biljke, prilikom upotrebe ovog đubriva lakše
podnose sve stresne situacije (niske temperature, napad
patogena, suša…) a štete u takvim uslovima su svedene
na minimum. Na području Kule došlo je do jakog napada
bakteriozne plamenjače na paprikama gajenim na
otvorenom. Zahvaljujući Morton♣ijc-u plus kojim su ove
biljke tretirane, pri ubiranju plodova značajno su ublažene
posledice plamenjače, tako da je prinos bio oko proseka, a
plodovi čak odličnog kvaliteta.
2.Posle nekoliko godina gajenja pšenice i drugih ratarskih
kultura poljoprivredni proizvođač Bojanić Tihomir iz Čalme je, prešao
na intenzivniju proizvodnju, proizvodnju industrijskog paradajza,
kao ekonomski profitabilniju. Pošto je prošle godine imao odlične
rezultate zahvaljujući primeni Morton♣ijc-a plus, ove godine nije
imao dilemu. I nije se pokajao: u ovako sušnoj godini efikasnost
i neophodnost prihrane Morton♣ijc-om plus došla je do punog
izražaja. Paradajz (sorte Hektor, Florida, Erato) je tretiran 5 puta po
3,0kg/ha. Dobijeni su krupni, čvrsti i kvalitetni plodovi. Usev je bio
otporniji na bolesti u toku vegetacije u odnosu na kontrolu. Osim
toga, produžena je vegetacija, a samim tim i berba. Prinos je bio
40 t/jutru što predstavlja povećanje od 20% u odnosu na kontrolu.
Razlika između tretirane parcele i kontrole u proseku je bila 1kg/
struku.
-23-
POVRĆE
Preporuka primene:
Proizvodnja rasada: 2 prskanja u količini od 2,5kg/ha u kombinaciji sa sredstvima za zaštitu
bilja:
• I tretiranje obaviti kada biljke imaju razvijena 3-5 listova.
• II tretiranje je 10 dana nakon prethodne prihrane
POVRĆE
3.U okolini Leskovca (Stajkovce, Manojlovce)
Morton♣ijc plus je u dugogodišnjoj primeni u plasteničkoj
proizvodnji povrća (paprika, paradajz, krastavac,
salata). Zahvaljujući njemu, pored postizanja većeg
prinosa, proizvodi su bili dobre obojenosti, otporniji na
transport i skladištenje, a time im je i tržišna vrednost
veća.
4.U toku 2007. godine poljoprivredni proizvođač
Dragoslav Babić je svoju parcelu od 3kj zasadio
paprikom sorte Amy. Ova paprika potiče iz rasada,
sejana je 01.aprila, a rasađena 27.maja (što je malo kasniji
termin). Prihrana je tokom cele sezone rađena sa folijarnim đubrivom Morton♣ijc-om
plus. U plasteniku gde je proizveden rasad paprika je tretirana 2 puta sa 2,5kg/ha i to:
• I tretman kada je paprika imala 3 lista
• II tretman 10-15 dana nakon prethodnog
Ova prihrana je bitna zbog dobijanja zdravog, kvalitetnog
i čvrstog rasada sa dobrim korenovim sistemom. Nakon
rasađivanja, prihrana je izvedena još 3 puta u razmaku
od 20-25 dana u količini od 2,5kg/ha i to u kombinaciji
sa fungicidima, sa kojima se inače, odlično meša, pa je
ušteda višestruka. Rezultati su bili odlični. Postignuta
je odlična bujnost, idealna kondicija biljaka, koja je čak
i pri ekstremno visokim temperaturama (preko 40oC)
ostala neporemećena. Potpuno zdrave biljke odlično su
cvetale, a broj plodova po struku bio je 12-15 komada, težine 80-130grama. Vegetacija je
bila produžena tako da je oko 24.septembra bilo dosta cvetova i novozametnutih plodova.
Treća berba je bila u toku, a dotadašnji ostvareni prinos iznosio je 35t/ha. Po rečima samog
proizvođača Dragoslava Babića prinos paprike Amy na kraju sezone bio je 45 t/ha.
Kupusnjače (kupus, kelj, karfiol…)
Potrebno je izvršiti dve do tri prihrane Morton♣ijc-om plus u količini 2,5kg/ha. Najbolje
je vršiti prihranu istovremeno sa zaštitom ovih kultura mešajući Morton♣ijc plus sa
sredstvima za zaštitu bilja.
• I tretman je nakon rasađivanja, kada biljka dobije
dovoljno lisne mase u kombinaciji sa nekim insekticidima za
suzbijanje štetočina
• II tretman: kada je formirano 30% od ukupne veličine
glavice u kombinaciji sa fungicidima koji se koriste za
suzbijanje prouzrokovača plamenjače na ovim kulturama
• III tretman je kada se formira 70% glavice u kombinaciji sa
fungicidom za suzbijanje plamenjače i insekticidima protiv
lisnih sovica i kupusara.
Primena okvašivača u ovim kulturama je obavezna i u tom
slučaju redosled mešanja je sledeći:
VODA + MORTON♣IJC PLUS 19:9:27 + SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA + OKVAŠIVAČ
Lukovičasto povrće – crni luk, beli luk, praziluk
Pored dobre drenaže i aeracije zemljišta za intenzivnu
proizvodnju i visoke prinose luk zahteva i optimalnu ishranu sa
povećanom količinom kalijuma tako da Morton♣ijc plus koji
u svom sastavu ima 27% ovog elementa predstavlja idealno
đubrivo za prihranu lukovičastog povrća.
• Prvi tretman treba obaviti u fazi porasta luka od 2-5 pera u
kombinaciji sa insekticidima za suzbijanje lukove muve i fungicidima za suzbijanje prouzrokovača plamenjače luka.
