Katolická mateřská škola sv. Klimenta
U Uranie 1080/16, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Telefon: 220 571 008, IČO: 49 625 063
Školní vzdělávací program
„Rozvíjej se, poupátko..“
………………………..
razítko školy
……………………………….
ředitelka školy
1
Obsah školního vzdělávacího obsahu:
1.
Identifikační údaje…………………………………………………… 3
2.
Charakteristika KMŠ………………………………………………….4
2.1.
Historie KMŠ…………………………………………………………4
2.2.
Základní popis KMŠ………………………………………………….4
3.
Charakteristika programu KMŠ……………………………………….5
4.
Podmínky a organizace vzdělávání…………………………………...6
4.1.
Materiální podmínky………………………………………………….6
4.2.
Personální podmínky a pedagogické zajištění………………………..7
4.3.
Ekonomické podmínky……………………………………………….8
4.4.
Přijímání dětí do KMŠ………………………………………………..8
4.5.
Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví…………………….....8
4.6.1. Životospráva dětí v KMŠ……………………………………………..9
4.6.2. Psychosociální podmínky……………………………………………..9
4.7.
Řízení KMŠ………………………………………………………… ..10
4.8.
Organizace KMŠ……………………………………………………...10
4.9.
Spoluúčast rodičů……………………………………………………..10
4.10. Spolupráce s dalšími institucemi……………………………………...12
5.
Vzdělávací obsah……………………………………………………..13
6.
Zabezpečení vzdělávání dětí se spec. vzděl. potřebami……………...41
6.1.
Podmínky pro děti se zdravotním postižením……………………......41
6.2.
Vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním…………………….....42
6.3.
Vzdělávání dětí mimořádně nadaných…………………………….....42
7.
Evaluční systém……………………………………………………..44
7.1.
Hodnocení programu třídy…………………………………………..44
7.2.
Hodnocení individuálního rozvoje…………………………………..42
7.3.
Hodnocení ŠVP……………………………………………………...45
7.4.
Hodnocení všeobecných podmínek vzdělávání……………………...45
7.5.
Kontrolovaná dokumentace………………………………………….46
8.
Dodatek………………………………………………………………46
2
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O KMŠ
Název školy: Katolická mateřská škola sv. Klimenta,
U Uranie 1080/16,
170 00 Praha 7- Holešovice
Zřizovatel:
Arcibiskupství pražské,
Hradčanské nám. 16
119 02 Praha 1
Ředitelka:
Mgr. Monika Vagenknechtová
IČO: 49625063
Právní forma: školská právnická osoba
Telefon: 220 571 008
www: http://www.kms-kliment.cz/
e- mail: kmsp7@ seznam.cz
Kapacita školy: 30 dětí
Platnost: od 1. 9. 2014
3
2. CHARAKTERISTIKA KMŠ
2.1 Historie KMŠ
Provoz jedné třídy KMŠ byl oficiálně zahájen 1.9.1991.
KMŠ využívala zpočátku pronajaté prostory v budově obecní mateřské školy
v Kostelní ulici v Praze 7.
V prosinci 2003 se KMŠ přestěhovala a dne 5. 1. 2004 byl zahájen provoz
v pronajatém pavilonu MŠ U Uranie.
MŠ je od 1.9.2007 dvojtřídní. Počet dětí jedné třídy je 15 dětí. Rozdělení dětí je
v průběhu školního roku přizpůsobováno aktuálním podmínkám a potřebám dětí.
Celková kapacita školy je 30 dětí.
Od 1.září 1991 byla ředitelkou Taťána Mazuchová
Od ledna 2000 do 21. srpna 2011 byla ředitelkou školy sestra Marie Ancilla Vaňková,
členka Kongregace Školských sester de Notre Dame.
Od 22. srpna 2011 je ředitelkou KMŠ Mgr. Marie Kováčová.
Ve školním roce 2011/2012 proběhla první etapa rekonstrukce pronajaté části
pavilonu.
Od 25.8.2014 je ředitelkou Mgr. Monika Vagenknechtová
2.2. Základní popis KMŠ
Pavilon, který má naše škola v pronájmu, je součástí budovy se vzájemně propojenými
pavilony MŠ U Uranie, jejímž zřizovatelem je MČ Praha 7 - Holešovice. Naše škola využívá
přízemní část pavilonu.
K objektu patří malá část zahrady s dvěmi pískovišti a dvěmi zahradními komponenty pro
rozvoj pohybových dovedností dětí: věž s lanovým žebříkem a skluzavkou a kolotoč.
Též je zde domeček, který slouží k uskladnění hraček a sportovních potřeb pro venkovní
použití. Pergola, která slouží k různým aktivitám a má ochrannou funkci před nepříznivým
počasím. Pronajatou část zahrady ohraničuje plot z dřevěných příček v podobě barevných
pastelek a od části zahrady využívané MŠ U Uranie je oddělena cestou.
4
K vycházkám, sportování, výletům a pozorování využíváme blízkosti
parku Stromovka,
Botanické a Zoologické zahrady v Tróji a hřiště u nedaleké ZŠ Masarykova.
Děti jsou přijímány ze spádové oblasti, ale také z jiných částí Prahy a okolí. KMŠ je
alternativou pro rodiče, kteří preferují křesťanské hodnoty.
Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let. V odůvodněných - výjimečných
případech jsou přijaty k docházce děti mladší tří let, které dosahují tohoto věku v průběhu
začátku školního roku. KMŠ má dvě oddělení.: Kytičky a Včeličky.
3.CHARAKTERISTIKA PROGRAMU KMŠ
Katolická mateřská škola sv. Klimenta nabízí jako hlavní program křesťanskou výchovu
v duchu katolické tradice. Naše zařízení poskytuje podnětné prostředí, laskavý a profesionální
přístup pedagogů k dětem, snaží se o dobrou spolupráci s rodiči - zákonnými zástupci dětí
(dále jen rodiči) a s veřejností.
Název školního vzdělávacího programu „Rozvíjej se poupátko“ vychází z hlavní myšlenky,
že dítě je jako poupátko květiny, o které když pečujeme a vytvoříme mu příznivé prostředí,
které potřebuje, vyroste v nádhernou květinu.
To je naše hlavní myšlenka: přistupujeme k dítěti jako ke svěřenému daru, květince, s láskou
o něj pečujeme a snažíme se vytvářet co nejlepší prostředí – prostředí vzájemné důvěry,
přátelství a pohody.
Usilujeme o to, aby dítě prožilo čas strávený v KMŠ co nejkvalitnějším, aktivním a podnětně
bohatým způsobem, aby se rozvíjelo po stránce duchovní, psychické, fyzické, sociální.
Dále je tato myšlenka rozvinuta v rozdělení dětí na dvě třídy Kytiček a Včeliček.
Poupátko se rozvine v květ, o který se stará včela. Vzájemně se potřebují: květina nemůže být
bez včely a o včela nemůže být bez květin.
Tak to dětem předkládáme. Menší děti jsou Kytičky a starší děti Včeličky, které se vzájemně
potřebují, vyrůstají vedle sebe, pomáhají si atd.
Usilujeme o rozvoj samostatných, tvořivých a zdravě sebevědomých dětí přirozeným
způsobem výchovy. Zaměřujeme se na rozvoj k samostatnosti.
5
4.PODMÍNKY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ
4.1 Materiální podmínky
Pavilon naší školy funguje bez komplikovaného hospodářského zázemí. Šatna zaměstnanců,
sklad učebních pomůcek a místo na ukládání lůžkovin jsou prostorově omezené. Z těchto
důvodů byly pořízeny uzamykatelné šatní skříně pro jednotlivé zaměstnance do nově vzniklé
chodbičky před ředitelnou. Ve sníženém stropu této místnosti jsou další skladové prostory.
Strava je dovážena do výdejny KMŠ z kuchyně MŠ U Uranie na základě předepsaných
hygienických a bezpečnostních norem. Strava je z výdejny do obou částí třídy se stolky
podávána na nerezovém vozíku za dodržování pevně stanovených pravidel. Zařízení výdejny
bude během další etapy rekonstrukce obnoveno.
K výchově, vzdělávání a stravování dětí dvou tříd KMŠ slouží jedna společná místnost, která
je v době řízených činností oddělována dřevěnými zatahovacími dveřmi s průhlednými
okénky. Obě dvě oddělené části třídy jsou stylizovány do koutků pro hry a činnosti, tzv.
center. Tato centra jsou podnětná pro tvořivé činnosti dětí, práci a manipulaci s přírodním
a rozličným didaktickým materiálem, pro dramatické
hry a činnosti, pro individuální
a skupinová řešení úkolů směřujících k rozvíjení poznávacích a volních procesů, pro práci
s metodickými listy, pro využívání knih a encyklopedií, práci s mapou a atlasy. Takto
připravené prostředí si klade za cíl podporovat aktivitu, iniciativu a spontánní projevy dětí.
Dětem obou oddělení jsou dostupné papíry, různé kreslířské a malířské potřeby, lepidla,
nůžky, textilní odstřižky, korky, dřevěný „odpad“, složitější druhy stavebnic a korálků atd.
Postupně obměňujeme a doplňujeme vhodný didaktický materiál pro jednotlivé věkové
skupiny.
K námětovým hrám mají děti ve třídě koutek - centrum „domácnost“ s dětskou kuchyňskou
linkou a sedací soupravou. Toto centrum je oddělené oboustrannou nábytkovou stěnou, což
umožňuje dětem potřebnou intimitu a klid. Jsou zde k dispozici kočárky, oblečky pro
panenky, stojan s ramínky na oblečení, do kterého se děti mohou převlékat pro „vstup do
herní role“. Dalším námětovým koutkem je dopravní centrum, ve kterém mají děti k dispozici
auta, značky a konstruktivní materiály k doplnění a obohacení tvořivých her.
6
Dalším centrum je sportovní koutek kde je žebřina a závěsné lano se žíněnkou. Jsou tu i další
sportovní potřeby.
Prostory šatny jsou společné pro obě třídy, opatřené jsou šatními boxy, které slouží k ukládání
šatstva a přezůvek dětí. Botníky se dají vysunout a slouží jako lavička na sezení. Na stěnách
jsou umístěny nástěnky s tvorbou dětí, dále nástěnka, která informuje rodiče a nástěnka která
informuje o TVP, projektech a kroužcích.
Hygienická zařízení pro děti se nacházejí hned v bezprostřední blízkosti šatny. Místností
s hygienickým zařízením se dá vstoupit do první části třídy.
Hygienické zařízení pro dospělé se nachází ve vstupní chodbičce, naproti hlavnímu vchodu a
je v provozní době přístupné i návštěvníkům školy.
4.2 Personální podmínky a pedagogické zajištění
V KMŠ pracuje celkem 6 zaměstnanců:
Ředitelka, 4 učitelky a 1 provozní zaměstnankyně pro úklid a výdej stravy.
Učitelky jsou vysílány na další vzdělávání v oblasti předškolní pedagogiky, speciální
pedagogiky a psychologie. Věnují se zodpovědně individuální péči každému dítěti ve smyslu
neformální diagnostiky a následné pedagogické intervence.
Vzdělávají se formou samostudia, využívají k tomu doporučené
literatury, navštěvují
vzdělávací semináře na základě vlastního výběru a s přihlédnutím k aktuálním potřebám
KMŠ. O zajímavé poznatky ze samostudia
se podělí s kolegyněmi na pedagogických
poradách, stejně tak o poznatky z absolvovaných seminářů a dalšího případného studia.
Ředitelka školy rozepisuje přímou vyučovací činnost pedagogických pracovnic tak, aby byla
zajištěna optimální pedagogická péče.
Pedagogové pečují o prostředí své třídy, aby bylo estetické, harmonické a odpovídalo
potřebám dětí.
7
4.3 Ekonomické podmínky
Škole jsou poskytovány finanční prostředky vyčleněné na činnost za státního rozpočtu za
podmínek stanovených Zákonem č.561/2004 Sb, školským zákonem ve znění pozdějších
předpisů.
Škola uzavírá se zákonným zástupcem dítěte smlouvu o poskytování předškolního vzdělávání
za úplatu. Zákonný zástupce se tedy podílí na úhradě nákladů školy formou platby školného
na stanovený školní rok ve stanovené výši a stanovených termínech.
Dalšími finančními zdroji jsou poskytnuté dary
4.4 Přijímání dětí do KMŠ
Termín zápisu do KMŠ každoročně stanovuje ředitelka a veřejnost je o něm informována
prostřednictvím webových stránek, vylepením plakátů na dveřích KMŠ a ve farním kostele
Sv. Antonína.
Přijímány jsou děti od 3 do 6 let. výjimečně mladší od 2,5 let – viz. doplňková docházka.
