YaraVita
YaraVita
YaraVita
Folijarno
gnojivo
™
™
Folijarno gnojivo
™
www.yara.com
www.yara.com
www.yara.com
www.yara.rs
www.yara.com
[email protected]
Folijarno gnojivo
Vinova loza i stolno grožđe
Prisustvo
Yara proizvoda širom svijeta
www.yara.com
je
sigurna Yara
garancija
uzgajivačima
Prisustvo
proizvoda
širom svijeta
Prisustvo
proizvoda
širom sveta je sigurna
je
sigurnaYara
garancija
uzgajivačima
Prisustvo
Yara proizvoda
širom svijeta
garancija proizvođačima
je sigurna garancija uzgajivačima
YaraVitaTM folijarna đubriva
Folijarna
gnojiva
koja
sadrže
koja
sadrže
jedan
hranljivi
jedan
hranjivi
element:
element:
™
YaraVita™ Mantrac
Preporučena uporaba: U usjevima
osjetljivim na manjak mangana-Mn
YaraVita Stopit
Doza: 1 l/ha
Preporučena uporaba: U voću i povrću za
YaraVita™ Mantrac
YaraVita™
Stopit koja sadrže
Folijarna
gnojiva
YaraVita™
Magtrac
sprečavanje manjka kalcija-Ca
Preporučena
uporaba:
U usjevima
YaraVita™ Magtrac
Preporučena
U voću i povrću
Preporučena
upotreba:
U svim usevima
jedan5hranjivi
element:
Doza:
l/ha upotreba:
osjetljivim
na
manjak
mangana-Mn
™
Preporučena
uporaba:
usjevima
za
sprečavanje
YaraVita
Stopitnedostatka
koji sve više postaju Uosetljivi
na manjak
Vrijeme
primjene:
Od početkakalcijuma-Ca
vegetacije
Doza:
1 l/ha™ manjak magnezija-Mg
osjetljivim
Preporučena
U koja
voću
i sadrže
povrću
za
Doza:
5 l/hauporaba:
Vreme
primene:
Odrasta
Mantrac
YaraVitana
ili Folijarna
kraj cvatnje
do
početka
ubrzanog
magnezijuma-Mg
gnojiva
Doza:
4 l/ha uporaba: U usjevima
sprečavanje
manjka kalcija-Ca
Preporučena
plodova
početka
vegetacije
ili kraj cvetanja do
Doza:
4™
l/ha
™
YaraVita
Magtrac
jedan
hranjivi element:
Coptrac
YaraVita
Doza:
5
l/ha
osjetljivim
na
manjak mangana-Mn
™
početka
intenzivnog
rasta plodova.
Preporučena
uporaba:
YaraVita
Stopit
Preporučena
uporaba: U
U usjevima
usjevima
™
Vrijeme
primjene:
Od
početka
vegetacije
Doza:
1
l/ha
YaraVita
Caltrac
Koristiti
od
3
do
6
puta
zavisno
od
osjetljivim
na
manjak
magnezija-Mg
Preporučena
uporaba:
U
voću
i
povrću
za
YaraVita™
Coptrac
osjetljivim
na
manjak
bakra-Cu
ili
kraj cvatnjeuporaba:
do početka
ubrzanog
rasta
Preporučena
U
voću
i
povrću
za
Doza:
4
l/ha
sprečavanje
manjka
kalcija-Ca
stepena
manjka
kalcijuma.