-24-
• Drugi tretman u fazi intenzivnog razvoja lista i vegetativnog dela, takođe u kombinaciji
sa fungicidima za suzbijanje prouzrokovača plamenjače luka i insekticidima za suzbijanje
grinja, tripsa i minera
• Treći tretman u fazi intenzivnog razvoja vegetativnog dela samostalno ili u kombinaciji sa
fungicidima za suzbijanje prouzrokovača sive i bele truleži.
Korenasto povrće – mrkva, peršun, paškanat
Korenasto povrće treba prihraniti najmanje 3 puta u količini od 2,5kg /ha po jednom
tretmanu.
• I tretman:kada su razvijena 2-3 lista. Ako se u ovoj fazi koriste herbicidi obavezno ih
pomešati sa Morton♣ijc-om plus, jer na taj način eliminišemo herbicidni šok, a sa druge
strane vršimo prihranu mrkve.
• II tretman: kada je koren razvijen do 30% prečnika. Ukoliko se u ovoj fazi jave
simptomi pepelnice, plamenjače i crne pegavosti najidealnije je pomešati Morton♣ijc plus sa
fungicidima za njihovo suzbijanje. Isti je postupak i za insekticide ako se javi problem lisnih
vaši. Na ovaj način istovremeno ćemo i zaštititi i prihraniti mrkvu.
• III tretman: u fazi intenzivnog razvoja korena, pa sve do vađenja
U 2007. godini postavljen je ogled u Apatinu u AD”Jedinstvo” na delu T-02 površine 20ha
na postrnoj boraniji. Osnovno đubrenje je izvedeno sa AN-om 170kg/h i MAP-om N:P 12:51
u dozi 250kg/ha. Setva boranije je obavljena 02-03.06.2007. posle berbe graška. Posejan
je Maxidor na 13ha i Optimus na 7ha. Na površini od 10ha primenjena je folijarna prihrana
Morton♣ijc-om plus u dozi od 2,5kg/ha po tretmanu, a preostalih 10ha je bila kontrola bez
folijarne prihrane.
I tretman je bio 03.07.2007.god. u fazi 3-4 troliske boranije
II tretman 12.07.2007. u fazi intenzivnog porasta boranije.
U toku vegetacije konstatovana je bolja granatost, a
samim tim veći broj mahuna po biljci na tretiranoj boraniji, što je na kraju rezultiralo i većim prinosom. Prilikom
kombajniranja upoređivan je prinos na sorti Maxidor i on
je iznosio 7.042 kg/ha na kontroli, odnosno 7.715 kg/ha
na tretiranom delu parcele. Razlika u prinosu je 673 kg/
ha, odnosno 9,6%.
-25-
POVRĆE
Mahunasto povrće – pasulj, grašak, boranija
Mahunasto povrće izuzetno dobro reaguje na prihranu
folijarnim đubrivom Morton♣ijc-om plus. Biljke dobijaju
tamno zelenu boju, imaju veći porast, cvetanje je 3-4
dana ranije u odnosu na netretirane biljke, a značajno je
i povećanje prinosa.
Na parcelama sa pasuljem, graškom i boranijom potrebno je izvršiti najmanje 3 prihrane Morton♣ijc-om plus u
količini 2,5kg/ha po tretmanu.
• I tretman u fazi porasta biljke od oko 15cm. Ako se u ovoj
fazi koriste herbicidi posle nicanja gajene biljke obavezno
pomešati Morton♣ijc plus sa ovim herbicidima jer ćemo
na taj način smanjiti herbicidni šok na gajene biljke a sa
druge strane korovske biljke će bolje usvojiti herbicid i doći će do njihovog bržeg odumiranja.
• II tretman pred cvetanje samostalno ili u kombinaciji sa pesticidima
• III tretman po precvetavanju samostalno ili u kombinaciji sa sredstvima za zaštitu bilja
Sistem ishrane-đubrenja bostana (lubenice i dinje), sličan je ishrani većine povrtarskih kultura. Zbog formiranja velike organske mase zahtevi za ishranu su visoki. Pored osnovnog
i predsetvenog , neophodno je vršiti i folijarnu prihranu tokom vegetacije.
Morton♣ijc plus 19:9:27 sa mikroelementima (Mg, Mn, Fe, Cu, Zn, Mo, B, Co) kao folijarno đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma i uravnoteženim odnosom mikroelemenata,
veoma dobre rezultate je pokazao u proizvodnji bostana u svim regionima u Srbiji.
Prihranjivanje bostana Morton♣ijc-om plus izvodi se 3-5
puta sa 2,5-3kg/ha po tretmanu
• I faza primene je kada biljke formiraju 3-5 pravih listova početak puštanja vreže
• II faza primene kada biljke sklope redove - završeno
vreženje
• III faza primene je faza intenzivnog formiranja ploda
• IV i V faza primene je 10-15 dana nakon prethodnog tretmana.
Kao i u ostalim kulturama i u ovom slučaju primenu Morton♣ijca plus treba kombinovati sa redovnim merama zaštite od
bolesti i štetočina.
LUBENICA I DINJA
Rezultati iz prakse:
1.U dogovoru sa firmom “Agrofarma” iz Ulcinja u toku 2006.god. postavljeni su ogledi sa
Morton♣ijc-om plus u lubenici. Na površini od 2000m2 izvršeno je 5 tretiranja u pet razvojnih faza i to:
• prvo tretiranje kada su biljke imale 3-5 listova
• drugo tretiranje kada su listovi biljaka pokrili zemlju
• treće tretiranje – intenzivni rast i formiranje plodova
• četvrto tretiranje je početak sazrevanja plodova
• peto tretiranje 15 dana posle prethodnog.
