PŘEHLED ČLENŮ VÝBORU V 6. VOLEBNÍM OBDOBÍ
PŘEDSEDA VÝBORU
Mgr. Jan Vidím
(ODS)
MÍSTOPŘEDSEDOVÉ VÝBORU
Mgr. Jana
Černochová
(ODS)
Ing. Ludmila
Bubeníková
(TOP09-S)
Ing. Václav Klučka RSDr. Alexander
Černý
(ČSSD)
(KSČM)
ČLENOVÉ VÝBORU
Mgr. Zdeněk
Boháč
(ODS)
Bc. Jan Pajer
(ODS)
MUDr. Martin
Gregora
(TOP09-S)
Mgr. Václav
Horáček
(TOP09-S)
PhDr. Martin
Vacek
(Nezařazení)
Karel Černý
(ČSSD)
JUDr. Petr
Hulinský, Ph.D.
(ČSSD)
Ing. Antonín Seďa JUDr. Marie
(ČSSD)
Rusová
(KSČM)
David Kádner
(VV)
VÝBOR PRO OBRANU
tajemník výboru
Ing. Igor Brett
Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
Sněmovní 4
118 26 Praha 1-Malá Strana
tel.: 257 173 221
fax: 257 534 221
e-mail: [email protected]
www.psp.cz
Údaje v tomto informačním materiálu odpovídají stavu ke dni 8.6. 2012
VÝBOR PRO
OBRANU
Výbor pro obranu se v rámci své legislativní i kontrolní činnosti věnuje
především záležitostem, které má v gesci Ministerstvo obrany, Národní
bezpečnostní úřad a Vězeňská služba České republiky.
Ze současnosti
V období existence Československé federace patřila oblast obrany do kompetence federálních orgánů. Po volbách v roce 1992
byl na návrh skupiny poslanců ustaven na první schůzi České národní rady výbor pro právní ochranu a bezpečnost. Po rozpadu federace,
od 1. 1. 1993, se tento výbor stal výborem Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, která svým usnesením z 27. ledna 1993
změnila jeho název na branný a bezpečnostní výbor. V následujících
volebních obdobích byl zřizován výbor pro obranu a bezpečnost.
Do kompetence tohoto výboru spadaly otázky vnitřní i vnější bezpečnosti. Výbor se věnoval např. vstupu České republiky do Severoatlantické aliance nebo zákonům zajišťujícím profesionalizaci Armády ČR.
Po volbách v roce 2006, a následně také v roce 2011, došlo k rozdělení
agendy výboru na vnitřní a vnější bezpečnost a byly zřízeny dva samostatné výbory - výbor pro obranu a výbor pro bezpečnost.
■
PŘEDSEDA VÝBORU
■ Mgr. Jan Vidím
Předsedou výboru byl zvolen Jan Vidím z Občanské demokratické strany. Jan Vidím patřil v Listopadu 1989 k hlavním představitelům studentského hnutí. V roce 1990 byl kooptován do Federálního
shromáždění. V roce 1996 byl za Občanskou demokratickou stranu
zvolen do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stal
se členem výboru pro obranu a bezpečnost. Členem tohoto výboru
byl i v následujícím volebním období. Po volbách v roce 2002 se stal
jeho předsedou. Je poslancem za Středočeský volební kraj.
MÍSTOPŘEDSEDOVÉ VÝBORU
■ Mgr. Jana Černochová (ODS)
■ Ing. Ludmila Bubeníková (TOP09-S)
■ Ing. Václav Klučka (ČSSD)
■ RSDr. Alexander Černý (KSČM)
TAJEMNÍK VÝBORU
■ Ing. Igor Brett
RÁMCOVÝ POPIS ČINNOSTI
■ Z historie
Výbor pro obranu vznikl v Poslanecké sněmovně Národního
shromáždění Československé republiky už v roce 1920. Jeho hlavní náplní byla kontrola vznikající Československé armády. Dále se
výbor zabýval prozkoumáváním mobilizačních dodávek, stanovením vyživovacího příspěvku rodinám osob vykonávajících činnou
vojenskou službu a novelizacemi branného zákona. Výbor fungoval
v Poslanecké sněmovně až do roku 1938, po válce byl obnoven
v listopadu 1945.
AKTUÁLNÍ AGENDA
6. VOLEBNÍ OBDOBÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY
■ Projednávání zákonů a mezinárodních smluv
Výbor pro obranu se zabývá především zákony s dopadem na vnější bezpečnost a na projednávání mezinárodních smluv týkajících se
mezinárodních bezpečnostních závazků České republiky. Jeho partnerským ministerstvem je Ministerstvo obrany a také Národní bezpečnostní úřad a Vězeňská služba. Výbor také projednává příslušné
kapitoly návrhu zákona o státním rozpočtu a státního závěrečného
účtu.
Kontrola vlády
Výbor představuje základní institucionální nástroj civilní kontroly
ozbrojených sil a zabývá se kontrolou činnosti vlády v této oblasti
a rozpočtovou činností. Funkční rozdělení agendy vnější a vnitřní
bezpečnosti poskytuje členům výboru větší prostor pro hlubší kontrolu resortu obrany.
■
Zahraniční styky
Výbor udržuje zahraniční styky s partnerskými výbory v Evropě
i ve světě.
■
Jednání výboru
Výbor se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů. Schůze
výboru jsou v zásadě veřejné. Na návrh je možno prohlásit schůzi
za neveřejnou, pak je veřejnost včetně sdělovacích prostředků vyloučena. Schůze svolává a řídí předseda výboru. Předseda je povinen
svolat schůzi výboru, pokud se o tom usnese Poslanecká sněmovna
nebo o to požádají aspoň dvě pětiny všech členů výboru, pak tak musí učinit do 15 dní. Pořad schůzí výboru navrhuje předseda a usnese
se o něm výbor. Pokud žádá člen výboru o doplnění bodu pořadu,
musí s tím vyslovit souhlas tři pětiny členů výboru.
■
■ Podvýbory zřízené v 6.volebním období:
– Podvýbor pro kontrolu akvizic Ministerstva obrany a obchodu s vojenským materiálem (předseda: Ing. Viktor Paggio – Nezařazení)
– Podvýbor pro strategické koncepce a reformu AČR (předseda: Karel Černý – ČSSD)
– Podvýbor pro vězeňství (předsedkyně: JUDr. Zuzka Bebarová-Rujbrová – KSČM)
Download

VÝBOR PRO OBRANU - Poslanecká sněmovna