Vážení členové ČIS,
na prahu nového roku se člověk neubrání bilancování. Zapátral jsem do naší minulosti,
genealogie je dneska moderní. Před 13 miliardami let se základ našich tělesných elementů
zrodil ve velkém třesku z neznámé energie jako vodík a rozletěl do jakéhosi prostoru. V nitru
hvězd za obrovských tlaků a teplot vznikaly jadernou fúzí těžší prvky. Hvězdy pak v cyklech
miliard let zanikaly výbuchem jako supernovy. Z rozptýleného materiálu, kde již byly
vytvořeny základní prvky pro naši výstavbu, se zformulovala před 4,5 miliardami let Slunečná
soustava. Po sérii dalších neuvěřitelných náhod a zázraků vznikla na Zemi nepochopitelným
způsobem jakási primitivní DNA, která další stovky milionů let bojovala o přežití, aby
nakonec zkonstruovala naše osoby. V budoucnu se Slunce promění ve velkého rudého obra
a Země se zřejmě vypaří. V této perspektivě ve mně vítězí optimizmus, že si nemusíme dělat
žádné starosti.
V roce 2014 Vám přeji jménem celého výboru pevné zdraví, četné prožitky vnitřního štěstí
a optimizmus založený na vítězství ducha nad hmotou.
Dr. Kotík
Zápis ze schůze výboru České internistické společnosti
(Schůze se konala 11. 12. 2013 v Praze)
Přítomni: prof. Aschermann, prof. Češka, prof. Horký, prim. Kotík, Dr. Kuman, prof. Kršek,
Dr. Lacinová, prim. Nebáznivý, Dr. Nedvídek, prof. Souček, prim. P. Svačina, prof. Škrha,
Dr. Tržil, prof. J. Widimský jr., M. Dolejšová, Ing. Aleksičová a Ing. Votavová - sekretariát
ČIS.
Omluveni: prof. Dítě, prof. Ščudla, prof. Špinar, Dr. Václavík, prof. Vítovec
Po úvodním přivítání prof. Češkou byl schválen zápis z minulé schůze.
Prof. Češka blahopřál prof. Horkému k udělení titulu „Senior roku“ Nadací Charty 77.
Současně popřál Dr. Kumanovi k životnímu jubileu, ke kterému mu bylo uděleno čestné
členství v České lékařské společnosti JEP.
I. Hodnocení proběhlých akcí ČIS
Prof. J. Widimský jr. podal zprávu o proběhlém XX. kongresu ČIS, kde bylo rekordních 1800
účastníků a na současně probíhajícím Evropském kongresu interní medicíny 1600
návštěvníků z 81 zemí. Poděkoval všem organizátorům, expertům z odborných společností
pomáhajícím s přípravou programu a přednášejícím z České republiky, kteří se významně
zasloužili o dobré hodnocení obou akcí. Ani jeden kongres není ještě ekonomicky uzavřen, je
však jisté, že pro ČIS budou oba kongresy mírně ziskové. Jak již bylo schváleno na minulé
schůzi výboru, zkušenosti s pořádáním evropského kongresu budou dále rozvíjeny v pořádání
Pražských evropských dnů interní medicíny. Výbor souhlasí s úhradou cestovného členům
sekretariátu ČIS k propagaci této akce v Evropě a USA. Evropská federace interní medicíny
hodlá zlepšit komunikaci s jednotlivými evropskými členskými organizacemi interní
medicíny, a proto pořádá v Bruselu školení zástupců sekretariátů z jednotlivých zemí.
Schválena účast členek sekretariátu ČIS.
Prof. Češka poreferoval o setkání primářů interních oddělení v Praze, kterého se účastnilo 80
primářů z celé republiky. Ukázalo se, že problémy jsou všude velmi podobné a výbor bude
pracovat se zde získanými podněty. Výbor se shodl na tom, že kontakt vedení ČIS s primáři je
velmi užitečný a je třeba ho dále rozvíjet. Prof. Souček zařadí setkání primářů do programu
kongresu v Brně. O dalším setkání se bude jednat s nově formovaným výborem.