Delovanje Morton♣ijc-a plus je redovno praćeno i konstatovano je sledeće: tretirane
biljke su bile zdravije, jače, imale su veću rodnost, dužu berbu i ujednačenije i kvalitetnije
plodove.
2.Proizvođači iz okoline Rume, Pećinaca, Buđanovaca, Jarka, Popinaca, i dr. već godinama koriste Morton♣ijc plus. Praksa je pokazala da je njegova primena neophodna u
periodu intenzivnog formiranja vreže, ali je bitan i kasnije, jer je primenom ovog đubriva
veći broj zametnutih cvetova tj. plodova, a samim tim se povećava i prinos. Povećanje
prinosa iznosilo je i do 25%.
3.Selo Dobrinci, u Sremu, nedaleko od Rume poznato
je kao selo sa najvećom proizvodnjom lubenica. U
njegovom ataru godišnje se zaseje ili rasadi preko 500
katastarskih jutara lubenicom. U jeku berbe meštani
ističu da u toku jednog dana i do 500 tona plodova lubenice bude natovareno i otpremljeno u mnoge gradove
Srbije. Ove, 2007.godine, jedan od većih proizvođača iz
ovog sela, dipl.ing. Dragan Trifunović prvi put je koristio
folijarno đubrivo Morton♣ijc plus. Prihrana je rađena 6
puta po 2,5kg/ha. Prilikom prskanja vodilo se računa da
veličina kapi prilikom raspršivanja bude što manja da bi
se tečnost ravnomerno rasporedila po listovima i da bi
efekat prskanja samim tim bio što bolji.
Kao rezultat primene Morton♣ijc-a plus nač domaćin ističe zdravije biljke, intenzivniju boju
lišća, veći broj zametaka, krupnije i kvalitetnije plodove i povećanje prinosa. Posebna prednost Morton♣ijc-a plus je što se meša sa pesticidima tako da se istovremeno vrši i prihrana i
zaštita.
-26-
Voćarske kulture, kao višegodišnji zasadi, odlikuju se visokom produkcijom plodova i
zahtevaju redovnu ishranu-đubrenje tokom cele vegetacije. Ishrana se ostvaruje na sledeći
način:
• osnovno mineralno đubrivo unosi se tokom mirovanja vegetacije
• prihrana azotnim mineralnim đubrivima s proleća
• ishrana preko lista u toku vegetacije
Prihrana Morton♣ijc-om plus daje dobre rezultate sa 4-5 prskanja u periodu od aprila
do kraja vegetacije, a to je i period u kojem se formiraju rodni pupoljci, čime se osigurava
rodnost u idućoj godini.
Primena Morton♣ijc-a plus u količini od 2,5kg/ha po tretmanu može se kombinovati
zajedno sa prskanjem voćaka u cilju zaštite od bolesti i štetočina. Meša se sa svim
preparatima za zaštitu bilja, osim bordovske čorbe i sumporno-krečne čorbe .
Primenom Morton♣ijc-a plus značajno se koriguju propusti u redovnoj ishrani, biljka lakše
prolazi kroz stresne situacije (suša, visoke vazdušne temperature, oštećenje od grada,
napad štetočina i prouzrokovača biljnih bolesti).
Jabuka je kultura koja na istom zemljištu živi i
rađa 25-30god. Intezivna proizvodnja sa visokim
prinosima zahteva pravovremenu i optimalnu ishranu. Pored
osnovnog đubrenja koje se obavlja u jesen i prihrane
azotnim đubrivima (u rano proleće) potrebno je obaviti
3-5 prihrana folijarnim đubrivom Morton♣ijc-om plus.
Jabuka izuzetno dobro reaguje na ovu prihranu jer se u
Morton♣ijc-u plus svi neophodni elementi potrebni za
njen pravilan rast, razviće i plodonošenje nalaze u lako
rastvorljivim i pristupačnim oblicima.
Ogled postavljen u zasadu jabuke, sorta Ajdared, starosti 5 godina; lokalitet Viljuša kod Čačka
broj
tretiranja
prosečna težina
ploda(gr)
prosečna širina
ploda (mm)
prinos kg/ha
% povećanja
prinosa
Morton♣ijc plus
2
161,5
76,4
44.380
5,70
Kontrola
-
152,7
72,1
41.850
Pored povećanja prinosa koje je evidentno i sa samo dva tretmana i iznosi 5,7%,
znatno se poboljšava otpornost ploda na bolesti tipa truleži, jer Morton♣ijc plus povećava
efikasnost primenjenih pesticida, veličina i obojenost plodova je izraženija, plodovi bolje
podnose transport, bolje se čuvaju i skladište, jer kalijum povećava čvrstinu ćelijske opne,
formira se veći broj cvetnih pupoljaka za narednu godinu…
Preporuke primene Morton♣ijc-a plus u jabuci: Morton♣ijc plus u zasadima jabuke treba
primeniti 4-5 puta u količini od 2,5-3kg/ha.
• I tretman kada se formira dovoljno lisne mase za usvajanje Morton♣ijc-a plus u
kombinaciji sa sredstvima za zaštitu bilja
• II tretman 8-10 dana nakon prethodnog u kombinaciji sa pesticidima
• III tretman 10-15 dana nakon prethodnog u kombinaciji sa preparatima za zaštitu bilja
• IV i V tretman 15-20 dana nakon prethodnog tretiranja
Morton♣ijc plus treba primenjivati sve do početka sazrevanja plodova.
