LISTA REFERENCI / REFERENCE LIST
RB
1
OPIS RADOVA
VREDNOST
(€)
GODINA
INVESTITOR
LOKACIJA
IT PARK INĐIJA –
No.
1
izgradnja prve A faze (I-A)
IT PARK kompleksa u
Inđiji – Objekat B
Zemljani radovi –
pripremni radovi,
raščišćavanje terena,
iskopi i izrada nasipa
Spoljašnji razvod –
spoljnje instalacije ViK i
sprinkler
Fasada – fasadni paneli
sa termoizolacijom i
fasadna aluminarija
2
Facility B – architecturalconstruction works on the
construction of the facility B
which is a part of the ITP
complex; architecturalconstruction works on
infrastructure, landscaping
and greenery, insulation and
roofing, internal installations
for water supply and sewage,
roads and traffic signs and
road markings
Inđija
2012/ EMBASSY
3,378,888.28 onwards TECHZONES
459,637.90
459,637.90
1,084,043.83
Façade – façade panels with
thermal insulation and
aluminum doors and windows
for façade
1,084,043.83
2
Golubac
-1-
EMPLOYER
LOCATION
162,434.50
External distribution system
– external installations for
water supply and sewage and
sprinkler
GOLUBAC –
PORR BAU
2012/
Rekonstrukcija sistema za
GMBH,
1,965,219.55 radi se i
zaštitu od visokog nivoa
Ogranak
nadalje
reke Dunav u području
Beograd
YEAR
IT PARK INDJIJA –first Aphase (I-A) of the
construction of the IT PARK
complex in Indjija – Facility
B
Earthworks – preliminary
works, clearing of the terrain,
excavation and construction of
embankments
162,434.50
Objekat B – AG radovi za
izgradnju objekta B u
okviru kompleksa ITP, AG
radovi objekata
infrastrukture, spoljašnje
2012/
EMBASSY
uređenje i ozelenjavanje,
radi se i
3,378,888.28
TECHZONES
izolacija i krov, unutrašnje
nadalje
instalacije ViK,
saobraćajnice i
signalizacija
DESCRIPTION OF WORKS
INVESTMENT
PROJECT
VALUE
(€)
GOLUBAC – Reconstruction
PORR BAU
of the system for protection
2012/ GMBH,
1,965,219.55
against high level of the
onwards Ogranak
Danube River in the ˝Golubac˝
Beograd
Indjija
Golubac
LISTA REFERENCI / REFERENCE LIST
RB
OPIS RADOVA
VREDNOST
(€)
GODINA
INVESTITOR
LOKACIJA
No.
’’Golubac’’
3
4
5
6
7
PERI POSLOVNI
OBJEKAT u
Šimanovcima – izgradnja
poslovnog objekta sa
upravnom zgradom,
2012/
zgradom za održavanje,
PERI
2,114,546.77 radi se i
otvorenim skladištem
OPLATE doo
nadalje
(izvođenje AG radova,
unutrašnjih instalacija ViK,
spoljnog razvoda ViK sa
internom benzinskom
pumpom)
WWTP ŠABAC –
Izgradnja fabrike za
prečišćavanje otpadnih
voda u Šapcu
VIJADUKT – izrada
YEAR
EMPLOYER
LOCATION
area
HALA sa peskarom i
farbarom - pobijanje franki
šipova i izrada AB temelja
objekta na lokaciji hale,
2012/
temelja peskare i farbare i 207,583.93 radi se i GOŠA FOM
izrada betonske podne
nadalje
ploče
BLOK 39-NANOCENTAR
– fundiranje - franki šipovi,
izvođenje pripremnih
radova i radova
stabilizacije terena za
izgradnju objekta u okviru
projekta ‘’Centar za
promociju nauke u
Beogradu’’
DESCRIPTION OF WORKS
INVESTMENT
PROJECT
VALUE
(€)
3
Smederevska
Palanka
4
Šimanovci
5
2012/
390,549.10 radi se i GRADING GP
nadalje
2012/ HOCHTIEF
3,614,479.27 radi se i SOLUTIONS
nadalje AG
Novi
Beograd
6
Sabac
PRIMORJE doo Novi
7
-2-
BUILDING with sand plant
and dyehouse – placing piles
and construction of RC
foundations for the facility at
the location of the building,
construction of the foundation
of sand plant and dyehouse
and construction of concrete
slab
207,583.93
2012/
GOSA FOM
onwards
PERI commercial building in
Simanovci – construction of a
commercial building with
administrative building,
maintenance building, open
warehouse (execution of
2012/ PERI
2,114,546.77
architectural-construction
onwards OPLATE doo
works, internal installations for
water supply and sewage,
external distribution system for
water supply and sewage with
internal gas station)
BLOCK 39 – NANOCENTRE
– foundation – piles,
preliminary works and works
on terrain stabilization for the
purpose of construction of the
facility within the project
˝Centre for promotion of
science in Belgrade˝
WWTP Sabac – construction
of the waste water treatment
plant in Sabac
VIADUCT – construction of
390,549.10
3,614,479.27
Smederevska
Palanka
Simanovci
2012/
GRADING GP
onwards
Novi
Beograd
HOCHTIEF
2012/
SOLUTIONS
onwards
AG
Sabac
2012/
Novi
LISTA REFERENCI / REFERENCE LIST
RB
OPIS RADOVA
VREDNOST
(€)
glavnog nosača
vijadukta - severni
pristup mostu na Adi –
ugradnja armature,
montaža oplate i skele i
betoniranje glavnog
nosača vijadukta
Vijadukt – I faza –
Železnička stanica Novi
Beograd 2 (desna i leva
traka UMP-a
l=2x144m=288m, BGM
l=72m)
Vijadukt – II faza –
Otvoreni tržni centar Novi
Beograd (desna i leva
traka UMP-a
l=2x120m=240m, BGM
l=160.96m)
8
9
GODINA
INVESTITOR
2012/
radi se i
nadalje
LOKACIJA
No.
DESCRIPTION OF WORKS
INVESTMENT
PROJECT
VALUE
(€)
the main girder of viaduct –
northern access road to the
Ada bridge – reinforcement,
assembling of shuttering and
scaffolding and concreting of
the main girder of viaduct
Beograd
213,061.18
213,061.18
281,144.65
Viaduct – II phase – flee
market New Belgrade (right
and left lane of the inner ring
road (UMP) l=2x120m=240m,
Belgrade subway (BGM)
l=160.96m)
281,144.65
8
LOT 1 – Jagodina,
Grljan, Bukovo
624,328.40
LOT 5 – Čačak,
Jagodina, Vrnjačka
Banja
660,078.52
LOT 7 –Sjenica, Požega,
Priboj, Prijepolje
711,218.04
2012
Ministarstvo
obrazovanja i
nauke,
Ministarstvo
zdravlja
PHARMA SWISS –
2011/
proizvodno poslovni
5,292,824.41 radi se i Pharma Swiss
objekat – izgradnja fabrike
nadalje
lekova, P=17,167 m2.
ENERGY EFFICIENCY –
project for improvement of
energy efficiency in schools
and medical institutions
LOT 1 – Jagodina, Grljan,
Bukovo
Srbija
LOT 5 – Cacak, Jagodina,
Vrnjacka Banja
LOT 7 – Sjenica, Pozega,
Priboj, Prijepolje
9
Zemun
-3-
PHARMA SWISS - business
and distributive building P=17,167 m2. Civil works on
protection of foundation pit
EMPLOYER
onwards PRIMORJE
doo
Viaduct – I phase – railway
station New Belgrade 2 (right
and left lane of the inner ring
road (UMP) l=2x144m=288m,
Belgrade subway (BGM)
l=72m)
ENERGETSKA
EFIKASNOST – projekat
poboljšanja energetske
efikasnosti u školama i
zdravstvenim ustanovama
YEAR
624,328.40
660,078.52
LOCATION
Beograd
MINISTRY OF
EDUCATION
AND
SCIENCE,
MINISTRY OF
HEALTH
Serbia
2011 /
Pharma Swiss
onwards
Zemun
2012
711,218.04
5,292,824.41
LISTA REFERENCI / REFERENCE LIST
RB
OPIS RADOVA
VREDNOST
(€)
GODINA
INVESTITOR
LOKACIJA
No.
Građevinski radovi na
obezbeđenju i zaštiti
temeljne jame i izrada
konstrukcije objekta sa
pratećim grubim
građevinskim i zanatskim
radovima.
10
11
12
Poslovni objekat
PHARMANOVA
Izgradnja fabrike lekova,
spratnosti Pr+1, ukupne
2
površine 750m kompletni građevinsko
zanatski radovi sa
pratećim instalaterskim
radovima. Konstrukcija
objekta je AB
prefabrikovana, fundiranje
na temeljima samcima.
Fasada i krov prefabrikovani sendvič
paneli.
RAFINERIJA NAFTE
PANČEVO – građevinski
radovi sa temeljima i
čeličnim cevovodima
DESCRIPTION OF WORKS
INVESTMENT
PROJECT
VALUE
(€)
YEAR
EMPLOYER
LOCATION
and execution of works on
building construction with
ancillary with rough civil and
handicraft works.
433,898.31
2011/
EUHEM
2012
HEURTEY
2011/
1,071,229.50
PETROCHEM
2012
SRB D.O.O.
STAMBENI KOMPLEKS –
OMLADINSKA 15 D.Đ,E
/ukupno 3 lamele/,
Su+Pr+1+Pk, bruto
2011/
površina P=1,440.05 m²
1,800,000.00 radi se i Gemax doo
Izvođenje građevinskih,
nadalje
građevinsko zanatskih i
instalaterskih radova u
objektu, sa kompletnom
infrastrukturom.
Stari Banovci
10 Business building
PHARMANOVA
Construction of medicine
factory, groundfloor +1, total
2
surface of 750m -complete
civil and handicraft works with
inastallation works. Building
construction is AB
prefabricated, foundation is
based on reinforced concrete
foundations. Facade and roof
- prefabricated sandwich
panels.
