Vážení členové ČIS,
sleduji ty obětavce, kteří chtějí sloužit národu coby „hlavy státu“. Jako čistý altruista musím zahájit přípravu své kandidatury, neboť práce
už mne dost zmáhá. Povzbudil mne poradce prezidenta, pan Jakl, který ač z blízka viděl to pracovní vypětí, neváhá do toho jít. Inspirující
je i vytrvalá Jana Bobo, která byla 3 týdny ředitelkou televize, pak toužila být komunistickou prezidentkou, nato jí demokraticky zvolili do
Evropského parlamentu a ona se nevzdává. Zeman objal již všechny stromy na Vysočině, a tak by rád objal nějakou novou sekretářku. Také
mně se líbí, že na prezidenty děvčata letí. Když si statistik místo k číslům čichne k moci, tak mu moc zachutná moc, ale Fischer pro mne
soupeř není. Zato kolegové z rentgenu, Roithová a Sobotka, ti jsou nebezpeční. Ti opravdu, ale opravdu zpět k rentgenu nechtějí. Štěstí
mám, že Schwarzenberg se probudí až po volbách. Výběr je skvostný. Tak buďte konečně zodpovědní a přijďte k volbám. Váš hlas má
velkou cenu, protože náklady budou celé dvě miliardy!
S pozdravem Kotík na Hrad!
Zápis ze schůze výboru České internistické společnosti
(Schůze se konala 20. 6. 2012 v Praze)
Přítomni: prof. Češka, prof. Horký, prim. Kotík, prof. Kršek, Dr. Lacinová, prim. Nebáznivý, Dr. Nedvídek, prof. Souček, prof. Ščudla,
prof. Škrha, prof. Špinar, Dr. Václavík, prof. Vítovec, prof. J. Widimský jr., M. Dolejšová, G. Šmelková, Ing. Votavová - sekretariát ČIS.
Omluveni: prof. Aschermann, prof. Dítě, Dr. Kuman, Dr. P. Svačina, Dr. Tržil
Po úvodním přivítání prof. Češkou byl schválen Zápis z minulé schůze.
I. Akce ČIS a akce mezinárodní
24. - 25. 5. 2012 proběhly XXXI. dny mladých internistů v Martině. Za ČIS byl jako nejlepší vyhodnocen příspěvek MUDr. Pláška, týkající
se rezistence na aspirin. Vítěz se již tradičně zúčastní týdenní letní školy Evropské federace interní medicíny - letos ve dnech 2. - 8. září
v Kusadasi, Turecko. Výlohy budou kryty z Nadačního fondu pro Vaše srdce a z ČIS. Pro ocenění dalších tří vybraných prací bylo schváleno
zakoupení hodnotných monografií. Je velká škoda, že se tak hodnotné akce pro mladé internisty nezúčastnil žádný zástupce z Čech! Výbor proto
vyzývá, aby pro příští ročníky bylo zastoupení mladých internistů navýšeno.
7. cyklus Interna Informans – v jarním termínu proběhl již tradiční cyklus postgraduálních přednášek prakticky ve všech krajských městech
za celkové účasti asi 800 lékařů. Akce skončila s mírným ziskem, který byl poukázán na konto ČIS.
14. - 16. 6. 2012 se konal Kongres Slovenské internistické společnosti, Vysoké Tatry, blok ČIS přednáškově naplnili prof. Kršek, prof. M.
Lukáš a Dr. Sucharda.
24. - 27. 10. 2012 - XIX. kongres ČIS, Brno, hlavní organizátor prof. Souček. Již všem členům ČIS známá akce probíhající každoročně
střídavě mezi Brnem a Prahou, není třeba ji podrobněji představovat. Zveme všechny členy ČIS k účasti. Další informace budou postupně
k disposici na webových stránkách ČIS - znovu upozorňujeme na novou doménu - www.interna-cz.eu. Prof. Špinar zajistí program prvního
bloku ČIS. Na základě posouzení komisí vedené prof. Ščudlou bude vybrána nejlepší přednáška z řady mladých internistů do 35 let a první autor
bude odměněn účastí na zimní škole ESIM 2013 ve švýcarském Saas Fee.
