Mateřská škola Duha Oslavany, okres Brno- venkov,příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Padochov 160
Třída Růžová
Školní rok: 2013/2014
TŘÍDNÍ VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PLÁN
Obsah:
I.
Identifikační údaje o škole
II.
Charakteristika školy
III.
Podmínky a organizace vzdělávání
IV.
Vzdělávací obsah
V.
Evaluace
VI.
Integrované celky - nabídka
Příloha : Projekt „V Padochově v Růžové, máme šnečky africké.
Modrásky tu nové máme, tak jim šnečky odchováme.“
Vypracovala: Křivánková Ivana a Vašulínová Žaneta
I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Mateřská škola Duha Oslavany, okres Brno – venkov, příspěvková organizace
Adresa: Sportovní 12, Oslavany
IČO: 75146959
Zřizovatel školy: Město Oslavany
Ředitel školy: pí Bc. Hana Küfhaberová
Zástupce ředitele školy pro MŠ: pí. Ivanka Janačíková Dis.
Adresa odloučeného pracoviště školy: Mateřská škola, Padochov 160, Oslavany, PSČ: 664 91
Ivančice
Telefonní číslo školy: 739341102
Web. stránky : www.ms-duha.cz
Třídní učitelky: Ivana Křivánková, Žaneta Vašulínová
Počet pedagogických pracovníků ve třídě: 2 osoby – učitelky, v přepočtu na úvazky 2.
Kvalifikovaná učitelka 1, nekvalifikovaná učitelka 1 (studující Speciální pedagogiku
předškolního věku v Olomouci)
Počet provozních zaměstnanců ve třídě: 1 osoba – školnice, topička, výdej stravy, v přepočtu
na úvazky 1, osoba – uklízečka, v přepočtu na úvazky 0,33.
Počet dětí a jejich skladba: Do třídy je zapsáno pro letošní školní rok 28 dětí, z celkového
počtu je ve třídě 13 dívek a 15 chlapců ve věku od 2,5 let do 6 let věku. Jejich věkové složení
je: 2,5 letí 9 dětí, 3letí 7 dětí, 4 letí 4 děti, 5letí 7 dětí, 7 dětí jsou předškoláci, odložená školní
docházka 0 dětí.
Provoz školy - celodenní, od 6.00 do 16.00 hodin
II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Budova MŠ je celá kompletně opravena a od letošního roku je v přízemí zřízena po
stavebních úpravách ještě jedna třída / byly odstraněny všechny nedostatky/.
Školka se nachází v přízemí a prvním patře třípodlažní budovy, má samostatný vchod.
Suterén budovy je využíván k volno odpočinkovým aktivitám místních občanů /městská
knihovna a zájmové kluby/.
Budova mateřské školy je umístěna v městské zástavbě a sousedí se školní zahradou, která je
řádně oplocena a vybavena herním prvkem a pískovištěm. Na pobyt venku děti chodí i do
nedalekého lesíku, kde poznávají přírodu.
Mateřská škola má dlouhodobou tradici a její prostředí nabízí téměř rodinnou atmosféru.
V loňském školním roce se podařilo :
Vybavení školní zahrady herním prvkem a pískovištěm.
V tomto školním roce doplníme toto vybavení:
Dovybavení zahrady herními prvky.
III. PODMÍNKY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ
Věcné podmínky:
Třída se nachází v prvním patře budovy. Pro pobyt a činnosti dětí jsou určeny hlavně 2 velké
místnosti. První slouží jako třída a jídelna, druhá místnost je určena mimo jiné pro odpolední
odpočinek. Současně mají děti k dispozici šatnu a hygienické zařízení /které slouží zároveň
jako sprchový kout/. Přilehlý kabinet, do něhož jsou ukládány pomůcky, méně využívané
hračky, nepotřebný nábytek a tělovýchovné náčiní je i dětem volně přístupný a slouží
potřebám dětí a učitelek. Třída, hygienické zařízení pro děti i ložnice odpovídá náležitým
hygienickým, mikroklimatickým a bezpečnostním normám. V blízkosti je také hygienické
zařízení pro zaměstnance školy.
Třída je průměrně vybavena nábytkem, tělovýchovným nářadím a náčiním, hudebními
nástroji, pomůckami a hračkami a didaktickými pomůckami, splňujícími příslušné hygienické
a bezpečnostní normy. Třídy jsou rozděleny na hrací kouty / k námětovým, konstruktivním
hrám, výtvarné a pracovní činnosti/. Dostatečný prostor je i pro volný pohyb dětí. Hračky a
pomůcky jsou umístěny tak, aby jejich rozmístění dětem vyhovovalo, byly volně dostupné a
neohrožovaly bezpečnost dětí. Děti také mají vymezené místo pro ukládání osobních
pomůcek a věcí. V průběhu školního roku plánujeme obměnu hracích koutků podle přání a
potřeb dětí.
Děti mají dostatek prostoru k prezentaci výsledků své práce /police, volný prostor, nástěnka/.
