Profily přednášejících
MUDr. Martina Přecechtělová
Atestovala v oboru Dětského lékařství, provozuje praxi jako dětská a dorostová lékařka v privátní
ordinaci zařízení Medipraktik, s. r. o, ve Zlíně, které poskytuje dětem léčebně – preventivní péči od
narození do 19 let. Ve své praxi poskytuje péči dětem s autismem různého věku, zaměřuje se
na včasné podchycení diagnózy poruchy autistického spektra (dále pouze PAS).
Mgr. Přemysl Mikoláš
Vystudoval jednooborovou psychologii na FF MU v Brně, absolvoval další vzdělání v oblasti
psychologie např. roční psychoterapeutický kurz Pesso – Boyden a následující semináře, kurzy.
Po studiu vystřídal mnoho zajímavých pozic, na kterých uplatnil psychologii jako nástroj
komunikace, poznávání lidí a především pomoci lidem, kteří ji chtějí a potřebují. Od roku 2007
působí v SPC pro klienty s vadami řeči a PAS v Ostravě. Věnuje se dětské a dorostové psychologii.
Doprovází děti, dospívající a jejich rodiny během předškolní a školní docházky. Je členem
občanských sdružení APLA Praha, Podané ruce, Náš svět – ADAM, ATOS, Rain Man a členem
pracovní skupiny pro léčbu a diagnostiku Touretteova syndromu. Aktivně se účastní konferencí
a přednášek na téma PAS např. konference v Ostravici (květen 2014) vedení workshopu na téma:
Význam DDŠ pro terapeutickou práci s dětmi a dospívajícími s PAS. Pořádá kurzy např. Zvládání
stresujícího chování u dětí a dospívajících žáků s PAS, Skupinové nácviky sociálních dovedností
žáků s PAS pro I. stupeň ZŠ s PAS, Problémy v dospívání a dospělosti u klientů s PAS.
MUDr. Jaroslav Matýs
Atestoval v oborech Všeobecné lékařství, Psychiatrie pro dospělé, Psychiatrie pro děti a dorost,
absolvoval Sebezkušenostní 5-tiletý výcvik v integrativní psychoterapii typu SUR, dle pojetí H.
Sullivana s nadstavbou pro návykové nemoci - Skálův Institut Praha. Je zástupcem primáře
Psychiatrie pro dospělé ÚVN Ružomberok, kde se podílel na založení a výstavbě
psychoterapeutického systému programu psychiatrického oddělení. Provozuje Soukromou
ambulanci dětské a dorostové psychiatrie v Ostravě. V letech 1990 – 2013 byl lékařem záchranné
služby v rámci atestace všeobecného lékařství – pravidelné služby na Zdravotnické záchranné
službě. Založil systém a pravidla psychoterapeutického nezdravotnického nízkoprahového
ambulantního, komunitního a doléčovacího programu pro návykové nemoci u adolescentů 15-18
let Renarkon o.p.s.
MUDr. Matýs byl jmenován ministrem zdravotnictví členem atestační komise MZ pro obory
dětské a dorostové psychiatrie a pro návykové nemoci, je lektorem výcviku Skálova Institutu
v integrativní psychoterapii Praha, externím lektorem a přednášejícím - KVIC N. Jičín, PC Ostrava
akreditováno MŠMT ČR, externím učitelem psychiatrie - PedF Ostrava, Sociálně zdravotní fakulty
Ostrava, Vyšší odborné zdravotní školy Ostrava (z kapacitních důvodů ukončeno). Pravidelně
přednáší na odborných lékařských i nelékařských mezioborových (pedagogické, speciálně
pedagogické) konferencích a seminářích v ČR i zahraničí. Je organizátorem a odborným garantem
odborných lékařských seminářů a konferencí. Publikuje odborné i populárně odborné články.
Podílí se na legislativní činnosti jako člen pracovní skupiny MZ ČR pro návykové nemoci (do roku
2013), člen expertní skupiny a strategické kanceláře MZ za pedopsychiatrii pro tvorbu a realizaci
koncepce vládního programu „Transformace psychiatrické péče v ČR“, člen skupiny zpracovatelů
„Koncepce psychiatrické péče v ČR“ Psychiatrické společnosti ČLS JEP, člen expertního týmu
zpracovatelů posudkových kritérií pro děti a dorost s duševní poruchou pro MPSV ČR.