Preporučuje se primena sredstava za zaštitu bilja zajedno sa Morton♣ijc-om plus, jer na osnovu
obavljenih ispitivanja od strane prof.dr Dušanke Inđić i mr Slavice Vuković sa Poljoprivrednog
fakulteta u Novom Sadu, sredstva za zaštitu bilja višestruko povećavaju efikasnost u radnom
rastvoru sa Morton♣ijc-om plus. Ovo zbog toga jer se Morton♣ijc plus odlikuje lakom rastvorljivošću
u vodi nestvarajući talog pri rastvaranju, stabilnošću rastvora, snižavanjem pH radnog rastvora,
povećavanjem elektroprovodljivosti, odnosno mogućnošću bržeg usvajanja onih jedinjenja koja se
usvajaju od strane biljaka.
Navedene preporuke primene Morton♣ijc-a plus u jabuci važe i za sve ostale
jabučaste vrste voća (kruška, dunja, mušmula...).
-27-
VOĆARSTVO
U saradnji sa dr Svetomirom Stamenkovićem i Centrom za voćarstvo, Čačak postavljeni su
ogledi na jabuci i praćeni su: prinos, veličina i težina plodova prilikom berbe.
Šljiva se kod nas najviše gaji na parapodzolima i ta se zemljišta ne mogu izbeći prilikom podizanja zasada, jer ona preovlađuju u glavnim šljivarskim reonima. Praksa, ali i
ogledi su pokazali da se i na takvim zemljištima postižu dobri rezultati, ali se šljivi mora
posvetiti posebna pažnja i primeniti sve agrotehničke mere. Jedna od njih je i đubrenje
kako zemljišno tako i folijarno.
Zadnjih godina šljiva ponovo postaje veoma interesantna kultura kako za izvoz tako i
za domaće potrebe. Iz tog razloga podignut je veliki broj savremenih zasada sa gušćim
sklopom (4x2,4x2.5,4x3) i takvi zasadi sa većim brojem stabala po hektaru zahtevaju
intezivniju, obilniju i pravovremenu ishranu.
Ogledi koji su rađeni u Institutu za voćarstvo u Čačku i na privatnim plantažama
govore da je, pored osnovnog đubrenja koje se obavlja u zimskom periodu i prihrane
azotnim đubrivima (u rano proleće), potrebno kao obaveznu meru primeniti prihranu
folijarnim đubrivom Morton♣ijc-om plus i to 3x2,5kg/ha.
Pošto je Morton♣ijc plus kompatibilan sa svim pesticidima koji se koriste u zaštiti šljive
idealno je da istovremeno izvršimo i prihranu i zaštitu. Pored toga, u kombinaciji sa
Morton♣ijc-om plus pesticidi imaju bolju efikasnost i iskorišćenost tako da ćemo i sa
manje pesticida imati zaštićenije i zdravije plodove.
Ogled postavljen u zasadu šljive, sorta Stenlej, starosti 15 godina; lokalitet Banjica kod Čačka
(Institut za voćarstvo Čačak)
Morton♣ijc plus
VOĆARSTVO
Kontrola
broj
tretiranja
prosečna težina
ploda(gr)
prosečna širina
ploda (mm)
prinos kg/ha
% povećanja
prinosa
2
44,3
42,0
36.500
11,60
39,5
38,1
32.690
Ovde treba posebno napomenuti da su ogledi pokazali da
se primenom Morton♣ijc-a plus, pored povećanja prinosa
postiže sledeće:
• veličina i obojenost plodova je izraženija
• plodovi lakše podnose transport,
• znatno poboljšava otpornost ploda na bolesti tipa
truleži,
• bolje je čuvanje i skladištenje
• formira se veći broj rodnih pupoljaka za narednu godinu
Po mišljenju prof.dr Svetomira Stamenkovića Morton♣ijc plus je postao neophodan u
intenzivnoj voćarskoj proizvodnji:
„Prva ispitivanja sa Morton♣ijc-om su rađena na terenima i voćnjacima u okolini Čačka. Prvi
rezultati bili su odlični i mi smo upravo u zasadima šljiva, jabuka i malina utvrdili značajno
povećanje prinosa gajenih biljaka primenom Morton♣ijc-a. I od tih dana Morton♣ijc
plus je uvek prisutan u našim zasadima. Ono što je najvažnije reći je to da se 4-5 dana
posle primene zapaža promena boje lista. Lišće tretiranih biljaka dobija tamno zelenu boju
što znači da je ono nahranjeno, da iskorišćava elemente iz Morton♣ijc-a plus koji su u
određenom obliku formulisani… Morton♣ijc plus se uspešno meša sa fungicidima i
insekticidima koji se koriste u zaštiti šljive, jabuke, maline i drugih voćarskih kultura i ja
preporučujem da se najpre rastvori folijarno đubrivo, dakle Morton♣ijc u vodu, kada se
rezervoar prskalice napuni ¾ a da se nakon toga dodaju fungicidi i insekticidi, a potom
i akaricidi ukoliko se ukaže potreba za njima. Morton♣ijc plus povećava prinos to je
evidentno i utvrđeno u ogledima, plodovi su krupni i obojeni, a to je značajno i za naše i za
inostrano tržište, jer danas svi hoće krupne, kvalitetne i naravno obojene plodove, a upravo
to postižemo folijarnim đubrivom Morton♣ijc-om plus.”(prof.
dr Svetomir Stamenković jun 2007.god).
Preporuke primene Morton♣ijc-a plus u šljivi:
• I tretman u fenofazi precvetavanje kada je šljiva dovoljno
olistala u kombinaciji sa insekticidima i fungicidima
• drugi tretman kada su plodovi veličine lešnika u kombinaciji
sa fungicidima i insekticidima
• treći tretman kada plod šljive počne da menja boju iz žutozelene u plavu i to u kombinaciji sa sredstvima za zaštitu
bilja
-28-
Višnja je voćarska kultura koja ima sve veći značaj kako za domaće potrebe tako i za
potrebe izvoza. Sve veće interesovanje za ovu kulturu navelo je i proizvođače i stručnjake
da posvete posebnu pažnju agrotehnici višnje.