Vše je umístěno tak, aby mohly být děti vedeny k samostatné sebeobsluze a prezentaci před
ostatními dětmi, učitelkou i rodiči. K vystavování slouží také nástěnky v šatně i v ostatních
prostorách budovy, kde děti prezentují výsledky své práce.
Prostory třídy a ložnice vybavujeme a vyzdobujeme tak, aby působily útulně a příjemně,
přitom aby byly také inspirativní a podnětné. Na výzdobě celé školky se podílí děti spolu
s učitelkami.
V loňském školním roce se podařilo :
CD/MP3 přehrávač.
Zástěny na WC.
Nové skříňky s boxy na hračky a stavebnice.
V tomto školním roce doplníme toto vybavení:
Hračky a didaktické pomůcky a tělovýchovné zařízení pro děti.
Košíky a boxy na stavebnice.
Rámečky a klipy na obrázky.
Zrcadla do umýváren.
Školní knihovnu doplnit o další odbornou i dětskou literaturu, zvukové záznamy pohádek,
relaxační hudby a písniček.
Koberec do herny.
Personální podmínky:
Křivánková Ivana: vzdělání střední odborné s maturitou – SPgŠ Brno, praxe 19 let
Vašulínová Žaneta: vzdělání střední s maturitou – GJB Ivančice ( od září 2013 zahájení studia
na Palackého univerzitě v Olomouci, obor Speciální pedagogika předškolního věku), praxe 0
rok.
V letošním školním roce se budeme opět vzdělávat v rámci DVPP, absolvovat akreditované
kursy, vzdělávat samostudiem z doporučených knih a čtením článků z odborných časopisů a
internetu.
Životospráva:
Dětem je zajištěna plnohodnotná a vyvážená strava, která zohledňuje místní zvyklosti
/skladbou jídelníčku/. Děti se stravují třikrát denně, svačiny mají volný charakter, mezi
jednotlivými jídly je stanovena maximální tříhodinová prodleva. Zohledňujeme individuální
potřebu jídla a pěstujeme u dětí správné výživové a stravovací návyky. Do jídla děti
nenutíme, ale vedeme je k výběru alespoň části jídla a ochutnávce. U dětí s adaptačními
obtížemi se domlouváme na postupech, týkajících se stravování a pitného režimu, s rodiči
dítěte.
Dětem je zajištěn pitný režim. Děti mají v nabídce pitnou vodu, míchané nápoje /sirup,
rozpustné nápoje/ a čaj. Děti jsou k pití často vybízeny, dokud si neosvojí dodržování pitného
režimu.
Vedeme děti k správným stravovacím návykům.
Děti tráví venku 2 hodiny dopoledne tak, jak to odpovídá požadavkům příslušných norem.
Výjimku tvoří případy silného mrazu, větru, deště nebo jiných krajně nepříznivých
klimatických podmínek, dle zvážení učitelky.
Oběd bude vydáván pro obě třídy v Růžové třídě postupnou formou.
Po obědě děti odpočívají na lůžku po dobu 30 minut. Jsou vedeny k odpočinku a relaxaci
nenásilnou formou, děti uklidňujeme prostřednictvím reprodukce relaxační hudby, četby či
vyprávění. Děti nejsou nuceny spát. Po této době mohou děti, které nespí, vstát z lůžka a
věnovat se různým klidovým činnostem.
V loňském školním roce se podařilo :
Zakoupení nových várnic.
V tomto školním roce se zaměříme:
Doplnění vybavení kuchyně /talíře, zásobníky na příbory, prostírání/.
Některá jídla mají poměrně nešťastnou kombinaci (domluva s vedoucí školní jídelny).
Výživové návyky se budeme snažit ovlivňovat osvětou rodičů / předáváním receptur a
ochutnávkami při setkáních s rodiči/.
Psychosociální podmínky:
Vytváříme klidnou a pohodovou atmosféru ve třídě, prostředí, které je pro dítě přehledné,
srozumitelné a příjemné. Vyvarujeme se stresování dětí.
Respektujeme potřeby dětí /biologické, psychické a sociální/. Zohledňujeme přitom věkové a
individuální zvláštnosti dětí, zřetel bereme také na charakter narušení komunikační
schopnosti.
Se všemi dětmi sympatizujeme a povzbuzujeme je v nejrůznějších aktivitách. Usilujeme o to,
aby se děti samostatně věnovaly činnostem, které je těší a baví, které znají a zvládají je.
Vedeme děti k samostatnosti a soběstačnosti v běžných činnostech. Dále děti podporujeme ve
volbě činností dle vlastního výběru a ve vlastní aktivitě. Vedeme děti k tomu, aby hru
dokončily. Sledujeme, aby děti udržovaly ve třídě pořádek pro přehlednost svého životního
prostředí. Děti mají možnost hru případně odmítnout a věnovat se jiné činnosti. Jednáme
s dětmi pokud možno pozitivně, jsme spolehlivé a zdvořilé.
Dětmi nemanipulujeme, nezesměšňujeme je, naopak: dbáme na to, aby komunikace s námi
pro ně byla příjemná, a abychom si jejím prostřednictvím vytvářeli s dětmi důvěrný vztah.
