PŘIJÍMACÍ TEST NA OBOR ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
LITERÁRNÍ ČÁST – X. ČERVNA 2013
subtest uzavřených úloh - varianta A
ÚDAJE V TOMTO RÁMEČKU NEVYPLŇUJTE!
Uzavřené úlohy:
počet bodů ................
............................................................
podpis hodnotitele
Body celkem:
.........................
............................................................
podpis hlavního hodnotitele
ZAČÁTEK SUBTESTU
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1
K těm, kteří uvedli své první literární dílo v samizdatovém komunikačním okruhu, patří […].
Jeho Medvědí román byl nejprve šířen od roku 1988 v samizdatové Edici Petlice (její
brněnské odnoži) a teprve až v roce 1991 se dočkal plnohodnotného knižního vydání
v nakladatelství Atlantis.
(Vzhledem k povaze úlohy není zdroj výchozího textu uveden.)
1. O kterém z následujících autorů se píše ve výchozím textu?
A) Miloš Urban
B) Michal Ajvaz
C) Jiří Kratochvil
D) Jáchym Topol
(0 / 1 bod)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 2
Romantickou a ***** představu o ušlechtilosti venkovského lidu, žijícího v souladu s řádem
přírody i transcendentními silami, dovršil románový cyklus, román-řeka, Naši Josefa
Holečka.
(J. Marek: Česká moderní kultura)
2. Která z následujících možností patří na vynechané místo (*****) ve výchozím textu?
(0 / 1 bod)
A) nordickou
B) západnickou
C) slavjanofilskou
D) austroslavistickou
1
CJL
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3
Za nuzáckých zim, jež rozzuřují, za večerů, když vzešly hvězdy, v hodinách smrti,
v obdobích lásky a za šílenství kořalek temný kout se pootvírá a zříte daleké cesty,
označené kříži, aby děsily toho, kdo se odváží útěku. Světice civí mu do týla, když jde mimo
stromy sebevrahů; ještě rád se vrátí, neboť cesty byly sdělány jen pro vůz, který praští,
kolísaje nerovnostmi půdy, a Ouhrov nerodí než voláky, pohůnky a vozky pro svůj dvůr.
(Vzhledem k povaze úlohy není zdroj výchozího textu uveden.)
3. Výchozí text je charakteristickou ukázkou tvorby jednoho autora. Kterého?
(0 / 1 bod)
A) Jana Nerudy
B) Pavla Kohouta
C) Jaroslava Haška
D) Vladislava Vančury
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4
Výborně fabulovaná historická detektivka, zasazená do kláštera, je mimo jiné úžasnou
syntézou mnoha intelektuálních témat a trendů dneška. Tento text mnoha tváří lze číst jako
kriminální román s cílem najít pachatele, můžeme jej ale číst i jako historický román
zasazený do časů středověku.
(Atlas literatury)
4. Ve výchozím textu se píše o dílu jednoho z následujících autorů. Kterého?
(0 / 1 bod)
A) John Updike
B) Umberto Eco
C) Günter Grass
D) Salman Rushdie
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 5
Opřen o erudici dějepisce se pohyboval v celém chronologickém rozpětí českých dějin až
do poloviny 19. století. Středem jeho zájmu byla evokace těch epoch českých dějin, které
vyznačil Palacký – husitství, Bílé hory – k nimž Jirásek konsekventně přiřadil i *****.
(J. Marek: Česká moderní kultura)
5. Kterou z následujících možností pokračuje (*****) výchozí text?
A) Karla IV.
B) obrození
C) reformací
D) sv. Václava
2
(0 / 1 bod)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 6–8
Děkana Lautnera znal biskup dobře, faráře Königa a Pabsta jen povrchně. Namáhal paměť
a vzpomněl si, že o těch třech kněžích slyšel již nepěkné poznámky od světícího biskupa
Bräunera i od sekretáře Schmidta. Dlouho si však nemohl vzpomenout, čeho se týkaly, ale
pak se upamatoval. Všichni tři prý mají u sebe mladé kuchařky, a tím dávají ostatním
pohoršení. I starý děkan šumperský má prý mladou kuchařku. Biskup se zamračil. Má vina,
řekl si. Mnoho jsem zanedbal, a teď je tu ovoce! Hle, děkan Lautner!
(V. Kaplický: Kladivo na čarodějnice)
6. Ve kterém z následujících úseků výchozího textu se uplatňuje nevlastní přímá řeč?
(0 / 1 bod)
A) Mnoho jsem zanedbal,
B) …ale pak se upamatoval.