Je – li uložen dítěti odklad školní docházky, rodiče požádají písemně o prodloužení docházky
a dítě zůstává v KMŠ.
Kriteria přijímaní dětí stanovuje ředitelka a také rozhoduje o rozdělení dětí do tříd.
Pro lepší adaptaci dětí nabízíme a doporučujeme rodičům Adaptační plán, který si dle svého
přání domluví s pedagogy.
4.5 Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví
Kromě standardních bezpečnostních opatření ,která splňují normy pro předškolní zařízení
dodržujeme a dohlížíme na tato bezpečnostní opatření:
•
1x za 2 roky školení zaměstnanců KMŠ - BOZP
•
v objektu jsou vyznačeny únikové cesty
•
v místnosti jsou zabezpečeny zásuvky a topná tělesa
•
zaměstnance proškolí dětská lékařka, aby uměli poskytnout nezbytnou pomoc
•
teplá a studená voda je centrálně regulovaná, soustavně kontrolována pracovnicí
výdejny
8
•
vybavení školní zahrady má příslušnou evropskou certifikaci /prvky, dopadové zóny,
bude však potřeba přijmout opatření k výskytu nevítaných nebezpečných živočichů/
•
děti jsou při odchodu z MŠ předávány pouze osobám na základě písemného zmocnění
vydaného zákonnými zástupci
•
při akcích pořádaných školou jsou za bezpečnost dětí odpovědné i pověřené osoby
z řad provozních zaměstnanců
•
každoročně na začátku školního roku tvoříme pravidla s dětmi, kterými se celý rok
řídíme
•
podlahy a jejich povrch je prakticky přizpůsoben pro celoroční dětské aktivity
4.6.1 Životospráva dětí v KMŠ
Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů a zásad
racionální výživy, v nabídce se zvýšil podíl zeleniny a ovoce . Strava je dovážena z kuchyně
MŠ U Uranie, která nám tuto službu zajišťuje.
-
každodenně je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne (voda,
ovocné bylinkové čaje, neslazené nápoje, mléko)
-
mezi jednotlivými jídly je dodržován vhodný časový interval
-
stravování vychází z rodinných zvyklostí, upřednostňujeme samostatnost dětí
(sebeobsluha, nalévání a samostatná příprava na svačiny)
-
děti do jídla nikdy nenutíme, ale snažíme se, aby vše alespoň ochutnaly, aby
postupně přivykaly zdravému způsobu stravování
-
dodržujeme ústní hygienu /čištění zubů po obědě/ samostatnou aplikaci zubní
pasty za dohledu dospělých
-
dbáme na dodržování světelných, prostorových podmínek, předcházení
hlučnosti, seznámení dětí s nevhodnou - nežádoucí životosprávou: alkohol,
cigarety, drogy, málo pohybu, málo pobytu venku
4.6.2. Psychosociální podmínky
Klademe důraz na spolupráci všech, kteří se výchovy a vzdělávání dětí účastní. Směřujeme
společně k získávání pozitivního sebepojetí dítěte. Zohledňujeme osobní tempo dítěte, záleží
nám na jeho duševní pohodě, na jeho bezpodmínečném přijetí.
Rituály jako pravidelné činnosti přispívají k vytvoření pohody ve třídě.
9
-
ranní přivítání učitelkou /učitelka vždy přivítá každé dítě-naváže osobní,
verbální i neverbální kontakt, dítě nevstupuje nikdy do třídy bez přivítání,
učitelka bere na vědomí důležité informace od rodičů
-
dopolední /komunitní/ kruh – sžívání se spolu, naslouchání, sdílení prožitků,
jevů a vjemů, seznámení s programem
-
prosba, poděkování, omluva jako běžná součást jazykového projevu a slušnosti
-
četba v denním prostoru podle vlastního uvážení : pozor na zbytečně dlouhé
monology učitelky, věnovat prostor pro vyjádření dětí…
-
společná, pravidelná MODLITBA dětí s pedagogem před obědem
-
pravidelné katecheze – jedenkrát týdně
4.7.Řízení KMŠ
Ředitelka podporuje spoluúčast všech pracovníků na rozhodování o zásadních otázkách
školního programu.
Ředitelka podporuje všechny zaměstnance, aby spolupracovaly jako tým a spolupracovaly
s rodiči.
Ředitelka jasně vymezuje povinnosti, úkoly a pravomoci všech zaměstnanců.
Snahou je vytvářet důvěrné a tolerantní prostředí kde je všem zaměstnancům ponechán
dostatek pravomocí a je respektován jejich názor.
Ředitelka a KMŠ spolupracuje se zřizovatelem, MČ Prahy 7, ostatními církevními školami, i
se školami na území MČ Prahy 7 a farností.
4.8 Organizace KMŠ
Organizace KMŠ se řídí organizačním řádem.
4.9 Spoluúčast rodičů
Spolupráce s rodiči dětí funguje na základě partnerství a vzájemné důvěry. Je pro nás velmi
důležitá.
10
Rodinu považujeme za základní jednotku výchovy, proto se jí snažíme pomáhat a
podporujeme rodiče.
Rodiče se mohou podílet na akcích školy, jsou k nim přizváni. Projeví – li zájem mohou se
podílet na vytváření programu KMŠ.
Rodiče zveme do KMŠ na akce KMŠ podzimní jarmark, tvořivé dílny v době vánoční
a velikonoční, na Masopustní karneval, na oslavy Dne matek a na Rozloučení dětí
s mateřskou školou. S rodiči navštěvujeme společně mše svaté v kostele sv. Antonína v Praze
Holešovicích, v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha a v kostele sv. Klimenta v Bubnech.
Organizujeme pravidelně Dny otevřených dveří a Zápisy do KMŠ. Informace mohou rodiče
získávat prostřednictvím webových stránek, na nástěnkách ve škole, e- mailovou
korespondencí a telefonicky.
Pedagog spolupracuje s rodiči a je si vědom, že potřebuje získat jejich důvěru, dostatečně je
informovat, komunikovat s nimi jako odborník a přítel, nezůstat ve snaze o optimální rozvoj
dítěte osamělý a předkládat rodiči otevřeně a citlivě všechny své odůvodněné požadavky.
Rodič dítěte důvěřuje a naslouchá odborníkovi, který ví, proč věci dělá tak, jak je dělá,
spolupracuje s pedagogem, a pokud má výhrady, připomínky nebo otázky ke vzdělávání
a výchově dítěte, využívá k tomu vhodnou dobu, aby pedagoga necitlivým přístupem nezranil
a neznejistil v době, kdy má předstoupit před děti a pracovat s nimi.
Rodič dítěte informuje pedagoga o všem, co by mohlo mít význam pro vzdělávání a výchovu
jeho dítěte. Rodič využívá všechny možnosti ke komunikaci s pedagogem na akcích školou
pořádaných, řídí se školním řádem a pravidly, která škola prezentuje na místech k tomu
určených. Pokud se rodič předem plánované
akce školy nezúčastní, pedagog
třídy ho
následně o závěrech a průběhu akce informuje v době své nepřímé práce s dětmi,
prostřednictvím individuální konzultace.
Pedagogové se snaží o získávání pravidelné zpětné vazby od rodičů na společných
schůzkách, při individuálních rozhovorech a konzultacích. Při předávání dítěte probíhá
výměna nezbytných informací stručně a ohleduplně.
Ředitelka školy získává zpětnou vazbu od rodičů a pedagogů při společných schůzkách, při
osobních konzultacích a zpravidla dvakrát ročně /podle potřeby i vícekrát/ prostřednictvím
dotazníků - anket. Dotazníkové ankety ředitelka následně vyhodnocuje, náměty a požadavky
rodičů zapracuje podle podmínek a možností školy do ŠVP, je garantem jejich případné
realizace
11
4.10 Spolupráce s dalšími institucemi
Spolupracujeme především s těmito institucemi:
- Se zřizovatelem
-Křesťansko pedagogicko – psychologickou poradnou
-Speciální pedagogické centrum Horáčkova ,Praha 4
-ZŠ TGM Ortenovo náměstí
-MŠ U Uranie
-ZŠ Bratrská
-Římskokatolická farnost sv.Antonína
-Ostatní církevní školy
-MČ Praha 7
12
5.VZDĚLÁVACÍ OBSAH
Motto:
„Člověk je Božím úmyslem, vše je zde stvořeno pro něj k tomu, aby toho užil jak
nejlépe umí a dovedlo ho to nejen k poznání Boha, ale k Bohu samotnému.“
Všechna témata školního vzdělávacího programu zohledňují rozvoj
ve vzdělávacích oblastech RVP PV:
1.
2.
3.
4.
5.
Biologické
Psychologické
Interpersonální
Sociálně-kulturní
Environmentální
Dítě a jeho tělo
Dítě a jeho psychika
Dítě a ten druhý
Dítě a společnost
Dítě a svět
Klíčové kompetence pro etapu předškolního vzdělávání podle RVP PV
1. kompetence k učení
2. kompetence k řešení problémů
3. kompetence komunikativní
4. kompetence sociální a personální
5. kompetence činnostní a občanské
Podtémata tematických celků slouží pro pedagogy a jejich
tvorbu TVP jako podklady pro možné, ne však povinné témata.
Měli by se však držet obsahové náplně tematických celků.
Časové rozvržení by mělo být variabilní a pedagog ho může
časově rozšiřovat, či zužovat podle aktuální situace (tj.
podle změny počasí, zkušenosti, zájmu a potřeb dětí).
13
Tématická část školního vzdělávacího programu v časovém rámci:
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
- KMŠ, já a moji noví kamarádi
„Ahoj, nazdar, už jsem - Moje hračka – vše má své místo, řád a pravidla
- Můj domov, můj ráj
tady, jsme tu spolu
- Co společně děláme pro zdraví a bezpečí
dohromady“
„Podzimní děkování“
- Vesmír a planety
„Chválím tě, Země má, - Proměna života
- Pečujeme o Zemi
tvůj žár i mráz“
-Roční období – počasí živly
„Úsměv, dárek, přání,
radost bude k mání“
Leden
„Zimní nadělení “
Únor
„Co dělá člověka
člověkem?“
Březen
„Koloběh života“
Duben
-Podzim a dary na poli
- Podzim a dary ze zahrady
- Podzim v lese
- Podzim u vody
- Vděčné vzpomínání na ty, co už s námi nejsou
„Máme rádi zvířata“
- Přijde k nám svatý Mikuláš
- Adventní a vánoční zvyky
- Rodiče Josef a Marie a dítě jménem Ježíš
- Vánoce trávíme doma v kruhu rodinném
- Tři králové
- Zimní sporty a radovánky
- Staráme se o ptáčky a zvířata v zimě
- V zimě za kamny
- Čistota půl zdraví
- Masopust
- Lidé dovedou zvláštní věci
- Lidé a doprava
- Aby malé bylo velké
- Příběhy a pohádky se stále předávají
- Kniha – velký poklad
- David a Goliáš
-Velikonoce – největší křesťanské svátky
- Domácí zvířátka a jejich mláďata
- Život v lese, na poli, louce
- Život u potoků, řek a rybníků
-Exotická zvířata
Květen
„Proč děkujeme za
domov?“
- Maminka slaví svátek
- Cestička k domovu
- Byl jeden stoleček
- Rút
Červen
„Jak a čím nám dělá
červen radost?“
- Děti slaví svátek
- Květiny, stromy, zahrady
- Jdeme na hrad
- Loučení se školkou a hurá na prázdniny
14
AHOJ, NAZDAR, UŽ JSEM TADY, JSME TU
SPOLU DOHROMADY
INTEGROVANÉ BLOKY:
KMŠ, já a moji kamarádi
Moje hračka
Můj domov, můj ráj
Co společně děláme pro zdraví a bezpečí
Doba realizace: září
Vzdělávací záměr tématického celku:
Záměrem tohoto celku je seznamování se s prostředím školky,jejími pravidly, se základními dovednostmi a
návyky, s jednoduchými pracovními úkony; seznamování se změnami a okolnostmi, souvisejícími se vstupem do
společenství KMŠ v novém školním roce a se vším, co poznáváme v nejbližším prostředí, v přírodě a ve
společnosti. Patří sem prožívání radosti ze společenství, z kamarádství, z rozmanitých her, z pohybu, z informací
a poznatků, z mnoha výzev k postupnému zvládaní nových dovedností a ze všech skutečností, které vnímáme
svými smysly na sobě, na druhých, ve svém okolí, v každodenních situacích a příležitostech.
