Vážené kolegyně a kolegové,
studiem života diktátorů od Napoleona, přes Lenina, Stalina a Hitlera, ke Castrovi a nyní aktuálnímu Kaddáfímu, jsem dospěl k závěru, že cesta k dočasnému po­
litickému zbožnění částí spoluobčanů je jenom jedna. Je třeba dát průchod své patologické ctižádosti již v raném mládí a rovnou zatoužit po samém vrcholu moci.
Je nutné zvednout jakoukoli utopistickou ideu a halasně slibovat její uskutečnění. Při jejím fiktivním prosazování je nezbytné umlčet všechny pochybovače, a to tak
brutálně, aby ostatní se již pochybovat neodvážili. Než se v hlavě rozsvítí nadšeným masám, které Vás vyzvedly k moci, máte dost zaplacených kývalů, kteří Vám
moc již pohlídají sami. Pokud chcete být tzv. demokratickým politikem, musíte však začít také už v raném mládí, scénář je pak sice trochu odlišný, no, nicméně …
Dr. Kotík
Zápis ze schůze výboru České internistické společnosti
(Schůze se konala 17. 3. 2011 v Brně při příležitosti XXIV. Vanýskova dne)
Přítomni: prof. Dítě, prof. Horký, dr. Kuman, dr. Lacinová, dr. Nedvídek, prof. Souček, dr. P. Svačina, prof. Ščudla, prof. Škrha,
prof. Špinar, dr. Tržil, dr. Václavík, prof. Vítovec, prof. Jiří Widimský jr., pí. Dolejšová a sl. Šmelková – sekretariát ČIS
Omluveni: prof. Aschermann, prof. Češka, dr. Kotík, prof. Kršek, prim. Nebáznivý
Schůzi vedl 1. místopředseda ČIS, prof. J. Widimský jr., který po úvodním přivítání poblahopřál k životnímu jubileu dvěma členům
výboru ČIS – prof. Vítovcovi a prof. Ščudlovi.
1.Zápis z minulé schůze byl schválen bez připomínek.
2.Dr. Kuman, organizátor XXIV. Vanýskova internistického dne (18. 3. 2011, Brno, Voroněž I.) podal zprávu o přípravách. Tématem dne
je „Léčba chronického selhání ledvin“. Prof. Tesař přednese Vanýskovu přednášku: Minulost, současnost a budoucnost náhrady funkce
ledvin. Akce bude rozdělena do tří bloků: 1) Klinické aspekty CHSL, 2) Eliminační metody. 3) Transplantace ledvin. Jednotlivé přednášky budou obsahem letního čísla časopisu Vnitřní lékařství. Je konstatován trvající úbytek sponzorů. Výbor poděkoval dr. Kumanovi za
přípravu Vanýskova dne.
I. Plánované akce ČIS a mezinárodní:
31. 3.–1. 4. 2011, VI. konference ambulantních internistů, Olomouc, zajišťuje prof. Ščudla. El. informace v kalendáři akcí na webu ČIS.
Akce bude v rámci postgraduálního vzdělávání ohodnocena 16 kredity pro lékaře a 8 kredity pro sestry.
Duben–květen 2011 – 5. cyklus seminářů Interna Informans – vzdělávací seminář ČIS proběhne v 6 městech ČR (Brno, České Budějovice,
Jihlava, Ostrava, Praha, Ústí nad Labem). El. pozvánka v kalendáři akcí na webu ČIS.
2.–3. 6. 2011, XXX. dny mladých internistů, Olomouc, Garant setkání: prof. Vl. Ščudla, Olomouc. Koordinátoři: doc. P. Horák
a MUDr. J. Václavík, Olomouc. Odborný program bude sestaven až po vyhodnocení přihlášených prací. Pro vítěze opět sponzorovaná účast
na Evropské škole interní medicíny – ESIM 2011, letos 4.–10. září 2011 v Brightonu, Anglie. Deadline pro aktivní účast je 31. 3. 2011. Vedoucí
klinik/oddělení interního lékařství by měli zvážit účast mladých internistů ze svých pracovišť.
25.–28. 9. 2011 – XVIII. kongres interní medicíny, TOP hotel Praha – akce se posunuje z ekonomických důvodů z Kongresového centra
do levnějšího zařízení, které má vyhovující přednáškové sály. Výhodou je dostatečná ubytovací kapacita hotelu (900 pokojů celkem).
Je dostatek parkovacích ploch s dobrou přístupností z dálnice D1 ve směru od Brna. Dopravní napojení z centra bude zajištěno kyvadlově pomocí „shuttle bus“, od stanice metra a k ní. První informace byla rozeslána, kromě tematických bloků, výsledkových sdělení
a sekce sester jsou plánovány bloky aktualit ve farmakoterapii, pro a proti apod. Je zvažováno i interaktivní hlasování v průběhu sjezdu;
27. 9. 2011 proběhne sesterská sekce. Abstrakta zasílejte do 30. 4. 2011. Kompletní informace o sjezdu je na webu ČIS (www.vnitrnilekarstvi.cz).