Jdeme dětem vždy příkladem.
Intenzivně se věnujeme vztahům dětí ve třídě. Dbáme na spravedlnost v právech a
povinnostech dětí. Vedeme děti ke zdravému sebeprosazování a sebedůvěře, ale zároveň se
vyvarujeme nezdravé soutěživosti. Vedeme děti prosociálně /ke vzájemné podpoře při hrách,
konstruktivnímu řešení problémů, toleranci vůči odlišnostem ostatních dětí/ a vytváříme ve
třídě kolektiv kamarádů. Současně pěstujeme v dětech „zodpovědnost“ za kvalitu vztahů a
zájem o dobrou atmosféru ve třídě. K dobré atmosféře ve třídě přispíváme i naším vzájemným
přátelským vztahem.
V průběhu pobytu dětí ve škole se snažíme maximálně využít prvků neverbální komunikace.


přivítání a rozloučení – plácnutí si na dvě ruce
svolávání do kruhu zvukem tamburíny




neverbální komunikací na znamení úklidu /ozvučná dřívka/
postupná svačinka zvukem zvonečku
přání dobré chuti
čtení, poslech před spaním
Zavádění pravidel plánujeme také v rámci vzájemného soužití dětí, jejich komunikace a řešení
problémových situací. K tomuto účelu nám poslouží diskusní kruh, kde se budou děti učit
vzájemné partnerské komunikaci /vyjádřit svůj názor, klást otázky, naslouchat ostatním,
formulovat závěry přijatelné pro ně i pro ostatní/ a sdružovacích her a her, vyžadujících
vzájemnou spolupráci dětí.
Tradičně plánujeme v průběhu školního roku uspořádat následující akce: zahájení školního
roku - pravidelné návštěvy divadelních, hudebních a jiných kulturních představení, návštěvu
kostela v adventním čase, mikulášskou nadílku, vánoce pro děti, maškarní karneval, tradiční
sportovní olympiádu, Den otevřených dveří, spojený se zápisem do MŠ, hru o poklad, oslavu
Dne matek, předplavecký výcvik, oslavu MDD, výlety různými dopravními prostředky,
exkurze do knihovny, ZUŠ, do ZŠ, návštěvy různých obchodů, rozloučení s dětmi
odcházejícími do ZŠ, pořádání ozdravného pobytu dětí v přírodě, společné i individuální
fotografování dětí, zakončení školního roku rozlučkou.
V loňském školním roce se podařilo :
Vytvářeli jsme vzájemnou důvěru mezi dětmi a dospělými, pomoc, podporu.
Děti jsme dostatečně chválily a povzbuzovaly.
V tomto školním roce se zaměříme:
Větší využití neverbální komunikace.
Méně děti organizovat.
Organizační podmínky:
Děti jsou zpravidla přijímány od 2,5 let věku, složení třídy je heterogenní.
Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na indiv.možnosti dětí, na jejich aktuálně
změněné potřeby.
Vytváříme ve třídě dobré hygienické podmínky /větrání, oblékání se úměrně teplotě vzduchu
ve třídě, otužování vzduchem, přiměřená hlučnost dětí při hře…/. Děti jsou průběžně
seznamovány s bezpečnostními pravidly atd. Jsou vedeny k nabývání správných návyků,
podporujících jejich zdravý a bezpečný životní styl.
Zajišťujeme bezpečí a spokojenost všech dětí ve třídě. Poskytujeme dětem pocit jistoty,
přičemž navazujeme na individuální zkušenosti dětí z domova. Nově příchozím dětem
umožňujeme ve spolupráci s rodinou dítěte individuální adaptační režim. Společenské návyky
dětí postupně upevňujeme na základě pravidel, která s dětmi průběžně vytváříme, až po jejich
úspěšné adaptaci na režim třídy.
Děti mají dostatek možností k pohybovému vyžití v průběhu pobytu ve třídě. Třída je
uzpůsobena pohybovým hrám a vybavena různými pomůckami k tělovýchově. Mají dostatek
příležitostí k pohybovému vyžití i ke klidovým činnostem v souladu s vlastními potřebami a
zájmy. Jsou vytvářeny podmínky pro indiv. skupinové i frontální činnosti. Děti mají možnost
účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách. Je dostatečně
dbáno na osobní soukromí dětí. Mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se
společných činností.
Ve třídě je přítomna vždy jedna učitelka, aby mohla nepřetržitě zajišťovat pedagogický
dohled nad dětmi. V případě práce s pomůckami, které by mohly ohrozit zdraví dětí /nůžky,
drobné korálky, velké stavebnicové díly atp./, zajišťujeme náležitý dohled. Pobyt venku tráví
většinou na dětském hřišti, v blízkém lese a prostorách města a jeho okolí. V případě pobytu
venku odpovídá jedna učitelka maximálně za 21 dětí. Na školní zahradě zajišťujeme potřebný
dohled dětí všude, kde hrozí nebezpečí úrazu /průlezky, houpačky atp./. Při vycházkách učíme
děti chodit ve dvojicích a zástupu tak, abychom zajistily jejich bezpečný pohyb po ulicích.
