Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov
Název učebního materiálu:
Pracovní listy k rozboru ukázek literárních děl pro
zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační
gramotnosti žáků SŠ
Název pracovního listu: Romain Rolland – Petr a Lucie
Vypracovala Mgr. Eva Kulhánková
Ostrov, prosinec 2012
-1-
Březen se vrátil a s ním další den a první ptačí zpěvy. Ale zároveň s délkou dnů vzrůstaly
také příšerné válečné plameny. Vzduch se horečně tetelil očekáváním jara a očekáváním zkázy.
Bylo slyšet, jak sílí obludné dunění a jak se srážejí zbraně miliónů nepřátel, shromažďovaných
již několik měsíců za hrázemi zákopů a přichystaných zaplavit jako bouřlivý mořský příboj
celou střední Francii i s hlavním městem. Stín děsivých pověstí předcházel tuto pohromu:
fantastické zprávy o otravných plynech, o jedech, jimiž bude naplněn všechen vzduch a jež
prý se snesou na celé rozsáhlé kraje a všechno živé v nich zničí jako dusivá oblaka ze sopky
Mont Pelée. Také návštěvy německých letadel, čím dál tím častější, dovedně udržovaly
vzrušení v celé Paříži. (...)
Tři válečná léta nakazila evropské duše mravní lehkomyslností a ta vnikla i do duší
nejpočestnějších. A Petr a Lucie neměli náboženské víry. Ale byli chráněni jemností svých
srdcí, svým pudovým studem, jenže potají se rozhodli, že se jeden druhému oddají, ještě než
je od sebe oddělí slepá lidská krutost. Ještě si to neřekli. Až jednou večer. (...)
(Rolland, R. Petr a Lucie, 1.st ed.; Státní nakladatelství dětské knihy: Praha, 1968; s. 59.)
Charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením
celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu)
- zařadit ukázku do kontextu celého díla
- určit žánr a útvar díla
- svými slovy vyjádřit obsah ukázky
- charakterizovat postavy Petra a Lucie a popsat jejich společný příběh
- určit místo a dobu, kde a kdy se příběh odehrává
- vysvětlit, které období autor v díle popisuje
- zařadit dílo do kontextu světové literatury (doba vzniku, žánr a druh, další autoři)
- charakterizovat pojem protiválečná literatura
- vyjmenovat další autory zabývající se tímto žánrem
- vyjmenovat další díla R. Rollanda, osvětlit podobnost či odlišnost s uvedenou novelou
- provést rozbor stylistické a jazykové výstavby textu (druhy vět – souvětí, vrstva
jazyka, pořádek slov ve větě atd.)
- na základě znalosti celého díla uvést, jaké další vrstvy jazyka, za jakých situací a proč
autor užívá
- u proložených výrazů určit větné členy
- nahradit synonymy: horečně, obludné, potají, tetelil, zkazy
- vyhledat knižní výrazy
- sdělit, jaký slohový postup je v ukázce použit, a doložit toto tvrzení příklady v textu
- u následujících slov určit slovní druhy a jejich kategorie: tři, válečná, léta, nakazila,
ještě, od, sebe
- v podtrženém souvětí vyhledat slovesa a převést je do trpného rodu
- doložit, zda v textu převládají souvětí nebo věty jednoduché
- doložit na příkladech, zda v textu převládají souvětí souřadná nebo podřadná,
vysvětlit tyto pojmy
- provést rozbor tučně napsaného souvětí
-2-
(...)
Stisk prstů jim připomněl, že tak plují spolu. A opět se viděli v šeru kostela, jak se k sobě pevně
tisknou a poslouchají krásné chrámové zpěvy; jejich srdce, rozplývající se láskou, byla u samých
vrcholů nejčistší radosti. A oba si vroucně přáli, modlili se o to, aby z těch výšin již nikdy
nesestoupili.
V té chvíli Lucie, jež zrovna vášnivým pohledem políbila drahého přítele (oči maje přivřeny
a rty pootevřeny, zdál se ztracen v slastné extázi, a jakoby nadnášen vděčnou radostí, pozdvihoval
hlavu k oné nejvyšší Síle, kterou člověk pudově hledá vždycky nahoře), užasle spatřila
v červeném a zlatém okně postranní kaple usměvavou tvář té rusovlásky. A zatímco tak na ni
mlčky pohlížela, trnouc úžasem, znovu na té zvláštní tvářičce uviděla onen výraz zděšení
a soucitu. V témž okamžiku se silný pilíř, o nějž se opírali, pohnul a celý kostel se do základů
zachvěl. Srdce zabušilo v Lucii tak, že v ní přehlušilo rachot výbuchu a křik věřících;
a nemajíc kdy se bát nebo trpět, vrhla se, aby ho jako slepice svá kuřátka zakryla vlastním
tělem, vrhla se na Petra, blaženě se usmívajícího při zavřených očích. Mateřským objetím si
tu drahou hlavu ze všech sil přitiskla do klína a sklonila se nad Petrem, s ústy na jeho šíji,
takže byli schoulení v nepatrné klubíčko.
A mohutný pilíř je naráz pohřbil pod svými sutinami.
Srpen 1918
(Rolland, R. Petr a Lucie, 1.st ed.; Státní nakladatelství dětské knihy: Praha, 1968; s. 80 – 83.)
Úkoly k textu:
1. V textu se objevují jména Petr a Lucie, vysvětlete, o koho jde a charakterizujte tyto postavy!
2. Vysvětlete události, k nimž došlo před uvedeným dějem!
3. Dovyprávějte, jak se děj dále vyvíjel!
4. Na základně znalosti celého díla pohovořte o autorově práci s jednotlivými vrstvami jazyka.
5. Jakého slohového postupu autor v ukázce využívá? Doložte konkrétními jazykovými
prostředky v textu!
6. Určete druh a žánr díla, své tvrzení zdůvodněte.
7. V proložené části ukázky zdůvodněte použití interpunkčních znamének!
8. Posuďte text ze syntaktického hlediska, jaké druhy vět či souvětí převládají, proč?
9. Vysvětlete rozdíl mezi souvětím souřadným a podřadným!
10. Určete větný člen u slov napsaných tučně!
11. Najděte přechodníky a určete jejich druh!
12. Proveďte rozbor stavby podtrženého souvětí.
-3-
13. Proloženou a podtrženou část textu převeďte do současného spisovného jazyka!
14. Vypište z textu číslovky a zájmena a určete jejich druh!
15. Jaký slovní druh reprezentují slova: zabušilo, výbuchu, jako, svá, oba, vroucně, kterou?
16. U ohebných slovních druhů určete kategorie!
17. Vyhledejte 3. stupeň přídavného jména, uveďte další dva stupně a vysvětlete, jak se tvoří!
18. Vysvětlete, jak vznikla slova pootevřeny, rusovláska!
-4-
Download

17. VY_12_INOVACE_CJ_PLB17, R. Rolland – Petr a Lucie.pdf