NAŠE UČEBNICE – VAŠE INSPIRACE
[email protected]
1. stupeň základní školy
■ ETICKÁ VÝCHOVA
Etická výchova 1 pro 1. a 2. ročník základních škol
Metodické pokyny a rozšiřující náměty her k Etické výchově 1
[email protected]
A
A
K
K
N
N
I
I
V
V
O
N
NO
Ojedinělou formu hravé a zábavné koncepce pracovní učebnice autorek Ilony Dufkové, Hany Novotné a Evy
Špačkové Etická výchova 1 pro 1. a 2. ročník základních škol provází interaktivní text pohádkového příběhu,
kde hlavní roli hrají základní pravidla slušného chování a jednání. Zvládnout tento nelehký úkol
pomáhá dětem magická postavička průvodce Chumlíka. Kromě pohádkového příběhu jsou zde
zařazeny motivační hry a úkoly vždy s výchovným cílem. Další herní aktivity a náměty činností,
které by měly mít ve výuce nezastupitelné místo, jsou uvedeny jednak v samostatné příručce
Metodické pokyny a rozšiřující náměty her a jednak v kapitole Hry, náměty, nápady
v závěru této knihy. Úvodní texty předčítají dětem dospělí, později to vyspělejší
čtenáři zvládnou sami. Dětem udělají radost nejen půvabné ilustrace Lindy Ernýgrové, ale také
něžné, bílé a skutečné peříčko, které je součástí každé učebnice. Učebnice je opatřena schvalovací doložkou MŠMT.
PŘIPRAVUJEME:
Etická výchova 2 pro 3.,4. a 5. ročník základních škol
Etická výchova 2 pro 3., 4. a 5. ročník základních škol – pracovní sešit
Metodické pokyny a rozšiřující náměty her k Etické výchově 2
■ PRVOUKA
Ediční řada učebnic prvouky (1.–3. ročník) splňuje spolu s pracovními sešity požadavky na využití RVP ZV a umožňuje vytváření klíčových kompetencí a zpracování očekávaných výstupů RVP ZV. Pro její dva první ročníky zvolil autor Milan Valenta formu didaktizovaného pohádkového vyprávění. Postavičky dvou průvodců,
skřítků ze školní půdy, prožijí s dětmi vždy celý školní rok a zpestří jim svými nevšedními příhodami vyučovací hodiny prvouky v 1. – 2. ročníku. Koncepce celé
ediční řady je rovněž skvělou inspirací pro malé čtenáře. Text doplňují roztomilé ilustrace Martina Váchy. Prvouka pro 3. ročník Pavla Augusty je již koncipována
„dospěleji“ a svým pojetím se přibližuje Vlastivědě pro 4. ročník, na které se podílel stejný autor.
■ VLASTIVĚDA
Oblíbenou edici učebnic
vlastivědy (4.– 5. ročník) lze
spolu s pracovními sešity
využít při RVP ZV. Učebnice
autorů Pavla Augusty a
Františka Honzáka, doplněny
bohatým a funkčním
ilustračním materiálem, jsou
aktualizovány.
WWW.SPL-PRACE.CZ
WWW.ALBRA.CZ
■ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Nauč mě správně číst
Bohatě barevně ilustrovaná kniha Hany Tymichové s metodickou částí je určena dyslektickým dětem.
Obrázkově zpracované hrové úkoly vedou žáky s obtížemi čtení k snadnějšímu zvládání výuky. Knížku lze
využít i v 1. ročníku ZŠ. Tato publikace byla oceněna Zlatou stuhou.
Hledej a piš písmena
Autorka Jana Doležalová se ve své publikaci věnuje uvolňovacím cvikům ruky a nácviku psaní písmen. Sešit
obsahuje dva okruhy grafomotorických cvičení. První s názvem Psaní s říkankou představuje návrhy na kreslení obrázků z izolovaných uvolňovacích cviků, které tvoří vždy jednotlivé obrázky související s tématem říkanky.
Druhý s námětem Hledej písmena navozuje jednotažné kreslení obrázků, v nichž je zakomponované písmeno,
kterým začíná slovo označující obrázek. Publikace je opatřena metodickým návodem.