Významné je v tomto období navazování pozitivních vztahů, kontaktů a komunikace s druhými, seznamování se
základními pravidly společenství a vzájemného soužití; uvědomování si své nové role a svého vlastního podílu
na tvorbě pravidel společného soužití, postupné respektování odlišností, se kterými se setkáváme.
Důležitou součástí vzdělávacího záměru je vedení k tomu, jak uplatňovat svá práva a potřeby, jak vnímat práva,
potřeby a odlišnosti druhých, chápání pojmu „kamarád“, projevování úcty, slušnosti, vyjádření soucitu,
odmítnutí nevhodné manipulace, postupné osamostatňování se, rozvoj dovednosti sebereflexe - pěstování
pozitivního sebepojetí a sebedůvěry, uvědomování si svých ohraničených možností, podporování přirozené
dětské iniciativy a smyslu pro povinnost.
S tím vším souvisí uvědomování si toho, že v lidském životě je naprosto přirozené chybování. Člověk se může
stále a neúnavně snažit chyby napravovat, stále se učit něčemu novému. Má možnost využít pomoci a rad
druhých, zkušenějších, obracet s důvěrou k Bohu. Zaměříme se na podporu citových vazeb v rodině. Nabídneme
získávání významných poznatků pro rozvoj dítěte ve všech oblastech vzdělávání. Uplatňována bude výzva
k vyjádření osobních očekávání a požadováno přijetí vlastní odpovědnosti za své vlastní jednání v rámci
individuálních možností každého.
Cíle tematického celku:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rozvoj uvědomění si vlastního těla
Rozvoj pohybových dovedností s důrazem na sebeobsluhu – oblékání, stolování
Posilovat poznávací city-zvídavost, zájem a radost z objevování
Rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě, ve vztahu k druhým, podpora sounáležitosti se skupinou
Rozvoj komunikativních dovedností
Vytváření prosociálních postojů k druhému
Rozvoj schopnosti žít ve společnosti ostatních
Osvojovat si nové poznatky o světě
Poukázat na hodnotu důvěry, poslušnosti, harmonie.
Poukázat na poselství lidské volby mezi dobrem a zlem.
15
Náměty k naplňování záměru a cílů:
•
•
•
•
•
•
Rozhovory: v každé situaci, o všem, co prožíváme, co cítíme, o tom, co je důležité vědět a znát při
nástupu do školky
Říkadlo: „Bublina“, „Ty a já, my jsme dva“
Báseň: „ Proč nezdraví lžíce vidličku?“
Kontakty: v komunitním kruhu - navazování přímého kontaktu s druhým, učit se oslovení křestním
jménem a poděkování - využití míče: „ Kubo, chytej!“ „Děkuji Ti, Péťo!“
Dílna: svobodné tvoření, kreslení, malování, modelování, atd. (materiály: papíry, čtvrtky, textil, barvy,
pastelky, uhel, štětce, špejle, nůžky, klovatina, lepidlo, písek, voda, plastové lahve, lepidlo, fotografie,
obrázky z časopisů, přírodniny- voda, hlína, písek, plody, jádra, pecky, luštěniny, šišky, kameny…)
„ Obrázek v písku z přírodnin“ , „To jsem já a kdo jsi Ty?“ /volný výběr materiálu/
Spontánní hry: volná nabídka materiálů v daném prostoru, v námětových koutcích, s vytvářením
základních pravidel soužití /nabídka činností s respektováním přání dětí/
Řízené hudebně-pohybové, dramatické a didaktické hry a činnosti →
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hra s písní o kamarádech: „Já mám doma“, „To je on malý slon“, „Dnes poprvé jdu do školky“.
Hra na představování se: „To jsem já a kdo jsi Ty?“ /paní učitelky i děti/
Hra: „Pan čáp, ztratil čepičku“
Hudebně – pohybová hra: „Zajíček v jamce“ , „Mám šáteček, mám “…
Další hry s písněmi k tématu: „Kamarád“, hudebně- pohybové ztvárnění písní, hry na tělo, možnost
využití ON a dalších improvizovaných nástrojů z přírodnin…
Hra: „ Hledáme si kamaráda", volně, později na základě vymezené vlastnosti: barva oblečení, podle
symbolu (stromeček, rostlina, kterou si vybral kamarád a má ji v ruce, zavěšenou na krku)…
Hra: „Pelíšek pro zvířecího kamaráda“ (grafomotorika na velkém formátu papíru)…
Hra: „ Čára života“ klademe za sebou zleva doprava „na čáru“ (na stuhu) obrázky podle posloupnosti
(od nejmenších k největším, od miminek ke stařečkům)…
Spontánní pohyb a učení →
spontánní běh a chůze (radost z přirozeného pohybu v prostoru)…
s balančními míči (změny polohy, radost, požitek), s běžným míčem, na žebřinách, na skluzavce, chůze
po schodech (zezdola nahoru a naopak, uvědomování si dalších prostorových vztahů)…
s lanem (uvnitř, vně a další prostorové vztahy)
na lavičce (rovně, šikmo, atd.)…
trampolína (vnímání změny polohy: nahoře, dole, radost ze změny polohy)…
kuželky (hod zespodu, intenzita pohybu, dynamika, soustředění)…
koš (hod horním obloukem, soustředění na cíl)…
padák na cvičení (prostorové vztahy)…
nářadí na zahradě, houpačky (ilinx), přírodní terén (orientace, prostorové vztahy)….
Pozorování: dění ve školce, na zahradě, kolem školky, co se nám líbí a nelíbí (záhonky, čistota
chodníků, co umí dospělí kolem nás, co umí naši kamarádi, co potřebují zvířecí kamarádi, co potřebují
stařečkové (k chůzi), co ohrožuje přírodu a náš život….
Symboly: „Včelka“ a „Kytička“ - symboly tříd, co představují? /Kdo komu pomáhá? Můžeme být jeden
bez druhého?/
Pojmy: „Kamarád.“ Kdo to je? Podle čeho ho poznáme, co je na něm jiného? „Bůh.“ Kdo to je?,Jaký
je? Jaké má vlastnosti? V čem všem ho můžeme vidět? Jak s ním můžeme mluvit?
Pravidla:
• „ Každý má svoji značku!“
• „ Každý tu má své místo!“
• „ Každá věc má své místo!“
• „Vážíme si práce druhých!“
• „Pomáháme mladším kamarádům!“
Modlitba: v komunitním kruhu, střídání se jednotlivců v projevech, společné děkování a zpěv písní
16
•
•
•
•
•
•
•
Laboratoř: Zkoumáme vlastnosti písku ve dvou nádobách, přenášíme jej z jedné do druhé rukama,
pomocí lopatek. Další aktivity: plnění nádob, vnímání všemi smysly, vyrobíme si hudební nástroje
z písku a plastových lahví….
Knihy, encyklopedie a jiná media: Hledáme v knihách, co známe, o tom mluvíme, uvědomujeme si své
místo a roli školáčka ve třídě, prostor v ní a kolem ní, jiný prostor třídy, ostatní místnosti (další prostory
- zahrada, sídliště, naše velké město, využijeme přímou zkušenost a fotografie)…
Exkurze: Návštěva zahrady sousední školky. „Kdo tam chodí“?
Prezentace: Výstavka výtvorů: „Já a co je kolem mne“ , vše dle vlastního záměru
Kulturně-hygienické návyky: Základní návyky, hledáme cesty, jak být, co nejvíc samostatní, zdraví
a spokojení, učíme se nalévat si z konévky čaj nebo mléko, učíme se jíst příborem…
Spolupráce: Společně můžeme dokázat víc, nikdo není sám, respektujeme se, pomáháme si, společně
uklízíme hračky na své místo, společně chráníme přírodu, třídíme odpad, sbíráme zátky od lahví,
šetříme vodou
Hodnocení: Přemýšlíme společně s dětmi, co se nám povedlo, co se nám líbilo, co už umíme, co
nechceme nikdy zažít, protože se někdo z nás cítil špatně. Co s tím dál?…
Očekávané výstupy:
Dítě a jeho tělo
• Zvládá jednoduchou sebeobsluhu a základní hygienické návyky
• Zvládá základní prostorovou orientaci
• Umí postupovat podle návodu
• Zná hlavní nebezpečí ohrožující život a zdraví
• Zná prostředí KMŠ a její pravidla
Dítě a jeho psychika
• Chápe sebe jako přijímaného a potřebného člena v nové třídě
• Jeví zájem o rozvíjení citových vztahů /přátelství/ s ostatními dětmi
• Zná ostatní děti jejich jménem
• Rozlišuje některé symboly a rozumí jejich významu
• Umí vyslechnout krátký příběh
• Umí poděkovat za to, co dostávám
• Umí se vyjádřit
• Pamatuje si posloupnost několika obrazů jdoucích po sobě
Dítě a ten druhý
• Vnímá přání a potřeby druhých, zejména mladších a potřebných
• Ví, že se může bránit násilí od druhého člověka
• Umí vzájemně spolupracovat
Dítě a společnost
• Uvědomuje si význam zázemí v rodině pro bezpečí a rozvoj osobnosti
• Ví, že každý v rodině má povinnost pomáhat podle svých schopností
• Má povědomí o mezilidských morálních hodnotách
• Chápe, že každý má ve společenství rodiny svou roli podle které je třeba se chovat
• Zná důležitá pravidla a rituály
Dítě a svět
• Má povědomí o důležitosti řádu, pravidel zároveň vnímá, že vše se mění, proměňuje, vyvíjí a je třeba
s tím počítat.
• Má povědomí o místě, ve kterém dítě žije, o uložení hraček a ostatních pomůcek ve třídě
• Cítí se dobře v prostředí KMŠ a rádo do ní chodí.
17
Klíčová slova:
dítě, rodina, domov, škola, život, svět, Bůh, kamarád, značka, pořádek, pravidlo, tělo, hra, pohyb, cvičení,
svačina, oběd, odpočinek, zábava, píseň, báseň, tanec, živé, neživé, nebezpečí, bezpečí, zdraví, světlo, tma, ticho,
hluk, pocit, smích, pláč, strach, důvěra, blízko, daleko, dotek, útěk, návrat, cesta, voda, umyvadlo, toaleta,
prádlo, suché, mokré, horké, studené, zima, teplo, radost, smutek, vztek, kruh, otázka, odpověď, čekání, střídání,
přání, slib
18
PODZIMNÍ DĚKOVÁNÍ
INTEGROVANÉ BLOKY:
Podzim a dary na poli
Podzim a dary ze zahrady
Podzim v lese
Podzim u vody
Vděčně vzpomínáme na ty,co už s námi nejsou
Doba realizace: říjen
Vzdělávací záměr tematického celku:
Záměrem je učit děti vnímat skutečnosti a dění, které přináší právě probíhající období roku. Vytvářet prostor pro
samostatné řešení problémů dětmi za dohledu a s pomocí dospělého. Učit se chápat základní početní představy,
pracovat s nimi. Pojmenovávat vše, čím jsme obklopeni. Pokoušet se vyjadřovat svá přání a potřeby, vnímat
a plnit smysluplné pokyny na základě předem dohodnutých pravidel, utvářet si základní představy o tom, co je
správné a smysluplné, osvojovat si elementární poznatky o přírodě v souvislosti se změnami v daném ročním
období. Chápat souvislosti a vztahy mezi přírodou a člověkem, hledat společně nová, netradiční řešení
vzniklých problémů. Vážit si Darů přírody a lidského úsilí vynaloženého pro zlepšování životních podmínek.
Učit se orientaci v prostoru a čase, pokoušet se domluvit slovy a gesty. Hudebně, pohybově, slovně, dramaticky
a výtvarně vyjadřovat, ztvárňovat své představy a fantazie. Vyjadřovat svobodně své pocity, vyjadřovat souhlas
i nesouhlas, učit se vyjednávat, odhadovat nač stačíme, rozvíjet praktické a manipulační dovednosti, vyvíjet úsilí
k dokončení své činnosti. Podílet se na ochraně prostředí aktivním způsobem podle svých osobních možností.
Využít k tomu podmínek v koutku živé přírody ve třídě a podmínek na zahradě školy.
Seznamovat se s tím, kdo je to světec, jaký je způsob jeho vnímání světa a života, jaké je jeho směřování ?
Čím nám může být inspirací například svatý František? Vést děti k chápání přirozeného běhu a vývoje života.
Učit se chápat význam a jedinečnost živých bytostí. Osvojovat si elementární poznatky o člověku, jeho těle, jeho
životní roli a o přirozených životních procesech v souvislosti s právě probíhajícími církevními svátky.
Vzpomínat vděčně na zamřelé, připomínat si jejich život /fotografie, osobní věci, díla/ a vyjadřovat úctu jejich
památce návštěvou hřbitova. Děkovat jim za vše, čím obohatili svět a život. Modlit se za ně. Přát jim věčné
světlo a přijetí v Božím království.
