ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ
PROGRAM
PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
„
VŠECHNO, CO POTŘEBUJI
OPRAVDU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL
V MATEŘSKÉ ŠKOLE“
VEŘEJNÁ ELEKTRONICKÁ ČÁST.
PŘÍLOHY JSOU SOUČÁSTÍ ÚPLNÉ VERZE.
ŠKOLNÍ ROK 2014-2015
NÁZEV ŠKOLY: Mateřská škola Hradec Králové, Kampanova 1488
SÍDLO ŠKOLY: Kampanova 1488, Hradec Králové 500 02
IČO: 71000691
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Bc. Ivona Struhařová
ředitelka mateřské školy
ZŘIZOVATEL: Statutární město Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408
V Hradci Králové dne 1. 9. 2014
Č.j………….
Spis. a skart. znak………….
MOTTO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY:
O všechno se rozděl. Hraj fér.
Nikoho nebij.
Vracej věci tam, kde jsi je našel. Uklízej po sobě.
Neber si nic, co ti nepatří
Když někomu ublížíš, řekni, promiň.
Před jídlem si umyj ruce. Splachuj.
Žij vyrovnaně - trochu se uč a trochu přemýšlej
a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj
a hraj si a pracuj.
Každý den odpoledne si zdřímni.
Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta,
chytni někoho za ruku,
a drž se s ostatními pohromadě.
Nepřestávej žasnout.
Vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku
-kořínky míří dolů a rostlinka
stoupá vzhůru a nikdo vlastně neví jak a proč,
ale my všichni jsme takoví.
A nikdy nezapomeň na dětské obrázky a knížky
a první slovo, které ses naučil,
největší slovo ze všech
DÍVEJ SE.
OBSAH
1.
2.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ............................................................................................................. 5
1.1.
NÁZEV ŠVP PV ...................................................................................................................... 5
1.2.
KONTAKT ............................................................................................................................... 5
1.2.1.
Kontakt MŠ Kampanova ..................................................................................................... 5
1.2.2.
Kontakt odloučené pracoviště MŠ Albertova ...................................................................... 6
1.2.3.
Kontakt zřizovatel MŠ ......................................................................................................... 6
OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY .................................................................................. 7
2.1.
2.1.1.
Mateřská škola Kampanova ................................................................................................ 7
2.1.2.
Mateřská škola Albertova .................................................................................................... 7
2.2.
3.
5.
HISTORIE A PROMĚNY MATEŘSKÉ ŠKOLY .................................................................... 7
2.2.1.
Historie a proměny mateřské školy Kampanova ................................................................ 7
2.2.2.
Historie a proměny mateřské školy Albertova .................................................................... 8
CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ...................................................... 10
3.1.
4.
VELIKOST ŠKOLY, POČTY TŘÍD........................................................................................ 7
VZDĚLÁVACÍ CÍLE A ZÁMĚRY, FILOZOFIE ŠKOLY.................................................... 10
3.1.1.
Vize mateřské školy ........................................................................................................... 10
3.1.2.
Hlavní cíl ........................................................................................................................... 10
3.1.3.
Dlouhodobé cíle ................................................................................................................. 10
DLOUHODOBÉ VZDĚLÁVACÍ CÍLE ..................................................................................... 12
4.1.
OBECNÉ CÍLE ...................................................................................................................... 12
4.2.
SPECIFICKÉ CÍLE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ...................................................... 12
4.2.1.
Hlavní prostředky .............................................................................................................. 13
4.2.2.
Pedagogický přístup .......................................................................................................... 14
4.2.3.
Hlavní východiska ............................................................................................................. 14
4.2.4.
Výchozí dokument ............................................................................................................. 14
PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ............................................................................................. 15
5.1.
VĚCNÉ PODMÍNKY A ROZVOJ MATERIÁLNĚ TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ ŠKOLY ... 15
5.2.
ŽIVOTOSPRÁVA ................................................................................................................. 16
5.3.
PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY ....................................................................................... 16
5.4.
VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES ............................................................................... 17
5.4.1.
Nadané děti v MŠ .............................................................................................................. 18
5.4.2.
Děti s odkladem školní docházky v MŠ ............................................................................. 18
5.4.3.
Děti se specifickými potřebami v MŠ ................................................................................ 18
5.5.
SPOLUPRÁCE S RODINOU A VEŘEJNOSTÍ .................................................................... 18
5.5.1.
Spoluúčast rodičů .............................................................................................................. 18
5.5.2.
Spolupráce s veřejností a jinými organizacemi ................................................................ 19
6.
5.6.
ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY ............................................................................................... 20
5.7.
PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLY .................................................... 22
5.8.
ORGANIZACE CHODU ŠKOLY ......................................................................................... 23
5.8.1.
Provozní doba školy........................................................................................................... 23
5.8.2.
Denní řád ........................................................................................................................... 23
5.8.3.
Provoz školy o prázdninách .............................................................................................. 24
5.8.4.
Denní režim ....................................................................................................................... 24
5.8.5.
Tradiční akce školy pro děti, rodiče a veřejnost ............................................................... 24
5.8.6.
Akce školy pro děti............................................................................................................. 25
ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ.................................................................................................. 27
6.1.
6.1.1.
Uspořádání tříd mateřské školy Kampanova .................................................................... 27
6.1.2.
Uspořádání tříd mateřské školy Albertova ........................................................................ 27
6.2.
7.
VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ ŠKOLY A CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH TŘÍD..... 27
NABÍDKA ROZŠÍŘENÝCH AKTIVIT ................................................................................ 28
6.2.1.
Rozšířené činnosti mateřské školy Kampanova ................................................................ 28
6.2.2.
Rozšířené činnosti mateřské školy Albertova ................................................................... 28
VZDĚLÁVACÍ OBSAH ............................................................................................................... 30
7.1.
CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ................................................... 30
7.1.1.
Hlavní vzdělávací témata................................................................................................... 30
7.2.
OBSAH INTEGROVANÉHO CELOROČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO BLOKU .................... 31
7.3.
INTEGROVANÉ BLOKY ŠVP PV ....................................................................................... 33
7.3.1.
Já a moje mateřská škola .................................................................................................. 33
7.3.2.
Podzim ............................................................................................................................... 34
7.3.3.
Kdo jsem a kde žiji ............................................................................................................. 35
7.3.4.
Vánoce ............................................................................................................................... 36
7.3.5.
Zima ................................................................................................................................... 37
7.3.6.
Naše zdraví ........................................................................................................................ 37
7.3.7.
Zvířata ................................................................................................................................ 39
7.3.8.
Jaro .................................................................................................................................... 39
7.3.9.
Já a moje rodina ................................................................................................................ 40
7.3.10.
My děti a… ....................................................................................................................... 41
7.4.
DOPLŇUJÍCÍ PROGRAMY, PROJEKTY, DALŠÍ AKTIVITY ........................................... 42
8.
EVALUAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY ................................................................................................ 43
9.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO RODIČE ............................................................................ 44
9.1.
PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ........................................................................ 44
9.2.
CO BUDOU DĚTI POTŘEBOVAT VE ŠKOLCE ................................................................ 44
9.3.
INFORMACE O PLATBÁCH ZA ŠKOLNÉ A STRAVNÉ .................................................. 45
9.4.
OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE VE ŠKOLE .................................................... 46
9.5.
ZDRAVOTNÍ PÉČE A BEZPEČNOST DĚTÍ V MŠ............................................................. 46
9.5.1.
Vyzvedávání dítěte z mateřské školy.................................................................................. 46
9.5.2.
Zdravotní péče ................................................................................................................... 46
9.5.3.
Ochrana před sociálně patologickými jevy ....................................................................... 47
9.6.
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OTEVŘENÉ PRO VEŘEJNOST ............................................................. 47
9.7.
JAK PŘIPRAVIT DÍTĚ NA VSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ........................................... 47
9.8.
PRAVIDLA CHOVÁNÍ A JEDNÁNÍ V MŠ ......................................................................... 51
9.9.
ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY .................................................................................... 53
PRÁVNÍ SOUVISLOSTI A VÝCHODISKA....................................................................................... 71
1.
1.1.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
NÁZEV ŠVP PV
Robert Fulghum: „VŠECHNO, CO POTŘEBUJI OPRAVDU ZNÁT, JSEM SE
NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE“
Školní vzdělávací program je stanoven na období 3 let.
Čas prožitý v naší mateřské škole by se měl stát pro děti radostnou a příjemnou
zkušeností, která jim napomůže vytvořit si kvalitní znalostní, pohybový i emocionální základ
pro budoucí život i vzdělávání.
1.2.
KONTAKT
Mateřská škola Hradec Králové, Kampanova 1488
IČO 71000691
1.2.1.
Kontakt MŠ Kampanova
Adresa školy: Mateřská škola Kampanova 1488, 500 02 Hradec Králové
e-mail: [email protected]
www.mskampanova.fw.a.net
Ředitelka školy: Bc. Ivona Struhařová, tel. 495 523 806
Zástupkyně ředitelky: Sylva Zapletalová, tel. 495 523 806
Vedoucí školní kuchyně: Jiřina Horná, tel. 495 523 294
Telefonní čísla na jednotlivé třídy a třídní učitelky:
zelená pastelka
495 000 276 J. Holubářová, V. Matoušová
červená pastelka
495 000 277 S. Břehovská, L. Kopřivová
žlutá pastelka
495 000 278 M. Zýková, S. Zapletalová
růžová pastelka
495 000 278 T. Řezáčová, V. Richtermocová
modrá pastelka
495 000 279 S. Růžičková, E. Dvorská
oranžová pastelka
495 000 279 I. Struhařová, Ž. Kovandová
5
1.2.2.
Kontakt odloučené pracoviště MŠ Albertova
Adresa: Mateřská škola Albertova 767, 500 02 Hradec Králové
Telefon: 495 538 297
e-mail: [email protected]
http://www.mskampanova.a-fw.net/albertova.php
Zástupkyně ředitelky pro odloučené pracoviště: Mgr. Eva Hrubá, tel. 495 538 297
Telefonní čísla na jednotlivé třídy MŠ Albertova:
žlutá pastelka
495 538 297 E. Hrubá, J. Kurečková
oranžová pastelka
495 538 297 L. Kalousková, H. Draslarová
modrá pastelka
495 538 297 J. Matyášová
1.2.3.
Kontakt zřizovatel MŠ
Statutární město Hradec Králové
Adresa: Magistrát města Hradec Králové, Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a
mládeže, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Levé křídlo budovy, 3. patro, č. dveří 131 – 135
6
2.
2.1.
OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
VELIKOST ŠKOLY, POČTY TŘÍD
2.1.1.
Mateřská škola Kampanova
Mateřská škola má kapacitu pro 168 dětí. Děti jsou rozděleny do 6 tříd zpravidla podle
věku. Zajišťujeme celoroční a celodenní provoz, a to od 6.30 hodin do 17.00 hodin.
Předškolní vzdělávání zajišťuje 12 odborně kvalifikovaných učitelek. O čistotu prostředí a
děti se starají 4 provozní zaměstnankyně a stravu připravují 4 kuchařky.
Mateřská škola Kampanova je pavilónového typu. Byla vybudována jako účelový
komplex čtyř objektů v městské části Pražské předměstí - jih, v rozhraní klidné vilové čtvrti a
panelové bytové zástavby v sousedství základní školy v Bezručově ulici. V blízkosti jsou
zastávky městské hromadné dopravy Lipky, Obří akvárium, Bavlna.
2.1.2.
Mateřská škola Albertova
Mateřská škola má kapacitu pro 66 dětí. Děti jsou rozděleny do 3 tříd zpravidla podle
věku. Zjišťujeme celoroční a celodenní provoz, a to od 6.30 hodin do 16.15 hodin.
Předškolní vzdělávání zajišťuje 5 odborně kvalifikovaných učitelek. O čistotu prostředí a děti
se starají 2 provozní zaměstnankyně a stravu připravuje 1 kuchařka.
Mateřská škola Albertova je umístěna v samostatné budově vilového typu v městské
části Pražské předměstí, v klidné vilové čtvrti. Mateřská škola se nachází v centru města,
nedaleko zastávek městské hromadné dopravy Lipky, Avion, Bavlna. V blízkosti se nacházejí
základní školy v Habrmanově ulici, na Jiráskově náměstí, v Bezručově ulici a Gočárova
základní škola.
2.2.
HISTORIE A PROMĚNY MATEŘSKÉ ŠKOLY
2.2.1.
Historie a proměny mateřské školy Kampanova
Provoz byl zahájen v roce 1974 jako Společné zařízení jesle a mateřská škola. V roce
1994 byly jesle zrušeny.
Od 1. září 1994 pracuje zařízení jako šestitřídní mateřská škola. Čtyři třídy jsou
v hlavním dvoupodlažním pavilonu a další dvě třídy jsou umístěny jednotlivě v samostatných
pavilonech.
7
V hospodářském pavilonu je pracovna ředitelky a zástupkyně, kancelář vedoucí školní
jídelny, školní kuchyň, sklad potravin, prádelna a sklady materiálu. V tomto pavilonu byla
provedena rekonstrukce školní jídelny a prádelny v souladu s hygienickými normami.
Celé zařízení je plně využíváno. Za celé období svého provozu bylo průběžně
udržováno, větší stavební úpravy byly provedeny na oddělení jeslí při přeměně na třídy
mateřské školy, na hlavní budově došlo k zateplení prostoru schodiště a šaten dětí.
V roce 2009 došlo k celkové výměně oken a dveří v celém areálu školy, byla provedena
výměna venkovních rozvodů tepla a vody. V roce 2010 byla provedena rekonstrukce
venkovních lodžií na hlavní budově. S ohledem na stáří celé budovy bude třeba celková
rekonstrukce a změna komunikace v celém areálu (zastřešení koridorů). V roce 2012 a 2013
proběhla rekonstrukce pavilónů všech tříd. Je vybudováno sociální zařízení pro děti i
personál, zrekonstruovány a nově vybaveny prostory výdejen.
Všechny třídy jsou postupně modernizovány a vybavují se novým nábytkem, dochází k
modernizaci interiérů.
Součástí komplexu je i rozlehlá zahrada, plná zeleně, která byla v měsíci červenci –
říjnu 2006 komplexně zrekonstruována, vybavena novými herními prvky a celkově terénně
upravena. Zrekonstruována byla v rámci projektu „Otevřené dětské hřiště“. Je účelově
rozdělená a plně slouží po všech stránkách dětem. Zejména byl kladen důraz na bezpečnost
dětí při využívání komplexu celé zahrady. Naši zahradu přednostně využíváme pro pobyt dětí
venku, protože v bezprostřední blízkosti je poměrně čilý dopravní ruch neboť v blízkosti naší
mateřské školy vede důležitá dopravní tepna města. V měsících duben-červen, září – říjen o
víkendech slouží jako“Otevřené dětské hřiště“, veřejnosti je určena pro předškolní děti a
jejich rodiče.
2.2.2.
Historie a proměny mateřské školy Albertova
Budova byla postavena v roce 1929 pro rodinu architekta Zákrejse. Mateřská škola zde
byla slavnostně otevřena 19. 1. 1959 jako 13. mateřská škola V Hradci Králové. Budova školy
byla několikrát postupně rekonstruována. Celková rekonstrukce a velká přístavba proběhla
během roku 1978. Od 1. 1. 2003 se dvoutřídní mateřská škola Albertova 767 stala součástí
právního subjektu Mateřské školy Hradec Králové, Kampanova 1488.