5.–8. října 2011, X. jubilejní kongres Evropské federace interní medicíny (EFIM), Řecko, Athény
Prosba výboru na vedoucí pracovníky v interních oborech – je vhodné maximalizovat českou účast na kongresech EFIM v Athénách a Madridu. Do Athén pojedou též zástupci výboru – prof. Češka, prof. Widimský a dr. Kotík, z organizačních důvodů pro budoucí kongres
v Praze i pí. Dolejšová a sl. Šmelková.
Výbor ČIS odsouhlasil účast pro šéfredaktora Vnitřního lékařství, prim. P. Svačinu. Počítá se se sponzorským pokrytím alespoň části nákladů.
Adresa pro kontakt: C&C International, Pierias 1A str., 144 51 Athens, GREECE, tel.: +30 210 6889130, fax: +30 210 6844777, e-mail:
[email protected], deadline pro časnou zlevněnou registraci – 20. června 2011 (viz webové stránky ČIS).
II. Postgraduální vzdělávání
Prof. Škrha informoval o dvou aktivitách v rámci postgraduálního vzdělávání:
1.MZ a univerzity/fakulty pracují na veřejnoprávní smlouvě, která má řešit převod administrativy postgraduálního vzdělávání a organizace a zabezpečení atestací základních oborů na lékařské fakulty. Počítá se s termínem 1. 7. 2011, po němž by se měli absolventi lékařských
fakult přihlašovat do specializačního vzdělávání na fakultách.
2.Intenzivně se nyní zpracovávají vzdělávací programy, které budou procházet redakční radou, aby již od poloviny roku mohly sloužit
školencům. Základní interní kmen má nyní tzv. kolečko jen 6 měsíců (2 měsíce chirurgie, 2 měsíce interna, 2 měsíce intenzivní medicína
a anesteziologie), kdežto zbývajících 18 měsíců pokrývá interna. Pouze u některých oborů je z toho 6 měsíců volitelných v daném oboru.
Vlastní specializační výchova pak navazuje s tím, že maximum vzdělávání bude ponecháno na pracovištích I. typu, kdežto vybrané obory
interny budou staženy na 6 měsíců na pracovištích II. typu a 1 měsíc zůstane pro neurologii. Z kurzů je ponechán kurz radiační ochrany
(ze zákona) a dále bude kurz aktualit ve vnitřním lékařství, který mohou zajišťovat lékařské fakulty. Atestační zkoušky budou zajišťoval
fakulty podle předem odsouhlaseného harmonogramu a podle jednotných otázek, které navrhnou odborné společnosti v koordinaci se
zástupci fakult, resp. členy atestačních komisí. Tyto složky se výrazně personálně překrývají, takže by vytvoření definitivního znění otázek
neměl být problém.
Výbor ČIS jmenoval komisi (prof. Češka, prof. Souček, prof. Ščudla a prof. Škrha) za účelem vypracování návrhu nové struktury a znění
otázek k atestacím z vnitřního lékařství.
III. Hospodaření ČIS
Prof. Ščudla informoval ohledně zprávy revizní komise o hospodaření ČIS – uzávěrka ekonomického roku 2010 ještě není k dispozici, bude
počátkem dubna (Česká lékařská společnost ČLS JEP nemá uzavřeno hospodaření). Zpráva bude přednesena na příští výborové schůzi.
IV. Ambulantní internisté
Dr. Lacinová informovala výbor ČIS o trvalém omezování preskripce internistům a opětovné nutnosti revize současných omezení – připraví
návrh dopisu pro MZ, který zašle předsedovi ČIS, prof. Češkovi ke schválení.
Výbor ČIS dále projedná s předsedkyní České diabetologické společnosti navýšení stropu preskripce u diabetických pacientů pro internisty
(aby došlo k vyrovnání s PL).
Žádost přednosty Gyn.-por. kliniky FN Motol – možnost vykazování kódů 11505 (Speciální parenterální výživa) a 11506 (Plnohodnotná
parenterální výživa) odborností 603 výbor ČIS zamítl s odůvodněním, že licenci, která je pro parenterální výživu potřebná, může získat
internista pracující na této klinice.
V. Vnitřní lékařství a Intranet ČIS
Šéfredaktor VL, dr. P. Svačina informoval o náplni jednotlivých čísel časopisu – příspěvky jsou zajištěny prakticky do konce roku. Abstrakta
z výročního kongresu ČIS v Praze budou vydána v některém podzimním čísle časopisu VL. Z ekonomických důvodů se zvažuje možnost
postupného převádění tištěné verze časopisu do formátu PDF, problém zde zatím vzniká s inzercí firem, které tento formát nechtějí akceptovat. Od ledna 2011 je odesílán časopis VL mladým internistům pouze na CD disku.
