Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov
Název učebního materiálu:
Pracovní listy k rozboru ukázek literárních děl pro
zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační
gramotnosti žáků SŠ
Název pracovního listu: Stendhal – Červený a černý
Vypracovala Mgr. Eva Kulhánková
Ostrov, září 2012
- 1-
(...)
Paní de Rênal byla velmi ostýchavá a zdánlivě nevyrovnaná a urážel ji obzvláště neustálý
neklid a hlučnost pana Valenoda. Poněvadž se stranila všeho, co se ve Verriêres pokládalo za
zábavu, získala si pověst, že je velmi pyšná na svůj původ. Ani na to nepomyslila, ale byla
velmi ráda, že ji obyvatelé města proto méně navštěvovali. Ostatně, městské paničky ji pokládaly za hloupou, poněvadž nedovedla se svým mužem jednat diplomaticky a propásla vždy
nejlepší příležitost, aby dostala nějaký pěkný klobouk z Paříže nebo z Besanconu. Nikdy
si nestěžovala, jen když se mohla samotna toulat svou krásnou zahradou.
Byla to naivní duše, která nikdy nešla tak daleko, aby dokonce posuzovala svého muže
nebo si přiznala, že ji nudí. Předpokádala, aniž si to doznala, že mezi mužem a ženou není
něžnějších vztahů. Měla svého muže nejraději, když s ní mluvil o svých plánech s dětmi;
jeden hoch se měl stát vojákem, druhý úředníkem, třetí knězem. Celkem se jí zdál pan de Rênal
mnohem méně nudný než všichni ostatní muži, jež poznala.
(STENDHAL. Červený a černý. 5. vyd. Praha: ČSM, 1966; s. 16-17.)
Charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s
orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu)
- zařadit dílo do kontextu světové a francouzské literatury
- určit žánr díla
- vysvětlit tento žánr
- seznámit s obsahem a myšlenkovým poselstvím díla
- vyprávět obsah díla
- objasnit, jaký slohový postup je v ukázce použit
- doložit tento slohový postup názornými příklady v textu
- svými slovy vystihnout hlavní povahové rysy zmiňované postavy
- vysvětlit jaká stylistická vrstva českého jazyka je zde využita
- objasnit vyznačené výrazy
- v textu najít knižní výrazy
- vysvětlit skloňování slov napsaných kurzivou
- odůvodnit psaní velkých písmen v textu
- u následujících slov určit slovní druhy a u ohebných slovních druhů jejich kategorie: třetí,
ostýchavá, zdánlivě, pokládalo se, aniž, nikdy, která, svého,
- doložit, zda v textu převládají souvětí nebo věty jednoduché
- doložit na příkladech, zda v textu převládají souvětí souřadná nebo podřadná,
vysvětlit tyto pojmy
- provést rozbor podtrženého souvětí
- určit následující větné členy (z textu): stranila se, neustálý, pověst, obyvatelé, méně
- 2-
Julián zůstal bez hnutí, nevěděl, co se kolem něho děje. Když se zase trochu vzpamatoval,
viděl, že všichni věřící utíkají z kostela; kněz odešel od oltáře. Julián šel pomalu za několika
ženami, které před ním s křikem prchaly. Jedna žena, která chtěla utéci rychleji než ostatní,
do něho prudce strčila, takže upadl. Nohy se zapletly do židle převržené davem. Když vstával,
cítil, že ho kdosi chytil za krk. Byl to četník v uniformě; zatýkal ho. Julián bezděky sáhl
po pistolích, ale druhý četník ho uchopil za ruce.
Odvedli ho do vězení. Vešli do cely, dali mu na ruce pouta a nechali ho o samotě; dveře
se za ním zavřely na dva západy. To vše se odehrávalo velmi rychle a Julián si to ani
neuvědomoval.
Když se vzpamatoval, řekl hlasitě: “Namouvěru, všemu je konec...Za čtrnáct dnů gilotina...
anebo se zabít sám do té doby.”
Dále myslit nemohl; bylo mu, jako by mu někdo vší silou svíral hlavu. Rozhlédl se kolem
sebe, zdali ho někdo nedrží. Za nějakou chvíli tvrdě usnul. (...)
(STENDHAL. Červený a černý. 5. vyd. Praha: ČSM, 1966; s. 437-438.)
Úkoly k textu:
- pojmenovat žánr díla, z něhož je ukázka: ...........................................................................................
- vysvětlit pojem próza...........................................................................................................................
román:.....................................................................................................................................................
- pojmenovat umělecký směr, pod jehož vlivem dílo vzniklo................................................................
- vyjmenovat další žánry, které vznikly v jednotlivých literaturách pod vlivem tohoto směru:
.............................................................................................................................................................
- vysvětlit podstatu těchto žánrů: ...........................................................................................................
..............................................................................................................................................................
- seznámit s obsahem a myšlenkovým poselstvím díla (ústně)
- vyprávět celý příběh (ústně)
- popsat a charakterizovat postavu vystupující v textu (ústně)
- sdělit, jaký slohový postup je v ukázce použit: ...................................................................................
- vypsat jazykové prostředky charakteristické pro tento sloh. postup: .................................................
..............................................................................................................................................................
- napsat, jakou stylistickou vrstvou jazyka je ukázka napsána: ............................................................
- vysvětlit význam použití přímé řeči v textu: .......................................................................................
- vyložit zásady pravopisu psaní přímé řeči (ústně)
- provést rozbor vyznačeného souvětí:...................................................................................................
..............................................................................................................................................................
- určit větné členy v podtržené větě: .....................................................................................................
..............................................................................................................................................................
- určit slovní druhy u slov napsaných kurzivou:...................................................................................
..............................................................................................................................................................
- zdůvodnit pravopis u následujících výrazů: ženami, prchaly, pistolích, odvedli, namouvěru
..............................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
- 3-
Download

7. VY_12_INOVACE_CJ_PLB7, Stendhal – Červený a černý.pdf