Procvičujeme češtinu ve škole i doma
Sbírka jazykových úloh z českého jazyka autorek Jitky Dršatové a Aleny Louženské procvičuje mluvnické učivo
1. stupně ZŠ a je opatřena klíčem správných řešení. Příručku lze doporučit i k přípravě na přijímací zkoušky na
osmiletá gymnázia.
■ RUSKÝ JAZYK
Učební soubor Pojechali 1 autorského kolektivu pod vedením Hany Žofkové a Klaudie Eibenové je určen pro první etapu počáteční výuky ruštiny, kterou lze již
zahájit ve 4. nebo 5. ročníku ZŠ. První díl postihuje předazbukové a azbukové období a měl by být probrán přibližně během jednoho školního roku. Jednotlivé
lekce v předazbukovém období jsou zaměřeny na seznámení žáků se zvukovou stránkou jazyka. Žáci si osvojují základní slovní zásobu poslechem. Východiskem
řečových situací jsou obrázky. Azbukové období začíná grafickou podobou jazyka – azbukou. Součástí souboru je pracovní sešit – pomůcka k písemnému nácviku.
V předazbukovém období se zpočátku využívá jen levá část stránek, vpravo budou děti psát, až se seznámí s azbukou. Potom se vrátí k obrázkům, které samy
nakreslily. Komplet doprovází nápadité barevné ilustrace Lucie Lomové. Schváleno MŠMT.
POMŮCKY K VÝUCE RUSKÉHO JAZYKA
Repka
Klasická pohádka O veliké řepě, převyprávěná Františkem Bartošem, kterou do ruštiny přeložila
Hana Žofková a půvabnými ilustracemi opatřila Edita Plicková, je určena především mladším
žákům k procvičování četby ruského textu. Stupněm náročnosti odpovídá text pohádky úrovni A1
podle Společného evropského referenčního rámce pro výuku jazyků. Pohádka může být inspirací
i pro dramatizaci. Děti si pohádku O veliké řepě mohou zahrát a v jednotlivých rolích si dobře
procvičit výslovnost ruštiny.
Nabízíme také v romštině a češtině.
Pal e bari rungľa
Česká pohádka O veliké řepě s ilustracemi Edity Plickové v překladu Gejzy Horvátha do severocentrální romštiny (tzv. východoslovenské romštiny).
O veliké řepě
Původní česká pohádka s ilustracemi Edity Plickové.
SPL – Práce, tel. 281 983 115, [email protected], www.spl-prace.cz
Albra spol. s r. o., tel. 281 980 201-2, [email protected], www.albra.cz
■ VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Výtvarné čarování – Artefiletika pro předškoláky a mladší žáky
Pojetí této publikace založil autorský kolektiv pod vedením Vladimíry Slavíkové na artefiletice. Jejím cílem je zprostředkovat
dětem cestu ke světu kultury a přírody na základě výtvarných zážitků. Jádrem celého textu je část Náměty. Jde o řadu
podrobně popsaných, v praxi vyzkoušených a komentovaných výtvarných úkolů, tj. spojení námětu s výtvarnou technikou.
Náměty jsou uspořádány do celků – tzv. tematických a metodických řad sjednocených pohádkovým příběhem. Každý
námět je kromě zevrubného popisu práce doprovázen výčtem cílů, reflexí, soupisem pomůcek, odborným komentářem
z artefiletické praxe. Druhá část knihy uvádí důležité metodické poznatky pro praktickou činnost. Knížka je bohatě ilustračně
vybavena.
