MOCHOVSKÝ
ZPRAVODA J
ROČNÍK 8, PROSINEC 2014, ČÍSLO 4
Betlém u příležitosti rozsvícení Vánočního stromu a kostela Sv. Bartoloměje
ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY .......................................................................2
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITESTVA .................................................... 3
ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU ..................................................................8
ZPRÁVY ZASTUPITELŮ.............................................................................. 13
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A KOSTELA...................... 16
SPOLEČENSKÁ KRONIKA ......................................................................... 18
ZPRÁVY Z MŠ .................................................................................................... 18
ZPRÁVY ZE ZŠ .................................................................................................. 20
SPOLKY A SDRUŽENÍ .................................................................................. 24
ZIMNÍ AKCE V MOCHOVĚ .......................................................................... 35
Za obsahovou stránku příspěvků a jejich správnost ručí autor. Příspěvky jsou vydávány formálně a obsahově
neupravené, tak jak byly doručeny. Reakce a komentáře k nim jsou z technických důvodů možné až v dalším
čísle Zpravodaje.
ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolím si rozdělit své úvodní slovo do několika částí.
1) VOLBY
Chtěl bych touto cestou velice poděkovat všem voličům, kteří mohutně podpořili mě a celou
naší kandidátku a pomohli nám k dosaženému volebnímu úspěchu a zisku devíti mandátů.
Vážím si Vaší důvěry, ale také jsem si současně vědom odpovědnosti své i zastupitelů z našeho
hnutí. Považuji to také z části za ocenění naší práce v minulém volebním období. S našimi
představami o budoucnosti Mochova, které vycházely z většinou dlouhodobých potřeb obce,
ale i s některými novými projekty jsme Vás seznámili v našem volebním programu a uděláme
maximum pro jejich naplnění.
Nicméně chci poděkovat všem, kteří přišli k volbám, ať už volili jakékoliv uskupení, protože
jen při co největší možné účasti je výsledek jakýchkoliv voleb nejprůkaznější.
Jeden mandát získalo hnutí „Mochov všem“ a zastupitelský mandát získala Bc. Jaroslava
Tomišková, se kterou jsem se sešel ještě před ustavující schůzí ZO, a probírali jsme představy
vzájemné spolupráce. Jsem přesvědčen, že naše spolupráce bude bez problémů fungovat
ku prospěchu obce.
Poslední jeden mandát získalo hnutí „Volba pro Mochov“ v osobě Ing. Jirsáka.
Při volbě předsedů a členů výborů na zasedání ZO byla dána možnost podílet se na chodu obce i zastupitelům z řad ostatních uskupení. Členem finančního výboru byla zvolena
Bc. Jaroslava Tomišková, Ing. Petr Kosek byl zvolen členem kontrolního výboru a pan Jakub
Vaněk byl zvolen členem školského výboru. Zvolení zastupitelé a členové výborů z dalších
uskupení mají samozřejmě možnost podílet se na práci pro obec, tak jako každý zastupitel.
2) USTAVUJÍCÍ SCHŮZE ZO
Dne 06. 11. 2014 proběhla ustavující schůze ZO, na které proběhla volba starosty, místostarosty, výborů, komisí atd. (celý zápis s výsledky a hlasováním najdete na webových stránkách
obce). Zmínil bych zde pouze dvě hlasování.
Novým místostarostou obce byl zvolen pan Jan Turek. Přesto, že byl minulé volební období
kandidátem za VpM, jeho práce a přístup ve věcech jako zastupitele obce byl pragmatický a
konstruktivní. Po frašce se skládáním mandátů zastupitelů za VpM a celé podivné situaci v
tomto sdružení (viz reakce pana Jana Turka v Mochovském zpravodaji z března 2014), jsme
spolu začali standardně spolupracovat.
Tato spolupráce vyústila přes naši kandidátku až po volbu místostarosty. Myslím, že je to
jasný důkaz toho, že je nám jedno, zda byl nebo je ten či onen z jiného uskupení, ale že je
nejdůležitější, jestli může být přínosem pro obec! A my věříme, že pan Turek přínosem pro
obec bude.
2
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
Při volbě členů kontrolního výboru byly na tento post tři návrhy. Ing. Jirsák navrhl sebe,
a to proto jak řekl, aby nebyl v ZO zbytečný. Zastupitel Jan Rangl navrhl zvolit členem pana
Václava Ulrycha, já jsem navrhl pana Petra Koska. Pro návrh Ing. Jirsáka byl pouze on sám.
Schválen 9 hlasy byl pan Václav Ulrych a 11 hlasy pan Petr Kosek. Přesto, že Ing. Jirsák nebyl
zastupiteli zvolen, ujistil jsem ho, že nemusí být z výsledku tohoto hlasování smutný, protože
pokud bude chtít pro obec opravdu pracovat, tak práce máme dost. Určitě by si pak nemusel
(jak sám říkal) připadat zbytečný.
3) SCHŮZE ZASTUPITELSTVA
Dne 27. 11. 2014 proběhla první standardní schůze zastupitelstva (celý zápis opět na webových stránkách obce)
Dovolím si opět pouze pár postřehů.
Předvolební kampaň:
Poděkoval jsem hnutí „Mochov všem“ za korektní kampaň. Dovolím si tvrdit, že kampaň
sdružení„Náš Mochov“ (jehož jsem členem) byla korektní zrovna tak kampaň hnutí„Volba pro
Mochov“ byla přesně taková, jakou jsem ji (a nejen já) očekával. Plná obecných zavádějících
a vymyšlených dedukcí, které ostatně jako vždy nejsou naprosto ničím ani trochu podložené.
4) CO JSME JIŽ DOKONČILI?
Kanalizace: Dne 05. 12. 2014 proběhla kolaudace kanalizace. Vše jsme stihli v termínu
a kolaudace proběhla bez závad. Děkuji všem, kteří se o tuto stavbu zasloužili! Po lednovém
zastupitelstvu budou všichni občané, kterých se tato stavba týká, informováni s dostatečným
časovým předstihem o dalším postupu.
Kruhová křižovatka: jak jsme již všichni zjistili, byla (s předstihem 3 dní) otevřena nová
kruhová křižovatka na silnici č. 611. Určitě přispěje k plynulosti provozu a zvýšení bezpečnosti.
Povrchy v obci: byly kompletně opraveny povrchy „stoletých“ místních komunikací všude
tam, kde probíhala výstavba kanalizace (viz info již před volbami). Některé práce na nich nám
zůstaly na jaro, ale je jich minimum. Jedná se o povrchy vozovek před hotelem Holiday směrem k paneláku a před „fruťáckými“ vilami. Dále bude na jaře doplněna ornice (dle potřeby),
doupraveny některé vjezdy, upraven prostor okolo starého hotelu v ulici Chudomelská (není
předmětem zhotovitele kanalizace) a upraven prostor mezi chodníkem a komunikací v ulici
Tylova. Na úpravách jsme se dohodli včetně odvodnění již před volbami s dodavatelem kanalizace. S většinou těch, jichž se to v Tylově ulici týká, jsem mluvil a jsme domluveni. Asi jediný
kdo to chápat nechce je Ing. Jirsák. Tak hlavně pro něho: Vydržte, všechno dobře dopadne.
5) VÁNOČNÍ ČAS
Děkuji všem, kdo pomáhali při rozsvěcení vánočního stromečku a dětem za jejich krásná
vystoupení. Na závěr bych každému z Vás, chtěl popřát krásné prožití vánočních svátků, dětem
bohatého Ježíška a mnoho úspěchů a zdraví v roce 2015.
František Buček, starosta
ROČNÍK 8, PROSINEC 2014, ČÍSLO 4
3
Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Mochov č. 1/2014 ze dne 6. 11. 2014
Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu obce Mochov
Přítomni: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář,
Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Mochov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 19:00 hodin dosavadním starostou obce Františkem Boučkem (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu
s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo
do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo
hlasování (lhůta uplynula dne 24. 10. 2014, žádný návrh nebyl podán). Informace podle
§ 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Mochov zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 27. 10. 2014 do 05. 11. 2014.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
č. 1) konstatoval, že přítomno je 11 členů zastupitelstva (z celkového počtu 11 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Předsedající schůze taktéž zkontroloval přinesená osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce vydaná registračním úřadem v souladu s § 53 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy
zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek
zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona
o obcích: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Mochov a jejích občanů a řídit se Ústavou
a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
4
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
Volba starosty a místostarosty
Zřízení finančního a kontrolního výboru
Zřízení kulturního a sociálního výboru
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích).
Volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány
následující návrhy: Člen zastupitelstva Vlastimila Stará navrhla zvolit do funkce starosty
Františka Boučka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s § 84 odst. 2) písm. m) zákona o obcích volí starostou
obce Mochov Františka Boučka.
Výsledek hlasování:
Pro: Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Tomáš Kovář, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará,
Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych
Proti: Zdrželi se: František Bouček, Milan Jirsák
Usnesení č. 4/1/2014 bylo schváleno.
Volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jan Rangl navrhl zvolit do funkce místostarosty
Jana Turka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s § 84 odst. 2) písm. m) zákona o obcích volí místostarostou obce Mochov Jana Turka.