C) Namáhal paměť a vzpomněl si,
D) …a tím dávají ostatním pohoršení.
7. Který z následujících úseků výchozího textu obsahuje nepotvrzenou informaci?
(0 / 1 bod)
A) děkan šumperský má prý mladou kuchařku
B) o těch třech kněžích slyšel již nepěkné poznámky
C) od světícího biskupa Bräunera i od sekretáře Schmidta
D) nemohl vzpomenout, čeho se týkaly, ale pak se upamatoval
8. Kterou z následujících možností nejspíše pokračuje výchozí text?
(0 / 1 bod)
A) Děkan by musel být slepý, aby si nevšiml, jaké překvapení se objevilo v sekretářových
očích. Proč? Lautner si vzpomněl na mohelnického děkana Winklera a na jeho zděšení,
když se mu zmínil, že požádá o audienci.
B) Kryštof Lautner stál nehnutě jako balvan, jen prsa se mu rychle zvedala a klesala. Co
říkal Bolblig, nebylo ovšem přátelské upozornění, ale výhrůžka. Výhrůžka, jíž se mu již
jednou od Bobliga dostalo v losinách na faře.
C) Jeden z nejvzdělanějších kněží z celé diecéze. Dvakrát ho biskup vizitoval. Jednou ještě
před velkým požárem. Tehdy dělal nejlepší dojem. Společně vzpomínali na Salcburk a
Štýrský Hradec, kde Lautner studoval bohosloví.
D) Potácivým krokem vešel děkan Lautner do sakristie a oblékl na sebe, aniž svlékl kožich,
rochetu. S kostelníkem pak odešel do kostela, by pokřtil novorozeňata. Všichni přítomní
si povšimli děkanovy roztržitosti, málem by byl křtěncům zaměnil jména.
3
CJL
VÝCHOZÍ BÁSEŇ K ÚLOHÁM 9–12
Kdo jsi? Můj synek ouhor orá! –
„Jsem zem! A vzpoura země: Hora!“
že sama – mrtvých jsem jen; ničí!
Že ze zrn jako ze slz vzklíčí
– Kdo jsi? Můj synek ***** –
„Jsem zem! On ví, jak hrouda tlačí!“
život a radost na zemi!
Jsem matka – jak Ty, matko lidská,
– Kdo jsi? Můj synek zrno sije! –
„On ví, co ve mně bolestí je,
i matka Tvá; i mně se stýská!
Jsem zem – a sen, sen zdá se mi.“
(O. Mikulášek: Divoké kačeny)
9. Která z následujících možností nejlépe vystihuje výchozí text, a je tedy nejspíše
názvem básně?
(0 / 1 bod)
A) Úděl synův
B) Sen o bolesti
C) Rozhovor matek
D) Balada rolníkova
10. Ve kterém z následujících veršů se výrazně uplatňuje hlásková instrumentace?
(0 / 1 bod)
A) „On ví, co ve mně bolestí je,
B) i matka Tvá; i mně se stýská!
C) Kdo jsi? Můj synek ouhor orá! –
D) Jsem matka – jak Ty, matko lidská,
11. Která z následujících možností patří na vynechané místo (*****) v básni?
(0 / 1 bod)
A) pole vláčí!
B) kola roztáčí!
C) lukami kráčí!
D) vínečko stáčí!
12. Které z následujících metrických schémat odpovídá posledním čtyřem veršů
básně?
(0 / 1 bod)
A) abca
B) aabb
C) abbc
D) abba
4
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 13
To jste si maminko rozmilá,
nepomyslila jakživo,
co z vaší pasačky bude.
Kampak se naše chaloupka ztratila,
došková, skrčená, vyrostlá nakřivo,
kdepak jen zůstalo políčko chudé?
Z vyzáblých políček veliký lán se stal,
ovečky v zástupu rozeběhly se v dál,
jak by se v jedné šťastné chvíli
v šedivé vagony proměnily
a já – v paní za lokomotivou.
(M. Sedloň)
13. Ke kterému z následujících desetiletí nejspíše odkazuje výchozí text? (0 / 1 bod)
A) 30. léta 20. století
B) 50. léta 20. století
C) 70. léta 20. století
D) 90. léta 20. století
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 14−15
V této souvislosti volá aspoň po poznámce autorův způsob ***** líčených osudů.
Zopakujme si ještě jednou, že pana Mundstocka nechal přejet autem těsně před tím, než
stačil dojít na seřadiště transportu smrti – už neměl čas pochopit, že se trápil iluzemi. Bolest
Michalovu ve Variacích stupňoval i současně zmírňoval clonou schizofrenie. Pana
Kopfrkingla, vraha sloužícího nacistům, zbavil smyslů a teprve po válce ho dal odvézt, nic
nechápajícího, do Německa.
