Vážení členové ČIS,
věřím, že nejste tak naivní jako já, abyste si mysleli, že jeden pravdivý dopis ministra zdravotnictví o Diag Human nás nemůže
stát 10 miliard a že nejpopulárnější loterii, kde se na sázkách vybere mnohokrát víc, než se vyplatí, nemůže nikdo dovést do
krachu. Nyní jsem konečně pochopil. O 10 miliard pravděpodobně přijdeme nikoliv neschopností státních úředníků, ale jejich
schopností vytáhnout 10 miliard ze státní kasy, které bude potom možno naporcovat mezi zainteresované. Základní zájem je tento
spor prohrát.
Pokud by Sazku vlastnila Mafie, nebyli by její manažeři již mezi živými. Tady jim hrozil jen zlatý padák. Sazce bylo možno
beztrestně pouštět žilou, hlavně když toho hodně kapalo i kolem. Nicméně chlapci z bývalého SSM s STB toho udělali trochu víc,
než pacient unesl, a tak k jejich nelibosti je Sazka ve stadiu klinické smrti. Stejné schopnosti prokázali státní úředníci v případu
Pandury, Promopro, CASA, IPB, Komerční banky, Gripenů, Novy a tisíce dalších, o kterých nevíme nic. Nejsem tedy již naivní a
schopnosti státních úředníků nepodceňuji. Jestliže do budoucna nechceme, aby se ještě více přisáli na finanční zdroje plynoucí
do zdravotnictví, velmi se přimlouvám za zachování povinného členství v ČLK, i když můžeme mít o její činnosti zatím pochyby.
Jen tak se můžeme, jako lékaři, jednotně postavit chytrým nápadům státních příživníků.
Dr. Kotík
Zápis ze schůze výboru České internistické společnosti
(Schůze se konala 15. 6. 2011 v Praze)
Přítomni: prof. Češka, prof. Dítě, prof. Horký, prim. Kotík, prof. Kršek, dr. Lacinová, prim. Nebáznivý, dr. Nedvídek,
prof. Souček, dr. P. Svačina, prof. Škrha, dr. Tržil, prof. J. Widimský jr., p. Dolejšová a sl. Šmelková - sekretariát ČIS
Omluveni: prof. Aschermann, dr. Kuman, prof. Ščudla, prof. Špinar, dr. Václavík, prof. Vítovec
Host: doc. R. Neuwirtová, Chemoterapeutická sekce.
Po úvodním přivítání prof. Češkou byl schválen zápis z minulé schůze.
I. Akce ČIS a akce mezinárodní
Ve dnech 2. - 3. 6. 2011 proběhly v Olomouci za patronace tradičních organizátorů prof. Ščudly z české strany a prof.
Mokáně ze Slovenska XXX. dny mladých internistů. Aktivních účastníků bylo 85, polovina ze Slovenska.
Organizace byla opět vynikající. Cenu předsedy ČIS získal MUDr. Miloš Mráz z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN
Praha, který bude odměněn účastí na Evropské škole interní medicíny, která se bude konat 4. - 9. září v anglickém
Brightonu. Ostatní výherci byli odměněni cennými odbornými publikacemi. Pro příští ročníky je potřeba podpořit účast
mladých lékařů z Prahy.
Zprávu o XXIV. Vanýskově internistickém dnu zaslal MUDr. Kuman – ekonomické odd. ČLS JEP uvedlo pozitivní
bilanci – zisk 7.000,- Kč; účast cca 300 osob. Výbor poděkoval dr. Kumanovi za skvělou přípravu Vanýskova dne.
Zprávu o VI. konferenci ambulantních internistů podala MUDr. Lacinová. Účast stále narůstá, na letošní akci
bylo více než 300 lékařů a úroveň přednášek postgraduálního charakteru byla vynikající. Akce si již vybudovala své
renomé a bude dále pod záštitou ČIS pokračovat.
25. - 28. 9. 2011 - XVIII. kongres interní medicíny, TOP hotel Praha – nejdůležitější akce ČIS seznamující
účastníky s novinkami v celém spektru interní medicíny. Obtížně lze jinde na jednom místě a v tak krátké době získat
přehled o vývoji poznatků v posledních letech a současných názorech na diagnostické a léčebné postupy. Je prestiží
Interní medicíny zvyšovat návštěvnost této akce, protože jenom úspěchem Kongresu udržíme obraz oboru na úrovni.
V letošním roce se bude konat v TOP Hotelu v Praze 4, kde se již realizovala řada lékařských kongresů jiných oborů.
