CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE
na školní rok
2012 - 2013
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, TEREŠOV 1
HLAVNÍ ÚKOLY:
A. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
a) organizace výuky na střední škole
b) mimoškolní výchovná činnost, výchovné skupiny.
B. ÚKOLY PROVOZNÍHO CHARAKTERU.
C. RUZNÉ.
Projednán a schválen dne:
1. října 2012
A. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
----------------------------------------------a) ORGANIZACE VÝUKY A PRACOVNÍ ČINNOSTI
Střední škola:
1a – 1. roč
učební obor STROJÍRENSKÉ PRÁCE dle vzdělávacího programu 23-51-E/01, schváleného MŠMT ČR ze dne
3.2.2011 pod č.j. 31921/2010-21
výuka v učebním oboru bude probíhat v prvním ročníku
výuku vyučovaných předmětů budou zajišťovat: Ing. Josef Bártík , Mgr. Václav Král CSc,
Jaroslav Novotný, Michal Brabec, Jan Cenko
třídním učitelem této třídy bude Ing. Josef Bártík
1b – 1. roč
učební obor STROJÍRENSKÉ PRÁCE dle vzdělávacího programu 23-51-E/01, schváleného MŠMT ČR ze dne
3.2.2011 pod č.j. 31921/2010-21
výuka v učebním oboru bude probíhat v prvním ročníku
výuku vyučovaných předmětů budou zajišťovat: Michal Brabec, Otakar Kodrle, Ing. Josef Bártík
, Mgr. Václav Král CS., Jan Cenko
třídním učitelem této třídy bude Michal Brabec
SV2 – 2. roč
učební obor STROJÍRENSKÁ VÝROBA dle vzdělávacího programu 23-51-E/501, schváleného MŠMT ČR ze
dne 23.2.1999 pod č.j. 11.683/99-21 – dobíhající obor
výuka v učebním oboru bude probíhat v druhém ročníku
výuku vyučovacích předmětů budou zajišťovat: Jaroslav Novotný, Ing. Josef Bártík ,
Mgr. Václav Král CSc, Otakar Kodrle, Michal Brabec, Jan Cenko
třídním učitelem této třídy bude Jaroslav Novotný
Dle zřizovací listiny platné od 1.9.2003 bude výuka v PrŠ probíhat podle učebního plánu schváleného MŠMT ČR
pod kódem
v jednoleté PŠ: 78-62-C/01,
1PŠ jednoletá.
výuku vyučovacích předmětů budou zajišťovat:
Otakar Kodrle, Jan Cenko
třídním učitelem bude Mgr. Václav Král CSc
Michal Brabec, Ing. Josef Bártík, Mgr. Václav Král CSc,
Koordinací veškeré činnosti při teoretické, odborné výchově a praktických cvičení je pověřen Michal Brabec.
- skupina učňů bude zároveň pečovat o prostředí za dílnou
- všichni žáci budou pečovat o prostředí ve škole a v okolí školy
b) VÝCHOVNÉ SKUPINY, MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVNÁ ČINNOST
Oddíl : 1.
2.
3.
4.
1a
1. roč. vychovatelé
SV2
2. roč vychovatelé:
1b
1. roč. vychovatelé
1PŠ jednoletá vychovatelé
Pavel Aubrecht, Petr Matějka
Ing. Alexandr Semeš, Ladislav Zborník
Mgr.Milan Vávra, Bc. Ivo Brož
Justin Klocháň, Milan Huml
Střídajícím vychovatelem u těchto výchovných skupin budou vychovatelé Václav Jaroš, Jiří Opička
Asistenti vychovatele zajišťující práce vztahující se k upevňování hygienických návyků a zkvalitnění společenského
chování svěřenců: Jaroslav Brousek, Petr Uher, Jiří Komín, Pavel Zikmund
Karel Dibus bude zčásti zajišťovat funkci asistenta vychovatele při ranní činnosti,a zčásti pracovníka hospodářské činnosti.
Koordinaci mimoškolní činnosti výchovných skupin bude zajišťovat vedoucí vychovatel Karel Dezort
Speciálním pedagogem zajišťujícím etopedickou a psychopedickou činnost bude Mgr. Anna Šauflová
Hlavní výchovné cíle:
Základním cílem výchovné činnosti je vytvořit u žáků takové kompetence, které by jim měly umožnit co nejlepší
zařazení nebo návrat do společnosti.
Veškeré výchovné činnosti musí směřovat k vytvoření kompetencí, které představují soubor znalostí, dovedností,
návyků a postojů, které jsou využitelné v praktických životních situacích. Jde o důležitý základ přípravy na život ve
společnosti, celoživotní učení a vstup do pracovního procesu.
 Výchovnou činnost mimo vyučování zajišťují vychovatelé přidělení k jednotlivým výchovným skupinám podle
rozpisu služeb, který vyhotovuje vedoucí vychovatel.