Cíle tematického celku:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Osvojení si poznatků o těle, zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
Osvojení si některých dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu
jazyka
Rozvoj znalosti základních znaků podzimu v přírodě
Rozvoj pozitivního cítění k přírodě a vnímání jejich změn
Rozvíjet postoj vděčnosti za vše dobré.
Vytváření základů pro práci s informacemi
Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
Vytváření prosociálních postojů k druhému (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu,
přizpůsobivosti apod.)
Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte
Rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách
Náměty k naplňování záměru a cílů:
•
•
„Strom je jako člověk.“ Co mají společného? Co znamená mít pevné kořeny?
„Strom se pozná po ovoci.“ Proč se tohle říká? Co to asi znamená? Jak to vnímáš Ty?
19
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
„Jablíčkové tajemství.“ Proces. Začátek a konec. Co je mezi tím?
„Jablíčkové dělení“ – Celek a jeho části
„Je libo ovoce ze zahrady, sadu, nebo ze stromu u dálnice?“, Co nám škodí a proč?
Písnička: „Koulelo se koulelo červené jablíčko“
Pohybová hra: „Švestkové knedlíky“
Taneček: „ Jedna stála jablíčko, druhá stála půl“
Taneček: „Měla babka čtyři jablka“
„Maminka zpracuje v kuchyni i šišky ?“ Mošt, kompot, marmeláda. džem, džus, závin, sušené ovoce,
bažant na jablkách, a co ještě?
„Zelenina , kde roste? Co s ní a co z ní? Syrovou jí kde kdo sní.“
„Šel zahradník do zahrady s motykou“ -sklizeň, jak vypadá a co dál?
„Zelenina na talíři“ - syrová, dušená, vařená, v polévce, v omáčce. Kdy má nejvíc vitamínů?
„Co je zdravé, co nám škodí?“ Prevence, vláknina, vitamíny, zdravý chrup, zdravé oči, pěkná pleť
„Jak vám chutná“ Rozlišování chutí-sladká, kyselá, slaná, jaká ještě?
„Co to je?“ Rozlišení po hmatu, podle vůně a tvaru
„Jaká řemesla jsou spojená s podzimní sklizní?“ Pojď si na ně hrát!
„Opravdu dělají šaty člověka?“ Z čeho se vyrábí oblečení?
„Pokrmy, které už někdo nejí, aneb hanba každodenním „hanbáčům“ Zapomenutá jídla.
„Jídla o posvícení.“ Kdo zná mrkvánky z Polné?
Básnička: „Princeznička na bále“
Písnička: „Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, cos to Janku, cos o sněd?
„U babky kořenářky na jarmarku.“ Koření, bylinky, pečivo, ovoce, zelenina, keramika, obuv, šaty, šály
„Co všechno roste na zahradě, na poli a v lese a doma na balkoně a za oknem v květináči?“-výtvarné
ztvárňování, dramatizace, atd.
„Pohádka o řepě“; o spolupráci „ Pohádka o obří mrkvi“o dělení se mezi kamarády
„Co Jirka ztratil v lese a co to způsobilo ?“ Žvýkačka a bonbon do mechu nepatří.
„Co se píše v Písmu o úrodě?“
Vyrábění papírových draků
„Děkování za úrodu.“ Díků činění, dožínky, lidové pobožnosti.
„To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle“, jak se nám tu dobře žije..
„ Svatý František“, kdo to je?
„Vzpomínání na naše zemřelé“ - návštěva hřbitova, modlitba za zemřelé
Očekávané výstupy:
Dítě a jeho tělo
• Umí užívat všech smyslů
• Zachází přiměřeně s předměty denní potřeby, hračkami
• Zvládá jednoduchou sebeobsluhu
• Dodržuje pečlivost a čistotu při práci.
Dítě a jeho psychika
• Vnímá a rozlišuje základní barvy, vůně, chutě, tvar
• Je citlivý ve vztahu k přírodě, ví, že může vlastním jednáním ovlivnit situaci
• Sleduje vyprávění příběhu
• Umí převyprávět krátký příběh
• Chápe elementární prostorové pojmy
• Pamatuje si nová slova a jejich významu rozumí
Dítě a ten druhý
• Navazuje kontakty s dospělými a vrstevníky
• Respektuje city druhého, má úctu k zemřelým
• Uplatňuje své individuální potřeby přání a práva s ohledem na druhého
• Vnímá rozdílnost povah, rozdílný postoj
20
Dítě a společnost
• Má základní představu o pravidlech chování
• Má elementární povědomí o významu lidské práce, co to znamená - váží si práce druhých
• Umí se rozhodovat při výběru a vyjadřovat přání při nakupování
• Zachycuje skutečnosti za svého okolí
• Vyjádří se pomocí různých dovedností
Dítě a svět
• Ví, v čem jsou pro nás rostliny a užitečné
• Ví, že lidská činnost je v péči o ovoce a zeleninu nezbytná
• Váží si možností, které v dnešní době máme
• Zapojí se do jednoduchých pěstitelských činností
• Má praktické zkušenosti s živou přírodou
• Váží si toho, co může ze země mít, vypěstovat
Klíčová slova:
rostlina, růst, péče, půda, světlo, voda, zálivka, nářadí, zahrada, zahradník, ovoce, zelenina, sad, plod,
kompot, polévka, omáčka, mošt, šťáva, úroda, sklizeň, koš, bedýnka, sklad, mražení, sušení, posvícení,
vděčnost, děkování, světec, život, smrt, začátek, konec, modlitba, dar
21
CHVÁLÍM TĚ, ZEMĚ MÁ, TVŮJ ŽÁR I MRÁZ
INTEGROVANÉ BLOKY:
Vesmír a planety
Proměna života
Pečujeme o Zemi
Roční období
Doba realizace: listopad
Vzdělávací záměr tematického celku:
Záměrem celku je přiblížit dětem život na planetě Zemi. Seznamovat se s tím - jak vypadá. Kdo jsme my?
K čemu je globus, mapa, buzola? Co jsou světadíly a oceány, voda a pevnina? Kde žijeme my? Jak vypadá
ostrov? Budeme přemýšlet a říkat, koho a co bychom si s sebou vzali na opuštěný ostrov. Čímž si budeme
uvědomovat, co je pro nás důležité, nepostradatelné a bez čeho se nedokážeme obejít. Kde všude už byl člověk
mimo planetu Zemi? Jaká místa navštívil a co tam dělal a proč? Jak lidé cestují mimo planetu. Jaká místa mimo
svoji vlast jsme navštívili my? Proč se nesmějí v letadle používat mobilní telefony? Proč se na letištích dělají
přísné kontroly? Získávat budeme poznatky o vodě, půdě, slunci a vzduchu.Dozvíme se proč máme třídit odpad.
Objevovat budeme krásu v přírodě, vyprávět si budeme o STVOŘENÍ SVĚTA. O tom, jaké to bylo na Zemi
v minulosti, zajímat se budeme o poznatky z historie. Vyprávět si budeme o divech světa. Naučíme se roční
období s jejich hlavními znaky.
Cíle tematického celku:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uvědomění si vlastního těla, osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich
kvalitě, osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody
i pohody prostředí
Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání
Rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným
Rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
Rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
Rozvoj základních kulturně-společenských postojů, návyků a dovedností dítěte
Rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se
přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
Rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám
Seznámit děti s pojmem vděčnost
Rozvoj prosociálního chování
Náměty k naplňování záměru a cílů:
•
•
•
•
•
Výběr ze ŽALMŮ- chvály a úžas nad STVOŘENÍM, opěvování jeho krás
Četba: „Malý princ“
Slunce, vítr a déšť (zvířátka, lidé, rostliny-stromy,…)
Roční doby a počasí (jaro, léto, podzim, zima)
Přírodní úkazy (bouře, oheň, duha)
22
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Báseň: „Mlha“
Píseň: „Prší tam, cáká to, dejte pozor na bláto“
Pohybová improvizace: „Start Gemini“
Podzimní příroda (podzimní barvy, tvary listí, pouštění draků, přírodniny,…)
Podzim (na zahradě, na poli, v lese, v rybníku,…)
Příprava na zimu (rostliny-stromy, zvířátka, lidé, ptáci-stěhování,…)
Části lidského těla (hlava-oči, uši, ústa, nos, rty, zoubky a jazyk, krk, trup, končetiny, vnitřní orgány,…)
Projevy dorozumívání (řeč, znaková řeč, pohyb, mimika a gesta,…)
Orientace (v prostoru, vpravo, vlevo, vpředu, vzadu, nahoře, dole, na ploše,…)
Citové projevy (láska, smích, pláč, smutek, radost,…)
Smysly (zrak, čich, sluch, hmat, chuť)
Třídění, uspořádání /Předmatematické činnosti podle PhDr. Michaely Kaslové/
Grafomotorická cvičení na velkém formátu papíru
Pohyb (pravidelné cvičení, kolo, sportovní hry, plavání, brusle, lyže,…)
Zdravá strava (hygiena, pitný režim, vitamíny-ovoce, zelenina,…)
Bakterie a viry (hygiena, otužování-vzduchem, vodou,…)
Nebezpečí a ochrana před ním (neznámá místa, vozovka, nebezpečné předměty, přírodní živly-oheň,
voda,…)
Kdo nás chrání (rodiče, hasiči, policie, armáda, lékař,…)
Plánek svého ostrova – kresba s detaily
Pokusy a experimenty s vodou, půdou a vzduchem
Prohlížení encyklopedií, práce s informacemi
Hudebně pohybové hry v rámci tématu
Cvičení na nářadí a s náčiním na zahradě i ve třídě
Překonávání přírodních překážek, zdolávání nerovného terénu
Báseň:“ Chodí myška po spíži“
„Divy světa“- prohlížení obrázků, naučného filmu
Hra: „Vesmírná výprava“
Píseň: „Chválím Tě, Země má“
Artefiletické ztvárňování: „ Planety, mlhovina, černé díry“
Hry na třídění odpadu
Návštěva planetária
Očekávané výstupy:
Dítě a jeho tělo
• Zná některé části vlastního těla a jejich funkci
• Má zájem o péči o své zdraví –všechny „složky“
• Ovládá koordinaci ruky a oka
• Zvládá pinzetový úchop
Dítě a jeho psychika
• Umí popsat své pocity
• Rozumí slyšenému
• Poslouchá a plní smysluplné pokyny
• Rozhoduje o svých činnostech
• Odhaluje postupně a trpělivě tajemství
• Zvládne jednoduchou dramatickou úlohu
• Udrží hudební rytmus a vyjádří ho pohybem
• Umí pracovat s představivostí
Dítě a ten druhý
• Domluví se s kamarádem , naváže a rozvíjí dětská přátelství
• Chápe, že druzí mají svoji hodnotu
• Umí navazovat kontakt s druhými a je vstřícný
23
•
•
•
Komunikuje vhodně s dospělým
Chápe, co vše může způsobit zlé slovo a zlé jednání
Chápe hodnotu daru, dobrého skutku
Dítě a společnost
• Zná základní společenské návyky (pozdrav, poděkování, poprosit, požádat, omluvit se)
• Chová se slušně a zdvořile k dospělým i dětem-zdravit, žádat, děkovat…
• Chápe podstatu hry a její pravidla podle svých vývojových možností
• Orientuje se v rolích – v rodině, třídě, herní skupině
Dítě a svět
• Umí si vážit života ve všech jeho formách
• Všímá si změn v přírodě
• Umí pozorovat okolní krásu
• Ví, že příroda kolem nás se mění v souvislosti s ročními dobami
• Ví jak zacházet s odpadem a vytváří pozitivní postoj k třídění odpadu
Klíčová slova:
žalm, chvála, země, vesmír, planety, slunce, měsíc, Hvězdy, mlha, mlhovina, kosmická loď, raketoplán,
kosmonaut, počasí, nečas, žár a led, oheň, duha, obloha, mraky, oblaka, proudění vzduchu, sníh, vločka, třídění
odpadu, samota, let do vesmíru, start, přistání, výzkum, výsledek, lidská fantazie, tajemství, planetárium,
dalekohled
24
ÚSMĚV, DÁREK, PŘÁNÍ, RADOST BUDE K MÁNÍ
INTEGROVANÉ BLOKY:
Přijde k nám svatý Mikuláš
Adventní a vánoční zvyky
Rodiče Josef a Marie a dítě jménem Ježíš
Vánoce trávíme doma v kruhu rodinném
Doba realizace: prosinec
Vzdělávací záměr tematického celku:
Záměrem je přiblížit dětem podstatu a smysl očekávání, překvapení, těšení se a radování se z příchodu Spasitele
na tento svět. Během adventu se budeme společně připravovat na vánoční svátky, snažit se rozdávat radost,
pokoj a těšit ty, kteří jsou opuštěni a nešťastní. Připravovat budeme vlastnoručně vyrobené dárky pro své
nejbližší, připravíme pro ně i malý program s koledami a tvořivou dílnu. K tomu též patří zdobení vánočního
stromku dětmi. Při tom budeme vysvětlovat, že vánoční stromek je symbolem Boží štědrosti k lidem a že
o vánočních svátcích lidé rozdávají lidé dárky, aby se přiblížili alespoň částečně této Boží štědrosti. Budeme
chtít, aby děti vnímaly vánoce především jako svátky míru a pokoje. Přiblížíme dětem jakými rodiči byli Marie
a Josef, co všechno vytrpěli. Výzvou pro nás všechny bude - uvědomit si, v jakém žijeme blahobytu a že bychom
se měli umět o tento blahobyt dělit i s méně šťastnými. Snažit se být stejně štědří a myslet na chudé a nešťastné
jako sv. Mikuláš z města Myra, o kterém si budeme vyprávět v začátku měsíce a slavit jako tradičně jeho
památku každoročním, obvyklým způsobem a přidat rovněž i něco úplně nového a překvapit ostatní děti ve
školce.