Preporučena
upotreba:
U strnim žitima,
Doza:
0,25-0,5
l/ha
™
plodova
YaraVita
Magtrac
sprečavanje
manjka kalcija-Ca
™
Coptrac
YaraVita
Doza: 5 l/ha
voću
i povrću
za
poboljšanje
oplodnje,
Preporučena
uporaba:
U
usjevima
Doza:
3-5
l/ha
™
Preporučena
uporaba: U usjevima
Vrijeme™ primjene:
Od početka vegetacije
YaraVita
Thiotrac
YaraVita™
Bortrac
Caltrac
YaraVita
kao
i drugim
usevima
osetljivim na
osjetljivim
na
manjak
magnezija-Mg
Vrijeme
primjene:
Od
početka
vegetacije
osjetljivim
na
manjak
bakra-Cu
ili
kraj
cvatnje
do
početka
ubrzanog
rasta
Preporučena
uporaba: U usjevima
Preporučena
U voću
i povrću
za
Preporučena
upotreba:
U voću,
Doza:
4
l/ha
ili plodova
kraj cvatnjeuporaba:
do
početka
ubrzanog
rasta
manjak
bakra-Cu
Doza:
0,25-0,5
l/ha
osjetljivim
na
™ manjak sumpora-S
sprečavanje
manjka
kalcija-Ca
Coptrac
YaraVita
plodova
povrću,vinovoj lozi i drugim usevima
Doza:
0,25-0,5
l/ha
Doza:
3-5
l/ha
Doza: 3-5 l/ha
Preporučena
uporaba: U usjevima
™
™
osetljivim
naCaltrac
manjak bora-B
YaraVita
Thiotrac
YaraVita
™
Vrijeme
primjene:
Od početka vegetacije
osjetljivim
na
manjakUbakra-Cu
YaraVita
Bortrac
™
Doza:
1 l/ha
udo
početku
vegetacije
do
Preporučena
uporaba:
usjevima
Preporučena
uporaba:
U
voću i povrću
YaraVita™
Thiotrac
YaraVita
Zintrac
ili
kraj cvatnjeuporaba:
početka
ubrzanog
rastaza
Doza: 0,25-0,5
l/hasumpora-S
Preporučena
U usjevima
osjetljivim
osjetljivim
na
manjak
sprečavanje
manjka
kalcija-Ca
cvetanja,
a u višegodišnjim zasadima i
Preporučena
uporaba:
U
usjevima
Preporučena
upotreba:
Za poboljšanje
plodova
naDoza:
manjak
bora-B
Doza:
3-5 roda
l/ha
3-5
l/ha
osjetljivim
na
posle
berbe
™ manjak
kvaliteta
strnihcinka-Zn
žita, kukuruza
YaraVita
Thiotrac
Doza:
1
l/ha
Vrijeme™ primjene:
0,5-1osetljivim
l/hauporaba:na
YaraVita
Bortrac Od početka vegetacije
iDoza:
usevima
Preporučena
U manjak
usjevima
™
YaraVita
Zintrac
ili
kraj
cvatnje
do početka
ubrzanog
rasta
Preporučena uporaba:
U usjevima
osjetljivim
YaraVita™
Mantrac
osjetljivim
na
manjakUsumpora-S
sumpora-S
Preporučena
uporaba:
usjevima
plodova
na
manjak
bora-B
Riječ
“Yara” potječe
iz staro-norveškog
jezika od
Doza:3-5
3-5
l/ha
Preporučena
upotreba:
Za krompir,
Doza:
l/ha
osjetljivim
na
manjak cinka-Zn
Doza:
1 l/ha™što znači rodna godina, dobar urod.
riječi “jardar”,
strna
žita, voće
i druge useve osetljive
Doza: 0,5-1™l/ha
YaraVita
Bortrac
YaraVita Zintrac
naPreporučena
nedostatakuporaba:
mangana-Mn
U usjevima osjetljivim YaraVita™
Zintrac
Preporučena uporaba: U usjevima
na “Yara”
manjak
bora-B
Doza:
1 l/ha
©
Preporučena
upotreba:
U kulturama
Riječ
potječe
iz staro-norveškog jezika od
Yara
osjetljivim
na
manjak cinka-Zn
Doza:
1 l/ha
riječi
“jardar”,
što znači rodna godina, dobar urod.
