Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov
Název učebního materiálu:
Pracovní listy k rozboru ukázek literárních děl pro
zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační
gramotnosti žáků SŠ
Název pracovního listu: Franz Kafka - Proměna
Vypracovala Mgr. Eva Kulhánková
Ostrov, srpen 2013
-1-
Když se Řehoř Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli
proměnil v jakýsi nestvůrný hmyz. Ležel na hřbetě tvrdém jak pancíř, a když trochu nadzvedl
hlavu, uviděl své vyklenuté, hnědé břicho rozdělené obloukovitými výztuhami, na jehož vrcholu
se sotva ještě držela přikrývka a tak tak že úplně nesklouzla dolů. Jeho četné, vzhledem k ostatnímu objemu žalostně tenké nohy se mu bezmocně komíhaly před očima.
Co se to se mnou stalo? Pomyslel si. Nebyl to sen. Jeho pokoj, správný, jen trochu příliš malý
lidský pokoj, spočíval klidně mezi čtyřmi dobře známými stěnami. Nad stolem, na němž byla
rozložena vybalená kolekce vzorků soukenného zboží – Samsa byl obchodní cestující -, visel
obrázek, který si nedávno vystřihl z jednoho ilustrovaného časopisu a zasadil do pěkného
pozlaceného rámu. Představoval dámu, opatřenou kožešinovou čapkou a kožešinovým boa,
jak vzpřímeně sedí a nastavuje divákovi těžký kožešinový rukávník, v němž se jí ztrácí celé
předloktí.
(KAFKA, Franz. Proměna. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 2009. ISBN 978-80-8739108-2 ; s. 53.)
Charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s
orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu)
- zařadit ukázku do kontextu celého díla
- určit žánr a útvar díla
- svými slovy vyjádřit obsah ukázky
- charakterizovat postavu Řehoře Samsy
- určit místo a dobu, kde a kdy se příběh odehrává
- vysvětlit, které období autor v díle popisuje
- zařadit dílo do kontextu české literatury (doba vzniku, žánr a druh, další autoři)
- vyjmenovat další autory zabývající se tímto žánrem
- vyjmenovat další díla Franze Kafky, osvětlit podobnost či odlišnost s uvedeným
dílem
- provést rozbor stylistické a jazykové výstavby textu (druhy vět – souvětí, vrstva
jazyka, pořádek slov ve větě atd.)
- na základě znalosti celého díla uvést, jaké další vrstvy jazyka, za jakých situací a proč
autor užívá
- u proložených výrazů určit větné členy
- podtržené obraty nahradit synonymním vyjádřením
- vysvětlit význam slov: soukenné zboží, kožešinové boa, rukávník
- sdělit, jaký slohový postup je v ukázce použit, a doložit toto tvrzení příklady v textu
- u následujících slov určit slovní druhy a jejich kategorie: když, se, jednou, probudil,
ráno, z, nepokojných, snů, jakýsi, mu
- určit druh větného členu u podtrženého výrazu napsaného proloženě
- vyhledat postupně rozvíjející větné členy
- doložit, zda v textu převládají souvětí nebo věty jednoduché
- doložit na příkladech, zda v textu převládají souvětí souřadná nebo podřadná,
vysvětlit tyto pojmy
- provést rozbor tučně napsaného souvětí
-2-
(...)
Brzy zjistil, že se teď už vůbec nemůže ani hnout. Nedivil se tomu, spíš mu připadalo nepřirozené, že se na těch tenkých nožičkách mohl opravdu až dosud pohybova. Jinak se cítil
poměrně dobře. Bolelo ho sice celé tělo, ale měl pocit, že bolesti budou asi zvolna slábnout
a nakonec úplně pominou. Sotva už cítil shnilé jablko v zádech i zanícené místo okolo, úplně
pokryté mekkým prachem. Na rodinu vzpomínal s dojetím a láskou. O tom, že musí zmizet, byl
přesvědčen pokud možno ještě pevněji než sestra. V tomto stavu prázdného a pokojného rozjímání setrval až do chvíle, kdy na věži odbila třetí hodina ranní. Když všude venku za oknem
počalo svítat, byl ještě naživu. Pak mu hlava sama od sebe docela poklesla a z chřípí mu slabě
unikl poslední dech. (...)
Když pak brzy poznala, jak se věci mají, vyvalila oči, zahvízdala, dlouho však nemeškala,
nýbrž prudce otevřela dveře do ložnice a hlasitě zavolala do tmy: “Pojďte se podívat,
ono to chcíplo; leží to tam docela chcíplé!”
(KAFKA, Franz. Proměna. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 2009. ISBN 978-80-8739108-2 ; s. 101 - 102.)
Otázky a úkoly k textu:
1. Zařaďte výňatek do kontextu celého díla!
2. Dovyprávějte zbytek příběhu!
3. Víte, kdo je vypravěčem příběhu?
4. Které další postavy vystupují v díle?
5. Charakterizujte jednotlivě tyto postavy!
6. O jaký slohový postup se v ukázce jedná? Konkrétně doložte na příkladech v extu!
7. Jaký druh vět v textu převažuje z hlediska syntaktického? Doložte konkrétními
příklady v textu!
8. V přímé řeči na závěr příběhu určete slovní druhy! U ohebných slovních druhů určete
kategorie!
9. Jaké druhy přísudku známe? Příklady uveďte z textu!
10. Uveďte názor, proč autor vybral pro svůj román takovéto téma? Jaké pocity ve vás příběh
vyvolává?
11. Souvisí námět románu podle vašeho názoru z obdobím, ve kterém autor žil?
Pokud ano, jak?
-3-
12. Vysvětlete pravidla psaní interpunkce u jednotlivých typů přímé řeči v češtině!
13. Pokuste se vystihnout, jaký měl hlavní představitel vztah k jednotlivým postavám!
14. Pokuste se zformulovat poslání tohoto díla!
-4-
Download

VY_12_INOVACE_CJ_PLB27, F. Kafka – Proměna.pdf