YaraMila™
www.yara.com
www.yara.rs
[email protected]
Vinova loza i stolno grožđe
www.yara.com
Ishrana vinove loze
Prodaja YaraMila™ đubriva na tržištima širom sveta,
je sigurna garancija kvaliteta!
Izrazita delotvornost
i
Pored izuzetnog kvaliteta repromaterijala upotrebljenog u proizvodnji naših proizvoda (bez teških metala) i posebnog procesa
proizvodnje, granule YaraMilaTM mineralnih đubriva se otapaju odmah po kontaktu sa zemljišnom vlagom. Snabdevanje Vaših
useva hranljivim elementima je trenutno. Brzo otapanje i oslobađanje hranljivih elemenata omogućava efikasnu primenu
YaraMilaTM đubriva neposredno u pripremi zemljišta za setvu i sadnju (kao starter) i efikasno
prihranjivanje useva.
Yield (t/ha)
i
6.5
Usevi u kojima su upotrebljena YaraMilaTM đubriva su značajno otporniji na nepovoljnije uslove gajenja, bolesti i štetočine.
6.0
Otpornost na stresne situacije omogućava bolju iskorišćenost vode i smanjenje šteta od nepovoljnog
vodnog režima u
Yield (t/ha)
zemljištu. Sve te prednosti omogućavaju sigurniju proizvodnju, tj. veći prinos i bolji kvalitet
5.5roda, te utiču na povećanje Vaše
6.5
zarade.
5.0
i
6.0
Prinos
(t/ha)
Yield
4.5 (t/ha)
5.5
6.5
4.0
5.0
Hagyományos
Tradicionalna
6.0
technológia
tehnologija
4.5
5.5
4.0
5.0
Hagyományos
Tradicionalna
Sastav naših proizvoda daje biljkama makroelemente NPK, mezoelemente Mg,
S i posebno važne mikroelemente B, Fe, Cu, Mn, Zn, Mo itd. kojih je sve manje
Yara
Yara
u zemljištima zbog intenzivnog korišćenja parcela. Sve granule YaraMila đubriva
technológia
tehnologija
su potpuno istog sastava, nemaju nosača-punioca jer se proizvode jedinstvenim
procesom hemijskih reakcija, sadrže veoma pristupačne i vodotopive forme svih
elemenata, forme fosfora koje su u granuli su vodotopive i najpristupačnije na
Yara
Yara
technológia
technológia
tehnologija
tehnologija
tržištu. Posebno izdvajamo topivost i pristupačnost fosfora u obliku polifosfata
4.5
u YaraMilaTM Complex-u. Naglašavamo prilagodljivost YaraMilaTM Cropcare
4.0
granulisanih đubriva različitim uslovima pH zemljišta. To su najefikasnija
Hagyományos
Yara
Tradicionalna
Yara
granulisana đubriva u masovnoj prodaji širom sveta.
technológia
technológia
tehnologija
tehnologija
TM
YaraMila Complex i Cropcare su granulisana đubriva sa kalijumom na sulfatnoj
osnovi, što je veoma važno u gajenju povrća, voća i drugih usjeva osetljivih na
YaraMila™ đubriva daju mnogo više u poređenju
kalijum u obliku kalijum hlorida.
sa drugim đubrivima.
TM
Mnogim ogledima je dokazano da pravilan pristup
Sva YaraMila đubriva sadrže određene količine sumpora, što i u ratarstvu
ishrani useva povećava prinos i kvalitet.
i gajenju industrijskog bilja, omogućava postizanje većih prinosa i povećanje
kvaliteta. Posebno obratitie pažnju na ishranu sumporom i sve veće nedostatke koji
prouzrokuju pad prinosa i kvaliteta pšenice i drugih strnina, uljane repice, kukuruza, krmnih biljaka.
Stručni savjeti, prodaja, promidžba:
Obratiti pažnju:
Tatjana Uljanić, dipl. ing. agro
Napraviti probu miješanja folijanih
+385 98 352 924
gnojiva Albatros i YaraVita™ sa
[email protected]
sredstvima zaštite bilja.