433,898.31
2011 /
EUHEM
2012
Stari
Banovci
2011 / HEURTEY
2012- PETROCHEM
05-16 SRB D.O.O.
Pancevo
Pančevo
11 PANCEVO OIL REFINERY civil works with foundations
and steel pipelines
Beograd
12 RESIDENTIAL COMPLEX –
OMLADINSKA 15 D,DJ,E
–/ 3 bays in total/
Su+Pr+1+Pk, brutto using
area P=1,440.05 m²
2011/
1,800,000.00
Gemax ltd
Execution of rough
onwards
construction works, final works
and installation of water
system, electricity and HVAC,
with infrastructural works
-4-
1,071,229.50
Belgrade
LISTA REFERENCI / REFERENCE LIST
RB
13
14
15
16
OPIS RADOVA
VREDNOST
(€)
GODINA
INVESTITOR
STAMBENI KOMPLEKS –
REVA 2, BLOK 10 /ukupno 16 lamela/,
Pr+3+Pk, neto korisna
površina P=14,341.16 m²
Izvođenje građevinskih,
2011/
NOVI
10,827,575.00 radi se i
građevinsko zanatskih i
RASADNICI
instalaterskih radova u
nadalje
objektu, sa kompletnom
infrastrukturom i
pristupnim
saobraćajnicama.
RODA CENTAR
Jagodina - Izgradnja
poslovno distributivnog
objekta P+2 površine
2
7,317.33m .
Izgradnja prefabrikovane
betonske konstrukcije
objekta
RODA CENTAR Vrbas Izgradnja prefabrikovane
betonske konstrukcije
objekta sa izradom
monolitne konstrukcije
dostavnog dvorišta
493,154.03
300,000.00
2011
2011
ENERGO
GROUP
ENERGO
GROUP
KANALIZACIONA
CRPNA STANICA
Krnjača 1 Izgradnja KCS
Direkcija za
‘’Krnjača 1’’ 11m ispod
2011/ građevinsko
nivoa Dunava, sa
3,500,000.00 radi se i zemljište i
nasipanjem močvarnog
nadalje izgradnju
terena peskom. Izrada
Beograda
propusta preko bare Reva
i izmeštanje melioracionog
kanala. Izvođenje
LOKACIJA
Krnjača
Jagodina
No.
DESCRIPTION OF WORKS
13 RESIDENTIAL COMPLEX –
REVA 2 – BLOCK 10/ 16
flats in total /
Pr+3+Pk, netto using area
P=14,341.16 m²
Execution of rough
construction works , final
works and instalation of water
system, electricity and HVAC,
with infrastructural works and
acces road
14 RODA CENTER Jagodina Construction of business and
distributive building P+2, total
2
surface of 7,317.33m .
Construction of prefabricated
concrete constructions of the
building
INVESTMENT
PROJECT
VALUE
(€)
10,827,575.00
YEAR
EMPLOYER
2011 / NOVI
onwards RASADNICI
Krnjaca
493,154.03
2011
ENERGO
GROUP
Jagodina
300,000.00
2011
ENERGO
GROUP
Vrbas
Vrbas
15 RODA CENTER Vrbas Construction of prefabricated
concrete constructions of the
building with construction of
monolitic construction of the
delivery area
Beograd
16 SEWERAGE PIPE STATION
Krnjaca 1
Construction of sewerage pipe
station ˝Krnjaca 1˝ 11 m below
Belgrade Land
the Danube level, with
2011/
3,500,000.00
Development
backfilling of the swampy
onwards
Public Agency
terrain with sand. Construction
of culverts over the Reva
swamp and relocation of
irrigation channel. Execution
-5-
LOCATION
Belgrade
LISTA REFERENCI / REFERENCE LIST
RB
OPIS RADOVA
VREDNOST
(€)
GODINA
INVESTITOR
LOKACIJA
No.
građevinskih, građevinsko
zanatskih i instalaterskih
radova za potrebe
izgradnje KCS, sa
kompletnom
infrastrukturom i internim
saobraćajnicama.
17
18
19
20
HALA VRAČAR –
magacin građevinskog
materijala
Izgradnja skladišnog
objekta spratnosti
Pr+galerija, površine
2
2,030m , sa kompletnom
pratećom infrastrukturom
SREDNJA VIŠA
INTERNACIONALNA
ŠKOLA
P=2,365.98 m²
Izvođenje građevinskih,
građevinsko-zanatskih i
instalaterskih radova
YEAR
502,358.07
2011
VRAČAR l.t.d.
Nova
Pazova
International
School of
Belgrade
Belgrade
EMPLOYER
LOCATION
of construction works,
handicraft works and
installation works for the
purpose of construction of
sewerage pipe station, with
the complete infrastructure
and internal roads.
502,358.07
1,995,861.23
2011
2011
VRAČAR d.o.o.
International
School of
Belgrade
STAMBENI KOMPLEKS
na lokaciji kasarne Stepa
Stepanović – objekat 4G
- /ukupno 3 lamele/,
spratnosti Po+Pr+9, bruto
2011/ Građevinska
5,000,000.00
površine P=12,500 m²
2012 direkcija Srbije
Izvođenje građevinskih,
građevinsko zanatskih i
instalaterskih radova u
objektu.
RAFINERIJA NAFTE
PANČEVO
Projekat modernizacije
RAF PA – pobijanje
DESCRIPTION OF WORKS
INVESTMENT
PROJECT
VALUE
(€)
783,262.10
2010/ DENEZA M
2011 Inženjering
Nova
Pazova
17 VRACAR HALL construction material
storage
Construction of storage
building, ground floor +
gallery, total surface of
2
2,030m , with complete
infrastructure
Beograd
18 MIDDLE- HIGH
INTERNATIONAL SCHOOL
P=2,365.98 m²
Execution of rough
construction works , final
works and instalation of water
system, electricity and HVAC
1,995,861.23
2011
Beograd
19 Residential complex,
location Stepa Stepanovic
barracks - building 4G- total
of 3 bays, floorage Po+Pr+9,
gross surface 12,500 m².
Execution of construction
works, final works and
instalation of water system,
electricity and HVAC in the
building.
5,000,000.00
Building
2011 /
directorate of
2012
Serbia
Belgrade
Pančevo
20 NIS OIL REFINERY
PANCEVO
RAF PA modernization project
- FRANKI pile drivings Ø520,
783,262.10
2010 / DENEZA M
2011 Inzenjering
Pancevo
-6-
LISTA REFERENCI / REFERENCE LIST
RB
OPIS RADOVA
VREDNOST
(€)
GODINA
INVESTITOR
LOKACIJA
No.
FRANKI šipova Ø520,
1378 komada, ukupna
1
dužina 15,118m .
21
22
23
24
25
26
RAFINERIJA NAFTE
PANČEVO
Projekat modernizacije
RAF PA – izrada i
montaža čelične
konstrukcije
PUŠKINOVA ULICA
Izgradnja ulice Puškinova
38, obuhvatajući ulicu 88 i
ulicu 44, sa pripadajućom
infrastrukturom u
Beogradu
UŽIČKA ULICA
Radovi na rekonstrukciji
Užičke ulice sa izgradnjom
kišne i fekalne kanalizacije
OPŠTINSKO SPORTSKO
SELO – II faza
Adaptacija i sanacija
postojećih sportsko
rekreativnih objekata
SURČINSKA PETLJA
Izgradnja saobraćajnice
sa pripadajućom
infrastrukturom na lokaciji
Novi Beograd.
Distributivni centar
METRO Cash&Carry
Beograd /Ibarska
magistrala/
Objekat P+1, površine
DESCRIPTION OF WORKS
INVESTMENT
PROJECT
VALUE
(€)
YEAR
1,862,247.81
2010 / MONTAGNA
2012 SM DOO
638,550.71
Belgrade Land
2010 /
Development
onwards
Public Agency
EMPLOYER
LOCATION
1378 pieces, total length
1
15,118m .
1,862,247.81
2010/ MONTAGNA
2012 SM DOO
Direkcija za
2010/ građevinsko
638,550.71 radi se i zemljište i
nadalje izgradnju
Beograda
507,168.46
300,000.00
815,933.03
3,822,081.72
2010
Direkcija za
građevinsko
zemljište i
izgradnju
Beograda
2010/ EUROPARK
2011 doo
2009
JP Surčin
2010/
Metro
2011
Cash&Carry
Pančevo
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
21 NIS OIL REFINERY
PANCEVO
RAF PA modernization project
- fabrication and erection of
steel structures
22 PUSKINOVA St.
Construction of Puskinova 38,
including street 88 and street
44, with belonging
infrastructure in Belgrade
23 UZICKA St.
Works on reconstruction of
Uzicka St. With construction of
rain and fecal canalization
24 MUNICIPAL SPORTS
VILLAGE – II phase
Adaptation and rehabilitation
of existing buidlings for
recreation
25 SURČINSKA PETLJA
Construction of road with
infrastructure on location New
Belgrade.
26 Business center METRO
Cash&Carry Belgrade
/Ibarska highway/
Building P+1 , surface
2
13,705m with complete
infrastructure.
-7-
Pancevo
Belgrade
507,168.46
2010
Belgrade Land
Development
Belgrade
Public Agency
300,000.00
2010/
2011
EUROPARK ltd Belgrade
815,933.03
2009
PE Surčin
Belgrade
3,822,081.72
2010/
2011
Metro
Cash&Carry
Belgrade
LISTA REFERENCI / REFERENCE LIST
RB
OPIS RADOVA
VREDNOST
(€)
GODINA
INVESTITOR
LOKACIJA
No.
DESCRIPTION OF WORKS
INVESTMENT
PROJECT
VALUE
(€)
YEAR
EMPLOYER
LOCATION
2
13,705m sa kompletnom
infrastrukturom.
27
POSLOVNO SKLADIŠNI
CENTAR TRANŠPED
Izgradnja poslovno
skladišnog objekta
spratnosti P+1 površine
2
8,366m , sa kompletnom
pratećom infrastrukturom.