Višnja, kao i većina voćarskih kultura u svom razvoju i plodonošenju zahteva ishranu
đubrivima koja u svom sastavu imaju naglašen sadržaj kalijuma. Iz tog razloga višnju u
jesen treba đubriti sa najmanje 500kg/ha NPK formulacije 10:12:26 ili NPK 8:16:24, a
u proleće pored jedne prihrane azotnim đubrivom treba obavezno izvršiti 3-4 prihrane
folijarnim đubrivom Morton♣ijc-om plus koji u svom sastavu ima 27% kalijuma.
Mnogi ogledi su pokazali da tretirana stabla višnje imaju bolji porast, tamnije i zdravije
lišće, da plodovi 3-5 dana ranije sazrevaju, da su teži, čvršći i otporni na transport, da je
obim ploda u proseku veći za 2-3mm, a sve to rezultira povećanjem prinosa koje se kreće
do 15% u odnosu na netretirana stabla.
Prihrana se može obaviti u sklopu redovne zaštite, jer se Morton♣ijc plus meša i
kompatibilan je sa svim fungicidima i insekticidima koji se koriste u zaštiti višnje. Na taj
način imamo višestruku prednost, jer u jednom prohodu vršimo istovremenu zaštitu i prihranu ali mešajući Morton♣ijc plus sa navedenim pesticidima imamo bolju efikasnost
preparata, jer Morton♣ijc plus snižava pH radnih tečnosti na nivo optimalan za usvajanje
od strane biljke. Tako će plodovi biti bolje zaštićeni, zdraviji, a sa manje primenjenih pesticida.
Rezultati iz prakse:
Mnogi primeri širom Srbije pokazuju da je primena Morton♣ijc-a plus u zasadima višnje
izuzetno opravdana i neophodna mera:
1. Milutin Radoičić iz Goračića kod Guče godinama koristi Morton♣ijc plus u svojim zasadima višnje sorte Šumadinka uzgojene u formi uske piramidalne krune i sa površine od 1ha
gde ima 640 stabala ostvaruje prinos preko 16t/ha. Sorta Šumadinka je veoma značajna
kao stona sorta krupnih plodova, pa se svako ulaganje višestruko isplati.
“Morton♣ijc plus koristim već 4 godine u zasadima višnje i šljive.
Prvih godina sam radio ogled gde sam ostavljao po nekoliko
redova netretiranih. Tada sam uvideo prednosti folijarne
prihrane, gde su tretirana stabla imala bolji porast, tamnije lišće,
a plodovi su bili krupni i izuzetno obojeni. Razlika u prinosu
je u pojedinim redovima bila i do 20%. Velika je prednost što
se Morton♣ijc plus meša sa fungicidima i insekticidima, pa istovremeno mogu da obavim i prihranu i zaštitu. Još jedno moje
zapažanje je da primenom Morton♣ijc-a trošim mnogo manje
hemije, a lišće je zdravo i posle berbe i nema ni jednu pecku.
Zbog svega toga je prihrana Morton♣ijc-om plus kod mene
redovna mera”.(Milutin Radoičić, Goračići, jun 2007.god.)
2. Mirko Vasiljković diplomirani inženjer voćarstva iz sela Baničina kod Smederevske
Palanke u svojim zasadima Oblačinske višnje redovno primenjuje Morton♣ijc plus:
‘’Razlika se vidi na oko, ne samo u plodu već i u izgledu lista i u prirastu. Mešanje sa
pesticidima je bez problema, nema zapušavanja dizni prilikom rada. Folijarna đubriva
imaju prednost pogotovu u sušnim godinama kakva je bila ova. Razlika u prinosu je preko
15% i ja bih preporučio svim voćarima da probaju ovo đubrivo.”( Mirko Vasiljković, Baničina
jun 2007.god.)
-29-
VOĆARSTVO
U zasadima višnje treba obaviti najmanje 3-4 prihrane
Morton♣ijc-om plus u količini 2,5kg/ha po tretmanu,
samostalno ili u kombinaciji sa pesticidima koji se koriste
u zaštiti višnje.
• I tetman u fenofazi precvetavanja
• II tretman kada je plod veličine graška
• III tretman u periodu kada su plodovi dostigli 70%
veličine pa do promene boje ploda
• IV tretman posle berbe da bi se biljka što bolje
pripremila za zimsko mirovanje i izvršila pravilna i
potpuna diferencijacija cvetnih pupoljaka za narednu
sezonu.
VOĆARSTVO
3. Jovan Marjanović selo Zeletovo (opština Bojnik) u svom zasadu Oblačinske višnje na
površini od 2,5ha godinama primenjuje Morton♣ijc plus i to 5 puta po 2.5kg/ha počevši od
faze precvetavanja zaključno sa jednim tretmanom posle berbe.
‘’Već šest godina koristim Morton♣ijc plus i izuzetno sam zadovoljan. Plod je krupniji i
bolje obojen, a sama biljka izgleda dosta zdravije i bolje. Velika je razlika između moje
višnje i susednih parcela koje nisu tretirane Morton♣ijc-om. Ja ovo đubrivo neću menjati
u svojim zasadima.”( Jovan Marjanović, Zeletovo jun 2007god)
Kod jagodičastog voća prihranu preko zemljišta sve više zamenjuje prihrana preko lista,
a Morton♣ijc plus je za tu svrhu idealan zahvaljujući izbalansiranom odnosu N-P-K, ali i
mikroelementima koji su često deficitarni, a izuzetno važni za normalan rast i funkcionisanje biljaka. Plodovi tretirani Morton♣ijc-om plus 3-5 dana ranije sazrevaju i imaju izraženiji
kolorit odnosno obojenost.