V loňském školním roce se podařilo :
Zařazovali jsme více experimentů a pokusů.
Využívaly jsme dostatečně neverbální komunikaci.
V tomto školním roce se zaměříme:
Dodržet vyváženost spontánních a řízených činností.
Využívat prožitkové učení.
USPOŘÁDÁNÍ DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Uspořádání dne respektuje intervaly mezi jídly, zajišťuje dětem odpočinek (mladším spánek)
a zajišťuje zdravý a harmonický rozvoj dětské osobnosti.
6.00 – 10.00
10.00 – 12.00
scházení dětí, postupná svačina, hry a činnosti dle volby dětí, individuální
práce s dětmi, řízené činnosti
příprava na pobyt venku a pobyt venku
12.00 – 12.30
příprava na oběd, oběd
12.30 – 14.00
odpočinek, spánek dle potřeby dětí, klidné hry a činnosti
14.00 – 16.00
postupná svačina, individuální práce s dětmi, hry a činnosti do odchodu dětí
Organizace činností je ponechána na volbě učitelek. Musí však zajišťovat zdravý, bezpečný a
radostný pobyt dětí v mateřské škole.
Spolupráce s rodiči a ostatními institucemi:
Rodiče mají volný přístup do MŠ, mohou se zúčastňovat různých programů a aktivit svých
dětí. Denně mohou projednávat drobné připomínky s příslušnou učitelkou a v určených
konzultačních hodinách prodiskutovat závažnější záležitosti.
Úterý 12“15 – 13“00 hod
Rodiče jsou průběžně informováni o učebních pokrocích dětí, učitelky s nimi domlouvají
jednotný postup. Rodiče předškolních dětí si mohou objednat termín i čas konzultace
s příslušnou uč. MŠ v době před zápisem dětí do ZŠ. Jsou zvaní na informativní schůzky
s učitelkou ZŠ. Rodiče jsou informováni na nástěnkách a www stránkách o obsahu vzdělávání
dětí a akcích školky. Mají možnost vznášet své připomínky i náměty k ŠVP a TVP. Mohou
pomáhat škole také sponzorskými dary. Své představy, požadavky i hodnocení mohou
předkládat učitelce. Pravidelně jsou oslovováni k vyjádření svého názoru v anonymních
dotaznících předkládaných MŠ.
Spolupracujeme s ostatními MŠ v blízkém okolí /na Havířské ulici, v Oslavanech v rámci
školního výchovně-vzdělávacího plánu / i s MŠ z blízkých obcí /formou návštěv a společných
akcí/.
Máme navázanou spolupráci i se ZUŠ Oslavany /formou návštěvy výchovných koncertů/ i
s řadou kulturních institucí, z důvodu návštěv divadelních, filmových a koncertních
představení, zábavných pořadů atd. /KIS Oslavany, knihovna Padochov, divadly v Brně atd.
v rámci školního výchovně-vzdělávacího plánu/. V ZŠ navštěvujeme první ročníky ve spojení
se zápisem předškoláků do ZŠ.
V loňském školním roce se podařilo :
Zlepšila se účast rodičů na akcích MŠ.
V tomto školním roce se zaměříme:
Stále se nedaří zapojit rodiče více do sponzorování tříd dle jejich možností.
IV. VZDĚLÁVACÍ OBSAH
Výchovně vzdělávací práce:
Základním cílem výchovně-vzdělávací práce je rozvíjet osobnost dítěte ve všech jejích
oblastech v úzkém sepětí s životním prostředím dítěte.
Učitelky mají za úkol:

pozitivně přijmout dítě a uvést je do prostředí mateřské školy, zohlednit počáteční
bariéry dítěte, poskytnout dostatečný prostor pro seznámení se dítěte a jeho rodiny s


prostředím mateřské školy, poskytnout pomoc dítěti při adaptaci na nové podmínky,
případně rodině pomoci se s novou situací vyrovnat
poznávat dítě a akceptovat jeho osobnostní kvality, vytvářet a udržovat partnerský
vztah s dítětem, přijímat ho vždy vstřícně a kladně a nenásilně formovat jeho vlastní
sebekontrolu
podněcovat zdravý vývoj dítěte po stránce psychomotorické, intelektuální i sociální,
pozitivně ovlivňovat jeho postupnou socializaci do školního prostředí, motivovat dítě
k aktivnímu poznávání, k nejrůznějším činnostem dle vlastního zájmu, podporovat
řečový vývoj, cvičit schopnosti a dovednosti dítěte, připravovat dítě na odchod do
základní školy.
Při plnění těchto základních úkolů v největší míře využijeme spontánních hrových aktivit dětí,
námětových her a kooperativních her, vlastních sociokulturních zkušeností dětí,
psychomotorických cvičení, manipulací a experimentů, nejrůznějších motorických,
kognitivních, estetických a jiných činností, v menší míře také výlety, exkurze, třídění odpadu
a jiné mimořádné aktivity. Kromě toho se budeme věnovat také činnostem řízeným.