3,195,194.85 2010/
PRO TEAM doo Dobanovci
2011
27 BUSINESS AND STORAGE
CENTER TRANSPED
Construction of business and
storage space, floorage P+1
2
surface 8,366 m , with
complete infrastructure.
3,195,194.85
2010/
2011
PRO TEAM ltd Dobanovci
28
SABORNA CRKVA
HRAM SVETE TROJICE
MOSTAR
Izgradnja Hrama sa
2010/
spoljnim uređenjem prilaza
SPC OPŠTINA
4,000,000.00 radi se i
Mostar
i porte samog Hrama.
MOSTARSKA
nadalje
Izvođenje građevinskih,
građevinsko zanatskih i
instalaterskih radova u
objektu.
28 CONGREGATIONAL
CHURCH OF HOLY TRINITY,
MOSTAR
Construction of the cathedral
with external landscaping,
2010/
4,000,000.00
SOC MOSTAR Mostar
access and port of the temple.
onwards
Construction of civil works,
final works and instalation of
water, electricity and HVAC in
the building.
29
Distributivni centar
METRO Cash&Carry
Subotica
Objekat P+1 sa
kompletnom pratećom
infrastrukturom.
Poslovno-prodajni prostor
3,754,630.01
2
10,650m
Objekat fundiran na
masivnim betonskim
temeljima samcima,
konstrukcija je od
prefabrikovanih betonskih
elemenata.
29 Distribution Center METRO
Cash & Carry Subotica
2010
Metro
Cash&Carry
Subotica
REGIONALNI VODOVOD 1,991,000.00
2010
PE Regionalni
Montenegro
30
Building P+1 with complete
infrastructure.
Office and commercial space
2
10,650m
Building is founded on
massive concrete single
bottoms, precast concrete
element construction.
3,754,630.01
2010
Metro
Cash&Carry
Subotica
30 REGIONAL WATER SUPPLY 1,991,000.00
2010
PE Regionalni
Montenegro
-8-
LISTA REFERENCI / REFERENCE LIST
RB
OPIS RADOVA
VREDNOST
(€)
GODINA
Izgradnja tri deonice
regionalnog vodovoda.
Dva prelaza ispod reke
Morača i ispod jezera u
blizini Virpazara
31
32
33
34
35
INVESTITOR
AMERIČKA AMBASADA
2010/
Pripremni radovi
3,765,000.00
2011
Grubi građevinski radovi
474.709,79
NELT – savremeni
magacinsko skladišni
prostor – magacin 3
12,185,600.00
(bruto građ. površina 9,000
m²) i magacin 4 (bruto
građ. površina 11,000 m²)
SPOMEN HRAM
SVETOG SAVE NA
VRACARU
Generalni izvođač radova
na unutrašnjem uređenju
Hrama i kripte. Radovi na
zaštiti izvedenih kamenih
obloga i reljefa, zidarski
tesarski i drugi razni građ.
No.
vodovod
Crnogorsko
primorje
ULICE
Direkcija za
Radovi na asfaltiranju ulica
2010/
1,800,000.00
puteve,
i trotoara u opštinama
2011
Grad Beograd
Beograda
INSTITUT MAJKA I DETE
apartmani
Nadogradnja sprata
Instituta, P=893.60 m² izgradnja apartmana
Izvođenje grubih
građevinskih, završno
zanatskih i instalaterskih
radova.
LOKACIJA
2009
Udruzenje za
pomoc
bolesnoj deci
ZVONCICA
DESCRIPTION OF WORKS
INVESTMENT
PROJECT
VALUE
(€)
YEAR
EMPLOYER
LOCATION
Construction of three sections
of Regional Water Supply
pipeline
vodovod
Crnogorsko
primorje
Belgrade
31 ROAD NETWORK
Asphalt covering of roads and
pavements in Belgrade
municipalities
1,800,000.00
Roads
2010 / Directorate,
2011 City of
Belgrade
Belgrade
Beograd
32 AMERICAN EMBASSY
Temporary works
Rough civil works
3,765,000.00
2010 /
2011
Belgrade
Beograd
33 INSTITUT MAJKA I DETE
apartments
Upgrade floor of the Institute,
P=893.60 m² - construction
of apartments
Execution of rough
construction works , final
works and instalation of water
system, electricity and HVAC
474.709,79
34 Storage – modern business
area, distribution center NELT
Two workshops MAG 3 and
2
MAG 4 of 9,000m and
2
11,000m
12,185,600.00
2009/
NELT Co. d.o.o. Dobanovci
2011
SVETI
ARHIJEREJSKI
2009/
635,791.61
SINOD
Vračar
radi se i
SRPSKE
Beograd
nadalje
PRAVOSLAVN
E CRKVE
35 CATHERAL OF SAINT SAVA
The main contractor on
internal decoration of the
cathedral and the crypt. Works
on protection of stone
claddings and reliefs,
bricklaying, carpentry and
other different civil works, with
bearing construction made of
-9-
635,791.61
2009
Udruzenje za
pomoc
bolesnoj deci
ZVONCICA
Beograd
2009 /
2011
NELT Co ltd
Dobanovci
Saint Synod
2009/
Vračar
of Serbian
onwards
Belgrade
Ortodox Church
LISTA REFERENCI / REFERENCE LIST
RB
OPIS RADOVA
VREDNOST
(€)
GODINA
INVESTITOR
LOKACIJA
37
38
39
Izgradnja saobraćajnice
2 a – 2 a od ul.Jurija
Gagarina do ul.Španskih
boraca /Milutina
Milankovića/ sa
pripadajućom
infrastrukturom na lokaciji
Novi Beograd.
DESCRIPTION OF WORKS
YEAR
EMPLOYER
LOCATION
hard static scaffolds –
suspended facade scaffolds
for stone cladding
radovi sa izradom noseće
konstrukcije teških
statičkih skela – viseće
fasadne skele za
oblaganje kamenom .
Pripremni građevinsko
zanatski radovi pre izrade
mozaika. Betoniranje
uložina na glavnim lucima
Hrama.
36
No.
INVESTMENT
PROJECT
VALUE
(€)
2,400,000.00
Izgradnja saobraćajnice
S1 sa pripadajućom
infrastrukturom na lokaciji 1,950,000.00
Gornji Zemun – zone 1 i 2
u Beogradu.
2009
Direkcija za
građevinsko
zemljište i
izgradnju
Beograda
2009
Direkcija za
građevinsko
zemljište i
izgradnju
Beograda
Beograd
Beograd
STAMBENI KOMPLEKS –
REVA 2, BLOK 9 Pr+3+Pk, neto korisna
površina P=12,332.47 m²
Izvođenje građevinskih,
2009/
građevinsko zanatskih i
8,879,378.40
Novi rasadnici
2011
instalaterskih radova u
objektu, sa kompletnom
infrastrukturom i
pristupnim
saobraćajnicama.
Krnjača
STAMBENI KOMPLEKS –
2009/
2,100,000.00
Gemax doo
OMLADINSKA 12
2011
Beograd
36 Construction of roads
2 a – 2 a with supplementary
infrastructure on the section
between Jurija Gagarina street
2,400,000.00
and Spanskih boraca /Milutina
Milankovic/ street in New
Belgrade.
37 Construction of roads S1
with supplementary
infrastructure on site in Gornji
Zemun – zones 1 and 2 in
Belgrade.
38 RESIDENTIAL COMPLEX –
REVA 2 – BLOCK 9
Pr+3+Pk, netto using area
P=12,332.47 m²
Execution of rough
construction works , final
works and instalation of water
system, electricity and HVAC,
with infrastructural works and
acces road
2009
Belgrade Land
Development
Beograd
Public Agency
1,950,000.00
2009
Belgrade Land
Development
Beograd
Public Agency
8,879,378.40
2009 /
Novi rasadnici
2011
Krnjaca
2009 /
Gemax doo
2011
Beograd
39 RESIDENTIAL COMPLEX –
2,100,000.00
OMLADINSKA 12 –/ 6 blocks
- 10 -
LISTA REFERENCI / REFERENCE LIST
RB
OPIS RADOVA
VREDNOST
(€)
GODINA
INVESTITOR
LOKACIJA
/ukupno 6 lamela/,
Su+Pr+1, neto korisna
površina P=1,331.77 m²
Izvođenje građevinskih,
građevinsko zanatskih i
instalaterskih radova u
objektu, sa kompletnom
infrastrukturom.
40
41
42
43
MFC Ušće - spoljnje
uređjenje oko poslovnog
centra, na površini od oko
2
9,000m , saobraćajnice,
2008 /
1,436,361.06
MFC
platoi , ViK,
2009
ozelenjavanje.Zanatski
radovi u enterijeru objekta
–knauferski radovi idr.
PITURA - izgradnja
poslovno proizvodnog
objekta P+1 - objekat
DESCRIPTION OF WORKS
YEAR
2,385,869.28
2008 /
Novi rasadnici
2010
Krnjaca
2008 /
MFC
2009
Belgrade
EMPLOYER
LOCATION
in total
Su+Pr+1, netto using area
P=1,331.77 m²
Execution of rough
construction works , final
works and instalation of water
system, electricity and HVAC,
with infrastructural works
STAMBENI KOMPLEKS –
REVA 2 – KUĆE U NIZU
/10 pojedinačnih
objekata Pneto=3,787.22
m²/ Izvođenje
građevinskih, građevinsko
2008/
2,385,869.28
Novi rasadnici
zanatskih i instalaterskih
2010
radova u objektu, sa
kompletnom
infrastrukturom i
pristupnim
saobraćajnicama.
Objekat BLOK 11
pobijanje FRANKI šipova
Ø600 789 komada,
1
ukupna dužina 10,770m .
No.