Kod jagode je uočeno da primena Morton♣ijc-a plus posle rasađivanja omogućava biljkama
veću otpornost na kasne prolećne mrazeve. Brojni proizvođači jagode na području opštine
Grocka (Vrčin, Begaljica…) i Mladenovac to potvrđuju. U zasadima jagode Morton♣ijc
plus treba primenjivati tri puta u količini od 2,5kg/ha odnosno 250gr/100l vode.
• I tretman je kada su jasno izdvojeni cvetni pupoljci sam ili u kombinaciji sa sredstvima za
zaštitu bilja
• II tretman je pred sam početak cvetanja
• III tretman posle cvetanja, zametanja plodova, u kombinaciji sa fungicidima i
insekticidima .
U postavljenim ogledima povećanje prinosa sa tri tretmana Morton♣ijc-om plus je iznosilo
od 8-11% u odnosu na kontrolu. Pored toga, upotrebom Morton♣ijc-a plus sa pesticidima
postiže se bolja efikasnost pomenutih preparata tako da se sa manje pesticida dobija bolja
zaštita biljaka i zdraviji plodovi.
Intezivna proizvodnja maline zahteva pravovremenu i izbalansiranu ishranu. Za postizanje
visokih prinosa (20t/h) pored osnovnog đubrenja koje treba obaviti u zimskom periodu i
prihrane azotnim đubrivima (u proleće), kao obaveznu agrotehničku meru treba izvršiti
prihranu maline Morton♣ijc-om plus 3-4 puta u toku vegetacije i to u količini od 250g/100
lit. vode.
Malina za normalan razvoj i plodonošenje zahteva veću količinu Mg, a Morton♣ijc plus
ima visok sadržaj Mg (790 ppm).
Osim toga, poznato je da izvoz maline prati veliki broj problema zbog ostataka
pesticida. Primenom Morton♣ijc-a plus imamo bolju efikasnost primenjenih pesticida tako
da ćemo sa manje pesticida primenjenih u pravo vreme imati zdravu malinu i bez pesticidnih
ostataka.
Morton♣ijc plus u kombinaciji sa pesticidima koji se koriste u zaštiti maline snižava pH
radne tečnosti, povećava elektroprovodljivost i smanjuje tvrdoću vode tako da povećava
usvajanje i efikasnost pesticide.
pH vrednost pesticida
rastvorenog u vodi
7,9
7,5
8,0
7,9
Naziv pesticida
Quadris
Dithane M70
Cipkord
Actara
Isti ti pesticidi pomešani sa Morton♣ijc-om plus imaju dosta niže pH vrednosti koje su
optimalne za usvajanje od strane biljke.
Mešavine pesticida i Morton♣ijc-a plus
Quadris+ Cipkord+ Morton♣ijc-a plus
Quadris+Actara+ Morton♣ijc-a plus
Dithan M70+cipkord+ Morton♣ijc-a plus
DithanM70+Actara+ Morton♣ijc-a plus
-30-
pH vrednost mešavina
rastvorenog u vodi
6,7
6,8
6,9
6,9
Centar za voćarstvo u Čačku postavio je ogled u zasadu maline, sorta Willamette, starosti
6 godina; lokalitet Milatovići kod Guče. Praćena je težina ploda, veličina ploda (merenjem
po 1.000 plodova) i prinos.
Rezultati su dati u tabeli
Morton♣ijc plus
Kontrola
broj
tretiranja
2x2,5kg/ha
-
prosečna
težina ploda(gr)
4,48
4,11
prosečna širina
ploda (mm)
21,7
19,82
prinos kg/ha
10.126,00
9.350,00
% povećanja
prinosa
8,29
-
Na osnovu mišljenja stručnjaka i iskustava velikih proizvođača maline u toku vegetacije
potrebno je izvršiti najmanje 3 tretmana Morton♣ijc-om plus i to
• Prvi tretman kada malina dovoljno olista u kombinaciji sa fungicidima koji se koriste za
suzbijanje sušenja izdanaka maline i insekticidima za suzbijanje lisnih vaši, štetočina
stabla i grinja
• Drugi tretman neposredno pred cvetanje u kombinaciji sa fungicidima i insekticidima
• Treći tretman 10 do 14 dana pred berbu u kombinaciji sa fungicidima i insekticidima
Iskustva proizvođača iz okoline Arilja govore da nakon berbe i iznošenja starih izdanaka,
nove izdanke treba tretirati Morton♣ijc-om plus.
Republički rekorder Antonije Radičević iz Mirosaljaca kod Arilja u godini postizanja rekorda
kao obaveznu meru je primenjivao Morton♣ijc plus tri puta u kolicini 250gr/100lit vode.
Iz svega navedenog proizilazi da jedna intenzivna, ozbiljna i kvalitetna proizvodnja maline
zahteva kao neophodnu meru primenu Morton♣ijc-a plus.
-31-
VOĆARSTVO
Miloš Milosavljević iz Guglja kod Požege je ove, 2007., zahvaljujući Morton♣ijc-u plus svoj
malinjak sačuvao od sušenja. Tokom cele vegetacije, čak i u uslovima visokih temperatura
biljke maline bile su zdravog i zelenog lista, a plodovi dobijeni od takvih biljaka krupni
i odličnog kvaliteta. Ono što je bitno istaći je i da su letorasti zdravi, bujni tako da je u
značajnom procentu obezbeđen prinos i za sledeću godinu.
