Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov
Název učebního materiálu:
Pracovní listy k rozboru ukázek literárních děl pro
zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační
gramotnosti žáků SŠ
Název pracovního listu: Petr Bezruč – Slezské písně
Vypracovala Mgr. Eva Kulhánková
Ostrov, srpen 2013
-1-
MARYČKA MAGDÓNOVA
Šel starý Magdón z Ostravy domů,
v bartovské harendě večer se stavil,
s rozbitou lebkou do příkopy pad.
Plakala Maryčka Magdónova.
Vůz plný uhlí se v koleje zvrátil.
Pod vozem zhasla Magdónova vdova.
Na Starých Hamrech pět vzlykalo sirot,
nejstarší Maryčka Magdónova.
Kdo se jich ujme a kdo jim dá chleba?
Budeš jim otcem a budeš jim matkou?
Myslíš, kdo doly má, má srdce taky
tak jako ty, Maryčko Magdónova?
(BEZRUČ, Petr. Slezské písně. 1. vyd. Brno: DOPLNĚK, 2003. ISBN 80-7239-144-5; s. 49.)
Charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s
orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu)
- určit literární druh a žánr díla
- uvést počet slok, veršů, druh rýmu v ukázce
- zařadit do literárněhistorického kontextu české literatury (kdy dílo vzniklo, jakým je psáno
jazykem, další díla publikované ve stejném období)
- pohovořit o námětu ukázky i celého díla
- vysvětlit podstatu a funkci lit. žánru lyricko-epická skladba
- vysvětlit pojem balada, sociální balada, národnostní balada, lidová balada, lyrika x epika,
poezie x próza
- vyjmenovat hlavní postavy skladby
- vysvětlit tučně psané výrazy
- charakterizovat Maryčku na základě znalosti celé skladby
- představit další postavy z díla, říci, jakou roli mají ve vývoji příběhu
- zvýrazněné výrazy zařadit do odpovídající vrstvy jazyka
- uvést další příklady dialektismů použitých v celé sbírce
- vysvětlit, na co je zaměřena kritika v této skladbě
- vyznačený text převést do současné mluvy
- na příkladech z ukázky dokladovat umělecké prostředky, kterých autor využívá ke zvýšení
čtenářské a posluchačské atraktivity
- vysvětlit využití různých druhů vět podle postoje mluvčího
- zařadit dílo do kontextu české literatury (doba vzniku, žánr a druh, další autoři)
- vyjmenovat další autory zabývající se tímto žánrem
- vyložit pojem buřiči a uvést další autory, kteří takto byli označováni
- doložit, zda v textu převládají souvětí nebo věty jednoduché
- doložit na příkladech, zda v textu převládají souvětí souřadná nebo podřadná,
vysvětlit tyto pojmy
-2-
- provést rozbor podtrženého souvětí
- u proložených výrazů určit větné členy
- u následujících slov určit slovní druhy a jejich kategorie: šel, starý, uhlí, do, kdo,
jich, nejstarší, pět, sirot, otcem, domů
KANTOR HALFAR
Kantor Halfar byl hoch dobrý,
byl hoch tichý, byl hoch hezký,
ale škaredou měl chybu:
I v Těšíně mluvil česky
(...)
Přijdou páni: Škola polská!
Burmistr v klín ruce složí.
Ale vzpurný Halfar učí,
jak mu káže zákon boží.
Tich po mezích chodí kantor,
bez úsměvu, bez myšlenky,
v krčmě v noci sám za stolem
hledí k zemi, hledí sklenky.
(BEZRUČ, Petr. Slezské písně. 1. vyd. Brno: DOPLNĚK, 2003. ISBN 80-7239-144-5; s. 38.)
Úkoly k textu:
1. Vysvětlete, jakou situaci líčí autor v ukázce!
2. Charakterizute postavu Halfara!
3. Vysvětlete, proč je tato báseň řazena mezi sociální balady?
4. Je v díle Halfar jedinou obětí, která doplatila na nezájem tehdejší vlády o slezský lid?
5. Jak chápete sdělení posledních dvou veršů ukázky?
6. Jmenujte další díla tematicky podobná Slezským písním!
7. Vysvětlete sdělení veršů.. Ale vzpurný Halfar učí, jak mu káže zákon boží.
8. Objasněte výrazy napsané proloženě!
9. V tučně vyznačeném textu určete slovní druhy. U podstatných jmen určete jmenné kategorie,
u sloves určete slovesné kategorie. Jaké slovní druhy ve vyznačeném textu chybí?
10. U kterých slovních druhů určujeme druh, popř. vzor? Patří slovesné třídy a vzory mezi slovesné
kategorie? Jaký je rozdíl mezi ohebnými a neohebnými slovními druhy?
11. Najděte přísudky určete jejich druh! Který druh přísudku se v textu nevyskytuje?
-3-
12. Jakého slohového postupu autor užil v uvedené ukázce? Je možné kombinovat několik
slohových postupů v jednom uměleckém díle? Jakou mají funkci?
13. Vytvořte obecnou osnovu klasického vypravování.
14. Vysvětlete, proč P. Bezruč chtěl, aby jeho dílo zůstalo anonymní tvorbou?
15. Objasněte pojem bard slezského lidu!
16. Je podle vašeho názoru téma národnostní balady aktuální i v současné době?
Pokud ano, pokuste se vysvětlit proč!
-4-
Download

VY_12_INOVACE_CJ_PLB24, P. Bezruč – Slezské písně.pdf