CURRICULUM VITAE
Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc, FCMA
Narozena:
Stav:
24. července 1944
vdaná, synové Josef a Michael
Vzdělání:
MUDr. (1970)
CSc. (1976)
Dr.Sc. (1990)
Docent (1994)
Profesor (2000)
Národnost: česká
Fakulta všeobecného lékařství UK
Fyziologický ústav, ČSAV, Praha
Masarykova Univerzita, Brno
Karlova Univerzita, Praha
Karlova Univerzita, Praha
Zaměstnání a zahraniční stáže:
1970-75
Vědecká výchova, Fyziologický ústav ČSAV
1976-83
Vědecký pracovník, Fyziologický ústav ČSAV
1977
Visiting Research Fellow, Department of Physiology, University of Goteborg, Sweden
1983-90
Vedoucí Laboratoře neurohumorálních regulací, Ústav fyziologických regulací ČSAV
1984
Visiting Professor, University of Heidelberg, Heidelberg, Germany
1985-86
Visiting Senior Research Fellow, University of Western Australia, Perth, Australia
1991Vedoucí Oddělení neurověd, Ústav experimentální mediciny, AV ČR
1996Vedoucí Ústavu neurověd 2. LF UK, Praha
2000Vedoucí Centra buněčné terapie a tkáňových náhrad UK v Praze
2001Ředitelka Ústavu experimentální medicíny AVČR
Ocenění:
1976 a 1978
1982
1984
1992
1993
1994
1997
1997
1999
2003
2004
2004
2005
2009
2009
2009
2009
2009
2011
Odměny Československé akademie věd
Cena Československé akademie věd
Cena Československé fyziologické společnosti
Cena České lékařské společnosti J.E. Purkyně
Cena České společnosti pro neurovědy
Cena České lékařské společnosti J.E. Purkyně
Cena Akademie věd České republiky
Cena nadace Janssen-Cilag za nejlepší práci v neurologii
Zvolená členka Academia Europaea
Purkyňova Medaile AVČR
Lady pro soutěž českých 100 nejlepších
Zvolená členka České lékařské akademie (FCMA)
Haškovcova cena Nadace Jansen-Cilag
Medaile J. Trapla za zásluhy ve vědecké práci
Medaile za zásluhy Ústavu experimentální medicíny AVČR
Cena Purkyňovy společnosti JEP za nejlepší publikaci v r. 2008
Čestné členství neurovědní společnosti JEP
Čestné členství Purkyňovy společnosti JEP
Zvolená členka Učené společnosti České republiky
Publikace:
Celkem 855 publikací, z toho 240 publikací in extenso v impaktovaných časopisech, 39
kapitol v knihách, autorka 1 monografie, a editorka 4 knih. Citační ohlas podle SCI - publikace byly
citovány více než 6431 krát (bez autocitací více než 4969 krát). Spoluautorka 6 patentů.
Její H-index je 46.
Organizace konferencí a symposií:
Organizátorka a spoluorganizátorka 15 mezinárodních symposií a kongresů. Organizátorka 3
mezinárodních výukových workshopů pro mladé vědecké pracovníky. Je často v programových
výborech mezinárodních kongresů.
Nejdůležitější volené a jmenované funkce v posledních 5ti letech:
2001-07
Členka Exekutivního výboru FEPS (Federation of European Physiological Societies)
2002Členka Exekutivního výboru IBRO (International Brain Research Organization)
2002Předsedkyně poroty soutěže Česká hlava
2003-07
Členka Oborové rady Grantové agentury Ministerstva zdravotnictví
2003Členka Exekutivního výboru Academia Europea pro biomedicínské obory
2003Členka Podoborové komise Grantové agentury České republiky
2003Členka Gremia AVČR pro řízení komisí pro obhajoby DSc
2003Předsedkyně komise pro obhajoby DSc v oboru Biomedicína
2003Členka Vědecké rady IKEM
2003Předsedkyně Klubu Česká hlava
2004Předsedkyně Nadace Buněčná terapie
2005- 07
Členka Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví
2005Členka Exekutivního výbory Evropské společnosti pro neurochemii
2005Předsedkyně České společnosti pro Neurovědy
2008Členka poradního sboru SÚKL
2009 Členka POK a Oborové rady Grantové agentury ČR
2010Místopředsedkyně Výzkumné rady TAČR
Členství v edičních radách:
1994Redakční rada časopisu ”The Neuroscientist” (Williams and Wilkins, USA)
1999Redakční rada časopisu Journal of Neuroscience Research (Wiley – Liss, USA)
2002-08
Redakční rada časopisu Physiological Reviews
2003Redakční rada časopisu Neuron-Glia Biology
2003Redakční rada časopisu Neuroscience Letters
2003Redakční rada časopisu International Journal of Developmental Neuroscience
2010Redakční rada časopisu Neuoscience and Medicine
Školení vědeckých pracovníků:
Vedení kandidátských a doktorandských prací: 20 úspěšně obhájených kandidátských a
doktorských prací, v současné době vedení 8 doktorandských prací. Za poslední 4 roky úspěšně
obhájili 4 studenti titul Ph.D. Pravidelné přednášky v postgraduálních kurzech v biomedicíně v oboru
neurověd. Je koordinátorkou Doktorského grantu v oblasti Neurověd GAČR.
Udělené granty:
Řešitelka nebo spoluřešitelka více než 30 grantů, z toho 10 zahraničních a více než 20 tuzemských.
Řeší nebo řešila 8 grantů v rámci 6. RP EU a dva v rámci 7. RP EU. Několik grantů řeší společně se
soukromými firmami, např. ELMARCO, s.r.o, Sindat, s.r.o., Nanopharma, a.s., Artelis s.a. (Belgie) a
Cardio3 BioSciences s.a. (Belgie). Posuzuje granty pro domácí a zahraniční agentury např. GAČR,
IGA MZ, NIH, EU, Hertie Foundation a udělování mezinárodních cen za výzkum (Kandel price).
Download

CURRICULUM VITAE Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc, FCMA