Vyjadřovací schopnosti budeme výrazně podporovat také formou dramatické, literární,
hudební či jiné aktivity nebo prostou podporou vzájemné komunikace při hrách a formulací
otázek a odpovědí v diskusním kruhu.
Budeme usilovat o styl prožitkového učení dětí.
Významnou součástí bude také zavádění a dodržování pravidel, rituálů a zvyků.
Plnění zmíněných úkolů rozčleníme do pěti základních oblastí očekávaných kompetencí
dítěte:






Dítě a jeho tělo - poznat vlastní tělo a tělesný stav /zdraví a nemoc/, vlastní identitu,
rozvíjet své pohybové a další dovednosti, smyslové vnímání, získávat praktické návyky a
dovednosti, návyky spojené se zdravým životním stylem /hygienické návyky,
sebeobslužné návyky, soběstačnost a samostatnost v běžných životních situacích/ atd.
Dítě a jeho psychika - uvědomovat si svoji identitu, rozvíjet narušenou komunikační
schopnost dle vlastních možností, rozvíjet smyslové vnímání, pozornost, myšlení a paměť,
rozvíjet tvořivost a zájem o učení, rozvíjet vlastní city, sebekontrolu, kultivovat vlastní
mravní a estetické cítění
Dítě a ten druhý - ochraňovat vlastní zdraví a soukromí ve vztahu k druhému, navazovat
kontakty s ostatními dětmi, rozvíjet dětská přátelství, chovat se prosociálně, na základě
pravidel komunikovat s dětmi i dospělými
Dítě a společnost – získávat společenské a kulturní návyky, být schopný žít ve
společenstvích a přejímat v nich různé sociální role, přijímat autoritu cizí osoby,
„naslouchat“ a komunikovat, rozvíjet své estetické dovednosti a získávat vztah k okolí
Dítě a svět – vytvářet si vztah k nejbližšímu životnímu prostředí, osvojit si dovednosti,
spojené s péčí o životní prostředí, vytvořit si povědomí o světě a životě, o změnách a
rozmanitosti, o vlastní sounáležitosti se světem.
Ve školním roce 2013/2014 budeme pracovat podle nového školního
vzdělávacího programu
„ Barevný rok v Duhové škole“
Barvy spadlého listí (září, říjen, listopad)
Paní Zima bílou září (prosinec, leden, únor)
Jaro v barevném kabátku (březen, duben, květen)
Léto se zlatými paprsky (červen)
V. EVALUACE
Co
Pedagogická diagnostika
Kdy
2 x ročně
Kdo
Ivana Křivánková
Žaneta Vašulínová
Třídní vzdělávací program – 1x ročně
Ivana Křivánková
naplnění požadavků ŠVP
Žaneta Vašulínová
Podtémata – dílčí vzdělávací průběžně
Ivana Křivánková
cíle
Žaneta Vašulínová
Tématické části
po ukončení
Ivana Křivánková
tématické části Žaneta Vašulínová
Podmínky školy
1x ročně
všichni pracovníci
Spokojenost rodičů s MŠ
1x ročně
rodiče
Záznam
písemně
písemně
ústně
hodnotící list
hodnocení školy
dotazník pro rodiče
V rámci třídy budeme hodnotit plnění dílčích plánů ústně. Mimoto budeme společně rozebírat
různé pedagogické situace s dětmi, s rodiči i učitelkami z ostatních tříd. Závěry ze společných
diskusí zohledníme při dalším plánování. Stejně budeme sledovat, jak se nám daří zlepšovat
podmínky vzdělávání. Na závěr školního roku zhodnotíme roční plán jako výchozí analýzu
pro další školní rok. Předtím také uspořádáme dotazníkovou anketu, abychom zjistily, jaký
názor na naši práci mají rodiče a širší veřejnost.
Účastníme se také evaluace v rámci MŠ.
Akce na školní rok 2012/2013
Září
Mámo, táto, pojď si hrát
Říjen
Návštěva knihovny
Chovejme se bezpečně
Listopad
Pracovní dílna s rodiči
Vycházky po významných místech našeho města
Prosinec
Mikulášská nadílka pro děti
Vánoce pro děti
Leden
Návštěva předškoláků v ZŠ
Zimní EKO vycházka s nadílkou zvířátkům
Únor
Karnevalový rej
Březen
Návštěva knihovny
Duben
Jarní výstava
Den Země
Květen
Den otevřených dveří
Tvořivá dílna s maminkou
Školní výlet
Červen
Olympiáda
Cesta za pokladem s opékáním buřtů
Rozloučení s předškoláky
Akce budou obohaceny o představení dle nabídky, v divadle Radost, v ZUŠ a v KIS
Oslavany.
PROJEKT
„V Padochově v Růžové, máme šnečky africké.
Modrásky tu nové máme, tak jim šnečky odchováme.“
Kam se plazí malý šneček?
Ukrývá se pod domeček.
Je to silák! Tenhle šnek!
Nosí si svůj příbytek.