Výsledek hlasování:
Pro: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Tomáš Kovář, Ladislav Marek, Jan Rangl,
Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Václav Ulrych
Proti: Milan Jirsák
Zdrželi se: Jan Turek
Usnesení č. 5/1/2014 bylo schváleno.
ROČNÍK 8, PROSINEC 2014, ČÍSLO 4
5
Zřízení finančního a kontrolního výboru
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
Volba předsedy finančního výboru:
Zastupitelstvo obce Mochov volí předsedou finančního výboru Jitku Frydrychovou.
Zastupitelstvo obce Mochov volí členem finančního výboru Jiřího Boumu a Jaroslavu Tomiškovou.
Volba předsedy kontrolního výboru:
Zastupitelstvo obce Mochov volí předsedou kontrolního výboru Jana Rangla.
Zastupitelstvo obce Mochov volí členem kontrolního výboru Václava Ulrycha a Petra Koska.
Zřízení kulturního a sociálního výboru
Určení počtu členů kulturního a sociálního výboru:
Předsedající navrhl zřídit kulturní a sociální výbor, jakožto iniciativní a poradní orgán obce.
Navrhl, aby výbor byl pětičlenný a předmětem jeho činnosti bylo zejména:
Vítání občánků
Jubilea občanů
Setkávání seniorů a dalších občanů obce
Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov zřizuje kulturní a sociální výbor. Výbor bude pětičlenný.
Volba předsedy kulturního a sociálního výboru:
Zastupitelstvo obce Mochov volí předsedou kulturního a sociálního výboru Vlastimilu Starou.
Zastupitelstvo obce Mochov volí členem kulturního a sociálního výboru Alici Moravcovou,
Jitku Frydrychovou, Zdenu Ulrychovou a Marcelu Novotnou.
Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)
Předsedající seznámil přítomné se skutečností, že členům zastupitelstva obce, kteří nejsou
pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni, je možno poskytovat za výkon funkce měsíční
odměnu a to v souladu s platnými právními předpisy, konkrétně nařízení vlády č. 37/2003
Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění (dále jen „NV“).
6
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
O výši měsíční odměny a data, od kdy bude poskytována, musí rozhodnout zastupitelstvo
obce. Předsedající informoval o maximálních možných výších odměn neuvolněným členům
zastupitelstva obce v závislosti na druhu funkcí, které vykonávají (výši odměny je možno
stanovit od 0,- Kč do maximální výše):
Pro obce od 1000 do 3000 obyvatel:
starosta obce: dle § 2 odst. 2 NV až do výše 0,6 násobku výše měsíční odměny stanovené
podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení pro uvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty – tj. až do výše 24 278,- Kč
místostarosta obce: 7 509,- Kč (sl. 6 přílohy č. 1 NV) + příplatek 13 038,- Kč (sl. 8 přílohy č. 1 NV)
předseda výboru zastupitelstva obce nebo komise rady obce (resp. starosty obce): 1 120,- Kč
(sl. 10 přílohy č. 1 NV) + příplatek 180,- Kč (sl. 13 přílohy č. 1 NV)
člen výboru zastupitelstva obce nebo komise rady obce (resp. starosty obce): 880,- Kč (sl. 11
přílohy č. 1 NV) + příplatek 180,- Kč (sl. 13 přílohy č. 1 NV)
člen zastupitelstva obce: 360,- Kč (sl. 12 přílohy č. 1 NV) + příplatek 180,- Kč (sl. 13 přílohy
č. 1 NV)
Odměna za výkon funkce starosty obce a místostarosty obce bude poskytována měsíčně
ode dne zvolení do funkce (starosty obce nebo místostarosty obce).
Odměna za výkon funkce předsedů a členů výborů zastupitelstva obce, předsedů a členů
komisí rady obce (starosty) bude poskytována měsíčně ode dne zvolení (jmenování) do
příslušné funkce.
Odměna za výkon funkce člena zastupitelstva obce bude poskytována měsíčně ode dne
přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva
obce, jehož se jako člen zastupitelstva obce zúčastní.
Diskuze
Host M. K. – pogratuloval zvoleným zastupitelům k dosažení výsledků ve volbách.
Dále si stěžoval na provedení nátěru venkovního pláště školy s ohledem na plánovanou
rekonstrukci školy – dle něho vyhozené peníze a nekoncepční řešení.
František Bouček – ředitelka školy přišla s návrhem na nátěr celé budovy školy.
Z důvodu plánované rekonstrukce školy a úspory financí bylo domluveno, že nátěr bude
proveden pouze ze tří pohledových stran. O nutné rekonstrukci školy víme – viz náš volební program. Tato rekonstrukce je ovšem podmíněna získáním dotace. Protože není vůbec
jisté, že se nám podaří získat dotaci v tomto volebním období (uděláme pro to maximum)
rozhodli jsme se školu prozatím alespoň trochu vylepšit.
Host M. K. – poukázal na nekoncepční opravu památníku Mistra Jana Husa na náměstí
a špatně investované finance obce.
František Bouček – památník není kulturní památkou a byl v dezolátním stavu. Obec jeho
ROČNÍK 8, PROSINEC 2014, ČÍSLO 4
7
oprava nestála ani korunu. Dovolil jsem si ho opravit sponzorsky na moje vlastní náklady.
Host M. K. – poukázal na nepořádek v bývalém statku JZD na náměstí.
Host F. B. – upozornil na to, že statek není ve vlastnictví starosty, a že jednatelem
firmy, která dotčený statek vlastní je on. Dále uvedl, že dopřipravuje studii plánované výstavby v tomto prostoru, se kterou samozřejmě seznámí ZO.
Host M. K. – upozornil na plánovanou opravu zábradlí a autobusové zastávky na
náměstí s tím, aby tato byla koncepční v rámci rekonstrukce celého náměstí.
František Bouček – opravu zastávky a rekonstrukci náměstí máme opět ve volebním programu. Počítáme s tím, že na rekonstrukci náměstí zadáme zpracování studií (např. oslovíme
studenty) a následně projektovou dokumentaci, tak aby byly tyto podklady zpracovány pro
možnou žádost o dotaci. Je otázkou, zda se podaří získat dostatek finančních prostředků pro
realizaci v tomto volebním období. Proto nevidím důvod, proč bychom měli chodit okolo
zoufalé autobusové zastávky a červenobílého zábradlí další čtyři roky. Na zábradlí jsme získali
sponzorský dar a oprava zastávky nebude finančně náročná.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:30 hod.
František Bouček, starosta
ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Svoz odpadů
Pro rok 2015 se ceny za svoz komunálního odpadu nemění a zůstávají zachovány ve stejné
výši, tak jako v roce 2014. Poplatek za odvoz TKO je stanoven v následujících relacích:
a) roční sazba za týdenní odvoz – objem svozových nádob 110 a 120 l:
2 452,- Kč
b) roční sazba za čtrnáctidenní odvoz – objem svozových nádob 110 a 120 l:
1 226,- Kč
c) roční sazba za čtrnáctidenní odvoz – objem svozových nádob 60 a 80 l:
927,- Kč
d) roční sazba za týdenní odvoz – objem svozových nádob 240 l:
4 306,- Kč
e) roční sazba za čtrnáctidenní odvoz – objem svozových nádob 240 l:
2 153,- Kč
Žádáme občany, aby souhlas se zakoupením známky projevili svým podpisem a vyplněním
žádanky, kterou naleznou ve své poštovní schránce. Tuto žádanku vhoďte prosím do schránky umístěné na budově OÚ (vlevo vedle vchodových dveří) a to nejpozději do 31. 1. 2015.
V průběhu vánočních svátků, budou svozové nádoby sváženy ve stejné dny, tzn. ve čtvrtek,
jak je po celý rok běžné.
Na staré známky platné pro rok 2014 budete moci nechat vyvážet svozové nádoby ještě
po celý leden roku 2015.
8
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
Nové známky na popelnice budou k vyzvednutí od třetího lednového týdne 2015 na OÚ
Mochov.
Popelnice se čtrnáctidenním intervalem svozu budou vyváženy vždy v lichém týdnu.
Dále upozorňujeme občany na možnost zakoupení pytlů s logem AVE na svoz odpadu.
Velikost jednoho svozového pytle odpovídá velikosti popelnice o obsahu 120 l. Cena pytle
s logem AVE vč. likvidace činí 58,- Kč/kus.
Poplatek za svoz komunálního odpadu je splatný nejpozději do 31. 03. 2015 a je možno
jej uhradit přímo převodem na účet obce č. 6026201/0100 nebo do pokladny Obecního
úřadu (pondělí a středa 7:00 hod. – 16:30 hod.), jako variabilní symbol uveďte číslo popisné.
Poplatky za psy
Pokud máte psa, můžete poplatek uhradit současně s poplatkem za svoz TKO.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa: 150,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele: 200,- Kč
c) za prvního psa chovaného v domech se třemi a více byty: 500,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v domech se třemi a více
byty: 600,- Kč
e) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu: 150,- Kč
f) za psa chovaného v domech se třemi a více byty, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,
anebo poživatel sirotčího důchodu: 200,- Kč
g) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel
sirotčího důchodu: 200,- Kč
h) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v domech se třemi a více
byty, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu: 300,- Kč
Informace o cenách vodného a stočného
Ceny vodného a stočného v obci Mochov jsou s účinností od 1. 1. 2015 stanoveny v následující výši: vodné ve výši 37,21 Kč/m³ včetně DPH a stočné ve výši 42,70 Kč/m³ včetně DPH.