Zastává funkci předsedy Asociace dětské a dorostové psychiatrie, z. s. a místopředsedy Výboru
sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP z.s.
Mgr. Karin Kopřivová
Vystudovala magisterský obor Speciální pedagogika na katedře Speciální pedagogiky MU v Brně.
Působí jako speciální pedagog pro PAS v SPC v Ostravě. Pracuje s klienty s diagnózou PAS ve
věkovém rozpětí 3 až 18 let, jejich zákonné zástupce a pedagogy školských zařízení, vyučující
žáky s PAS a to v rozsahu celého Moravskoslezského kraje. V rámci pracovní náplně poskytuje
speciálně pedagogické poradenství, pravidelnou, preventivní nebo krizovou intervenci v rodinách
a školských zařízeních dle potřeby klienta, dále zajišťuje vstupní a kontrolní speciálně pedagogické
vyšetření. Spolupracuje s organizacemi - Raná péče, občanská sdružení pro rodiny s autismem,
vzdělávací střediska (např. KVIC Opava, APLA Praha, Brno), pořádá semináře a kurzy: např. kurz
pro asistenty pedagoga, Strukturované učení do praxe, Nácvik sociálních dovedností. Aktivně se
účastní projektů ESF, konferencí a seminářů na téma PAS, letního tábora pro děti s PAS.
Mgr. Romana Straussová
Speciální pedagog, ABA terapeut, VTI terapeut, logoped. Centrum Terapie Autismu. Přednáší
komunikaci u dětí s PAS na UK, vede předatestační kurzy AKL o autismu pro klinické logopedy,
spolupracuje s Institutem rodinné terapie v Motole. Dokončuje výzkum na Ped.F UK s prof. Marií
Vágnerovou: Stimulace sdílené pozornosti jako cesty ke zdravému neurobiologickému vývoji
u dětí s PAS do 3 let věku. Přednáší v ČR, i na některých zahraničních konferencích, věnuje se také
publikační činnosti.
Jana Chalupová
Je neuvolněnou starostkou obce Ústín, jež se nachází 8 km západně od Olomouce a čítá cca 400
obyvatel. Profesní život je od ukončení studia až dodnes spjat s železnicí. Zlomovým bodem
v kariéře i v životě se stal rok 2010, kdy se společně s několika dalšími podobně smýšlejícími lidmi
rozhodla kandidovat do zastupitelstva. Po úspěšných volbách byla následně zvolena starostkou.
Nejprve se intenzivně věnovala studiu, budování a přestavbě obce. Postupně začala řešit doposud
opomíjené problémy svých spoluobčanů. S problematikou zdravotně postižených osob se v rámci
svého „starostování“ setkala až 6. září 2014. Případ ji velice šokoval, a proto si jej vybrala jako
téma příspěvku pro tento seminář.
Mgr. Radim Voštinka
Vystudoval Pedagogickou fakultu UP v Olomouci, obor speciální pedagogika. Osm let pracoval
jako pedagog ve třídě pro žáky se speciálními potřebami při základní škole. Druhým rokem je
ředitelem ZŠ a MŠ Dub nad Moravou.
PhDr. Jitka Kendíková
Je ředitelkou Základní školy a osmiletého, všeobecně zaměřeného Gymnázia Jiřího GuthaJarkovského v Truhlářské ulici v Praze, která získala státu fakultní školy při PdF UK v Praze a je
zapojena do sítě inkluzivních škol, která vzniká pod Českou odbornou společností pro inkluzivní
vzdělávání (ČOSIV). Většina učitelů gymnázia vyučuje zároveň i na 2. stupni ZŠ a podílí se na
přípravě budoucích pedagogů z mnoha vysokých škol. Zařízení úspěšně integruje žáky a studenty
s PAS jak na Základní škole, tak na Gymnáziu. PhDr. Kendíková se věnuje také publikaci odborné
literatury.
Mgr. Petra Zdražilová
Je pověřena vedením Právního odboru Kanceláře veřejné ochránkyně práv, která ve své působnosti
chrání osoby před jednáním úřadů a dalších institucí pokud je v rozporu s právem, neodpovídá
principům demokratického právního státu a dobré správy nebo jsou úřady nečinné, usiluje
o respektování základních práv osob v místech, kde jsou lidé omezováni na svobodě, přispívá
k prosazování práva na rovné zacházení a ochraně před diskriminací. Přednáší na MU.
Download

Profily přednášejících