Za znači
više informacija
nak kompanije “Yara” na našim pakovanjima,
da možete posjetite
biti sigurni u vrhunski kvalitet proizvoda koji kupujete.
Preduzeti
su svi važni
da Vam se osigura
upotrebawww.tankmix.com.
proizvoda izuzetnog kvaliteta i obezbjedi najbolji tretman u ishrani
veb-stranicu
Stevan
Mesarović,
dipl.koraci
ing. agro
biljaka.
fabrike ispunjavaju uslove sistema ISO standarda, a posebnu pažnju smo posvetili zaštiti životne sredine, kako u
+387
65Naše
921 189
procesu
proizvodnje,
tako i na Vašim njivama.
[email protected]
Gore preporučene tehnologije su za opću
namjenu, točna primjena je moguća po
kemijskoj analizi tla. Ukoliko nemate
Logistika,
promidžba: primena = uspeh
Pravovremena
potrebne analize, biće nam drago da se
Vini Dozet
Yara30
je razvila
veoma blizak odnos u razmeni
stečenih
obratite
za savjet i da Vam pomognemo.
+36
242 7257
iskustava sa proizvođačima širom planete i prikuplja,
[email protected]
analizira i prosleđuje sve informacije koje se odnose na
izbor odgovarajućeg đubriva, vreme primene, količinu,
način primene, itd. Svesni smo činjenice, da za ostvarenje
optimalnih rezultata, pravovremena primena đubriva je ključ
uspeha. S toga, saveti koje pružamo su izvedeni iz ukupno
raspoloživog nivoa znanja o ishrani biljaka.
Stručni saveti, prodaja, marketing:
Stevan Mesarović, dipl. ing. agronomije
+387 65 921 189
[email protected]
Navedene upute su svojina Yara Hungária Kft.
Naknadno tiskanje i uporaba podataka je
moguća samo uz dozvolu Yara Hungária Kft.
Tisak: Listopad 2011
Logistika, marketing:
Vini Dozet
+381 63 522 028
[email protected]
© Yara
yara mila SRB brosura.indd 1
Reč “Yara” potiče od staro-nordijske reči “Jardar”,
što znači usev, plodnost ili dobra žetva.
Koje gnojivo treba upotrijebiti
• Pravilna ishrana određuje kvalitetu
berbe, dugoročnu i ekonomičnu proizvodnju u vinogradu.
• Dušik: Utječe na brzinu fermentacije,
prevenira atipično starenje vina i razvoj
neprijatnih mirisa.
• Fosfor: Najvažniji element za pravilan
razvoj korjenovog sustava, nadzemne
mase i rodnosti (broj grozdova i bobica)
• Kalij: Osnovni element za otpornost na
mraz i sušu, optimalan sadržaj šećera i
osobine čuvanja vina.
• Magnezij: Osigurava stabilnu kvalitetu
i prinos. Kod pojedinih sorti manjak
prouzrokuje propadanje proizvodnje
i ekonomske štete (nekroza vrha
grozda: Zweigelt)
• Kalcij: Debljina stjenke bobica se povećava primjenom folijarnih gnojiva sa
kalcijem, nakon oplodnje i formiranja
bobica.
• Cink: Utječe na osobine čuvanja vina,
kakvoću materija koje daju okus i miris, rast lastara i formiranje pupoljaka,
veličinu bobica, broj sjemenki u bobicama. Manjak cinka (kloroza-žutilo),
zaustavlja rast, smanjuje broj sjemena
i veličinu bobica.
• Bor: Ima ulogu u oplodnji i nastanku
šećera. Nedostatak prouzrokuje slabiju
oplodnju i formiranje plodova (Cabernet i sl.).
• Željezo: Važna uloga u stvaranju
obojanih tvari kod sorti za proizvodnju
crnih vina i obojanih stolnih sorti grožđa. Simptomi nedostatka su poznati
kao fero-kloroze. Tla bogata vapnom
i nagle promjene vremenskih uvjeta
pogoduju pojavi nedostatka Željeza.
Osnovna gnojidba:
Za osnovnu gnojidbu koristite YaraMila™
Complex ili YaraMila™ Cropcare, kompleksna, granulirana gnojiva za intenzivne kulture koja sadrže N,P,K i mikroelemente, oslobođena ili sa niskim
sadržajem klora-Cl.