Informace Úřadu práce ČR pro Prahu-východ
ROČNÍK 8, PROSINEC 2014, ČÍSLO 4
9
Kontaktní pracoviště pro Prahu-východ se přestěhovalo do nových prostor a od 1. prosince
2014 je zde obnoven normální provoz. Adresa nového pracoviště je Dobrovského 1278/25,
170 00 Praha 7. Informovat se můžete průběžně u zaměstnanců ÚP ČR nebo na webových
stránkách http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/kop/praha-vychod, kde ÚP ČR informaci již
zveřejnil.
Nejjednodušší cesta na nové pracoviště je ze zastávky náměstí Republiky tramvají č. 8 (směr
nádraží Podbaba) nebo tramvají č. 26 (směr Divoká Šárka) nebo z Masarykova nádraží tramvaj č. 26 (směr Divoká Šárka, výstup 5. stanice).
NĚCO MÁLO K ZAMYŠLENÍ DO ROKU 2015
Nadcházející rok 2015 většinu z nás nutí k zamyšlení, co se nám v minulém roce povedlo
a co ještě zatím ne, i když si to třeba přejeme. Z pohledu občana Mochova a zároveň pracovníka technických služeb, dovolte malé zamyšlení nad tím, co je u nás pěkné a co by se
ještě mohlo zlepšit.
Podařilo se i přes velké úsilí udržet všechnu techniku v provozuschopném stavu. Technika
je poměrně stará, ale náhradní díly se zatím daří sehnat, takže opravy provádíme u autorizovaných servisů nebo svépomocí za přispění mnohých místních firem (opravy techniky,
zámečnické práce, stavební materiál a půjčení strojů).
Některá technika nám již dosloužila a byla vyřazena, jiná se nakoupila nová a slouží všem
ke spokojenosti. Díky těmto strojům se práce podstatně zrychlila a je také kvalitnější, což
nám dává prostor na jiné činnosti. Provádíme údržbu všech prostranství obce jak jen rychle
to jde, na některá místa se nám nedostává čas a není možné provádět všechny práce tak
rychle, jak je potřeba. Tímto prosíme občany o trpělivost. Nejhorší je to v prvém čtvrtletí,
hlavně úklid sněhu, pak zase tráva roste jako o závod a není v našich silách zvládat vše
najednou. Mimo této práce musíme totiž provádět jednoduché opravy osvětlení, opravy
rozbité vozovky, opravovat vyvrácené a rozbité koše, zametání chodníků a vozovek, údržbu
techniky, pozemků školy, střediska, radnice, bývalé hasičárny, provozovat separační dvůr,
uklízet hřbitov, střih živých plotů, prořez stromů, odstraňování náletových rostlin, odklízení
sněhu, posyp při náledí a řadu dalších nezbytných prací.
Velká pomoc je ze strany firem a některých spoluobčanů, kteří se příkladně starají o své okolí,
čímž získáváme čas na jiné práce v obci. Děkujeme všem.
Velká pozornost je věnována úsporám při nákupech materiálu a techniky. Podařilo se nám
vyjednat řadu slev při nákupech techniky a náhradních dílů. Také došlo ke změně některých servisů, kde pořizujeme kvalitnější a levnější opravy strojů. V zázemí TS jsme provedli
stavební úpravy místností, čímž se sníží náklady na topení, (faktura za energii teprve přijde),
ale již teď je možné spočítat, že se náklady zaplatí hned v prvním roce. Na traktorový vlek
byly namontovány nástavby, aby se plně využila nákladní plocha a tím se snížil počet potřebných otoček a tím i najetých kilometrů na skládku odpadů. Tady nejde vypočítat úsporu,
protože tráva nám letos rostla opravdu požehnaně a další nepříjemností byla objížďka při
budování kruhového objezdu, kdy jsme najížděli několikanásobek kilometrů než je běžné.
V této oblasti nám hodně pomohl pan Bezucha, listí a trávu nám povolil ukládat na jeho
10
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
kompost, takže najetých kilometrů bylo podstatně méně.
Někteří občané nám také „pomáhají“ sázením různých rostlin pod svá okna. O ty se pak
první rok starají, ale potom nechávají vše na nás. Je třeba si uvědomit, že sázení čehokoliv na
obecním pozemku se také řídí určitým pravidlem a není možné svévolně cokoliv na těchto
pozemcích vysazovat bez povolení OÚ. Již dnes jsou potíže s řadou přerůstajících stromů,
které znemožňují průchod nebo průjezd techniky a údržbu komunikací.
Máme u nás i řadu občanů, kteří přiloží ruku k dílu a provádějí úklid před svým domem a vždy
seberou odpad po svých mazlíčcích. Za vše jim patří naše poděkování. Je zde ovšem i řada
jiných, kteří naopak svým nezodpovědným jednáním obec znečišťují a jinak poškozují. Mezi
tyto občany patří i několik jedinců, kteří zatím co doma úzkostlivě provádí úklid po svých
miláčcích, tak na veřejném prostranství dělají, že exkrement svého čtyřnohého tvora není
hoden povšimnutí, natož úklidu. Raději se otočí a dělají, že se nic nestalo nebo že tvor k nim
nepatří. Přitom je obec vybavená řadou košů , do nichž se pravidelně doplňují nové sáčky
a je jich tam dostatek. Je divné, že se do zásobníků vejde 150ks těchto sáčků a za dva dny je
zásobník prázdný. Například v Sokolovské ulici sebereme i 12 hromádek na deseti metrech
čtverečních za den. Obdobné, ba ještě horší, je to na cestě ke hřbitovu, ale i v ostatních
ulicích naší obce. Myslete na sebe, na děti nebo vnoučata, přeci nechceme dýchat pachy
a prach z psích exkekrementů a chceme si uchovat dobré zdraví bez alergizujících činitelů
a čistou obec. Pokud ve vašem okolí není v dosahu žádný odpadkový koš, můžete se obrátit
na nás a dáme Vám zásobu odpadních sáčků, které můžete potom, naplněné, odložit do
popelnic nebo košů v okolí. Je i možnost instalace dalšího koše na určeném místě, pokud
zde opravdu bude využíván.
Dalším příspěvkem ke „zlepšení“ vzhledu obce je bezohledné parkování na zeleni, kde se
nedá provádět údržba a po prvních deštích se objevují holá rozježděná a rozblácená místa.
Vypozorovali jsme, že nejvíce prohřešků je v ul. Příčná, Tylova, Sokolovská, Na Hrázce atd.
Zkusme se zamyslet a parkujme v garáži, na dvoře, ve vjezdech, v zahradách a místech k parkování určených. Hezká zeleň určitě také přispěje k lepší náladě a spokojenosti nás všech.
Při úklidu Mochova se setkáváme s řadou černých skládek. Jedná se například o odpad ze
zahrádek a i bohužel z domácností. Víte, že je za toto konání značný finanční postih? Přitom
ve sběrném dvoře je možnost legálně odpady uložit a to zcela zdarma. Dvůr funguje každou
středu v letním čase a každou sobotu po celý rok.
Je hodně věcí, které můžeme společným úsilím zlepšit a předělat k prospěchu celé obce.
Právě teď je vhodná doba k zamyšlení se nad tímto stavem. Stavba kanalizace vrcholí a následná úprava místních i příjezdových komunikací a zeleně určitě přispěje ke zlepšení celkového stavu v obci.
Před dokončením je také web, na kterém jsou uveřejněna nejožehavější místa v obci včetně
fotografií, samozřejmě i těch zlepšených míst, nejen těch pohoršujících. O zpřístupnění
tohoto webu budete včas informováni a již nyní můžete své poznatky, připomínky, fotky
a nápady adresovat na [email protected] . Informace a připomínky k čistotě obce,
separačnímu dvoru a další, můžete předat také telefonem na číslo 777088809 nebo písemně
do schránky u dveří do OÚ. V některém z dalších čísel tohoto časopisu se určitě vrátíme ke
ROČNÍK 8, PROSINEC 2014, ČÍSLO 4
11
stavu čistoty v obci a zveřejnění úspěchů i neúspěchů v této oblasti. Děkujeme všem, kteří
přispívají svým příkladným chováním ke zlepšenému vzhledu Mochova.
Přeji všechno nejlepší mochovským občanům, hodně spokojenosti a zdraví v nadcházejícím
roce, hezkou a upravenou obec, ve které se nám všem bude dobře a spokojeně žít.
Ladislav Zejda,
Technické služby Mochov
Nově upravený vstup na hřbitově
12
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám poděkovat za podporu a důvěru, kterou jste nám projevili při letošních volbách do zastupitelstva. Dali jste nám tak příležitost znovu se podílet na rozvoji naší obce, na
zajišťování jejího chodu a Vaší velkou podporou nám umožnili, aby činnost našeho Zastupitelstva mohla vést k naplňování Vašich přání a potřeb, které budou přínosem ve zkvalitnění
života v naší obci, a je zároveň i výzvou k uskutečnění nových projektů.
Finanční prostředky, které obec naší velikosti dostává na zabezpečení chodu obce, rozvoj
a další činnosti sice značně limitují naše přání a od toho závisí i naše možnosti v realizaci
jednotlivých projektů, které bychom v následujícím období chtěli uskutečnit. Díky dobrému
hospodaření v minulosti však není naše obec zadlužena a zároveň se podařilo realizovat
jeden z nejnákladnějších projektů, což je dokončení odpadní kanalizace.
