Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov
Název učebního materiálu:
Pracovní listy k rozboru ukázek literárních děl pro
zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační
gramotnosti žáků SŠ
Název pracovního listu: František Gellner – Radosti života
Vypracovala Mgr. Eva Kulhánková
Ostrov, srpen 2013
-1-
Napsala mi psaní
srdce mého paní,
že mne bude milovati
do skonání.
Jako kočka s myší
se mnou jsi si hrála,
o lásce a záští stejně
jsi mi lhala.
Duše moje klidná
se zas rozrušila.
Proč mi děláš těžké srdce,
moje milá?!
Chtěl jsem tvoje srdce,
podalas mi kámen.
Zvolna dohořel mi v duši
bílý plamen.
(GELLNER, František. Radosti života. 1. vyd. Praha: nakladatelství Levné Knihy KMa, 2003.
ISBN 80-7309-983-7; s. 42.)
Charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s
orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu)
- zařadit ukázku do kontextu celého díla
- určit žánr a útvar díla
- svými slovy vyjádřit, jak chápete sdělení ukázky
- charakterizovat postavu ženy, která se v textu objevuje
- vyjádřit pocity, jež ve vás báseň vyvolává
- zařadit dílo do kontextu české literatury (doba vzniku, žánr a druh, další autoři)
- vyjmenovat další autory tvořící pod vlivem moderních uměleckých směrů
- vyjmenovat další díla F. Gelnera, osvětlit podobnost či odlišnost s uvedeným
dílem
- provést rozbor básně, označit strofy – verše – rýmy
- vysvětlit pojem buřiči
- vyhledat v textu příklady metafory, personifikace, popřípadě dalších básnických výrazů
- vysvětlit pojmy: próza, poezie, lyrika, epika, lyricko-epická skladba, Česká moderna,
symbolismus, impresionismus, dekadence
- provést rozbor stylistické a jazykové výstavby textu (druhy vět – souvětí, vrstva
jazyka, pořádek slov ve větě atd.)
- u proložených výrazů určit větné členy
- v podtržené části textu určit slovní druhy a jejich kategorie
- vyjmenovat slovní druhy, které nejsou v podtržené části zastoupeny
- doložit, zda v textu převládají souvětí nebo věty jednoduché
- doložit na příkladech, zda v textu převládají souvětí souřadná nebo podřadná,
vysvětlit tyto pojmy
- změnit větu..Proč mi děláš těžké srdce, moje milá?! v souvětí a provést jeho rozbor!
-2-
Noc byla. Usnout nemoh jsem. To z míry
by jistě přivedlo i mudrce. Škoda, že v mládí ztratil jsem skvost víry
a nemohu si zaklít od srdce!
Noc byla věčná jako hloupost lidská
a jako život byla zoufalá.
V hlubokém tichu píseň elegická
na struny srdce hořce zahrála.
Peřinu shodil jsem, své šaty zvedal
jsem ze země a byl jsem brzo v nich.
Chvíli jsem v kapsách marně sirky hledal.
Pak zaskřipěl klíč v dveřích domovních.
(...)
Z města jsem vyšel. Šel jsem podle řeky,
a vrby, chtějíce mne poděsit,
volaly na mne posměšnými skřeky:
Příteli, bratře, pojď se oběsit!
(GELLNER, František. Radosti života. 1. vyd. Praha: nakladatelství Levné Knihy KMa, 2003.
ISBN 80-7309-983-7; s. 79 – 80.)
Odpovědi zapsat do záznamového archu PL.
1. Určete žánr a druh žánru ukázky a vysvětlete jeho podstatu!
2. Dokažte toto tvrzení na textu ukázky!
3. Do všech tří slok doplňte interpunkci!
4. Na vyznačené texty se zaměřte z hlediska básnického:
a) jak rozumíte básníkovu sdělení, které je obsaženo v básni
b) pojmenujte básnický prostředek u tučně vyznačených výrazů
c) najděte v textu básně metaforu, přirovnání ...
5. Proveďte rozbor básně, označte strofy – verše – rýmy!
6. Komu je podle vás báseň určena?
7. Vliv kterého moderního směru je v básni patrný? Doložte svůj názor v textu!
8. Vyjmenuj další básně sbírky Radosti života a porovnej jejich poslání s touto ukázkou!
-3-
9. Zasaďte dílo F. Gellnera do kontextu české literatury!
10. Uveďte další díla F. Gellnera a vysvětlete, zda se podobají nebo jsou odlišná!
11. Urči větné členy ve větě napsané proloženě!
12. Proveďte rozbor podtrženého souvětí!
13. Určete slovní druhy v první sloce a u ohebných určete jejich kategorie!
14. Vyjmenujte druhy vět podle postoje mluvčího a vyberte příklady z ukázky!
15. Vysvětlete pojmy: lyrická próza, subjektivní lyrika, intimní lyrika,
společenská lyrika, přírodní lyrika, epika, lyricko-epická skladba, volný verš
-4-
Download

VY_12_INOVACE_CJ_PLB25, F. Gellner – Radosti života.pdf