 Do výchovné činnosti je nutné rovnoměrně zařadit všechny složky: rozvoje osobnosti, sociální, interpersonální a
pracovní kompetence, komunikativní a občanské kompetence, sebeobslužné a organizační kompetence, naučit děti
využívat volný čas, všechny tyto dovednosti používat i v praxi.
 Výchovnou činnost je třeba uskutečňovat i formou letních táborů, lyžařského výcviku, exkurzí, zájezdů, účastí na
různých společenských akcích, návštěvách sportovních a kulturních akcí. Žákům umožnit účast na nejrůznějších
soutěžích ve sportovních a kulturních činnostech, například formou odpoledních výletů do divadla, kina,
sportovních a podobných akcí, ukázat jim tím praktické využití volného času.
 K posilování výchovného účinku využívat návštěvy rodičů a nejbližších příbuzných žáků. Tyto návštěvy ze strany
zařízení neomezovat, mohou se uskutečnit po dohodě kterýkoli den. K dispozici návštěvám je i ústavní etoped.
Etoped by měl návštěv využívat k dalšímu posílení a nápravě narušených rodinných a výchovných vazeb. Této
možnosti by měla využívat i sociální pracovnice a ostatní pracovníci.
 Do výchovných a týdenních plánů postupně vychovateli zařazovat všechny složky výchovy. Výchovné plány
vytvářet za spoluúčasti žáků, respektovat jejich návrhy. Týdenní plány výchovné činnosti zpracovávat dle nařízení
MŠMT ČR i podle vlastních osnov výchovně vzdělávací práce.
 Sportovní a pracovní výchovu spolu se zájmovou činností považovat za hlavní složky výchovy v převýchovném
procesu.
 Udržovat a zlepšovat prostředí ústavu, vést svěřence k odpovědnosti.
 Za estetické a celkové prostředí výchovné buňky a pracovny zodpovídají příslušní výchovní pracovníci –
- kmenoví vychovatelé výchovných skupin
 Za estetické prostředí a pořádek ve školních prostorách zodpovídají učitelé.
 Za estetické prostředí a pořádek dílen zodpovídají učitelé odborných předmětů a praktických cvičení.
 Na estetickém prostředí společných prostor se budou podílet všichni pracovníci ústavu, rovněž se zapojí do
výchovného procesu.
Zaměřovat se na celkové kulturní prostředí, na kvalitu řízení a na systém mezilidských vztahů. Ten je dán
především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a vychovateli, vztahy mezi
vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi žáky samotnými – jasně stanovená pravidla (žáci,
dospělí), důslednost ze strany vedení, spravedlnost
Tématické úkoly pro jednotlivé výchovné skupiny v rámci výchovné činnosti v době mimo vyučování:
1. oddíl – péče o nádvoří
2. oddíl – péče o vjezd až ke kontejneru,
3. oddíl – péče o prostory za hlavní budovou a venkovní okolí hradeb ústavu.
4. oddíl – sportoviště
Systém prevence sociálně patologických jevů
Každý pedagogický pracovník v našem zařízení musí v rámci prevence sociálně patologických jevů jít příkladem,
musí umět žákům nabídnout alternativy a ukázat jim, jak efektivně a atraktivně je možné využít svůj volný čas.











Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů užívání návykových látek v zařízení i mimo něj při
mimoústavních akcích. Využít situování ústavu v tzv. mimorizikovém území, kde je ztížena možnost distribuce
zdraví škodlivých látek.
Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků před škodlivými účinky návykových látek, provádět preventivní
prohlídky žáků po návratu z vycházky či dovolenky.
Při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek nebo distribucí OPL je třeba spolupracovat s dalšími
institucemi – Policie ČR, OSPOD, psychiatrickou klinikou v Plzni.
Do školního vzdělávacího programu a všeobecně vzdělávacího výchovného programu začlenit problematiku
prevence sociálně patologických jevů u žáků tak, aby se stala přirozenou součástí výchovných a školních osnov
výuky jednotlivých předmětů a nebyla pojímána jako nadstandardní aktivita zařízení.
Každý pedagogický pracovník musí dbát, aby uplatňovaná prevence sociálně patologických jevů u žáků byla
prováděna komplexně, tj. ve všech oblastech, jichž se prvence dotýká:
a) oblast zdravého životního stylu (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybová
aktivita),
b) oblast společenskovědní ( komunikace, sociální dovednosti a kompetence),
c) oblast přírodovědná (biologie člověka, fyziologie, chemie),
d) oblast rodinné a občanské výchovy,
e) oblast sociálně právní.
Z konzumace tabákových výrobků v zařízení je třeba vyvodit sankce stanovené vnitřním řádem, totéž platí pro
konzumaci alkoholu a OPL. V těchto případech je třeba navíc vyhodnotit, zda není žák ohrožen na zdraví a životě
a zda mu není nutné poskytnout nezbytnou pomoc nebo přivolat lékařskou službu první pomoci.
Krádežím v zařízení předcházet úplným soupisem osobních věcí žáků, v němž je každá věc jasně popsána pro její
pozdější identifikaci.