Ako ste obavili kemijsku analizu tla, izaberite gnojivo sa odgovarajućim odnosom hranjivih elemenata i količinu prema dobijenim podacima. U suprotnom,
izaberite proizvod na bazi općih potreba biljaka, a u slučaju vinove loze, to su
gnojiva sa povišenim sadržajem kalija,
bez ili sa niskim sadržajem klora.
BOLJI
USEV
Za prihranjivanje upotrijebiti:
YaraMila™ Complex ili YaraMila™
Cropcare kompleksna, granulirana
gnojiva za intenzivan uzgoj, koja sadrže
N,P,K i mikroelemente, s uvjetom da
sadržaj dušika treba biti nešto viši.
Kada primjeniti gnojiva?
• Osnovna gnojidba: Vršiti u jesen-zimu,
na tlima sa nižim sadržajem kalija. U
rano proljeće gnojiti ako je sadržaj kalija povoljan i to prije kretanja vegetacije. Gnojiva rasporediti dužinom redova
ili po cijeloj površini (ovisno od sadnje)
i unijeti na dubinu 15-20 cm.
• Prihranjivanje: Od kretanja vegetacije
do kraja otvarnja pupoljaka, rasporediti
gnojivo u redove, bliže biljkama.
• Folijarna gnojidba: Vršiti tjekom vegetacije, početi u tjekom razvoja prvih
4-6 lista i nastaviti tjekom cvatnje,
rasta lastara do promjene boje bobica
(veraison). Folijarna gnojiva se mogu
primjeniti uz pesticide, radi uštede
vremena i novaca.
Dodajte ono što nedostaje
Tatjana Uljanić, dipl. ing. agronomije
+385 98 352 924
[email protected]
Količine primene YaraMilaTM đubriva su manje u odnosu na druge proizvode, a prosečno se primenjuju, u ratarstvu 300-400
kg/ha, a povrću, voću i drugim intenzivnim usevima 300-800 kg/ha.
Reč “Mila”, u nazivu našeg proizvoda, je izvedena iz staro-norveškog jezika iz reči “mikla”, a to znači “uspeh”!.
Važno za gnojidbu loze:
okoliša, stoga je naš
Yara Hungaria se brine o zaštiti okoline,
propagandni
materialštampan
tiskan nana
recikliranom
papiru.
propagandni
materijal
recikliranom
papiru.
Folijarna ishrana:
• Za opću namjenu upotrijebite Albatros,
folijarna gnojiva.
• Za ciljanu uporabu, ako je potrebno
regulirati izraženi manjak jednog ili
više mikroelemenata (nedostatak u tlu
ili blokiranost), koristite za to, posebno
razvijena gnojiva iz YaraVita™ folijarnog
programa, sa jednim ili više mikroelemenata (Npr. YaraVita™ Frutrel).
12.3.2012 12:06:41
YaraMila™ za efikasnu ishranu biljaka i ostvarenje profita
To je više nego đubrivo – naša garancija
za vrhunski kvalitet
Zahvaljujući efektnom i uravnoteženom sastavu YaraMila™
kompleksnih đubriva, svaka granula je potpuno istog sastava,
stoga usvajanje hraniva teče postepeno i precizno. Pored azota-N,
fosfora-P i kalijuma-K, naša đubriva sadrže mezo i mikroelemente,
kao što su kalcijum-Ca, magnezijum-Mg, sumpor-S, bor-B,
mangan-Mn, cink-Zn…
Harmonično uspostavljenim odnosom hranljivih elemenata tokom
faze intenzivnog rasta značajno se povećava količina usvojenih
hraniva i to ne samo azota već i svih ostalih u određenoj relaciji.
Nedostatak hranljivih elemenata i nepravilna ishrana useva
sprečava pravilan razvoj i rast, biljke su manjeg porasta i krajnji
prinos i kvalitet roda je niži. Zato je veoma važno da se biljkama
obezbede hranljivi elementi, stalno i u pravilnom odnosu, sa
YaraMilaTM kompleksnim đubrivima.