kukuruza,
voću,
vinovoj
lozi, povrću i
Doza: 0,5-1 l/ha
©
Riječ “Yara” potječe iz staro-norveškog jezika od
Yara
usevima osetljivim na manjak cinka-Zn
Doza: 0,5-1 l/ha
Usporedba YaraVita™ Mantrac500 folijarnog
Comparaţie
între
YaraVita™ şi MgSo4MgSO
gnojiva
sa čistim
magnezijevimsulfatom
4
t/ha
TM
Poređenje
folijarnog
UsporedbaYaraVita
YaraVita™Mantrac500
Mantrac500
folijarnog
4
đubriva
sa
čistim
magnezijum
sulfatom
MgSO
Comparaţie
între
YaraVita™
şi MgSo4
4
gnojiva
sa čistim
magnezijevimsulfatom
MgSO
4
3.5
t/ha-
+24.4%
™
Usporedba YaraVita
Mantrac500 folijarnog
+17.3%
4 -Comparaţie între YaraVita™ şi MgSo4
gnojiva
sa čistim magnezijevimsulfatom MgSO4
3-
3.5t/ha
-
+17.3%
2.5 -4 -
+24.4%
323.5
- Lot
de control
Kontrolna
2.5 3-
grupa
+17.3%
MnSO
4
(GS 13 - 14+
GS 30 - 31)
2 x 4 kg/ha
2 =- stadiul destadij
GS
dezvoltare
GS=razvojni
MnSO4
Lot de control
2.5 - Kontrolna
(GS 13 - 14+
grupa
GS 30 - 31)
2 x 4 kg/ha
2GS
= razvojna
stadiul destadij
dezvoltare
faza
GS=razvojni
Lot
de control
Kontrolna
grupa
MnSO4
(GS 13 - 14+
GS 30 - 31)
2 x 4 kg/ha
GS
= stadiul destadij
dezvoltare
GS=razvojni
+24.4%
Mantrac 500
(GS 13 - 14+
GS 30 - 31)
2 x 1 l/ha
REF: PHOSYN
Mantrac 500
(GS 13 - 14+
GS 30 - 31)
2 x 1 l/ha
REF: PHOSYN
Mantrac
500
(GS 13 - 14+
GS 30 - 31)
2 x 1 l/ha
REF: PHOSYN
Znak kompanije “Yara” na našim pripravcima, znači da možete biti sigurni u
vrhunsku kvalitetu proizvoda koji kupujete. Poduzeti su svi važni koraci da
Stručni savjeti, prodaja, promidžba:
Obratiti
pažnju:
Vam
se osigura uporaba proizvoda izuzetne
kvalitete
i obezbjedi najbolja
Tatjana Uljanić, dipl. ing. agro
Napraviti probu miješanja folijanih
njega kompanije
biljaka. Naše
tvornice
ispunjavaju
uvjeteznači
sustava
ISO standarda.
Znak
“Yara”
na našim
pripravcima,
da možete
biti sigurni u
+385 98 352 924
gnojiva Albatros i YaraVita™ sa
vrhunsku
kvalitetu
proizvoda
koji
kupujete.
Poduzeti
su
svi
važni
koraci
da
Znak
kompanije “Yara” na našim proizvodima,
znači da možete
biti sigurni
u vrhunski
kvalitet proizvoda koji kupujete.
[email protected]
sredstvima
zaštite bilja.
Vam
se osigura
uporaba
proizvoda
kvalitete
i obezbjedi
najbolja
Blagovremena
primjena
uspjeh
Preduzeti
su svi važni
koraci
da=Vam
seizuzetne
osigura upotreba
proizvoda
izuzetnog
kvaliteta i obezbedi najbolji tretman biljaka.
Za više informacija
posjetite
Znak
kompanije
na našim
pripravcima,
znači daISO
možete
biti sigurni u
njega
biljaka.
Naše“Yara”
tvornice
ispunjavaju
sustava
standarda.
Naše
fabrike
ispunjavaju
uslove
sistema
ISOuvjete
standarda.
veb-stranicu
www.tankmix.com.
Stevan
Mesarović,
dipl.
ing.
agro
vrhunsku
kvalitetu
koji u
kupujete.
Yara
je razvila
veomaproizvoda
blizak odnos
razmjeniPoduzeti su svi važni koraci da
+387
189 uporaba proizvoda izuzetne kvalitete i obezbjedi najbolja
Vam65
se921
osigura
stečenih
iskustava
sa uzgajivačima
širom planete i
Blagovremena
primjena
= uspjeh
[email protected]
Gore
preporučene
su za opću
Pravovremena
primena
uspeh
njega biljaka.
Naše
tvornice
ispunjavaju
uvjete
sustava tehnologije
ISO standarda.
prikuplja,
analizira
i proslijeđuje
sve=informacije
koje
namjenu, točna primjena je moguća po
se odnose
na izbor
odgovarajućeg
vrijeme
Yara
je razvila
veoma
blizak odnos gnojiva,
u razmjeni
tla. Ukoliko nemate
Logistika,
promidžba:
Yara
je razvila
veoma blizak odnos u razmenikemijskoj
stečenihanalizi
iskustava
Blagovremena
primjena
= uspjeh
primjene,
količinu, sa
način
primjene,
itd.