Cíle tematického celku:
•
•
•
•
•
•
Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
(koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.)
Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu, rozvoj
schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat, rozvoj poznatků, schopností a
dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
Rozvoj interaktivních dovedností ve skupinových hrách
Rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, podílet se na společných
činnostech). Přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
Vytváření pozitivního vztahu k místu, ve kterém dítě žije
Vytváření pozitivního vztahu k tradicím
Náměty k naplňování záměru a cílů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Co víme o sv. Mikuláši, kde a kdy žil, vyrůstal, jakým byl člověkem-štědrým, milujícím Boha i lidi.
Proč slavíme svátek sv. Mikuláše? Oslavujeme jeho svátek-den zrození pro nebe, oslavujeme jeho
štědrost, učíme se přijímat i obdarovávat.
Návštěva sv. Mikuláše - výzdoba prostředí, jak ho přivítáme, jaký program, co nám nadělí.
Co Mikuláši povíme ? Jak se jmenujeme, koho máme rádi, co rádi děláme, co děláme ve školce
Mikulášská nadílka - Punčocha-oříšky, jablíčka, rozdělíme se s rodiči a sourozenci?
Písně: „Mikuláš“ „První sníh“, „Co to cinká za vesnicí“, „Zima je tu, děti“
Co připravíme pro rodiče? O čem budeme rodičům vyprávět, hrát a zpívat ?
Jak si rozdělíme role? Jaké role budou mít děti mladší? Jakou budeme potřebovat pomoc od rodičů?
/Kostýmy dětí? /
Jaké kulisy a pomůcky budeme potřebovat? Snažíme se zapojit děti.
Adventní a vánoční symboly a tradice - Adventní věnec, kalendář, vánoční stromek, betlém, koledy..
Koho bychom chtěli o Vánocích obdarovat? Jen rodinu nebo i někoho osamělého?
25
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dárečky – smysl- vyjádření toho, že se máme rádi…
Vánoční přání - komu ho pošleme? Víme o někom, kdo je sám?
Co si vzájemně přejeme o Vánocích? Radostné, pokojné a požehnané Vánoce, splnění tajných přání,
pohodu, klid, naději z Božího narození…
Co slavíme o Vánocích ? Narození Pána Ježíše, naši záchranu a vykoupení
Tradice a zvyky - plovoucí svíčky, půlení jablíček, barborka, koledy, vůně františků, purpury..
Vánoce a zvířátka- Myslíme i na ně? Co pro ně připravíme?
Vánoční jídla - jablečný závin, „černý kuba“, kapr, bramborový salát, cukroví…
Zpívání koled - O čem jsou? Co je koledování?
Betlém. Co to je? Proč se připravují Betlémy? Z čeho všeho se připravují?
Básně, pohádky s vánoční tematikou z pokladů světové literatury
Očekávané výstupy:
Dítě a jeho tělo
• Umí vědomě napodobit jednoduchý pohyb
• Koordinuje lokomoci a další polohy a pohyby těla
• Ovládá alespoň částečně jemnou motoriku při práci s výtvarnými nástroji
• Staví z kostek, skládat mozaiky
• Zvládá práci s nůžkami
Dítě a jeho psychika
• Udrží oční kontakt, reaguje na neverbální podněty v komunikaci
• Zvládá jednoduchou dramatickou úlohu
• Rozpozná podstatné a nepodstatné znaky předmětů, osob a zvířat
• Rozlišuje základní barvy, tvary předmětů, některé symboly
• Vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
• Zná pravidla některých her a dodržuje je
• Uvědomuje si radost z přijímaní a darování dárku
Dítě a ten druhý
• Řeší konflikty dohodou, snaží se o kompromis
• Obhajuje svá práva a potřeby a respektuje potřeby druhého
• Všímá si toho, co si druhý přeje, co potřebuje
• Ví, že i my můžeme být dobrými a štědrými lidmi, jako byl sv. Mikuláš.
• Umí některé stolní hry a umí je hrát s druhým dítětem
Dítě a společnost
• Zná hlavní podstatu vánoc a proč se tedy slaví
• Zná biblický vánoční příběh
• Ví, že všichni lidé na světě nejsou šťastní, a že my jim můžeme pomáhat
Dítě a svět
• Váží si své rodina a širšího zázemí.
• Má elementární poznatky o kultuře, ve které žijeme
• Chápe poselství Vánoc, poznává a rozlišuje symboly Vánoc
• Ví, že vánoce nejsou jen konzumní svátek, ale vnímají jejich pravou podstatu.
Klíčová slova:
očekávání, důvěra, Spasitel, Betlém, Nazaret, Jordán, Herodes, židovský král, pronásledování, chlév, anděl,
hvězda, naděje, dar, pomoc, vděčnost
26
ZIMNÍ NADĚLENÍ
INTEGROVANÉ Bloky:
Tři králové
Zimní sporty a radovánky
Staráme se o ptáčky a zvířata v zimě
V zimě za kamny
Doba realizace: leden
Vzdělávací záměr tematického celku:
Záměrem je užívat si zimního nadělení, kterým jsou rozličné radovánky. Mezi ně patří KLANĚNÍ TŘÍ
KRÁLŮ- SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ. Poznávat budeme, že Bůh nás zve na společnou cestu životem, nabízí
nám lásku a pomoc prostřednictvím laskavých doporučení. Uvědomíme si, jak je důležité, že příroda odpočívá.
Pozorovat budeme spící přírodu, stopy a cesty ve sněhu, stromy bez listí, holé větve, tvar korun stromů,
jinovatku, rampouchy, sněhové vločky, mráz v oknech, své zmrzlé nosíky. Vnímat budeme ticho zimní přírody
s možností přemýšlet o tom, jak dát svému životu smysl a řád. Budeme moci vnímat, že pravidla a řád jsou pro
člověka prospěšnější něž chaos a chování a jednání bez pravidel. Nastává také doba, kdy začínají probíhat
zápisy dětí do základní školy, a tak se budeme společně na tento významný krok v životní cestě dětí ohleduplně
a zodpovědně připravovat. Děti se naučí hrát některé nové stolní deskové hry.
Cíle tematického celku:
•
•
•
•
•
Vytváření základních životních návyků v péči o zdraví
Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, počítání, rozvoj zájmu
o psanou podobu jazyka i další formy sdělení, verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové,
dramatické), osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda,
čísla), rozvoj zájmu o učení
Osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení
vztahů dítěte k druhým lidem
Rozvoj schopnosti projevovat se autenticky
Pozorování okolní přírody
Náměty k naplňování záměru a cílů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
„Zima“ – roční doba, ostatní roční doby, měsíce v roce
„Zimní počasí“- dlouhé noci-krátké dny, co je na zimě krásného-mráz kreslí na okna, zasněžená krajina
„Ptáci v zimě“ - vrána, havran, vrabci, sýkorky, nedostupnost potravy-sypeme jim do krmítka, některé
druhy odletěly do teplých krajin
„Zvířata v zimě“ - nedostupnost potravy, zimní spánek, stopy ve sněhu
„Rostliny a stromy v zimě“ - Spí? Proč nerostou? Na co čekají?
„Voda a její skupenství“ -pokusy a experimenty
„Těšíme se do školy ?“ - Proč chodíme do školy, kdo jsem-kdy jsem se narodil, jméno, bydliště..
„Kdo a co mě ve škole čeká?“- Hodná paní učitelka, děti-školáci, psaní, čtení, počítání.
„U zápisu“- Jak se budu chovat, co nakreslím, co přednesu, co zazpívám?
„Co už umím ?“- Rozlišuji prostorové a časové vztahy, pojmy. Nakreslím maminku, tatínka. Pamatuji
si říkadla, básně, písně, umím se oblékat, obsloužím se sám.
„Svět školáků“ - Slovo, písmeno.
„Svět školáků“ - Číslo jako vyjádření počtu, číslo jako „adresa“. Co je číslice ?
„Třídění. Uspořádání. Celek a jeho části, Tvary na ploše, tvary 3D“
„Předměty a věci kolem nás, jejich cesta k nám.“
27
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
„Dopis a jeho cesta k adresátovi“- Záměr, psaní, dopisní papír, obálka, známka, poštovní schránka,
pošta, listonoš…
„Peníze v našem životě“- Kde je bereme, jaké známe-koruny, eura, další, umění počítat a šetřit, co se
nedá koupit za peníze?
„Různé materiály“ - jejich využití, třídění odpadu, cesta odpadu, Co je to recyklace?
„Zima v nás a kolem nás“ - Jak se oblékáme?
„Hry se sněhem“ - Stavby ze sněhu - sněhulák, iglů, pokusy se sněhem - voda, led, jak vypadá sněhová
vločka? Najdeme stejnou?
„Zimní sporty“ - Bruslení, lyžování, sáňkování, snowboard….atd.
Pohybové hry se zimní tématikou - Na Mrazíka, Eskymácká abeceda, Sáně, rychle, sáně.
„Kde a jak si můžeme hrát?“- Bezpečnost na ledě-rybníky, řeky, umělá kluziště, hry na stráních,
loukách, na horách..atd.
„Rampouchování“ – výtvarné hrátky
Poslech básně: „Na bílé“
Říkadla , básně, hádanky, slovní hrátky o zimě s pohybovým vyjádřením, analyticko-syntetické
činnosti, nonsensová poezie, hry na básníky..
Nabídka stolních deskových her
Očekávané výstupy:
Dítě a jeho tělo
• Zvládá základy některého ze zimních sportů (sáňkování, bobování, bruslení, stavění sněhuláků.)
• Drží správně příbor a umí ho používat.
• Zvládá sebeobsluhu – oblékání.
Dítě a jeho psychika
• Užívá si pobyt v zimní přírodě
• Má pocit radostného očekávání vstupu do 1. třídy základní školy, má pozitivní zájem o učení.
• Má přiměřené poznatky o životě zvířat v zimě, starat se o ně
• Ví, že voda má několik podob a proč je pro člověka důležitá
Dítě a ten druhý
• Vnímá co si druhý přeje a co potřebuje, vychází mu vstříc
• Vnímá krásu a hodnotu společenství
Dítě a společnost
• Hledá způsob jak pomoci kamarádovi.
• Umí požádat o pomoc a raduje se ze společné práce.
Dítě a svět
• Pomáhá ptáčkům a zvířátkům
• Umí rozlišovat různé druhy materiálů podle jejich vlastností
• Má zodpovědný přístup k přírodním zdrojům- pomáhat v šetření
• Má poznatky o způsobech zimní rekreace a sportování
• Objevuje pomocí pokusů fyzikální zákonitosti – led, voda
Klíčová slova:
pořádek, řád, pravidla, zákon, cesty, křižovatky, zatáčky, bloudění, ticho, krása, mráz, led, rampouchy, jinovatka,
spánek, sport, lyže, sáňky, brusle, boby, slalom, kličkování, koulování, sněhulák, koule, pevný, tuhý, kapalina,
potrava pro zvěř a ptáky, budka, krmítko, zrní, semínka slunečnice, lůj, sůl
28
Co dělá člověka člověkem?
INTEGROVANÉ BLOKY:
Čistota, půl zdraví
Masopust
Lidé dovedou zvláštní věci
Lidé a pokrok
Doba realizace: únor
Vzdělávací záměr tematického celku:
Záměrem celku je přiblížit dětem lidové tradice v souvislosti s dobou masopustního veselí a karnevalů. Vžívat
se budeme do různých postav, za které se převlékneme. Ve školce si vytvoříme „ pohádkové „ prostředí.