Vzhledem k tomu, že v naší školce přibyla Modrá třída, děti z třídy Růžové se
rozdělily a do každé z tříd přijde letos plno malých, nových dětí, jsme se rozhodly, že
budeme pokračovat v loňském projektu o šnečcích.
Od loňského roku máme ve školce dva africké šnečky Achatina Achatina o které
jsme se s dětmi starali, povídali si o tom, odkud šnek pochází, jak to v Africe vypadá i
to, která tam s ním žijí jiná zvířátka. Říkali jsme si, jak šneček vypadá, jak se narodil,
co všechno potřebuje k životu a co má rád k jídlu.
Tohle všechno naučíme i nové kamarády. Práci na projektu obohatíme o různé
básničky, pohádky, pracovní listy i omalovánky šneků a vše zajímavé, co s ním a s
Afrikou souvisí.
Loňské děti své nové kamarády naučí, jak se o šneky starat, čím je krmit, jak se
k nim chovat i třeba to, jak si je vzít opatrně na dlaň, když si je budou chtít
prohlédnout.
Děti se tak budou učit starat o svěřeného tvora, který je nenáročný na chov, starost o
něj nezatěžuje běžnou výuku, je vhodný i pro děti trpící různými alergiemi.
Chceme třídě Modrásků odchovat nové malé šnečky, aby i oni se o ně mohli v koutku
živé přírody starat.
Než se nám to podaří, budou Modrásci za šnečky chodit k nám do Růžové třídy a
tato spolupráce napomůže i tomu, že se děti obou tříd vzájemně mezi sebou poznají.
Loni se projekt dětem moc líbil a tak se do šnečků zamilovali, že se i doma začali
starat o své šnečky, které si buď koupili, nebo i přinesly z lesa.
Někteří odcházející předškoláci si malé školkové šnečky odnesli domů na památku a
mají tak hezkou vzpomínku na školku.
Integrované celky pro školní rok 2012/13
1. Pojď si s námi hrát, buď můj kamarád.
Záměr:
Seznamování se jmény, značkami dětí, posilování vzájemných vztahů mezi dětmi, volná
adaptace na prostředí školy.
Vzpomínání na prázdniny, rozhovory o prázdninách a o mateřské škole, znovu utváření
pravidel jako základů společného soužití.
Seznamování s prostředím třídy, vybavením třídy, možnostmi tvoření ve třídě, vybavením
koutků ke hře a k činnostem, s místem k hygieně a k odpočinku.
Uvědomování si vlastní identity.
Rozvíjení komunikativních dovedností verbálních i neverbálních.
Posilování kladných prosociálních postojů (v rodině, v MŠ, v herní skupině dětí).
Postupné seznamování s okolím MŠ.
Dílčí cíle vzdělávání a očekávané výstupy vycházejí z ŠVP viz příloha.
2. Nazahradě, na poli, máme radost z úrody.
Záměr:
Pracovní činnosti při výrobě bramborových zvířátek, rozhovory o sadbě, růstu, sklizni a užití,
zpracování brambor nejen doma, ale také při tvořivé hře.
Rozvoj fantazie, tvořivosti a představivosti dětí.
Rozvoj jemné motoriky prstů.
Poznávání a pojmenování některých druhů ovoce a zeleniny.
Utváření povědomí o rozdělení na ovoce a zeleninu.
Zapojení smyslů při rozlišování vnímaných jevů- chuť, čich, hmat… Úloha vitamínu pro naše
zdraví, rozhovory o tom, kde je najdeme.
Využití přírodnin k rozvoji fantazie a tvořivosti ve skupinách.
Sběr a lisování listí, třídění dle rozličných tvarů a barev, sběr kaštanů a jiných podzimních
plodů pro tvořivé hry s nimi.
Sběr přírodnin a tvoření z nich.
Vycházky do podzimního lesa, vytváření obrazců a staveb přímo v přírodě.
Význam společenství lesa pro život na naší planetě.
Listnaté a jehličnaté stromy, ptáci a zvířátka, co patří a nepatří do lesa.
Základy ekologického chování.
3. Podzime, podzime, řekni nám, co nevíme.
Záměr:
Vnímání změn počasí, přímé pozorování, slovní vyjádření popisu aktuálního počasí.
Vnímání změn počasí v souvislosti se střídáním ročních období.
Jak vzniká vítr a déšť, co je mlha…
Pracovní činnosti při výrobě draků, rozhovory o počasí v souvislosti s podzimem, pozorování
změny větru, jak vzniká vítr a jak může být nebezpečný.
Různá dechová cvičení, využití větrné energie, vytváření základů ekologického smýšlení.
Objevování příčin proč drak letí a co k tomu potřebuje /úloha rovnováhy a těžiště/.
Charakterizování změn v přírodě souvisejících se změnou ročních dob.
Zdůrazňování významu cvičení pro naše zdraví jako základ zdravého životního stylu, kvalita
prováděných cviků, dýchání, držení těla, relaxační a uvolňovací cviky.
Sporty a sportování v našem životě.
Jak sportuji s rodinou?
Rozhovory a přímé činnosti, které nám zpříjemní prožití sychravých podzimních dnů.