Touto cestou děkujeme všem občanům za trpělivost a pochopení, kterou projevili během
prací spojených s výstavbou kanalizace i kruhového objezdu. Přes různá svízelná omezení
na komunikacích, kdy se možná zdálo, že práce by mohly pokračovat rychlejším tempem,
firma budující kanalizaci dodržela termíny dle smlouvy. Nyní je již potřeba pouze upravit
komunikace. Po dokončení některých dalších úprav, které obec ještě plánuje uskutečnit,
dojde i ke zkvalitnění jejich povrchu.
Na konci listopadu byl uveden do provozu kruhový objezd, na který obec vynaložila prostředky na projektovou dokumentaci a přesto, že od doby, kdy jsme se touto myšlenkou
začali zabývat, do doby realizace, uplynulo hodně času, ukázalo se, že pokud budeme postupovat systematicky, s trpělivostí, potom naše snaha přinese výsledky. Hlavním přínosem
vybudování kruhového objezdu je, že zajistí větší bezpečnost a plynulost provozu na výjezdní křižovatce z obce, která při současném provozu je přetížená a nebezpečná.
V současné době připravujeme nezbytné kroky k tomu, abychom byli schopni splnit sliby,
které jsme Vám dali a stanovujeme priority, co je pro nás, pro občany Mochova, nejdůležitější. Jednou z největších priorit je vybudování nového osvětlení, neboť stávající již nesplňuje požadavky na bezpečnost ani na ekonomický provoz, dále příprava rekonstrukce
školy a zlepšení života všech občanů vybudováním sítě chodníků a prostor pro odpočinek
a trávení volného času. V obci chybí bezpečné přechody pro chodce a dopravní značení.
Proto začínáme připravovat tyto projekty s tím, že se pokusíme získat v co největší míře
státní dotace, neboť se jedná o finančně nákladné projekty, které by obec ze svého rozpočtu nemohla hradit. O přípravě a stavu připravovaných projektů Vás budeme pravidelně
informovat a rádi uvítáme Vaše názory a spolupráci.
Vážení spoluobčané, přál bych si, aby v naší obci byla větší spolupráce Vás občanů a našeho
Zastupitelstva a mohli jsme tak vytvářet společné dílo. Jsem moc rád, že se naše Zastupitelstvo rozrostlo o dalšího člena občanského hnutí Mochov všem.
Společně se budeme snažit o to, abychom se vyhnuli pochybnostem o netransparentnosti
hospodaření obce a činnosti Zastupitelstva. Rádi si poslechneme Vaše konstruktivní názory
a podněty a v souladu s finančními možnostmi obce a budeme se je snažit zařadit mezi
projekty, které chceme realizovat.
Chtěl bych Vás také požádat o trpělivost v uspokojování jednotlivých potřeb, neboť v naší
ROČNÍK 8, PROSINEC 2014, ČÍSLO 4
13
obci nežije jenom jedna věková generace. Žijí zde ve vzájemném společenství děti, lidé
středního věku a generace seniorů. Každá z těchto skupin má své potřeby, své představy
a já bych si moc přál, abychom byli schopni si navzájem naslouchat a bude-li to v našich
možnostech, je i splnit.
Jan Turek, místostarosta
Ustanovení školské komise.
Na prvním řádném zasedání Zastupitelstva Mochova v listopadu tohoto roku byl ustanoven školský výbor Zastupitelstva obce jako pomocný orgán pro součinnost vedení obce
a mochovských školských zařízení. Složení školského výboru je následující: předseda Jan
Turek, členové paní Pavlína Kohoutová Mrňová a pan Jakub Vaněk. Výbor na svém prvním setkání, dne 4. prosince tohoto roku, projednal plán a perspektivu své činnosti a rád
by tímto vyzval rodiče dětí, které navštěvují školku nebo školu ke spolupráci na zlepšení
podmínek pro činnost těchto zařízení tak, aby vedla ke spokojenosti dětí, rodičů žáků i
personálu obou zařízení. Budeme rádi když nám vaše náměty, které by zlepšily činnost
těchto zařízení sdělíte.
Do doby něž budeme mít svou vlastní emailovou schránku s námi můžete komunikovat
přes adresu [email protected] s upozorněním, že zpráva je určena pro školský výbor
nebo po telefonické dohodě přes OÚ se s námi můžete setkat i osobně.
Jan Turek, místostarosta a předseda školského výboru
Poděkování, zamyšlení, přání a pozvání
Děkuji všem občanům Mochova, kteří přišli k volbám a využili tak demokratického práva
volby. Děkuji zejména těm, kteří volili uskupení Volba pro Mochov – ti nám snad porozuměli. Sluší se pogratulovat vítězům, kteří zvítězili drtivě. Vítám zástupce nového uskupení
v zastupitelstvu – věřím, že bude obohacením. Těší mne, že náš původní volební program
použila všechna uskupení. Snad se budou alespoň částečně plnit některé body i bez nás –
nedostali jsme příležitost.
14
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
Ještě v této souvislosti, prosím, vydržte trochu teorie. Uskupení pana starosty vyhrálo drtivě.
Proto by si mělo, včetně všech občanů, dát o to více pozor na následující, vědecky prokázaná fakta. Každý úspěch, a čím větší, tím více, záleží na štěstí. Při volebních rozhodnutích
málo používáme rozum – může za to struktura mozku. Nejlepší pro manipulaci a moc je
neinformovanost.
Dobrá zpráva je, že staronový pan starosta se zatím v rámci svých možností snaží (přebírá
i návrhy opozice). I nový pan místostarosta, který přeběhl z našeho uskupení, se snaží. Noví
zastupitelé se rozkoukávají – to je normální. Snad jim to nebude trvat dlouho a začnou přicházet sami s novými nápady, nejen mechanicky zvedat (ne)souhlasně ruku při hlasování. To
by obci nepomohlo. Teprve soupeřením více nápadů a názorů můžeme dostat to nejlepší.
Zamyšlení
Dlouho jsem přemýšlel nad tím, zda si mám dovolit v předvánočním období napsat kromě
kladů i nějaké zápory. Nakonec rozhodnutí za mne provedl pan starosta, který se mi na
posledním zastupitelstvu svěřil s tím, že mohu být rád, že mi říká vše na rovinu. Takže i já
reaguji na rovinu. Beru to tak, že upozornění na problémy je vítáno.
Takže realita. Z uskupení Volba pro Mochov nikdo „nesmí pracovat“ v žádném z výborů, ani
jako člen. Aby pan starosta ukázal, že není problém u něj, ale v uskupení, tak „dovolil“ novému uskupení pracovat ve výborech. Ale jen jako členové. Na předsedu nějakého výboru
si také zatím musí počkat. Přitom v demokracii je normální, pokud nemá vítěz co skrývat,
že alespoň předsedou kontrolního výboru je někdo z opozice. Proč je to v Mochově jinak?
Aby ta moje kritika byla ještě konkrétnější, tak jeden „fyzický“ příklad. V den zahájení voleb
se v Tylově ulici provedl nový asfaltový povrch. Výsledek je ten, že silnice se stala v délce cca
100 m vyloženě nebezpečnou a hůře průjezdnou. Příkop je hluboký od 25 do 35 cm – viz
fotografie.
I pan starosta už ví, že je to nebezpečné, a chce to řešit. Jenže až dodatečně se hledaly
argumenty (sonda, jak to tam vlastně je s těmi vrstvami), že to nešlo udělat rovnou lépe.
Šlo, chtělo to jen otočit postup – nejdříve přemýšlet, potom konat. A to je náš věčný spor
mezi mnou a panem starostou. Nemá rád plánování, natož pak strategické. Mochov to prý
nepotřebuje, je malý.
ROČNÍK 8, PROSINEC 2014, ČÍSLO 4
15
Bohužel se stále pracuje se zatajováním. Na posledním zastupitelstvu jsem požadoval harmonogram dalších činností ohledně kanalizace. Prý je vše jasné, všichni všechno vědí, jenom
já ne. Nakonec se ukázalo, že informace o tom, že projekty přípojek jsou již na obecním úřadě,
je tajná. Aby si projekt náhodou někdo nevyzvedl (a to už se ale stalo – jak je to možné?)
a nechtěl se předčasně připojit. Ano, do provedení kolaudace páteřní kanalizace to není
možné. Nestačilo by to ale takto jednoduše vysvětlit? A co dodavatelé na provedení přípojek? Podle pana starosty je to věc každého, jak si to zařídí. Ano, souhlasím. Co ale pomoci
občanům nějakým seznamem v úvahu přicházejících dodavatelů? Proč zrovna v této věci
se nechce občanům pomoci?
Přání
Přeji vítěznému uskupení, aby mělo dostatek nadhledu a moudrosti k tomu, aby plně využilo
všech aktivních občanů Mochova a jedinečnou možnost, kterou dostalo, ke zlepšování života
v Mochově. Přeji všem občanům Mochova, aby v klidu prožili svátky vánoční.
