POŽÁRNÍ OCHRANA
LAKOVACÍCH KABIN
Moderní systémy pro ochranu lakovacích kabin, které vyvinula, vyrábí a dodává společnost RSBP,
zajišťují účinnou ochranu v provozech specializovaných na povrchovou úpravu průmyslových
produktů a splňují všechny legislativní požadavky kladené na bezpečnost lakoven.
POŽÁRNÍ OCHRANA LAKOVACÍCH KABIN
2
1
7
9
2
7
5
4
1
5
3
4
8
2
4
4
8
8
stříkací kabina pro nanášení organických práškových nátěrových
hmot s otevřeným odlučovacím
systémem
1
2
stříkací kabina pro nanášení organických práškových nátěrových
hmot s uzavřeným odlučovacím
systémem
3
4
5
6
7
8
1
2
3
ŘÍDÍCÍ ČÁST
CONEX
Řídící jednotka, která je modulární, elektronické, protipožární a protiexplozní zařízení,
které slouží k napájení detektorů, logickému vyhodnocování, spouštění akčních členů
a pomocných obvodů určených k zamezení následků požáru nebo výbuchu.
MÍSTNÍ POŽÁRNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ
9
ZABRÁNĚNÍ PŘENOSU PLAMENE
10
HASICÍ BATERIE
11
OBJEMOVÉ HAŠENÍ
POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
Siréna se zábleskovým majákem, která slouží pro zvukovou a vizuální signalizaci požáru.
DETEKČNÍ ČÁST
LUMEX 1
Optický detektor pro použití ve výbušném prostředí, který průběžně monitoruje výskyt plamene v potrubí mezi lakovací kabinou a odlučovacím systémem.
4
LUMEX 2
5
TLAČÍTKO RUČNÍHO SPUŠTĚNÍ
6
TEPLOTNÍ DETEKTOR
7
8
Kombinovaný detektor pro použití ve výbušném prostředí, který průběžně monitoruje
výskyt požáru v chráněném zařízení a předává tuto informaci ústředně.
V případě nutnosti je možno hasicí systém aktivovat ručně pomocí spouštěcího tlačítka.
Teplotní detektor pro použití ve výbušném prostředí. V případě vzniku požáru dojde
ke zvýšení teploty v chráněném zařízení. Pokud ta překročí reakční mez, vyhodnocovací mechanismus teplotního detektoru přadá tuto informaci řídící ústředně, která dá
impuls akčním prvkům k potlačení požáru.
HASICÍ ČÁST
HASICÍ ZAŘÍZENÍ
Nádoba s hasivem zavěšená na vážícím zařízení je umístěna v ochranné skříni, na
kterou lze současně instalovat i ústřednu, tlačítko ručního spuštění a požární signalizaci.
Při hašení na pistolích se používá dávkovacích ventilů. Tyto ventily dokáží otevřít láhev
pro vypuštění hasicího media a opětovně ji zavřít, pokud již požár není detekován.
Hasicí bariéra zabraňuje přenosu plamene z lakovací kabiny do odlučovacího zařízení,
jako je filtr, nebo cyklón.
Soustava tlakových nádob s hasivem určená pro objemové hašení.
V případě detekce požáru se zaplaví lakovací kabina plynem, který změní poměr koncentrací atmosféry uvnitř kabiny do té míry, že je požár potlačen.
FUNKCE SYSTÉMU
Vysoce citlivé detektory neustále kontrolují všechna kritická místa v lakovací kabině.
V případě zdroje plamene zachycuje detektor jeho vyzařování a po vyhodnocení řídící
ústřednou dochází k aktivaci hašení. Řídící ústředna je propojena rovněž s řídícím systémem lakovacích linek a v reálném čase odstavuje z činnosti stříkací zařízení, aby nedocházelo k dalšímu dávkování hořlavé látky do chráněných prostor. Vznikající požár v
lakovací kabině je prostřednictvím ochranného systému RSBP velice rychle a efektivně
uhašen a produkce linky tak může být opět obnovená ve velice krátkém čase. Pouze takovou ochranou lze minimalizovat náklady a prostoje způsobené požárem.
VÝHODY
velmi rychlé reakce optických detektorů
efektivní hašení přímo na stříkacím
zařízení
variabilní možnosti objemového hašení
požáru
účinné zabránění přenosu plamene
potrubím
řešení „na míru“ zákazníkovi
stavebnicové systémy – konfigurovatelné použití komponent systému
ekonomicky výhodné řešení
inteligentní detektory eliminující falešné aktivace použitelné ve výbušném
prostředí
hasivo nezanechává žádné zbytky a
nezpůsobuje korozi, šetrné k přístrojům
POŽÁRNÍ OCHRANA LAKOVACÍCH KABIN
hydraulický návrh
rozvodu potrubí
2
1
5
2
8
10
7
6
4
11
stříkací kabina pro nanášení organických
tekutých nátěrových hmot
9
10
11
technický návrh řešení ochrany lakovacích kabin
PŘÍČINY POŽÁRŮ V LAKOVNÁCH A LAKOVACÍCH KABINÁCH
vznětlivé lakovací materiály
slabé uzemnění lakovaných produktů
elektrické napětí na stříkacích pistolích v souvislosti s přítomností vznětlivých látek
usazování lakovacích materiálů v kabině, filtrech nebo cyklonech
vznik výbušné atmosféry vlivem nahromadění lakovacího materiálu
PŘENOS PLAMENE POTRUBÍM BEZ HASICÍ BARIÉRY
ZABRÁNĚNÍ PŘENOSU PLAMENE POTRUBÍM S HASICÍ BARIÉROU
UKÁZKY REALIZACÍ
POŽÁRNÍ OCHRANA
LAKOVACÍCH KABIN
Při povrchových úpravách produktů v nejrůznějších průmyslových odvětvích se velmi často setkáváme s lakovacími systémy, kde existuje vysoká pravděpodobnost vzniku požáru
nebo výbuchu.
Společnost RSBP vyvinula speciální systémy pro ochranu lakovacích kabin a zajišťuje v
plné šíři veškeré služby a produkty spojené s ochranou lakovacích kabin od výroby, dodání
až po kompletní montáž a servis a tím minimalizuje riziko vzniku požáru, se kterým jsou
většinou spojeny rozsáhlé škody na technologii a velmi vysoké náklady.
Distributor:
RSBP spol. s r. o.
Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava, Česká republika
tel.: +420 596 252 170 , fax: +420 596 252 186
e-mail: [email protected], www.rsbp.cz
Download

Firepro_CZ