INVESTMENT
PROJECT
VALUE
(€)
DENEZA M
Inženjering
989,390.00
2008
417,391.00
2008 / PITURA
2009 fabrika boja
Krnjača
40 RESIDENTIAL COMPLEX –
REVA 2 – INDIVIDUAL 10
HOUSES
P netto = 3,787.22 m²/
Execution of rough
construction works , final
works and instalation of water
system, electricity and HVAC,
with infrastructural and civil
works and landscaping
Beograd
41 MFC Ušće – exterior
decorating of business
center, surface area of appr.
2,
9,000 m traffic arteries,
plateaus, water supply and
sewage, landscaping. Final
works in the interior – Knauf
works and others.
1,436,361.06
Beograd
42 Residential/Office building
BLOCK 11
II stage - FRANKI pile
drivings Ø600, 789 pieces,
1
total length 10,770m .
989,390.00
2008
Beograd Zemun
43 PITURA – office/ production
2
facility P+1, 1,600 m surface
area.
417,391.00
2008 / PITURA
2009 fabrika boja
- 11 -
DENEZA M
Inzenjering
Belgrade
Belgrade Zemun
LISTA REFERENCI / REFERENCE LIST
RB
OPIS RADOVA
VREDNOST
(€)
GODINA
INVESTITOR
LOKACIJA
2
površine 1,600 m .
Konstrukcija objekta je od
betonskih prefabrikovanih
elemenata. Izvođenje
kompletne infrastrukture.
44
45
46
47
48
LIMAN PARK - pobijanje
FRANKI šipova Ø 520,
Ø600 1,276 komada,
1
ukupna dužina 13,528m .
TC RODA Sremska
Mitrovica - Izgradnja
poslovno distributivnog
objekta P+1 površine
2
7,300m .
No.
DESCRIPTION OF WORKS
INVESTMENT
PROJECT
VALUE
(€)
YEAR
801,943.00
2008
EMPLOYER
LOCATION
Concrete precast element
construction with
infrastructural works
801,943.00
2,257,934.00
2008
VONDEL
CAPITAL
2008 / ENERGO
2009 GROUP
TC MERKUR - Izgradnja
poslovno distributivnog
objekta P+1 površine
2
27,000m .
Grubi građevinski radovi –
(zemljani radovi, beton,
2008 / ENERGO
4,277,729.00
armatura, konstrukcija je
2009 GROUP
od betonskih
prefabrikovanih
elemenata), sa
kompletnom
infrastrukturom.
Izgradnja saobraćajnica
C4,C5,C6 sa pripadajućom
infrastrukturom na lokaciji 665,000.00
Krnjača u Beogradu.
2008
Direkcija za
građevinsko
zemljište i
izgradnju
Beograda
Poslovni obj. BLOK 23
2008 /
Izrada čelične konstukcije 1,900,000.00
PROJMETAL
2009
fasade i krova ukupno 417
Novi Sad
Sremska
Mitrovica
Beograd
Beograd
Beograd
44 LIMAN PARK - FRANKI pile
drivings Ø 520, Ø600, 1,276
1
pieces, total length 13,528m .
45 TC RODA Sremska
Mitrovica – Office/
Distribution building P+1 of
2
7,300m surface area.
46 TC MERKUR – Office/
Distribution Building P+1 of
2
27,000m surface area.
Rough construction works
(ground works, concrete,
reinforcement, concrete
precast element
constructions), with
infrastructural works .
47 Construction of roads
C4,C5,C6 with supplementary
infrastructure on site Krnjaca
in Belgrade.
48 Office building BLOCK 23
Steel facade and roof
construction, 417 tons steel in
- 12 -
VONDEL
CAPITAL
Novi Sad
2,257,934.00
2008 / ENERGO
2009 GROUP
Sremska
Mitrovica
4,277,729.00
2008 / ENERGO
2009 GROUP
Belgrade
665,000.00
1,900,000.00
2008
Belgrade Land
Development
Beograd
Public Agency
2008 /
PROJMETAL
2009
Belgrade
LISTA REFERENCI / REFERENCE LIST
RB
OPIS RADOVA
VREDNOST
(€)
GODINA
INVESTITOR
LOKACIJA
tona čelika
49
50
51
52
53
54
3,034,861.11
2009
PORSCHE
Austrija
Univerzijada 2009 –
Olimpijsko selo
Radovi na izgradnji
Blok 67
infrastrukture –
2008 /
2,843,100.00
Associates
saobraćajnice i
2009
d.o.o.
signalizacija, vodovod i
kanalizacija, ulična rasveta
i ozelenjavanje
WWTP Subotica
Izgradnja postrojenja
otpadnih voda
Rekonstrukcija postojećih
bazena
DESCRIPTION OF WORKS
YEAR
2,773,000.00
2008 /
CONNING
2010
Belgrade
3,034,861.11
2009
PORSCHE
Austria
Novi Sad
Block 67
2008 /
Associates
2009
d.o.o.
Belgrade
EMPLOYER
LOCATION
total
CONNING- privredno
poslovni centar
P+1 i P+3
2
Objekat 4,500m
2008 /
2,773,000.00
CONNING
Kompletni građ.zanatski
2010
radovi sa spoljnjim
uređenjem i instalaterskim
radovima
Izgradnja PORSCHE
Poslovno prodajni prostor
2
od 3,340m sa
kompletnom pratećom
infrastrukturom na
2
17,732m .Objekat
kombinacija beton-čelik.
No.
INVESTMENT
PROJECT
VALUE
(€)
Beograd
Novi Sad
Beograd
49 CONNING- Commercial/
Business Center
2
P+1 and P+3 of 4,500m
Complete constructionhandiworks with exterior
decoration and installation
works.
.
50 Building PORSCHE
Business/ Commercial space
2
of 3,340m surface area with
complete infrastructure at
2
17,732 m . Concrete and steel
combination.
51 Universiade 2009 – Olympic
Village
Infrastructure – construction of
roads and signalisations,
2,843,100.00
water supply and sewerage
system, street lighting and
landscaping
Subotica
52 WWTP Subotica
Wastewater treatment plant
construction
Reconstruction of existing
pools
3,593,078.00
2007 /
DHV B.V.
2008 /
Netherlands
2009
Subotica
ULICE
Direkcija za
Radovi na asfaltiranju ulica
2007 /
11,400,000.00
puteve,
i trotoara , opštine Zemun i
2008
Grad Beograd
Novi Beograd.
Beograd
53 ROAD NETWORK
Asphalt covering of roads and
11,400,000.00
pavements in Zemun and New
Belgrade municipalities.
Roads
2007 – Directorate,
2008 City of
Belgrade
Belgrade
Stambeno poslovni
objekat Po+Ga+Pr+8 u
Goce Delčeva – Novi
Beograd
54 Residential and office
building Po+Ga+Pr+8 at
Goce Delčeva Street in New
2007 –
NEIMAR-V
2008
Belgrade
2007 /
DHV B.V.
3,593,078.00 2008 /
Netherlands
2009
2,150,000.00
2007 /
NEIMAR-V
2008
- 13 -
2,150,000.00
LISTA REFERENCI / REFERENCE LIST
RB
VREDNOST
(€)
OPIS RADOVA
GODINA
INVESTITOR
LOKACIJA
2
56
57
58
59
1,630,000.00
IMMO centar
komercijalno poslovni
2
objekat P+1 10,824m , i
sva prateća infrastruktura
4,017,753.62
2
– 13,964 m saobraćajnice
i parkinzi, vodovod i
kanalizacija i uređenje
zelenih površina.
2007
BLOK 67
Associates
d.o.o.
2007 KNAUF d.o.o
2008
2007
3,177,698.82
Beograd
55 Universiade 2009
Ø600 FRANKI pile driving
1
10,847 m in total.
Beograd –
Zemun
56 KNAUF
Construction works on
2,200m² project in Zemun,
incl. exterior designing and
water supply and sewerage
system and gas line
814,496.31
2007
EMPLOYER
LOCATION
2006 / PORSCHE,
2007 Austrija
1,630,000.00
BLOCK 67
Associates
d.o.o.
2007 –
KNAUF d.o.o
2008
Belgrade
Belgrade –
Zemun
57 IMMO Center
Business and commercial
2
building P+1 10,824m , and
supplementary infrastructure –
4,017,753.62
2
13,964 m roads and parking
lots, water supply and
sewerage system and
landscaping.
2007
MPC Properties Belgrade
Beograd
58 Construction of roads S6
with supplementary
infrastructure on site in Gornji
Zemun – zones 1 and 2 in
Belgrade.
1,275,000.00
2006/
2008
Belgrade Land
Development
Beograd
Public Agency
Beograd –
Krnjača
59 Construction of PORSCHE
Administration building P+4
3,500m2 incl. complete
supplementary infrastructure.
Concrete steel construction.
Ø406 and Ø520 FRANKI pile
drivings, h=13.5-14.5m).
3,177,698.82
2006 / PORSCHE,
2007 Austria
MPC Properties Beograd
Izgradnja saobraćajnica
Direkcija za
S6 sa pripadajućom
građevinsko
2006/
infrastrukturom na lokaciji 1,275,000.00
zemljište i
2008
Gornji Zemun – zone 1 i 2
izgradnju
u Beogradu.
Beograda
Izgradnja PORSCHE
upravne zgrade P+4
2
3,500m sa kompletnom
pratećom infrastrukturom.
Objekat je betonskočelična konstrukcija.
Fundiranje na “FRANKI”
YEAR
Belgrade 12,750 m
Rough construction works –
concrete armature, brick work,
insulation works, roofing and
facade
Univerzijada 2009
Pobijanje “FRANKI” šipova 814,496.31
1
Ø600 ukupno 10,847 m .
KNAUF
Radovi na izgradnji
poslovnog objekta od
2
2,200m u Zemunu sa
spoljnjim uređenjem i
instalacijama vodovoda i
kanalizacije i gasovoda.
DESCRIPTION OF WORKS
2
Beograd 12,750 m
Grubi građevinski radovibeton, armatura, zidarski,
izolaterski radovi,
krovopokrivački i
fasaderski.
55
No.