Obrazárna v hlavě 1, 2
(Výtvarná čítanka pro 2.– 5. ročník základní školy)
Ojedinělá řada výtvarných čítanek Obrazárna v hlavě autora Pavla Šamšuly tvoří ucelený systém spojující výtvarně estetické podněty přírodního prostředí, vnitřního i vnějšího světa člověka a oblasti výtvarného umění a kultury. První a druhý
díl čítanky (v jednom svazku) se zabývá estetickými a uměleckými náměty jako jsou ruce, hlava, zvířata, ale hlavně si všímá barev a pracuje s tvůrčí představivostí. Učebnice je vybavena bohatým ilustračním doprovodem. Úkoly, které provázejí
část vzdělávací, se dělí na dva okruhy. Jedny ověřují pozornost žáků, druhé, kreativní, vybízejí žáky k aktivní spolupráci a k
rozmanité výtvarné komunikaci. Soubory cvičení spolu s náměty hodin výtvarné výchovy výrazně učiteli usnadní a pomohou účelně zorganizovat praktický obsah vyučování. Celkové pojetí této ediční řady vyhovuje RVP ZV.
■ OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
Na základě Pokynu MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů č.j. 12050/03-22 ze dne 4. 3. 2003 jsme
pro Vás připravili pro každý ročník 1. stupně ZŠ učební materiály. Jsou pojaty jako pracovní a citlivě zohledňují věk žáků, rovněž zde nechybí ilustrační doprovod
Barbory Zichové. Podle Pokynu MŠMT má být této problematice věnováno ve školním roce 6 hodin. Proto s cílem co nejvíce usnadnit učitelům práci v hodinách
rozdělil autor Felix Černoch náplň učebnic do 6 kapitol. Tato edice vyhovuje RVP ZV.
Neztratím se? Neztratím! – pro 1. ročník
S mapou nezabloudím – pro 4. ročník
Sebepoznání – kdo jsem, kde jsem, jak se zachovat v nesnázích.
Náčrty, plánky bytu a budovy, orientace ve městě
a v terénu podle plánů a map.
Obsah
Kdo jsem?
Kde bydlím?
Naše rodina
Neztratím se? Neztratím!
Co se ještě může stát
Opakování
Obsah
I jednoduché náčrty mohou pomoci
Vejde se místnost na list papíru?
Míru zmenšení určuje měřítko
Orientaci v neznámém městě usnadní jeho plán
V přírodě s mapou nezabloudím
Opakování
Bezpečí a nebezpečí – pro 2. ročník
Pomáhám zraněným – pro 5. ročník
Na co si dávat pozor v přírodě, doma a na zahradě, v ulicích a na silnicích, jak se zachovat při
nehodách, opatrnost před neznámými lidmi atd.
Sebeochrana a prevence nemocí a úrazů, základy první pomoci.
Obsah
V přírodě bezpečně. V přírodě pozor!
Na silnici bezpečně. Na silnici pozor!
Nebezpečí doma i venku I
Nebezpečí doma i venku II
Pozor na neznámé lidi
Opakování
Obsah
Nemoci a nemocní
Náhlé příhody a nehody
Zranění a ranění
Poruchy dýchání
Krvácení
Opakování
Počítej se vším – pro 3. ročník
Metodická příručka pro 1.–5. ročník
Zaměřeno na čísla – telefonní, časové údaje,
odhady vzdáleností a výšek, nejzákladnější
orientace venku.
Příručka přináší vzorové didaktické rozvržení
učiva do jednotlivých hodin s přehledným
rozpracováním.
Obsah
Procházka po světě čísel
Kolik je hodin?
Odhadujeme a měříme
Jak je to daleko, vysoko, hluboko
Kde (právě) jsme?
Opakování
Obsah
Účel a určení publikace, Pojetí a skladba publikace, Gradace požadavků na žáka, Výchozí situace
pro učitele, Vhodná témata, Návaznosti učiva,
Mezipředmětové vztahy a očekávané kompetence, Realizační principy, Časová dotace, Příklady
rozpracování učiva do jednotlivých ročníků
WWW.SPL-PRACE.CZ
WWW.ALBRA.CZ
obch.