(M. Pohorský: Zlomky analýzy)
14. Která z následujících možností patří na vynechané místo (*****) ve výchozím
textu?
(0 / 1 bod)
A) lyrizování
B) pointování
C) idealizování
D) modernizování
15. Ke kterému z následujících autorových děl odkazuje ve výchozím textu postava
pana Kopfrkingla?
(0 / 1 bod)
A) Spalovač mrtvol
B) Pan Theodor Mundstock
A) Obraz Martina Blaskowitze
D) Variace pro temnou strunu
5
CJL
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 16
Ve třicátých letech a na přelomu let třicátých a čtyřicátých, kdy se zvyšuje společenská
úloha umění, se naopak výrazněji prosazuje tendence k epizaci žánrů, neboť epika má v životě ohrožené společnosti zpravidla stabilizující funkci. Nejprve se tehdy epizace projevuje
v próze, vracející se po poetistickém intermezzu ke zdrojům epičnosti – eposu, mýtu,
renesančnímu vypravěčství (Vančurova Markéta Lazarova, Olbrachtův Nikola Šuhaj
loupežník, Glazarové Advent), později i v poezii (*****).
(D. Hodrová: Proměny žánrů v meziválečné literatuře)
16. Která z následujících trojic autorů patří do závorky (*****) ve výchozím textu?
(0 / 1 bod)
A) Neumannův Domov, Čepovy a Demlovy texty
B) Nezvalova Pantomima, Halasovy Tvář, Tiše a Hořec
C) Bieblova skladba Nový Ikaros, Seifertovy první verše
D) Horova poéma Jan houslista, Holanovy a Kainarovy příběhy
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 17–18
Ač zdomácnili si ji v státech leckterých,
s přívlastky: čistá, čirá, pravá nebo ryzí –
demokracie je slovo cizí.
Zvláště v „západních demokraciích“.
(J. Vojtěch)
17. Která z následujících možností nejlépe vystihuje výchozí text?
(0 / 1 bod)
A) litanie
B) epištola
C) epigram
D) žalozpěv
18. Který z následujících rýmů se uplatňuje ve výchozím textu?
A) střídavý
B) obkročný
C) sdružený
D) přerývaný
6
(0 / 1 bod)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 19
V evropské literatuře 19. století byl však nejhlubší přesun v hierarchii spojen
s mohutným nástupem románu jako útvaru typického pro dobu i pro moderní (*****)
v její vzestupné fázi, i když román měl v západoevropské společnosti starou tradici.
(Vzhledem k povaze úlohy není zdroj výchozího textu uveden.)
19. Která z následujících možností patří na vynechané místo (*****) ve výchozím
textu?
(0 / 1 bod)
A) finanční pospolitost
B) duchovní inteligenci
C) venkovskou komunitu
D) měšťanskou společnost
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 20
Taková je výchozí stylizace sbírky, která v dvanácti básních zobrazuje zoufalé geusy,
mstící se za rody chudých a utiskovaných. […] Autor ovšem nevypráví souvislý příběh,
ale v několika scénách usiluje vytvořit symboly vzpoury, pomsty, zmaru a smrti, symboly
stále se vzdalující od konkrétnějšího místního i časového určení.
(Vzhledem k povaze úlohy není zdroj výchozího textu uveden.)
20. O kterém z následujících autorů se píše ve výchozím textu?
(0 / 1 bod)
A) Vilém Závada
B) Fráňa Šrámek
C) Karel Hlaváček
D) František Gellner
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 21
Volný verš v moderním slova smyslu se objevuje v české původní poezii na počátku
devadesátých let 19. století […]. Je spojen s nástupem moderních básnických směrů a
mezi nimi pouze se (*****). […] Hlavními tvůrci volného verše jsou v tomto období
Otokar Březina, Antonín Sova, Jiří Karásek a Stanislav K. Neumann; z čelných básníků
se volný verš ještě objevil také u Karla Hlaváčka.
(Vzhledem k povaze úlohy není zdroj výchozího textu uveden.)
21. Která z následujících možností patří na vynechané místo (*****) ve výchozím
textu?
(0 / 1 bod)
A) surrealismem a secesí
B) symbolismem a dekadencí
C) impresionismem a civilismem
D) expresionismem a vitalismem
KONEC SUBTESTU
Počet oprav v subtestu:
7
Download

PŘIJÍMACÍ TEST NA OBOR ČESKÝ JAZYK A LITERATURA