(Já osobně budu mít ty nejhorší Vánoce v životě, protože se stále musím vyrovnávat se smrtí
moudré a milované manželky. Náhoda či osud někdy zasáhnou negativně. Život, pokud má
mít smysl, musí ale pokračovat dál. Proto jsem se rozhodl informace a zkušenosti získané
při léčbě manželky zpracovat a předávat je dál. Je toho hodně. Ať jsou na tom jiní nemocní
lépe, nebo ještě lépe, ať se vůbec nestanou nemocnými. Tomu se chci naplno věnovat, to
považuji za velice důležité. Zdraví máme každý jenom jedno!)
Přeji všem občanům Mochova, a nejen jim, aby se každému v novém roce dařilo dobře,
a hlavně pevné zdraví!
Pozvání
Srdečně jste všichni zváni na již 5. zpívání v kostele konané dne 26. 12. 2014 od 15:00.
Milan Jirsák, zastupitel
Rozsvícení Vánočního stromu a kostela Sv. Bartoloměje
Již popáté, 30. listopadu 2014, jsme se sešli na náměstí přivítat adventní čas rozsvícením
vánočního stromu a kostela sv. Bartoloměje. Tentokrát byl vybrán v parku krásný a pravidelný
strom. Na 16. hodinu bylo připravené ozvučené jeviště, po náměstí zněly koledy a vánoční
písně, stánky s prodejem vánočního zboží byly připravené přivítat prvé hosty , postavený
betlém byl nově opravený a krásně nasvícený. Rybáři ukrývali své dobroty před nedočkavými
strávníky a program mohl začít. Žáci a žačky z mateřské školky a ze školy přednesli pásma
o adventním čase, o Mikuláši a čertech, o vánocích, o sněhu a sněhových vločkách. Protože
krásně přednášeli a zpívali koledy, sklidili za svá vystoupení nadšený potlesk. Děvčátka z tělovýchovné jednoty Sokol zacvičila, či spíše zatančila, zumbu s jemnými šátky a šálami. Opět
následoval bouřlivý potlesk. Všichni účinkující dostali dárkový balíček s ovocem a s dalším
překvapením. Přiblížila se hodina sedmnáctá a pan Ladislav Marek, který celý podvečer
uváděl, spolu s dětmi i dospělými odpočítával čas rozsvícení. Tři-dva-jedna a stromy a kostel se rozzářily a jako překvapení zazářil nad kostelem ohňostroj. Advent v Mochově začal.
16
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
Lidé se procházeli, nakupovali jmelí, chvojí, adventní věnce, majitelé trdelníku nestačili válet
a péct trdelník, postálo se u Betlému a všichni si pochutnávali na výborné a horké rybí polévce. Bohužel recept na polévku jsme nedostali, je to prý tajné rodinné stříbro Šafrů. Zase
jsme poseděli, popovídali si, zahřáli se medovinou a bylo nám dobře.
Potlesk a poděkování za přípravu slavnostního podvečera patří všem účinkujícím, partě
technických pracovníků, zvukařům, učitelkám MŠ a ZŠ, cvičitelce zumby, majitelům Betléma,
stánkařům, kuchaři, zkrátka všem, kteří se podíleli na slavnostní náladě podvečera.
Za KaS komisi OÚ Mochov MUDr. Vlastimila Stará
Koupil jsem ti jmelí,
do jehličí chci je vplést,
stoupnem si vprostřed kruhu,
verše chci do tvých očí snést.
Verše jako koledníci z Betléma,
melodii, kterou dobře znám,
téma o darech ze srdce daných,
jen nebýt pod jmelím sám.
Václav Dragoun
ROČNÍK 8, PROSINEC 2014, ČÍSLO 4
17
ŽIVOTNÍ JUBILEA
ÚNOR
LEDEN
Josef Krejča
BŘEZEN
89 let
František Moravec 70 let
Václav Bezucha
83 let
Marie Müllerová
80 let
Marie Dražilová
Josef Müller
83 let
Zdeňka Kolmanová 80 let
Bohumila Štichová 88 let
Marie Stromajerová 98 let
96 let
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví !
Poděkování
Děkujeme všem, kteří přišli vyprovodit Vaška a Jirku na jejich
poslední cestě.
Zároveň děkujeme za všechny projevy soustrasti.
Jan Moravec s rodinou
ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
...a nastal čas vánoční, čas předvánočních připrav a shonů, příprav na nejkrásnější a nejkouzelnější svátky roku.
Ani my v mateřské škole nezahálíme. Ohlížíme se za dny prožité od začátku školního roku, co jsme se naučili, co jsme prožili,
kolik jsme našli nových kamarádů a prožili
spousty legrace.
V měsíci říjnu naši mateřskou školu navštívilo Divadélko Hračka-Domek plný pohádek-4 pohádky k ročním obdobím a měli
jsme besedu s panem Hodaničem, který
nám představil krásného opeřence - jestřába lesního.
Dozvěděli jsme se něco o životě dravců
a o jejich chovu.
Krásný zážitek jsme ale všichni měli, když
18
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
ROČNÍK 8, PROSINEC 2014, ČÍSLO 4
19
naši mateřskou školu navštívilo mobilní planetárium. Je to digitální přistroj, který přístupnou a nenáročnou formou pohádky seznámí děti už od 3 let věku, co vidíme na
nebi, proč Měsíc putuje za Sluncem, proč při svém putováni po obloze mění svůj tvar
nebo jak se jmenují některá souhvězdí. Děti se vstupem do stanu mobilního planetária
dostanou do jakoby úplně jiné reality a mohou si občas i sáhnout na svoji hvězdičku.
Děti film promítaný na jeho kopuli sledovaly vleže, což přineslo zcela jedinečný zážitek.
Byly promítnuty dvě pohádky: Jak Měsíc putoval ke Slunci na návštěvu a Krtci aneb co
je tam nahoře? Dětem se představeni opravdu velmi líbilo a zbytek dne si vypravovaly
své zážitky.
30. listopadu jako každý rok, jsme se zúčastnili rozsvícení vánočního stromu, kde děti
z mateřské školy vystoupily se svým vánočním programem. Vystoupeni se všem líbilo
a děti byly náležitě odměněny velkým potleskem.
5. 12. se uskuteční výlet na zámek Radim, kde bude pro děti připraven krásný předvánoční program s čertovskou nadílkou.
Nyní se děti připravují na vánoční besídku, která se bude konat 9. 12. ve třídách mateřské
školy, s bohatým programem a poté bude následovat vánoční dílnička s rodiči, kde si
rodiče společně s dětmi vyrobí vánoční dekoraci.
Zaměstnanci mateřské školy přeji všem občanům nádherné prožití
vánočních svátků, mnoho pohody, zdraví a sil do blížícího se nového roku.
Jana Jechová, učitelka
Zprávy ze Základní školy
Mnozí z Vás si jistě pamatují na dobu, kdy se ve čtyřech třídách mochovské školy vzdělávalo více než sto žáků. Bylo to v 70. a počátkem 80. let minulého století. Postupně
však z důvodu snižující se porodnosti a odchodu vyšehořovických dětí do vlastní školy
docházelo ke snižování počtu žáků a tím i ke změně naší školy na dvojtřídní.
Po letech, kdy jsme počítali každého žáka a vedení školy i obce se snažilo udržet existenci školy i s minimálním počtem žáků daných zákonem, se situace opět změnila. Od
školního roku 2012/2013 mohla být otevřena třetí třída, která je určena pro prvňáčky.
Počet žáků ale stoupá i nadále. Z tohoto důvodu se zřizovatel školy Obec Mochov a ředitelství základní školy rozhodli podat na MŠMT žádost o změnu v rejstříku škol a navýšení
kapacity
školy ze 70 na 80 žáků. V současné době čekáme na, doufejme, kladné vyřízení naší
žádosti.
Tak by se v následujících letech opět mohlo stát, že ve škole v Mochově se budou žáci
učit ve čtyřech třídách.
Za všechny žáky naší školy bych chtěla poděkovat členům Městské policii Čelákovice,
SDH Čelákovice a paní Janovské, kteří věnovali svůj čas a energii a pomohli nám s organizací projektu „Bezpečně životem“.
Andrea Koubíková
20
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
Podzim v mochovské základní škole
1. 9. byl zahájen školní rok 2014/2015 společným setkáním v tělocvičně školy, kde jsme mezi
sebe přivítali nové prvňáčky, kterých je letos 20.
9. 9. začal plavecký výcvik v Neratovicích určený pro všechny žáky, na který se vždy moc
těšíme.
ROČNÍK 8, PROSINEC 2014, ČÍSLO 4
21
17. 9. přijeli zástupci městské policie z Čelákovic, aby nás seznámili se svojí prací a ověřili si,
jak známe dopravní značky. Beseda se nám moc líbila, nejvíce jsme si užili prohlídku auta
a nasazování pout. Celá tato akce je součástí projektu „Bezpečně životem“
22. 9. proběhlo ve škole focení. Naši prvňáčci měli fotku i v MF Dnes.
25. 9. jsme se všichni (děti, rodiče, učitelé) setkali na naší krásné zahradě při projektu„Bavíme
se společně“. Počasí nám přálo, a tak si všichni zúčastnění zábavné odpoledne opravdu užili.
Největší úspěch měla přetahovaná dětí s rodiči, malování obličejů, lanový labyrint, fotbal
rodiče versus děti a samozřejmě opékání vuřtů. Děkujeme všem za účast a věříme, že se
podobné akce stanou tradicí.