Budeme vyrábět různé masky a číst si různé pohádky a příběhy. Vysvětlíme si význam radovánek v hojnosti a
smysl půstu něčeho se zřeknout. Zajímat se budeme o práci lidí, různá řemesla, co se jak dělá a k čemu je to
dobré.
Budeme si povídat o pokroku, vědě, dopravě (dopravních předpisech a dodržování bezpečnosti v silničním
provozu). Uvědomíme si, že člověk hledá stále něco nového, jak co zlepšit, zjednodušit apod.
Cíle tematického celku:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve
vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti,
prožívání humorných situací)
Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými
Vyjadřovat vlastní představivost a fantazii v tvořivých a dramatických činnostech
Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního
prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklé v tomto prostředí
Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jeho
rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
Rozvoj pocitu sounáležitosti s přírodou, lidmi, společností planetou Zemí
Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností
Podpora motivace k učení a poznávání nových věcí
Náměty k naplňování záměru a cílů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
„Zdraví a nemoc“ – poznávací hra
„Píseň : „slůně stůně“
Beseda s lékařem – Medvídkova nemocnice
Vyrábění papírových masek
„Jaká je to pohádka?“ O čem je? Kdo je hodný a kdo je zlý? Je veršovaná, vyprávěná, zpívaná, hraná
v divadle, ve filmu? Jaká je moje oblíbená pohádka a proč?)
„Kdo a co patří do masopustního reje?“- Hostina, soutěže a hry, jaké masky, za co se převlečeme, Kde
najdeme masopust- v literatuře, v hudbě? písničky, tanečky, lidové zvyky…
„Náš masopustní karneval“- taneční rej, představení masek, sportovní a taneční zábava.
„Týden“ - dny v týdnu, co říká kalendář-den, měsíc, rok, co ještě?
„Masopustní jídelníček“ - stolování-upravený stůl, nádobí, hygiena před jídlem, co do něho patří?
„Den a noc“ - hvězdy, měsíc, slunce-západ, východ…
„Čas“- čas u nás a čas jinde, čím měříme čas ? Známe hodiny, víme kdy je ráno, poledne, večer, jaké
jsou naše ranní rituály, polední pochoutky, odpolední procházky-zájmy a sporty?
„Před spaním“ . Hygiena, pohádka, včasné usínání…
Hra na řemesla
Píseň: „Tancovaly dvě panenky“
Vycházka za řemeslem
29
•
Poznávání dopravních značek
•
•
•
•
Výlet na dopravní hřiště
Hra „ Na auta“
Vytvářet a zkoušet různé pokusy
Návštěva technického muzea
Očekávané výstupy:
Dítě a jeho tělo:
• Dodržuje základní hygienické návyky.
• Má představu o významu dodržování určitého režimu dne pro svůj zdravý vývoj
• Pojmenuje části lidského těla a zná jejivh základní funkce
• Propojí zpěv a jednoduchý tanec
Dítě a jeho psychika:
• Rozlišuje veselý a smutný nápěv, hudební motiv
• Umí se tvořivě vyjádřit.
• Chápe nové pojmy, umí se samostatně vyjadřovat - v rámci svých možností
• Úmyslně si zapamatuje text básně, písně, pohyb, tanec
• Pozná pohádku, umí reprodukovat její krátký děj, samostatně vypráví pohádku
• Má radost z poznání, objevování nových věcí
Dítě a ten druhý:
• Umí komunikovat s kamarádem
• Přijímá druhého takový, jaký je
• Spolupracuje s druhými
Dítě a společnost:
• Má povědomí o lidových zvycích, radostně prožívá lidové tradice
• Rozlišuje kladného hrdinu od zlého
• Zná některá řemesla a povolání
Dítě a svět:
• Vnímá, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný
• Vnímá změny okolo sebe jako přirozené
• Zná jak se bezpečně chovat při základ. Doparvních situacích
Klíčová slova:
Zdraví, nemoc, hygiena, péče, léčení, masopust, karneval, radovánky, půst, popeleční středa, popelec, křížová
cesta, řemeslo, práce, výdělek, užitek, doprava, bezpečnost, silniční provoz
30
KOLOBĚH ŽIVOTA
INTEGROVANÉ BLOKY:
Aby malé bylo velké
Příběhy a pohádky se stále předávají
Kniha – velký poklad
David a Goliáš
Doba realizace: březen
Vzdělávací záměr tematického celku:
Záměrem celku je seznámení dětí s právě probíhajícími ději, jevy, změnami v přírodě, ve svém okolí, i změnami
dětí - jako osobností - individualit. Jedná se nám o uvědomění si procesu růstu a chápání významných souvislostí
tohoto procesu s mnoha dalšími důležitými okolnostmi, se kterými se budou v nadcházejícím období děti
setkávat – zejména chceme, aby začaly chápat, jak změny probíhají a jak se mění vlivem těchto změn prostředí,
život, plány, touhy a přání lidí, jak to mohou děti „uchopit“ a využít pro svůj další rozvoj a pro zlepšení
podmínek života obecně. Měsíc březen je dobou probouzejícího se jara. Všechno nabírá novou sílu po zimě
a celá příroda se probouzí ze spánku. Rostliny i zvířata se vrací k novému životu, který přináší radost a naději.
Slunce všechno zahřívá novou silou, stromy pučí novou mízou. Do této atmosféry vstupuje postní doba jako
příprava na Velikonoce. Integrovaný blok obsahuje přípravu na velikonoční svátky v podobě prožívání různých
velikonočních tradic.
V tomto měsíci se také budeme věnovat literatuře, budeme si povídat různé pohádky, příběhy. Budeme si
povídat o tom jak vznikly, zkusíme si knihu vyrobit Zdůrazníme dětem hodnotu dědictví, které je v knihách
ukryto, krása příběhu.
Cíle tematického celku:
•
•
•
•
•
•
•
•
Rozvíjet všestranné pohybové dovednosti -v rámci tématu- v KMŠ i při pobytu venku
Rozvíjet, zpřesňovat, kultivovat smyslové vnímání a tvořivost
Rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti s akcentem na rozvoj jazykových dovedností
Poskytovat prostor pro vytváření základů prosociálního chování ve vztahu k druhému
Rozvíjet základy estetického vztahu ke světu, k životu
Osvojovat dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o sebe i okolí –
spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí
Rozvíjet představivost a fantazii dětí.
Rozvoj řečových dovedností
Náměty k naplňování záměru a cílů:
•
•
•
•
•
•
•
Spontánní hry v rámci tématu, volně rozvíjet podle zájmu dětí, s akcentem na
domluvená pravidla, činnosti pro podporu fantazie a tvořivosti
Pohybové činnosti a hry spontánní, s pravidly, cvičení s náčiním a na nářadí venku i ve třídě, relaxační
chvilky
Chůze po čáře- soustředění, koordinace, nonverbální komunikace, vzájemná pozitivní závislost (Chůze
v přírodě – zdolávání nerovnosti)
Symboly kolem nás: doporučení, příkazy, zákazy /piktogramy/
Didaktická interaktivní hra: „Komu se to líbí x nelíbí- vymění si místo“
Didaktická hra: „Ptáčku, jak zpíváš?“ – sluchová percepce
Didaktická hra: „Květiny“- percepce, manipulace, pokusy, pěstitelské činnosti-přijmout zodpovědnost
za růst rostlinky
31
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Didaktická hra: „Malované počasí“ – třídění podle společných znaků, tvoření skupin (nadřazené,
podřazené významem – příklad: „Hezké a ošklivé počasí“- mraky, déšť, louže, bláto, sluníčko, teplo,
zima, atd., znaky jednotlivých skupin, orientace v makro i mikro prostoru : nahoře, dole, nad, pod,
vedle, atd…)
Didaktická hra: „Proč se tomu smějeme?“- logické uvažování, abstrakce (chápání humoru z přečteného)
– nálady (určování) + symboly a důvod proč je někdo smutný…, charakter postav z textu, jak by
pohádka dopadla, kdyby byl chytrý Honza hloupý…, domýšlení textu, dramatizace, hledat důvod
jednání hrdiny….
Didaktická hra: „Jak roste vajíčko, semínko, dítě?“ (posloupnost: obrázky i pohybové znázornění)
Didaktická hra: „ Koloběh vody v přírodě“, skupenství vody-pokusy
Hudebně-pohybové hry a písně: např.: Sedmikráska; Káčátka se batolí; Vlaštovičky; švitořičky, už nám
jaro nesou; Vrby už nám rozkvétají; Deštík; Paraplíčko; Mámo, pojď si hrát, /jarní a velikonoční
tématika/…
Pohádky, příběhy, básničky, říkadla k tématům: literárně hodnotné zdroje
Artefiletické aktivity: „ Barva“; „Já-autoportrét“! „Co všechno umí barva?“
Analyticko-syntetické činnosti- rytmizace slov (předcházení čtení a psaní) obrázky a předměty v rámci
tématu
Grafomotorická cvičení v rámci tématu: velký formát papíru: ramenní kloub, postup až ke správnému
držení tužky: ohled na věk dětí!
Experimenty s přírodním materiálem a smyslové hry: mokré aktivity, práce s mikroskopem a lupami
Pěstitelské činnosti: setí, sázení, péče o rostliny v koutku živé přírody, dále pečujeme
o svou květinu, pozorujeme růst a napravujeme chyby
Projekt: „Voda“-vlastnosti vody, další významy /duchovní/, šetření s vodou….
Manipulace s hračkami a pomůckami, srovnáváme a kombinujeme, přiřazujeme, třídíme
„Moje kniha“
Práce s knihami, encyklopediemi
Návštěva knihovny
Tvoříme z netradičních a „odpadových“ materiálů (po dohodě s rodiči)- kartony, plasty aj.
Výlet do okolí: „Pozorování dalších změn“v přírodě
Práce s písní: rytmizace, intonace, pohybové vyjádření v rámci tématu
Povídání nad obrázky: hledáme vlastnosti předmětů, mluvíme o nich
Rozhovory v komunitním kruhu
Setkání s dětským spisovatelem
Divadelní představení: „Ošklivé káčátko“
Bible-kniha knih (o čem nám vypráví, čemu nás učí, kdo ji napsal, velikonoční události,…)
Symboly postní doby- křesťanské dědictví naších předků (půst, popel, kříž)
Očekávané výstupy:
Dítě a jeho tělo:
• Ovládá pohybový aparát a tělesné funkce
Dítě a jeho psychika:
• Vypráví příběh podle obrázků
• Vnímá okolnosti všemi smysly
• Domluví se slovy i gesty, záměrně se soustředit na činnosti, pojmenuje to, čím jsou obklopeny
• Chápe a využívá humor, jako způsob vyrovnávání se s přirozenou lidskou nedokonalostí
Dítě a ten druhý:
• Dodržuje pravidla hry
• Umí se zříci něčeho ve prospěch druhých
• Umí si přiznat svoje nedostatky, přiznat chybu, poučit se z ní a umět se omluvit
Dítě a společnost:
• Ví, že knížka je zdrojem informací.
32
•
•
Rozumí postním zvykům a tradicím
Umí zacházet s knihou, zná některé pohádky
Dítě a svět:
• Má pozitivní vztah k přírodě, učí se chránit zeleň a rostliny kolem nás ke zkvalitnění životního
prostředí.
• Ví, co rostlina potřebuje k životu a jak o ni pečujeme.
• Umí pojmenovat aspoň některé jarní květiny
• Zná rozdíl mezi zimou a jarem, nachází charakteristické znaky jara
• Váží si dědictví, které je uloženo v knihách
Klíčová slova:
rostlina, půda, péče, starost, písmo, slovo, kniha, dobrá zpráva, strach, pláč, vejce, barva, probuzení, nový život,
zřeknutí se, půst, popel, kříž, chléb, voda, víno, utrpení, láska, zrada, odpuštění, lámání, výsměch, překvapení,
kniha, spisovatel, ilustrátor, dědictví
33
Máme rádi zvířata
INTEGROVANÉ BLOKY:
Velikonoce – největší křesťanské svátky
Domácí zvířátka a jejich mláďata
Život v lese, na poli, louce
Život u potoků, řek a rybníků
Exotická zvířata
Doba realizace: duben
Vzdělávací záměr tematického celku:
Budeme si povídat o Velikonocích, děti se seznámí s jejich významem, tradicemi a původem. Budeme si povídat
o lidových zvycích a mnohé si ve školce vyrobíme.
Budeme si povídat o jaru a o tom, co vše se na jaře děje: že se probouzí příroda, rodí se mláďata. Zaměříme se
na rozvoj poznatků v oblasti živé přírody, budeme rozlišovat různé druhy zvířat a jejich typické životní prostředí.