V roce 2010 došlo k celkové komplexní rekonstrukci vnitřních prostor budovy. Budova
má nová okna, rozvody, únikové východy. Byla nově vybudována a vybavena výdejna ŠJ,
bylo nově vybudováno veškeré sociální zázemí pro děti i zaměstnance. Je zbudováno únikové
schodiště do všech pater budovy a provozní vstup do výdejny školní jídelny. Bude třeba
dořešit střechu, venkovní opláštění budovy a hlavní vstup - halu do budovy.
8
Od roku 2011 škola provozuje tři třídy, s výdejnou školní jídelny a jejím zázemím.
V suterénu se nachází šatna pro děti, tři sklení místnosti jako úložné prostory, technická
místnost, šatna pro návštěvníky, šatna zaměstnanců logopedna a letní umývárna s dětskými
umyvadly, wc a pisoárem. Letní umývárna má také vlastní vstup ze školní zahrady.
V prvním patře se nachází třída s hernou, umývárna a výdejna školní jídelny. Umývárna
je vybavena šesti dětskými umyvadly, pěti WC, pisoárem, sprchou, umyvadlem pro dospělé.
Součástí je samostatné WC pro dospělé a úklidová místnost s výlevkou. Součástí třídy je
zabudované velké umyvadlo se skříňkou pro pitný režim. Strava se dováží, proto je výdejna
školní jídelny vybavena nejmodernějším zařízením pro udržení kvality potravin, pro ohřev a
přípravu svačin a pití. Veškeré vybavení je nové a nainstalováno v roce 2010 a je v souladu
s hygienickými normami. Výdejna má vstup z chodby, ze třídy a venkovní přístup společný
s únikovým schodištěm. Třída je vybavena lehátky, která se rozkládají.
Ve druhém patře se nachází třída s hernou, umývárna a kancelář. Umývárna je
vybavena šesti dětskými umyvadly, pěti WC, pisoárem, sprchou, umyvadlem pro dospělé.
Součástí je samostatné WC pro dospělé a úklidová místnost s výlevkou. Třída je vybavena
lehátky, která se rozkládají. Ve druhém patře je umístěna kancelář.
Ve třetím patře se nachází třída s hernou a umývárna. Umývárna je vybavena dvěma
dětskými umyvadly, WC, pisoárem a výlevkou. Součástí třídy je zabudované velké
umyvadlo se skříňkou pro pitný režim. Třída je vybavena lehátky, která se rozkládají.
Od roku 2006 se postupně třídy modernizují a vybavují. Nový nábytek a zařízení je
koncipováno tak, aby byla celá budova plně využívána a bezpečně uzpůsobena pro děti
předškolního věku.
Za budovou je školní zahrada, která je vybavena přenosnými herními prvky pro
rozmanité činnosti dětí. V rámci rekonstrukce byl vybudován přístup na zahradu se
zpevněnými plochami a provedeny terénní úpravy a nová dvě pískoviště. Díky grantu bylo
stávající vybavení zahrady doplněno o prvky v rámci environmentální výchovy. Byla
vysazena další zeleň, zbudována krytá pergola - „zelená školní učebna“, smyslová a hmatová
stezka, ptačí ráj, sezení na pařezech, drobné kameniště aj. Do prostor pergoly byla
nainstalována zpevněná plocha z gumopryže. Dále plánujeme vytvořit ostrůvky námětových
her, také „rozhlednu“ se směrovníky a totemem.
9
3.
3.1.
CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
VZDĚLÁVACÍ CÍLE A ZÁMĚRY, FILOZOFIE ŠKOLY
3.1.1.
Vize mateřské školy
„ODCHÁZÍM Z MŠ A JSEM SAMOSTATNÝ, OTEVŘENÝ INFORMACÍM A ZMĚNÁM,
UMÍM ŽÍT SPOLEČNĚ S OSTATNÍMI A V SOULADU SE ZEMÍ“
3.1.2.
Hlavní cíl
Hlavním cílem koncepce výchovně vzdělávací práce jsou spokojené děti, které budou
mít při všech činnostech v průběhu celého dne v mateřské škole pocit bezpečí a zájmu o jejich
osobu i o jejich potřeby, o jejich zdravý tělesný a duševní rozvoj a rovněž tak spokojení
rodiče, kteří nám svěřují své děti do péče.
3.1.3.
Dlouhodobé cíle
1. Vytvořit mateřskou školu, kde bude zajištěno vlídné, vstřícné, laskavé a přátelské
prostředí bez stresů, napětí a nejistoty ve vztahu k dětem i rodičům.
2. Vytvořit mateřskou školu, kterou budou opouštět
a) děti radostné, osobité, zvídavé, relativně samostatné, citově bohaté se zájmem o získávání
vědomostí, dovedností a schopností,
b) děti, které budou mít zvládnuty, podle svých individuálních možností a schopností,
elementární klíčové kompetence ze všech oblastí života, a dále je rozvíjet (celoživotní
vzdělávání),
c) děti, které mají kladný vztah a pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou, lidmi,
společností a s celou naši planetou Zemí,
d) děti, které budou mít elementární poznatky o zdraví a péči o něj.
3. Vytvořit mateřskou školu, kde budou mít vhodné podmínky děti se specifickými
problémy, například:
- Logopedická cvičení (logopedické preventistky), - Grafomotorická cvičení (jemná
motorika), - Psychomotorická cvičení, - Individuální přístup
4. Vytvořit mateřskou školu,kde budou mít vhodné podmínky talentované děti
v rozšířených aktivitách
10
Výtvarné a pracovní činnosti - podpora tvořivosti
Hudební činnosti - rozvoj pěveckých dovedností ve sborečku
Hra na flétnu - rozvoj základních dovedností při hře na hudební nástroj
Dramatické činnosti - těšit se z toho, co již umím, podpora sebejistoty a zdravého sebevědomí
Jazykové činnosti - elementární seznamování s anglickým jazykem
Pohybové činnosti- podpora zdravého životního stylu
5. Vytvářet i nadále předpoklady pro dobré jméno mateřské školy a která je synonymem
kvalitní práce a přátelského klimatu.
Škola, která nemá problémy s naplněním své kapacity, protože rodiče se svými dětmi za ní
půjdou i z lokalit, které nejsou v bezprostřední blízkosti.
Pokračovat v navázané spolupráci, mít kredit spolupracovníka Univerzity Hradec Králové.
6. Budovat mateřskou školu, která bude skýtat příjemné prostředí jak pro děti, rodiče, tak i
pro zaměstnance, bude moderně vybavena dostatečným množstvím pomůcek a hraček,
odpovídajících současným trendům předškolního vzdělávání. Součástí školy bude kvalitně a
účelně vybavená zahrada, kterou budou děti aktivně využívat pro nejrůznější činnosti.
7. Budovat mateřskou školu, kde pedagogičtí pracovníci budou schopni týmové i samostatné
práce, kteří se průběžně vzdělávají a aktivně se podílejí na realizaci projektů a přicházejí s
návrhy na řešení problémů, kde provozní pracovníci spolu s pedagogy tvoří jeden pracovní
tým, kde jsou všechny profese stejně důležité a kde všem pracovníkům jde o to, aby škola
pracovala v zájmu dětí a jejich rodičů.
Cíle dále rozpracovány v příloze viz. STŘEDNĚDOBÉ CÍLE
11
4.
4.1.
DLOUHODOBÉ VZDĚLÁVACÍ CÍLE
OBECNÉ CÍLE
Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení.
Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.
Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost
působící na své okolí.
4.2.
SPECIFICKÉ CÍLE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Vzdělávání přizpůsobovat vývojovým kognitivním, sociálním a emocionálním
potřebám dětí této věkové skupiny a dbát, aby tato vývojová specifika byla při vzdělávání dětí
v plné míře respektována. Vytvářet ve škole prostředí s dostatkem mnohostranných a
přiměřených podnětů k aktivnímu rozvoji a učení se dětí.
Vzdělávání musí být vždy vázáno jak k obecným potřebám daným věkem dítěte, tak k
individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí a aby pedagogické aktivity
probíhaly v rozsahu potřeb každého z nich. Je třeba, aby se každému dítěti dostalo podpory,
péče a stimulace v míře, kterou individuálně potřebuje, a v kvalitě, která mu vyhovuje.
Vzdělávání zasahuje celou osobnost dítěte. Proto je potřeba nerozlišovat jednotlivé
izolované discipliny. Vzdělávání se orientuje k oblastem působení, které vycházejí od dítěte a
mezi nimiž je vše vzájemně provázáno a propojeno.
Dítě se učí především na základě své interakce s okolím a svou vlastní prožitou
zkušeností, proto vzdělávací činnosti v mateřské škole musí být založeny na přímých
zážitcích dítěte, vycházet z jeho samostatné činnosti a individuální volby, z dětské zvídavosti
a potřeby objevovat. Využívá se přirozený tok dětských myšlenek a spontánních nápadů,
poskytuje se dostatek prostoru pro spontánní aktivity a dětské plány a zajišťuje dětem
dostatečnou možnost projevovat se, bavit se a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem.
Vytvářet ve škole vhodné prostředí pro dítě - podnětné zajímavé a obsahově bohaté.
Veškeré aktivity musí obsahovat prvky hry a tvořivosti, podněcovat radost z učení, zájem
dítěte poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti, a tak přispívat k rozvoji
schopnosti dítěte porozumět sobě i světu, který jej obklopuje.
12
Dítě musí mít možnost prožívat uspokojení z úspěchu a z překonávání překážek tak, aby
sebe sama vnímalo jako plnohodnotného a schopného jedince, který je svým okolím uznáván
a přijímán.
Při práci s dětmi zařazovat didakticky zacílenou činnost, která je pedagogem přímo
nebo nepřímo motivovaná, kterou dítěti nabízí a v níž je zastoupeno spontánní i záměrné
učení. Vzdělávání uskutečňovat nejenom v didakticky zacílené činnosti, ale ve všech
činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou.
Využívat metodu tvořivé improvizace, resp. pružné a citlivé reagování na okamžitou
situaci; to poskytuje dítěti srozumitelnou praktickou ukázku životních souvislostí, učí dítě
vnímat spojitosti a napomáhá umocňovat jeho zážitek, což nepochybně zvyšuje přirozenou
účinnost vzdělávání.
Smyslem výuky a výchovy v mateřské škole není naplňovat dětskou mysl informacemi a
prožitky, ale především probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe,
naslouchat a objevovat, i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže.
Mateřská škola bude probouzet v dítěti aktivní zájem o globální svět poznávání a
objevování, a podporovat touhu i odvahu dítěte předvést, co všechno umí, co dokáže a
zvládne. To vše ve vztahu k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí.
Alternativní přístup se projeví rovněž ve volbě metod, obsahu a organizaci pobytu dětí
v mateřské škole.
Z naší mateřské školy utvořit místo, které zajistí rovnováhu mezi svobodným,
přirozeným rozvojem osobnosti každého dítěte a nezbytnou mírou omezování, které sebou
nese výchova ve skupině. Nezbytným předpokladem je dát dětem základy kompetencí
důležitých pro život, ve vztahu k jejich věku, individualitě a rodinnému zázemí. Napomáhat
k zdravému rozvoji a učení dětí, k osvojování si základů hodnot společnosti a dále podporovat
v dětech samostatnou osobnost, schopnou se projevit a působit na své okolí.
4.2.1.
Hlavní prostředky
Hlavním prostředkem k plnění stanovených cílů je kvalitní odborná výchovně
vzdělávací práce pedagogických pracovníků, zaměřená na kompletní a individuální péči o
všechny svěřené děti v průběhu celého dne stráveného v mateřské škole. Nezbytnou součástí
je průběžná a neformální příprava.
13
4.2.2.
Pedagogický přístup
Hlavní důraz je třeba klást na zajištění takového pedagogického přístupu k dětem, kde
péče, výchova a vzdělávání vytváří jeden celek, kde je vyváženě zastoupeno spontánní i
záměrné učení, založené na aktivní účasti dítěte, didaktická činnost organizovaná převážně
v menších skupinách s individuálním využitím rozmanitých her a činností („škola hrou“), a
kde je dán prostor pro realizaci podnětů a uspokojování potřeb ze strany dětí. Při výchovném
a vzdělávacím působení stavět na spolupráci s rodinou a okolím (strategie). Direktivní přístup
nahradí důvěra k vyváženým možnostem a schopnosti vnitřního posilování samotného dítěte.
4.2.3.
Hlavní východiska
Hlavním východiskem bude nadále zejména vytváření dostatečně podnětného prostředí
pro osobnostní rozvoj všech dětí a východiskem pro jeho vytváření bude kromě odborné
stránky i kvalitní a konkrétní znalost schopností, možností a individuálních potřeb
jednotlivých dětí. K jejich hlubšímu poznávání budou sloužit i funkčně vedené nově
zpracované pedagogicko-diagnostické záznamy o dětech. Tyto záznamy budou vedeny ve
spolupráci učitelek na třídách po celou dobu docházky jednotlivých dětí do mateřské školy,
včetně individuálního plánu rozvoje dítěte v případě odkladu povinné školní docházky.
4.2.4.
Výchozí dokument
Výchozím dokumentem pro výchovně vzdělávací práci je aktualizovaný RVP pro
předškolní vzdělávání, podle kterého si učitelky (učitelé) týmově vytvoří svůj vlastní Školní
vzdělávací program a následně Třídní vzdělávací program, který pak rozpracují v konkrétních
třídách.
V rámci přípravy na výchovně vzdělávací práci mají učitelky potřebné materiální
zázemí pro shromažďování potřebného metodického materiálu, měsíční témata a týdenní
podtémata či programové bloky, které jsme si stanovili jako výchozí, s návrhy metodických
námětů, s využitím podle individuálních možností dětí a podle věkové skupiny dětí
v jednotlivých třídách. Na základě těchto materiálů pak budou učitelky zpracovávat na třídách
společně konkrétní týdenní plán výchovně vzdělávací práce, obohacovat ho o další náměty
v konkrétních podmínkách přímé pedagogické práce s dětmi a zakládat si je spolu
s metodickými materiály pro další práci. Metodiku přípravy na výchovně vzdělávací práci si
zvolí učitelky samy za předpokladu, že bude funkční.
14
5.
PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ
Podmínky dále rozpracovány v příloze viz. 10.2. PLÁN ČINNOSTI MŠ A SWOT
ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU
5.1.
VĚCNÉ PODMÍNKY A ROZVOJ MATERIÁLNĚ
TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ ŠKOLY
Velikost tříd je dostatečná, odpovídá hygienickým normám na daný počet dětí. V každé
třídě je hrací i pracovní plocha, relaxační kout a vhodné prostorové uspořádání. Vybavení,
pomůcky i hračky odpovídají věku dětí, antropometrickým požadavkům, počtu dětí ve
třídách, jsou zdravotně nezávadné. Všechny třídy mateřské školy jsou vybaveny novým
nábytkem, který umožňuje dětem půjčovat si samostatně většinu hraček a pomůcek. Hračky a
pomůcky jsou pravidelně obměňovány. Děti se svými pracemi podílejí na výzdobě prostor
školy. Každá třída má zvolenou svou barvu, do které je laděno zařízení i výzdoba. Hygienické
i sanitární vybavení je na dobré úrovni.
Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické
normy dle platných předpisů (čistota, teplota, vlhkost vzduchu, osvětlení, hlučnost, světlo a
stín, alergizující a jedovaté látky a rostliny apod.).
V červenci 2013 proběhla v mateřské škole Kampanova rekonstrukce umýváren dětí,
obnova podlahových krytin šaten a vybavení novými šatními skříňkami ve všech třídách.
V mateřské škole Albertova proběhla celková rekonstrukce vnitřních prostor v roce 2010.
Školní zahrada mateřské školy Kampanova je zrekonstruovaná v roce 2006 a přístupná
veřejnosti v rámci projektu „Otevřená dětská hřiště“. Je rozsáhlá, vybavená různorodými
herními prvky a děti ji mohou využívat jak v dopoledních, tak i odpoledních hodinách. Školní
zahrada v mateřské škole Albertova prochází obnovou a je zařazena v projektu „Zelená školní
učebna“. Úpravy školní zahrady budou probíhat také tento školní rok dle schváleného
projektu s využitím dotace „Příroda ve školce“.
15
5.2.
ŽIVOTOSPRÁVA
Dětem je podávány dvě svačiny a oběd, které připravuje vlastní školní jídelna. Do MŠ
Albertova každodenně dovážena v termoportech. Mateřská škola Albertova má svoji výdejnu,
strava je udržována v odpovídající teplotě a kvalitě v moderních přístrojích. Mezi jídly jsou
dodržovány 3 hodinové intervaly. Samozřejmě je pitný režim zajištěn během celého dne
formou zásobníku na čaje, snadno ovládaného dětmi. Každé dítě má v MŠ svůj hrneček,
z něhož nápoje pije.
Dětem je umožňován každodenní pobyt venku. K těmto účelům je určena školní
zahrada, která plně slouží pro rozmanité činnosti dětí. Využíváme také okolních hřišť a parků
k vycházkám.
Po obědě mají děti možnost odpočinku. Všechny děti si v postýlkách poslechnou
pohádku. Dětem s nižší potřebou spánku umožňujeme po kratší době odpočinku věnovat se
klidným činnostem.
V mateřské škole jsou provozní pracovnice, které přesně podle hygienických norem
udržují prostředí tak, aby byly z tohoto hlediska podmínky pro děti co nejlepší. Pravidelně
vytírají pomocí moderních prostředků, 3 x za rok umývají okna, jednou za tři týdny převlékají
lůžkoviny dětí, týdně mění ručníky. Dbají o čistotu hrnečků i nádob pro pitný režim.
Pravidelně udržují interiér i exteriér mateřské školy v čistém a útulném stavu.
5.3.
PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY
Protože jsme předškolní zařízení a naším cílem je vzdělávat a vychovávat děti
předškolního věku, klademe velký důraz na celkové klima třídy, které musí být k dítěti
vstřícné, příjemné, bezpečné, musí mu dodávat pocit volnosti, jistoty a spokojenosti. Všechny
děti mají rovnocenné postavení v kolektivu, žádné z nich není zvýhodňováno, ale ani
znevýhodňováno. Respektujeme potřeby dítěte – obecně lidské i vývojové. Pro klidnou
individuální i skupinovou práci bychom přivítaly nižší počet dětí v jednotlivých třídách.
Vytváříme takové prostředí, kde se jak děti, tak personál může cítit spokojeně, jistě a
bezpečně.
16
5.4.
VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES
Připravujeme činnosti tak, aby byly dětem přiměřené a aby je podněcovaly k dalším
aktivitám. Dáváme dětem co nejširší spektrum podnětů, aby se v nich každé „našlo“ a mělo
možnost zažít pocit uspokojení z toho, co dělá.
Náš pedagogický styl je podněcující, podporující, sympatizující, počítá s aktivní
spoluúčastí a samostatným rozhodováním a odpovědností dítěte.
Nabízíme dětem činnosti v zájmových kroužcích, které jsou určeny pro vybrané děti
(logopedická péče, grafomotorická cvičení), pro děti dle jejich zájmu (výtvarné činnosti,
hudební činnosti, hra na flétnu), kapacita těchto zájmových aktivit je omezená organizací dne
v mateřské škole. Pro nejstarší děti také připravujeme elementární výuku anglického jazyka a
elementární seznamování s prací na počítači pomocí vzdělávacích programů pro předškoláky.
Pedagogové mateřské školy spolupracují při tvorbě školního vzdělávacího programu a
třídního vzdělávacího programu. Nadstandardní činnosti organizaujeme tak, aby doplňovaly
aktuální třídní vzdělávací programy a nenarušovaly jej. Pro zvyšování kvality vzdělávání dětí
se učitelky dále vzdělávají, upřednostňujeme další vzdělávání pedagogů v daných oblastech
dle nabízených rozšířených nadstandardních činností.
V září roku 2002 navázala naše mateřská škola trvalou spolupráci se soukromou
logopedickou poradnou v Hradci Králové, v Hradecké ulici č.1172. Díky této spolupráci
zajišťujeme bezplatně odbornou logopedickou péči o děti s prostou vadou řeči, kterou
provádějí naše učitelky (logopedické preventistky) pod odborným vedením klinického
logopeda Mgr. Ivanky Boumové. Děti, které byly do logopedické poradny zařazeny,
Mgr. Boumová vyšetří a poté s našimi logopedickými asistentkami odborně konzultuje další
postup při nápravě řeči individuálně u každého dítěte. Naši mateřskou školu logopedka
navštěvuje v průměru třikrát do roka.
Jsme zařazeni v ekologickém programu „Mrkvička“, letošní rok pokračujeme ve
spolupráci na realizaci projektu „Zelená školní učebna“.
Průběžně dovybavujeme knihovny a kabinety pomůcek na obou MŠ. Také v letošním
roce plánujeme doplňovat další materiál pro rozvíjení předčtenářské gramotnosti na třídy
s nejstaršími dětmi. Dle finančních možností školy také plánujeme doplnit osvědčeným
používaným metodickým materiálem všechny třídy mateřské školy a nakoupili jsme kvalitní
počítače pro ICT gramotnost. Plánujeme zakoupit interaktivní tabuli do obou MŠ.
17
5.4.1.
Nadané děti v MŠ
Respektujeme individualitu každého dítěte. U talentovaných dětí uplatňujeme
neautoritativní komunikaci, nasloucháme, co dítě říká… Vytváříme prostor pro prezentaci
názorů, zájmů. Zajišťujeme rozšířenou edukační nabídku pro další rozvoj ale také pro
případné slabé stránky nadaného dítěte. Spolupracujeme s rodiči, aby rozvoj dítěte v mateřské
škole byl efektivní. Výtvarné práce zasíláme do výtvarných soutěží, talentované děti
doporučujeme do ZUŠ, pěveckých sborů a sportovních klubů.
5.4.2.
Děti s odkladem školní docházky v MŠ
Dětem s odkladem školní docházky věnujeme zvýšenou pozornost. Pečlivě sledujeme
jejich pokroky v jednotlivých oblastech. Častěji potřeby dětí, úroveň vědomostí a dovedností
konzultujeme s rodiči. Učitelky zpracují individuální plán práce dle doporučení Pedagogicko
psychologické poradny. Pokroky dítěte jsou zaznamenávány do jeho portfolia.
5.4.3.
Děti se specifickými potřebami v MŠ
Dětem se specifickými potřebami věnujeme zvýšenou péče dle jeho potřeb, ale také
možností učitelek a s ohledem na ostatní děti ve třídě. Učitelky spolupracují intenzivněji
s rodiči. Dle vzniklých situací doporučujeme případnou návštěvu odborníka pro posouzení
pokroků dítěte, případně doporučení navštěvovat speciální školské zařízení. Je sledován jejich
vývoj v jednotlivých oblastech a činnosti nastaveny tak, aby i tyto děti zažívaly úspěch a
radost z toho, co se jim povedlo.
5.5.
SPOLUPRÁCE S RODINOU A VEŘEJNOSTÍ
5.5.1.
Spoluúčast rodičů
Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná ochota spolupracovat, důvěra a
otevřenost, vstřícnost, porozumění a vzájemný respekt. Spolupráce funguje na základě
partnerství. Pedagogové vnímají konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim
porozumět a vyhovět.
Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů.
Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Projeví-li
zájem, mohou spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých
problémů apod. Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho
individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči na společném postupu při
18
jeho výchově a vzdělávání. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost
jejich informací. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, diskrétně a s vědomím, že pracují s
důvěrnými informacemi.
Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě, nabízí
rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání
předškolních dětí.
Rodiče zveme k nám do mateřské školy a na různé akce (Den otevřených dveří,
informační schůzky pro rodiče, Zahradní slavnost, „Poklad na stříbrném rybníku“, Mámo,
táto, pojď si se mnou hrát „Namaluj čerta“ apod.) Pro rodiče a hosty připravujeme na vánoce
a na jaře besídky – vystoupení dětí s programem.
Rodičům nabízíme možnost komunikace s učitelkami při předávání dětí nebo po dohodě.
Rády si uděláme čas na otázky, problémy nabídky spolupráce apod. Společně můžeme dítěti
problémy ulehčit nebo hledat společná řešení případných obtíží. Jsme vděčné za nabídky
darů, pomoci i pochopení ze strany rodičů.
5.5.2.
Spolupráce s veřejností a jinými organizacemi
Děti z mateřské škola navštěvují základní školy Bezručova, Habrmanova a Jiráskova
v rámci přípravy dětí na plynulý přechod od předškolního ke školnímu vzdělávání.
Spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Hradci Králové, na vyžádání
rodičů vypracujeme odbornou zprávu pro poradnu k posouzení školní zralosti pro případný
odklad školní docházky. Spolupracujeme a vypracováváme odborné zprávy také pro další
odborníky v péči o dítě předškolního věku (SPC, stacionáře, orgány sociálně-právní ochrany
dítěte apod.).
S dětmi chodíme na návštěvy do galerií, knihoven, divadel, muzeí, na výstavy a další
akce dle nabídek. V mateřské škole také organizujeme dětská divadelní představení hraná
profesionálními herci a umělci. Pro pohybové aktivity také využíváme dětských hřišt v okolí.
Nově jsme navázali spolupráci s FC Hradec Králové Bavlna, který nám umožnil využívat
své sportovní venkovní prostory pro každodenní pohybové aktivity dětí. Pravidelně cvičíme
v tělocvičně Základní školy Jiráskova. Pokračujeme v kurzu bruslení pod vedením
hokejového klubu Hradec Králové. Letošní školní rok jsme se zapojili do kurzu lyžování a
plavání. Navštěvujeme solnou jeskyni.
Mateřská škola poskytuje pravidelné odborné praxe studentům Univerzity Hradec
Králové – Ústavu primární a neprimární edukace. Studenti oboru Učitelství pro mateřské
školy připravují pro děti hodnotné projekty pod vedením našich učitelek.
19
Mateřská
škola
spolupracuje
již
desátým
rokem
s Krajským
úřadem
královéhradeckého kraje, se Statutárním městem Hradec Králové a s Univerzitou
Hradec Králové – Ústavem primární a preprimární edukace a Katedrou výtvarné kultury při
organizování mezinárodní výtvarné soutěže a přehlídky výtvarné tvorby dětí předškolního
věku „Školka plná dětí“. Děti z mateřské školy se podílejí svými výtvarnými pracemi na
výzdobě výstavních prostor a při vystoupení pro vítězné soutěžící děti.
Mateřská škola za podpory zřizovatele – Statutárního města Hradec Králové
připravuje ke dni dětí pro děti, rodiče a veřejnost zábavné sobotní odpoledne „Poklad na
Stříbrném rybníku“. Svou práci zde každoročně prezentuje nejen naše mateřská škola, ale také
mnoho dalších organizací.
Obě mateřské školy jsou zapojeny Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory
Sever v Hradci Králové do programu „Mrkvička“ (vzdělávací a informační podpora MŠ v
naplňování environmentální oblasti Dítě a svět RVP pro předškolní vzdělávání).
V roce 2012 jsme navázali úspěšnou spolupráci s organizací Městské lesy Hradec
Králové, kde v rámci jejich programu „Lesní pedagogika“ navštěvujeme s dětmi Mazurovy
chalupy s pohádkovou stezkou.
5.6.
ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Systém řízení mateřské školy
Všichni pracovníci mateřské školy se aktivně podílejí na chodu mateřské školy, její
organizaci, výchově a vzdělávání dětí. Řízení je směřováno na kontrolu práce jak
pedagogických, tak provozních pracovníků, s cílem zajištění plynulého provozu MŠ,
sledování úrovně pedagogické práce a všestranného rozvoje osobnosti každého dítěte a jeho
přípravu na život.
Forma kontrolní činnosti
Ředitelka školy a její zástupkyně hospitují ve výchovně vzdělávacích činnostech,
kontrolují vedení třídní dokumentace a hodnotí kvalitu výchovně vzdělávací práce. Průběžně
je kontrolována kvalita práce provozních pracovníků. Jednou ročně všichni zaměstnanci
vyplňují autoevaluační a evaluační dotazníky. Je nabízen hodnotící dotazník také rodičům dětí
z mateřské školy. Pravidelně jsou organizovány pedagogické rady, provozní porady a také
pracovní porady podle aktuální potřeby.
Obecná kritéria hodnocení zaměstnanců v příloze viz. 10.3. ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ
ŠKOLY - KRITÉRIA HODNOCENÍ
20
Organizační schéma řízení školy
ŘEDITELKA ŠKOLY
Statutární zástupce školy
2. stupeň řízení
ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY I
MŠ Kampanova
Statutární zástupce ředitelky školy
1.stupeň řízení
ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY II
pro odloučené pracoviště
MŠ Albertova
1.stupeň řízení
VEDOUCÍ
ŠKOLNÍ JÍDELNY
UČITELKY
UČITELKY
VEDOUCÍ KUCHAŘKA
0.stupeň řízení
PROVOZNÍ MŠ
PROVOZNÍ MŠ
KUCHAŘKA, PRACOVNICE
PROVOZU ŠJ - Kampanova
1.stupeň řízení
PRACOVNICE PROVOZU ŠJ
- výdejna Albertova
Vedoucími zaměstnanci školy
Bc. Ivona Struhařová - ŘEDITELKA MŠ, statutární zástupce školy
Sylva Zapletalová - ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY I MŠ Kampanova, statutární zástupce
ředitelky školy
Mgr. Eva Hrubá - ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY II pro odloučené pracoviště MŠ Albertova
Jiřina Horná – VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY
Saša Ochrymovičová – VEDOUCÍ KUCHAŘKA
Informační systém
Zaměstnanci:
• průběžné informační schůzky (dle potřeby 1x týdně)
• oběžníky
• nástěnka pro zaměstnance
• pedagogické rady (5x ročně)
• pracovní porady (dle potřeby)
• zahajovací porada pro všechny zaměstnance z obou mateřských škol (1x ročně)
Rodiče:
• každodenní komunikace při předávání dětí
• informační nástěnky v šatnách
• informační tabule pro rodiče i veřejnost
21
• „počítačový panel“ informující rodiče o aktuálním stavu účtu, plateb za školné a
stravné
• internetové webové stránky školy
Veřejnost:
• webové stránky, včetně dalších medií
• informační tabule
• „Den otevřených dveří“
• prezentace výtvarné soutěže, pořádané naší MŠ ve spolupráci s Královehradeckým
krajem a Univerzitou HK
• prezentace školy při veřejném vystupování dětí při různých společenských akcích
• prezentace školy "Zahradní slavnost"
• prezentace školy při organizačním zajištění akce pro předškolní děti hradeckého kraje
„ Poklad na Stříbrném rybníku“
5.7.
PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLY
Všichni pedagogičtí pracovníci v naší mateřské škole splňují předepsanou odbornou
kvalifikaci v oboru předškolní pedagogika. Ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního
týmu, sleduje udržení a další růst profesních kompetencí všech pedagogů (včetně svojí
osoby), vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání.
Služby učitelek jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech
činnostech dětem zajištěna optimální pedagogická péče. Učitelky se zpravidla střídají po
týdnu při ranní a odpolední službě. Při vycházkách, výletech, docházení mimo areál je vždy
zajištěný dostatečný počet zaměstnanců pro dohled nad dětmi.
Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem (v souladu se
společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání
předškolních dětí).
Specializované služby, jako je logopedie, rehabilitace či jiná péče o děti se speciálními
vzdělávacími potřebami, ke kterým předškolní pedagog sám není dostatečně kompetentní,
jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky (speciálními pedagogy, školními či
poradenskými psychology, lékaři, rehabilitačními pracovníky aj.).
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
V mateřské škole pracuje tým kvalifikovaných zkušených učitelek. Čtyři učitelky mají
dokončené bakalářské studium, jedna studuje, tři mají dokončené magisterské studium.
22
Ostatní učitelky se účastní seminářů v dalším vzdělávání dle vlastního výběru, určených pro
děti předškolního věku a informují o nich své kolegyně. Díky stálého zájmu zaměstnanců o
sebevzdělávání a další vzdělávání pedagogických pracovníků zajišťují všechny rozšířené
činnosti pro děti kmenové učitelky. Také se daří každý rok i přes odchody pracovnic do
důchodu rozšířit počty učitelek - logopedických preventistek.
Sedm učitelek vede odborné praxe pro studenty Pedagogické fakulty UHK. Ostatní
pedagogové mají možnost účastnit se odborně vedených programů a rozborů práce studentů.
Zaměstnanci mají ve škole k dispozici odbornou a dětskou literaturu a časopisy, kterou
využívají pro svoje sebevzdělání i pro práci s dětmi. Na požádání ji půjčují rodičům dětí.
5.8.
ORGANIZACE CHODU ŠKOLY
5.8.1.
Provozní doba školy
Provoz mateřské školy Kampanova je od 6.30 hodin do 17.00 hodin.
Provoz mateřské školy Albertova je od 6.30 hodin do 16.15 hodin.
Denní řád
5.8.2.
Denní řád i plánování je dáno těmito hlavními pilíři:
denní řád je limitován dobou příchodu dětí do MŠ – do 8.00 hodin
dobou jídel, mezi nimiž jsou 3 hodinové intervaly
dobou pobytu dětí venku dle počasí alespoň 2 hodiny
Využíváme individuálních, skupinových i frontálních činností. Děti mají dostatek
prostoru k experimentování, k vlastní i společné aktivitě a nejsou přetěžovány.
Poměr mezi spontánními a řízenými činnostmi je vyvážený. V denním programu je
pamatováno na dostatek přirozených pohybových aktivit, ale jsou pravidelně zařazovány
zdravotně preventivní pohybové činnosti a cvičení dětí na nářadích ke zvyšování dětské
zdatnosti, svalové síly a obratnosti. Využíváme za tímto účelem také cvičení v tělocvičně
základní školy.
Rodiče přivádí své dítě do 8.00 hodin ráno, aby umožnili dětem zúčastnit se a prožít
převážnou část z programu, který mateřská škola nabízí. Na základě předešlé domluvy však
mohou rodiče přivést i odvést své dítě kdykoliv během dne.
Na netradiční akce jsou zvány také děti a rodiče z okolí, které mateřskou školu dosud již nenavštěvují nebo navštěvují jinou školu.
23
Také náš interiér přizpůsobujeme potřebám dětí – pravidelně jej měníme, doplňujeme a
obměňujeme. Děti se podílí svými výtvarnými a výtvarně pracovními výrobky na celkové
estetické výzdobě mateřské školy.
5.8.3.
Provoz školy o prázdninách
Provoz mateřské školy je celoroční. Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci
červenci a srpnu, zpravidla na 4-5 týdnů z důvodu nutné údržby, oprav a čerpání dovolených
zaměstnanců. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka školy po dohodě se
zřizovatelem (v období uzavření MŠ si v nutných případech mohou zažádat o náhradní
umístění v jiné MŠ na základě písemné žádosti rodiče dítěte podané ředitelce mateřské školy,
kam chtějí dítě umístit). Provoz může být omezen i v jiném období - např. v období vánočních
svátků. Informaci o přerušení provozu v tomto případě zveřejní ředitelka mateřské školy
neprodleně po projednání se zřizovatelem o rozhodnutí přerušení provozu.
5.8.4.
Denní režim
Denní režim je orientační a každá třída jej má uzpůsobený konkrétním potřebám dětí a
probíhajícímu programu. Orientační denní režim dané třídy je pro rodiče vyvěšen na nástěnce
v šatnách dětí. Zde také rodiče naleznou informace o dění ve třídě, o připravovaných
programech pro děti z dané třídy i akcích školy.
6.30 – 8.30
Scházení dětí, ranní hry dle volby dětí
8.30 – 8.40
Zdravotní cvičení
8.40 – 8.55
Hygiena, svačina
8.55 – 9.30
Komunikativní kruh, dopolední činnosti
9.30 – 11.30
Pobyt venku
11.30 – 12.00 Hygiena, oběd
12.00 – 14.15 Poslech pohádky, odpočinek
14.15 – 14.30 Hygiena, svačina
14.30 – 17.00 Odpolední zájmové činnosti dětí
5.8.5.
Tradiční akce školy pro děti, rodiče a veřejnost
Vánoční besídky probíhají v prosinci na jednotlivých třídách pro rodiče a hosty dětí.
Pro rodiče a hosty společně s dětmi připravujeme vánoční vystoupení a posezení u stromečku.
Děti vystupují s vánočním programem a své hosty pak pohostí cukrovím vlastní výroby.
Jarní besídky probíhají v květnu na jednotlivých třídách pro rodiče a hosty dětí.
24
„Besídka pro babičky a jejich kamarádky“ – ke Dni matek připravujeme s dětmi
z každé třídy MŠ Kampanova průřezové vystoupení. Zveme k návštěvě na dopolední besídku
nejen babičky, ale všechny zájemce především z řad seniorů.
„Namaluj čerta“- Do odpolední akce mateřské školy Albertova se zapojují nejen
rodiče, ale i studentky UHK a společně s dětmi ve třídě vyrábějí čerty. Tyto společně vzniklá
výtvarná díla nám pak zdobí prostory školy.
„Rozloučení se školním rokem“ - oslavy pro děti a rodiče z MŠ Albertova
odcházející do základní školy pořádáme slavnost na školní zahradě. Děti předvedou rodičům
a svým hostům, co se naučily. Pro děti pak je připraven zábavný program.
„Spaní přes noc ve školce“ pro děti z MŠ Kampanova odcházející do základní školy
připravujeme na konci školního roku rozloučení se školkou formou celodenních her a
společném spaní ve školce. Děti hledají poklad na školní zahradě, navštíví ježibabu
v chaloupce a získají perníček.
Výtvarná soutěž a přehlídka – mateřská škola organizuje mezinárodní výtvarnou
soutěž a přehlídku výtvarné tvorby dětí předškolního věku „Školka plná dětí“. Děti z mateřské
školy se podílejí svými výtvarnými pracemi na výzdobě výstavních prostor a při vystoupení
pro vítězné soutěžící děti.
„Poklad na Stříbrném rybníku“ určený zejména dětem předškolního věku a jejich
rodičům, ale i veřejnosti z celého okolí Hradce Králové. Dětským účastníkům nabízíme
mnoho společných aktivit v duchu motta projektu – „Mámo, táto, pojď si se mnou hrát.“
Tradičně ke Dni dětí pořádáme na školní zahradě mateřské školy Kampanova pro
„naše“ i děti z okolí „Zahradní slavnost“. Během zábavného odpoledne si na stanovištích
vedených učitelkami z naší mateřské školy mnoho rodičů a dětí vyzkouší svou obratnost,
dovednosti a vědomosti neboť hry jsou připraveny tak, aby spolupracovali s dětmi i rodiče a
společně zvládali zadané úkoly. Součástí je i doprovodný zábavný kulturní program a atrakce.
5.8.6.
Akce školy pro děti
Výlety – pro děti pořádáme různé výlety do okolí Hradce Králové - Kunětická hora,
Mazurovy chalupy, Častolovice, Zoo Dvůr K.n.L., vánoční Hrádek u Nechanic a další
Kulturní a vzdělávací akce – divadelní, hudební, kouzelnické, se zvířátky – do
mateřské školy zveme profesionální umělce a chovatele s hodnotným kulturním nebo
vzdělávacím představením. Využíváme také širokou nabídku různých organizací krajského
města - navštěvujeme představení divadla Drak a Labyrint, v Adalbertinu, Galerii výtvarného
umění, Východočeské muzeum, knihovny města, základní umělecké školy a další.
25
Solná jeskyně – s dětmi navštěvujeme v podzimních a zimních měsících solnou
jeskyni v blízkosti školy.
Pohybové činnosti – každý den zařazují učitelky do činností také pohybové chvilky,
hry a různá zdravotní cvičení. Pro pohybové vyžití dětí využíváme naše školní hřiště i hřiště a
parky v blízkosti školy. S dětmi se účastníme také vybraných sportovních akcí (např.
fotbalový turnaj). Jednou za měsíc se střídáme v tělocvičně základní školy Jiráskova.
Pořádáme pro zájemce kurzy bruslení a lyžování.
Během školního roku pořádáme další různé tématické aktivity, výlety, exkurze,
divadla, oslavy, besídky, slavnosti, účasti na soutěžích,… a vítáme aktivní spolupráci s rodiči.
26
6.
6.1.
ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ
VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ ŠKOLY A CHARAKTERISTIKA
JEDNOTLIVÝCH TŘÍD
6.1.1.
Uspořádání tříd mateřské školy Kampanova
Mateřská škola je šestitřídní. Čtyři třídy jsou v hlavním dvoupodlažním pavilonu a
další dvě třídy jsou umístěny jednotlivě v samostatných pavilonech. Vybavení každé třídy je
laděno do jedné barvy a tuto barvu nese v názvu třídy – zelená pastelka, červená pastelka,
růžová pastelka, žlutá pastelka, oranžová pastelka a modrá pastelka. V každé třídě dvě
pedagogické pracovnice pečují o 28 dětí. Jedna provozní pracovnice uklízí ve dvou třídách.
Všechny učitelky na jednotlivých třídách vypracovávají Třídní vzdělávací program a
ve dvojici organizují výchovně vzdělávací práci. Některé programy jsou pořádány pro děti
z více tříd. Do tříd Modrá a Oranžová pastelka zpravidla docházejí děti rok před zahájením
školní docházky a děti s odkladem školní docházky.
Třídní učitelky a provozní pracovnice:
Zelená pastelka
Jitka Holubářová, Bc. Veronika Matoušová , a Klára Brázdová
Červená pastelka
Ludmila Kopřivová, Svatava Břehovská a Klára Brázdová
Žlutá pastelka
Sylva Zapletalová, Bc. Martina Zyková a Romana Šantrůčková
Růžová pastelka
Bc. Tereza. Řezáčová, Valerie Richtermocová a Romana Šantrůčková
Modrá pastelka
Eva Dvorská, Mgr. Simona Růžičková a Lenka Šimková
Oranžová pastelka
Bc. Ivona Struhařová, Žaneta Kovandová a Lenka Šimková
Školní jídelna MŠ:
Vedoucí školní jídelny
Jiřina Horná
Vedoucí kuchařka
Saša Ochrymovičová
Kuchařky
Ivona Klefersterová, Hana Lapáčková
Školnice: Marta Křoustková
6.1.2.
Uspořádání tříd mateřské školy Albertova
Mateřská škola je trojtřídní. Každá třída zabírá jedno patro vily. Vybavení každé třídy
je laděno do jedné barvy a tuto barvu nese v názvu třídy – žlutá pastelka, oranžová pastelka a
modrá pastelka. Ve žluté a oranžové třídě pečují dvě pedagogické pracovnice o 25 dětí,
v modré třídě, kde je umístěno 16 dětí, pracuje jedna učitelka. Každé patro budovy uklízí
jedna provozní pracovnice.
27
Všechny učitelky na jednotlivých třídách vypracovávají Třídní vzdělávací program a
ve dvojici organizují výchovně vzdělávací práci. Některé programy jsou pořádány pro děti
z více tříd.
Třídní učitelky a provozní pracovnice MŠ Albertova:
Žlutá pastelka
Mgr. Eva Hrubá, Bc. Jitka Kurečková a Petra Beková
Oranžová pastelka
Mgr. Lada Kalousková, Hana Draslarová a Lenka Penzová
Modrá pastelka
Jarmila Matyášová a Nikola Bardisová
6.2.
NABÍDKA ROZŠÍŘENÝCH AKTIVIT
6.2.1.
Rozšířené činnosti mateřské školy Kampanova
Jazykové aktivity - elementární seznamování s angličtinou probíhá u nejstarších dětí,
v průběhu celého dne tématicky navazuje na probíhající činnosti. Zajišťují pí. uč. Růžičková,
Richtermocová a Matoušová.
Hudební aktivity probíhají jednou týdně, docházejí děti ze všech tříd. Zajišťuje pí. uč.
Holubářová, spolupracuje s pí. uč. Jiráčkovou a Kovandovou.
Hra na flétnu výuka zpravidla probíhá jednou týdně, docházejí vybrané děti ze všech
tříd. Zajišťují pí.uč. Jiráčková, Matoušová, Zíková a Kovandová v samostatných skupinách na
svých třídách.
Výtvarné a pracovní aktivity při práci na projektech a soutěžích docházejí děti z celé
školy k pí.uč. Richtermocové. Zajišťují všechny uč.na třídách.
Příprava na školu zajišťují učitelky ve třídách nejstarších dětí.
Pohybové aktivity - využití tělocvičny ZŠ Jiráskova, střídají se jednotlivé třídy, každá
jednou v měsíci vždy čtvrtek od 10.00 -10.45 hodin. Dětský aerobic pro nejstarší děti a účast
dětí na konání sportovních soutěží zajišťuje pí.uč. Kovandová. Pro nejstarší věkovou skupinu
dětí zajišťujeme od měsíce října do února vždy v úterý kurs bruslení na zimním stadiónu HK
a kurz lyžování, který zajišťují pí.uč. Kovandová a Růžičková.
Grafomotorická a psychomotorická cvičení zajišťují učitelky ve třídách.
Individuální péči zajišťují učitelky ve třídách v době odpočinku.