INVESTMENT
PROJECT
VALUE
(€)
- 14 -
Belgrade –
Krnjaca
LISTA REFERENCI / REFERENCE LIST
RB
OPIS RADOVA
VREDNOST
(€)
GODINA
INVESTITOR
LOKACIJA
No.
šipovima Ø406 i Ø520
h=13.5-14.5m).
Kompletna infrastruktura
sa platoima , parkinzima i
saobraćajnicama, spoljni
vodovod i
kanalizacija, sprinklerski
sistem.
60
61
62
PORSCHE Krnjača
Izgradnja poslovno
prodajnog prostora
VOLKS WAGEN od
2
4,500m sa kompletnom
pratećom infrastrukturom.
DONCAFFE
Poslovni, distributivni i
proizvodni objekat za
preradu kafe P+2 od
2
6.600m + anex 1,800m2, i
sva prateća infrastruktura
2
cca 5,100m ,
saobraćajnice i parkinzi,
vodovod i kanalizacija,
trafo blok i termotehničke
instalacije, uređenje
zelenih površina cca
2
5,300m . Konstrukcija
objekta je od
prenapregnutih betonskih
elemenata.
INTERMOL- Rumenka
Izgradnja dve benzinske
pumpe na autoputu
Beograd – Novi Sad na
DESCRIPTION OF WORKS
INVESTMENT
PROJECT
VALUE
(€)
YEAR
4,516,779.37
2007
4,500,000
2007
DONCAFFE
GROUP d.o.o.
2,000,000
2006
MOL, Hungary Rumenka
EMPLOYER
LOCATION
Complete infrastructure with
plateaus, parking lots and
roads, external water supply
and sewerage system,
sprinkler system
4,516,779.37
2007
PORSCHE,
Austrija
Beograd –
Krnjača
60 PORSCHE - VOLKS WAGEN
business & sales
2
One Building of 4,500m
with complete infrastructural
works
61
4,500,000
2007
DONCAFFE
GROUP d.o.o.
Šimanovci
62
2,000,000
2006
MOL, Hungary
Rumenka
DONCAFFE
Business, distribution and
producing center
2
Building of P+2, 6,600m +
2
annex 1,800m with complete
infrastructure 5,300 m2.
Structure – massive concrete
foundations. Construction of
precast concrete elements.
INTERMOL - Rumenka
Construction of modern fuel
station with all facilities, selling
area, restaurant, parking,
- 15 -
PORSCHE,
Austrija
Beograd –
Krnjaca
Šimanovci
LISTA REFERENCI / REFERENCE LIST
RB
OPIS RADOVA
VREDNOST
(€)
GODINA
INVESTITOR
LOKACIJA
No.
2
64
65
66
Poslovno stambeni
objekat u Ul. Jove Ilića
br. 197
Izgradnja stambeno
poslovnog objekta
Po+P+4+Pk ukupne
2
površine 2,600m .
Poslovno stambeni
objekat u Ul. Sarajevska
br. 68
Izgradnja stambeno
poslovnog objekta
2G+P+6 ukupne površine
2
2,800m .
Izgradnja distributivnog
centra METRO
Cash&Carry Novi Sad
Objekat P+1 sa
kompletnom pratećom
infrastrukturom. Poslovni
2
prostor 1,500m , prodajni
2
prostor 9,800m .
Izgradnja stambenog
kompleksa LISIČJI
POTOK – ulica
Omladinska
YEAR
EMPLOYER
LOCATION
children’s playground, etc., on
highway road Beograd - Novi
Sad. Complex surface
2
25,000m .
površini od 25,000m .
Kompleks obuhvata dve
benzinske pumpe,
samouslugu, restoran sa
otvorenom terasom, dečje
igralište, parking prostore
za teška i putnička vozila,
spoljno uređenje.
63
DESCRIPTION OF WORKS
INVESTMENT
PROJECT
VALUE
(€)
63
3,800,000
2006
GEMAX d.o.o.
Beograd
64
3,800,000
2006
DEXON STAN
Beograd
65
Metro
Cash&Carry
5,000,000
2006
Novi Sad
9,000,000
2005 / GEMAX d.o.o. i
Beograd
2006 drugi
66
Residential /office building
in 197 Jove Ilića street.
Building with Pr+5 levels and
underground garage.
Concrete construction.
2
Total area 2,6 00m .
DEXON STAN Residential /
office building
in 68 Sarajevska street
Building with Pr+6 levels and
underground garage on 2
levels.
Concrete construction.
2
Total area 2,800m .
Distribution center METRO
Cash&Carry - Novi sad
Ground floor + 1 structure with
complete infrastructural works.
2
Wholesale store 9,800m , with
technical and business block
2
1,500m .
Residential complex
with 5 buildings of area
2
6,000m
with complete infrastructural
- 16 -
3,800,000
2006
GEMAX d.o.o.
Beograd
3,800,000
2006
DEXON STAN Beograd
5,000,000
2006
Metro
Cash&Carry
9,000,000
2005 / GEMAX d.o.o. i
Beograd
2006 drugi
Novi Sad
LISTA REFERENCI / REFERENCE LIST
RB
OPIS RADOVA
VREDNOST
(€)
GODINA
INVESTITOR
LOKACIJA
No.
68
69
Izgradnja stambenog
kompleksa REVA 2 Blok 8
ukupne površine
2
35,000m , sa kompletnim
uredjenjem prateće
infrastrukture na parceli
2
od 41,000m . U radove
uključene saobraćajnice,
vodovod i kanalizacija sa
biorotorom,
elektroinstalacije sa
javnom rasvetomi trafo
stanicama, termotehničke
instalacije sa kotlarnicama
i spoljnje uređjenje oko
objekata.
YEAR
EMPLOYER
LOCATION
2
5 stambenih objekata
2
ukupne površine 6,000m ,
sa kompletnim uređenjem
prateće infrastrukture na
parcelama od ukupno
2
12,000m . U radove
uključeni: vodovod i
kanalizacija sa
privremenim septičkim
jamama, elektroinstalacije,
termotehničke instalacije
sa kotlarnicama i spoljnje
uređenje oko objekata.
67
DESCRIPTION OF WORKS
INVESTMENT
PROJECT
VALUE
(€)
works on 12,000m (plateaus,
parkings, roads, external and
inside water supply and
sewer system, electricity and
HVAC).
67
10,000,000
2005 /
2006 / GEMAX d.o.o
2007
Beograd
Rekonstrukcija restorana
Ruski car u Knez
Mihajlovoj ulici.
Spratnost: Su+Pr+Galerija.
Površina restorana je cca
2
1,500.00m .
68
2,100,000
Privatni
2005 /
investitor:
2006
Snežana Bulić
Beograd
Izgradnja distributivnog
6,200,000
2005
Zemun polje
Metro
69
Residential buildings REVA
2 - Block 8
Construction of the residential
block of 12 buildings in
Krnjaca.
3
Excavation – 41,000m .
Complete infrastructural
works- trafic areas,
Electrical supply – transformer
block and connection with the
structure.
Outer water works and
sewerage – atmosphere,
technical and fecal.
Outer organization – grass
and seedling on the area
Rekonstrukcija restorana
Ruski car u Knez Mihajlovoj
ulici. Spratnost:
Su+Pr+Galerija. Površina
2
restorana je cca 1,500.00m .
Distribution center METRO
- 17 -
10,000,000
2005 /
2006 / GEMAX d.o.o
2007
Beograd
2,100,000
Privatni
2005 /
investitor:
2006
Snežana Bulić
Beograd
6,200,000
2005
Zemun
Metro
LISTA REFERENCI / REFERENCE LIST
RB
70
71
72
OPIS RADOVA
VREDNOST
(€)
GODINA
INVESTITOR
centra METRO
Cash&Carry,
Beograd 1, Zemun
Objekat P+1 sa
kompletnom pratećom
infrastrukturom. Prodajni
2
prostor na 16,500m .
Cash&Carry
Rekonstrukcija oko 60km
ulica u Beogradu
Direkcija za
puteve,
Grad Beograd
INTERMOL – Horgoš
Izgradnja dve benzinske
pumpe na autoputu
Horgoš – Novi Sad, na
površini od 12ha.
Kompleks obuhvata dve
benzinske pumpe,
samouslugu, restoran sa
otvorenom terasom, dečje
igralište, parking prostore
za teška i putnička vozila,
spoljno uređenje.
PORSCHE
Izgradnja poslovno
prodajnog prostora od
2
8,000m sa kompletnom
pratećom infrastrukturom.
Objekat od prefabrikovanih
betonskih elemenata.
Fundiranje na šipovima
1
(1,200m , Ø600,
h=14.5m). Kompletna
infrastruktura sa platoima,
parkinzima I
2
saobraćajnicama 8,000m ,
spoljni vodovod i
kanalizacija, sprinklerski
4,105,000
2005
LOKACIJA
No.
2005
MOL, Hungary
70
Beograd
Horgoš
72
5,000,000
2005
PORSCHE,
Austrija
DESCRIPTION OF WORKS
YEAR
Cash&Carry - Beograd 1
Construction of the
Distributing Centre
Wholesale store in Zemun
Building P+1, with complete
infrastructures
2
Selling area 16,500m .
71
2,000,000
INVESTMENT
PROJECT
VALUE
(€)
Beograd
Reconstruction on 60,000m
streets in Belgrade.
1
INTERMOL - Horgoš
Construction of 2 modern fuel
stations with all facilities,
selling area, restaurant,
parking, children’s playground,
etc., on highway road Horgoš Novi Sad. Complex surface 12
Ha.
PORSCHE business & sales
2
Building of 8,000m .
Structure of prefabricated
concrete elements,steel roof
construction, piles fundaments
1
(1,200m Ø600) with complete
infrastructural works (plateaus,
parkings, roads, transformer
block, external water supply
and sewer system, tanks,
sprinkling system).
- 18 -
EMPLOYER
LOCATION
Cash&Carry
polje
Beograd
4,105,000
2005
Direkcija za
puteve,
Grad Beograd
2,000,000
2005
MOL, Hungary Horgoš
5,000,000
2005
PORSCHE,
Austrija
Beograd
LISTA REFERENCI / REFERENCE LIST
RB
OPIS RADOVA
VREDNOST
(€)
GODINA
INVESTITOR
LOKACIJA
No.
