7. ročník ceny o nejlepší personální projekt
HR Excellence Award ®
Název projektu:
Oblast personální práce:
Program podpory zdraví zaměstnanců
Autoři:
projektový tým Programu podpory zdraví
Litvínov, listopad 2006
Prohlášení
ke splnění podmínek účasti v HREA 2006
Česká rafinérská, a.s. se přihlašuje do soutěže o získání ceny HR Excellence Award 2006
a prohlašuje, že
•
Je právním subjektem podnikajícím na území ČR
•
Rozvoj lidských zdrojů a poradenství v této oblasti není předmětem jejího podnikání
•
Výstupy projektu, který představujeme nejsou starší 12 měsíců
•
Jsme připravení poskytnout veškeré informace o projektu i zveřejnit je v médiích
2
O společnosti
Česká rafinérská, a.s. (ČeR) je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných
produktů v České republice. Provozuje rafinérie v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Česká
rafinérská je společným podnikem čtyř akcionářů: rafinérsko-petrochemického holdingu
Unipetrol a renomovaných zahraničních společností ENI, ConocoPhillips a Shell . V současné
době má necelých 700 zaměstnanců. Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001 a ISO
14001, má právo využívat titul Bezpečný podnik a Responsible Care – odpovědné podnikání
v chemii a titulu Podnik podporující zdraví 2005 třetího stupně.
Program podpory zdraví
Projekt, kterým se přihlašujeme do soutěže o prestižní cenu je z oblasti podpory zdraví
zaměstnanců. Zájem o zdraví zaměstnanců a jeho
podpora je prioritní oblastí České
rafinérské od jejího založení; je významnou součástí péče o lidské zdroje . Snahou vedení
společnosti a potažmo sekce lidských zdrojů, jakožto realizátora této činnosti, je zajistit
odpovídající úroveň ochrany zdraví ve firmě a vytvořit předpoklady pro jeho další podporu.
Nadstandardní složkou celého komplexu preventivní péče je Program podpory zdraví
zaměstnanců ČeR , který je kombinací aktivit a projektů sestavených tak, aby motivovaly
zaměstnance společnosti i jejich rodinné příslušníky ke zdravému životnímu stylu a aby jej
podporovaly. Při koncipování jednotlivých aktivit a dílčích projektů vycházíme z posouzení
zdravotních rizik, snaze omezit faktory zdravotních rizik, které omezit v podmínkách firmy
lze a podpory zdravého způsobu života.
Název projektu, autoři
Náš projekt, který chceme presentovat pro účely této soutěže jsme pojmenovali
Neváhej nad váhou, ve zkratce se vžil název NEVA. Právě v minulém roce byl hlavním
pilířem programu podpory zdraví. Projekt zahrnoval sérii informací o příčinách obezity a
možnostech rozumného snižování váhy . Smyslem bylo jednak zvýšení povědomí o
zdravotních rizikách souvisejících s nadváhou a obezitou a současně motivovat a dát
příležitost zaměstnancům v odůvodněných případech snížit svou váhu pod dohledem
odborníka.
3
Autorem je malý tým pod vedením vedoucí sekce lidských zdrojů; dalšími členy týmu
je personální poradce a smluvní pracovní lékař, znalý zdravotní situaci v ČeR.
Rámec projektu
Pro vysvětlení, proč jsme připravili a realizovali právě tento projekt NEVA, je potřeba
nahlédnout do našeho Programu podpory zdraví na léta 2001-2006. Ten se skládá ze čtyř
základních okruhů: I. Životní styl a jeho celkové pozitivní ovlivnění; II. Podpora pohybu; III.
Speciální prevence vybraných chorob a IV. Ostatní podpůrné akce. Dosavadní výsledky
lékařských preventivních prohlídek (v naší společnosti máme nastaven dvouletý cyklus)
potvrzují, že nejčastěji zjištěné poruchy zdraví jsou těsně spojené právě se životním stylem
(viz Přílohy, tab. 1).