24. - 27. 10. 2012 – Evropský kongres interní medicíny pořádaný EFIM v Madridu. Akce bohužel časově koliduje s kongresem ČIS v Brně,
nicméně účast našich zástupců je vítána. Více na www.efim2012.org.
2. - 5. 10. 2013! - Evropský kongres interní medicíny pořádaný EFIM v Kongresovém centru v Praze společně s kongresy ČIS a SIS. Je
sice ještě časově poněkud vzdálen, ale příprava pokračuje. Podrobnosti budou doplňovány na webové stránce kongresu www.efim2013.org.
V červenci (15. - 17.) přijedou do Prahy zástupci exekutivy EFIM, aby se přímo seznámili s probíhající přípravou. V rámci propagace je třeba,
aby organizátoři z ČR navštívili zejména sousední země - Německo, Slovensko, Rakousko, Polsko a Rusko. Výbor souhlasí s krytím nutných
nákladů na tyto propagační cesty.
II. Mezinárodní spolupráce
1. Výbor ČIS navrhuje do exekutivního výboru EFIM na místo President-Elect - Dr. Rogera Duckitta. Prof. Češka bude R. Duckitta
kontaktovat, zda s kandidaturou souhlasí.
2. Dotazníková anketa o zájmu členů ČIS o elektronické předplatné časopisu EJIM, (European Journal of Internal Medicine) skončila
převažujícím názorem, že předplatné není požadováno.
3. Dne 27. září 2012 navštíví ČR s přednáškou významný vědecký pracovník v oboru dyslipidémie a aterosklerózy, prof. Antonio Gotto. Výbor
souhlasí s krytím nutných nákladů jeho návštěvy.
4. Vzniká spolupráce s Výborem dobré vůle - Nadací Olgy Havlové, pořádající např. výběr lékařů na tradiční letní Salzburgské semináře pro
mladé lékaře.
5. EFIM má zájem o mezinárodní spolupráci v oblasti vzácných onemocnění (Rare Diseases). Jedná se o formující se projekt, který má
organizovat výzkum jednotlivých vzácných chorob, zvýšit povědomí internistů o těchto onemocněních a formulovat zásady organizace péče
o tyto onemocnění v Evropě. Přípravný výbor se zatím formuje, ke spolupráci budou oslovena vybraná pracoviště (II. a III. interní klinika VFN
Praha, FN u sv. Anny Brno, Interní klinika FN Olomouc).
III. Ambulantní internisté
Bude pokračovat trvalá snaha Dr. Lacinové s podporou výboru prosazovat předoperační vyšetření, konsiliární vyšetření internistou a vyšetření
akutního pacienta odmítnutého k přijetí v nemocnici na úroveň komplexního vyšetření. Projednání těchto změn vyžaduje zařazení této
problematiky do projektu „Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého softwaru pro jeho další údržbu a modelace“. Ze
stránek MZ ČR vybírám, co je cílem projektu: Vytvořit vyvážený seznam zdravotních výkonů s příslušnou softwarovou podporou, který umožní
reálné sledování efektivity a kvality poskytované zdravotní péče, vykazování a úhradu poskytnuté péče, tvorbu a užití jiných způsobů úhrad. Je
také schopen zabránit dalšímu neodůvodněnému prodražování péče a může být reálným podkladem pro novelu vyhlášky MZ ČR a pro tvorbu
datových standardů poskytované péče. Kvalitní výstupy umožní hradit zdravotní péči již v roce 2012 podle výkonů, které co nejvíce odpovídají
realitě. Možná jsme zatím nedocenili význam tohoto projektu, který pro MZ ČR zajistila soukromá společnost Janiga Labs, s.r.o. Protože tento
projekt má zajistit např. i „bezzásahovou automatickou regulaci cen spotřebního materiálu ve výkonech“, začíná být patrné, že se některé
položky spotřebního materiálu začínají periodicky měnit. Možná bude systém bez zásahu kultivovat úhrady pomalu směrem dolů, aniž bychom
si toho zpočátku všimli. Tomuto tajemnému dění bude třeba věnovat větší pozornost.