Cíle tematického celku:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Osvojení věku přiměřených praktických dovedností, návyků podporujících zdraví, deklarujících naše
spojení s Bohem, rozlišovat pomocí všech smyslů, včetně smyslu pro vnímání Božího vedení
Rozvíjení hudebně pohybových, řečových dovedností - napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru,
ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem, dodržovat pravidla komunitního kruhu, vést běžný
dialog, vyjadřovat svůj názor, respektovat názor druhého
Učit se porozumět slyšenému, reprodukovat krátký biblický text, pohádku, příběh, vyprávění
Sluchově rozlišovat hlásky ve slovech
Kultivace paměti a pozornosti, číselná řada, číslo jako vyjádření počtu, číslo jako „označení“ (číslo
domu, tramvaje)
Rozvíjet a upevňovat citové vztahy dětí ke svým rodičům, prarodičům, sourozencům, význam
jednotlivých členů rodiny
Rozvoj sebeovládání (odložená pozornost, snažit se ovládat emoce...)
Přijímat pozitivní hodnocení i případný neúspěch
Kooperativní činnost skupiny, učit se přijímat kompromisy
Poznávat podstatu a obsah mše svaté
Seznamovat děti s bohoslužebným prostorem a předměty
Náměty k naplňování záměru a cílů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pozorování jarní přírody a příprava na Velikonoce
Pohybové a sportovní činnosti: bezpečný pohyb v terénu, návštěva ZOO..
Hra „ Na ovečky a vlka“
Námětová hra s dřevěným hospodářstvím
Výtvarné a pracovní činnosti, grafomotorika: Na velikonoční téma
Recitování velikonočních koled
Společná modlitba křížové cesty
„Pomlázka“ – koledování ve školce
Malování vajíček
Malování zvířátka
34
•
•
•
•
•
•
Výlet za domácími zvířátky
Hra „Zajíček v své jamce“
Píseň: „Krávy, krávy“
.Překážková „opičí dráha“
Dramatizace zvířátek
Pohádka“ Boudo, budko“
Očekávané výstupy:
Dítě a jeho tělo
• Koordinuje pohyby oka a ruky
• Zvládá jemnou motoriku
• Zvládne sebeobsluhu (hygienické návyky)
Dítě a jeho psychika
• Pamatuje si krátký text, píseň, aktivně používá nová slova, správně vyslovuje,
• Pojmenuje většinu toho, čím je dítě obklopeno, zná vlastnosti předmětů
• Má povědomí o vývoji a neustálých proměnách v přírodě
• Vědomě se snaží ovládat své emoce ( podle vývojových možností)
Dítě a ten druhý
• Spolupracuje s ostatními, akceptuje druhého-jeho potřeby a postoje
• Umí požádat v případě potřeby o pomoc druhého pro sebe i pro jiné
Dítě a společnost
• Ví proč se slaví Velikonoce a rozumí jejich významu
• Zná některé lidové zvyky ve společnosti
• Osvojit si elementární poznatky o lidské společnosti
• Podílí se na estetických a tvůrčích aktivitách
Dítě a svět
• Zná charakteristické znaky jara
• Chová se citlivě k živým bytostem, k přírodě, lidem a věcem kolem nás
• Umí pomáhat v péči o okolní životní prostředí
• Umí rozlišit zvířata do základních skupin
Klíčová slova:
Velikonoce, země, život, jaro, mládě, rodič, vylíhnout se, narodit se, rodina a její členové, životní role, vztah,
pomoc blízkým, zážitek, rodinný výlet, oslava, úcta, Kříž, utrpení, Svatý týden, poslední večeře chléb, víno,
koledování, mše svatá, pašije
35
Proč děkujeme za domoc?
INTEGROVANÉ BLOKY:
Maminka slaví svátek
Cestička k domovu
Byl jeden stoleček
Rút
Doba realizace: květen
Vzdělávací záměr tematického celku:
Prohlubování citových vazeb dětí v rodině, k vrstevníkům a navazování sociálních interakcí s dalšími osobami,
se kterými se děti budou v rámci tematického celku setkávat, posilování vzájemné sounáležitosti s ostatními
lidmi, s přírodou, okolním světem, pěstování elementární důvěry dětí .
Všimneme si rozdílů mezi městem a vesnicí, rozdílů staveb a odlišnosti ve způsobu života.
Budeme se učit zábavnou formou společenskému chování, zvl. u stolu .
Zdokonalování obratnosti a dovedností dětí, které povedou k získání očekávaných kompetencí v oblasti sebe
obsluhy, v oblasti hrubé a jemné motoriky. Podpora osamostatňování dětí za účelem získávání jejich kladného
sebe pojetí, sebe přijetí…
Rozvoj psychické a fyzické zdatnosti dětí za podmínek mnohem častějšího pobytu dětí venku - v přírodě,
v okolí. Poskytování stále většího prostoru pro osobitý projev dětí s nabídkou možností pro zdokonalování jejich
vyjadřování v rámci slovní i mimoslovní komunikace.
Spolupráce a vzájemná pomoc, ohledy na druhé, přizpůsobování vlastního chování, tužeb a přání s ohledem na
ostatní. Uvědomování, že na světě je mnoho lidí různých národností, kteří mají své zvyky a tradice.
Trávení společného času příjemným a radostným způsobem při přípravě na blížící se svátek maminek.
Cíle tematického celku:
•
•
•
•
•
•
•
•
Osvojení věku přiměřených praktických dovedností, návyků podporujících zdraví, deklarujících naše
spojení s Bohem, rozlišovat pomocí všech smyslů, včetně smyslu pro vnímání Božího vedení
Rozvíjení hudebně pohybových, řečových dovedností - napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru,
ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem, dodržovat pravidla komunitního kruhu, vést běžný
dialog, vyjadřovat svůj názor, respektovat názor druhého
Učit se porozumět slyšenému, reprodukovat krátký biblický text, pohádku, příběh, vyprávění
Sluchově rozlišovat hlásky ve slovech
Podporovat zvídavost, zájem o dění a činnosti (návštěva některých významných míst a institucí...)
Přijímat pozitivní hodnocení i případný neúspěch
Kooperativní činnost skupiny, učit se přijímat kompromisy
Získat povědomí o významu péče o životního prostředí, o vývoji a neustálých proměnách v přírodě
36
Náměty k naplňování záměru a cílů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pozorování jarní přírody; vycházka do okolí KMŠ - určování stanoviště: Kdo kde bydlí? Kudy se vydat
k cíli?
Pohybové a sportovní činnosti: bezpečný pohyb v terénu, návštěva BZ...
Hudebně pohybové hry, hudební činnosti, rytmizace: "Muzikantská rodina", "Máma pere košilku",
"Cib, cib cibulenka", "Kudy, kudy cestička", "Mámo, pojď si hrát!“
Hra „ U stolu“
Námětové hry: „Koupání miminka", „Praní oblečků“ "Slavnostní oběd"; "Na poštu, Na obchod,
„U lékaře“…
Činnosti s knihami a encyklopediemi- práce s informací, rozhovory k ověření porozumění
Dramatizace, pantomima: povolání, lidské činnosti...
Recitace básně, práce s říkadly
Smyslové hry: např. hmat, čich, chuť: "Co maminka přinesla z nákupu?"
Výtvarné a pracovní činnosti, grafomotorika: portrét "Moje maminka"; pokus o profil, naznačit pohyb
"Maminka vaří, pere..."; dárek pro maminku např. z keramické hlíny
Artefiletické činnosti: cestička domů ( např. z klubíček)...
Společné prohlížení rodinných fotografií – vyprávět si o společných zážitcích, popis situací, vyjádření
nálady..
Návštěva divadla a výstavy
Oslava ke Dni matek
Číselná řada: "Kolik je nás doma?" (počet, třídění, uspořádání)
Očekávané výstupy:
Dítě a jeho tělo
• Vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů
• Zvládá hrubou i jemnou motoriku
• Zvládá sebeobsluhu
• Drží správně příbor a umí ho používat
Dítě a jeho psychika
• Aktivně používá nová slova
• Zná vlastnosti předmětů
• Umí převyprávět příběh.
• Je schopno zahrát krátkou divadelní roli
Dítě a ten druhý
• Vyhledává na druhých to dobré
• Spolupracuje s ostatními (pokusy)
• Ovládá nevhodné projevy negativních emocí a nálad
Dítě a společnost
• Ví, že ve společnosti jsou sociálně slabší a je třeba jim pomáhat
• Váží si své rodiny a umí o ni něco říci
37
• Zná některá pravidla společenského chování a používá je
Dítě a svět
• Orientuje se v blízkém okolí a umí ho popsat
• Umí vyjmenovat členy své rodiny
• Umí vystoupit na veřejnosti – slavnost pro maminky
• Má povědomí o jiných kulturách a respektuje je
Klíčová slova:
Rodina, maminka, dětství, hra, překvapení, dárek, svátek, domov, cesta, mapa, orientace, společenská pravidla,
stolování, doprovázení, blízkost
38
JAK A ČÍM NÁM DĚLÁ ČERVEN RADOST?
INTEGROVANÉ BLOKY:
Děti slaví svátek
Květiny, stromy, zahrady
Jdeme na hrad
Loučení se školkou a hurá na prázdniny
Doba realizace: červen
Vzdělávací záměr tematického celku:
Rozvíjet vnitřní vnímavost pro všechno krásné, hodnotné a také pro vše, co člověka přesahuje. Postupně děti
uschopňovat k rozpoznání podstaty prožívaného a vést je k důvěře v Boha.
Seznámit s tím, že na Zemi jsou také děti jiné barvy pleti, národnosti, kultury, jiného vyznání, hovořící jiným
jazykem, děti s nemocí nebo s nějakým postižením a všechny děti oslaví svůj svátek.
Společně oslavit MDD.
Podporovat děti k vytváření vztahu a vnímavého postoje k přírodnímu prostředí (svět je rozmanitý, příroda
a počasí se proměňuje, hlavní znaky léta, možná nebezpečí: kontakt se zvířaty, bodnutí hmyzem, jedovaté
rostliny, požár; jak se chovat za bouřky zastihne-li nás venku). Učit se poznávat některé stromy a květiny.
Léto je obdobím (nejen) letních sportů. Přiblížit dětem radosti, ale také poučit o nebezpečí úrazu (bezpečnost,
první pomoc).
Budeme si povídat o kulturních památkách, o hradech a jejich pověstech a příbězích.
Červen je měsícem loučení nejen s dětmi, které odjíždějí na prázdniny, ale hlavně s předškoláky, kteří půjdou
v září poprvé do školy a opustí naše řady. Slavnostně se rozloučit s předškoláky.
Cíle tematického celku:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poznávat smysl gest a postojů : „řeč rukou“ a vyjadřování postoje k Bohu celým tělem a duší
Poznávat význam křesťanských symbolů
Uvědomovat si, že chléb nejen sytí, ale je symbolem společenství u jednoho stolu
Vytvořit povědomí o existenci ostatních kultur a národností, o dětech (lidech) s nemocí a postižením
Naučit se zásady správného a bezpečného chování v přírodě
Rozlišovat některé stromy a květiny
Objevit krásu kulturních památek a znát některé památky ve svém okolí
Poznat nebezpečí, umět předcházet úrazu; popř. vědět, jak se zachovat
Rozvíjet dovednosti, schopnosti, vyjádřit své dojmy, pocity, prožitky
Osvojit si některé poznatky a dovedností, předcházející čtení, podporovat a rozvíjet zájem o knihy a práci
s nimi, dětské časopisy, encyklopedie
• Vnímat odlišnost jako pozitivní obohacení
Náměty k naplňování záměru a cílů:
•
•
•
•
•
•
„Oslava MDD“
„Děti celého světa“: využívání map, globusu – kde žijí
Poslech pohádek různých kultur
Poslech etnické hudby
Vytváření postaviček dětí z celého světa
„Jak kdo vypadá?“- děti s postižením (co vše dokážou a my ne)
39
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pozorování zahrad a zahrádek: pojmenování květin, stromů...
„Květiny, zahrady, stromy“ - kreslení na procházce
Rozvoj slovní zásoby: v literárních textech si všímat vztahu lidí k přírodě
TV chvilky: překážková dráha "opatrná procházka mezi záhonky květin"
„Jsou všechny plody jsou jedlé ?“ Jedovaté plody, nebezpečí otravy (encyklopedie apod.)