Mít povědomí o zdraví a nemocech souvisejících se změnou počasí, potřebou změny
v oblékání, prevence, vědět o tom, kde v případě nemoci hledat pomoc.
Dílčí cíle vzdělávání a očekávané výstupy vycházejí z ŠVP viz příloha.
4. Máme tu zas po roce sněhobílé Vánoce .
Záměr:
Rozvoj fantazie za pomoci různých činností výtvarných, pracovních, pohybových i hudebně
pohybových.
Dokázat slovně vyjádřit fantazijní představy.
Probouzení snů dětí a vyhledávání možnosti pro jejich plnění.
Důležitost uchování si fantazie pro budoucí život jako základ životního stylu, jako protipól
pouhého přijímání hotových materiálních produktů.
Vedení dětí k dovednosti soustředěně naslouchat předčítanému textu.
Postupné prodlužování doby, kdy jsou děti schopné udržet pozornost, a to i při prohlížení
ilustrací.
Šetrné zacházení s knihou.
Významní a oblíbení ilustrátoři.
Film a divadlo jako další součásti literárního umění.
Hry se slovy, utváření citu pro rým, hledání rozdílů mezi prózou a poezií, utváření základního
povědomí o rozdílu mezi jednotlivými literárními formami.
Žertovné verše v literatuře.
Procvičování paměti zapamatováním si jednoduchých básní odpovídajících věku i zájmu dětí.
Rozvíjení fantazie, posilování výtvarných a pracovních dovedností.
Upevňování správných návyků souvisejících s užíváním výtvarného a pracovního materiálu.
Rozvoj odpovídajících motorických dovedností.
Posilování radosti z vytváření a z rozvoje fantazie, jako přirozené součásti světa předškolního
dítěte.
Přibližování dětem vánočních zvyků a tradic, příprava dárků pro své nejbližší kamarády,
koledy a vánoční písně, poslech i zpěv.
Příprava nadílky v MŠ, společná výzdoba třídy, zdobení vánočního stromku tím, co samy děti
vyrobí.
Zdobíme stromek v lese pro zvířátka.
Radostné prožívání předvánočního období v činnostech výtvarných, pracovních, hudebních i
pohybových, vyhledávání a předčítání literárních textů.
Dílčí cíle vzdělávání a očekávané výstupy vycházejí z ŠVP viz příloha.
5. Zima přišla k nám, co ukáže nám.
Záměr:
Výtvarné činnosti s rozličným materiálem na různých formátech papíru, rozvoj fantazie při
zpracování tématu, samostatná příprava i úklid výtvarných potřeb při těchto činnostech.
Prohlížení některých výtvarných děl.
Rozhovory o tom, co se líbí a proč.
Zdůraznění individuálního pohledu v této oblasti jako nedílné součásti výtvarného umění.
Charakterizování zimního období ve spojení s činnostmi, které v tomto období provádíme.
Bobování, hry na sněhu a se sněhem, klouzání na prodloužených vycházkách.
Zimní sporty kolem nás.
Vlastnosti sněhu a ledu.
Pokusy se sněhem a ledem.
Tělovýchovné činnosti s poznáváním částí našeho těla, jejich vědomé používání/ pravá, levá
strana/.
Význam a funkce některých orgánů lidského těla, rozvoj všech pěti smyslů za pomoci
smyslových her a cvičení.
Umožnění volné reakce dětí na dění v MŠ- vyjádření pocitů a dojmů.
Aktivace dětí k zájmu o vše kolem nich.
Podpora dětské zvídavosti jako přirozenosti v tomto období.
Vyhledávání opaků ve výrazu tváře při citovém prožitku každého z nás / veselý x smutný,
uplakaný x usměvavý /
6. S kamarády v pohodě, pomáháme přírodě.
Záměr:
Přibližování časových pojmů: ráno, poledne, odpoledne, večer ve spojení s činnostmi, které
v tuto dobu provádíme.
Den a noc, slunce, měsíc, v souvislosti s naší planetou Zemí.
Význam režimových činností pro naše zdraví.
Rozvoj pozorovacích schopností při vycházkách do přírody.
Poznávání a určování druhů ptáků a zvířat žijících ve volné přírodě
Posilování psychické i fyzické zdatnosti prostřednictvím her v přírodě v prodloužených
vycházkách do okolí.
Vnímání přirozené přírodní krásy a harmonie.
Upevňování správného chování v přírodě, udržování čistoty při pobytech v tomto prostředí.
Uvědomování si, že člověk svou činnost může toto prostředí chránit a spoluvytvářet, ale také
ničit.
Příprava na školní karneval výrobou masek, výzdobou třídy a prostředí školy, tradice a zvyky
v období masopustu.
Připomenutí tradic souvisejících s Masopustem. Příprava programu na karneval. Ochutnávka
koblihů. Karnevalová veselice, zapojení rodičů do příprav masek a pohoštění pro děti.
Dílčí cíle vzdělávání a očekávané výstupy vycházejí z ŠVP viz příloha.