Hlavním důvodem ukončení spolupráce s Kongresovým centrem Praha byly neakceptovatelné finanční nároky
manažerů centra. Kongres je sponzorsky zajištěn, i když je to úloha stále těžší. Generálním sponzorem je firma
Bayer. Dolaďuje se přitažlivý odborný program. Výbor zve všechny lékaře k účasti. Ubytování lze zajistit přímo
v místě konání. Parkovacích ploch je v okolí hotelu dostatek a od metra budou jezdit v pravidelných intervalech
shuttle busy. Výbor přijal stanovisko, že postgraduální význam Kongresu je značný, a tak doporučuje účast všem
lékařům v přípravě ke specializační atestaci. Potvrzení o účasti bude zohledněno i jako součást přehledu o
kvalitě přípravy pro složení atestace z Vnitřního lékařství. Předběžný program je již uveden na webu ČIS
(www.vnitrnilekarstvi.cz), stejně jako základní informace o registraci atd.
5. – 8. 10. 2011 - X. jubilejní kongres Evropské federace interní medicíny (EFIM), Řecko, Athény - vhodné
maximalizovat českou účast. Adresa pro kontakt: C&C International, Pierias 1A str., 144 51 Athens, GREECE,
tel.: +30 210 6889130, fax: +30 210 6844777, e-mail: [email protected]
II. Postgraduální vzdělávání
Prof. Škrha referoval o návrhu smlouvy mezi MZ a lékařskými fakultami o převzetí organizace postgraduálního
vzdělávání, která je s velkým zpožděním po roce přípravy připravena k podpisu. Měla by být v platnosti od konce
července. Letošní absolventi by se tedy měli již přihlašovat na fakultách. Je možno se hlásit na jakékoliv fakultě,
nikoliv jen tam, kde bylo studium dokončeno. Nyní je úkolem připravit termíny a místa skládání atestací, což by mělo
být připraveno do konce ledna 2012. Komise ve všech regionech budou smíšené z různých fakult. Účelem je, aby
úroveň atestací byla ve všech částech republiky stejná.
Výbor odsouhlasil záměr, aby Vnitřní lékařství umožnilo rekvalifikaci do našeho oboru po doplnění chybějících stáží,
které vyplynou při porovnání vzdělávacích programů s příslušným oborem. Prim. Kotík navrhl ještě určité zkrácení
některých doplňujících stáží s ohledem na absolvovanou praxi žadatele, tak jak je tomu např. s oborem Všeobecné
lékařství nebo s Diabetologií. Podmínkou bude, aby dotčený specializační obor podobným způsobem usnadnil získání
specializace lékařům s atestací z Vnitřního lékařství, a tak usnadnění rekvalifikace bude vzájemné.
Výbor podpořil myšlenku vytvoření nové sekce ČIS „Interní příjmová oddělení“. Podle názoru výboru by na
příjmových odděleních nechirurgického příjmu měli mít vedoucí zastoupení specialisté s atestací z Vnitřního lékařství
a stejné vzdělání by měl mít i vedoucí lékař tohoto pracoviště. Vnitřní lékařství je v diferenciální diagnostice jasně
vedoucím oborem. Po určení diagnózy je již možno předat pacienta na interní lůžko nebo do specializované péče.
Dořešit bude nutné i kompetence a právní zodpovědnosti internisty a ostatních specialistů v interním oboru vzhledem
k prováděným konsiliárním vyšetřením a samostatným službám na interních odděleních v nemocnici. Situace je zatím
právně nezhodnocena.
Narůstajícím problémem jsou stížnosti na péči. Výbor schválil vytvoření pracovních skupin zahrnující i specialisty
z jednotlivých oborů interní medicíny, které by pomohly s jejich řešením na patřičné odborné úrovni. Bude řešit prof.
Češka.
III. Postoje k reformním krokům MZ ČR
Výbor ČIS zásadně nesouhlasí s plánem generické preskripce. Státní úředníci si zřejmě pletou preskripci generik
(což může určité prostředky ušetřit) a generickou preskripci, která neušetří nic, jen uvrhne medikaci pacientům ve
strašlivý chaos. Pacientovi nebude jasné, jaký lék v jeho medikaci je pokračováním předchozí medikace a může tak
důležitou léčbu úplně vynechat nebo užívat dvě stejné účinné látky pod různými názvy najednou!
Výbor ČIS také nesouhlasí s aukcemi na úhradu léků. Je představa, že 1x za rok se bude určitá účinná látka
vybírat podle nejnižší nabídnuté ceny k úplné úhradě, a ostatní stejné léky dostanou jen 75% úhrady léků v aukci
zvítězivšího. Opět nastane situace, že se bude vítěz střídat, a tak plně hrazený lék skupiny bude mít každoročně jiný
název!
