Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov
Název učebního materiálu:
Pracovní listy k rozboru ukázek literárních děl pro
zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační
gramotnosti žáků SŠ
Název pracovního listu: Ken Kesey – Vyhoďme ho z kola
ven
Vypracovala Mgr. Eva Kulhánková
Ostrov, červen 2013
-1-
(...)
Nakonec poslala sestra jednoho z těch frajerů, aby ho z denního pokoje vyved násilím.
Zapomněla, že tihle černí kluci nad lidma jako Pete nemají žádnou moc.
Pete je chronik po celý svůj život. I když přišel do nemocnice až po padesátce, chronikem
byl vždycky. Na hlavě má dva velké dolíky, po každé straně jeden, jak mu ten doktor, co byl
u jeho mámy při porodu, promáčk lebku, když ho vytahoval. Sotva Pete prvně vykouknul na svět
a uviděl všecky ty stroje, co na něj v porodním sále čekají, a nějak mu došlo, do čeho se to rodí,
začal se chytat všeho, co bylo po ruce, jen aby se nenarodil. (...)
Černý kluk došel k Petemu, popad ho za ruku a škubnul s ním ke dveřím, jako když při
vorání škubnete koňovi za oprať, abyste ho obrátili.
"Jenom klid, Pete. Poď, pudem na ložnici. Tady všecky vyrušuješ."
Pete se mu vytrhnul. "Sem unavenej," varoval ho.
"No tak, dědku, nedělej ciráty. Pudem pěkně do postele a budem sekat latinu."
(Kessey, K. Vyhoďme ho z kola ven, 3.rd ed.; Odeon: Praha, 1988; s.48 – 49.)
Charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s
orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu)
- zařadit ukázku do kontextu celého díla
- určit žánr a útvar díla
- svými slovy vyjádřit obsah ukázky
- charakterizovat postavu Peteho a popsat jeho příběh
- určit místo a dobu, kde a kdy se příběh odehrává
- vysvětlit, které období autor v díle popisuje
- zařadit dílo do kontextu světové literatury (doba vzniku, žánr a druh, další autoři)
- charakterizovat pojem ztracená generace
- vyjmenovat další autory řešící podobné náměty
- vyjmenovat další díla K. Kesseye, osvětlit podobnost či odlišnost s uvedeným
románem
- provést rozbor stylistické a jazykové výstavby textu (druhy vět – souvětí, vrstva
jazyka, pořádek slov ve větě atd.)
- na základě znalosti celého díla uvést, jaké další vrstvy jazyka, za jakých situací a proč
autor užívá
- vypsat nespisovné výrazy a nahradit je spisovnými
- u proložených výrazů určit větné členy
- nahradit tučně vyznačené výrazy synonymním vyjádřením
- sdělit, jaký slohový postup je v ukázce použit, a doložit toto tvrzení příklady v textu
- u následujících slov určit slovní druhy a jejich kategorie: škubnul, s, ním, ke, dveřím,
všecky, porodním, a, jednoho, něj
- v podtrženém souvětí vyhledat slovesa a převést je do trpného rodu
- doložit, zda v textu převládají souvětí nebo věty jednoduché
- doložit na příkladech, zda v textu převládají souvětí souřadná nebo podřadná,
vysvětlit tyto pojmy
- provést rozbor tučně napsaného souvětí
-2-
(...)
Chvíli jsem ležel s dekou přetaženou přes obličej a namlouval jsem si, jak jsem to proved
pěkně potichu, když mě sykot od Scanlonovy postele upozornil, že přece ne tak docela.
"Jen klid, náčelníku," povídal. "Klid. Všecko je v pořádku."
"Kuš," zašeptal jsem. "Kuš a chrápej."
Chvíli bylo ticho; pak jsem ho uslyšel syčet znova. "Hotovo?" ptal se.
Řek jsem mu, že jo.
"Kristepane," povídal potom, "ona na to příde. To je ti snad jasný, ne? Jistě, nikdo ti nic
nedokáže – taková pooperační troska mohla zhebnout sama, to se stává – ale sestra na to příde."
Mlčel jsem.
"Já bych na Tvým místě, náčelníku, vzal nohy na ramena. Fakt. Víš co? Vem draka a já jim
řeknu, že se hejbal ještě potom, cos vymáznul. Neboj, budu tě krejt. Tak to bude nejlepší,
nemyslíš?" (...)
Stopnul jsem si nějakého chlápka, Mexičana, který jel na sever s náklaďákem ovcí,
a napovídal jsem mu, že jsem profesionální indiánský boxer, kterého dal syndikát zavřít
do pakárny, a chlápek radši rychle zastavil, daroval mi koženou bundu, abych měl čím zakrýt
svoje zeleňáky, a ještě mi půjčil deset dolarů na jídlo, než dorazím do Kanady.
(Kessey, K. Vyhoďme ho z kola ven, 3.rd ed.; Odeon: Praha, 1988; s.272 - 274.)
Úkoly k textu:
1. V textu není uvedeno jméno vypravěče, vysvětlete, o koho jde a charakterizujte tuto postavu!
2. Vysvětlete události, k nimž došlo před uvedeným dějem!
3. Dovyprávějte, jak se děj dále vyvíjel!
4. Na základně znalosti celého díla pohovořte o autorově práci s jednotlivými vrstvami jazyka!
5. Jakého slohového postupu autor v ukázce využívá? Doložte konkrétními jazykovými
prostředky v textu!
6. Určete druh a žánr díla, své tvrzení zdůvodněte.
7. V proložené části ukázky zdůvodněte použití interpunkčních znamének!
8. Vysvětlete na příkladech z ukázky, jak se tvoří přímá řeč!
9. Posuďte text ze syntaktického hlediska, jaké druhy vět či souvětí převládají, proč?
10. Určete větný člen u slov napsaných tučně!
12. Proveďte rozbor stavby podtrženého souvětí!
13. Vyjmenujte druhy vět podle postoje mluvčího a vyberte příklady z ukázky!
14. Jaký slovní druh reprezentují slova: stopnul, nějakého, chlápka, do, radši, čím, koženou,
chvíli, že, deset
-3-
15. Vysvětlete, jak vzniklo slovo nejpohodlněji a popište další způsoby tvoření slov v češtině!
-4-
Download

Vyhoďme ho z kola ven.pdf