DUOZON 100 L
DUOZON 100 L je patentované dezinfekční
činidlo. Toto činidlo vyniká vysokou účinností
a lze jej použít pro úpravu pitné, užitkové i
vody i vody v plaveckých bazénech a
vířivkách. Jeho použití skýtá mnoho výhod
oproti běžně používaným dezinfekčním
činidlům.
DUOZON 100 L splňuje náročná kriteria pro
tyto vody. působí nikoliv chloračně, ale
především oxidačně. Díky této vlastnosti
vzniká
při
použití
podstatně
méně
trihalogenmetanů, podstatně je redukován i
vznik AOX. Tak lze dodatečně snížit provozní
náklady.
DUOZON 100 L je činidlo na bázi oxidu
chloričitého se speciální ochranou proti světlu
a stabilizátorem tvrdosti. Je uzpůsoben
k použití v širokém rozsahu pH od 5 do 9. Jeho
činností
v upravované
vodě
dochází
k následujícím jevům :
Oxidační působení
Při reakcích se sloučeninami ve vodě
obsaženými se oxid chloričitý obsažený
v DUOZONU 100 L obvykle redukuje až na
chlorid. Jeho rozklad za daných podmínek
popisuje následující rovnice:
 Likvidace mikrobiologického znečištění
( bakterie, řasy, plísně, atd.) včetně
bakterie Legionella pneumophila, která
způsobuje závažná onemocnění a úprava
chlórem je pro její likvidaci nedostatečná.
 Oxidace
organických
sloučenin.
Odstranění
nežádoucích
pachů,
způsobených např. fenoly,sulfanem, atd.
Odstranění aminů (chloraminů) a fenolů,
což vede ke zlepšení chuťových vlastností
vody.
 Oxidace
anorganických
sloučenin.
Jedovaté kyanidy se oxidují na kyanáty a
dusitany na dusičnany. Sloučeniny síry
přechází na sírany.
 Zvýšení redoxpotenciálu upravované
vody
2 ClO2 + H2O
Pomocí vysokých redoxních schopností a
extremně silného oxidačního potenciálu patří
DUOZON
100
L
k nejúčinnějším
dezinfekčním produktům. Svojí mimořádnou
účinností zlikviduje prakticky všechny
mikroorganismy. Speciálně v recirkulačních
systémech lze uspořit enormně vysoké náklady
na vodu, energie a odpadní vodu. Vznik
rezistentních mikroorganismů je při použití
DUOZON 100 L zcela vyloučen. Navíc při
stanovených
koncentracích je produkt
použitelný téměř ve všech případech. Použití
DUOZON 100 L při úpravě odpadních vod
Biocidní působení
2 H+ + 2 Cl- + 5 O
Zároveň dochází k oxidaci anorganických i
organických látek. V jednotlivých reakcích se
kyslík aduje na
reakčního partnera.
Anorganické aniony (např. dusitany, siřičitany)
i kationy jsou oxidovány do nejvyšších
oxidačních stavů. Kovové kationy se oxidují
na nejvyšší oxidační stupeň, přičemž se podle
hodnoty pH vyloučí jako nerozpustné,
popřípadě filtrovatelné oxidy a hydroxidy.
Organické sloučeniny jsou po změně struktury
převedeny na oxoderiváty, nebo karbonové
kyseliny a dále podle hodnoty pH
hydrolyzovány až na vodu a oxid uhličitý.