Důsledně dodržovat odpovědnost žáků za škody, které svým jednáním způsobili, a požadovat po nich náhradu,
jestliže škodu způsobili úmyslně nebo z nedbalosti.
Je třeba sledovat i nejrůznější odchylky v chování žáků, tyto výchovnými pracovníky vyhodnocovat a navrhovat
jejich řešení. Závažnější jevy a odchylky zaznamenávat do osobních spisů žáků, taktéž zaznamenat každé zjištěné
konzumace tabákových výrobků, alkoholu a OPL.
Intenzivně spolupracovat se sociálními pracovníky, kurátory žáků – se sociální pracovnicí, se zákonnými zástupci,
opatrovníky. Poskytovat jim základní a objektivní informace o zařízení a informovat je o studijních výsledcích a
chování žáků. Snažit se rozvíjet oboustranný tok informací
Vytvoření intranetu, využít ho při hodnocení žáků, propojení mezi učitelem, vychovatelem, etopedem, sociální
pracovnicí a ředitelem (využít např. program Bakaláři, FOSTER).
ZÁJMOVÁ ČINNOST:
- každý pedagogický pracovník v době mimoškolní činnosti bude pověřen vedením zájmové činnosti,
- ústav zajistí účast v okresním přeboru ve stolním tenise – zodpovídá vychovatel J. Opička
- od 1. října budou podle zájmu dětí uvedeny do provozu zájmové kroužky
- v zimním období využívat tělocvičnu Mlečice ( p. Aubrecht, p. Vávra)
- využívat zimní a plavecký stadion v Rokycanech ,
- navázat dle možností užší spolupráci s vojenským muzeem Rokycany (p.Vávra)
Vychovatelé budou do týdenních plánů zapracovávat své navržené plány výchovné a převýchovné činnosti.
PRÁZDNINOVÁ ČINNOST:
- během prázdninové činnosti v tomto školním roce organizovat jednodenní, dvoudenní pobyty mimo ústav,
zejména pro děti, které nenavštěvují své rodiny
- během hlavních prázdnin organizovat týdenní pobyty mimo ústav spojené s plněním úkolů všech výchovných
činností ( složek výchovy), které nemohly být během šk.roku splněny
PRACOVNÍ ČINNOST:
Konkrétní činnost a odpovědnost za ni bude projednávána individuálně s příslušným zodpovědným pracovníkem
nebo na provozních poradách , poradách pedagogických pracovníků a pedagogických radách.
Veškerá pracovní činnost se může konat jen na základě sepsané dohody a vždy bude řádně vyúčtována.
V rámci učebních plánů jsou učitelé a vychovatelé pověřeni péčí o zahradní areál, cvičnou kuchyňku, PC hernu, hudebnu,
cestu zahradou a veškerý travnatý porost v areálu ústavu a okolí zděného plotu mimo areál.
B. ÚKOLY PROVOZNÍHO CHARAKTERU.
----------------------------------------------------------- pravidelně měsíčně provádět vysvětlování ekonomických záležitostí všech svěřenců a tím zajistit svěřencům
přehled o svých příjmech a vydáních org. ved. vychovatel, referent správy majetku
- všichni pracovníci ústavu budou zapojeni do převýchovného procesu a budou zabezpečovat plnění zákoníku práce,
domácího řádu, dalších platných zákonů a nařízení, úkolů v oblasti PO, CO a BOZP a hlavně zákona č. 109/2002 Sb.
a jeho novelizaci, zák. č. 561/2004 Sb. a jeho novelizacemi
- zvýšit kvalitu poznání svěřenců a jejich rodinného prostředí, úzce spolupracovat s rodiči svěřenců a OSPOD jejich
místa bydliště - zodpovídá : sociál. pracovnice, speciální pedagog
- maximálně šetřit veškeré prostředky poskytované státním rozpočtem.
- školení BOZP a aktualizaci PO bude nadále provádět podle platné smlouvy externí pracovník Miloslav Fiala ml.
- vedoucí všech provozních pracovníků, úseku ekonomiky a personální práce je pí. M. Santnerová.
C. RŮZNÉ.
-------------- samostudiem odborné literatury z oboru speciální pedagogiky si doplňovat odborné vzdělání a poznatky
konzultovat v metodickém sdružení vychovatelů
- zapojit pedagogické pracovníky do vzdělávacího procesu v souladu s vyhláškami MŠMT ČR
- pracovníci, kteří studují, budou přenášet nové poznatky ze studia mezi výchovné pracovníky do praxe, budou
tak pozitivně ovlivňovat výchovný proces a budou zavádět nové formy psychoterapeutické práce.
- za činnost metodického sdružení vychovatelů zodpovídá vedoucí vychovatel Karel Dezort
- za činnost stravovací komise zodpovídá vedoucí školní jídelny Helena Dezortová
- velitel požární hlídky – Karel Dibus
- kroniku za školní rok zapíše ing. Josef Bártík
- vedením samosprávy dětí pověřen Justin Klocháň
Download

Celoroční plán práce 2012-2013