DESCRIPTION OF WORKS
INVESTMENT
PROJECT
VALUE
(€)
YEAR
EMPLOYER
LOCATION
sistem.
73
74
75
76
Izrada distributivne
mreže gasovoda za
široku potrošnju na teritoriji
opštine Savski venac, cca
60km distributivne mreže i
56km kućnih gasnih
priključaka
2,000,000
NIS
2004 /
ENERGOGAS,
2005
Beograd
Rekonstrukcija 47
gradskih ulica u Beogradu,
2
32,570m .
4,200,000
2004
Izgradnja infrastrukture
u Lisičjem potoku
Kolovozna konstrukcija
17,000m2, fekalna
1
kanalizacija 2,900m
(Ø300-PE). Kišna
1
kanalizacija 2,600m
(Ø160 ÷ Ø400 – PVC i
Ø600 ÷ Ø1000 – betonske
cevi), vodovodna mreža
1
1,700m (Ø100 ÷ Ø150 –
Ductil cevi), sa svim
potrebnim priključcima na
gradsku mrežu.
Izgradnja šoping centra
METRO Cash&Carry,
Beograd 2
Poslovno prodajni prostor
od 13,000m2. Objekat od
prefabrikovanih betonskih
elemenata. Fundiranje na
1
šipovima (5,000m , Ø600,
h=14.5m). Uz objekat
izgrađen i kolektor za
prihvatanje podzemnih i
73
Direkcija za
puteve,
Grad Beograd
Beograd
74
Beograd
75
3,500,000
2004
Cappoto Build
Beograd
76
7,000,000
2004
Metro
Cash&Carry
Krnjača
Construction of gas supply
network of municipality Savski
Venac.
1
Network - 60,000m and
domestic conections
1
56,000m .
Reconstruction of 47
streets in Belgrade - area
2
32,570m .
Infrastructure in Lisičji
potok
2
Road pavement 17,000m ,
1
fecal sewer system 2,900m
(Ø300-PE).
1
Storm sewerage 2,600m
(Ø160-Ø400 - PVC and Ø600Ø1000 – concrete pipes),
1
water supply network 1,700m
(Ø100-Ø150 - Ductile pipes)
with all connections to town
network.
Shoping center METRO
Cash&Carry - Beograd 2
Business-selling area
2
13,000m . Structure of
prefabricated concrete
elements.
Foundations on piles
1
(5,000m Ø600 h=14.5m).
Next to the structure a
collector has been constructed
for ground and sewer
- 19 -
2,000,000
NIS
2004 /
ENERGOGAS, Beograd
2005
Beograd
4,200,000
2004
Direkcija za
puteve,
Grad Beograd
Beograd
3,500,000
2004
Cappoto Build
Beograd
7,000,000
2004
Metro
Cash&Carry
Krnjača
LISTA REFERENCI / REFERENCE LIST
RB
OPIS RADOVA
VREDNOST
(€)
GODINA
INVESTITOR
LOKACIJA
No.
kanalizacionih voda Ø2200
od betonskih cevi, kao i
kompletna infrastruktura
sa platoima, parkinzima,
saobraćajnicama, trafo
blok, spoljni vodovod i
kanalizacija, rezervoari,
sprinklerski sistem.
77
78
79
Izgradnja magacinsko –
poslovnog prostora –
Distributivni centar – ITM
2
Dve hale od 6,000m i
2
3,000m , pomoćni objekat
2
650m i sva prateća
infrastruktura: 12,000m2
Izradnja poslovne zgrade
ATRIUM – DURST
2
P=12,000m u Ul. Mihajla
Pupina. Objekat na 6
etaža, sa podzemnom
garažom na dva nivoa i
centralnim betonskim
atrijumskim jezgrom. Krov:
čelična konstrukcija sa
pokrivkom staklo – čelični
lim.
Fabrika premaza za
završne radove u
građevinarstvu
JUB Šimanovci
Proizvodna hala
2
P=3,800m , sa
reprezentativnim
Administrativnim objektom
2
P=1,250m i pomoćnim
2
objektom P=700m ,
uređenjem terena 6,000m2
DESCRIPTION OF WORKS
INVESTMENT
PROJECT
VALUE
(€)
YEAR
EMPLOYER
LOCATION
water Ø2200 of concrete
pipes, complete infrastructures
with plateaus, parkings, roads,
transformer block, external
water supply and sewer
system, tanks, sprinkling
system.
77
4,000,000
2004 / ITM Group
2005 d.o.o.
Šimanovci
78
3,000,000
2004
DURST, Beč
Novi
Beograd
79
2,800,000
2003 i JUB Ljubljana,
2004 Slovenija
Šimanovci
Storage - business area,
distribution center - ITM
2
Two workshops of 6,000m
2
and 3,000m , auxiliary
2
structure 650m and all
appurtenant infrastructure 2
12,000m
ATRIUM - DURST
Office building - business area
2
12,000m .
Building with 6 levels and
underground garage on 2
levels. Concrete construction
with central tower, steel roff
construction with glass
covering. Facade-system
SHUCKO.
Factory for final works
coatings in Šimanovci, with
2
workshop 3,800m ,
representative administrative
2
structure 1,250m and
2
auxiliary structure 700m ,
2
terrain arrangement 6,000m
and access road.
- 20 -
4,000,000
2004 / ITM Group
2005 d.o.o.
Šimanovci
3,000,000
2004
DURST, Beč
Novi
Beograd
2,800,000
2003 i
2004
JUB Ljubljana,
Slovenija
Šimanovci
LISTA REFERENCI / REFERENCE LIST
RB
OPIS RADOVA
VREDNOST
(€)
GODINA
INVESTITOR
LOKACIJA
No.
DESCRIPTION OF WORKS
INVESTMENT
PROJECT
VALUE
(€)
YEAR
EMPLOYER
LOCATION
i pristupnom
saobraćajnicom.
80
81
82
83
84
85
86
Izgradnja saobraćajnice i
kompletne
infrasturukture
(vodovod, kanalizacija,
gas, el, ptt) u
ekskluzivnom naselju
“Baje Pivljanina”, Beograd.
Rekonstrukcija i
dogradnja stambenoposlovnog objekta, od
izuzetnog kulturnog
značaja za republiku
Srbiju, Terazije, Beograd,
P=1.400m².
Izgradnja tehničkog
bloka sa kuhinjom velikog
kapaciteta, restoranom,
energanom, i ostalim
pratećim objektima i
spoljnim uređenjem,
P=3,500m².
Izgradnja hangara za
helikoptere sa poslovnim
prostorom i Heliodromom,
P=2.600m².
Nadgradnja stambenog
objekta,
Ulica Požeška, Beograd,
P=1,600m².
80
3,300,000
2003
Cappoto,
Beograd
Beograd
81
4,200,000
2003
Gemax,
Beograd
Beograd
82
2,200,000
2003
MUP Srbije,
Beograd
Kula
83
2,200,000
2002 ÷ Gemax,
2003 Beograd
1,600,000
2002 ÷ Gemax,
2003 Beograd
Beograd
84
Beograd
Izgradnja proizvodne
hale, sa aneksom u
Bečeju.
900,000
2002
Linde Carbo
Dioxid, Bečej
Beograd
OMV pumpe -Izgradnja
850,000
2002
OMV
Beograd
85
86
Road construction with
complete infrastructure (water
suply and sewerage network,
gas, electricity, PTT) in the
exclusive settlement Baja
Pivljanin, Belgrade.
Reconstruction and addition
to residential - business
building of
exceptional cultural
importance for Republic of
Serbia, Terazije, Belgrade,
2
surface 1,400m .
Construction of technical
bIock with large capacity
kitchen, restaurant, power
station and other
auxiliary structures
2
landscaping, surface 3,500m .
Construction of hangar for
helicopters with office
facilities and helioport surface
2
2,600m .
Addition of housing building
in Požeška, Beograd, surface
2
1,600m .
3,300,000
2003
Cappoto,
Beograd
Beograd
4,200,000
2003
Gemax,
Beograd
Beograd
2,200,000
2003
MUP Srbije,
Beograd
Kula
2,200,000
2002 ÷ Gemax,
2003 Beograd
Beograd
1,600,000
2002 ÷ Gemax,
2003 Beograd
Beograd
Construction of workshop
with additional building in
Bečej.
900,000
2002
Linde Carbo
Dioxid, Bečej
Beograd
OMV fuel stations -
850,000
2002
OMV
Beograd
- 21 -
LISTA REFERENCI / REFERENCE LIST
RB
OPIS RADOVA
VREDNOST
(€)
GODINA
savremene benzinske
pumpe sa svim
sadržajima, prodajni
prostor, restoran, parking,
zabavni park za decu i
drugo, Krnjača.
87
88
OMV pumpe -Izgradnja
benzinske pumpe sa
pratećim sadržajima na
lokaciji Mirijevo, Beograd.
OMV pumpe-Izgradnja
dve benzinske pumpe na
autoputu za Lapovo, na
povrsini od 12,6ha.
Kompleks obuhvata dve
benzinske pumpe,
samouslugu, restoran sa
otvorenom terasom, dečje
igralište, parking prostor za
teška i putnička vozila,
spoljno uredjenje.
800,000
2,050,000
90
Izgranja proizvodne hale
na Bezaniji, P=1,200m².
1,600,000
91
Izgradnja četiri luksuzne
rezidencijalne vile,
Dedinje, P=1,700m².
2,800,000
Izgradnja proizvodne
hale, KBE Bomman, u
Zemunu, zajedno sa
poslovnim aneksom i
spoljnim uređenjem, P=
No.
