Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0805
Název učebního materiálu:
Komplexní jazykový a literární rozbor uměleckých textů
- pracovní listy
Pracovní list:
Edgar Allan Poe – Jáma a kyvadlo
Vypracovala: Mgr. Lenka Bardová
Ostrov červen 2012/červen 2013
A. Text k otázkám
Když jsem před časem trávil jaro a část léta v Paříži, seznámil jsem se tam s panem C.
Augustem Supinem. Tento mladý muž pocházel z vynikající, možno říci vznešené rodiny,
avšak řada neblahých událostí ho uvrhla do takové bídy, že jí podlehl i jeho životní elán,
takže už se ani nesnažil uplatnit se nějak ve světě nebo vydobýt zpátky ztracené jmění.
Laskaví věřitelé mu ponechali v držení malý zbytek dědictví a z důchodu, který mu z toho
plynul, si při úsporném hospodaření dokázal opatřit nejnutnější potřeby. Po nadbytku
netoužil. Jediným přepychem, který si dovoloval, byly knihy, a těch se v Paříži dostane
habaděj.
(…)Silně mě zaujal jeho rodinný příběh, líčil mi jej dopodrobna s onou otevřeností,
kterousi žádný Francouz neodepře, má-li za námět sebe. Také jsem nevycházel z úžasu
nad jeho nesmírnou sčetlostí, ale nejvíc ze všeho mě nadchl nespoutaný zápal a živoucí
svěžest jeho fantazie. Nacházeje v Paříži to, co jsem tehdy hledal, měl jsem najednou
pocit, že společnost toho člověka by pro mne byla neocenitelným darem, a také jsem se
mu s tím upřímně svěřil. (…)
(POE, Edgar Alen. Jáma a kyvadlo a jiné povídky: Vraždy v ulici Morgue. 1. vyd. Praha: Odeon,
1975, s. 49.)
OBECNÁ STRUKTURA ÚSTNÍ ZKOUŠKY
1. Charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením
celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu);
- odhadnout název povídky z níž je ukázka
- zařadit úryvek do kontextu celé povídky
- seznámit s obsahem a myšlenkovým poselstvím povídky, z níž je ukázka
- určit formu a žánr
- osvětlit, kdo je pan C. August Supin a čím je pro autora i čtenáře zajímavý, doložit textem
- uvést vypravěče příběhu a definovat jeho vztah k uvedené postavě
- určit místo děje
- jmenovat další literární dvojice, které spolu koexistují obdobným způsobem
- vysvětlit pojem ich-forma
- kniha nese název Jáma a kyvadlo,což nekoresponduje s titulem uvedené povídky – vysvětlit
- zasadit knihu do kontextu celého díla E. A. Poa
- zasadit autorovu tvorbu do kontextu světové, zvláště americké literatury 19. století
- na základě znalostí stylistických postupů, určit druh použitý v uvedeném textu
- u vyznačeného větného celku provést syntaktický rozbor, zdůvodnit psaní čárky před a
- zvýrazněný text vyjádřit vlastními slovy
- postihnout paradox podtrženého slovního spojení, případně pojmenovat tuto uměleckou figuru
A. Text k úkolům
Když jsme si nedlouho poté prohlíželi večerní vydání listu Gazette des Tribunaux,
upoutal naši pozornost tento článek:
POZORUHODNÁ VRAŽDA
Dnes kolem třetí hodiny ranní byli obyvatelé čtvrti St. Roch vyburcováni ze
spánku strašlivými výkřiky, které zjevně vycházely ze třetího poschodí jistého domu v ulici
Morgue. Zmíněný dům obývaly pouze dvě ženy. Paní L´Espanayová a její dcera, slečna
Kamila L´Espanayová. Po kratším zdržení, způsobeném marnými pokusy dostat se do domu
obvyklou cestou, byla domovní vrata vypáčena sochorem a osm až deset sousedů
v doprovodu dvou strážníků vniklo dovnitř. Křik zatím ustal. Pak ale, ještě než vyběhli do
prvního patra, rozeznali dva až tři hrubé, vztekle se hádající hlasy, které se ozývaly
odkudsi seshora. Když ale dorazili k druhému odpočívadlu, i tyto zvuky umlkly a všude se
rozhostilo naprosté ticho. (…)
(POE, Edgar Alen. Jáma a kyvadlo a jiné povídky: Vraždy v ulici Morgue. 1. vyd. Praha: Odeon,
1975, s. 53.)
Otázky a úkoly k textu:
1. Určete slohový styl a útvar uvedeného textu, zdokladujte jeho charakteristické znaky.
2. Za základě uvedených indicií napište název povídky.
3. Jaký slohový postup byl použit k vylíčení dané události.
4. Kdo byli aktéři dané ukázky a co o nich z uvedeného textu zjistíme.
5. Jsou v textu zmíněny hlavní postavy povídky, kdo jsou nositelé děje celého příběhu?
Charakterizujte je.
6. E. A. Poe je považován za zakladatele žánru hororové a detektivní povídky. Znáte
obsah povídek uvedených v následujících řádcích pod označením Obsah? Pokud ne,
jmenujte jiné povídky a obeznamte s jejich obsahem.
OBSAH
Pád do Malströmu 7
Rukopis nalezený v láhvi 21
Podlouhlá bedna 31
.
.
.
Jáma a kyvadlo 133
Zánik domu Usherů 150
7. Jak autorovi životní osudy korespondují s náměty jeho děl? Uveďte příklady.
8. Uveďte jména a díla dalších autorů americké literatury 1. pol. 19. století, porovnejte
jejich náměty s tvorbou E. A. Poa.
9. Ve výše uvedeném období evropskou literaturu ovládá literární směr nesoucí název
romantismus, uveďte jeho charakteristické znaky (námět, hl. postavy, forma, autorova
angažovanost v díle …)
10. U tučně vyznačeného textu se zaměřte na gramatickou stránku věci: vysvětlete a)
psaní zdvojené hlásky b) interpunkčních znamének ve větách.
11. Podtržená slova nahraďte vhodnými synonymy.
12. U slovního spojení byla vypáčena určete druh přísudku, slovesný rod. Uveďte další
slovesné kategorie, které znáte.
13. Jaký význam podle vašeho názoru mělo v textu užití věty Křik zatím ustal.?
Download

8.VY_12_INOVACE_CJ_PLA8, E. A. Poe – Jáma a kyvadlo.pdf