VOĆARSTVO
Kupina izuzetno pozitivno reaguje na folijarnu prihranu kao i sve jagodičaste kulture što se
ogleda u povećanom zametanju cvetnih pupoljaka, krupnim i obojenim plodovima, većem
prinosu, a sama biljka je zdravija, jača i otpornija.
U zasadu kupine potrebno je izvršiti 3 tretmana Morton♣ijc-om plus u količini 2,5kg/ha
odnosno 250gr/100lit vode.
• I tretman: pred jasno izdvajanje zatvorenih cvetova (kraj aprila) u kombinaciji sa
fungicidima koji se koriste za suzbijanje prouzrokovača ljubičaste pegavosti i rđe kupine i
insekticidima za suzbijanje lisnih vaši i štetočina stabla
• II tretman: pred cvetanje u kombinaciji sa fungicidima i insekticidima
• III tretman: 15 dana pred berbu u kombinaciji sa fungicidima koji se koriste za suzbijanje
prouzrokovača sive truleži.
U sezoni 2007. koja je bila izuzetno sušna i nepovoljna za proizvodnju svih kultura, pa
tako i kupine, Veso Babić, voćar iz okoline Požege radio je ogled sa folijarnim đubrivom
Morton♣ijc plus u svom zasadu kupine površine 0,35ha, a drugu parcelu veličine
0,3ha ostavio je kao kontrolu. Prihranu je obavio u sklopu redovne zaštite (zajedno sa
pesticidima) i to 3 tretmana po 2,5kg/ha, odnosno 250gr/100lit. vode. Nakon dva tretmana
početkom jula primetio je sledeće:
“Morton♣ijc plus se pokazao kao izuzetno dobar. Za sada se to vidi u cvetanju, a
nadamo se da će tako ostati i do berbe. Dobija se više na modrini lista, na porastu biljke
i na povećanju broja cvetova, a velika količina kalijuma će se verovatno odraziti i na sam
plod, jer je poznat uticaj kalijuma na jagodičasto voće”( Požega 03.07.2007god).
Nakon tri tretmana u odnosu na netretiranu površinu zapažanja su bila sledeća:
“Morton♣ijc plus se tako odrazio na kupine da su one znatno više cvetale nego
prethodnih godina što je donelo veći broj plodova tako da ćemo imati i veći rod kupine. Ja
sam posebno zadovoljan što su biljke ove godine izuzetno dobro podnele ovaj period suše i
visokih temperatura, jer je folijarno đubrivo Morton♣ijc plus bilo veliki podstrek za biljke
i zato ću ja zahvaljujući tome imati ove godine povećan rod za oko 30%, odnosno na
tretiranim površinama imati prinos preko 35t/ha” (Požega 10.08.2007god.)
-32-
Primena Morton♣ijc-a plus je vrlo bitna i u proizvodnji sadnica voća. Preporuka za
primenu Morton♣ijc-a plus je prskanje na svakih 15-20 dana od početka vegetacije u
količini od 2,5-3kg/ha.
Ogledi sa Morton♣ijc-om plus rađeni su u nekoliko rasadnika i to kako u proizvodnji
sadnica kontinentalnog voća tako i u proizvodnji sadnica južnog voća (mandarina, limun,
grejpfrut…):
a) Rasadnik Pjanović - Proizvođač Duško Pjanović iz Đenovića se već 37 godina bavi
proizvodnjom sadnog materijala agruma (limuna, pomorandži, mandarina) i izuzetno je
zadovoljan efektom koji postiže sa Morton♣ijc-om plus u svojoj proizvodnji.
Tretiranje sadnica se u ovom rasadniku vrši na svakih 15-20 dana sve do 20-25. avgusta
i dobija se izuzetno zdrav rasad, prirodne zelene boje, zdravog i čvrstog lista. Prirast je za
20cm veći od prirasta sadnica netretiranih Morton♣ijc-om plus. Samim tim, takve sadnice
su jake, dobre, sposobne i za temperature do -30C i imaju bolju tržišnu vrednost.
Uz svaku sadnicu koju plasira na tržište Duško Pjanović pakuje i kesicu Morton♣ijc-a
plus, jer kako kaže njemu je u interesu da svaka sadnica opstane, a mnogo su veće šanse
ukoliko bude hranjena Morton♣ijc-om plus.
-33-
SADNICE VOĆA
b) Rasadnik Agrofarma iz Ulcinja.
Tretiranje sadnica agruma je vršeno 4 x 3kg/ha i to:
- prvo tretiranje 8.aprila
- drugo –II- 12. maja
- treće –II- 15. juna
- četvrto -II- 28. jula
Ovde je došla do izražaja razlika između biljaka tretiranih Morton♣ijc-om plus i biljaka
u kontroli. Biljke tretirane Morton♣ijc-om plus imale su bolje razvijen koren, brži porast,
boja lišća je bila intenzivno zelena.
Gajenje vinove loze, kao višegodišnje kulture zahteva, između ostalog, poseban prilaz kod
ishrane-đubrenja. Pravilnom ishranom ostvaruju se dva cilja:
• povećanje prinosa i poboljšanje kvaliteta grožđa,
• poboljšanje kvaliteta vina
Količina đubrenja zavisi od niza faktora, a osnovni su: plodnost zemljišta, osobine sorte i
podloge, klima i sl.
Vinova loza ima visoke zahteve za fosforom i kalijumom, a nešto niže za azotom.
Klasična ishrana podrazumeva unošenje P:K đubriva u toku jeseni i azotnih u proleće.