OMV
2001 ÷
Jugoslavija,
2002
Beograd
2001
OMV
Jugoslavija,
Beograd
87
Beograd
Lapovo
89
2000 ÷ privatno lice,
2001 Beograd
2001
Imel Group,
Beograd
2000 ÷ Gemax,
2001 Beograd
Beograd
Beograd
2001
Bomman KBE,
Beograd
YEAR
OMV fuel stations Construction of two fuel
stations at Lapovo at both
sides of highway, on 12,6ha.
The compound includs 2 fuel
stations, self-service,
restaurant with open terrace,
children’s playground, parking
lots for heavy and passenger
cars, external landscaping.
Construction of luxurious
residential villa in B.
Jerković, landscaping, surface
2
600m .
800,000
2,050,000
850,.000
Construction of workshop
2
at Bezanija, 1,200m .
1,600,000
91
Costruction of four
luxurious residential villas,
2
Dedinje, 1,700m .
2,800,000
Construction of workshop
for KBE Boman in Zemun,
together with additional
building and landscaping 2
2,000m .
900,000
Beograd
Beograd
OMV fuel stations Construction of fuel station
with auxiliary structures in
Mirijevo, Belgrade.
- 22 -
EMPLOYER
LOCATION
Jugoslavija,
Beograd
90
92
900,000
DESCRIPTION OF WORKS
Construction of modern
fuel station with all necessary
structures, sale area,
restaurant, parking, children’s
playground, etc., Krnjača.
88
850,.000
92
LOKACIJA
Jugoslavija,
Beograd
Izgradnja luksuzne
rezidencijalne vile u Ulici
Braće Jerković, sa
spoljnim uređenjem,
P=600m².
89
INVESTITOR
INVESTMENT
PROJECT
VALUE
(€)
OMV
2001 ÷
Jugoslavija,
2002
Beograd
2001
OMV
Jugoslavija,
Beograd
2000 ÷ privatno lice,
2001 Beograd
2001
Imel Group,
Beograd
2000 ÷ Gemax,
2001 Beograd
2001
Beograd
Lapovo
Beograd
Beograd
Beograd
Bomman KBE,
Beograd
Beograd
LISTA REFERENCI / REFERENCE LIST
RB
OPIS RADOVA
VREDNOST
(€)
GODINA
INVESTITOR
LOKACIJA
No.
DESCRIPTION OF WORKS
INVESTMENT
PROJECT
VALUE
(€)
Design and construction of
special structure for MUP,
Serbia.
2,300,000
YEAR
EMPLOYER
LOCATION
2,000m².
93
94
95
96
97
98
Projektovanje i izgradnja
specijalnog objekata za
potrebe MUP Srbije.
Nadgradnja stambenog
objekta, stanovi za trzište,
površine 3,000m², Novi
Beograd.
2,300,000
93
Kula
94
2000
Gemax,
Beograd
850,000
2000
Elektroprivreda
Kladovo
Srbije, Beograd
Izgradnja proizvodne
hale u Pančevu, površine
2
1,600m .
1,200,000
2000
Tehnomarket,
Pančevo
Pančevo
Izgradnja deonice
autoputa Beograd – Novi
Sad
3,200,000
2000
PIM, Beograd
Novi
Beograd
2000
JP za
građevinsko
zemljište i
izgradnju,
Beograd
Uređenje obale i
izgradnja obalo-utvrde
od betona i kamena na
Reci Dunav, Požeženo.
4,200,000
Izgradnja gradskog
groblja, Bežanija, III faza.
Izgradnja luksuznog i
savremenog poslovnog
objekta, HVB Banka,
Beograd.
Beograd
95
1,400,000
99
Direkcija za
2001 ÷
obnovu zemlje,
2002
Beograd
96
97
98
4,500,000
100 Izgradnja crkve Svetog
Apostola Luke, P=650m²,
Košutnjak, Beograd.
1,600,000
Srpska
2000 ÷
Pravoslavna
Beograd
2002
Crkva, Beograd
101 Rekonstrukcija mosta
preko Reke Dunav,
Bačka Palanka.
1,400,000
102 Izgradnja luksuznih
5,200,000
Bačka Palanka
1999 ÷ Comtrade,
2000
Gemax,
Beograd
850,000
2000
Elektroprivreda
Kladovo
Srbije, Beograd
Production workshop in
2
Pančevo - 1,600m .
1,200,000
2000
Tehnomarket,
Pančevo
Pančevo
Construction of highway
section Belgrade - Novi Sad.
3,200,000
2000
PIM, Beograd
Novi
Beograd
2000
JP za
građevinsko
zemljište i
izgradnju,
Beograd
Beograd
River training and execution
of embankments of concrete
and stone on Danube river,
Požeženo.
Stage III, town cimetery,
Bežanija.
1,400,000
99
Beograd
Construction of luxurious
and modrne business
building of HVB Bank,
Belgrade
100 Construction of St. Apostle
2
Luka church, 650m ,
Košutnjak, Beograd.
Beograd
4,500,000
2000 ÷ PP Banka,
2001 Beograd
1,600,000
Srpska
2000 ÷
Pravoslavna
Beograd
2002
Crkva, Beograd
Bačka
Palanka
101 Bridge reconstruction over
Danube river, Bačka Palanka.
1,400,000
Beograd
102 Construction of
5,200,000
- 23 -
Kula
4,200,000
Beograd
2000 ÷ PP Banka,
2001 Beograd
2000
Addition of housing
building, apartments for sale 2
3,000m , Novi Beograd.
Direkcija za
2001 ÷
obnovu zemlje,
2002
Beograd
2000
Bačka Palanka
1999 ÷ Comtrade,
Beograd
Bačka
Palanka
Beograd
LISTA REFERENCI / REFERENCE LIST
RB
OPIS RADOVA
VREDNOST
(€)
apartmana, Senjak,
2
P=2,000m .
103 TV PINK -Izgradnja
poslovog
televizijskog centra,
površine 3,500m².
1,300,000
INVESTITOR
2000
Beograd
1999
TV Pink,
Beograd
LOKACIJA
1,800,000
105 Izgradnja luksuznih
porodičnih stanova na
Senjaku 1.400 m²
2.700.000
Beograd
103 TV PINK -television business
2
center - 3,500m .
YEAR
EMPLOYER
LOCATION
2000
Beograd
1,300,000
1999
TV Pink,
Beograd
Beograd
1,800,000
1998
Metalija,
Beograd
Beograd
2.700.000
1997 ÷ Gemax,
1998 Beograd
Beograd
5,800,000
1995 ÷ Gemax,
1998 Beograd
Beograd
104 Trade storage area 1,800m .
5,800,000
Metalija,
Beograd
Beograd
1997 ÷ Gemax,
1998 Beograd
Beograd
1998
1995 ÷ Gemax,
1998 Beograd
Beograd
1,900,000
1998
privatno lice,
Beograd
Beograd
108 Nadgradnja stanbenog
objekta, P=3,000m², Novi
Beograd
2,200,000
1997
Gemax,
Beograd
Beograd
1997
privatno lice,
Beograd
110 Izgradnja stambenog
kompleksa sa luksuznim
apartmanima, Senjak,
Ulica banjičkih žrtava,
DESCRIPTION OF WORKS
luxurious flats at Senjak 2
2,000m .
107 Rekonstrukcija i
nadgradnja stambenog
objekta i skladišta,
površine 1,200m², u Ulici
Bulevar mira br. 70, u
Beogradu.
109 Izgradnja luksuzne vile
na Senjaku, Ulica
Temišvarska br. 11,
2
Beograd, P= 980m .
No.
2
104 Izgradnja poslovnomagacinskog i
skladišnog prostora,
površine 1,800m².
106 Izgradnja poslovnosportskog centra Gemax,
P=6,600m², sa
kompletnom
infrastrukturom.
GODINA
INVESTMENT
PROJECT
VALUE
(€)
1,800,000
7,500,000
1997 ÷ Gemax,
2000 Beograd
Beograd
Beograd
105 Construction of luxury
family flats at Senjak 2
1,400m .
106 Business sports center
2
Gemax, 6,600m , with
complete infrastructure.
107 Reconstruction and addition
to residential building and
2
storage 1,200m in Bulevar
mira 70, Belgrade.
108 Additional construction to
2
housing building 3,000m ,
Novi Beograd.
109 Construction of luxurious
villa at Senjak, Temišvarska
2
street, surface 980m .
110 Construction of residential
compound with luxurious
apartments, Senjak, Belgrade
2
- 3,000m .
- 24 -
1,900,000
1998
privatno lice,
Beograd
Beograd
2,200,000
1997
Gemax,
Beograd
Beograd
1,800,000
1997
privatno lice,
Beograd
Beograd
7,500,000
1997 ÷ Gemax,
2000 Beograd
Beograd
LISTA REFERENCI / REFERENCE LIST
RB
OPIS RADOVA
VREDNOST
(€)
GODINA
700,000
1997
INVESTITOR
LOKACIJA
No.
DESCRIPTION OF WORKS
INVESTMENT
PROJECT
VALUE
(€)
YEAR
700,000
1997
Energoprojekt
Hidroinženjering Beograd
, Beograd
600,000
1997
SO Peć, Peć
Peć
680,000
1997
Ambasada
Japana,
Beograd
Beograd
1,700,000
1997
MUP Srbije,
Beograd
Beograd
1,200,000
1997
MUP Srbije,
Beograd
Beograd
1,200,000
1996
Gemax,
Beograd
Beograd
450,000
1996
Hotel
Interkontinental, Beograd
Beograd
2,500,000
1996
Savezna
Uprava Carine,
Beograd
Beograd
500,000
1996
EnergoprojektOprema,
Beograd
Gornji
Milanovac
EMPLOYER
LOCATION
2
P=3,000m .
111 Izgradnja građevinskog
objekta za prečišćavanje
pitke vode na Bežaniji.
Energoprojekt
Hidroinženjering Beograd
, Beograd
111 Civil structure for
potable water treatment
plant, Bežanija.
1997
SO Peć, Peć
112 Construction of trout
fishpond for the Peć
Patriarchate, Peć.