Na podzim úspěšně proběhl v 6 městech na Moravě i v Čechách již 10. vzdělávací cyklus
Interna informans, další bude pokračovat na jaře roku 2014.
Dne 10.12. se konal interní modul v rámci Kurzu IPVZ „Novinky v intenzivní medicíně
2013“, který pořádá Česká společnost intenzivní medicíny. Všem aktivně zúčastněným
děkujeme za účast.
II. Plánované akce ČIS
29. - 30. května 2014 - 33. dny mladých internistů v Martině. Elektronicky budou osloveni
mladí internisté a primáři interních oddělení. Je žádoucí posílit účast z ČR, která bývá
tradičně menší než ze Slovenska. Garanty jsou prof. Mokáň a doc. Galaj. Pro vítěze české
části je 1. místo oceněno účastí na letní škole ESIM, která bude v r. 2014 pořádána na
Sardinii.
15. - 18. října 2014 - XXI. Kongres ČIS v Brně na Výstavišti. Příprava běží obvyklým
způsobem. Garantem je prof. Souček.
III. Organizační otázky a hájení zájmů interní medicíny ČIS
Prof. Horký ukončuje svou činnost jako předseda Akreditační komise interní medicíny a na
jeho místo byl se souhlasem výboru nominován prof. Miroslav Souček. Jeho zástupcem bude
prof. Kršek.
Volby nového výboru: Proběhlo první kolo voleb nového výboru. Vysloven souhlas, že nový
výbor bude opět patnáctičlenný. Do druhého kola tedy postoupí 30 členů ČIS zvolených
v kole prvním. Kandidátka pro druhé kolo je přílohou tohoto zápisu s návratem do 10. února
2014. Rozhodujícím pro uznání hlasu bude datum poštovního razítka. Volební komise se
sejde k sečtení hlasů 27. února.
Atestace z interny: V letošním roce se přihlásilo celkem 73 lékařů, neuspělo celkem 18
z nich. Ukazuje se, že se jedná o poměrně náročnou zkoušku, na kterou je těžké se dobře
připravit. Je nutné rozšířit počet lékařů, kteří jsou na seznamu MZ ČR možných přísedících za
ČIS a v interním oboru i za ČLK. Zvláště letos, kdy probíhala některá zkušební období
paralelně, bylo obtížné obsadit členy komisí. Prof. Souček podá návrh na rozšíření zástupců
za ČIS v rámci jednání akreditační komise a prim. Kotík bude iniciovat stejnou akci na ČLK.
Je možno například využít v jednotlivých regionech krajských konzultantů. V příštím roce
bude opět zkoušeno ve 3 různých regionech a dá se pozor na to, aby zkoušení nebylo časově
v koincidenci.
Změna nakladatele časopisu Vnitřní lékařství: Od nového roku bude časopis Vnitřní
lékařství vycházet v nakladatelství Facta medica, s.r.o. vedeném PhDr. Borisem Skalkou a
PhDr. Eliškou Skalkovou, kteří předložili výboru své plány na další zlepšení našeho
odborného periodika. Rozhodnuto zařazovat do časopisu důležité informace organizačního
charakteru pro ambulantní internisty. Podmínky předplatného se pro rok 2014 nemění.
IV. Ambulantní internisté
Úhrady ambulantních internistů: Dr. Lacinová, prof. Češka a prim. Kotík opakovaně řešili
na různých úrovních pokles úhrad v ordinacích ambulantních internistů, které vznikly
svévolným zkrácením časů klinických vyšetření. Prof. Češka jednal o této otázce s ministrem
zdravotnictví, oslovena byla Ing. Rögnerová. Dr. Lacinová jednala s představitelem VZP Dr.