Svjesni
smo
stečenih
iskustava
uzgajivačima
širom
planete
i
sa
proizvođačima
širom planete i prikuplja, analizira
prosleđuje
potrebnei analize,
biće nam drago da se
Vini
Dozet
činjenice,
da jekoje
za ostvarenje
optimalnih
rezultata,
prikuplja,
analizira
iseproslijeđuje
sve informacije
koje
sve
odnose na
izbor
odgovarajućeg
obratite za đubriva,
savjet i da Vam pomognemo.
+36informacije
30 242 7257
Yara
je razvila
veoma
blizak
odnos
uuspjeha.
razmjeni
pravovremena
primjena
gnojiva
ključ
S smo
se
odnose
na izbor
odgovarajućeg
gnojiva,
vrijeme
vreme
primene,
količinu,
način
primene,
itd.
Svesni
[email protected]
stečenih
iskustava
sa
uzgajivačima
širom
planete
toga,
savjeti
koje
pružamo
su
izvedeni
iz
ukupno
primjene,
količinu,
način
primjene,
itd.
Svjesni
smo i
činjenice, da za ostvarenje optimalnih rezultata, pravovremena
prikuplja,
i proslijeđuje
sve
informacije
koje su
raspoloživog
nivoa
znanja
o ishrani
bilja.
činjenice,
daanalizira
je
za
ostvarenje
optimalnih
rezultata,
primena
đubriva
je ključ
uspeha.
S toga,
saveti
koje pružamo
se odnose
naprimjena
izbor
odgovarajućeg
gnojiva,
vrijeme
izvedeni
iz ukupno
raspoloživog
nivoa
znanja
o ishrani
pravovremena
gnojiva
ključ
uspjeha.
S biljaka.
primjene,
količinu,
način
primjene,
itd.
Stručni
savjeti,
prodaja,
promidžba:
toga,
savjeti
koje
pružamo
su izvedeni
iz Svjesni
ukupno smo
činjenice,
danivoa
je zaing.
ostvarenje
optimalnih
Tatjana
Uljanić,
dipl.
agroo ishrani
raspoloživog
znanja
bilja. rezultata,
pravovremena
+385
98 352 924primjena gnojiva ključ uspjeha. S
Stručni
saveti, prodaja,
marketing:
toga, savjeti,
savjeti
koje
pružamo
su izvedeni iz ukupno
[email protected]
Stručni
prodaja,
promidžba:
Navedene upute su svojina Yara Hungária Kft.
Naknadno tiskanje i uporaba podataka je
raspoloživog
nivoa
znanja
o
ishrani bilja.
Tatjana
Uljanić,
dipl.
ing.
agro
Stevan Mesarović, dipl. ing. agronomije
Stevan
Mesarović,
+385
352
924 dipl. ing. agro
+387 98
65
921 189
Stručni
savjeti,
+387
65 921
189 prodaja, promidžba:
[email protected]
[email protected]
Tatjana Uljanić, dipl. ing. agro
[email protected]
Tatjana Uljanić, dipl. ing. agronomije
+385 Mesarović,
98 352 924
Stevan
+385 98
352 924dipl. ing. agro
[email protected]
Logistika,
promidžba:
+387
65
921
189
[email protected]
Vini Dozet
[email protected]
Stevan
Mesarović,
+36
30 242
7257 dipl. ing. agro
Logistika,
marketing:
+387 65 promidžba:
921 189
[email protected]
Logistika,
Vini Dozet
[email protected]
Vini
Dozet
+381
63 522 028
Riječ
“Vita”
potječe
iz staro-norveškog jezika i znači “znanje”.
+36
30 242
7257
[email protected]
Logistika, promidžba:
[email protected]
Vini Dozet
+36
30potječe
242 7257
Riječ
“Vita”
iz staro-norveškog jezika i znači “znanje”.
[email protected]
moguća samo uz dozvolu Yara Hungária Kft.
Tisak: Listopad 2011
Riječ “Vita” potječe iz staro-norveškog jezika i znači “znanje”.
riječi “jardar”, što znači rodna godina, dobar urod.
Reč “Yara” potiče iz staro-norveškog jezika od riječi “jardar”, što znači rodna godina, dobar rod.