DUOZON 100 L posunem redoxpotenciálu
zamezuje syntéze proteinů, čímž působí
biocidně na přítomné mikroorganismy. Jeho
aglicidní působení je důsledkem oxidace
chlorofylu. DUOZON 100 L působí proti
patogenním i nepatogenním bakteriím, sporám,
kvasinkám, řasám a virům. Významná je
schopnost prostředku
odstraňovat bakterie
Legionella pneumophila. Tyto teplomilné
bakterie se nacházejí v rozvodech teplé vody,
klimatizačních
zařízeních,
sprchách,
plaveckých bazénech, vířivkách, atd. Průnik
1
bakterie prostřednictvím aerosolu do dýchacích
cest člověka může způsobit závažný zánět plic
(tvz. „ legionářská nemoc“). K odstranění
Legionell bývá často doporučován ohřev vody
na minimálně 70°C. Tato metoda všeobecně
technicky nepoužitelná má význam, jen pokud
lze ohřát celý vodní systém na tuto teplotu.
„Termická dezinfekce“ je podstatně finančně
nákladnější a provozně nebezpečnější, než
použití látky DUOZON 100 L. Všeobecně
nabízí DUOZON 100 L hospodárnější a
účinnější alternativu k odstranění bakterie
Legionella.
bazénech í úspory nákladů na vodu, energii a
odpadní vodu snížením potřeby čerstvé vody,
prodloužením životnosti filtrů a nákladů na
chemikálie. Použitím současně odstraníte z
vody
chloraminy,
trihalogenmetany
a
nebezpečné bakterie Legionella pneumophila.
Pomocí uvedených vlastností získáte
následující podstatné přednosti a úspory:
vysoký komfort při koupání v absolutně
nezapáchající a chuťově neutrální vodě
nevznikají žádné chloraminy (tzv. vázaný
chlór) a tudíž nejsou drážděny oči a
sliznice
nedochází ke změnám a zatížení vzduchu v
plaveckých halách
vysoké oxidační schopnosti, dlouhodobé
působení a optimální zamezení vzniku
zárodků zvýšení redoxpotenciálu a tím
rychlému umrtvení zárodků
zlepšení oxidačního potenciálu a tím
úspory vody až o 50 - 70% prodloužení
intervalů zpětného čištění a tím dosažení
enormních úspor spotřeby vody a nákladů
na ohřev vody
Pitná voda
V oblasti přípravy pitné vody a vody
v potravinářském průmyslu je ClO 2 zvlášť
doporučován. DUOZON 100 L eliminuje
nejenom nebezpečné biofilmy, ale uživatelům
napomáhá i snížit jejich provozní náklady a
ulehčit životnímu prostředí.
Bazénové vody
DUOZON 100 L přináší při použití
v recirkulačním okruhu vody v plaveckých
Fyzikální a chemické vlastnosti :
Vzhled :
kapalina s typickým zápachem
žlutavá
Podle provozních podmínek a stupně
znečištění vody může spotřeba i klesnout.
Bod tuhnutí :
-25°C
Hustota při 20 °C :
g/ml
1,2
DUOZON 100 L lze dávkovat přímo z dodané
nádoby přostřednictvím dávkovacího čerpadla
nebo ručně. Ředění není nutné ani vhodné.
V případě použití zředěného roztoku, je nutná
spotřeba do 48 h, protože by mohlo dojít
k snížení účinnosti roztoku látky. Od
koncentrace 0,1 mg/l ClO2 působí DUOZON
100 L toxicky na ryby.
Rozpustnost ve vodě při 20°C: neomezená
Vodivost :
295 000 S
ca.
Normální potenciál EO/25°C : + 1460 mV
Manipulace a skladování :
Dávkování :
DUOZON 100 L musí být skladován
v uzavřených nádobách a chráněn před
působením světla a tepla. DUOZON 100 L
není hořlavý, vyteklý a vyschlý podporuje
hořlavost vznětlivých materiálů.
V závislosti podle účelu a místa použití, je
optimální množství velmi rozdílné. Praktické
výsledky ukazují, že dávkování se pohybuje
v rozmezí následujících hodnot :
1 – 3 ml/m3
pro pitnou vodu
3 – 10 ml/m3
v plaveckých bazénech
5 – 25 ml/m
v chladičích vody
2 kg/m2
plochy filtru k jeho
3
vyčištění
2
Download

DUOZON 100 L