Kabátkem, internisty podpořila ČLK i Dr. Jojko ze Sdružení ambulantních specialistů. Zatím
je narovnání za rok 2013, které bylo slíbeno např. uznáním původních časů, jen ve stadiu
slibů. Podařilo se prosadit návrh prim. Kotíka na povýšení předoperačního vyšetření za
určitých podmínek na vyšetření komplexní, což by mělo být již zakotveno v novém seznamu
výkonů. Jen velmi obtížně se získávají informace o tom, které výkony může internista sdílet
s ostatními odbornostmi a jsou velké regionální rozdíly v tom, které výkony jsou pojišťovny
ochotny nasmlouvat, nezřídka se to řídí např. absencí některých specialistů v regionu, kde
jejich výkony jsou pak umožněny vykazovat internistům. Dr. Lacinová zpracuje seznam
potenciálně sdílených výkonů s jinými odbornostmi a tento seznam bude zveřejněn na
webových stránkách ČIS www.interna-cz.eu. Na příštích zasedáních Pracovní skupiny k SZV
MZ bude řešena otázka indexace výkonů internisty, buď formou zvláště náročného interního
pacienta nebo prostou věkovou indexací. Je nutno vymoci internistům důstojnější úhrady.
Audity v ordinacích sankcionovaných lékařů: Množí se žádosti o podporu při sporech
s pojišťovnami o oprávněnosti sankcí za překročení preskripce, event. vyžádané péče. ČLK
připravila oficiální odvolací dopis, který je vhodný použít. Tento materiál pod názvem:
Námitka proti vyúčtování zdravotní péče poskytnuté v roce…“ bude k disposici na
webových stránkách ČIS. Pokud došlo k soudnímu projednávání, nemáme zatím informace
o tom, že by soud někdo z lékařů prohrál. V řešení pomáhá i rozsudek Ústavního soudu, který
prohlásil úhradovou vyhlášku za neústavní. Problémem je také často skutečnost, že revizní
lékaři nejsou internisté a neumí posoudit reálnou situaci. Zatím zaslané audity posoudili prim.
Kotík a prof. Kršek s podporou dotyčných lékařů. Do budoucna se ČIS bude zapojovat až do
případných odvolacích řízení, protože jinak by tato agenda přerostla časové možnosti členů
výboru.
V. Různé
1. Rozhodnuto zaštítit studii VATARO zabývající se komplexní intervencí dyslipidemie,
hypertenze a kouření v ordinacích praktických lékařů, internistů a kardiologů.
2. Záštita nad akcí Medical Services MF + f. Sanofi - Novinky v kardiovaskulární prevenci
pro praktické lékaře byla vyslovena podmínečně, definitivní schválení až po předložení
konkrétního programu a seznamu řečníků.
3. Setkání se sponzory v úterý 17. 10. 2013 za účasti prof. Češky, prof. Krška a prof.
Widimského.
4. Schválena účast Dr. Márie Záňové na zimní škole ESIM ve Švýcarsku, vybrané za nejlépe
hodnocenou přednášku na Kongresu ČIS 2013 v Praze.
5. Intranet ČIS - startuje užší spolupráce mezi Zdravotnickými novinami, Lékařskými listy a
Kongresovými novinami a Intranetem ČIS, rozšíření odborných témat o on-line diskuze.
6. Schváleno 11 nových členů ČIS: MUDr. V. Almássy (MV Praha), MUDr. M. Bortlík
(ISCARE Praha), MUDr. K. Broulíková (ÚVN Praha), MUDr. J. Čejgl (Nem. Kyjov), MUDr.
V. Konečný (FN Olomouc), MUDr. V. Kostihová (Nem. Valašské Meziříčí, a.s.), MUDr. J.
Malegová (KNTB), MUDr. M. Matějková (Nem. Hranice), MUDr. Z. Polzerová (OLÚ
Paseka), MUDr. Jan Schovánek (FN Olomouc), MUDr. K. Tachir (Nem. Nové Město na
Moravě).
7. Inventarizace: vysloven souhlas s vyřazením některých položek dle soupisu.
Příští schůze výboru bude 5. 3. 2014 ve 14 hodin. Na schůzi se ustaví složení nového
výboru. Místo bude upřesněno.
Zapsal: Dr. Luboš Kotík
Milena Dolejšová
Ing. Lucie Votavová
Download

Zápis ze dne 11. 12. 2013, Praha