V listopadu se uskutečnila druhá část projektu„Bezpečně životem“. Tentokrát jsme jeli k hasičům do Čelákovic, kde jsme si prohlédli hasičská auta, záchranný člun, vyzkoušeli si oblečení,
helmu i boty a dozvěděli se, co všechno musí hasič dělat a znát.
Třetí část projektu se týkala první pomoci, kdy za námi do školy přijela paní Janovská, vedoucí
plavecké školy z neratovického bazénu. Ukázali jsme si, jak správně poskytnout první pomoc
a vyzkoušeli si masáž srdce na figuríně (Oldovi).
22
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
V předvánočním čase jsme navštívili čelákovickou knihovnu, kde pro nás pracovnice knihovny připravily pásmo pohádek, básniček a příběhů o Vánocích.
Teď už se těšíme na besídku, která bude 18.12. A samozřejmě na VÁNOCE.
Všem krásné vánoční svátky a šťastný nový rok 2015 přejí žáci a učitelé ZŠ Mochov.
ROČNÍK 8, PROSINEC 2014, ČÍSLO 4
Věra Kašparová
23
SPOLKY A SDRUŽENÍ
Zprávy MS Českého červeného kříže Mochov
Páteční tvořivé podvečery
Poslední pátky v měsíci po celý rok patřily nám, které máme rády výtvarné techniky
a ruční práce. Pracovaly jsme s papírem, textilem, s korálky, s pedikem, s ubrousky. Schází
se nás čím dál tím víc, někdy je nás i přes dvacet žen, maminek, babiček, seniorek a také
mladých děvčátek. Slíbily jsme si, že v našem tvoření budeme pokračovat a že poslední
pátky v měsíci nadcházejícího roku budou NAŠE.
Všechny účastnice Tvořivých pátků
přejí krásné vánoční svátky a hodně
zdraví a štěstí v nadcházejícím roce!
24
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
Rybářský spolek Mochovská vydra
Pro ryby na zarybnění našeho rybníka Chudomel jsme vyrazili v úterý 14. 9. 2014 s Fandou Vraným opět do Žehuně. I když sem jezdíme dlouhá léta, vždy nás rybník uchvátí
svou velikostí a množstvím lovených ryb. Jak jsem se zmiňoval v loňském Zpravodaji,
rybník je plochou 258 největší ve středočeském kraji a na 9. místě v České republice.
Svojí délkou 5,5 km patří mezi nejdelší u nás. Letos přidávám informaci o množství lovených ryb. Kaprů se zde každoročně sloví 1000 metráků a ostatních ryb 150 metráků.
Ta čísla mluví sama za sebe. My jsme do našeho „malého“ rybníka přivezli za přispění
ROČNÍK 8, PROSINEC 2014, ČÍSLO 4
25
dotace od Obecního úřadu cca 13 metráků krásných kaprů o průměrné váze 3 kila.
Polévku z těchto kaprů jste mohli ochutnat na rozsvícení vánočního stromu, jak se již
stalo tradicí při této události.
Na fotografiích vidíte zatahování, vylovování a pak už vypouštění do mochovského
rybníka.
S pozdravem Petrův zdar Stanislav Formánek
Základní kynologická organizace Mochov
Co dělají kynologové v Mochově
Naše základní organizace za druhou polovinu letošního
roku uskutečnila několik akcí.
Kromě výcviku na našem kynologickém areálu, jsme byli
pozváni organizací Místo pro život k předvedení ukázky
výcviku našich psů na Den dětí, který se konal 31. 5. 2014. Účastnilo se 10 psovodů se
svými psími kamarády.
Další akcí byly 7. 6. 2014 zkoušky výkonnosti psů podle Národního zkušebního řádu
v kategorii ZZO a ZM 1. Zkoušek se zůčastnilo dvanáct členů a dva hosté s úspěšností
75%.
Po těchto zkouškách se vyhlásili letní prázdniny z důvodu dovolených a účasti některých
členů na výcvikových táborech. Zahájení podzimní činosti bylo dne 7. září přípravou na
další výkonnostní zkoušky také podle NZŘ. Po zkušenostech z předcházejících zkoušek,
26
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
byla této akci věnována větší příprava. Zkoušky se konaly
dne 19. 10. 2014 a byly složeny všemi členy klubu.
Hned následujíci víkend byly další zkoušky v základní ovladatelnosti a použitelnosti psů. Také tyto zkoušky proběhly
úspěšně ke všeobecné spokojenosti členů.
Na závěr výcvikového roku jsme uspořádali 2. ročník memoriálu ing. Františka Starého dne 22. 11. 2014. Vítězní kynologové a pejsci dostali poháry, medaile, hodnotné dárky
a všichni bez rozdílu výkonnosti masovou konzervu a tašku
plnou psích pamlsků. Ceny předávala čestná členka klubu
paní MUDr. Vlastimila Stará. Počasí nám přálo, komisařky
závodu byly přívětivé, atmosféra milá a přátelská, i přes počáteční trému členů, kteří závodili poprvé. Tento memoriál
zatím pořádáme na klubové úrovni, ale plánujeme na tuto
akci zvát i členy spřátelených kynologických klubů. Náš
memoriál dárky sponzorovali – Centrum nákupu u Lišky
Mochov, rodina Starých, Pojišťovna Kooperativa a všichni
členové klubu.
Stále zveme mezi nás nové členy a přátele kynologie! Podívejte se na naše stránky
a videa z výcviků.
Přejeme Vám všem krásné a spokojené vánoce a v nastávajícím roce hodně zdraví, osobních i pracovních úspěchů.
Alexander Hradecký,
předseda kynologického klubu Mochov
Zpráva z knihovny
Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo v ní
neumí číst.
Končí krásný podzim a začnou nám delší večery. Proto
přijměte nabídku knih, které by vám mohly zpříjemnit
hezké chvilky, třebas u krbu. Z nových knížek, které lze
vypůjčit, Vám nabízíme dvě, které jsou předlohou k novým českým filmům. Bára Nesvadbová – Pohádkář a Michal Viewegh - Andělé
všedního dne. Velmi zajímavě je psaná knížka od J. Worthové – Zavolejte sestřičky. Jde
o poutavé vyprávění porodní asistentky z Londýna po roce 1945. Rovněž zajímavé čtení
je od českého lékaře Jana Trachty - Tichý dech. Lékař popisuje svou práci na misiích
v Africe a po zemětření na Haiti. Nedávno byly úryvky z této knihy čteny v radiu. Máme
tři nové detektivky od Camila L´acbergera – Andělíčkářka, Kazatel a Strážce majáku
a napínavou knihu od W. Smitha – Bludný kruh. Již osmou knihu napsala spisovatelka
Marcela Mlynářová, jmenuje se Chalupářkou z donucení. Rovněž novou knihu napsala
Táňa Keleová Vasilková – Manželky.
K výčtu našich nových knih máme z Mladé Boleslavi zapůjčeno 50 nových titulů.
ROČNÍK 8, PROSINEC 2014, ČÍSLO 4
27
Pokud budete vybírat výlety s dětmi na jaro, nabízíme - Výlety s dětmi po Praze a středních Čechách, Výlety s dětmi na hrady a zámky, Putování po severních Čechách – Děčín,
Ústí n. L. a další zajímavé průvodce.
Každý, kdo má rád posezení s hezkou knihou, určitě si vybere nebo najde zajímavosti
ve výběru časopisů. Přivítala bych hlavně mladé čtenáře, přestože konkurence s televizí
a tablety je veliká.
Knihovna je otevřena každou středu od 15-19,30 hod. Na přání mohu seniorům knihy
donést domů.
Květa Vokounová, knihovnice
Zprávy ze Sokola Mochov
Vážení spoluobčané,
Rád bych tu v několika málo větách shrnul uplynulý rok,
který se nám do paměti vepíše nečekaným odchodem
bratrů Moravcových. Vzpomínce na ně se více věnují
následovníci z fotbalového oddílu ve shrnutí činnosti
jednotlivých oddílů jednoty.
Díky dotaci od obce Mochov se nám podařilo obnovit další
část oplocení volnočasového a sportovního areálu v ulici Na
Hrázce, instalovat venkovní stůl na stolní tenis a v těchto dnech
v areálu dokončujeme bikrosovou dráhu. V příštím roce bychom rádi pokračovali v investicích a úpravách na tomto hřišti a dále tak rozšířili možnosti vyžití v obci. Z dalších
plánovaných akcí bych zde zmínil již tradiční Dětský karneval, Slet čarodějnic, Dětský
den, Mikulášskou nadílku, v tomto roce po letech obnovený Běh do vrchu a dvě divadelní představení v Sokolovně, kde probíhají od r. 2007 průběžně opravy a investice.
Jejich cílem je vrátit do těchto prostor sportovněkulturní aktivity a nabídnout tak využití
všem spoluobčanům a spolkům. Provedli jsme zde zateplení a výměnu střešní krytiny
na levém ochozu sálu, na kterou nám částkou 30 000 Kč přispěla Nadace ČEZ v rámci
projektu Zaměstnanecké granty a další dílčí opravy a investice v celém objektu. Bohužel jsme ve všech směrech samozřejmě limitováni objemem finančních prostředků,
proto bych tímto chtěl zároveň poděkovat všem, kteří se nějak finančně podílejí na
fungování a provozu oddílů T. J. Sokol Mochov, tedy hlavně Obci Mochov, f. Jokey,
f. Universal Transport, f. Fabok, f. DM Design, f. Sitos, f. Bohumila Cardy a všem ostatním
spoluobčanům, známým, kamarádům, kteří jakkoliv přispěli k fungování naší jednoty
a akcí, které pořádá.