Naše projekty v oblasti podpory zdraví proto zaměřujeme na hlavní rizikové faktory:
kuřáctví, nadměrná a nevhodně složená výživa, nízká pohybová aktivita, obrana proti
pracovnímu stresu, nezájem o informace s návody na zdravé chování, zneužívání alkoholu,
léků a drog apod. Na náš presentovaný projekt NEVA- Neváhej nad váhou je proto potřebné
hledět jako na jeden v řadě možná i logicky navazující na předchozí, za nímž následují
projekty další: Antistresový program pro operátory (2002), Zdravě v kanceláři (2003),
PROBETA- Prostředí bez tabáku (2004), NEVA (2005), VITA- aktiVITAlita (2006) – tento
projekt probíhá v letošním roce a je zaměřen na podporu pohybu a sportu; v druhé části se
zabývá otázkami psychického zdraví. Ukázky loga některých projektů: viz Příloha
Situace, vstupy
Při koncipování projektu jsme vycházeli z analýzy zdravotního stavu zaměstnanců,
zjištěného na základě výsledků periodických prohlídek a zdravotních dotazníků (viz tab.1).
Rovněž jsme přihlédli k přáním zaměstnanců, vyplývajících z anket a neformálních besed o
zaměření konkrétních akcí na podporu zdraví. Věděli jsme, že projektem NEVA o snižování
nadváhy vstupujeme na tenký led, neboť chceme-li aktivně zapojit ty, kterých se to týká (asi
30%, tj.cca 200 zaměstnanců), může se jednat o velmi osobní záležitost. Proto jsme přípravě
věnovali patřičnou pozornost. Konzultovali jsme a spolupracovali s odborníky ze společnosti
STOB (stop obezitě), přemýšleli
o formách motivace, šíři zapojení smluvních lékařů,
možnostech firmy, typech kurzů a v neposlední řadě i o formě oslovení zaměstnanců .
4
Projekt jsme proto již nastartovali na konci roku 2004, kdy jsme všem zaměstnancům
poskytli vlastními silami a prostředky zpracovanou brožuru, jakýsi manuál s názvem Péče o
zdraví, Vaše samozřejmost, náš zájem a podpora. V záložce brožurky každý nalezl kotouček
na výpočet BMI i náznak toho, jak jej v následujícím roce budou moci využít.
Koncepce a řešení
Projekt byl projednán a doporučen ke schválení Centrálním týmem pro bezpečnost,
ochranu zdraví a životní prostředí. V tomto týmu zasedají vedoucí pracovníci a odborníci
napříč divizemi, včetně ředitelů a smluvních lékařů. Tímto postupem jsme zajistili podporu
vedení společnosti.
Tři etapy projektu
První etapou byla komunikace. Jejím cílem bylo prostřednictvím podnikového
periodika ECHO, intranetu, zmíněné brožurky o zdraví vysvětlit našim zaměstnancům
filozofii správné výživy, jaká rizika jsou spojena s nadváhou a obezitou, jaké cesty vedou
k úspěchu apod. Součástí této etapy byly i motivační plakáty (viz Příloha) či malý dárek všem
v podobě situační magnetky na lednici (viz Příloha).
Ve druhé etapě jsme předložili zaměstnancům řešení a možnost aktivního zapojení.
Nazvali jsme ji Hubněme s rozumem a podporou České rafinérské.
Součástí byla i
motivační soutěž. Na jejím začátku obdrželi všichni zaměstnanci Kartu účastníka (viz
Příloha), která byla vlastně jakousi přihláškou do projektu a soutěže. Karta byla ale zároveň i
pomocníkem a průvodcem pro ty, kdo si chtěli zcela individuálně a nezávisle snížit svoji
váhu a zaznamenávat tam své výsledky.