Logopedická péče probíhá jednou týdně u vybraných dětí po obědě. Je zajištěna
logopedickými preventistkami pí. uč. Holubářovou, Matoušovou, Řezáčovou, Zapletalovou a
Růžičkovou.
6.2.2.
Rozšířené činnosti mateřské školy Albertova
Rozšířené činnosti probíhají od pondělí do čtvrtka. Nabídka činností určena všem
dětem, které se chtějí účastnit. Některé činnosti jsou omezeny jen pro skupinu nejstarších dětí.
28
„MALÍŘ“ - výtvarné činnosti docházejí všechny děti dle zájmu. Zajišťuje pí.uč.
Kalousková a Hrubá.
„ZPĚVÁČEK“ - hudební činnosti docházejí děti z celé školy dle zájmu. Zajišťuje
pí.uč. Draslarová.
„MUZIKANT“ - hra na flétnu docházejí vybrané talentované děti v samostatných
skupinách. Výuku zajišťuje pí.uč. Kurečková.
„SPORTOVEC“ - pohybové činnosti probíhají každý první čtvrtek v měsíci
v tělocvičně ZŠ Jiráskova, také se využívá zahrada a prostory horní třídy. Účastní se všechny
děti. Zajišťují všechny učitelky.
„ŠIKULKA“ - pracovní činnosti zajišťuje pí.uč. Matyášová.
„ŠKOLÁČEK“ - příprava na školu probíhá s nejstaršími dětmi. Vede pí. uč. Hrubá
a Kurečková, spolupracují všechny učitelky.
„DIVADLO“ - dramatické činnosti zajišťuje pí.uč. Hrubá, spolupracují všechny
učitelky především při přípravě vystoupení pro rodiče.
„ANGLIČTINA“ - jazykové činnosti - elementární seznamování s angličtinou
probíhá ve třetí třídě, v průběhu celého dne tématicky navazuje na probíhající činnosti.
Zajišťuje pí.uč.Hrubá.
Grafomotorická cvičení a jazykové chvilky probíhají v průběhu celého dne a
tématicky navazují na probíhající činnosti. Zajišťují pí. uč. Kalousková a Draslarová u
vybraných nejstarších dětí.
Logopedická péče zajištěna logopedickou preventistkou pí.uč. Matyášovou a
Kalouskovou, probíhá jednou týdně u vybraných starších dětí.
Psychomotorická cvičení zajišťuje pí. uč. Kurečková.
Individuální péči zajišťují učitelky ve třídách v době odpočinku.
29
7.
7.1.
VZDĚLÁVACÍ OBSAH
CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
7.1.1.
Hlavní vzdělávací témata
Program je rozdělen do čtyř hlavních vzdělávacích témat:
JÁ A ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA,
JÁ A PŘÍRODA,
JÁ A OKOLÍ,
JÁ A SVÁTKY.
Z těchto témat vyplývají témata a podtémata Integrovaného celoročního vzdělávacího
bloku. Náročnost je vypracována pro nejstarší věkovou skupinu dětí. Při odchodu do základní
školy nejstarší děti ovládají dle svých schopností a možností dané kompetence. Učitelky u
mladších dětí si vybírají témata a podtémata podle věku a schopností dětí, přizpůsobují jim
vzdělávací nabídku, výstupy a směřování k dílčím kompetencím. Každé téma je ukončeno
hodnocením.
Vzdělávací program je velmi naplněný. Je to ale pouze nabídka témat a podtémat.
Učitelky mohou některá podtémata vynechat, sloučit, nahradit doplňujícím podtématem – vše
podle potřeb dětí.
Závazná jsou čtyři hlavní témata. Učitelky na každé třídě si vyberou nejvhodnější
variantu realizace ŠVP PV podle svých podmínek a nahlásí ředitelce variantu svého TVP.
Varianta I: TVP bude vycházet z podrobného ŠVP PV, bude mít vlastní konkrétní výstupy a
směřování ke klíčovým kompetencím. Varianta II: TVP bude vycházet pouze z daných
hlavních témat, bude obsahovat svá témata a podtémata, bude mít vlastní předběžný časový
plán. Učitelky tvoří TVP a vycházejí přímo z RVP. Každé téma bude mít své vlastní
konkrétní výstupy a dílčí kompetence.
30
7.2.
OBSAH INTEGROVANÉHO CELOROČNÍHO
VZDĚLÁVACÍHO BLOKU
1.TÉMA
JÁ A MOJE MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZÁŘÍ
1.1. To je moje mateřská škola (adaptace na MŠ, seznámení s prostředím, značky, režim)
1.2. To jsou moji kamarádi (děti ve třídě, jméno, příjmení)
1.3. Kdo se o nás stará (práce dospělých v MŠ, práce rodičů, užitečnost páce a její výsledek)
1.4. Věci kolem nás (hračky, hygienické potřeby, oblečení, rozměry, barvy, tvar)
1.5. DOPLŇUJÍCÍ PODTÉMA: Konec léta
2.TÉMA
ŘÍJEN
PODZIM
2.1. Změny v přírodě (hlavní znaky, zvířata, rostliny, příprava na zimu, péče o živ. prostředí)
2.2. Ovoce a ovocné stromy (druhy ovoce, sklizeň, využití a význam pro člověka, úpravy)
2.3. Zelenina (sklizeň v zahrádkách a práce na poli, význam zeleniny a úpravy)
2.4. Stromy, keře a jejich plody
2.5. DOPLŇUJÍCÍ PODTÉMA: Projekt „Kámen“ (rozdíl mezi živou a neživou přírodou)
3.TÉMA
KDO JSEM A KDE ŽIJI
LISTOPAD
3.1. To jsem já (moje tělo a psychika)
3.2. Žiji v Hradci Králové (seznamování s městem, významné budovy, orientace)
3.3. Cestujeme po Čechách (místa naší země, Praha)
3.4. Cestování dopravními prostředky (druhy dopravních prostředků, využití)
3.5. DOPLŇUJÍCÍ PODTÉMA: Cestujeme po světě (etnity, pestrost světa)
4.TÉMA
VÁNOCE
PROSINEC
4.1. Mikulášská nadílka (příprava Vánoc, programu pro rodiče)
4.2. Pečeme vánoční cukroví (suroviny pro přípravu pokrmů, tvary, prostorové vztahy)
4.3. Vánoce a pohádky (výroba dárků, vánoční besídka)
4.4. Zvyky a tradice (šťastný nový rok, přání do nového roku)
5.TÉMA
ZIMA
LEDEN
5.1. Příroda v zimě (charakteristika zimy, doprava v zimě)
5.2. Zvířata v zimě (kde žijí, kde se ukrývají, pomoc člověka)
5.3. Zimní sporty a radovánky (druhy zimních sportů, činnosti, ochrana zdraví)
5.4. Zima a počasí (pokusy se sněhem a ledem, pozorování počasí, vlastnosti a účinky sněhu,
ledu a mrazu)
5.6. DOPLŇUJÍCÍ PODTÉMA: Zápis do školy (návštěva zákl.školy, seznámení s prostředím)
31
6.TÉMA
NAŠE ZDRAVÍ
ÚNOR
6.1. Lidské tělo (části lid. těla, uvědomění si vlastního těla, rozdíl v pohlaví)
6.2. Když Alenka stůně (jak si chránit své zdraví, čeho se vyvarovat)
6.3. Zdravý způsob života (co tělu škodí a prospívá)
6.4. Bezpečnost na cestě (zákl. pravidla bezpečnosti při chůzi na ulici i vozovce, význam
signálů semaforu)
6.5. DOPLŇUJÍCÍ PODTÉMA: Základní nebezpečné situace (co mám dělat, když...)
7.TÉMA
ZVÍŘATA
BŘEZEN
7.1. Domácí a hospodářská zvířata (typické znaky, užitek, způsob života)
7.2. Domácí a hospodářská zvířata a jejich mláďata (základní vlastnosti)
7.3. Volně žijící zvířata (základní vlastnosti, péče člověka)
7.4. Ptáci (základní vlastnosti, péče člověka)
7.5. DOPLŇUJÍCÍ PODTÉMA: Hvězdárna (elementární poznatky o zeměkouli, o vesmíru).
8.TÉMA
JARO
DUBEN
8.1. Jarní příroda (změny v přírodě, charakteristické znaky jara)
8.2. Květiny (názvy květin, typické vlastnosti)
8.3. Velikonoce (zvyky, tradice, barvení vajíček, jarní říkadla)
8.4. Hmyz
8.5. DOPLŇUJÍCÍ PODTÉMA: Kniha
9.TÉMA
JÁ A MOJE RODINA
KVĚTEN
9.1. To je moje maminka (jaká je moje maminka, její práce, příprava pásma ke Dni matek)
9.2. To je moje rodina (význam a struktura rodiny, citové vztahy, funkce členů rodiny,
hodnota péče rodičů)
9.3. Co dělám celý den (časové představy ve spojení s typickými činnostmi)
9.4. Výlet do ZOO (exotická zvířata)
10.TÉMA
MY DĚTI A...
ČERVEN
10.1. Den dětí (oslava MDD, děti v jiných částech světa, barvy, tvary)
10.2. Naše planeta
10.3. Řeky, moře, ryby
10.4. Co už umím (opakování, co se nám líbilo, co jsme se naučili)
10.5. DOPLŇUJÍCÍ PODTÉMA: Rozloučení s mateřskou školou
32
7.3.
INTEGROVANÉ BLOKY ŠVP PV
Podrobně jsou cíle a návrhy činností zaznamenány v příloze viz. 10.7. TÝDENNÍ
NABÍDKA ČINNOSTÍ. Myšlenkové mapy rozpracovány v tištěné podobě ŠVP PV.
Součástí přílohy jsou také 10.9. KONKRETIZOVANÉ VÝSTUPY.
7.3.1.
Já a moje mateřská škola
Navržené dílčí vzdělávací cíle pro téma
- Osvojení si věku přiměřených dovedností.
- Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného
projevu, rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého
sebevyjádření).
- Získání relativní citové samostatnosti
- Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému. Posilování prosociálního
chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní
skupině apod.)
- Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet
se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a
vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané.
Očekávané výstupy z tématu:
- zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně
preventivní návyky /starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět
stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat se, obouvat se
apod.
- zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony /postarat se o hračky, pomůcky,
uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce
- zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami
- chápat prostorové pojmy /vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, pod, nad, u
vedle, mezi apod., orientovat se v prostoru i v rovině
- prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí /soucit, radost, náklonnosti,
snažit se ovládat své afektivní chování /odložit splnění svých osobních přání,
zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.
33
- uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s
dospělými i s dětmi /zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit,
poděkovat, vzít si slovo až druhý domluví, požádat o pomoc apod.
- pochopit, že každý má ve společenství /v rodině, ve třídě, v herní skupině/svou
roli, podle které se má chovat
- začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné
vlastnosti, schopnosti a dovednosti
- adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynout z prostředí
školy i jeho běžných proměn /vnímat základní pravidla jednání ve skupině,
podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se
společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu/ a spoluvytvářet v tomto
společenství prostředí pohody
- utvořit si dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co
je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se
podle této představy chovat se doma, v MŠ i na veřejnosti
- navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřené do péče, překonat stud,
komunikovat s níll1 vhodným způsobem, respektovat ho
- přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat
dětská přátelství
- odmítnout komunikaci, která mu je nepříjemná
- uvědomovat:si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a
respektovat je
- dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma,
v MŠ, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
7.3.2.
Podzim
Navržené dílčí vzdělávací cíle pro téma
- Rozvoj a užívání všech smyslů.
- Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání,
naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů,
mluvního projevu, vyjadřování).
- Rozvoj kooperativních dovedností.
- Rozvoj společenského i estetického vkusu.
34
- Chápat, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a
zlepšovat, ale také poškozovat a ničit.
Očekávané výstupy z tématu:
- vnímat a rozlišovat s pomocí všech smyslů /sluchově rozlišovat zvuky a tóny,
zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně,
chutě, vnímat hmatem apod./
- vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si
nového, změněného, chybějícího
- chápat prostorové pojmy, orientovat se v prostoru a v rovině
- všímat si změn a dění v nejbližším okolí
- mít povědomí o významu životního prostředí přírody i společnosti pro člověka
- pomáhat pečovat o okolní životní prostředí /dbát o pořádek a čistotu, nakládat
vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny
7.3.3.
Kdo jsem a kde žiji
Navržené dílčí vzdělávací cíle pro téma
- Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich
kvalitě.
- Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného
projevu. Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti
z objevování apod.). Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu
k sobě (uvědom. si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní
spokojenosti).
- Osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro
navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem. Seznamování se světem
lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě
žije. Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností.
- Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém
prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách.
Očekávané výstupy z tématu:
- pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce,
mít povědomí o těle a jeho vývoji
35
- rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky,
označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní
funkci
- uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, radost, soucítění,
spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném
(rodinném) a cizím prostředí
- osvojit si elementární poznatky o okolní, prostředí, které jsou dítěti blízké, pro
ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další
učení a životní praxi
7.3.4.
Vánoce
Navržené dílčí vzdělávací cíle pro téma
- Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i
jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka
apod.), ovládání pohybového aparátu a těl. funkcí.
- Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného
projevu. Rozvoj schopností citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně
prožívat.
- Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v
mateřské škole, v dětské herní skupině apod.
- Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte,
rozvoj schopností projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a
aktivně se přizpůsobovat spol. prostředí a zvládat jeho změny.
- Vytváření pozitivního vztahu k prostředí, ve kterém dítě žije.
Očekávané výstupy z tématu:
- naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky,
zvládnou jednoduchou dramatickou úlohu)
- projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat
divadlo
- těšit se z hezkých a příjemných zážitků, ze setkání s uměním
- vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem
literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co
bylo zajímavé, co je zaujalo)
36
7.3.5.
Zima
Navržené dílčí vzdělávací cíle pro téma
- Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti.
-
Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní,
rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální
(výtvarné, hudební, pohybové, dramatické). Rozvoj, zpřesňování a kultivace
smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení
slovně-logickému (pojmovému). Rozvoj paměti a pozornosti, přechod
od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným.
- Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních.
- Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci
přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům
neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí.
- Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho
změnám.
Očekávané výstupy z tématu:
- poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma
- projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat
divadlo, film
- pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat
vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu
prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.
7.3.6.
Naše zdraví
Navržené dílčí vzdělávací cíle pro téma
- Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní
pohody i pohody prostředí. Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako
základů zdravého životního stylu.
- Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní,
rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální
(výtvarné, hudební, pohybové, dramatické).
Osvojení si elementárních
poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla). Získání
schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci.
37
- Vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu,
přizpůsobivosti apod.). Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích
s druhými dětmi i dospělými.
- Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
- Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých
činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a
k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy
Očekávané výstupy z tématu:
- pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce,
mít povědomí o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách),
znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím a sportem
- rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak, aby v situaci pro dítě
běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani
druhých
- mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a
zdravé výživy
- mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o
tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým
způsobem apod.)
- rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky,
označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní
funkci
- vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci ne v situacích, které to vyžadují (v
ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na
nedovolených či zakázaných činnostech apod.
- chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci,
v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)
- uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou
chovat neočekávaně, proti pravidlům a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých,
odmítat společensky nežádoucí chování (například lež, nespravedlnost,
ubližování, lhostejnost či agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých
možností se bránit jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s·lidmi, kteří se
takhle chovají)
38
- uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít
povědomí o tom, jak se chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v
případě potřeby obrátit o pomoc
7.3.7.
Zvířata
Navržené dílčí vzdělávací cíle pro téma
- Uvědomění si vlastního těla.
- Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného
projevu. Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení,
podpora a rozvoj zájmu o učení. Rozvoj poznatků, schopností a dovedností
umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit.
- Vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu,
přizpůsobivosti apod.).
- Vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke
kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje
vyjadřovat a projevovat.
- Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách.
Očekávané výstupy z tématu:
- poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma
- projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat
divadlo, film
- být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i věcem
- pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat
vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu
prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.
7.3.8.
Jaro
Navržené dílčí vzdělávací cíle pro téma
- Rozvoj a užívání všech smyslů.
- Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání,
naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti vytváření pojmů,
mluvního projevu, vyjadřování). Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení
problémů, tvořivého sebevyjádření). Rozvoj kultivace mravního i estetického
vnímání, cítění a prožívání.
39
- Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních.
- Seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o
prostředí, v němž dítě žije.
- Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou
přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí.
Očekávané výstupy z tématu:
- chápat elementární časové pojmy (jaro, léto, podzim, zima)
- naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky)
- těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z kulturních tradic
- vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a
různorodý - jak svět přírody, tak i svět lidí
7.3.9.
Já a moje rodina
Navržené dílčí vzdělávací cíle pro téma
- Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního
stylu.
- Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní,
rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální
(výtvarné, hudební, pohybové, dramatické). Vytváření základů pro práci
s informacemi. Rozvoj schopnosti sebeovládání.
- Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v
mateřské škole, v dětské herní skupině apod.).
- Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet
se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a
vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané.
- Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou
přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí.
Očekávané výstupy z tématu:
- mít povědomí o těle a jeho vývoji (o narození, růstu těla a jeho proměnách)
- chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické
souvislosti a podle potřeby je využívat
- uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost,
spokojenost i strach, smutek odmítání, rozlišovat citové projevy v důvěrném
(rodinném) a cizím prostředí
40
- pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou
roli, podle které je třeba se chovat
7.3.10.
My děti a…
Navržené dílčí vzdělávací cíle pro téma
- Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti.
- Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní.
Osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci
(abeceda, čísla).
- Vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu,
přizpůsobivosti apod.).
- Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností.
- Poznávání jiných kultur. Vytvoření povědomí o sounáležitosti se světem, s živou
a neživou přírodou, planetou zemí.
Očekávané výstupy z tématu:
- domluvit se slovy i gesty, improvizovat
- chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak
vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, respektive
osobnostní odlišnosti jsou přirozené
- vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a
různorodý - jak svět přírody, tak svět lidí (mít elementární povědomí o existenci
různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.)
- rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je
mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozorňovat na ně.
41
7.4.
DOPLŇUJÍCÍ PROGRAMY, PROJEKTY, DALŠÍ AKTIVITY
Uvedené programy jsou v úplném znění v tištěné podobě ŠVP PV.
„Já kouřit nebudu a vím proč“ - Projekt je zaměřený na prevenci proti kouření a proti
drogám.
„Angličtina hrou“ - Projekt je zaměřený na elementární seznamování s cizím jazykem.
„Grafomotorika“ - Cílem těchto cvičení je rozvinout dovednost ruky. Cvičení slouží
k odstranění psychických zábran dítěte, vedou k pohybové kázni ovládnutím pohybových
pocitů a k uvolnění. Jsou přípravou pro psaní v 1. třídě základní školy.
„Logopedická prevence“ - Ve spolupráci s klinickou logopedkou, která dochází do
mateřské školy, logopedické preventistky hravou formou zapojují do řízené činnosti dětí
cílené cvičení pro přirozený rozvoj řeči. Logopedické preventistky – učitelky naší mateřské
školy mají požadovanou kvalifikaci. Odhalují odchylky ve vývoji řeči a v návaznosti na
stanovenou diagnózu spolupracují s rodiči dětí na cvičení podle pokynů logopedky.
„Zdravotní cviky“ a „Rámcový roční plán pro tělesnou výchovu v MŠ“ - Projekt je
zaměřený na lokomoční pohybové činnosti a zdravotně zaměřené činnosti.
„Poznej a pomoz“ - Cvičení mozku je metoda, která se skládá z jednoduchých pohybů
a cvičení, které v rámci edukinéze (nauka o využívání pohybu). Touto metodou si osvojí
učení celým mozkem – používání obou hemisfér.
„Než se dítě zeptá – Program sexuální výchovy dětí předškolního věku“ metodický a didaktický materiál k získání náležité citové a sociální zkušenosti provázené
postupným nabýváním patřičného poznání a budování základů pro pozdější vztah jedince ke
svému tělu, k sexualitě, pro jeho partnerské, manželské a rodičovské vztahy.
„Úraz není náhoda – bezpečí dítěte“ – metodický a didaktický materiál k prevenci
úrazů u dětí a nebezpečných situací pro dítě předškolního věku.
„Poznáváme přírodu kolem nás v její rozmanitosti“ - Enviromentální výchova –
praktické činnosti s dětmi v oblastech předškolního vzdělávání.
42
8.
EVALUAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY
Vlastní hodnocení školy
Vlastní hodnocení školy provádí ředitelka školy jednou za tři roky. Ročně zpracovává
výroční zprávu.
Systém evaluace a hodnocení v rámci MŠ
Vnitřní evaluace probíhá na úrovni třídy, na úrovni školy.
Nástroje a dokumentace evaluace: dotazníky, SWOT analýzy, ohlasy od rodičů,
vyhodnocení kontrol, portfolia dětí, … Vycházíme z analýzy, zpracovávané na konci školního
roku, kterou vypracuje společně celý kolektiv mateřské školy (pedagogický i provozní
personál).
Evaluační systém nastavuje vyhodnocování jako průběžný proces ke zkvalitnění, má
stanovené oblasti a techniky vyhodnocování. Má časový plán a stanovuje odpovědnost
zúčastněných. Součástí je sledování vzdělávacích pokroků dětí.
Podrobně systém evaluace a hodnocení v rámci MŠ popsán v příloze viz. 10.8.
SYSTÉM EVALUACE A HODNOCENÍ V RÁMCI MŠ
43
9.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO RODIČE
PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
9.1.
Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let věku na základě vyřízení
písemné žádosti rodičů. Žádosti si rodiče před zápisem vyzvednou v mateřské škole, kde
žádají o umístění. Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v souladu s
rozhodnutím zřizovatele a bude oznámeno vyhláškou zřizovatele.
Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to
dovoluje kapacita školy. Přednostně jsou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání
přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem
povinné školní docházky.
Po obdržení rozhodnutí o přijetí dítěte budou rodiče pozváni do konce měsíce června na
informativní schůzku, kde obdrží k vyplnění Evidenční list dítěte, informace o provozu
mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské
školy.
9.2.
CO BUDOU DĚTI POTŘEBOVAT VE ŠKOLCE
Osobní věci dětí rodiče přinesou označené. Doporučujeme všechny věci dítěti
podepsat nebo označit jeho školní značkou, zvláště u nejmladších dětí. Předejdete tak
záměně nebo ztrátě osobních věcí. Každé dítě musí mít jiné oblečení do třídy a jiné pro pobyt
venku. Každý pátek si rodiče odnesou domů svá pyžama na vyprání spolu s ostatním
oblečením ze šatny. O letních prázdninách si odnášejte všechny věci dítěte domů.
Do třídy: Pohodlné oblečení a přezůvky (obuv s pevnou patou neklouzavou
podrážkou). Doporučujeme tričko, hrací kalhoty v pase s gumou nebo punčocháče. Děti
používají vlastní hřeben.
Pro odpočinek pyžamo.
Pro pobyt venku: Dostatečně teplé sportovní oblečení. Doporučujeme tričko, tepláky,
mikina, boty na písek, větrovka, čepice.
Náhradní oblečení pro případ pomočení nebo polití se (spodní prádlo, tričko, ponožky,
kalhoty nebo punčocháče).
Pro pitný režim nerozbitný hrneček
Do solné jeskyně bílé ponožky nebo punčocháče.
44
Do mateřské školy dítěti nedávejte: nebezpečné věci, žádné léky, dětské plenky,
cenné věci (např. řetízky, přívěsky), látkové kapesníky, nevhodné hračky (nebezpečí
zranění) a příliš malé hračky (nebezpečí spolknutí).
9.3.
INFORMACE O PLATBÁCH ZA ŠKOLNÉ A STRAVNÉ
Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci úplatu. Úplata se neplatí za děti v
posledním ročníku mateřské školy. Výši úplaty stanovuje zřizovatel školy.
Příspěvek za pobyt dítěte v mateřské škole v současné době činí 500,-Kč měsíčně.
Stravné za jeden den obsahuje oběd a dvě svačiny.
Cena stravného pro 3-6 leté děti: 30,-Kč, bez odpolední svačiny 24,- Kč.
Cena stravného pro 7 leté děti: 34,-Kč, bez odpolední svačiny 27,- Kč.
Úhrada pouze bezhotovostním převodem na účet Komerční banky Hradec Králové.
Číslo účtu: 5534511
Kód banky: 0100
konstantní symbol 008
Každé dítě má přidělený variabilní symbol.
Dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy, musí být
předem přihlášeno ke stravování - nejpozději do 12.00 hodin předchozího dne před
nástupem. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato.
Stejný postup je při jakékoliv následující nepřítomnosti, odhlaste dítěti stravu nejpozději do
12.00 hodin předchozího dne (24 hodin předem).
Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti (nejčastěji nemoci) nelze
včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít a to v době od 11.00 do 11.15 hodin do školní
kuchyně MŠ Kampanova, od 10.45 do 11.00 hodin do MŠ Albertova. Nutností jsou vlastní
přepravní nádoby. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti, pak musí rodič stravu
odhlásit. Pokud rodiče své dítě ze stravy včas neodhlásí, jsou povinni stravu zaplatit.
Úhrada za předškolní vzdělávání i částka za zálohové stravné musí být na účtu vždy do
25. dne v měsíci předem na měsíc následující. Rodiče musí dodržovat termín placení úplaty i
v případě nepřítomnosti svého dítěte v mateřské škole. Opakované neplacení úplaty v termínu
či nedodržení termínu úplaty může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské
školy. Pokud nejsou peníze na účtu, nemůže být dítě převzato učitelkou do MŠ.
Vyúčtování bude prováděno po ukončení docházky do MŠ v měsíci září následujícího
školního roku.
45
9.4.
OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE VE ŠKOLE
Nepřítomnost dítěte musí rodič, pokud je známa - předem (pokud není známa –
neprodleně) nahlásit a omluvit dítě ke stravování a docházce. Rodič musí též předem
nahlásit příchod či odchod z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu.
Zákonný zástupce omluví dítě osobně učitelce na třídě, telefonicky (viz tel. čísla na
jednotlivé třídy) nebo emailovou zprávou (MŠ Albertova: [email protected]).
Stravování rodič odhlašuje pomocí školního počítačového boxu v areálu školy nebo
pomocí internetového připojení a to nejpozději do 12 hod. den předem.
9.5.
ZDRAVOTNÍ PÉČE A BEZPEČNOST DĚTÍ V MŠ
Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají v plné míře pedagogické
pracovnice a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci
dítěte nebo jím pověřené osobě. Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny,
přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu
dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr,
mráz). Pokud to podmínky nedovolují (inverze) ven s dětmi nevychází.
9.5.1.
Vyzvedávání dítěte z mateřské školy
Chráníme bezpečí vašeho dítěte, proto odchod dětí z mateřské školy v doprovodu
jiných osob než zákonných zástupců musí být výslovně uveden v Evidenčním listu pro dítě v
mateřské škole a v Pověření pro předávání dítěte mateřskou školou (jméno a příjmení
konkrétní osoby, respektive vztah k dítěti - teta, babička aj.). Pouze v ojedinělých případech
lze vydat dítě na základě předaného lístku rodičem, kde je uvedeno datum, jméno a datum
narození osoby vyzvedávající dítě, podpis zákonného zástupce.
9.5.2.
Zdravotní péče
Do mateřské školy mohou rodiče přivést pouze děti zdravé. V MŠ jsou děti, které
nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení - to jsou příznaky
nemoci, i když dítě nemá teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně
zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu a i na učitelky. V případě
akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky. Při předání dítěte učitelce sdělí
rodiče pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte. Rodiče hlásí případné problémy, které
dítě mělo předešlý den či noc. Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k
personálu školy. Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned ředitelce
46
školy popř. učitelce. Po vyléčení infekčního onemocnění přijímáme dítě s potvrzením od
lékaře, které nám zaručí jeho plné zdraví.
9.5.3.
Ochrana před sociálně patologickými jevy
V průběhu pobytu dětí v mateřské škole je dětem zajištěna ochrana před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Drobné incidenty
mezi dětmi jsou pedagogem okamžitě řešeny, v případě větších konfliktů konzultovány
s ředitelkou školy a zákonnými zástupci. Učitelky dbají o bezpečí všech dětí, chrání je před
násilím od ostatních dětí. Případné násilí dítěte řeší neprodleně tak, aby k němu nadále
nedocházelo. V závažných, při opakovaných případech řeší problém s rodiči – nabídnou
poradenský servis a žádají nápravu. Rodiče, poučte své dítě, aby si nenechalo ubližovat a
neubližovalo ostatním!
9.6.
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OTEVŘENÉ PRO VEŘEJNOST
Školní hřiště MŠ Kampanova bylo vybudováno v rámci projektu "Otevřená dětská
hřiště" v roce 2006. Pro všechny děti předškolního věku malé děti jej vybudovalo Statutární
město Hradec Králové. Naše hřiště nabízí velkou skluzavka s prolézačkou - pískoviště pružinová houpadla - tabule na křídy - mašinky - prolézačky - hřiště - posezení - malá
skluzavka - prolézačka loď a další. K dispozici jsou toalety a umývárna.
Návštěvníci hřiště jsou povinni respektovat provozní řád, který je umístěn na budově
MŠ u dětského hřiště. Na dodržování řádu a bezpečných prostor dbá správce hřiště. Za
bezpečnost dětí na hřišti zodpovídá doprovázející dospělý.
Provozní doba pro veřejnost - otevřeno vždy v sobotu a v neděli:
Druhá polovina dubna, květen, červen, září od 10:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 17:00 hod.
První polovina října od 10:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod.
9.7.
JAK PŘIPRAVIT DÍTĚ NA VSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Kdy je vhodné, aby dítě nastoupilo do MŠ? – Za nejideálnější věk nástupu
z vývojového hlediska je považován třetí rok života dítěte, ale je to individuální. O nástupu
dítěte do MŠ by se mělo uvažovat v době, kdy dítě začíná vyhledávat nové podněty, činnosti,
nové kamarády (ne jen rodiče) a touží objevovat. Prostředí mateřské školy je obrovským
zdrojem inspirace pro nová poznání, objevování a komplexní rozvoj dítěte.
