22 6. 5. 2013
novinky ve farmakoterapii
Zkušenosti s infuzní terapií
vitaminem C v onkologii
Onkologie představuje oblast
medicíny, která je spojená se
závažnými onemocněními,
ovšem i v tomto oboru byl zaznamenán pokrok. Mohla byste na úvod shrnout, které typy
rakoviny jsou dnes léčeny s vyšší pravděpodobností úspěchu
a díky čemu?
Především díky prudkému rozvoji molekulárně-biologických
metod došlo v posledních letech
k získání velkého množství poznatků o transformaci normálních buněk v buňky nádorové,
příčinách nádorového růstu,
způsobech metastazování a dalších charakteristikách maligních
onemocnění. Kromě chirurgického odstranění, chemoterapie
a radioterapie nádorů můžeme
v dnešní době využívat i cílenou
biologickou léčbu nádorů prsu,
tlustého střeva, maligních lymfomů, tumorů ledvin, žaludku,
plic, slinivky břišní a dalších.
Díky těmto novým možnostem
samozřejmě stoupá šance na vyléčení, případně významné prodloužení života pacienta.
Onkologická terapie je pro pacienta mimořádně zatěžující. Existují podpůrné postupy,
které dokáží nežádoucí účinky
této léčby významněji snížit?
Podpůrná léčba v onkologii je velice široký pojem – zahrnuje léčbu bolesti, nevolnosti a zvracení,
anemie a neutropenie po chemoterapii nebo ozařování. Onkologická léčba může být též kardio­
toxická, nefrotoxická, často se
setkáváme rovněž s projevy kožní toxicity, dále s únavou a slabostí. Máme k dispozici různé
druhy podpůrných léků a prostředků, mezi něž patří růstové
faktory pro bílou a červenou krevní řadu, léky nejnovější generace
proti nevolnosti a zvracení (setrony), nutriční doplňky, léky proti
bolesti, látky modifikující kostní
metabolismus a další. V poslední době jsme si mohli vyzkoušet
a začít aplikovat u našich pacientů infuzní terapii vitaminem C,
která kromě svých cytotoxických
účinků odstraňuje i únavu a slabost a zlepšuje tak kvalitu života pacientů.
Mohla byste blíže objasnit působení infuzní terapie vitaminem C proti nežádoucím účinkům onkologické léčby?
Vitamin C je jakožto účinný fyziologický antioxidant s protizánětlivým působením používán
v onkologii coby součást paliativní léčby. Nádorové bujení
a onkologická léčba totiž prokazatelně vedou k deficitním hladinám vitaminu C, jež nedostačují k tomu, aby dobře fungoval
metabolismus a byla zajištěna
dostatečná ochrana před oxidativním stresem. Mnohé vedlejší účinky spojené s onkologickou
terapií jdou na vrub oxidativního stresu. Nedostatečné hladiny vitaminu C zhoršují zejména funkce imunitního, cévního
a nervového systému. Parente-
MUDr. Marta Holíková
* 20. 4. 1969 v Liberci
2. lékařskou fakultu
U n i ve r z i t y K a r l o v y
v Praze absolvovala v letech 1987–1993, v oboru
interního lékařství atestovala v roce 1996, v oboru klinické onkologie
v roce 2001, licenci České
lékařské komory pro
obor klinická onkologie
získala v roce 2003. Od roku 1993
pracuje v Krajské nemocnici
Liberec, nejprve jako sekundární lékařka na interním oddělení, od roku 1996 pak na onkologickém oddělení, v roce
2005 se zde stala vedoucí lékařkou ambulancí a v roce 2008 zároveň zástupkyní primáře
oddělení klinické onkologie, jež je součástí Komplexního
onkologického centra KNL.
rálně podávaný vitamin C překonává oxidativní stres a promptně
koriguje deficitní hladinu vitaminu C. Tím přispívá ke snížení
výskytu nežádoucích účinků spojených s chemoterapií. K primárním, oxidativním stresem spoluzaviněným vedlejším účinkům
patří zejména nevolnost, zvracení, žaludeční a střevní obtíže,
únava, slabost, vyčerpání, anemie, deprese, dyslipidemie, ale
i další.
Zmínila jste, že infuzní terapie vitaminem C má i selektivní cytotoxický účinek. Jak by se
dal vysvětlit?
Experimentální výzkum na nádorových buňkách ukázal, že vitamin C potlačuje množení buněk
maligních nádorů, usmrcuje je
a redukuje hmotu tumoru. Mechanismů cytotoxického působení infuzního vitaminu C je pravděpodobně několik, za hlavní se
považuje to, že vstupuje do reakcí, kdy v bezprostředním okolí
nádorových buněk vznikají produkty (například H2O2), které
jsou selektivně toxické pro maligní buňky, dále interference
s buněčným metabolismem železa, uvolnění faktoru indukujícího apoptózu (AIF) a další.