Zadnjih godina sve je veći značaj korektivne prihrane folijarno gde je Morton♣ijc plus sa
mikroelementima našao veoma veliku primenu.
Preporuka primene Morton♣ijc-a plus:
faza porasta lastara 15-20cm
faza intenzivnog porasta lastara (do cvetanja)
posle precvetavanja
15-20 dana nakon prethodnog tretiranja
Doza primene je 2,5kg/ha po tretmanu.
VINOVA LOZA
Rezultati iz prakse:
1.Zavod za poljoprivredu Leskovac je na području jablaničkog okruga primenjivao
Morton♣ijc plus u zasadu vinove loze sorte Prokupac, Afus ali, Muskat hamburg i
Kardinal i postignuti su sledeći efekti:
• prirast lastara i lisne mase bitno je uvećan u odnosu na kontrolu
• na tretiranim površinama boja lastara i listova je tamno zelena
• bobice u grozdu su krupnije, grozd je zbijen i kompaktan,
• na rodnim lastarima formira se veći broj rodnih okaca što je preduslov da u
narednoj godini bude visok prinos
Nakon berbe utvrđen je prinos sa parcele tretirane Morton♣ijc-om plus, kao i sa
netretirane parcele, a rezultati su sledeći:
• na parceli tretiranoj Morton♣ijc-om plus prinos je bio 8.330kg/ha
• na netretiranoj parceli prinos je iznosio 7.000 kg/ha,
2.Vršački vinogradi su problem hloroze uspešno rešili primenom Morton♣ijc-a plus, a
lastari su bili deblji u prečniku oko 2mm, što je veoma bitno sa stanovišta otpornosti na
niske temperature i izmrzavanje.
3.AD “Plantaže”, nekada Agrokombinat “13.juli”, Podgorica, kao obaveznu agrotehničku
meru sprovode prihranu svojih sorata vinove loze Morton♣ijc-om plus. U svom posedu
imaju preko 2.200ha. Ove, 2007. u januaru podigli su novih 100ha.
Sa folijarnom prihranom vinograda počeli su još pre nekoliko godina eksperimentišući sa
nekoliko različitih đubriva, uključujući i Morton♣ijc plus. Kao razloge zbog kojih su se
opredelili za Morton♣ijc plus, stručnjaci ove organizacije navode sledeće:
• Niska cena po jedinici površine
• Mogućnost mešanja sa pesticidima koje koriste u zaštiti vinove loze
• Dobar prirast lastara
• Izrazito zelena boja listova
• Veći prinos i odličan kvalitet grožđa i vina
Činjenici da AD “Plantaže” Podgorica poseduju standard kvaliteta ISO 9001 sigurni smo da
je tome bar malo doprineo i naš Morton♣ijc plus.
4.U selu Boljevići kod Virpazara, poljoprivredni proizvođači, otac i sin, Branko i Tomo
Ukšanović ove godine prvi put su koristili Morton♣ijc
plus u svojim vinogradima. Da bi se lično uverili u efikasnost ovog folijarnog đubriva jednu parcelu su tretirali
Morton♣ijc-om plus, a drugu nisu.
Po završetku berbe, početkom septembra meseca,
istakli su veći prirast i debljinu lastara, zelenu boju lišća,
krupnije bobice i kompaktniji grozd na parceli koja
je prihranjena Morton♣ijc-om plus. Uočavajući ove
razlike kao i činjenice da je primena Morton♣ijc-a plus
i ekonomski znatno isplativija, naši sagovornici su istakli
opredeljenje da će ga ubuduće koristiti na čitavoj svojoj
površini.
-34-
U procesu gajenja različitih vrsta cveća, bilo u uslovima otvorenog ili zatvorenog prostora,
neophodno je stalno dodavanje hranljivih materija. Morton♣ijc plus, kao folijarno đubrivo,
snabdeva biljke potrebnim makro i mikroelementima preko lišća, u obliku u kojem su
direktno pogodni za usvajanje. Samim tim postiže se brža apsorpcija mineralnih elemenata
i njihovo brže uključivanje u promet materija u ćelijama biljaka.
Sa primenom Morton♣ijc-a plus može se početi čim je lišće dovoljno veliko da ga
može apsorbovati, pa tokom cele vegetacije, a posebno u periodu intenzivnog porasta,
formiranja cveta i njegovog otvaranja. Razmak između dva tretmana treba da bude 7-10
dana, a doza primene je 2,0kg/ha, odnosno 20gr na 10l vode.
Rezultati primene su pokazali da Morton♣ijc plus znatno povećava lisnu masu koja
je mnogo zdravija i intenzivnije boje (npr. Fikus, Filodendron, Difenbahija, Kroton,
Sanseverija, razne vrste palmi i sl.) ubrzava rast, omogućava ishranu u nepovoljnim
uslovima.
Kod biljaka koje cvetaju (ruže, hrizanteme, dalije, ljiljani, gladiole, begonije i dr.) Morton♣ijc
plus, pored gore navedenog uticaja na lisnu masu, rast i razviće, doprinosi formiranju
lepših i punijih cvetova koji duže traju. Ova iskustva potvrđuje i proizvođač sadnica ruža iz
Lipolista (rasadnik Topalović).
CVEĆE
-35-
MORPHO d.o.o.
BEOGRAD
Milentija Popovića 32a
11070 Novi Beograd
tel/fax:+ 381 11 311-5896
311-5907
311-1419
PREDSTAVNIŠTVA:
Pančevo
013/342-039
Čačak
032/452-265
Leskovac
016/223-883
Šabac
015/341-565
Jagodina
063/664-032
Ruma
063/228-183
Mladenovac
063/228-431
Apatin
063/228-139
Download

mešano folijarno đubrivo N-P-K 19-9-27