Vážené kolegyně a kolegové,
„Je to o tom, že…“ oblíbené klišé převzaté z pokleslých médií, které nám přinášejí nové slovní obraty a životní vzory, tzv. celebrity
částečně úspěšně bojující s alkoholizmem a drogami, zcela neúspěšně pak s osobními vztahy. I jinde je nám podsouván Svět, co chce více
peněz a tzv. luxusu, svět co nám v tzv. kultuře laskavě poskytuje stále více násilí, krve , sexu, vulgárního jazyka, abychom co nejvíce zblbli.
Toto všechno můžeme vstřebávat, nyní i ve 3D, doma na gauči, náhradou za životní realitu. Mezi dvěma vraždami se objeví laskavé tváře
dalších celebrit, které „vtipně“ demonstrují s plechovkou oleje, jak máme nyní za levný peníz otravovat své okolí zbytečným voláním.
Krásné slečny se nás snaží přesvědčit, že větší auto nám zaručí jejich milý úsměv a následuje proslov spolehlivého pána, který nám na
to vše výhodně půjčí. Musíme totiž ještě chvíli vydržet toužit a točit koly tzv.hospodářské prosperity. A tak podobně to běží v celé Říši
národů evropských, která již ztratila kontrolu nad svými okrajovými provinciemi a nyní zoufale přemýšlí, jak to ještě chvíli udržet v chodu.
Přitom tzv. barbaři jsou nejen před branami.
Přeji vám všem, aby váš svět nebyl o tom, že…. , abyste strávili Vánoce v atmosféře lásky a sounáležitosti a přeji vám nikoliv bohatého,
ale laskavého Ježíška. Za celý výbor ČIS Vám do roku 2012 přeji též pevné zdraví a jasnou mysl, která umí rozeznávat životní hodnoty.
Dr. Kotík
Zápis ze schůze výboru České internistické společnosti
(Schůze se konala 8. 12. 2011 ve Znojmě)
Přítomni: prof. Češka, prof. Dítě , prof. Horký, prim. Kotík, prof. Kršek, Dr. Kuman, Dr. Lacinová, Dr. Nedvídek, prof. Souček, prim. Petr
Svačina, Dr. Tržil, prof. Jiří Widimský jr., p. Dolejšová - vedoucí sekretariátu ČIS.
Omluveni: prof. Aschermann , prof. Vítovec, prim. Nebáznivý, prof. Ščudla, prof. Škrha, prof. Špinar, Dr. Václavík
Po úvodním přivítání prof. Češkou proběhla společná gratulace jubilantům z členů výboru ČIS (dr.Lacinová, prof.Dítě, dr.Tržil)
Dále byl schválen „Zápis“ z minulé schůze.
I. Akce ČIS a akce mezinárodní
Prof. J. Widimský jr. podal zprávu o proběhlém kongresu ČIS v TOP hotelu Praha. Účast byla rekordní, bylo přes 1800
registrovaných účastníků. Výhodou změny umístnění kongresu do TOP hotelu Praha byla možnost ubytování všech
mimopražských účastníků v místě konání. Zajistilo jim to pohodlný přesun do přednáškových sálů, a tak auditoria byla
velmi pěkně zaplněna a účastníci mohli účelněji využít svůj čas. Členové výboru postupně referovali o velmi pozitivním
ohlasu kongresu v jednotlivých regionech a podpořili tak závěr, aby příští kongres v Praze byl opět na stejném místě.
Kongres, přes narůstající obtíže s financováním, skončil v konečném zúčtování ziskem. Organizačnímu výboru byla navržena
a schválena odměna.
Prof. Češka informoval o podzimním průběhu kurzů Interna informans, kterých se účastnilo 1200 lidí. Akce byla
odborně zdařilá a nezatížila náklady rozpočet ČIS, ale skončila s malým aktivem.
29. - 30. 3. 2012, VII. konference ambulantních internistů Olomouc, – Program zahrne praktické novinky z oblastí interní
medicíny, zejména kardiologie, gastroenterologie, hematologie apod. Podrobnější údaje na stránkách ČIS.( www.interna-cz.eu)
24. - 25. 5. 2012, XXXI. dny mladých internistů - Martin, organizátor prof. Mokáň, za ČIS se zúčastní prof. Ščudla a Dr.
Václavík. Výbor vyzývá vedoucí pracovníky, aby mladé internisty do 35 let podpořili v účasti na této již tradiční soutěži
vědeckých prací, kde vítěz za ČR pojede na Letní školu Evropské federace interní medicíny v anglickém Brightonu.