Hlavním principem této druhé, „aktivní“ etapy projektu bylo, aby účastníci dosáhli ve
12-ti týdenních kurzech pod vedením odborníků snížení váhy a tu si udrželi minimálně další
4 měsíce (zabránění tzv. „JoJo efektu“). A tak splnili i podmínku pro soutěž (viz níže).
Možnosti, podmínky, soutěž
Nabídli jsme zaměstnancům tři typy kurzů:
NEVA 1
Skupinový kurz snižování nadváhy pořádaný pro zaměstnance v prostorách podniku
Trvání 12 týdnů, setkání účastníků 1x týdně odpoledne cca 1 hodinu (sledování váhy,
jídelníčku a postupné zabudovávání žádoucích návyků do stravování). Vedení odborným
lektorem, výměna zkušeností účastníků.
5
NEVA 2
Individuální hubnutí korespondenčním způsobem
Podmínkou této aktivní účasti je úvodní převážení u pracovního lékaře a jeho souhlas se
záměrem hubnout. K potvrzení slouží Karta účastníka, její zadní strana „Prohlášení“. Pak má
účastník možnost konzultace s lektorem zpravidla 1x týdně dohodnutým způsobem (e-mail,
telefonem, popř.písemně); trvání standardně 12 týdnů.
NEVA 3
Externí kurzy snižování nadváhy podle metodiky STOB
Kurzy v trvání 12 týdnů, specielně připravené pro zaměstnance ČeR, zahrnují při setkání
skupiny účastníků 1x týdně nejen „hodinku teorie“, ale ihned v návaznosti i vhodné cvičení,
což má pro hubnutí pochopitelně podpůrný účinek..
Zaměstnavatel přispěl každému účastníkovi, který kurz dokončil finančním bonusem
300,-Kč. Všichni účastníci mohli také zdarma využívat konzultace lékaře až do ukončení
soutěže.
Co vyžadovala aktivní účast v projektu NEVA:
1. přihlásit se do 22. 3. 2005 u pracovního lékaře . Sdělit jméno, příjmení a lokalitu
2. zvolit typ kurzu NEVA 1 až 3
3. zájemci NEVA 1 a 3: získat souhlas lektora kurzu se zařazením do kurzu,
zájemci NEVA 2: získat souhlas pracovního lékaře s plánovaným postupem hubnutí,
nechat se na počátku zvážit
Stanovili jsme podmínky pro účast v motivační soutěži:
Slosování o hlavní cenu– poukázku na rekreaci v hodnotě 10000 Kč - se mohli účastnit ti, kdo
•
•
•
•
•
měli vstupní BMI 27 a více
vedli záznamy v Kartě účastníka
se nechali zvážit na konci projektu (podpis lékaře/lektora v Kartě)
na konci projektu v říjnu 2005 dosáhli váhový úbytek aspoň 5% své počáteční váhy
byli účastníky některého z kurzů NEVA 1-3
Třetí etapa byla etapou sledování a vyhodnocení. Zde mohli aktivní účastníci i ti,
kteří zkoušeli zhubnout zcela individuálně pomocí našich rad a postupů, využívat konzultací
zaškoleného lékaře, a to především v době po ukončení kurzů, kdy museli resp.měli svou
sníženou váhu udržet. V záměru projektu od počátku rovněž bylo, aby se tento projekt stal i
více věcí veřejnou. Získali jsme od většiny účastníků svolení k rozhovorům na stránkách
podnikového periodika a intranetu. Zde vypovídali o tom proč se rozhodli ubrat na váze, co
6
museli osobně změnit, zda měli pocit, že byli o něco ochuzeni, jaké jsou jejich výsledky, co
nebo kdo byl jejich hlavní oporou, co by poradili ostatním-jak začít a vytrvat, apod. Šlo o
zajímavé rozhovory, poučné i mnohdy motivující pro ty, kteří teprve hledají odvahu začít…
Poslední fází projektu před vlastním vyhodnocením bylo vážení. Kdo chtěl postoupit
do slosování soutěže o hlavní cenu – poukázku na rekreaci za 10000 Kč se musel nechat u
lékaře zvážit a tak prokázat, že snížil svou hmotnost min o 5% své původní váhy a udržel ji do
konce října daného roku.
