PŘEHLED ČLENŮ VÝBORU V 6. VOLEBNÍM OBDOBÍ
POVĚŘENA ŘÍZENÍM VÝBORU
Ing. Hana Orgoníková
(ČSSD)
MÍSTOPŘEDSEDOVÉ VÝBORU
Mgr. Zdeňka
Horníková (ODS)
RNDr. Vladimír
Koníček (KSČM)
ČLENOVÉ VÝBORU
Mgr. Vlasta
Bohdalová
(ČSSD)
prof. Ing. Václav
Cempírek, Ph.D.
(TOP09-S)
JUDr. Vojtěch Filip Ing. Ivan Fuksa
(KSČM)
(ODS)
Lenka Kohoutová Ing. František
(ODS)
Laudát
(TOP09-S)
PETIČNÍ VÝBOR
MUDr. Vít
Němeček, MBA
(ODS)
Bc. Jaroslava
Schejbalová
(TOP09-S)
Mgr. Roman
Sklenák
(ČSSD)
MUDr. Jiří Štětina Ing. Václav Votava
(VV)
(ČSSD)
tajemnice výboru
JUDr. Věra Bížová
Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
Sněmovní 4
118 26 Praha 1-Malá Strana
tel.: 257 173 241
fax: 257 173 250
e-mail: [email protected]
www.psp.cz
Údaje v tomto informačním materiálu odpovídají stavu ke dni 25. 6. 2012
PETIČNÍ VÝBOR
Petiční výbor je orgánem Poslanecké sněmovny, který je zřizován
ze zákona. Jeho hlavní činností je vyřizování peticí adresovaných
Poslanecké sněmovně Parlamentu. Dále se zabývá zejména
problematikou lidských práv.
období byla hlavní aktivitou tohoto výboru legislativní činnost, projednal několik desítek návrhů zákonů z oblasti lidských a procesních práv,
dále projednal zejména zákon o Ústavním soudu. V r. 1996 byl výbor
přejmenován na petiční výbor. Poté výbor projednal další závažné zákony, například zákon o Veřejném ochránci práv (1999), o svobodném přístupu k informacím (1999), o ochraně osobních údajů (2000),
o právech příslušníků národnostních menšin (2001) a mnoho dalších.
Zároveň se velmi rozvinuly i další aktivity výboru. V 5. volebním období byl projednáván ve výboru např. zákon o Ústavu pro studium
totalitních režimů, zákon o výkonu trestu odnětí svobody, zákon o pobytu cizinců, zákon o rovném zacházení a ochraně před diskriminací,
zákon o policii a další.
Výbor předkládá Poslanecké sněmovně pravidelnou půlroční zprávu
o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení.
Procedura projednávání peticí
Petiční výbor je orgánem Poslanecké sněmovny, který projednává petice občanů. Peticí se rozumí podle zákona o právu petičním
(č. 85/1990 Sb.) žádost, návrh a stížnost ve věcech veřejného nebo
jiného společného zájmu. Petiční výbor petici postoupí příslušnému
orgánu nebo věcnému výboru, nebo ji vyřídí sám. Petice petiční výbor
vyřizuje podle Zásad pro vyřizování peticí. Jde-li o petici celospolečenského významu nebo pokládá-li to výbor za vhodné, rozhodne,
zda vyslechne petenta nebo zástupce petentů a zda požádá o účast na
jednání příslušného člena vlády, vedoucího jiného ústředního správního úřadu nebo představitele územní samosprávy. V případech, kdy
petici podpořilo nejméně 10 000 petentů, takto výbor postupuje vždy.
Kontrola vlády a dalších orgánů
Výbor projednává vybrané kapitoly návrhu zákona o státním rozpočtu (kapitoly Úřadu vlády, Úřadu pro ochranu osobních údajů a
Kanceláře veřejného ochránce práv). Výbor kontroluje vládní politiku v oboru lidských práv a práv národnostních menšin (soustřeďuje
se zejména na činnost zmocněnkyně vlády pro lidská práva. Rady
vlády pro záležitosti romské komunity, Rady vlády pro lidská práva,
Rady vlády pro národnostní menšiny) a projednává zprávy z těchto
oblastí. Do náplně výboru patří i nestátní neziskové organizace.
Výbor průběžně sleduje činnost Veřejného ochránce práv a projednává jeho informace o činnosti a Souhrnné zprávy o činnosti Veřejného ochránce práv za každý rok. Výbor projednává výroční zprávy
Úřadu pro ochranu osobních údajů.
■
PŘEDSEDA VÝBORU
Řízením výboru byla pověřena místopředsedkyně Ing. Hana Orgoníková (ČSSD)
MÍSTOPŘEDSEDOVÉ VÝBORU
■ Mgr. Zdeňka Horníková (ODS)
■ RNDr. Vladimír Koníček (KSČM)
■ Ing. Hana Orgoníková (ČSSD)
TAJEMNICE VÝBORU
■ JUDr. Věra Bížová
AKTUÁLNÍ AGENDA
6. VOLEBNÍ OBDOBÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY
■ Projednávání zákonů
Návrhy zákonů projednává petiční výbor mezi prvním a druhým
čtením. Poslanci mají oprávnění podávat při jednání výboru pozměňovací návrhy. Výbor se zabývá především projednáváním zákonů
týkajících se lidských práv a práv menšin včetně zákonů, které implementují sekundární právo Evropské unie v tomto oboru.
■
Zahraniční styky výboru, další aktivity
Výbor se dále zabývá mezinárodními smlouvami, které se dotýkají
základních práv a svobod. Výbor udržuje zahraniční styky s partnerskými výbory v Evropě i ve světě. Výbor pořádá veřejná slyšení,
pořádá semináře a konference k tématům aktuální lidskoprávní legislativy.
■
Jednání výboru
Výbor se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů. Schůze
výboru jsou veřejné, výjimečně je možno prohlásit schůzi za neveřejnou. Schůze řídí pověřená místopředsedkyně výboru.
■
RÁMCOVÝ POPIS ČINNOSTI
■ Z historie
Petiční výbor byl vytvořen již v Národním shromáždění v r. 1918.
Poté pokračuje historie petičních výborů až v r. 1990. V tomto roce byl zřízen výbor pod názvem výbor petiční, pro právní ochranu
a bezpečnost v České národní radě. V r. 1992 byl zřízen výbor petiční, pro lidská práva a národnosti, který se po vzniku České republiky
v r. 1993 stal orgánem Poslanecké sněmovny. V prvním volebním
Download

PETIČNÍ VÝBOR - Poslanecká sněmovna