Vitamin C působí i antiproliferativně – interferencí s buněčným
cyklem, kde indukuje zástavu
cyklu ve fázi G1/G0 a tím zabraňuje buněčnému dělení. Blokuje
též nádorovou angiogenezi, čímž
působí také proti metastazování
nádorů. Ve studiích bylo prokázáno, že vystavení nádorových buněk působení vitaminu C má rovněž chemoterapeutický potenciál
– zvyšuje citlivost buněk vůči působení některých chemoterapeutik (docetaxel, epirubicin, irinotekan a 5-fluorouracil), která jsou
používána k léčbě u nás nejčetnějších maligních onemocnění (karcinom prsu a tlustého střeva).
Z vaší praxe vyplývá, že již máte zkušenosti s infuzní terapií
vitaminem C u onkologických
onemocnění. Můžete nám přiblížit své zkušenosti v této oblasti? Při kterých typech rako-
viny se vám tato terapie nejvíce
osvědčila?
Vitamin C aplikujeme infuzně
v naší ambulanci komplexního
onkologického centra již několik měsíců u pacientů s různými
typy nádorových onemocnění –
karcinomem prsu, vaječníků,
tlustého střeva, slinivky břišní
a dalšími. Zvláště se mi osvědčilo podávání infuzního vitaminu C u pacientů, kteří z důvodu
pokročilosti nádorového nemocnění nemohli podstoupit konvenční onkologickou léčbu. Například u pacienta s pokročilým
karcinomem pankreatu s metastázami do jater došlo již po 3
týdnech k úpravě jaterních testů
a celkovému zlepšení kvality života. Recentní studie ukazují, že
podávání vitaminu C v infuzích
napomáhá k prodloužení života
u těchto typů pacientů.
Jak používáte infuzní terapii vitamínem C – v kombinaci s jinou terapií, nebo samostatně?
V jakém terapeutickém schématu ji aplikujete?
Vitamin C aplikujeme buď současně pacientům, kteří podstupují paliativní chemoterapii, nebo samostatně pacientům, kteří
již léčbu ukončili a jsou na symptomatické terapii. Před a po
chemoterapii dodržujeme minimálně 24hodinový odstup od aplikace. Vitamin C v jednorázové
dávce 7,5 g aplikujeme ve 30minutové infuzi fyziologického roztoku 1x týdně opakovaně po dobu
4–8 týdnů. Před aplikací je vhodné vypít 0,5 l vody a kontrolovat
ledvinné funkce.
Jak pacienti snášejí infuze vitaminu C? Je vhodná pro každého
onkologicky nemocného?
Zatím jsme se nesetkali s žádným nežádoucím účinkem této
léčby, infuze jsou tolerovány velmi dobře. Pacienti se po aplikaci cítí lépe, mizí nevolnosti, úna-
Ilustrační foto: Depositphotos
„Nasazení parenterálního vitaminu C v paliativní onkologické péči zlepšuje kvalitu života pacientů. Ti se po aplikaci cítí lépe, mizí nevolnosti, únava, vyčerpání, poruchy spánku a další nežádoucí symptomy spojené s onkologickou léčbou,“ říká zástupkyně primáře a vedoucí lékařka ambulancí Komplexního onkologického centra Krajské nemocnice Liberec MUDr. Marta Holíková
va, vyčerpání, poruchy spánku
a zlepšuje se tak kvalita jejich života. Infuzní léčba vitaminem C
je vhodná pro onkologické pacienty jak v pokročilém stadiu onemocnění, tak i v první linii chemoterapie, byť v první linii zatím
není v naší zemi plošně používána. Zkušenosti ze sousedního Německa či vzdálenějšího amerického kontinentu však poskytují
dostatek informací pro jeho integraci do běžné klinické praxe.
Jak byste na závěr shrnula přínos této terapie a co byste doporučila lékařům i pacientům?
Nasazení parenterálního vitaminu C v paliativní onkologické
péči a nejen v ní zlepšuje kvalitu života pacientů. Je to doloženo v mnoha klinických studiích.
Lékařům bych doporučila, aby
v rozhodovacím procesu u onkologické léčby na toto pamatovali.
Onkologický pacient, který se domnívá, že by pro něj byla infuzní léčba vitaminem C vhodná, se
může obrátit na svého onkologa.
Tato léčba je vázána na lékařský
předpis a v lékárně tento přípravek (Vitamin C 7,5g Injektopas)
stojí kolem 800 Kč.
PharmDr. Zdeněk Procházka
Zpracování dané problematiky je součástí edukačních aktivit podpořených v rámci
projektu Popularizace zdraví – Po.Zdrav.
Download

Zkušenosti s infuzní terapií vitaminem C v onkologii