©
Yara
© Yara
yara vita SRB brosura.indd 1
Reč “Vita” potiče iz staro-norveškog jezika i znači “znanje”.
okoliša, stoga je naš
Yara Hungaria se brine o zaštiti okoline,
propagandni
materialštampan
tiskan nana
recikliranom
papiru.
propagandni
materijal
recikliranom
papiru.
Ishrana vinove loze
Važno za gnojidbu loze:
Koje gnojivo treba upotrijebiti
• Pravilna ishrana određuje kvalitetu
berbe, dugoročnu i ekonomičnu proizvodnju u vinogradu.
• Dušik: Utječe na brzinu fermentacije,
prevenira atipično starenje vina i razvoj
neprijatnih mirisa.
• Fosfor: Najvažniji element za pravilan
razvoj korjenovog sustava, nadzemne
mase i rodnosti (broj grozdova i bobica)
• Kalij: Osnovni element za otpornost na
mraz i sušu, optimalan sadržaj šećera i
osobine čuvanja vina.
• Magnezij: Osigurava stabilnu kvalitetu
i prinos. Kod pojedinih sorti manjak
prouzrokuje propadanje proizvodnje
i ekonomske štete (nekroza vrha
grozda: Zweigelt)
• Kalcij: Debljina stjenke bobica se povećava primjenom folijarnih gnojiva sa
kalcijem, nakon oplodnje i formiranja
bobica.
• Cink: Utječe na osobine čuvanja vina,
kakvoću materija koje daju okus i miris, rast lastara i formiranje pupoljaka,
veličinu bobica, broj sjemenki u bobicama. Manjak cinka (kloroza-žutilo),
zaustavlja rast, smanjuje broj sjemena
i veličinu bobica.
• Bor: Ima ulogu u oplodnji i nastanku
šećera. Nedostatak prouzrokuje slabiju
oplodnju i formiranje plodova (Cabernet i sl.).
• Željezo: Važna uloga u stvaranju
obojanih tvari kod sorti za proizvodnju
crnih vina i obojanih stolnih sorti grožđa. Simptomi nedostatka su poznati
kao fero-kloroze. Tla bogata vapnom
i nagle promjene vremenskih uvjeta
pogoduju pojavi nedostatka Željeza.
Osnovna gnojidba:
Za osnovnu gnojidbu koristite YaraMila™
Complex ili YaraMila™ Cropcare, kompleksna, granulirana gnojiva za intenzivne kulture koja sadrže N,P,K i mikroelemente, oslobođena ili sa niskim
sadržajem klora-Cl.
Ako ste obavili kemijsku analizu tla, izaberite gnojivo sa odgovarajućim odnosom hranjivih elemenata i količinu prema dobijenim podacima. U suprotnom,
izaberite proizvod na bazi općih potreba biljaka, a u slučaju vinove loze, to su
gnojiva sa povišenim sadržajem kalija,
bez ili sa niskim sadržajem klora.
OBRATIMO
OBRATIMO
OBRATIMO
PAŽNJU
PAŽNJU
NA
DETALJE
PAŽNJU
NA DETALJE
Za prihranjivanje upotrijebiti:
YaraMila™ Complex ili YaraMila™
Cropcare kompleksna, granulirana
gnojiva za intenzivan uzgoj, koja sadrže
N,P,K i mikroelemente, s uvjetom da
sadržaj dušika treba biti nešto viši.
Kada primjeniti gnojiva?
NA DETALJE
DETALJE
Folijarna ishrana:
• Za opću namjenu upotrijebite Albatros,
folijarna gnojiva.
• Za ciljanu uporabu, ako je potrebno
regulirati izraženi manjak jednog ili
više mikroelemenata (nedostatak u tlu
ili blokiranost), koristite za to, posebno
razvijena gnojiva iz YaraVita™ folijarnog
programa, sa jednim ili više mikroelemenata (Npr. YaraVita™ Frutrel).
• Osnovna gnojidba: Vršiti u jesen-zimu,
na tlima sa nižim sadržajem kalija. U
rano proljeće gnojiti ako je sadržaj kalija povoljan i to prije kretanja vegetacije. Gnojiva rasporediti dužinom redova
ili po cijeloj površini (ovisno od sadnje)
i unijeti na dubinu 15-20 cm.
• Prihranjivanje: Od kretanja vegetacije
do kraja otvarnja pupoljaka, rasporediti
gnojivo u redove, bliže biljkama.