Za T. J. Sokol Mochov bych Vám všem rád popřál příjemné svátky, úspěšný rok 2015 a pokud byste se rozhodli nějak zapojit do činnosti v naší jednotě, budeme samozřejmě rádi.
Se sokolským Nazdar
Karel Mrňa
Starosta T. J. Sokol Mochov, www.tjsokolmochov.wz.cz
28
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
Oddíl kopané
Sezóna 2014/2015 se do historie mochovského fotbalu zapíše navždy černým písmem. V polovině září došlo k tragickému úmrtí Vaška
a Jirky Moravcových, což citelně zasáhlo celou obec i fotbalový klub,
o který se zejména Vašek, jako člen výboru Sokola a sekretář fotbalového klubu, staral od přípravky až po muže, a to v celém rozsahu činností.
Nemalou měrou mu pomáhal jeho bratr Jirka. Jejich fotbalové srdce bude Mochovu
chybět.
Po sportovní stránce byla podzimní část rozdělena na 2 „poloviny“ – před a po výše
zmiňované události. Naše mužstvo první 4 utkání prohrálo, nedařilo se v útoku (kdy
proměňování i těch vyložených šancí bylo mnohdy nepřekonatelným problémem)
a i obranu jsme měli mezi nejhoršími v naší skupině.
Na zbytek podzimu převzal mužstvo F. Bouček ml., podařilo se „dotáhnout“ rozjednané posily a obraz hry i síla mužstva se výrazně zvedly. Ze 7 utkání jsme 5x vyhráli, 1x
remizovali a 1x prohráli. Zejména bilance domácích utkání stojí za zmínku: 3 výhry při
celkovém skóre 19:2.
Z celkových 11 utkání podzimní části máme vyrovnanou bilanci 5-1-5, 16 bodů, skóre
39:35, což ve výsledku znamená průběžné 6. místo v tabulce. Máme 4. nejlepší útok,
ale stále 2. nejhorší obranu. Na jaře je tedy pořád co zlepšovat.
Trenér Bouček bohužel na jaře nemůže z časových důvodů ve funkci pokračovat, ale
přislíbil pomoc, pokud mu to situace dovolí. Mužstvo v každém případě převezme nová
osobnost :-)
Rk Tým
Záp +
0
-
Skóre
Body
Prav
1.
Škvorec B
11
9
2
0
40 : 15
29
(11)
2.
Babice
11
7
2
2
41 : 19
23
(5)
3.
Křenice
11
6
3
2
41 : 22
21
(6)
4.
Březí
11
6
1
4
26 : 21
19
(1)
5.
Doubek
11
5
2
4
28 : 29
17
(2)
6.
Mochov
11
5
1
5
39 : 35
16
(1)
7.
Radošovice B
11
5
0
6
21 : 35
15
(-3)
8.
Sluštice
11
3
5
3
19 : 17
14
(-4)
9.
Světice
11
3
2
6
21 : 34
11
(-7)
10. Přišimasy
11
2
3
6
14 : 28
9
(-6)
11. Doubravčice
11
2
1
8
18 : 36
7
(-8)
12. Pacov B
11
2
0
9
14 : 31
6
(-9)
ROČNÍK 8, PROSINEC 2014, ČÍSLO 4
Odebráno Poč.body
29
Ještě pár statistik
Nejlepším střelcem po podzimu je D. Douda s 9 brankami, stíhají ho D.Konopík a F. Píša, kteří
se shodně trefili 7x. Výrazné zlepšení nastalo v disciplinovanosti týmu, kdy jsme nedostali
ani jednu červenou kartu a i žlutých bylo pomálu.
Závěrem připomínáme existenci fotbalových stránek klubu www.sokolmochov.webnode.cz,
kde můžete sledovat aktuální dění. Děkujeme za přízeň fanoušků a těšíme se na větší návštěvy při jarních zápasech.
SPORTU ZDAR A FOTBALU ZVLÁŠŤ!
Jan Just, David Konopík
Oddíl kopané-přípravka
Od podzimu 2014 došlo v naší přípravce k důležité změně. Malí fotbalisté nám rostou a někteří již „přerostli“ nejmladší kategorii. Máme tu tedy nově i starší přípravku a účastníme
se soutěžních turnajů ve dvou věkových kategoriích. Zejména u starší přípravky byla tato
změna znát. Kluci patřili ve své skupině k nejmladším a i přes veškerou snahu to muselo být
na výsledcích vidět (stejně jako tomu bylo v první sezóně po restartu mochovské přípravky).
Na jaře budeme vší silou bojovat o lepší umístění, k čemuž by se nám určitě hodily nové
posily. Rodičové, neváhejte a přiveďte děti mezi nás již v lednu, aby stihly zimní přípravu !
Z individuálních statistik musíme zmínit výkon Filipa Maška, který byl vyhlášen nejlepším
gólmanem na turnaji ve Veltěži. Více zde: www.ofspv-turnaje.eu/mladsi-pripravky/podzim/
Mladší přípravka - konečná tabulka - podzim 2014
Místo Tým
V
R
P
Body
Skóre
1.
TJ Sokol Veltěž
20
0
0
60
128 : 21
2.
SK Viktorie Jirny
8
4
8
28
48 : 73
3.
SK Union Čelákovice
6
3
11
21
48 : 70
4.
TJ Sokol Mochov
4
6
10
18
46 : 74
5.
TJ SKK Hovorčovice B
3
5
12
14
41 : 73
Starší přípravka - konečná tabulka - podzim 2014
Místo Tým
30
V
R
P
Body
Skóre
1.
SK Union Čelákovice A
27
2
1
83
206 : 15
2.
FK Brandýs - Boleslav B
18
5
7
59
92 : 39
3.
SK Úvaly
19
1
10
58
128 : 50
4.
SK Viktorie Jirny
14
3
13
45
80 : 55
5.
TJ Sokol Škvorec
5
1
24
16
29 : 150
6.
TJ Sokol Mochov
1
0
29
3
9 : 235
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
Oddíl ledního hokeje
V probíhající sezóně 2014/2015, která je již devátou v obnovené
činnosti ledního hokeje pod hlavičkou TJ Sokol Mochov a která
se hraje na nově vybudované ledové ploše s halou na ZS v Poděbradech, se našemu teamu prozatím příliš bohužel nedaří. Po dohrání první části soutěže(Poděbradský pohár) do konce tohoto roku, se
soutěž rozdělí na dvě části dle pořadí, celkem 12 teamů. Díky špatným
výsledkům z tohoto prvního kola můžeme bohužel konstatovat, že
našimi soupeři pro další kola poháru budou ty s pořadím 6-12. Náš cíl
je tedy jasný, vyhrát tuto druhou skupinu a odrazit se tak k lepším vý- sledkům v sezóně
příští, jubilejní, desáté.
Všechny podrobnosti a zajímavosti z probíhající a i z uplynulých sezón a let, kdy Mochov
pojilo něco s ledním hokejem, jsou k vidění na www.sweb.cz/hcsokolmochov.
Rádi Vás také uvidíme v hledišti zimního stadionu při našich napínavých utkáních!
Karel Mrňa
Oddíl nohejbalu.
Oddíl nohejbalu má za sebou průměrnou přeborní sezonu. V okresním přeboru jsme skončili
celkově na 5. místě, s třemi vítězstvími a pěti porážkami a se skóre 24:46 počtu odehraných
setů. V podzimní části bohužel nedokázali vyhrát ani jedno utkání.
Stále se potýkáme se slabou účastí na trénincích i zápasech a tomu popravdě odpovídá
i celkové umístění.
Naopak, co se velice povedlo, je uspořádání, již tradičního turnaje Mochovskej Kap Cup,
jehož již 5. ročník proběhl v tradičním termínu, první červencovou sobotu, za účasti 16 týmů.
Zveme všechny zájemce o tento krásný sport: „přijďte si kopnout“.
Mochovští nohejbalisté
Oddíl všestrannosti
Nejen že se s cvičenkami věnujeme pravidelnému„zdravému“ cvičení – na velkých balonech
s různým náčiním. Tak se zapojujeme i do nácviku na různé hromadné akce. Takto jsme
se znovu zapojily do nácviku na XV. Všesokolský slet v roce 2012, v loňském roce jsme se
zúčastnily župního sletu župy Podřipské nazvané Sokolové pod Řípem.
A v letošním roce se naše cvičenky zapojily do zatím pro nás největší akce – do nácviku na
15. Světovou gymnaestrádu, která se bude konat na začátku července roku 2015. Autorky
nám připravily skladbu na hudbu skupiny Queen„Generations together“. Cvičí nás z Mochova 10 a cvičíme bez náčiní. Zajímavých efektů je dosaženo dvoubarevnými tričky odlišenými
podle„věku“ cvičenců. V rámci sokolské župy Barákovy jsme zahájili nácvik s cvičenci TJ Sokol
Český Brod, TJ Sokol Říčany a Radošovice. Celou skladbu bude cvičit celkem 360 cvičenců
z celé České republiky. Abychom se secvičili všichni dohromady a zvládli jsme důstojně
ROČNÍK 8, PROSINEC 2014, ČÍSLO 4
31
reprezentovat nejen Českou republiku, ale zároveň i každý cvičenec svou jednotu a obec,
tak tomu musíme obětovat i hodně svého volného času pod vedením Míly Valáškové st.