Naš jedinstveni proizvodni proces, stalan kvalitet
Tokom razvoja i procesa proizvodnje YaraMila™ đubriva, osim
optimalnog odnosa hraniva, velika pažnja se posvećuje ujednačenosti
granula za kvalitetniju aplikaciju u polju.
Harmoničan sastav hraniva
YaraMila™ đubriva sadrže hranljive elemente u obliku koji je lako usvojiv
od strane biljaka.
Konsultacije
Konsultacijeii saveti
savjeti
Jedinstveni odnosi
hraniva i sastav
Jedinstveni odnosi
hraniva i sastav
Sadržaj
mezoelemenata
Sadržaj
mezoelemenata
Sadržaj
mikroelemenata
Sadržaj
mikroelemenata
Jednostavna primjena
Proizvođač jabuka, Poljska
Proizvođač pšenice, Francuska
Jednostavna primena
Naziv proizvoda
N
P2O5
K2O
MgO
SO3
B
Fe
YaraMila™ 7-20-28
7
20
YaraMila™ 8-24-24
8
24
YaraMila™ 16-27-7
16
Yara Mila™ 7-12-25
7
Mn
Zn
28
2
8
0,05
24
0
5
0,01
0,05
0,1
0,02
0,1
0,01
0,01
27
7
2
6
12
25
2
6,5
0,05
0,05
0,1
0,05
0,02
-
-
-
Mešana đubriva
YaraMila™
Hemijski sastav u procentima %
Naziv proizvoda
N
P2O5
K2O
MgO
SO3
B
Cu
Fe
Mn
Mo
Zn
YaraMila™ Complex 12-11-18
12
11
18
3
8
0,015
-
0,2
0,02
-
0,02
YaraMila™ Cropcare 8-11-23
8
11
23
4,2
29
0,5
0,5
-
0,5
-
-
YaraMila™ Cropcare 11-11-21
11
11
21
2,6
25
0,05
0,03
0,08
0,25
0,002
0,04
YaraMila™ Cropcare 23-7-7
23
7
7
1,7
15
0,05
-
-
0,3
-
0,05
Hemijski sastav u procentima %
i
Granule su u potpunosti ujednačene veličine i oblika, ne vezuju se
međusobno niti se raspadaju. Takve karakteristike ne dozvoljavaju
promenu proizvoda tokom transporta i skladištenja. Ravnomerno
rasipanje granula po parceli daje ujednačen raspored hranljivih
elemenata biljkama.
“Moje komšije su iznenađene
kako su usevi na mojim parcelama
mnogo bolji nego njihovi. Razlog
nije tajna, ja upotrebljavam
YaraMilaTM đubriva.”
fosfora (P) i kalijuma (K)
i usvajanje hraniva
Proizvođač uljane repice, Engleska
Jednostavna primena proizvoda
Izbalansiran sadržaj azota (N),
Izbalansiran
sadržaj azota
fosfora
(P) i kalijuma
(K) (N),
Efikasno otpuštanje i
Efikasnohraniva
otpuštanje
usvajanje
“Na istim parcelama,
prinos je mnogo veći
nego ranije”
“Od kada upotrebljavam
YaraMila™ đubriva, nije se
povećao samo prinos, već i
kvalitet moje pšenice je daleko
bolji. To znači, više novca nakon
prodaje.”
ULJANA
REP CA
N
N
P
P
K
K
Gubitak prinosa i kvaliteta usled neujednačenog rasipanja granula mešanih đubriva (segregacija) je
mnogo veći od uštede u ceni đubriva po toni i krajnji finansijski rezultat pokazuje gubitak. Ujednačene
granule YaraMila™ đubriva omogućavaju idealan raspored granula i osiguravaju svim biljkama ujednačene doze hranljivih elemenata.
PAR DAJZ
JE AM
Yield (t/ha)
6.5
6.0
5.5
5.0
© Yara
© Yara
4.5
© Yara
4.0
yara mila SRB brosura.indd 2
Hagyományos
Tradicionalna
technológia
tehnologija
Yara
Yara
technológia
tehnologija
12.3.2012 12:06:43
Download

YaraMila™