číslo
8-2051
Etická výchova 1 pro 1. a 2. ročník základních škol (I. Dufková, H. Novotná, E. Špačková)
8-2054
Metodické pokyny a rozšiřující náměty her k Etické výchově 1 (I. Dufková, H. Novotná, E. Špačková)
8-2011
Prvouka pro 1. r. – učebnice (M. Valenta)
99,-
8-20111
Prvouka pro 1. r. – PS (J. Müllerová)
59,-
8-2012
Prvouka pro 2. r. – učebnice (M. Valenta)
99,-
8-2019
Prvouka pro 2. r. – PS (M. Valenta)
59,-
8-2013
Prvouka pro 3. r. – učebnice (P. Augusta)
99,-
titul
cena
s DPH
169,-
počet
kusů
99,-
8-2020
Prvouka pro 3. r. – PS (P. Augusta)
59,-
8-1491
Vlastivěda pro 4. r. – učebnice (P. Augusta, F. Honzák)
99,-
8-1518
Vlastivěda pro 4. r. – PS (P. Augusta a kol.)
59,-
8-1492
Vlastivěda pro 5. r. – učebnice (P. Augusta, F. Honzák)
99,-
8-1519
Vlastivěda pro 5. r. – PS (P. Augusta, F. Honzák)
8-1529
Nauč mě správně číst (H. Tymichová)
119,-
8-1532
Hledej a piš písmena (J. Doležalová)
119,-
8-3066
Procvičujeme češtinu ve škole i doma (J. Dršatová, A. Louženská)
119,-
8-3041
Pojechali 1 – učebnice (H. Žofková a kol.)
299,-
8-3042
Pojechali 1 – PS (H. Žofková a kol.)
189,-
8-3043
Pojechali 1 – MP (H. Žofková a kol.)
299,-
8-3044
Pojechali 1 – CD (H. Žofková a kol.)
451,-
8-3045
Pojechali 1 – MC (H. Žofková a kol.)
99,-
8-3050
Pexeso – azbuka (A3 složená)
39,-
8-3011
Najdi dvojici – abeceda (česky – rusky, A3 složená)
39,-
8-3012
Najdi dvojici – ovoce – zelenina (česky – rusky, A3 složená)
39,-
8-3013
Najdi dvojici – zvířata (česky – rusky, A3 složená)
39,-
59,-
8-3040
Azbuka – karta lamino A6 (dny v týdnu, měsíce)
12,-
8-3021
Azbuka – karta lamino A4 (číslovky, dny v týdnu, měsíce)
29,-
8-3020
Azbuka – plakát A2 (tubus, lišty, závěsy 475 mm x 630 mm š/v)
229,-
8-3020-1
Azbuka plakát A2
149,-
8-3010
Můj slovníček – sešit určený k zápisu ruských slovíček
19,-
8-3022
Repka (F. Bartoš – O veliké řepě, do ruštiny přeložila H. Žofková)
66,-
250-312
Pal e bari rungľa (F. Bartoš – O veliké řepě, do romštiny přeložil G. Horváth)
66,-
250-311
O veliké řepě (F. Bartoš)
8-1502
Výtvarné čarování – Artefiletika pro předškoláky a mladší žáky (V. Slavíková a kol.)
349,-
8-1557
Obrazárna v hlavě 1, 2 – Výtvarná čítanka pro 2.–5. r. (P. Šamšula)
149,-
8-4010
Neztratím se? Neztratím! – pro 1. r. (F. Černoch)
8-4020
Bezpečí a nebezpečí – pro 2. r. (F. Černoch)
59,-
8-4030
Počítej se vším – pro 3. r. (F. Černoch)
59,-
8-4040
S mapou nezabloudím – pro 4. r. (F. Černoch)
59,-
8-4050
Pomáhám zraněným – pro 5. r. (F. Černoch)
59,-
8-4059
Metodická příručka pro 1. – 5. r. (F. Černoch)
119,-
66,-
59,-
Náhradní plnění vám zajistíme i v letošním roce!
Objednávky zasílejte na adresu: ALBRA, distribuce učebnic, Havlíčkova 197, 250 82 Úvaly
tel.: 281 980 201–2, fax: 281 980 203, e-mail: [email protected]
________________________________ OBJEDNÁVKA_____________________________________
Odběratel: ___________________________________________ Náhradní plnění: ANO - NE
Ulice: ________________________ Město: ____________________________ PSČ: ________
Tel./fax: ______________________ DIČ: __________________ IČO: _____________________
Download

Pro 1. stupeň ZŠ