IV. Publikační soutěž
První ceny v publikační soutěži původních vědeckých prací byly vyhlášeny dvě a to pro Jana Václavíka a Miloše Mráze za publikace
v časopisech se srovnatelně vysokým IF.
První cenu za knižní publikaci získala monografie „Vnitřní lékařství“ - Miroslav Souček a kol.
Druhá cena byla udělena knize: „Základy vnitřního lékařství“ - Aleš Žák, Jan Petrášek et al.
Třetí cena byla udělena publikaci: „Pneumologie“ - Vítězslav Kolek, Viktor Kašák, Martina Vašáková a kol.
Výhercům blahopřejeme. Pravidla soutěže naleznete na našich webových stránkách.
V. Časopis Vnitřní lékařství
Časopis Vnitřní lékařství se dostal do ekonomických problémů. Řešení se nabízí ve zmenšení rozsahu jednotlivých čísel a převedení části
obsahu do elektronické podoby. Bude projednáno co nejdříve za účasti vedoucího redaktora MUDr. P. Svačiny.
VI. Intranet ČIS
Současný počet uživatelů je 1250, nově se na Intranetu ČIS objevily sekce Aktuality z farmakoterapie a Diabetologická sekce (výboru ČIS bylo
tlumočeno poděkování České diabetologické společnosti za umožnění přístupu pro členy). Připravuje se vznik Pneumologické sekce. Nově lze
využít kalkulátor kardiovaskulárního rizika. Připomínáme rubriku Právník radí - Vaše dotazy týkající se medicínské legislativy budou
zodpovězeny do 24 hodin. Rádi Vás uvítáme na stánku intranetu ČIS v rámci XIX. internistického kongresu v Brně.
VII. Různé
1. Zpráva Revizní komise – předseda RK, prof. Ščudla, podal zprávu o hospodaření ČIS za rok 2011, kterou vypracoval společně s dalšími
dvěma členy RK – Dr. Nebáznivým a Dr. Tržilem. ČIS hospodaří s pozitivní bilancí, největší zisk byl poukázán na účet společnosti z XVIII.
internistického kongresu v Praze.
2. 28. 11. 2012 se bude konat kulatý stůl České kardiologické společnosti, ČIS přizvána k účasti za účelem projednání otázek mezioborové
spolupráce.
3. Společnost všeobecného lékařství (SVL) má zájem o užší spolupráci. Výbor schválil snahu o sbližování stanovisek SVL a ČIS a podporuje
další spolupráci. Je však třeba dále respektovat zatímní legislativu pro udělování odborné způsobilosti.
4. Výbor podpořil stanovisko ČAS k úhradě léčby žilní trombózy.
5. Schváleno přijetí nových členů ČIS:
Petr Dedek (GHC Hospital Praha), Iva Fričová (Medipont s.r.o. České Budějovice), Štěpán Havránek (VFN Praha), Zuzana Jánošíková
(Nemocnice Třinec), Vítězslav Kolek (FN Olomouc), Eliška Kudláčková (Nemocnice Litoměřice), Michal Kuneš (FN Motol Praha), Mária
Majerníková (Nemocnice Znojmo), Libor Novák (Nemocnice Blansko), Peter Riško (FNKV Praha), Olga Stehlíková (Cévní a int. ambulance
Ústí nad Labem), Elena Šánová (Šumperská nemocnice a.s.), Michaela Šnejdrlová (VFN Praha), Kristýna Tresnerová (Nemocnice Na Bulovce
Praha), Veronika Vaňková (Nemocnice Nové Město na Moravě), Pavla Vojtěchová (Nemocnice Ivančice), Dana Weberová (FN BrnoBohunice), Ivana Žofková (EÚ Praha).
Příští schůze výboru ČIS je naplánována na 24. 10. 2012 (15:00 hod) před zahájením kongresu v Brně, místo bude upřesněno.
Zapsal: Dr. Kotík
M. Dolejšová
Ing. Votavová - sekretariát ČIS
Download

Zápis ze dne 20. 6. 2012, Praha