7. Naše jaro přišlo, nese klíč, paní Zimu pustí pryč.
Záměr:
Všímat si změn počasí s roční dobou.
Některé tradice související s příchodem jara a vyháněním zimy /Vynášení Morany/.
Proč vítáme jaro a na co se těšíme.
Příprava oslav jara, samostatné činnosti související s přicházejícím jarem a jarními svátky.
Přípravy a realizace společných zábav a slavností, slavnosti v rámci zvyků a lidových tradic,
kulturní programy.
Rozvíjení si praktických dovedností, přiměřeně věku.
Rozvoj všech dovedností souvisejících s hudební výchovou.
Hudební, pohybové a taneční činnosti, rozdíl mezi notovým zápisem a ostatní literaturou.
Jak se zapisuje písnička.
Co je opera.
Hudební nástroje a jejich zvuk.
Využití orfových nástrojů.
Poslech vhodné klasické hudby při využití relaxačních technik nebo pohybové improvizace
např. se šátky apod. - vyjádření hudby řečí těla.
8. Naše pole, louky, háj, pro zvířátka celý ráj.
Záměr:
Pojmenování domácích zvířat, znát jejich užitek.
Vědět jak se jmenují mláďata, jaké vydávají zvuky, jak se dorozumívají.
Popis obrázků, výběr ze širšího spektra.
Které zvíře kam patří?
Poznávání a pojmenování některých volně rostoucích květin.
Mít povědomí o tom, co potřebují rostliny k životu.
Znát některé druhy hmyzu, které můžeme vidět na louce/ např. včely, mravence, motýly,
slunéčko sedmitečné…/.
Využití relaxační hudby se zvuky z přírody k rozvoji představivosti a k nácviku uvolnění
celého těla.
Získávání povědomí o koloběhu vody a různých podobách v přírodě / potok, řeka, rybník,
jezero /.
Dílčí cíle vzdělávání a očekávané výstupy vycházejí z ŠVP viz příloha.
9. Já , táta a maminka, to je naše rodinka.
Záměr:
Radostné prožívání oslavy Dne matek.
Povzbuzování úsilí dítěte při přípravě pásma veršů a písní pro maminky.
Vyjadřování představ a poznatků co pro náš život maminka znamená.
Vědět, že babička je maminka naší maminky nebo tatínka.
Chápat jednoduché rodinné vztahy a úlohu jednotlivých členů.
Vnímat důležitost sounáležitosti a pospolitosti tohoto společenství a jeho nezastupitelnost
v životě jednotlivce.
Uvědomění si kam patřím, kdo patří ke mně, jak si pomáháme.
Význam rodiny pro psychickou pohodu každého jedince.
Nezastupitelnost a charakteristické postavení jednotlivých členů rodiny, vztahy mezi sebou,
zaměstnání rodičů.
Naše obec, město, domov, vlast.
Zařízení domácností, místností v domě.
Sídliště i rodinné domy, rozličné stavby, architektura.
Podoba s geometrickými tvary staveb a domů.
Vycházky do okolí s určením a bližším pozorováním místa bydliště a s přímým pozorováním
různých profesí.
Posilování kontaktů dětí se zaměstnanci MŠ.
Činnosti na rozvoj komunikativních a řečových dovedností, rozeznávání hlásky na začátku i
na konci slova, rytmické rozdělování slova na slabiky- rytmizace slov, slabik za pomoci hry
na tělo s rytmickými nástroji.
Upevňování správné výslovnosti a výraznosti řeči.
Vědět, že slovo lze písemně zaznamenat.
Ukázka napsaného vlastního jména.
Dílčí cíle vzdělávání a očekávané výstupy vycházejí z ŠVP viz příloha.
10. Sluníčko, teplo je, už k nám léto vandruje.
Záměr:
Utváření povědomí o existenci jiných ras a kultur.
Vědět, že nezáleží na barvě pleti, ale na postojích a vlastnostech každého jedince.
Vést děti ke kooperaci a vzájemné pomoci při plnění stanoveného úkolu.
Umožnit dětem, aby mohly připravovat oslavy dle svých nápadů a svého přání a radostně
prožít tento den.
Znát některé dopravní prostředky, jejich význam pro člověka, účel a místo pohybu.
Vědět o existenci dopravních značek, o úloze semaforu.
Uvědomovat si základní pravidla bezpečnosti účastníka silničního provozu.
Helma na kolo jako nutná výbava pro naši bezpečnost.
Sedačka a zádržné pásy při cestě v autě.
Koloběžka a motory kolem nás.
Znát některé druhy exotických zvířat, poznávat rozdíly mezi domácími volně žijícími a
zvířaty ze ZOO.
Péče o zvířátka.
Dostatek dokumentárních materiálů.
Přípravy slavnosti k zakončení školního roku, vzpomínání na uplynulé měsíce, výběr
oblíbených činností, které jsme dělali v průběhu roku.
Volné tvoření dle zájmu dětí a volba zajímavých činností.
Dílčí cíle vzdělávání a očekávané výstupy vycházejí z ŠVP viz příloha.
Download

Mateřská škola, okres Brno – venkov, příspěvková - ms