24. - 27. 10. 2012 XIX. Kongres ČIS Brno, hlavní organizátor prof. Souček. Již všem členům ČIS známá akce probíhající
každoročně střídavě mezi Brnem a Prahou, není třeba již jí podrobněji představovat. Zveme všechny členy ČIS k účasti. Další
informace budou postupně k disposici na webových stránkách ČIS - znovu upozorňujeme na novou doménu - www.internacz.eu
II. Postgraduální vzdělávání.
V podzimním termínu probíhalo poslední zkoušení atestací v rámci ILF. Již od července t.r. se začala formovat organizace
postgraduálního vzdělávání na lékařských fakultách. K registraci do oboru se lékaři mohou hlásit na nově vzniklém oddělení
postgraduálního vzdělávání nejdostupnější lékařské fakulty, nebo dle vlastního výběru. Pro zkoušení budou jmenovány
komise složené se zástupců různých fakult, návrh do komisí podala i ČIS, která nominovala prakticky všechny členy výboru.
Je třeba zajistit, aby nároky zkušebních komisí byly jednotné. V roce 2012-jaro bude zkoušení organizovat 1. a 3. lékařská
fakulta Praha a LF Olomouc; podzim pak LF Brno, Hradec Králové a 2.LF UK Praha. Sporné otázky kolem zápočtů praxe (ale
i jiné) bude řešit v roce 2012 prof. Ščudla z olomoucké LF- předseda Komise postgraduálního vzdělávání.
Výbor ČIS se bude angažovat , aby zjistil unifikaci postupů v interním oboru na jednotlivých fakultách. V roce 2012
ještě budou zachovány předatestační kurzy a otázky ve stejné podobě jako dosud. Výbor konstatoval, že bude nutno
revidovat zejména atestační otázky, které mají velmi nevyrovnanou obtížnost a jsou příliš úzce zaměřeny. Je třeba je
formulovat zejména diferenciálně diagnosticky. Tím bude možno mnohem objektivněji posoudit připravenost zkoušeného a
bude to také lépe odpovídat úloze internisty v současném zdravotnickém systému.
III.Ambulantní internisté.
Výbor ČIS i pracovní skupina Ambulantních internistů podporuje tzv. Kroměřížskou výzvu, se kterou se ČLK obrací na
MZ ČR. Výzva upozorňuje na možná poškození, zejména soukromého zdravotního sektoru, připravovanými reformními
kroky. Výbor byl informován, že tato výzva je podporována téměř všemi organizacemi soukromých lékařů.
Dr. Lacinová přednesla znovu zdůvodnění návrhu na věkové indexování bodového hodnocení vyšetřených interních
pacientů. Toto indexování by mělo zohlednit náročnost vyšetření pacientů vyššího věku, kterých je v interním oboru velký
počet. Tento systém mají již praktičtí lékaři. Výbor podpořil předloženou argumentaci a prof. Češka s Dr. Lacinovou se
budou pokoušet včlenit tento princip do ohodnocení práce internistů.
Problémy pacientům i lékařům činí řada preskripčních omezení, zvláště v oblastech s horší dostupností péče specialistů.
Je nesmyslné, aby pacienti dojížděli do velkých vzdáleností ke specialistům pouze pro recept na určitý lék. Výbor schválil,
aby prof. Češka zaslal dopis na SÚKL, lékovou komisi ČLS JEP a sdružení pojišťoven, aby byl obnoven dříve zažitý
princip, že léky s omezením na obory vzešlé z interny byly dostupné i pro internisty.
IV. Informace o mimořádném sjezdu ČLS JEP.
Prof. Češka referoval o své účasti na mimořádném sjezdu ČLS JEP, kde byly schváleny nové „Stanovy“. Jejich hlavní
změnou je umožnění větší samostatnosti jednotlivých organizačních složek. I odborné společnosti, které měly tendenci
k osamostatnění , byly spokojeny se schválenou verzí. Plné znění bude rozesláno členům výboru elektronicky. Stanovy také
předepisují provést jednou za 4 roky shromáždění členů nebo delegátů organizační složky. Výbor schválil, že pro ČIS, při
vysokém počtu členů, bude nutno uspořádat jen setkání delegátů. Bližší organizace bude upřesněna později.
V. Časopis Vnitřní lékařství.
Prim. P. Svačina informoval o situaci časopisu VL – odborná náplň je dopředu zajištěna, na uveřejnění článku se čeká
několik měsíců. Otázkou začíná být jeho ekonomická stabilita. Výbor diskutoval možnosti dalšího vývoje VL. Jasným
programem v oblasti veškerých tištěných médií je postupná akcentace elektronických forem. Tomuto vývoji je nutno otevřít
cestu i v časopisu VL. Bylo rozhodnuto, že se omezí stránkový rozsah časopisu na 80 stran a některé příspěvky budou
publikovány pouze v elektronické podobě. Výbor podpoří elektronickou podobu časopisu tím, že převede určitou část zisku
z kongresových akcí na vydavatele a za tento příspěvek k chodu časopisu bude umožněn všem členům ČIS přístup na
elektronickou verzi. Technicky bude přístup zajištěn zřejmě zasláním individuálního přístupového kódu s některým
z budoucích zápisů ze schůze výboru. Výbor pověřil prof. Češku dalším jednáním se zástupci nakladatele i vydavatele časopisu
VL.Za soustavnou práci pro časopis schválena šéfredaktorovi prim. P. Svačinovi finanční odměna.