Výsledky a hodnocení
Prostou řečí čísel lze vyjádřit výsledky projektu například následující tabulkou:
Celkem
Typ kurzu
NEVA 1
Přihlášených do projektu
x
NEVA 2
Žen
Mužů
15
20
35
6
6
12
- 15,6 %
1
x
1
- 7,7 %
x
x
12
30
Splnilo kritéria (>5%)
Nejlepší výsledek
Průměrné % snížení váhy
Dohromady (12) jsme zhubli o
NEVA 3
5
∑
89 kg
Je ale zřejmé, a tak to vnímáme i ve firmě, že správné posouzení výsledků dílčího
projektu v oblasti podpory zdraví zaměstnanců vyžaduje více než jen jednoduché kvantitativní
hodnocení. Náš Program podpory zdraví a jeho jednotlivé akce a projekty se snaží pozitivně
ovlivnit životní styl různých skupin zaměstnanců, vymezujících se podle právě zaměřeného
rizikového faktoru (kouření, nadváha, stres, pohybová aktivita apod.). Každý výsledek byť i
jen malé skupiny zaměstnanců, který povede ke změně jejich životního stylu například tak, že
se stanou nekuřáky, zregulují svoji hmotnost, začnou více sportovat a cvičit, budou se cítit
lépe a zdravěji, je pro firmu cenné i užitečné. Cenné je mít zdravé a spokojené zaměstnance
(u nás pracovní absence z důvodu nemoci 1,7 %, fluktuace 3,3%) a to zdaleka nejen proto, že
– měřeno optikou výkonnosti - tito pracují, jak je obecně známo, s větším nasazením .
Užitečnost spočívá v tom, že úspěšné projekty na podporu zdraví zlepšují image firmy,
zvyšují konkurenceschopnost společnosti na trhu pracovních sil. Nejednou jsme se o tom
prakticky přesvědčili.
Z tohoto pohledu i hodnotíme projekt Neváhej nad váhou. Kromě uvedených
výsledků byl přijímán pozitivně zaměstnanci, o čemž svědčily jejich reakce, náměty, otázky ,
7
které jsme dostávali e-poštou, na poradách, akcích i v běžné diskusi. Na základě osobních
požadavků jsme rozdávali navíc brožury Energetické hodnoty potravin (STOB). Je tak
zřejmé, že jsme inspirovali i další zaměstnance, kteří se nechtěli „tak veřejně“ zapojit do
projektu a zkusili zcela individuálně udělat něco pro své zdraví. Potvrzují to i váhové
záznamy lékařů z periodických prohlídek roku 2006.
A ostatní zaměstnanci? Přinejmenším mohli získat znalost, jak se vyvarovat vzniku
obezity nebo jak před ní ochránit své děti, vnoučata, partnera. Ověřit si poznatky, jak se dá
regulovat hmotnost bez ruinování zdraví či rozpočtu mnohdy nesmyslnými dietami nebo
drahými produkty s nejistým účinkem.
PŘÍLOHY
Tab. č.1 Pořadí nejčetnějších nálezů (diagnóz) zjištěných u zaměstnanců ČeR
Objektivní poruchy zdraví
Výskyt u vyšetřených zaměstnanců
Diagnostické závěry LPP - období
Zvýšená hladina tuků v krvi
2001-2002
48%
2003-2004
39%
Nadváha, obezita (BMI>27)
28 %
33%
Kuřáctví (tabáková závislost)
35 %
34%
Zvýšený krevní tlak
13 %
15%
Bolesti zad, poruchy páteře
28 %
30%
LOGA projektů,
plakáty na nástěnky
nížeji
8
9
Magnetka na lednici
10
Download

7. ročník ceny o nejlepší personální projekt HR Excellence Award