Tímto bychom chtěly poděkovat všem našim sponzorům, díky kterým se nám zmenší finanční náklady.
Míla Valášková – náčelnice TJ Sokol Mochov
Oddíl všestrannosti – něco z pořádaných akcí pro naše děti
Dětský zálesácký závod zdatnosti
Krásné podzimní odpoledne v sobotu 18. října připravilo všem závodníkům pohodové
podmínky. Stromy na kopci pod kostelem sv. Bartoloměje nesly ještě zbytky listů v teplých barvách a i sluníčko se snažilo ohřát tváře dětí, čekajících na hvizd píšťalky na startu
„Dětského zálesáckého závodu“. Jak se ale za chvíli ukázalo, k rozehřátí závodníků přispěla
i trasa závodu – do kopce, s kopce, do kopce, s kopce, po vrstevnici, a pak zase s kopce pořádně rozdýchalo i dospělé rodiče doprovázející nejmenší závodníky. Mozkové závity to
ale nezavařilo natolik, aby dětské chytré hlavičky nesplnily úkoly na trase číhající. Zdatnost
fyzickou i úsudkovou potvrdili malí i velcí účastníci. Podle dosažených výsledků pak stoupali
na stupně vítězů a byli odměněni medailí i věcnou cenou.
Odpoledne závodníkům i divákům zpestřila návštěva skupiny vyšehořovických hasičů
32
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
s dvěma hasičskými vozidly. Pomoc mladých hasičů na stanovištích byla neocenitelná a zaslouží velký dík. Aby se i z dětských závodníků mohli stát na chvíli bouřlivě fandící diváci,
odstartoval i závod hasičů. I ten měl své vítěze, a přesto ještě stačil předvést dětem záchrannou akci. Při zkolabování závodnice neváhali soupeři poblíž ní místo závodění podat
pomocnou ruku. I ti si zaslouží velký dík. Ani rodiče nezůstali pozadu a svým napínavým
závodem hlavně v cílové rovince připravili dětem zajímavou podívanou. Ze čtyřiapadesáti dětských závodníků snad někdo nedosáhl stupňů vítězů, ale bez sladkostí a drobné
upomínky neodcházel nikdo. Nejdůležitější je ale to, co jsme si všichni, včetně organizátorů, odnesli v sobě. Příjemný pocit z hezkého a aktivního odpoledne. Zvláště, máte-li ho
zakončený sladkou buchtou od tety Míly. Děkujeme tedy všem sponzorům: Obecnímu
úřadu Mochov, manželům Liškovým, paní Valáškové a děkujeme hasičům v Vyšehořovic.
Přijďte závodit i příští rok a probudit tak znovu tradici běhu na kopci pod mochovskou
dominantou kostelem sv. Bartoloměje.
Pohádka o Sněhové královně
Sokol je organizace vyznávající rovnováhu těla i ducha, a tak se hned následující den 19. října
snažila jednota sportovní sobotu vyrovnat nedělní kulturní akcí pro děti. Z Čelákovic přijal
pozvání ochotnický divadelní spolek J. K. Tyl a zahrál dětem pohádku „Sněhová královna“. Do
sokolovny zavítalo na třicet malých i větších diváků, kteří odměnili ochotnické herce potleskem.
Není divu, že s tímto představením jezdí spolek na soutěžní divadelní přehlídky. Prozradím, že
představitel dětské role dokonce získal v Rakovníku ocenění za svůj herecký výkon.
Tradice dětských divadelních představení Sokolovně v minulých dobách velmi slušela,
a tak bychom chtěli i v tomto směru navázat a rozvíjet ji i v příštím roce.
V sobotu jsme do sportu namíchali úkoly ducha, a tak jsme pro změnu v neděli namíchali
trochu sportu k divadlu.
Ukázali jsme dětem nově zakoupené sportovní nářadí: moderní pěnovou švédskou bednu,
sestávající se ze čtyř různě barevných dílů, propojených suchým zipem, odrazový můstek
a dvě nové žíněnky. K naší radosti měly děti hned zájem nářadí vyzkoušet a přeskoky přes
bednu zvládaly v různých variantách. Po odmaskování se k nim přidali i dětští herci a tak
balení kulis tentokrát zůstalo na dospělých.
Využití nového sportovního nářadí se odvíjí od zájmu dětských sportovců v Mochově
a jednota může kromě pravidelných cvičení nabídnout i jednorázová sportovní odpoledne
v Sokolovně. Stačí využít emailovou adresu tělocvičné jednoty [email protected]
nebo třeba na facebooku www.facebook.com/sokolmochov, kde můžete zaznamenat
svůj zájem o takovéto akce.
Zveme další ženy, muže a děti ke společnému cvičení. Uděláte něco pro své zdraví a poznáte, že i společné zážitky mají léčebné účinky.
Budeme se těšit, že s námi naplníte titul naší obce „sportovní Mochov“.
ROČNÍK 8, PROSINEC 2014, ČÍSLO 4
Milena Valášková, Zorka Chocholoušová
33
Tip na jarní výlet pěšky nebo na kole po nejbližším okolí Mochova
Půjdete z Mochova okolo hřbitova, přejdete poděbradskou silnici, dále do mírného kopečku
cestou k lesu. Dáte se ne do lesa, ale na kopečku odbočíte vpravo až přijdete k nově vysázené aleji a vlevo stále podél aleje přijdete ke krásně opravené kapličce sv. Vojtěcha. Zde
můžete rozsvítit i svíčku.
Zde se rozhodnete – buď se vrátíte do Mochova nebo sejdete polní cestou ke státní silnici
a půjdete vpravo do Přerova n. Labem. Zde je dobrá cukrárna, zámek, muzeum a vyhlášený
skanzen. Pokud pojedete na kole, můžete v Přerově dojet k Labi, tam se zase rozhodnete buď vlevo na Sedlčánky a domů nebo na druhou stranu až do Kerska. Tuto trasu a zajímavosti
v okolí si popíšeme příště.
Květa Vokounová, turistický oddíl Čelákovice
2. setkání seniorů naší obce
Tak se stalo tradicí setkání seniorů, to druhé se uskutečnilo 4. 10. 2014 opět v salonku hotelu
Bouček. Tentokrát se o příjemné odpoledne postarala Hudba pro náladu kapelníka Švancary
z Čelákovic. Dívky ze Základní školy v Mochově, Anetka Knotková a Terezka Patajová, se
představily a potom nám přečetly veselé kapitoly ze svých oblíbených knížek. Hovořily do
mikrofonu, jejich přednes byl velmi kultivovaný, milý a obě sklidily velký potlesk.
Jako minule byl přítomen tehdejší místostarosta obce pan Jan Rangl, starosta František
Bouček přijel později, protože byl s mladými fotbalisty na utkání. Oba opět hovořili s občany
a odpovídali na otázky týkající se dění v obci. Jsme rádi, že se na setkání přišli podívat i noví
obyvatelé obce, vzájemně jsme se představili a věřím, že se jim v Mochově bude dobře žít.
Odpoledne jsme ukončili lehkou večeří. Zároveň děkujeme za poskytnutí nám již známého
příjemného prostředí salonku hotelu Bouček a za milou a vstřícnou obsluhu.
34
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ
Termín 3. Setkání není ještě stanoven, uskuteční se asi v dubnu, z plakátů a z hlášení místního rozhlasu se vše dozvíte. Opět nabízíme odvoz autem, pokud někomu zdravotní stav
nedovoluje dojít do hotelu pěšky.
Za zastupitele a za Kulturní a sociální komisi OÚ
MUDr. Vlastimila Stará
Zimní akce v Mochově
26. 12. 2014
15 hodin
Vánoční zpívání
Kostel Sv.Bartoloměje
30. 1. 2015
17 hodin
Tvořivý podvečer
Autoškola
21. 2. 2015
20 hodin
Ples sportovců
Sokolovna
27. 2. 2015
17 hodin
Tvořivý podvečer
Autoškola
27. 3. 2015
17 hodin
Tvořivý podvečer
Autoškola
ROČNÍK 8, PROSINEC 2014, ČÍSLO 4
35
Rozsvícení Vánočního stromu a kostela Sv. Bartoloměje
Děkujeme všem mochovským fotografům za snímky pro Zpravodaj. Tentokrát jich došlo
velké množství, proto jsme vybrali ty nejdůležitější a nejpovedenější.
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ. Ročník 8 (rok 2014), číslo 4. Vydává Obec Mochov. Zajišťuje Obecní úřad
Mochov, Sokolovská 92, Kulturní a sociální komise. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních
úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, za věcnou správnost zveřejněných příspěvků odpovídají
jejich autoři. Vyšlo 9/2014.
Obecní úřad Mochov, Sokolovská 92
250 87 Mochov
tel./fax: 326 992 457
e-mail: [email protected]
MOCHOVSKÝ
ZPRAVODA J
Download

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