VI. Vyhlášení soutěže nejlepších původních prací a monografií.
Výbor dává na vědomí, že udílení cen za publikační činnost bude pokračovat i v r. 2012. Jedná se o soutěž původních prací
autorů do 35 let , kde odměnou za 1.místo je 10.000,-Kč. Dále cena za 3 nejlepší monografie s odměnou 30, 20 a 10 tis. Kč.
Původní práce a monografie (vydané v r. 2011 !!!) je třeba zaslat na novou adresu sekretariátu ČIS , která bude od ledna
2012: Opletalova 22, 110 00 Praha 1. Současně je třeba přihlášku do soutěže ohlásit na e – mailové adrese :
[email protected] Konečný termín přihlášek o ceny ČIS za r. 2011 je do 31. 5. 2012.
Podmínkou nároku na odměnu je členství autora v ČIS !!
VII. Různé
1. Změna sídla kanceláře ČIS: z hlediska šetření prostředků, bude kancelář ČIS fungovat od l. února 2012 v sídle
firmy Guarant International spol. s r.o., která nabídla prostory na adrese Praha 1, Opletalova 22. Kontaktní telefony
budou uvedeny na stránkách ČIS v nejbližší době. Vedoucí sekretariátu je nadále paní Milena Dolejšová, částečným
úvazkem ing. Lucie Votavová a Gabriela Šmelková.
2. Zástupcem internistické společnosti pověřeným spoluprací na diabetologickém programu je prof. Haluzík z III. interny
VFN Praha.
3. Je formována pracovní skupina pro příjmová interní oddělení , kterou organizuje prim. MUDr. Zdeněk Novotný z III.
interní kliniky VFN Praha. Zájem o spolupráci by měli mít lékaři působící na společných příjmových odd.
nemocnic. Kontaktní e- mailová adresa je: [email protected]
4. Schválena záštita ČIS nad Mělnickým internistickým dnem , nad kurzem Sepse a MODS, nad Kongresem
parenterální výživy i 10. ročníkem Arteriální hypertenze a současné klinické trendy – 4. 4. 2012, Novoměstská radnice
Praha.
5. Projednána problematika příliš vysokých poplatků, které nově vyhlásila ČLK na akreditaci vzdělávacích akcí.
Pověřen prim. Kotík projednáním ve VR ČLK, jinak hrozí rozkol mezi ČLK a ČLS JEP. ČLS JEP by pak usilovala
o uznání kompetence k udělování kreditů za postgraduální vzdělávání.
6. Doporučený postup „Peripartální život ohrožující krvácení 2011“ bude otištěn v elektronické verzi Vnitřního
lékařství.
7. Firma Hartmann má zájem o spolupráci a podporu svých výrobků – s navázáním kontaktu vysloven souhlas.
8. Schváleno 15 nových členů (lékařů) ČIS, současně odsouhlaseno, aby přihlášky došlé koncem roku nebyly
zpoplatněny příspěvkem za právě končící roční příspěvkové období : Jan Táborský, NsP Nový Jičín; Karel Slováček,
UNIMED Jeseník; Milena Hofmanová, Poliklinika Benešov; Vanda Maňasová, Bristol Nemocnice Sokolov; Monika
Malá Soldánová, int. amb. Praha 5; Lukáš Daniš, Nemocnice Prostějov; Eva Škrabalová, Nemocnice Jihlava; Marie
Gregorová, Endokrinologická amb. Praha 10; Jiří Vejmelka, FTNsP Praha 4; Jiří Urban, FTNsP Praha 4; Zdeněk Beneš,
II. int. FTN Praha 4; Vojtěch Novák, KN Liberec; Ahmad Zohoor, KN Liberec; Martin Bičiště, ON Jičín; Zdeněk
Novotný, VFN Praha;
9. Schváleno uvedení banneru Mezinárodního angiologického kongresu, který bude v r. 2012 Praze (XXV. World
Congress of the International Union of Angiology, 1.-5.7.2012, Kongresové centrum Praha, www.iua2012.org ) na
www.stránkách ČIS a inzerce Evropského pankreatologického kongresu v časopise VL.
10. Příští schůze výboru ČIS bude 3. 4. 2012 ve 14.00 hodin v Praze, místo konání bude včas upřesněno.
Zapsal: Dr. Kotík
M. Dolejšová
.
Download

Zápis ze dne 8. 12. 2011, Znojmo