• Folijarna gnojidba: Vršiti tjekom vegetacije, početi u tjekom razvoja prvih
4-6 lista i nastaviti tjekom cvatnje,
rasta lastara do promjene boje bobica
(veraison). Folijarna gnojiva se mogu
primjeniti uz pesticide, radi uštede
vremena i novaca.
3.1.2014. 12:04:10
Za najbolje rezultate u gajenju biljaka, primenjujte YaraVitaTM đubriva!
Ovo je više nego đubrivo,
ovo je put do većeg profita
YaraVitaTM proizvodi nisu samo obična hraniva, to su posebno formulisana folijarna đubriva. Posebne
potrebe useva su bile naša osnovna vodilja tokom razvoja ovih đubriva. Budite sigurni da izborom
YaraVitaTM proizvoda veoma uspešno i s visokim efektom nadoknađujete nedostatke neophodnih
hranljivih elemenata. Kvalitet YaraVitaTM đubriva se ispoljava u izuzetnoj topivosti, disperzivnosti,
razlivanju, prijemčivosti i postojanosti na listu, što omogućava maksimalno iskorištenje.
Biljke usvajaju hraniva u ograničenim uslovima u zoni korenovog sistema. U istim
uslovima sredine, količina i odnos usvojenih hranljivih elemenata se razlikuje u
različitim razvojnim fazama biljaka. Usvajanje hraniva korenovim sistemom
ne zadovoljava uvek optimalne i neophodne potrebe biljaka iz dva razloga:
nedovoljno postojanje hraniva u zemljištu ili uticaj nepovoljnih faktora sredine
na usvajanje.
Prednosti folijarne ishrane
biljaka:
Prednosti YaraVita™ folijarnih
đubriva:
Brz učinak: Hranljivi elementi se
veoma brzo usvajaju, apliciramo ih
najbliže mestu sinteze u dovoljnoj
količini
Visok nivo iskorištenosti i potpun
učinak
Zdravije biljke: Pospešuje se usvajanje
hraniva korenovim sistemom i
stimulišu životni procesi
Jednostavan tretman, brzo rešenje
za otklanjanje nedostataka hranljvih
elemenata i preventivno delovanje
Minimalni troškovi za postignute
rezultate: nije potrebno ulagati
značajna finansijska sredstva, tretmani
se vrše zajedno sa upotrebom pesticida
Sastav YaraVitaTM folijarnih đubriva
je jedinstven. Od početka razvoja
i proizvodnje izbor komponenti
je posvećen potrebama biljaka i
preciznom načinu primene. YaraVitaTM
đubriva su u obliku praškastih materija,
tečnih formulacija i suspenzija, u
skladu sa najvišim standardima
kvaliteta u proizvodnji hrane i
hemijskoj industriji. Ovi proizvodi
sadrže dodatne materije za poboljšanje
kvašivosti, prijemčivosti i usvajanja,
a sve radi povećanja dejstva i učinka
folijarnih đubriva u poređenju sa
konkurentskim proizvodima. Sledeća
prednost posebno razvijenih đubriva
je visok sadržaj hranljivih elemenata,
pri čemu pojedini proizvodi sadrže i
do 700 gr/l aktivne materije. Takvim
pristupom se sa par kilograma
CaCa
Iz tog razloga je potrebno nadoknaditi neophodnu količinu hraniva
ishranom putem lista.
Naziv proizvoda
NN
N
YaraVita™ Brassitrel PRO
4.5
YaraVita™ Frutrel
4,3
P2O5
15
folijarnog đubriva, biljkama dodaje
znatno više neophodnog elementa u
samo jednom tretmanu.
YaraVitaTM folijarna đubriva se mogu
mešati sa skoro svim poznatim
sredstvima za zaštitu biljaka, čime
jednostavnim rukovanjem štedimo
novac i vreme. Sposobnost mešanja se
može lako proveriti na jedinstvenom
vebsajtu www.tankmix.com, koji
sadrži 40,000 različitih testova
mešanja đubriva i sredstava zaštite
bilja. Baza podataka ovog web sajta
se svakodnevno dopunjuje novim
saznanjima. Prema tome, donošenje
odluke o mogućnosti mešanja novih
preparata ne može proizvesti štetu.
Za svaki slučaj, u posebnim uslovima
temperature, pH, specifičnog kvaliteta
vode, prilikom mešanja, prvo napravite
proveru pa pređite na tretman.