3. 1. 2011 odstartoval projekt intranet ČIS. ČIS se tak stala první lékařskou odbornou společností s touto službou. Tento komunikační
kanál na jednom místě shrnuje především informace legislativního a administrativního charakteru a umožňuje vzájemnou komunikaci
členů ČIS. Pro členy ČIS je intranet zdarma! Registrujte se na stránkách www.vnitrnilekarstvi.cz.
Z internistů registrovaných na intranetu v lednu 2011 bylo vylosováno pět, kteří získali od společnosti MHW roční členství v ČIS zdarma.
Jsou to: MUDr. Zdeňka Chocová, MUDr. Miloš Sázel, CSc., MUDr. Jaroslav Čebiš, MUDr. Jindra Brabcová, MUDr. Zuzana Kalíková.
VI. Soutěž vědeckých prací a monografií v r. 2011
Výbor České internistické společnosti ČLS JEP připomíná v oboru vnitřní lékařství soutěž původních prací autorů: Podmínkou soutěže je
členství autora v ČIS!!
a)publikace knižní: Cena za 3 nejlepší monografie vydané v roce 2010 s odměnou 30, 20 a 10 tisíc Kč.
b)publikace časopisecká: Cena pro nejlepší původní práci (časopiseckou publikaci) autorů: 1) bez rozdílu věku a 2) autorů do 35 let
s odměnou 10 tisíc Kč.
Původní práce a monografie prosím zašlete na adresu sekretariátu ČIS: Česká internistická společnost ČLS JEP, Štěpánská 539/9,
120 00 Praha 2, Česká republika.
Zároveň je potřeba přihlášku do soutěže potvrdit na e-mailové adrese: [email protected]
Konečný termín pro doručení přihlášek za r. 2010 je 31. 5. 2011.
Byla stanovena komise pro vyhodnocení přihlášených prací ve složení: prof. Horký, dr. Nedvídek, dr. P. Svačina. Tato komise poté podá
návrh na cenu předsednictva ČLS JEP za publikaci roku 2010.
VII. Různé
1.Výbor České internistické společnosti bere na vědomí změny ve Stanovách České lékařské společnosti J. E. Purkyně.
2.Změna na pozici krajského konzultanta za zlínský kraj – dosavadní konzultant, doc. MUDr. Čestmír Číhalík, CSc., z důvodu změny svého působiště na FN Olomouc – již za zlínský kraj tento post zastávat nemůže. Výbor ČIS tedy pro tuto funkci oslovil přednostu Interní
kliniky KNTB ve Zlíně, MUDr. Jiřího Lattu, který nominaci přijal.
3.Výbor ČIS jmenoval dva zástupce pro komunikaci se SÚKL – prof. Češka, prof. Dítě.
4.Schváleno zpětné proplacení cestovného Dr. Václavíkovi – EWSIM 2011, 16.–22. 1. 2011, Saas-Fee.
5.20.–22. 10. 2011, XIII. český a VIII. česko-slovenský sjezd spánkového lékařství, Český Krumlov – www.sleep-society.cz.
6.1.–4. 12. 2011, 4th International Conference on Fixed Combination in the Treatment of Hypertension, Dyslipidemia and Diabetes Mellitus, Paris, France – http://www.fixedcombination.com.
7.ČIS vypsala výběrové řízení na obsazení jednoho místa na ESIM 2011 pro mladé internisty do 35 let, členy ČIS – viz homepage webových
stránek ČIS. Deadline pro doručení přihlášek je 20. 4. 2011, přihlášky zasílejte na [email protected]
8.Výbor ČIS se vyjádřil k dopisu prim. Fr. Kazdy z nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. ohledně neinvazivního měření srdečního výdeje.
Odpověď zašle písemně.
9.Schváleno 20 nových platných přihlášek do ČIS:
dr. Zuzana Kozárová, Nem. Nové Město na Moravě, dr. Anna Marciniaková, Karvinská hornická nemocnice, dr. Petr Frňka, Nem. Prostějov, dr. Zdeňka Chocová, VFN Praha, dr. Martin Střelka, NsP Nový Jičín, dr. Petra Sieglová, Nem. Hranice, dr. Mária Gimová, KKN Cheb,
dr. František Hlavatý, KKN Cheb, dr. Alena Sellnerová, Int. ordinace Děčín, dr. Petr Vítek, Nem. Frýdek-Místek, dr. Romana Christenová,
Nem. Hranice, dr. Alena Ondrejková FNUSA Brno, dr. Helana Bolomová, Karvinská hornická nemocnice, dr. Markéta Sobotková, FTN Praha,
dr. Iveta Dršťáková, Lázně Teplice, dr. Lucie Vrabcová, SZZ Krnov, dr. Eva Lokočová, Nem. Šternberk, dr. Petra Černá, MN Privamed Plzeň,
dr. Renata Vodičková, Interní a diabetol. Péče, Mnichovo Hradiště, dr. Mária Janská, ON Kolín
Příští schůze výboru se bude konat dne 15. června ve 13 hodin v Praze.
Zapsaly: M. Dolejšová, G. Šmelková
Download

Zápis ze dne 17. 3. 2011, Brno - Základní informace