IV. Časopis Vnitřní lékařství a Intranet ČIS
Časopis nemá problém s autorskými příspěvky a tedy náplní čísel, která jsou již obsazena do konce roku. Nicméně
předpokládá finanční problémy s navýšením DPH na 20 % plánovaném na příští rok. Z tohoto důvodu nebude možno
navýšit počet stran nad 80, a tak autoři budou čekat stále déle na publikování prací přijatých k otištění po recenzním
řízení. Určitou cestou by byla elektronická verze, kterou je třeba vytvořit. V případě budoucí ztráty je třeba zahájit
dialog o společné podpoře časopisu se Slovenskou internistickou společností. Je samozřejmě třeba ho udržet na trhu
v rostoucí konkurenci čistě komerčních periodik se stejným zaměřením.
V současné době probíhá jednání o založení nové domény ČIS pro webové stránky společnosti, protože časopis
Vnitřní lékařství chce mít současnou doménu pro sebe.
Na Intranet ČIS, na který se dostanete proklikem z adresy www.cis-intranet.cz, se zatím zaregistrovalo 680 osob.
Scházejí se zde zajímavé materiály, včetně medicínské právní poradny. Členové jsou žádání, aby sem poskytovali
zajímavé obrázky z vyšetřovacích metod, je zde také soutěž o nejzajímavější kazuistiku. Věříme, že okruh zájemců o
intranet se bude postupně rozšiřovat.
Výbor vzal na vědomí, že v rámci projektu Národní knihovny ČR WebArchiv bude sledovat web ČIS a informace
uchovávat.
V. Různé
1. Zpráva revizní komise: Dokumentace o finanční situaci je vedena průkazně a přehledně, v r. 2010 ztráta o něco
více než 300 000 Kč. Příjmy byly v tomto roce minimální v důsledku bilance Kongresu v Brně, kde přibylo do pokladny
ČIS jen 43 000 Kč. Pro hospodaření ČIS jsou zisky z Kongresu rozhodující.
2. Publikační soutěž ČIS :
a) V kategorii původních prací byl jako vítěz vyhodnocen MUDr.Ondřej Petrák za publikaci: "Factors influencing
arterial stiffness in pheochromocytoma and effect of adrenalectomy “.
b) V kategorii knižních publikací byla jako první vyhodnocena „Interna“ prof. Češky a spol., na druhém místě je prof.
J. Marek s publikací „Farmakoterapie vnitřních nemocí“ a třetí MUDr. Karel Lukáš – „Chorobné znaky a příznaky“.
Diplomy budou předány v září na Kongresu interní medicíny v Praze a finanční odměna vyplacena autorům do konce
listopadu 2011.
3. Výbor ČIS byl seznámen s materiálem výboru pro zdravotnictví – Usnesení č. 35 z 8. schůze konané dne 1. června
2011 – vzhledem k obsáhlosti a četným odkazům v textu je nezbytné materiál posuzovat jako celek se zákony zde
pozměňovanými, sekretariát ČIS původní zákony obstará a předá členům výboru ČIS ke komplexnímu zhodnocení.
4. Výbor ČIS se ztotožňuje s negativním stanoviskem ČLS JEP k omezení účastí lékařů na konferencích.
5. 141. Internistický deň SIS SLS. Aktuálne otázky reumatológie a endokrinológie pre internistu, 13. 10. 2011 City
hotel Bratislava - za českou stranu se zúčastní prof. Češka a prof. Ščudla.
6. Na Evropskou školu interní medicíny (ESIM) bude dále každoročně vysílán vítěz Dne mladých internistů a druhý
účastník bude vybrán ve výběrovém řízení ČIS.
7. Předsedkyně Chemoterapeutické sekce při ČIS ČLS JEP, doc. Neuwirtová, oficiálně oznámila ukončení činnosti –
oznámení zveřejněno na webu ČIS.
8. Schválení noví členové ČIS (bez titulů): Beata Bortlíčková, FN Ostrava, Hana Munteanu, FN Brno Bohunice, Vít
Motáň, VFN Praha, Alexandra Kmeťová, VFN Praha, Jaromíra Gajdová, FN Olomouc, Mária Záňová, Nemocnice
Znojmo, Alexandra Šimončičová, Nemocnice Znojmo, Pavel Kazdera, Nemocnice Znojmo, Blanka Milostná, Schweiz
Klinik Sebnitz, Kateřina Hlavatá, Nemocnice Strakonice, Ludmila Pilmajerová, Chrudimská nemocnice, a.s., Daniel
Šulc, Nemocnice Třebíč, Ondřej Zela, Nemocnice Frýdek-Místek, p.o., Jitka Kobrlová, Masarykova městská
nemocnice Jilemnice, Jiří Laštůvka, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z., Cyril Šálek, ÚHKT Praha, Eva
Motyková, VFN Praha, Helena Šimková, ON Příbram.
Příští schůze výboru bude 25. 9. 2011 ve 12.30 hod. v Top Hotelu Praha před začátkem Kongresu interní medicíny.
Zapsali: prim. MUDr. L. Kotík,
Milena Dolejšová
Download

Zápis ze dne 15. 6. 2011, Praha