BB
CaO
MgO
SO3
B
8.12
7,7
3,9
17,5
6,3
1,3
Mn
Mo
Postoje dve grupe YaraVita™ folijarnih
đubriva: Posebno razvijena đubriva
za pojedine useve, prema njihovim
specifičnim potrebama, koja sadrže
više različitih elemenata ishrane u
zahtevanom odnosu i đubriva koja
sadrže samo jedan element za
otklanjanje nedostatka i prevenciju
sadržanog elementa. (Nazivi đubriva
pomažu prepoznavanju namene i
grupe proizvoda kojoj pripadaju. Nazivi
posebnih đubriva su sastavljeni od
dela latinskog naziva useva i završetka
“trel”, dok preparati sa jednim hranivom
su nazvani po elementu uz završetak
“trac”.
Preporučujemo primenu đubriva sa
jednim hranljivim elementom kada
je potrebno preventivno delovati
ili otkloniti simptome nedostatka,
neophodnog elementa, u izraženom
manjku. To je neophodno pri
dejstvu nepovoljnih uslova i kad
pretpostavljamo mogućnost smanjenog
usvajanja i pojavu simptoma. Na
primer, ako rezultati analize zemljišta
ukazuju na nedovoljan sadržaj i
moguće smanjeno usvajanje cinka-Zn,
preventivno tretiramo usev Zintracom, čime eliminišemo moguću pojavu
simptoma i štete.
Posebno složena đubriva su razvijena
na bazi potreba pojedinih useva.
Njihova upotreba se preporučuje u svim
uslovima gajenja i pomaže povećanju
prinosa i poboljšanju kvaliteta roda.
Na bazi višegodišnjih istraživanja
dokazano je da usvajanje mezo i
mikroelemenata nije zadovoljeno
tokom cele sezone gajenja. U mnogim
slučajevima prisustvo simptoma
nedostatka nije uočljivo, ali na
kraju prinos i kvalitet ne budu na
odgovarajućem nivou. To se sprečava
preventivnom upotrebom YaraVita™
đubriva posebne namene za pojedine
useve.
Zn
MI POSVEĆUJEMO
PAŽNJU
DETALJIMA
YaraVitaTM su posebno formulisana
đubriva (sadrže jedan ili više
elemenata) za folijarni tretman
pojedinih useva:
YaraVita™ Gramitrel
Preporučena upotreba u usevima strnih
žita: pšenica, ječam, tritikale zob i raž
Doza primene: 2-4 l/ha
Vreme primene: U jesen biljke sa tri
lista, jedno tretiranje s pesticidima. U
proleće do klasanja.
YaraVita™ Brassitrel
Preporučena upotreba u usevima:
Uljana repica, kupusnjače, suncokret
Doza primene: 3-5 l/ha
Vreme primene: U jesen nakon nicanja
uljane repice, a u proleće do pred
cvjetanje useva.
U kupusnjačama od sadnje do kraja
formiranja glavica ili cvasti
YaraVita™ Zeatrel
0,3
Hemijski sastav u procentima %
YaraVita folijarna đubriva
2,5
Đubriva sa sadržajem
jednog hranljivog
elementa
N
P2O5
K2O
YaraVita™ Stopit
MgO
SO3
B
Cu
Mn
Zn
224
YaraVita™ Magtrac
YaraVita™ Thiotrac
CaO
YaraVita™ Frutrel
500
200
Posebna formula sa visokim sadržajem
više elemenata za primenu u: zasadima
voća i vinove loze, povrću, intenzivnim
kulturama
Doza: 3-5 l/ha od kretanja vegetacije,
tokom cvetanja do kraja formiranja
plodova
300
YaraVita™ Bortrac
150
YaraVita™ Coptrac
Posebno formulisano đubrivo za usev:
Kukuruz
Doza primene: 3-5 l/ha
Vreme primene: 1-2 tretmana u
stadijumu 4-8 listova, s pesticidima ili
bez
500
YaraVita™ Mantrac
500
YaraVita™ Zintrac
700
Posebno razvijena složena
đubriva
YaraVita™ Gramitrel
YaraVita™ Zeatrel
61
250
440
75
67
50
150
80
46
Hemijski sastav izražen u gr/l
© Yara
yara vita SRB brosura.indd 2
© Yara
© Yara
3.1.2014. 12:04:13
Download

YaraVita SRB