Co by mělo dítě před nástupem do MŠ umět? – Dítěti ulehčíte zvykání na MŠ,
pokud ho povedete k samostatnosti a zvládání sebeobsluhy. Paní učitelka Vašemu dítěti
47
ochotně pomůže, ale Vaše dítě bude klidnější a sebejistější, pokud bude stejně šikovné jako
ostatní kamarádi a bude umět:
- obouvat a zouvat bačkory a boty (tkaničky zaváže učitelka)
- poznat si své oblečení (i tak vše dítěti podepište jako prevenci záměny a ztráty)
- oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky (zpočátku nedávejte dítěti příliš
složité oblečení, se kterým si nemůže samo poradit – košile s drobnými
knoflíky, zástěry se zapínáním na zádech, oblečení se složitými sponami apod.
Umožněte dítěti zažívat pocit úspěchu – Já už to také umím sám!)
- zvládat chůzi po schodech
- samo se najíst lžící, pít ze skleničky
- umývat si ruce mýdlem, utírat do ručníku, ovládat kohoutek
- používat kapesník, vysmrkat se
- používat toaletu (naučte dítě říci si, když potřebuje na wc a používat místo
nočníku záchod)
Postupně zvykejte dítě také na spánek bez plenek. Ve školce již nepoužíváme dětské plenky.
Pokud se i tak Vaše dítě občas během spánku pomočí, dejte mu do školky na lehátko
jednorázovou papírovou podložku.
Oblečení a věci do školky připravujte s dítětem společně – dítě si bude snadněji pamatovat a
vše své poznávat. Ukazujte mu, kam jeho věci v šatně nebo ve třídě ukládáte. Pokud to
zvládne, nechte jej, aby si vše uložilo samo.
Jak by rodič měli motivovat dítě před vstupem do MŠ? – Povídejte si s dítětem,
jaké to v mateřské škole bude, co příjemné bude prožívat společně s dětmi a paní učitelkou,
kolik nových kamarádů si najde, co vše se naučí apod. Využijte dne otevřených dveří a akcí
mateřské školy pro veřejnost, seznamte dítě s novým prostředím, s učitelkami, s průběhem
dne v MŠ. Je potřebné poskytnout dítěti dostatek informací, aby se zbytečně neobávalo
neznámého. O školce doma mluvte hezky. „Nestrašte“ své dítě mateřskou školou! Rozhodně
by nemělo zaznívat „No počkej, ve školce, tam budeš muset…jak to nebudeš umět, děti se Ti
ve školce budou smát…“ Dítě by vnímalo mateřskou školu negativně, vytvářelo si zbytečnou
bariéru. Naopak usnadníte Vašemu dítěti adaptační období, když budete společně radostně
očekávat nástup dítěte do školky. Těšte se s ním a nechte si vyprávět, co vše se mu líbí a co
vše z toho bude také ve školce. Ujistěte dítě, že do školky bude chodit, aby mělo nové
kamarády, s nimi si hrálo spoustu zajímavých her, aby si pohrálo s jinými hračkami než má
48
doma … Ujistěte dítě, že ve školce není „odloženo“, ale že víte, že mu ve školce bude (až si
zvykne) dobře a bude tam rádo.
Co dělat, pokud je dítě zpočátku docházky do MŠ velmi plačtivé? – Chce to čas a
trpělivost, ale dítě si zvykne a začne do školky chodit rádo. V adaptačním období pomáhá
klidný, pozitivní a vstřícný přístup všech. Dítě prožívá velkou změnu v životě – nové
prostředí, změna vztahů, změna denního režimu, jiné zvyklosti. Narušil se jeho pocit jistoty a
bezpečí, který potřebuje opět získat. A to se mu podaří prostřednictvím paní učitelky ve třídě.
Učitelky svou velkou empatií a láskou dokáží dítě uklidnit a odvést pozornost na nové
podněty. Rodičům doporučujeme zbytečně neprodlužovat ranní loučení a „vydržet“ pláč
svého dítěte. Každé ráno dítěti povídejte s dítětem, jak bude den probíhat, kdo a kdy si pro něj
do školky přijde (po obědě, po spaní…). Tento dohodnutý čas je třeba dodržovat, aby dítě
mělo jistotu, že jej rodiče v MŠ „nezapomenou“. Pravidelnost v průběhu dne a týdne dítěti
přináší pocit větší jistoty a bezpečí protože se ještě nedokáže dobře orientovat v čase. Není
vhodné vytvářet dlouhé přetržky v docházce, protože dítě při každém příchodu „začíná
znovu“ a těžko si po přerušení docházky hledá „své místo“ mezi dětmi ve třídě, v organizaci
činností apod. Pobyt dítěte v MŠ rovnou na celý den je nepřiměřenou zátěží, proto je
vhodnější dobu strávenou ve školce prodlužovat postupně.
První dny ve školce – Už první den ve školce by měl probíhat standardně, aby i
nejmenší děti od samého začátku věděly, na čem jsou a jak to bude ve školce vypadat – jistota
a opakování je tím, co adaptační období usnadňuje. Počáteční tři měsíce jsou pro dítě
víceméně seznamovací, dítě si zvyká na nový režim, na nové kamarády, prostředí, vstřebává
pravidla… Není žádná ostuda, že třeba nekreslí žádné obrázky nebo se nezapojuje do činností.
Důležité je, že si hraje, navazuje kontakty a nachází své místo ve skupině dětí. To ostatní se
dostaví samo, až přijde ten správný čas.
Mohou přetrvávat potíže typu „já dneska nechci“. Většinou je to jen zkouška nervů rodiče,
dítě dobře ví, jak rodiče obměkčit. Je důležité zatnout zuby a nepovolit. Jakmile jednou rodič
ustoupí, bude to dítě zkoušet další a další dny. Rodiče a děti pak prožívají ranní stresy a
dohadování s dítětem, zda přijdete „po obědě“. Stejné problémy se můžou objevovat i po
nemoci, kdy bude opět nějaký čas trvat, než se dítě aklimatizuje na školku.
Jak předcházet úzkostnému chování dítěte před nástupem do MŠ? – Umožněte
dítěti získat pozitivní zkušenosti s odloučením od rodičů (např. hrami u sousedů bez
přítomnosti rodičů). Vytvářejte dítěti možnost kontaktu s ostatními dětmi. Podporujte dítě
49
v samostatnosti v sebeobsluze, protože v začátcích je pro dítě každá prosba o pomoc,
kdy musí komunikovat s neznámými dětmi a paní učitelkou přítěží.
Po nástupu do školky stanovte pravidlo, kdy si dítě budete vyzvedávat (např. vždy po
spaní a v pátek po obědě) a pak to dodržujte a neměňte. Až si dítě zvykne, případné zdržení
rodiče nebo prodloužení času ve školce bere v pohodě.
Jaký „recept“ mají učitelky mateřské školy na zmírnění dětského pláče při
ranním loučení? – Každá pedagogická pracovnice je odborně připravena na svou profesi
natolik, že dokáže porozumět dítěti a respektovat jeho individuální potřeby, kterým
přizpůsobí průběh adaptace na MŠ. Pomáhá přítomnost kamaráda nebo sourozence ve třídě,
hračka z domova, kterou si dítě přináší s sebou apod. Na loučení si dítě zvyká postupně a
většinou po odchodu rodičů přestává plakat, protože ho učitelka dokáže zajímavou činností
nadchnout a zabavit.
Recept: úsměv učitelky, přivítání se s dítětem, projevení radosti, že dítě opět přišlo do
školky, vyprávění o tom, nač se dnes může těšit… a ujištění, že maminka brzy pro něj přijde,
jen co si ve školce pohraje…
50
9.8.
PRAVIDLA CHOVÁNÍ A JEDNÁNÍ V MŠ
JSME KAMARÁDI,
POMÁHÁME SI, DOMLUVÍME SE.
SPOLUPRACUJEME.
NAŠE RUCE POMÁHAJÍ A NEUBLIŽUJÍ.
NASLOUCHÁME JEDEN DRUHÉMU.
VOLÍME SI SVOBODNĚ ČINNOSTI.
PO SKONČENÍ VRACÍME HRAČKY
ZPĚT NA DANÉ MÍSTO.
51
NEVADÍ, KDYŽ SE NÁM NĚCO NEPOVEDE,
ZKUSÍME TO NAPRAVIT.
POCITY OSTATNÍCH NÁM NEJSOU LHOSTEJNÉ.
VE VNITŘNÍCH PROSTORECH ŠKOLY SE POHYBUJEME POMALU.
PO SCHODECH CHODÍME OPATRNĚ.
52
ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
9.9.
Mateřská škola, Hradec Králové, Kampanova 1488
Školní řád Mateřské školy
Č.j.: MSKA/045/2014
Účinnost od: 1.9.2014
Spisový znak: 1.2
Skartační znak: A5*
Změny:
Vážení rodiče!
Těší nás a vážíme si důvěry, kterou jste nám prokázali tím, že svěřujete své dítě do naší
odborné péče.
Aby naše vzájemná spolupráce, která má za cíl rozvíjet aktivity a organizovat činnosti
ve prospěch rozvoje dětí předškolního věku a prohlubovat vzájemné výchovné působení
mateřské školy, rodiny a veřejnosti, byla úspěšná a přinášela co nejméně problémů, připravili
jsme pro Vás školní řád, v platném znění, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi,
jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.
Úvodní ustanovení
Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o
předškolním vzdělávání, její novelizací vyhlášky č. 43/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a jinými souvisejícími normami.
Čl. I. Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání
1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání
a školní vzdělávací program
1.1
Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen
„vzdělávání“):
•
•
•
•
podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
53
•
•
vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního
vzdělávání,
• poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími
potřebami,
• vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.
Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle
1.2
konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.
1.3
Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská
škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a
řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a
ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o
MŠ“), v platném znění.
Podrobnější obsah předškolního vzdělávání
•
•
•
•
•
•
•
•
Mateřská škola je druhem školy, předškolní vzdělávání zajišťují pedagogičtí
pracovníci s odborným vzděláním.
Vyučovacím jazykem je jazyk český.
Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání (dále ŠVP PV), který je zpracován podle podmínek školy a
v souladu se státním Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
ŠVP PV vydává ředitelka školy a je zveřejněn na přístupném místě v ředitelně školy.
Do ŠVP PV může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Každá třída
pracuje podle vlastního třídního vzdělávacího programu, který vychází ze školního
vzdělávacího programu. Rodiče mohou na vyžádání ve třídách do třídního programu
nahlížet.
Ve škole vzděláváme všechny děti ve všech oblastech výchovy: tělesné, pracovní,
estetické (hudební, výtvarné), rozumové (poznávací, jazykové, matematické) a
mravní, přiměřeně jejich věku, vývoji a schopnostem. Děti, které od nás odcházejí
z důvodu nástupu do povinné školní docházky, jsou na vstup do základní školy po
všech stránkách připraveny. Pokud dítě není na vstup do ZŠ z jakýchkoliv důvodů
připraveno, učitelky doporučí pro dítě odklad školní docházky. Působíme na děti také
v oblasti preventivní výchovy (prevence rizikového chování) a enviromentální
výchovy.
Pobyty dětí venku se realizují podle počasí většinou na školní zahradě, v okolí MŠ
(vycházky v okolí, hřiště a sportovní plochy v okolí) nebo v menší míře i tematickými
návštěvami vzdálenějších míst města (parky, výstavy, centrum). Starší děti mohou
vyjíždět na delší pobyty venku do přírody.
Škola je zaměřena zvláště na oblast estetickou (výtvarnou) a hudebně pohybovou.
V těchto oblastech jsou všechny děti navštěvující školu během své docházky rozvíjeny
ve zvýšené míře, kvalitě i kvantitě (netradiční výtvarné techniky, využívání hudebně
pohybových pomůcek).
Mezi rozšířené aktivity dětí patří v předškolních třídách elementární seznamování
s anglickým jazykem, kurz bruslení a lyžování, ve všech třídách rozšířené hudebně
pohybové aktivity s možností hry na flétnu dle zájmu dětí, rozšířené výtvarné aktivity
též dle zájmu dětí
54
•
a nabízíme i preventivní logopedickou péči pod vedením odborných asistentek.
Během školního roku pořádáme každý měsíc aktuálně dle ŠVP PV, různé tematické
aktivity, výlety, exkurze, divadla, oslavy, besídky, slavnosti, účasti na soutěžích,
využíváme aktivní spolupráce s rodiči.
2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání
2.1
Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo
2.2
• na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního
řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
• na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními
v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
• na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.
Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a
svobod a Úmluva o právech dítěte.
Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří
ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám
dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.
Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto
školního řádu.
2.3
2.4
3. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí
3.1
Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen
„zákonní zástupci“) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí,
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných
záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského
poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.
3.2
Rodiče mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a
rodinného života.
3.3
Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti
k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. III „Upřesnění výkonu práv a povinnosti
zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných
zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.
4. Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí
4.1
Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni:
• zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské
školy bylo vhodně a čistě upraveno,
• na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných
otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
55
•
4.2
informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích
dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání dítěte,
• dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými
školním řádem,
• oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona
další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a
změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky),
• ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.
Pokud bude rodič porušovat Školní řád závažným způsobem např. opakovaně
narušovat provoz mateřské školy (pozdě vyzvedávat dítě z mateřské školy po
ukončení provozu), může ředitelka ukončit docházku dítěte do mateřské školy.
5. Práva a povinnosti pedagogů a zaměstnanců školy
5.1
Pedagogové a ostatní zaměstnanci školy přispívají svou činností k naplnění výše
uvedených práv dítěte. Mají právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné
prostředí, ve kterém vykonávají svou práci. Rozhodují o metodách a postupech pro
naplnění výchovných cílů školy.
5.2
Pedagogové a ostatní zaměstnanci školy jsou povinni odpovídat zákonným zástupcům
na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.
Čl. II. Upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte
v mateřské škole
6. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
6.1
Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let věku na základě vyřízení
písemné žádosti rodičů. Žádosti si rodiče před zápisem vyzvednou v mateřské škole,
kde žádají o umístění.
6.2
Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v souladu s
rozhodnutím zřizovatele a bude oznámeno vyhláškou zřizovatele.
6.3
Přednostně jsou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v
posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné
školní docházky.
6.4
Dítě může být do mateřské školy přijato i v průběhu roku, pokud to umožňují
kapacitní podmínky školy.
56
6.5
Po obdržení rozhodnutí o přijetí dítěte budou rodiče pozváni do konce měsíce června
na informativní schůzku, kde obdrží informace o provozu mateřské školy a domluví si
průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.
6.6
Po přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:
•
6.7
vyplněný evidenční list dítěte potvrzený pediatrem (pokud nepodal potvrzení
pediatra na žádosti) a podepsaný zákonným zástupcem,
• pověření rodičů – vyzvedávání dítěte,
• evidenční list strávníka,
• potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má
doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci,
• prohlášení o bezinfekčnosti a karanténě,
• písemná dohoda MŠ se zákonným zástupcem o docházce dítěte do mateřské školy.
Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným
zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.
6. 8
V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a
to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.
7. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy „Rozhodnutí o
přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Kritéria pro přijetí budou
oznámena při zápisu.
8. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání
Ředitelka mateřské školy může po předchozím písemném oznámení zákonnému
zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo
vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle
stanovených pravidel uvedených v bodech 17.1 až 17.3 tohoto školního řádu.
9. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze
strany zákonných zástupců
V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují
pravidla stanovená v bodě 19. tohoto školního řádu, může ředitelka po předchozím
57
upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení
vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.
10. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době
Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba
pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí
nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy na základě písemného
oznámení – žádosti zákonných zástupců rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské
škole.
11. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo stravného
V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro
úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto školním řádu, může ředitelka po
předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o
ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.
12. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců
12.1
Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané ČR mají
také občané jiného členského státu EU a jejich rodinní příslušníci.
12.2
Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu
vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané ČR (občané EU),
pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty,
osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany
nebo osoby požívající dočasné ochrany.
Čl. III. Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při
vzdělávání dětí a
pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců
s pedagogickými pracovníky mateřské školy
13. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho
stravování
13.1
Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy písemně dohodne se
zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu
58
v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci
dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole. Pokud je dítě
přítomno v MŠ v době stravování, stravuje se vždy.
13.2
Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je
nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy.
13.3
Jedná-li se o děti, které se mateřské škole pravidelně vzdělávají kratší dobu, než
odpovídá provozu mateřské školy, lze dohodnout prodloužení docházky dítěte, jemuž
nebyl rozsah vzdělávání omezen v rozhodnutí o přijetí, nejdříve s účinností od prvního
dne druhého kalendářního měsíce následujícího po uzavření dohody. O uzavření této
dohody ředitel mateřské školy neprodleně informuje zákonného zástupce dítěte, které
se vzdělává ve zbývající době.
14. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání
v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání
14.1
Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po
jeho převlečení v šatně pedagogickým pracovnicím ve třídě MŠ.
14.2
Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického
pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, do které dítě dochází, popřípadě na zahradě
mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými
zástupci.
14.3
V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho
pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke
vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.
14.4
Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při
vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými
zástupci dítěte předají zákonní zástupci ředitelce mateřské školy.
14.5
Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický
pracovník
•
•
•
•
pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,
informuje telefonicky ředitelku školy,
řídí se postupem doporučeným MŠMT - obrátí se na úřad města, který je podle §
15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti
neodkladnou péči,
případně se obrátí na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na
policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.
59
15. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich
vzdělávání a dosažených výsledcích
15.1
Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu
vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve
školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na nástěnce v šatně mateřské
školy a na webových stránkách školy.
15.2
Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí
do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického
pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o
průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.
15.3
Ředitelka mateřské školy nejméně jedenkrát za školní rok svolává třídní schůzky,
probíhající na jednotlivých třídách, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni
o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání
dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů
s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.
15.4
Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo
s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě,
individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných
zástupců ke vzdělávání dítěte.
15.5
Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou
činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně
dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.
16.
Informování
zákonných
zástupců
dětí
o
mimořádných
školních
a
mimoškolních akcích
16.1
Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurse, divadelní a
filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v
dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení pedagogickým
pracovníkem při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního
vzdělávání, popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně.
16.2
V případě, že součástí akcí uvedený v bodě 16.1 bude i finanční příspěvek rodičů,
vyžádá si mateřská škola souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci
60
a pro děti, jejichž zákonní zástupci nesouhlasí s jejich účastí, zajistí po dobu konání
takovéto akce dozor pracovníkem školy.
17. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního
vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu
17.1
Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při
vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby
nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonickou formou nebo osobně
mateřské škole nejpozději do 12 hodin den předem.
17.2
V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu
účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce
mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole.
Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i telefonicky.
17.3
Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný
zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších
zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při
vzdělávání (podrobněji v bodu 17.4).
17.4
Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní
způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.
Do mateřské školy mohou rodiče přivést pouze děti zdravé. V MŠ jsou děti,
které nemají žádné příznaky nemoci či infekce Trvalý kašel, průjem, zvracení - to
jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Děti nemocné se samy necítí
dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé
děti v kolektivu a i na učitelky.
V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky, jako
jsou kapky proti kašli, dávkovací spray do nosu proti rýmě apod.
Při předání dítěte učitelce sdělí rodiče pravdivě zprávu o zdravotním stavu
dítěte. Rodiče hlásí případné problémy, které dítě mělo předešlý den či noc.
Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy!
Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned ředitelce
školy popř. učitelce (neštovice, žloutenka, mononukleóza aj.). Po vyléčení
61
infekčního onemocnění přijímáme dítě s potvrzením od lékaře, které nám zaručí
jeho plné zdraví.
18. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného
v mateřské škole
18.1
Úhrada úplaty za vzdělávání – zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za
předškolní vzdělávání podmínky stanovené ve vnitřním předpisu o úplatě v MŠ.
18.2
Úhrada stravného – zákonní zástupci dodržují při úhradě stravného podmínky
stanovené ve Vnitřním řádu ŠJ o úhradě stravného.
19. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se
zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a
s ostatními zákonnými zástupci
Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí:
•
•
•
dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské
školy,
řídí se školním řádem mateřské školy,
dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi
docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla
slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.
Čl. IV. Provoz a vnitřní režim mateřské školy
20. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole
20.1
Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu
od 6:30 do 17:00 hod. Mateřská škola Albertova má provozní dobu od 6:30 do 16:15
hod. Provoz na jednotlivých třídách je upřesněn na informačních nástěnkách v šatnách.
Rodiče jsou povinni si dítě vyzvednout tak, aby mateřská škola Kampanova mohla být
v 17.00 hod. uzamčena (mateřská škola Albertova do 16:15 hod.).
20.2
V měsících červenci a srpnu ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem
stanovený provoz v bodě 20.1 tohoto školního řádu přerušuje zpravidla na 4-5 týdnů z
důvodu nutné údržby, oprav a čerpání dovolených. Rozsah omezení nebo přerušení
oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.
V období uzavřené MŠ si v nutných případech mohou zažádat o náhradní
umístění v jiné MŠ na základě písemné žádosti rodiče dítěte podané ředitelce mateřské
62
školy, kam chtějí dítě umístit, termín podání žádosti bude uveden na informačních
nástěnkách jednotlivých tříd.
20.3
Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem
omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 20.2. Za závažné
důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné
poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu
zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o
omezení nebo přerušení provozu rozhodne.
20.4
Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících, přičemž do jedné třídy mateřské
školy lze zařadit děti z různých ročníků.
20.5
Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí
bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací
činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská
škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.
21. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí
21.1
Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového)
programu probíhá v základním denním režimu, je orientační a každá třída jej má
uzpůsobený konkrétním potřebám dětí a probíhajícímu programu. Orientační denní
režim dané třídy je pro rodiče vyvěšen na nástěnce v šatnách dětí. Zde také rodiče
naleznou informace o dění ve třídě, o připravovaných programech pro děti z dané třídy
i akcích školy.
6:30 – 8:00
Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým
pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity.
8:00 – 8:30
Pohybové aktivity.
8:30 – 9:00
Osobní hygiena, dopolední svačina.
9:00 – 9:30
Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky
zaměřené
především
na
hry
a
zájmovou
činnost,
práce
s integrovanými dětmi, řízené aktivity, komunikativní kruh.
9:30 – 11:30
Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp.
náhradní činnost.
11:30 – 12:15
Oběd a osobní hygiena dětí.
12:15 – 14:00
Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,
individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku.
63
14:00 – 14:30
Odpolední svačina, osobní hygiena.
14:30 – 17:00
Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky
zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity
dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě MŠ.
22. Doba určená pro předávání a přebírání dětí zákonnými zástupci
22.1
Děti se přijímají v době od 6:30 do 8:00 hod. Poté se MŠ z bezpečnostních důvodů
uzamyká. Po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době.
22.2
Přivádění a převlékání dětí:
Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značek dítěte do
označených poliček a skříněk. Věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít
k záměně.
Osobní věci dětí rodiče přinesou označené (pyžamo, vhodnou obuv do třídy,
teplákovou soupravu pro pobyt venku, vhodné oblečení pro pobyt ve třídě, hygienické
potřeby dle požadavku učitelek). Doporučujeme věci podepsat, zvláště u nejmladších
dětí. Předejdete tak záměně osobních věcí. Každé dítě musí mít jiné oblečení do třídy a
jiné pro pobyt venku. Oblečení je uloženo v šatně v přihrádkách označených značkou
dítěte. Doporučujeme dát menším dětem do přihrádky i náhradní spodní prádlo. Každý
pátek si rodiče odnesou domů pyžama na vyprání spolu s ostatním oblečením ze šatny.
Mateřská škola zajišťuje výměnu lůžkovin 1x za 3 týdny, výměnu dětských ručníků 1
x týdně, dle potřeby i častěji. Každé dítě má svůj označený hřeben.
22.3
Předávání a vyzvedávání dětí:
Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je předat pracovnici a
informovat ji o zdravotním stavu dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do předání
učitelce.
Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné. Děti z MŠ smí vyzvedávat
pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené.
22.4
Čas – doba vyzvedávání dětí z MŠ: Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají
rodiče mezi 12:00 až 12:30 hod. Ostatní děti se rozcházejí mezi 14:30 až 17:00 hod.
(mateřská škola Albertova do 16:15 hod.). Provoz na jednotlivých třídách je upřesněn.
64
23. Délka pobytu dětí v MŠ
Délka pobytu dítěte se řídí podle individuálních potřeb rodičů. Dítě může chodit do MŠ
na celý den, nebo jen na dopoledne s obědem. Děti přicházejí do MŠ do 8:00 hod. Pozdější
příchody dohodnou rodiče s učitelkou předem.
24. Způsob omlouvání dětí
Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte (např.):
•
•
•
osobně ve třídě učitelce,
telefonicky,
internetem, prostřednictvím stravovacího boxu.
25. Odhlašování a přihlašování obědů
25.1
Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit přes internet nebo stravovací box, který je
umístěn v MŠ a to vždy nejpozději den předem do 12:00 hod. na další den.
Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout
a odnést ve vlastních nádobách v době od 10.55 do 11.15 hodin ze školní kuchyně.
(mateřská škola Albertova v době od 10.45 do 11.00 hodin.), vyzvedávání
neodhlášených obědů je možné pouze v první den nepřítomnosti dítěte v MŠ.
25.2
Podrobný návod k přihlašování a odhlašování stravy obdrží rodiče při nástupu do MŠ.
26. Pobyt venku
Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu
venku jsou: silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod - 10°C, stejně tak
vysoké teploty v letních měsících.
27. Změna režimu
Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze
školního vzdělávacího (rámcového) programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a
filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.
65
Čl. V. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich
ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,
nepřátelství nebo násilí
28. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání
28.1
Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník
převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je
pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.
Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného
zákonným zástupcem dítěte.
28.2
K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka
mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického
pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd.
28.3
Výjimečně může ředitelka mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené
a) v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí
28.4
Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 28.3 nebo při specifických činnostech, například
sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí
ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického
pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k
právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která
vykonává činnost mateřské školy.
28.5
Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka mateřské
školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně
dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.
28.6
Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a
pracovněprávní legislativa.
28.7
Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník ve
výjimečných situacích, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim
pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení
zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od
ošetřujícího lékaře.
66
28.8
Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník
ve výjimečných situacích od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od
ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.
28.9
Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled
na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci následující
zásady, podrobněji popsané v dalších směrnicích školy, zejména směrnicí k výletům,
školám v přírodě a BOZP:
a) Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních
komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu,
pobyt dětí v přírodě
a) využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají,
aby děti neopustily vymezené prostranství,
b) pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní
všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny
apod.).
sportovní činnosti a pohybové aktivity
a) před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve
třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské
školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují
pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně
připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při
použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost,
b) pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly
přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit
individuálním schopnostem jednotlivých dětí.
pracovní a výtvarné činnosti
a) při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je
nezbytné použít nástroje jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají děti
práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem
pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít
ostré hroty apod.).
28.10 Při prvním vstupu do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený
adaptační režim, tzn., že se rodiče mohou s ředitelkou a třídními učitelkami dohodnout
na nejvhodnějším postupu.
67
28.11 Při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole jsou rodiče telefonicky informováni o
daném stavu věci a jsou povinni si dítě co nejdříve z mateřské školy vyzvednout.
28.12 V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření
dítěte, v případě ohrožení života volat lékařskou záchrannou službu. Rodiče jsou
vyrozuměni bezodkladně.
Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při
činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí
při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy
/převzetí dítěte učitelkou/ až do odchodu z nich /převzetí dítěte zákonným zástupcem
či jinou pověřenou osobou/ a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.
Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo
školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné
osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.
Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na
cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy
při akcích konaných mimo školu.
28.13 V ostatních otázkách BOZP se škola řídí svojí směrnicí k BOZP, která je součástí
školního řádu a metodicky vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 22. 12. 2005, čj.
37014/2005-25.
29. Ochrana před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství
nebo násilí
29.1
Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací
působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci
školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně
k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány
s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače,
televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných
forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
29.2
V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí
pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních
kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích
68
a to ve spolupráci se zákonnými zástupci a za pomoci školských poradenských
zařízení. Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního
úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je
týráno nebo zanedbáváno.
29.3
Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu
mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými
pracovníky a zákonnými zástupci dětí.
Čl. VI. Zacházení s majetkem mateřské školy
30. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání
Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci,
aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami
a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy. V případě poškozování bude tato
záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte) a požadována oprava, náhrada
škody v co nejkratším termínu.
31. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při
jejich pobytu v mateřské škole
31.1
Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro
převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému
pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě
přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy
týkajícího se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny
týkajícího se stravovaní dítěte.
31.2
Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se
tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození,
nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.
32. Zabezpečení budovy MŠ
Školní budovy jsou volně přístupné zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání dětí,
nebo kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z
pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich
69
návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy
jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.
33. Další bezpečnostní opatření
33.1
Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, používání
nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa,
která k tomu nejsou určena.
33.2
V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření (budova i přilehlé prostory školní
zahrady) a to v souvislosti se zákonem č.379/2005 Sb.
Čl. VII. Závěrečná ustanovení
34.
Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro rodiče (zákonné
zástupce dítěte) a zaměstnance školy.
35.
Zrušuje se předchozí znění školního řádu.
36.
Tento školní řád vstupuje v platnost dnem jeho vyhlášení, tj. 1. 9. 2014.
Bc. Ivona Struhařová, v. r.
70
PRÁVNÍ SOUVISLOSTI A VÝCHODISKA
Právní souvislosti:
•
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon);
•
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů;
•
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů;
•
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů;
•
Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů ve znění
pozdějších předpisů;
•
Vyhláška MŠMT č. 43/2006 Sb., o mateřských školách;
•
Zákon ČNR č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě, ve znění pozdějších
předpisů;
Východiska:
Plán je tvořen na základě:
•
Dlouhodobých záměrů a trendů společnosti (záměry MŠMT, RVP pro předškolní
vzdělávání, výroční zpráva ČSI);
•
Analýzy současného stavu a situace ve škole (SWOT analýza);
•
Diskuze s pracovníky (návrhy, připomínky);
•
Právních norem, předpisů, pokynů (viz výše);
71
Download

ZDE - MŠ Kampanova