Rozhovory s dětmi: „Kam pojedeme na prázdniny?“
Obrázky hradů, kulturních památek
Prohlížení míst /trasy na/v mapě
„Čím pojedeme na prázdniny?“- Dopravní prostředky
„Odkud vyjedeme ?“ Nádraží, letiště, stanice…
Pozorování a kreslení dopravních prostředků
„Co si sbalíme?“ Výběr oblečení, popisování částí oděvu, barvy
„Jak se chovat k cizím lidem, co dělat, když jsem doma sám?“
Básničky, písničky a hry k tématu
Různé výtvarné techniky k tématu
Očekávané výstupy:
Dítě a jeho tělo
• Užívá všechny smysly při poznávání nového (co když nám nějaký smyslový orgán nefunguje?)
• Umí se pohybovat v různém prostředí (překážky, terén)
• Zvládá delší pochod, výlet
Dítě a jeho psychika
• Má základní poznatky o dětech (lidech), kteří žijí na Zemi
• Umí se soustředit na činnost
• Pozná písmena svého jména (podepsat se - starší děti)
• Umí pracovat s knihou, časopisem, luštit hádanky, čte dle obrázků
• Pozná synonyma, antonyma, homonyma
• Zvládá grafomotorické dovednosti
• Chápe základní číselnou řadu 1 - 10
• Orientuje se v matematických pojmech a souvislostech (třídit, řadit, více, méně, stejně, první, poslední...)
Dítě a ten druhý
• Reaguje na domluvený signál
• Umí (v rámci svých možností) pomáhat mladším, slabším, nemocným
Dítě a společnost
• Chápe, že každý má ve společnosti nezastupitelnou roli.
Dítě a svět
• Zná i jiné kultury a národnosti
• Vnímá rozmanitosti a změny v přírodě (pojmenovat je)
• Váží si kulturních památek
Klíčová slova:
MDD, národnost, kontinenty, odlišnosti,stromy, květiny, letní sporty, nebezpečí, úraz, postižení, pomoc,
bezpečné chování, kulturní památka, stavba, pověst, loučení, prázdniny.
40
6. ZABEZPEČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE
SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
6.1 Podmínka pro děti se zdravotním postižením
Obecná ustanovení podmínek vzdělávání dětí se zdravotním postižením a znevýhodněním:
Katolická mateřská škola sv. Klimenta je otevřená dětem se zdravotním postižením,
zdravotním a sociálním znevýhodněním, dětem talentovaným a s mimořádným nadáním.
Při vzdělávání těchto dětí je východiskem Školský zákon 561/ 2004 Sb. a Vyhlášky
o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků
a studentů mimořádně nadaných č.73/ 2005 Sb. a vyhlášky č.62/ 2007.
Na zdárném průběhu vzdělávání dítěte se společně podílí vedení školy, pedagogičtí
pracovníci mateřské školy, rodiče dítěte a odborné pracoviště: SPC a PPP.
Při zabezpečení vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a pro ideální rozvoj
těchto dětí, využívají všichni pedagogové školy vhodných metod a forem práce, individuální
či skupinovou integraci nebo inkluzivního vzdělávání. U dětí je realizována individuální
speciálně pedagogická péče vedoucí k reedukaci obtíží.
Vzdělávání dětí se zdravotním postižením probíhá individuální integrací dítěte ve třídě běžné,
tak aby vzdělávání těchto dětí bylo v souladu s jejich speciálními vzdělávacími potřebami,
možnostmi a jejich zdravotním stavem.
O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka školy na základě písemného
vyjádření
školského
poradenského
zařízení,
popřípadě
také
registrujícího
lékaře
s přihlédnutím k možnostem mateřské školy.
Vzdělávání dětí individuálně integrovaných a dětí znevýhodněných vyžaduje využití takových
metod a forem práce, které jim umožní minimalizovat postižení či znevýhodnění a zajistí
plnohodnotný rozvoj těchto dětí a jejich začlenění v kolektivu.
Na základě diagnostiky jsou u těchto dětí vytvářeny a realizovány individuální vzdělávací
plány (IVP), jejichž struktura vychází ze současné platné právní úpravy .
U dětí individuálně integrovaných je na doporučení odborného pracoviště
zajišťována
speciální pedagogická péče individuální nebo formou skupinové práce a probíhá pod vedením
speciálního pedagoga.
Rozsah této péče vychází z doporučení odborného pracoviště, koncepce a podmínek mateřské
učitelům a případné poradenství rodičům. U dětí s potřebou pedagogického asistenta usiluje
mateřská škola o jeho zajištění, odborné vedení a jeho spolupráci s ostatními pedagogy.
41
Konkrétní ustanovení podmínek vzdělávání dětí se zdravotním postižením a znevýhodněním
v KMŠ :
K této práci využívá podle aktuální potřeby a možností stávajících materiálních
a psychosociálních podmínek školy, zabezpečuje doplnění školy potřebným materiálem.
Pro úspěšné vzdělávání těchto dětí je nezbytné soustavné další zkvalitňování připravenosti
a vzdělávání všech pedagogických pracovníků KMŠ, viz Plán dalšího vzdělávání pracovníků
KMŠ, příloha ŠVP - Plán DVVP.
6.2 Vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním
Do této skupiny náleží děti, které pochází z prostředí sociálně, kulturně nebo jazykově
odlišného. Při vzdělávání těchto dětí je uplatňována individuální péče, odpovídající formy
a metody práce. Při zabezpečení výuky dětí se sociálním znevýhodněním využívá škola
specifické pomůcky, dále pak spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem – etopedem,
sociálním pracovníkem případně dalšími odborníky.
6.3 Vzdělávání dětí mimořádně nadaných
Mateřská škola vyhledává nadané děti, rozvijí jejich talent a mimořádné nadání.
Při diagnostice mimořádného nadání spolupracuje s poradenskými pracovišti.
Při vzdělávání mimořádně nadaných dětí vychází způsob výuky z principů individualizace,
vnitřní diferenciace, jenž se realizuje změnou organizace výuky, metod a forem práce.
42
KMŠ při práci s nadanými dětmi využívá zejména těchto pedagogicko organizačních úprav:
•
na základě odborného vyšetření poradenským pracovištěm vypracuje a realizuje
individuální vzdělávací plán, vycházející z platné právní úpravy, jenž zajistí rozvoj
mimořádného talentu a nadání dítěte
•
obohacuje vzdělávací nabídku rozšiřováním a prohlubováním vzdělávacího obsahu,
zadává specifické úkoly, zapojuje děti do samostatných a rozsáhlejších prací,
projektů, zajišťuje vyšší náročnost vzdělávání, podporuje zájmové preference dítěte
a jeho originální pojetí a vnímání světa
43
7. EVALUAČNÍ SYSTÉM
Motto:
„Vyhýbáme se nálepkování a posuzování druhých ve smyslu
KDO JE HORŠÍ A KDO JE LEPŠÍ
Učíme se - v rámci svých osobních možností usilovat o rozvoj potencialit každého, dítěte i dospělého.
Chyby druhých vnímáme jako výzvy na cestě ke zlepšení života jejího
původce i odhalitele.“
7. 1. Hodnocení programu třídy:
Pedagog pravidelně hodnotí svojí práci (metody, formy, prostředky s ohledem na reakce dětí,
zaujetí, přínos..). Hodnocení není popis činností, je reflexí toho, jak se v rámci činností děti
rozvíjely, co se naučily, s jakou se setkaly hodnotou, jaký měly prostor pro seberealizaci
a svébytný projev.
Hodnocení a evaluaci třídních integrovaných bloků provádí pedagogové po ukončení
tématického celku s ohledem na celý vzdělávací proces své třídy, zda došlo k dosažení
očekávaných kompetencí integrovaných bloků tématického celku. (Stručné a neformální
hodnocení ukládají do desek za třídní myšlenkové mapy, které vytvářejí na základě
tématického celku a jeho integrovaných bloků.
7. 2. Hodnocení individuálního rozvoje dětí:
Jedná se o hodnocení na základě pedagogické diagnostiky, které respektuje vždy možnostipotenciality dítěte (zdravotní stav, rodinné prostředí, vlohy a dispozice, momentální stav…).
Nesrovnáváme dítě s NORMOU, klíčové kompetence jsou pouze orientační, hledáme, v čem
je dítě úspěšné, co mu jde, zjišťujeme, co mu dělá problémy, kde jsou nedostatky, úskalí.
Z těchto zjištění pak učitelka vyvodí postup pro svou další práci, takzvané pedagogické
intervence. Další vyhodnocování provádí průběžně podle potřeb dítěte.
Cílem diagnostiky dětí by mělo být zjištění aktuálních dovedností a znalostí dítěte a stupně
jejich rozvoje pro plánování výchovně vzdělávací nabídky v MŠ s ohledem na individualitu
dětí. Dílčím cílem je také evaluace výsledků výchovně vzdělávací činnosti učitelky u
jednotlivých dětí.
44
Hlavním nástrojem diagnostiky dětí je pozorování. Dílčími nástroji pak může být rozhovor s
dalšími pedagogickými pracovníky, kteří přicházejí s dítětem do styku, s rodiči a také s
dítětem samotným.
Diagnostická činnost by měla být prováděna učitelkou průběžně a systematicky a mělo by ji
doprovázet pozitivní hodnocení dětí. Jako možnost průběžné diagnostiky se nabízí
zaznamenávat si pozorované jevy na papír v průběhu dne v MŠ. Je na jednotlivých učitelkách,
jak budou tyto záznamy strukturovány.
Každému dítěti je přidělen diagnostický arch, který jej provází po celou dobu jeho docházky v
MŠ sv. Klimenta. Pro uskutečňování diagnostického procesu vychází učitelky MŠ z publikace
Diagnostika dítěte předškolního věku (J. Šmardová) a ze svých odborných znalostí. Arch je
určitým výtahem z této rozsáhlé diagnostiky a je zaměřen více na komunikační dovednosti
dětí. Učitelky do archu průběžně zaznamenávají zjištěnou úroveň dovedností a znalostí dítěte,
které jsou v archu uvedeny. Pro vyplňování těchto archů je možné čerpat z průběžných
poznámek učitelky. Co půl roku bude za tyto archy zakládána navrhovaná intervence či jiné
poznámky k rozvoji dítěte. Pro diagnostiku a intervenci je vhodné využívat pomůcku
Klokanův kufr.
7. 3. Hodnocení Školního vzdělávacího plánu:
ŠVP
je učitelkami hodnocen prostřednictvím swot analýzy, která je v písemné podobě
předána ředitelce a ta podle něj ŠVP podle potřeby aktualizuje.
ŠVP je hodnocen průběžně na pedagogických poradách. Hodnocení se řídí stávající situací.
Podněty přicházejí od učitelek jako vyjádření k naplňování vzdělávacích záměrů svěřených
dětí. Vedou k výměně názorů, zkušeností, návrhů řešení vzniklých problémů na základě
života dětí ve třídě a na základě hodnocení. Garantem úrovně ŠVP je ředitelka KMŠ.
7.4 Hodnocení všeobecných podmínek vzdělávání
Všeobecné podmínky vzdělávání jsou hodnoceny na konci adaptačního období, v prvním
pololetí a na konci školního roku. Učitelky toto hodnocení přednesou za jednotlivé třídy na
pedagogické poradě a založí jej do třídní dokumentace.
Ředitelka KMŠ kontroluje a pravidelně hodnotí práci pedagogů.
45
7.5 Kontrolovaná dokumentace:
-
Třídní vzdělávací program - jeho tématická část je zpracována jako myšlenková mapa
k danému integrovanému bloku na základě ŠVP, obsahovat musí specifické cíle podle
RVP PV a nabídku činností, kterými budou cíle naplňovány /po skončení tématického
celku následuje evaluace/
-
Záznamy o dětech: pravidelné doplňování -podle změn, podle potřeby
-
Adaptační záznamy dětí
-
Písemné hodnocení – 2 x za rok
stručné, věcné a výstižné
-
Přehled výchovné a vzdělávací práce- všichni podle rozvrhu směn, podle vzdělávací
nabídky, jedná se základní informace o obsahu práce ve třídě podle vzdělávací
nabídky v rámci třídního plánu. /Nepíše se zde hodnocení dětí./
-
Zmocnění k odvádění dítěte jinou osobou než zákonným zástupcem
-
Seznamy dětí k různým účelům
8. Dodatek:
Tento ŠVP byl vypracován na základě dosavadních zkušeností a práci pedagogů.
V mnohém navazuje na ŠVP, který vypracovala předchozí ředitelka Mgr. Marie Kováčová.
Na jeho současné podobě se podílely : ředitelka Mgr. Monika Vagenknechtová a učitelka
Mgr. Monika Švihálková.
46
47
Download

ke stažení (PDF) - Katolická mateřská škola sv. Klimenta