680,000
1997
Ambasada
Japana,
Beograd
Beograd
114 II faza izgradnje
sportskog centra Makiš,
Beograd.
1,700,000
1997
MUP Srbije,
Beograd
Beograd
115 Izgradnja objekta za
potrebe MUP Srbije.
1,200,000
1997
MUP Srbije,
Beograd
Beograd
1996
Gemax,
Beograd
1996
Hotel
Interkontinental, Beograd
Beograd
112 Izgradnja ribnjaka za
uzgajanje pastrmki, za
potrebe Pećke patrijaršije,
Peć.
113 Rekonstrukcija
rezidencije Ambasade
Japana, u Beogradu,
P=800m².
116 Izgradnja moderne
luksuzne vile, P=680m²,
Drvarska ulica, u
Beogradu.
117 Adaptacija soba i
apartmana hotela
Interkontinental u
Beogradu.
118 Izgradnja stambeno
poslovnog objekta,
P=1,400m², sa pristanima
za brze čamce i
kancelarijama za potrebe
Carine Jugoslavije.
119 Građevinski radovi na
postrojenju za
vodosnabdevanje
“RZAV”, kao i izrada
600,000
1,200,000
450,000
2,500,000
500,000
Peć
Beograd
1996
Savezna Uprava
Beograd
Carine, Beograd
1996
EnergoprojektOprema,
Beograd
Gornji
Milanovac
113 Reconstruction of Japanese
Embassy residence,
2
Belgrade, Surface 800m .
114 Stage II for sports center
Makiš, Belgrade.
115 Structure for MUP Serbia
purpose.
116 Construction of modern
luxury villa , Drvarska str.,
2
Belgrade, Surface 680m .
117 Adaptation of rooms and
apartments in Intercontinental
hotel, Belgrade
118 Construction of residential
2
and trade center 1,400m
with piers for fast boads and
offices for the Yugoslav
Customs.
119 Civil works at RZAV water
supply system, optic PTT line
in Gornji Milanovac.
- 25 -
LISTA REFERENCI / REFERENCE LIST
RB
OPIS RADOVA
VREDNOST
(€)
GODINA
INVESTITOR
LOKACIJA
No.
DESCRIPTION OF WORKS
INVESTMENT
PROJECT
VALUE
(€)
YEAR
900,000
1996
Zastava promet,
Beograd
Beograd
1,387,000
1996
MUP Srbije,
Beograd
Beograd
850,000
1995
Interdrvo,
Beograd
Beograd
1,850,000
1995
C-Market,
Beograd
Beograd
EMPLOYER
LOCATION
optičke PTT kanalizacije u
Gornjem Milanovcu.
120 Izrada proizvodne hale,
P=5,200m² i spoljnih
saobraćajnica u Ulici Mije
Kovačevića, Beograd
121 Rekonstrukcija objekta
avionskog hangara, sa
platformom za helikoptere i
avione, proširenje rulne
staze na aerodromu
Beograd.
122 Izgradnja proizvodne
hale, P=2,500m², sa
kranom, kao i izrada
puteva, kanalizacije i
platoa oko hale u Surčinu,
Beograd.
123 Izgradnja savremene
samoposluge,
P=1,000m², sa
kompletnom
infrastrukturom, Čukarička
padina, Beograd.
124 Izgradnja luksuznih
porodičnih vila u nizu,
P=2,500m², Senjak,
Beograd.
125 Izrada sekundarne mreže
gasovoda kroz
Kragujevac i deo
primarnog čeličnog
1
gasovoda 10,000m ,
Kragujevac
126 Sportski centar MUP
900,000
1,387,000
850,000
1,850,000
3,500,000
800,000
1,800,000
1996
1996
1995
1995
Zastava promet,
Beograd
Beograd
MUP Srbije,
Beograd
Interdrvo,
Beograd
C-Market,
Beograd
1994 ÷ Gemax,
1995 Beograd
1994
Srpska kruna,
Kragujevac
1993 ÷ GDF, Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Kragujevac
Beograd
120 Construction of production
2
workshop 5,200m , external
road Mije Kovačević street.
121 Reconstruction of aircraft
hangar with platform for
helicopters and airplanes,
extention of runway at the
airport.
122 Construction of workshop 2
2,500m , with crane, roads,
sewerage system and a
platform around the workshop
in Surčin, Beograd.
123 Construction of modern
2
self-service market 1,000m
with complete infrastructure,
Čukarička padina, Beograd.
124 Construction of luxurious
family villas in a row Surface
2
= 2,500m , Senjak, Beograd.
125 Execution of secondary gas
secondary network
through Kragujevac and part
of primary steel gas pipeline
1
10,000m , Kragujevac.
126 Sports recreational center
- 26 -
3,500,000
800,000
1,800,000
1994 ÷ Gemax,
1995 Beograd
1994
Srpska kruna,
Kragujevac
1993 ÷ GDF, Beograd
Beograd
Kragujevac
Beograd
LISTA REFERENCI / REFERENCE LIST
RB
OPIS RADOVA
VREDNOST
(€)
Srbije – Makiš, sportski
kompleks za sve sportove.
127 Izrada otvorenog i
zatvorenog skladišta,
Rakovica, Beograd,
P=6,000m².
128 Izgradnja fabrike
2
trikotaže, P=2,800m , sa
komletnom
infrastrukturom, vodovod,
elektro radovi, kanalizacija,
toplovod, T.S.,
saobraćajnice, parkinzi sa
teniskim i fudbalskim mini
terenom, Novi Beograd.
129 Izgradnja stambene
zgrade,
2
P+2+Pk, P=1,100m , za
tržište, Ulica.Sandžačka
br. 11, Beograd.
130 Narodna banka
Jugoslavije - uvodjenje
klimatizacije i grejanja.
131 Mašinski iskop stenske
3
mase, cca 16,300m ,
naselje “Čukarička
padina”, Beograd.
GODINA
INVESTITOR
LOKACIJA
No.
for MUP Serbia - Makiš,
omnisports complex.
1994
6,850,000
2,100,000
1,500,000
1,200,000
1,950,000
1994
DESCRIPTION OF WORKS
INVESTMENT
PROJECT
VALUE
(€)
Dimbi, Beograd Beograd
1992 ÷ FT Đukić,
1993 Beograd
Beograd
127 Execution of open and
covered storage, Rakovica,
2
Belgrade. Surface = 6,000m .
128 Construction of knitting
2
factory 2,800m with
complete infrastructure, water
supply, electrical works,
sewerage, heating, roads,
parking lot with tennis and
mini football yards, Novi
Beograd.
YEAR
EMPLOYER
LOCATION
1994
6,850,000
2,100,000
1994
Dimbi, Beograd Beograd
1992 ÷ FT Đukić,
1993 Beograd
129 Construction of residential
building floors
2
P+2+PTK 1,100m , for the
market in Sandžačka street
No. 11.
1,500,000
1992
Gemax d.o.o.,
Beograd
Beograd
1992
Gemax d.o.o.,
Beograd
1992
Narodna Banka
Jugoslavije,
Beograd
Beograd
130 National Bank of
Yugoslavia, execution of
cooling system and new
central heating
1,200,000
1992
Narodna Banka
Jugoslavije,
Beograd
Beograd
1991
Veletehna CIP,
Beograd
Beograd
131 Mechanical excavation of
rock mass amounting to
3
16,300m , for settlement
"Čukarička padina", Beograd.
1,950,000
1991
Veletehna CIP,
Beograd
Beograd
Beograd
132 Cleaning and deepening of
the Ada Ciganlija lake with
dredger "refuler". Approx.
3
1,800,000m .
1,600,000
1991
BBP, Beograd
Beograd
133 Reconstruction of Radnička
street, Čukarica – complete
execution of infrastructure:
2,800,000
1991
GDF za puteve,
Beograd
Beograd
Beograd
132 Čišćenje i produbljivanje
jezera na Adi Ciganliji
bagerom “refulerom”, cca
1,800,000m³.
1,600,000
1991
BBP, Beograd
133 Rekonstrukcija Radničke
ulice, Čukarica, sa
kompletnom izradom
2,800,000
1991
GDF za puteve,
Beograd
Beograd
- 27 -
Beograd
LISTA REFERENCI / REFERENCE LIST
RB
OPIS RADOVA
VREDNOST
(€)
GODINA
INVESTITOR
LOKACIJA
infrastrukture:
- komplet nova
saobraćajnica
- vodovodna mreža Ø400 i
Ø150
- kišna i fekalna
kanalizacija Ø500 i Ø250
- elektro osvetljenje
- PTT mreža
- kišni kolektor Ø2000
1
dužine 1m500m .
134 Tržni centar "Merkator" Novi Beograd, deo
građevinskih radova,
Poslovno-tržni centar
"Trg Republike",
Tržni centar blok 70,
kompletni infrastrukturni
radovi sa građevinskim
radovima.
135 Izgradnja infrastrukture,
navoza za brodove,
izgradnja saobraćajnica,
parkinga i spoljno uređenje
objekta sa vrtnoarhitektonskim
elementima.
No.
DESCRIPTION OF WORKS
INVESTMENT
PROJECT
VALUE
(€)
YEAR
EMPLOYER
LOCATION
- completely new road
- water supply network Ø400
and Ø150
- rain and fecal sewerage
system Ø500 and Ø250
- electric lighting
- PTT network
- storm collector Ø2,000 length
1,500m.
1,300,000
930,000
1989 ÷ EnergoprojektBeograd
1990 Enjub, Beograd
1989
Brodogradilište
Beograd
Beograd
134 Trade center "Merkator" Novi Beograd, part of civil
works, Business-trade center
Trg Republike. Trade center
Block 70, complete
infrastructure and civil works.
135 Construction of
infrastructure, slipway,
roads, parking lots, outdoor
landscaping of structures, with
garden and architectural
elements.
- 28 -
1,300,000
930,000
1989 ÷ EnergoprojektBeograd
1990 Enjub, Beograd
1989
Brodogradilište
Beograd
Beograd
Download

Gemax lista referentnih objekata